Free Essay

Finance

In: Business and Management

Submitted By nazanin
Words 4213
Pages 17
Ü Ý

Ò ¹Ê Ø À ÓÖ

Ò

Ò Ò

Ð Ú׺ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð ËØÖ Ø Ò Â Ñ × Èº Ï ×ØÓÒ¶

×

ÐÐ Ý ÒÒ ×¸ Â Ò Á Ö

Ü Ø Ø

Ò ¹Ö Ø

ÜÔÓ×ÙÖ × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ×ÓÙÖ Ò ¹Ö Ø ­Ù ØÙ Ø ÓÒ׸ Ø Ñ ÒØ ×ØÖ Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ë

Ó Ö × ÓÖ ÑÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ׺ ÌÓ Ñ Ø ¹ × Ò Ð Ñ ¬Ò Ò Ø Ø ÑÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ× Ð Ö Ú Ø Ú ×¸ ÙØ Ð×Ó Ø ÖÓÙ ¾ µ Ö Ù× Ò Ñ Ø Ó×ع

ÑÔ Ø Ó Ü

Ò ÑÔÐÓÝ Ö × Ñ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ×ÙÔÔÓÖØ Ó ×º

× ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø ÖÓÙ Ö Ò ¹ÈÐÓÙ × Ò Ø× ½ ÌÓ

ÒÒÙ Ð Ö ÔÓÖØ ´Ô Ñ ÒØ ÔÖÓ¬Ø × ÒÓØ

Ü ÐÙ× Ú Ù× Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑÙÐ ¹ ×

ظ Ñ Ò Ò Ø

« Ø Ú ØÓ Ò Ù× Ò

ÔÖÓ Ö Ñ Ó

Ð ØÝ Ó Ø × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ì ÓÑÔ ÒÝ

Ö Ú Ø Ú ¬Ò Ò Ð Ö × Ñ

Ð Ò×ØÖÙÑ ÒØ׺ ËÓÑ Ó Ø Ò ÓÙÒØÖ × Ø

Ö ×ÓÒ× ÓÖ Ø × ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ö ÙÖÖ Ò ×Ó Ø × ÓÙÒØÖ ×

ÓÔ Ö Ø × Ò ÑÓÚ Ò Ø

ÒÙÑ Ö Ó ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ø Ø

Ò Ö ÐÐÝ Ó ÒÓØ ÛÓÖÐ Û

× Ñ Ø Ñ º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ñ ÒÝ ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ× Û Ø Ð Ö ÓÐ ¸ Ñ ÜØ Ò× Ú Ù× Ó Ö Ú Ø Ú ¬Ò Ò

Ò ØÛÓÖ ×¸ ×Ù

× Á Å ÓÖ Ó

Ð Ò×ØÖÙÑ ÒØ׺ Ñ ÒØ ×ØÖ Ø Ð ×

Ì × Ô Ô Ö ÒÚ ×Ø

Ø × ÓØ ¬Ò Ò

Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ü × Ú Ü ÑÒ Ö × Ü ÑÒ

Ò ¹Ö Ø Ö × Ñ Ò Ø Ö ¬ÖÑ׳ ¬Ò Ò ¬Ò Ò

Ó ÑÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ¬ÖÑ׺ Ï Ð × Ú Ö Ð ×ØÙ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ò

Ò ÓÖ ¬ÖÑ׳ Ò Ð

Ø Ú Ø ×¸ ÒÓ ×ØÙ Ý Ø Ù× Ð Ö

Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð × ÓÒ ØÓ Ù× ¬Ò Ò ×Ø Ø

× ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ÓÖ Ò ×ØÖ Ø

ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ó ¬ÖÑ׺ ÌÓ Ø ØÓ ´ Ò ÓÛ « Ø Ýµ Ø

ÜØ ÒØ Ø Ø Ø

× ×Ö Ð Ø

ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ×ØÖ Ø

¬ÖÑ ÑÔÐÓÝ׸ Ø ØÒ Ö× Ò

× ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ü Ñ Ò

×ØÖ Ø Ý ÓÒØÖ ÙØ × ØÓ Ø

ÓÚ Ö ÐÐ Ó Ð Ó Ñ Ø

ÑÔÖÓÚ Ò × Ö ÓÐ Ö Ú ÐÙ º Í× Ò Ø ÓÒ Ð Ø ÑÓÖ × ÑÔÐ Ó ÍºËº ÑÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ÒÓÒ¬Ò Ò Ð ¬ÖÑ× ØÛ Ò ½ ¹½ ¸ Û ¬Ò Ø Ø ÓÔ Ö ¹

Ò × ÒÓØ Ò « Ø Ú ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ ¬Ò Ò Ó Ö Ô ÐÐÝ ×Ô Ö× ¬ÖÑ ×¸ Ø ÑÓÖ Ð Ò ×ØÖ Ø ×º ½

ÐÖ× Ñ Ò

Ñ Òغ½ ÀÓÛ Ú Ö¸ Û ¬Ò Ø Ø Ð ×º Ì Ò Ò

ÐÝ Ø × ØÓ Ù× ¬Ò Ò ×

Ö ×ÙÐØ ÓÒ ¬ÖÑ Ú ÐÙ × Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø ¬Ò Ò Ð Ò ×ØÖ Ø

Ò ¬Ø × Ö ÓÐ Ö× ÓÒÐÝ Û Ò Ù×

Áº Ì

Í×

Ó

Ò Ò

Ð

Ò

ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð À

Ò

ËØÖ Ø

×

ÁÒ Ø × ×ØÙ Ý Û Ù× ÓÙÖ ÔÖÓÜ × ÓÖ ¬ÖÑ³× ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ø ÓÔ Ö Ø × Ò¸ ´¾µ Ø Ø× ×Ù × Ö × ÒÙÑ Ö Ó ÖÓ Ö ÓÒ× Ø × ÐÓ Ø Ó Ö Ô Ò ×ØÖ Ø ÓÙÒØÖÝ

Ò

´½µ Ø

ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒØÖ × Ø Ø Ó Ö Ô Ö × ×Ô Ö× ÓÒ Ó ÖÓ×× Ö ÓÒ׺

Ò¸¾ ´¿µ Ø

ÖÓ×× ÓÙÒØÖ ×¸ Ò ´ µ Ø

×Ô Ö× ÓÒ Ó Ø× ×Ù ×

ÅÓ×Ø Ó Ø × Ñ ×ÙÖ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ´Ö ÓÒ×µ × ¼º Ó Ö Ô Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´¼º µº ×Ô Ö× ÓÒ × ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Ø × Ð ÙÐ Ø ØÛ Ò Ø

× Ö × Ò ¬ ÒØÐݸ ÔÓ× Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒØÖ ×

×Ô Ö× ÓÒ Ò Ü Ò Ø

ÛØ Ø

À × Ñ Ò¹À Ö¬Ò

Ð ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ Ò Ü ÓÚ Ö ÐÐ Ó Ö Ô

ÓÙÒØÖ × ÓÖ Ö ×Ô Ö× ÓÒ ÓÖ ¬ÖÑ

¬ÖÑ ÓÔ Ö Ø × Òº ×

ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÙÖ Ø Ö Ñ ×ÙÖ Ó

´½µ Û Ö ØÓ ÓÒ Ø

×Ô Ö× ÓÒ Ã
×Ø ¬ÖÑ ÓÙÒØÖݺ Ò Ý Ü ÑÒÒ Û Ø ÖØ Ñ ×ÙÖ Ó Ü

½

Ã
½

ËÙ × ÌÓØ Ð ËÙ ×

¾

ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒØÖ × Ø Ø ¬ÖÑ ÓÔ Ö Ø × Òº Ì × Ñ ×ÙÖ × ×Ù × Ö × Ò Ñ ÒÝ ÓÙÒØÖ × Ò Ú ÐÙ Ó Þ ÖÓ Ø ¬ÖÑ

× Ú ÐÙ ÐÓ× × ×Ù × Ö ×

Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ï

Ù× Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ò ¹Ö Ø ÜÔÓ×ÙÖ ÓÖ Ô Ò ÒØ Ú Ö

× « Ø× Ø ¬ÖÑ Ù× Ò Ð ×Ø

Ü

Ò ¹Ö Ø Ö × Ó ØÛÓ¹ ØÓÖ ÑÓ Ð

ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ׺ Ï Ö Ø

× Ò È Ð ÔÔ ÂÓÖ ÓÒ ´½ ¼µº ÁÒ Ø × ÑÓ Ð¸ Ø ¬ÖÑ³× ×ØÓ Ò Ø ØÛÓ ØÓÖ× Ö Ø

Ö Ø Ó Ö ØÙÖÒ ÓÒ Ò Ü Ò ¹Ö Ø

Ö Ø Ó Ö ØÙÖÒ ÓÒ Ø

Ñ Ö Ø ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ò Ó Æ

Ò Üº Ï ×Ø Ñ Ø ¬Öѹ×Ô ¬ Ü

¬ÖÑ³× ÜÔÓ×ÙÖ ¸ ÓÖ

¬ÖÑ¹Ý Ö¸ Ý ×Ø Ñ Ø Ò Ø Ø ÙÖ Ò Ø Ø Ö

ÒØ ÓÒ ÑÓÒØ ÐÝ

Ò ¹Ö Ø Ò Ü Ù× Ò ÑÓÒØ ÐÝ Ö ØÙÖÒ

Ý Ö× ×ÙÖÖÓÙÒ Ò Ø

Ô ÖØ ÙÐ Ö Ý Öº¿ Ü Ø Ò ¹Ö Ø ÜÔÓ×ÙÖ × Ø Ò Ö Ö ×× ÓÒ Ø Ù× Ó ¬Ò Ò Ð Ð Ò ÓÔ Ö Ø Ò ÚÖ Ð × Ò Ò × × Û ÐÐ × ØÓÖ Ú Ö Ð ×Ø

Ô Ö ÒØ Ó ÓÚ Ö ÐÐ Ö Ú ÒÙ × ÖÓÑ

ÖÓ º Ì

¬Ò Ò ¾

ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ

Ø

¬ÖÑ Ò

× ÓÖ Ø ×

Ò ÙÖÖ Ò Ý

Ö Ú Ø Ú × ÓÖ Ù× × ÓÖ ÜÔ Ø Ò

Ò

غ Á ¬ÖÑ× Ù×

ÙÖÖ Ò Ý ØÛ Ò Ø

Ö Ú Ø Ú × ÓÖ ÓÖ Ù× Ó ¬Ò Ò Ñ Ò× ØÓ Ø ÖØ Ð Ü

¸ Ø Ò Û × ÓÙÐ Ü

Ø Ú Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ó Ö Ô

× Ò

Ò ¹Ö Ø Ö × º Ë Ñ Ð ÖÐݸ

¬ÖÑ× Ù×

×Ô Ö× ÓÒ ×

Ò ¹Ö Ø Ö × ¸ Ø Ò Û × ÓÙÐ ÒÖ Ø

ÜÔ Ø Ò ÖÓ ¸ Ø

Ø Ú Ö Ð Ø ÓÒ× Ôº ÖØ

Ø Ö × Ô Ö Ù׸

Ô Ö ÒØ Ó Ö Ú ÒÙ × Ø Ø Ö

ÜÔÓ×ÙÖ º ¹ µ¸ ÙØ × Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ×

Ì Ð ½ ÔÖ × ÒØ× Ø Ö Ó Ø Ò Û ¬Ò Ò × Ü Ò

Ö ×ÙÐØ× Ó ÇÄË Ö Ö ×× ÓÒ× Ù× Ò

ÐÐ ¬ÖÑ¹Ý Ö× ´½ Ù Ý ´½ µ Ò

Ò Ø ×Ø× Ý Ý Öº ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ï ÝÒ ØÚ Ò × Ò ¬ ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ÙÖÖ Ò Ý

ÐÐ Ý ÒÒ × Ò Ç Ò ¬Ò Ò ÓÖ Ð

´¾¼¼¼µ¸ ׸ Ò× Ð × ¬ÖÑ³× ÐÝ Ò

ØÛ Ò Ü ÓÖ Ò

Ò ¹Ö Ø ÜÔÓ×ÙÖ Ø × Ð ÓÖ

Ø Ò Ø Ø ¬ÖÑ× Ù×

ÖÚ ØÚ × Ò Ò ÑÓ×Ø ×ØÙ

׺ Ï Ò ÐÙ

Ö Ø ÓÒ Ó ØÓØ Ð × Ð × × × Ù× Ò ¹Ö Ø

× Ó ¬Ò Ò

Ò ØÓ ÔÖÓÜÝ ÓÖ Ò × Ð × Ö Ø Ó × ÒÓØ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ

ÜÔÓ×ÙÖ º À Ö ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Û

ÑÔ × Þ Ø Ø Ø

ÓÖÖ Ð Ø

Û Ø ÓÙÖ Ñ ×ÙÖ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ö

Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø

ØÛ Ò ÓÖ

× Ð × ØÓ ØÓØ Ð × Ð × Ò Ø ×ØÙ ×

ÓÒ× ´ ÓÙÒØÖ ×µ × ÓÒÐÝ ¼º½ ´¼º¾¾µ¸ ×Ù

×Ø Ò Ø Ø

ÖÐ Ö

ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÓÒØÖÓÐ ÓÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÛ Ò Ø ÒØ ÓÒ ÓÖ Ó Ø Ò× Ð ×Ö ØÓ Ò ÓÙÖ Ñ ×ÙÖ × Ó Ó Ö Ô ÐÐÝ Ü

Ò º ÁÒ ÓÙÖ Ø ×Ø׸ Û ¬Ò ÒÓ × Ò ¬ ÒØ Ò ¹Ö Ø ÜÔÓ×ÙÖ º × × × Ò ¬ Òغ ÜÔÓ×ÙÖ ×º ¬ÖÑ Ý ¼º¼¼¿

Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ì Ì × Ò Ó Æ

×Ô Ö× ÓÒ × ÔÓ× Ø Ú Ò Ò ×ÓÑ ×Ô Ö× Ú Ö Ð Ø Ú ÐÝ

Ø × Ø Ø ¬ÖÑ× Ø Ø Ö

Ø Ø Ò Ö × × Ø× ÓÙÒØÖ × ´Ö ´¼º¼½ µº Ì Ø ×¸ Ý Ò ×Ë

ÓÒ×µ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ý ÓÒ ¸ ÓÒ Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ø ÔÓ ÒØ× Û Ø Ø

¸ Ò Ö × × ÜÔÓ×ÙÖ Ø ÚÖ ÓÒµº Á

ÓÒ Ô Ö ÒØ ÔÔÖ

ÓÐÐ Ö Û ÐÐ Ö Ù

¬ÖÑ³× Ö ØÙÖÒ ¬ÖÑ ´×Ù Ø×

Ø ÓÒ Ð ¼º¿ ´½º µ Ô Ö ÒØ

Ø ÓÒ Ð ÓÙÒØÖÝ ´Ö ׸ Ø Ò ×Ù

Ö Ò ¹ÈÐÓÙ µ ÑÔÐÓÝ× ÓÒÐÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð º ÇÚ Ö Ðи ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× ×Ù ÐÖ× Ñ Ò

×ØÖ Ø Ý Ó × ÒÓØ Ö Ù Ò

ÜÔÓ×ÙÖ ¸ ÓÒ Ú Ö ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ ¬Ò Ò ×ØÖ Ø

×Ø Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒ×

× ÒÓØ Ò « Ø Ú

Ñ Òغ Ï Ø Ö ÓÖ

Ö Û Ø Ö ¬ÖÑ× ÑÔÐÓÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ×º

× Ò ×ÓÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ¬Ò Ò ¿

Ð ×ØÖ Ø

ÌÓ

Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö ¬Ò Ò

Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Þݸ Ð ÓÒØÖÓÐ Ú Ö ÖÒ ØØ

× Ö

ÓÑÔÐ Ñ ÒØ× ÓÖ ×Ù ×Ø ØÙØ × Û Ù× Ø Ö Ò Ë Ö Ò ´½ µº

ÑÓ Ð × Ñ Ð Ö ØÓ ËÔ

Ö ×ØÓÔ Ö º

º Å ÒØÓÒ Ò

¬ ÐÐݸ Û Ö Ö ×× ÓÙÖ ¬Ò Ò

ÙÑÑÝ Ú Ö

Ð ÓÒ ÓÙÖ Ú Ö ÓÙ× Ñ ×ÙÖ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ò º Р׺ Ò

×Ô Ö× ÓÒ ÐÓÒ Û Ø ×Ø Ò Ö Ì Ð ¾ ÔÖ × ÒØ× Ø Ì Ó Æ ÒØ ÓÒ Ø ×¸ Ø

Ð × Ø Ø ÔÖÓÜÝ ÓÖ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ø ÓÖ × Ó ¬ÖÑ Ù× × ¬Ò Ò ØÒ Ø ØØ ×º ØÛ Ò Ø Ó Ö Ô

Ö ×ÙÐØ× Ó ÐÓ ×Ø Ö Ö ×× ÓÒ× ÓÒ Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ ÓÖ Ò × Ð × Ö Ø Ó × × Ò ¬ ÒØ Ò ÔÓ× Ø Ú ¸ Ò Ö ×Ø ÔÖÓ ÔÓ× Ø Ú Ð Ð ØÝ Ø Ø Ø Ù× × ¬Ò Ò Ð

ÑÓÖ ÓÖ

× Ð × ¬ÖÑ

ÐÐ ÓÙÖ Ö Ö ×× ÓÒ× × ÓÛ Ô Ö× ÓÒ Ñ ×ÙÖ ´Ö Ò Ø

Ò × Ò ¬ ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÔÖÓ

×¹

Ù× Ó ¬Ò Ò

¬ÖÑ Ø Ø Ò Ö × × Ø× ÓÙÒØÖ × Ð × Ý ´¾ µ

ÓÒ×µ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ý ÓÒ ¸ ÓÒ Ú Ö

¸ Ò Ö × ×Ø

Ð ØÝ Ø Ù× × ¬Ò Ò ÐÐÝ ×Ô Ö×

Ô Ö Òغ Ì × Ö ×ÙÐØ× ×Ù Ø Ö ×Ô Ö× ÓÒ ×

×Ø Ø Ø ¬ÖÑ× Ø Ø Ö ÓÖ Ò Ü

Ó Ö Ô Ò

Ó ÒÓØ Ö ÐÝ Ü ÐÙ× Ú ÐÝ ÓÒ

Ñ Ò× ØÓ Ù× Ó ÙÖÖ Ò Ý

Ö Ø Ö × º Ê Ø Ö¸ Ø Ý Ø Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò ¹ÈÐÓÙ ×Ø Ü ÔØ ÓÒ¸

×Ô Ö× ÓÒ Û Ø Ø Ö Ø ÖØ ÒØ
ÁÁº

Ö Ú Ø Ú ×º ÁÒ Ø × × Ò× ¸ Ë

ÖÙÐ º
Ò Ò Ð Ò ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð À Ò

ÖÑ Î ÐÙ ¸

ÁÒ × Ø ÓÒ Á Û ¬Ò ¬ÖÑ× Ø Ø Ù× ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ú Ö ¸ ¬ÖÑ× Ø Ø Ö ×Û ÑÔÐÓÝ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ù Ü Ò

× Ó ÒÓØ ÐÓÛ Ö Ø Ò ×ØÖ Ø

Ö Ü

Ò ¹Ö Ø Ö ×

ÓÛ Ú Ö¸ Ð

׸ Ö ÑÓÖ Ð

ÐÝ ØÓ Ù× ¬Ò Ò

Ò ×ØÖ Ø Ø Ï Ù× Ó ¬Ò Ò

Ö Ø Ö × º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÒÚ ×Ø Ñ ÒØ ×ØÖ Ø

Ø Û Ø Ö

Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ö × Ñ Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ×ØÖ Ø ÐÖ× Ñ Ò ÓÖ

× ØÓ Ø Ö Ö Ø × Ö ÓÐ Ö Ú ÐÙ º ¬ÖÑ ÓÒÐÝ Ø Ý Ö Ù× Ò

ÜÔ Ø Ø Ø Ø

× × ÓÙÐ Ñ Òغ

Ú ÐÙ ØÓ Ø

ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ¬Ò Ò

ÁÒ Ø × Ø ×ظ Û ÓÐÐÓÛ ÐÓ× ÐÝ ÔÖÓÜ

ÐÐ Ý ÒÒ × Ò Â Ñ × Èº Ï ×ØÓÒ ´¾¼¼¼µº ÓÒ ×Ø Ò Ö

ÖÑ Ú ÐÙ ¸ ×

Ý Ñ Ö Ø ØÓ ÓÓ ¸ × Ö Ö ××

ÓÒØÖÓÐ× × Û ÐÐ × ÓÙÖ Ñ ×ÙÖ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð

× Ò Ø

Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÖÑ

ØÛ Ò Ø

ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ò ¬Ò Ò ÔÓ× Ø Ú ¸ Ò

Ð

Ò ÚÖ

Р׺ Ï ÜÔ Ø ×Ô Ö× Ò

Ó Æ ÒØ ÓÒ Ø Ð

ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÖÑ ØÓ

Ø Ò Ø Ø ¬ÖÑ× Ø Ø Ö

Ù× ¬Ò Ò

Ö Ú Ø Ú × ÑÔÖÓÚ Ú ÐÙ º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Û

Ó ÒÓØ ÜÔ Ø Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð

× ÐÓÒ

Ö Ú ÐÙ ¹ Ò Ö × Ò º Ì Ð ¿ Ö ÔÓÖØ× Ö ×ÙÐØ× Ó ÇÄË Ö Ö ×× ÓÒ׺ ÓÖ Ò × Ð × Ö ØÓ × Ò × ÐÓÒ Ð ØÚ Ò × Ò ¬ Òغ × ÓÙÒ Ò ÓØ Ö ×Ø٠׸ Ø Ó Æ ÒØ ÓÒ Ø

ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø ÓÙÖ ÝÔÓØ × ×¸ Û ¬Ò Ø Ø ÓÔ¹ ØÓ Ú ÐÙ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ò Ù× Ò ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × ×¸ ÓÖ ¬ÖÑ

Ö Ø ÓÒ Ð Û Ø ¬Ò Ò Ø ÔÓ× Ø Ú Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ó × ÒÓØ ¬Ò Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð
ÁÁÁº

Ö ÒÓØ × Ò ¬ ÒØÐÝ Ö Ð Ø

׸ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð « Ø Ó ¬Ò Ò Ð

× Ö × Ò ¬ ÒØÐÝ ÔÓ× Ø Ú ÐÝ Ö Ð Ø × ÓÒ ¬ÖÑ Ú ÐÙ Ó«× Ø× Ø Ò ØÚ

ØÓ Ú ÐÙ º ÁÒ ÐÐ « ØÓ ×Ô Ö× ÓÒº

Ð ×Ø ØÝ Ó ¬ÖÑ Ú ÐÙ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ÐÐÝ Ò º

ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒØÖ × × ¹¼º¼¿ Û Ò Ø

ÙØ ·¼º¼ Û Ò Ø Ó ×º Ë Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ× Ö Ó Ø Ò

ÓÖ ÐÐ Ñ ×ÙÖ × Ó

ÓÒ ÐÙ× ÓÒ×

Ì × Ô Ô Ö ÒÚ ×Ø ÓÖ

Ø×Ø

ÑÔÓÖØ Ò

Ó ¬Ò Ò

Ð Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð

× × ØÓÓÐ× ÓÖ Ñ Ò Ó Ö Ô

Ò

Ò ÙÖÖ Ò Ý ÜÔÓ×ÙÖ º Ý Ù× Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ö ×

Ú ÐÓÔ Ò × Ú Ö Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ ×ÙÖ × Ó Ò ×ØÖ Ø ×¸ Û ¬Ò Ø Ø Ó Ö Ô

×Ô Ö× ÓÒ Ø Ø Ø

ÔÖÓÜÝ ÓÖ Ø

×Ô Ö× ÓÒ Ø ÖÓÙ Ü Ò Ö Ø

ÐÓ Ø ÓÒ Ó ×Ù ×

ÖÓ×× ÑÙÐØ ÔÐ ÓÙÒØÖ × ÓÖ Ö Ð Ò ×ØÖ Ø

ÓÒ× Ó × ÒÓØ Ö Ù

ÜÔÓ×ÙÖ º

ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ ¬ÖÑ׳ ¬Ò Ò Ø Ø Ü Ò Ó Ö Ô

× Ö ÖÐ Ø

ØÓ ÐÓÛ Ö ÜÔÓ×ÙÖ ×º ÁÒ Ð

Ø ÓÒ¸ Û ¬Ò

ÐÐÝ ×Ô Ö× ¬ÖÑ× Ö ÑÓÖ Ð

ÐÝ ØÓ Ù× ¬Ò Ò

× ØÓ ÔÖÓØ Ø Ø Ñ× ÐÚ × ÖÓÑ × Ö Ò ÙÖÖ Ò Ý × ÓÖ Ø Ö

Ö Ø Ö × º ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø × ¬Ò Ò ×¸ Û ¬Ò Ø Ø Û Ð ¬ÖÑ׳ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ø ÛØ Ö Ú ÐÙ ¸ Ø Ù× Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð × Ò ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓÖ

ÒÓØ ××Ó

Ö Ú Ø Ú × ÑÔÖÓÚ × ¬ÖÑ Ú ÐÙ º À Ò ¸ ¬ÖÑ× Ø Ø Ö ÐÝ Ü ÐÙ× Ú ÐÝ ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ü Ò ¹Ö Ø Ö × Ñ Ò Ñ ÒØ Ñ Ý ÒÓØ Ñ Ü Ñ Þ × Ö ÓÐ Ö Ú ÐÙ º

¶ ÐÐ Ý ÒÒ × ÓÜ ¼¸ Ò

Ö Ò Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Á Ö

Ù× Ò ××

Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Î Ö Ò ¸ ÈÇ Ò Ò ¸ Ö Ð Ê × ÖÚ

ÖÐÓØØ ×Ú ÐÐ ¸ Î ¾¾ ¼

Ú × ÓÒ Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð

Ó Ö ¸ ¾¼Ø Ó Å Ò Ò Ë

ËØÖ Ø× Æϸ Ï × Ò ØÓÒ º º ¾¼ ½ Ï ×ØÓÒ Â ×× Àº ÂÓÒ × Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ÀÓÙ×ØÓÒ¸ Ì ¼¼ º Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò ÝÒØ È ØÖÙ× Ö¹

Ñ Òظ Ê ÝÙ

ÇÒÓ ÓÖ ÒÚ ÐÙ Ð Ö × Ö ÙØ ÓÖ× Ò × ÓÙÐ ÒÓØ

×× ×Ø Ò º Ì ÒØ ÖÔÖ Ø

Ú Û× Ò Ø × Ô Ô Ö Ö ×ÓÐ ÐÝ Ø × Ö ­ ØÒ Ø Ú Û× Ó Ø

×ÔÓÒ× Ð Ø × Ó Ø ÓÚ ÖÒÓÖ× Ó Ø
½

Ó Ö Ó

Ö Ð Ê × ÖÚ ËÝ×Ø Ñ ÓÖ Ó ÓØ Ö Ñ Ñ Ö× Ó Ø× ×Ø «º Ø Ö Ü ×Ø× Ð Ú Ð¹½ ×Ù × ÖÝ

ÇÙÖ

Ø × Ø ÓÒ× ×Ø× Ó ÐÐ ÇÅÈÍËÌ Ì ÓÑÔ Ò × ÓÖ Û Æ Ø ÓÒ Ð Ê ×ØÖݺ Ì Ð Ò × ¬Ò Ð × ÑÔÐ ÓÒ× ×Ø× Ó ¾

Ø ÖÓÑ Ø

¬ÖÑ× ÓÚ Ö Ø Ö Ý Ö× ÓÖ ØÓØ Ð Ó

¬ÖÑ¹Ý Ö Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ Ê ØÙÖÒ Ø × ÓÐÐ Ø

Ø Ò Ò ÓÑ ×Ø Ø Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × ÖÓÑ ÇÅÈÍËÌ Ìº ÓÖ Ò ÙÖÖ Ò Ý ÖÚ ØÚ × Ø × ÓÐÐ Ø ÖÓÑ Ø

ÖÓÑ ÊËȺ Ì

ÓÓØÒÓØ × Ó Ø
¾

ÒÒÙ Ð Ö ÔÓÖØ× ÓÖ Ø ÛÓÖÐ

¬ÖÑ¹Ý Öº ÓÒ× Æ

Ø × Ú Ð Ð ÖÓÑ Ø

ÙØ ÓÖ× ÙÔÓÒ Ö ÕÙ ×غ

Ï

Ú

ÒØÓ Ø Ò Ñ ÓÖ Ö

Ì ¸ ÙÖÓÔ ¸ Ê Ñ Ò Ò Ï ×Ø ÖÒ ÙÖÓÔ ¸ ÑÖ ¸ Ö ¸Å Ð ×Ø

ÚÒ Ò ËÓÙØ
¿

× ¸ ÇØ Ö × Ò¸ ×Ø × º

×Ø ÖÒ ÙÖÓÔ ¸

ÒØÖ Ð Ò ËÓÙØ

ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ Ø ½¾º Ì Ò Ü Ò

ÜÔÓ×ÙÖ Ó ¬ÖÑ ¸ Ò ½ Ö Ø Ò Ü × ÓÑÔÙØ ¬ÖÑ ÓÖ × ÓÖ

¸ Û Ù× ÑÓÒØ ÐÝ Ö ØÙÖÒ× ¬ÖÑ Ù× Ò Ò ×Ù × Ò Õ٠йÛ

ØÛ Ò ½ Ø

½ Ò

½ Ü

ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó

Ö Ø × ÓÚ Ö ÐÐ ÓÙÒØÖ × Ø Ø

Ö × Òº ½µ Ì ÓÑÔ ÒÝ ¹

ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð È Ô Ö ×Ø Ø × Ò Ø× ½ × ÔÓÐ Ý Ó ¬Ò Ò Ò ÒØ × Ñ

ÒÒÙ Ð Ö ÔÓÖØ ´Ô

ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø× ÒÚ ×ØÑ ÒØ× Ò ÓÚ Ö× × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Û Ø ÙÖÖ Ò Ý × Ø Ò ÒÚ ×ØÑ ÒغººÌ Ö Ø× º Ü Ò ¹Ö Ø Ø Ð ÜÔÓ×ÙÖ ×º Ë Â À ÔÙÖÔÓ× Ó Ø ×

ÓÖÖÓÛ Ò ×

ÒÓÑ Ò Ø

Ø Ú ØÝ × ØÓ ÔÖÓÚ

Ò×Ø ­Ù ØÙ Ø ÓÒ× Ò Ü

ÓÖ Ø × Ø ×ظ Û ÓÒÐÝ Ù× ÔÓ× Ø Ú Ò ÓÖ ÐÐ Ý ÒÒ × Ò Ð Ç

Ò Ä Ð Ò Æ ´½ ××Ù º

µ

´¾¼¼¼µ ÓÖ

ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ó Ø

Ó Æ ØÛ Ò Ê² × Ö × ÓÛÒ Ó Æ

ÒØ× ÓÒ Ø

ÓÒØÖÓÐ Ú Ö

Ð× Ö

ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø ØÚ

ÖÐ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ

Ø Ò Ø

ÒØ Ö Ø ÓÒ Ô Ö ÒØ Ó

ÜÔ Ò ØÙÖ × Ò

عØÓ¹ ÕÙ ØÝ × Ò

Ò × Ò ¬ ÒØ × Þ

Ý Ò×Ø ØÙØ ÓÒ× Ö ÔÓ× Ø Ú ÒØ× ÓÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ú Ö Ö Ò

Ò × Ò ¬ Òغ

Ð × Ö Ò Ð Ò Û Ø Û Ø ÖÐ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ ¬Ò × × Þ ¸ Ò Ù×ØÖ Ð Ø Ú ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ú ÐÙ ÖÓÛØ ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø × Ò ÔÖÓ¬Ø Ð ØÝ

Ú Ö× ¬ Ø ÓÒ¸ Ò Ð Ú Ö Ö ÔÓ× Ø Ú ÐÝ Ö Ð Ø Ú ÐÙ º

Ê

Ö Ò

×

ÐÐ Ý ÒÒ ×¸

ÓÖ

Ò Ç

¸ к

Ü

Ò

Ê Ø

ÜÔÓ×ÙÖ ¸ À

Ò ¸ Ò Ø

Í× Ó ÓÖ Ò Ò ¸ ¾¼¼¼º

Ò

ÙÖÖ Ò Ý
ÐÐ Ý ÒÒ ×¸

Ö Ú Ø Ú ×¸ ÓÖØ ÓÑ Ò ¸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÓÒ Ý Ò
ÓÖ Ò Ï ×ØÓÒ¸ Â Ñ × Èº Ì

Í× Ó Ð ËØÙ

ÓÖ

Ò ÙÖÖ Ò Ý ×¸ ¾¼¼¼º
Ø

ÖÚ ØÚ × Ò

ÖÑ Å Ö Ø Î ÐÙ ¸ ÓÖØ ÓÑ Ò ¸ Ê Ú Û Ó
Þݸ Ö ×ØÓÔ Ö Å ÒØÓÒ¸ ÖÒ ØØ

Ò Ò

º Ò Ë Ö Ò ¸

ÖÒ º Ï Ý

ÖÑ×

Í×

ÙÖÖ Ò Ý

Ö Ú Ø Ú × ¸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÁÑÔ Ø Ó

Ò Ò ¸ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÖÑ Ê ×

¸ ¾´ µ¸ ÔÔº ½¿¾ ¹½¿ º Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ó Æ Û ¸ ¾ ´½¹¿µ¸ ÔÔº ¿½ ¹

٠ݸ Ï ÝÒ º Ì

Ö Ú Ø Ú × ÓÒ ÓÙÒØ Ò Ò

Ò ÑÔ Ö

Ö Ú Ø Ú Í× Ö׸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ¿ ½º
À ¸Â Ò Æ ¸ Ä Ð Ò Ãº Ì

ÓÒÓÑ ×¸  ÒÙ ÖÝ ½

ÓÖ

Ò Ü

Ò

ÜÔÓ×ÙÖ Ó Â Ô Ò × ÅÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ¹

ÔÓÖ Ø ÓÒ× ¸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó
ÂÓÖ ÓÒ¸ È Ð ÔÔ º Ì

Ò Ò ¸ ÔÖ Ð ½ Ü Ò ¹Ê Ø

¸ ¿´¾µ¸ ÔÔº ¿¿¹ ¿º Ù× Ò ×׸

ÜÔÓ×ÙÖ Ó ÍºËº ÅÙÐØ Ò Ø ÓÒ Ð׸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó

ÂÙÐÝ ½ ¼¸ ¿´¿µ¸ ÔÔº ¿¿½¹ º
Ä Ò ¸ Ä ÖÖÝ Àº Ⱥ Ò ËØÙÐÞ¸ Ê Ò Åº ÌÓ Ò³× Õ¸

ÓÖÔÓÖ Ø

Ú Ö× ¬ Ø ÓÒ¸ Ò

ÖÑ

È Ö ÓÖÑ Ò ¸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÈÓÐ Ø
ËØÙÐÞ¸ Ê Ò Åº ÇÔØ Ñ Ð À

Ð Ò ÈÓÐ

ÓÒÓÑݸ

Ñ Ö½

¸ ½¼¾´ µ¸ ÔÔº ½¾ ¹ ¼º Ò Ò Ð Ò ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú Ò ÐÝ× ×¸

׸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó

ÂÙÒ ½

¸ ½ ´¾µ¸ ÔÔº ½¾ ¹ ¼º

Ì Ô Ò ÒØ Î Ö Ò Ò ÐÀ ÙÑÑÝ ÓÖ

Ä ½ß Ç Ê ÈÀÁ Ä ÁËÈ ÊËÁÇÆ Æ À Æ Ê Ì ÈÇËÍÊ Ð Ü Ò Ê Ø ÜÔÓ×ÙÖ ¼ ¹¼º¾ ¿¶¶ ´¼º½¿½µ ¹¼º¼ ´¼º½ µ ß ß ß ß ß ß ¼º¼ ¼ ´¼º¼ µ

¹¼º¾ ¶¶ ´¼º½¿¿µ ¹¼º¼ ´¼º½ µ ¼º½ ¾ ´¼º½ µ ß ß ß ß ß ß

¹¼º¿¿¾¶¶ ´¼º½¿½µ ¹¼º¼ ´¼º½ µ ß ß ¼º¿¼ ¶ ´¼º½ ½µ ß ß ß ß

¹¼º¾ ¶¶ ´¼º½¿¾µ ¹¼º¼ ¿ ´¼º½ ¼µ ß ß ß ß ¼º¼¿ ´¼º¼ µ ß ß

Ò»ÌÓØ Ð Ë Ð ×

×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ ÓÙÒØÖ ×µ ×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ Ê ÓÒ×µ ÐÒ´ ÐÒ´ Ó ÓÙÒØÖ ×µ Ó Ö ÓÒ×µ

Ó ×

ʾ

¼º¼½ ¼º¼¾¿ ¼º¼½ ¼º¼½ ¼ ¼ ¼ ¼ ÆÓØ ËØ Ò Ö ÖÖÓÖ× Ö Ö ÔÓÖØ ÐÓÛ Ó Æ ÒØ ×Ø Ñ Ø ×º ¶¶¶¸ ¶¶¸ ¶ ÒÓØ × Ò ¬ Ò Ø Ø ½±¸ ± Ò ½¼± Ð Ú Ð׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ

Ì Ð ¾ß Ç Ê ÈÀÁ Ä ÁËÈ ÊËÁÇÆ Æ ÇÊ Á Æ ÍÊÊ Æ ÊÁÎ ÌÁÎ Ë Ô Ò ÒØ Î Ö ÓÖ Ð Ò Ò ÐÀ ÙÑÑÝ ½º ¶¶¶ ´¼º µ ß ß ½º ½¶¶¶ ´¼º ¼ µ ß ß ß ß ¼º¾ ½º¿ ¶¶¶ ´¼º ¼µ ß ß ß ß ¼º ¾ ¶¶¶ ´¼º½ ¼µ ß ß ¼º¾ ¼ ½º¿ ¶¶¶ ´¼º µ ß ß ß ß ß ß ½º¼ ¾¶¶¶ ´¼º¾¿¾µ ¼º¾ ¿

Ò»ÌÓØ Ð Ë Ð ×

½º ¾¶¶¶ ´¼º ¿µ ½º ¶¶¶ ´¼º¿¿ µ ß ß ß ß ß ß ¼º¾ ¿

×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ ÓÙÒØÖ ×µ ×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ Ê ÓÒ×µ ÐÒ´ ÐÒ´ Ó ÓÙÒØÖ ×µ Ó Ö ÓÒ×µ

ʾ

¶¶¸¶

ÆÓØ

Ó ×

ËØ Ò Ö ÖÖÓÖ× Ö Ö ÔÓÖØ ÐÓÛ Ó Æ ÒØ ×Ø Ñ Ø ×º ¶¶¶¸ ÒÓØ × Ò ¬ Ò Ø Ø ½±¸ ± Ò ½¼± Ð Ú Ð׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ

½¼

Ì Ô Ò ÒØ Î Ö ÓÖ Ð

Ä ¿ß Ç Ê ÈÀÁ Ä ÁËÈ ÊËÁÇƸ À ÁÆ ¸ Æ ÁÊÅ Î ÄÍ

ÐÒ´Å

Ö Ø¹ØÓ¹ ÓÓ µ ¹¼º¾ ¶¶¶ ´¼º¼ ¿µ ¹¼º¼ ½ ´¼º¼ ½µ ¼º½ ¶¶ ´¼º¼ ¾µ ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ¼º ½ ¹¼º¾ ½¶¶¶ ´¼º¼ ¿µ ß ß ß ß ¹¼º¼ ´¼º½¼ µ ¼º¾½ ¶¶ ´¼º½¼ µ ß ß ß ß ß ß ß ß ¼º ½ ¹¼º¾ ¶¶¶ ´¼º¼ ¿µ ß ß ß ß ß ß ß ß ¹¼º¼¾ ´¼º¼¿ µ ¼º¼ ¶¶ ´¼º¼¿½µ ß ß ß ß ¼º ½ ¹¼º¾ ½¶¶¶ ´¼º¼ ¿µ ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ¹¼º¼¿¾ ´¼º¼ ¿µ ¼º¼ ¶¶ ´¼º¼¿ µ ¼º ½

Ò»ÌÓØ Ð Ë Ð ×

×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ ÓÙÒØÖ ×µ ×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü £Á ×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü ´ ÐÐ Ê ÓÒ×µ ×Ô Ö× ÓÒ ÁÒ Ü £Á ÐÒ´ ÐÒ´ ÐÒ´ ÐÒ´ Ó ÓÙÒØÖ ×µ Ó ÓÙÒØÖ ×µ£Á Ó Ö Ó Ö ÓÒ×µ ÓÒ×µ£Á
¼

¼

¼

¼

ʾ

Ó ×

ÆÓØ

¶¶¸¶

ËØ Ò Ö ÖÖÓÖ× Ö Ö ÔÓÖØ ÐÓÛ Ó Æ ÒØ ×Ø Ñ Ø ×º ¶¶¶¸ ÒÓØ × Ò ¬ Ò Ø Ø ½±¸ ± Ò ½¼± Ð Ú Ð׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ

½½

Similar Documents

Premium Essay

Finance

...housing finance industry barely accounts for 30% of the home loans disbursed in the country. The last few years have seen the home loans market growing at a CAGR of over 30 percent. The growth has been mainly fuelled by certain fiscal, social and regulatory drivers: • Changes in demographic profile including increase in the rate of household formation due to structural shift from joint family system to nuclear family • Ever increasing middle class, migration of population and increasing urbanization resulting in acute shortage of housing units Vice President Ambit Corporate Finance Pte. Ltd. Vinod Wadhwani is Vice President, Ambit Corporate Finance Pte Ltd., He is responsible for Mergers and Acquisitions Group in the company. Earlier, he has worked as a marine engineer in merchant navy for eight years. • Increase in disposable income levels due to decrease in marginal tax rates and increase in total income levels • Tax benefits and other fiscal incentives announced in the Union Budgets • Increasing affordability of housing property purchase due to declining interest rates and stable property prices • Decline in the average house cost to annual income ratio to around 4-5 from 11-14 during the last decade resulting in an affordable EMI as a percentage of monthly income • Aggressive lending by banks to the housing sector due to lower credit offtake by the corporate sector, attractive spread and lower non performing assets The major players in Indian housing finance......

Words: 2541 - Pages: 11

Premium Essay

Finance

...and the small to medium size firm? The traditional financial manager was generally involved in the regular finance activities, e.g., banking operations, record keeping, management of the cash flow on a regular basis, and informing the funds requirements to the top management, etc. But, the role of financial manager has been enhanced in the today's environment; he/she takes an active role in financing, investment, distribution of profits, and liquidity decisions. In addition, he/she is also involved in the custody and safeguarding of financial and physical assets, efficient allocation of funds, etc. The role of financial manager in case of diversified firm is more complicated in comparison with a small and medium size firm. A diversified firm has several products and divisions and varied financial needs. The conflicting interests of divisional managers make the work of financial manager quite difficult in a diversified firm. ‘…the function of financial management is to review and control decisions to commit or recommit funds to new or ongoing uses. Thus, in addition to raising funds, financial management is directly concerned with production, marketing and other functions within an enterprise whenever decisions are made about the acquisition or destruction of assets’ (Ezra Solomon). Elucidate. All functions, production, marketing etc., require finances. The financial manager supports other functional managers and top management to deploy the scarce resources,...

Words: 1368 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...| Unit Title: Finance in the Hospitality Industry | INTRODUCTION A business is a commercial enterprise which exists with a view to making a profit.it may be a sole trader business, partnership or a company.( Financial accounting acca f3, study manual for exam in 2013) There are different legal private business sector structure. Sole trader, partnership and limited companies . Sole trader is a business owned by one person . the advantage of this business is that the owner has a full control of his business and all the profit are for him self. The desadvantage relied on unlimited liability. Partnership is a business owned by two people or more. The advantage is about shared decision and the desadvantage is that the profit also is shared. Limited business is a business run by directors and the advantage is shareholders has limited liability and whenever the owner dies the busines will exist. The disadvantage is that all the profit from the busines is shared among members. TASK 1 SOURCES OF FINANCE FOR DIFFERENT BUSINESS INCLUDE APPROPRIATE SOURCES OF FINANCE FOR THE ENCHANTED VALEY B&B. Finance is about the money that a business can use to purchase things that is needed . however, business can need money or finance for three reasons: to buy equipment or premises, to expand the business and to start the business. We have two types of sources of finance: internal sources of finance and external sources of finance. Internal sources of finance is about the......

Words: 2465 - Pages: 10

Free Essay

Finance

...for processing purchase and sales ledger invoices, complete reconciliations, and general finance related within the department. In busy periods also assisting with answering the phone & general admin duties. Duties:  Record ledger accounts including accruals and prepayments.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Record the supplier’s invoices in the company’s system.  Prepare month wise payment report for the management and HR division.  Prepare material enquires and quotations for the management.  Maintaining inventory records. Accounts Executive Core Solutions Trading Co., Lahore, Pakistan March 2007 – January 2010 Responsible for various areas including; invoicing, expenses, payment runs, reconciliations and dealing with financial queries. Also be required to cover for other staff in the finance team Duties:  Prepare weekly and monthly petty cash report.  Scrutinizing cash vouchers and journal vouchers.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Payment follow-up and preparation of cheques.  Record and process invoices and payments for suppliers.  Prepare material enquiries and quotations for the management.  Involved in preparing monthly management accounts. EDUCATION  Virtual University of Pakistan Master of Accounting & Finance (Study Continue)  Punjab College of Commerce, Lahore Bachelor of Commerce  Sheikh......

Words: 837 - Pages: 4

Premium Essay

Finance

...finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance financ......

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...INTRODUCTION TO CORPORATE FINANCE AGENDA • Definition • Types of corporate firm • The importance of cash flows • Agency problem WHAT IS CORPORATE FINANCE? WHAT IS CORPORATE FINANCE? How the company raise funds? (financing decision  capital structure) Sources of fund: 1. Debt 2. Equity What long-lived assets to invest? Assets: 1. Current assets 2. Non-current assets/fixed assets How the company manage shortterm operating cash flows? BALANCE SHEET MODEL OF THE FIRM Total Value of Assets: Total Firm Value to Investors: Current Liabilities Net Working Capital Current Assets Long-Term Debt Fixed Assets 1 Tangible Shareholders’ Equity 2 Intangible What is the most important job of a financial manager? To create value for the firm How? In summary, corporate finance addresses the following three questions: 1. What long-term investments should the firm choose (capital budgeting)? 2. How should the firm raise funds for the selected investments (financing)? 3. How should short-term assets be managed and financed (net working capital activities)? LEGAL FORM OF ORGANIZING FORM SOLE PROPRIETORSHIP Owned by one person PARTNERSHIP Owned by two or more individuals Types of partnership: a. General partnership b. Limited partnership Advantages 1. Easy to form 2. No corporate income taxes 3. Management control resides with the owner of general partners Disadvantages 1. 2. 3. 4. Unlimited liability Life of the business is......

Words: 517 - Pages: 3

Premium Essay

Finance

... Financial Management in NHS Name: Course: Professor’s Name: University: City (State): Date: Sources of funding There are different sources of financing that the hospital uses to finance its operations. The hospital uses both internal and external sources to fund its operations. One of the internal sources of financing that the hospital utilizes is the revenue that is collected from the services offered to both inpatients and outpatients. The second source of internal finance that the company uses is the sale of fixed assets that are not require in the hospital. The hospital on annual basis carries out an evaluation of the assets that it no longer requires and disposes them as a way of financing its operations. The hospital further uses external methods of financing its activities. One of the main sources of finance is through the use of bank loans and overdrafts. The company seeks for both long-term and short-term loans to finance its operations. Other sources include government grants and charities from non-governmental institutions. Financial stakeholders and their various expectations Stakeholders are referred to those individuals who have an interest in the running of Moorfield’s Eye hospital. These stakeholders may commit their resources towards running of the hospital......

Words: 2363 - Pages: 10

Premium Essay

Finance

...a negative association between capital structure and profitability except the association between debt to equity and return on equity. Further the results suggest that 89% of total assets in the banking sector of Sri Lanka are represented by debt, confirming the fact that banks are highly geared institutions. The outcomes of the study may guide banks, loancreditors and policy planners to formulate better policy decisions as far as the capital structure is concerned. Keywords : Capital structure, Profitability, Debt, Equity, Return on Equity. T I. Introduction his study focuses on the association between capital structure & profitability of listed banks in the Banks, Finance & Insurance sector. Capital structure is one of the most puzzling issues in corporate finance literature (Brounen & Eichholtz, 2001). The concept is generally described as the combination of debt & equity that make the total capital of firms. The proportion of debt to equity is a strategic choice of corporate managers. Capital structure decision is the vital one since the profitability of an enterprise is directly affected by such decision. Hence, proper care and attention need to be given while determining capital structure decision. In the statement of affairs of an enterprise, the overall position of the enterprise regarding all kinds of assets, liabilities are shown. Capital is a vital part of that statement. The term “capital structure” of an enterprise is......

Words: 4978 - Pages: 20

Free Essay

Finances

...Finances Cassandra Peavey HSM/240 UOP Finances The majority of the funding for the National Coalition for the Homeless comes from the support of the public, foundations, and different organizations (national homeless.org). Many funders are churches and faith based organizations who seek out the mission to end homelessness. The NCH is a nonprofit organization and has been ranked a Four-Star Charity by Charity Navigator in 2009. Due to the NCH being a national foundation, there are many different resources and organizations that will continue to fund this program. With all of the churches and local businesses within areas of where homeless exist, there will always be charities that will be put forth to help the homeless find homes and jobs, and in other cases, medical services. In my home town there is a place called “The Mission”, which is a shelter for homeless men to go until they can get on their feet and make it on their own. The local churches support this house and pay for all utilities and provide food for all who live here. The reliability of funding for this organization is pretty good considering the organization has been funded for the past thirty four years. Since this is a nonprofit organization the funding for this organization is all charity based. Individuals who work for this organization do it to help others. All finances go towards ending homelessness which involves food, shelter, and offering counsel to those who are experiencing......

Words: 466 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...GLOBALIZATION AND THE MULTINATIONAL FIRM SUGGESTED ANSWERS TO END-OF-CHAPTER QUESTIONS QUESTIONS 1. Why is it important to study international financial management? Answer: We are now living in a world where all the major economic functions, i.e., consumption, production, and investment, are highly globalized. It is thus essential for financial managers to fully understand vital international dimensions of financial management. This global shift is in marked contrast to a situation that existed when the authors of this book were learning finance some twenty years ago. At that time, most professors customarily (and safely, to some extent) ignored international aspects of finance. This mode of operation has become untenable since then. 2. How is international financial management different from domestic financial management? Answer: There are three major dimensions that set apart international finance from domestic finance. They are: 1. foreign exchange and political risks, 2. market imperfections, and 3. expanded opportunity set. 3. Discuss the three major trends that have prevailed in international business during the last two decades. Answer: The 1980s brought a rapid integration of international capital and financial markets. Impetus for globalized financial markets initially came from the governments of major countries that had begun to deregulate their foreign exchange and capital markets. The economic integration and......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...industry since current margin levels are close to close to the established average. Yahoo Finance (2011) provides that Wal-Mart has a market capitalization amounting to $ 191.15 billion and an enterprise value of $ 240.15 billion which shows that Wal-Mart is a highly valuable company in the country. Wal-Mart’s market value has been stable for a period of time indicating that the company has registered steady performance. The company reduced total shareholder equity in 2011 fiscal year amounting to $ 68.5 billion compared to $ 70.5 in 2010 and this can be attributed to reduced retained earnings of $ 64 in 2011 compared to $ 66.4 in 2010 (Yahoo Finance, 2011). The company had total assets worth $ 180 billion compared to $ 170 billion in 2010. Wal-Mart had current ratio of 0.86 which indicates the company is able to pay its current liabilities as and when they fall due while debt to equity ratio for the organization is provided at 0.78 and this indicates that existing assets are sufficient to cover the company’s liabilities (Yahoo Finance, 2011). The company registered return on assets at 8.73% indicating that the company is utilizing its assets well to generate revenue while return on equity is provided at 23.18% thus shareholders are receiving high returns for their investment. Average return on equity is 21.1% while return on assets is 8.7% (MSN, 2011). Yahoo Finance (2011) provides that diluted earnings per share for Wal-Mart amounted to $ 4.70.......

Words: 2568 - Pages: 11

Premium Essay

Finance

...relation to the achievement of the objectives. External users of financial statements: * Investors - they use financial statements to assess the financial strength of a company which impacts on their investment decisions. Existing equity investors use financial statements to monitor their investments and to evaluate the performance of management. Prospective equity investors use financial statements to decide whether or not to invest in the company. * Lenders - they are typically financial institutions that provide short term overdrafts, invoice financing for debtors, term loans for expansion plans, leasing finance for equipment purchases or mortgages for property purchases. Financial Institutions use financial statements to decide whether to grant a company with fresh working capital or extend debt securities (such as a long-term bank loan or debentures) to finance expansion and other significant expenditures. * Suppliers - they use financial statements to assess the creditworthiness of the business. * Government departments and agencies - they use financial statements to ascertain the propriety and accuracy of taxes and other duties declared and paid by a company. * Competitors - they use financial statements to benchmark their own financial results to identify variances to target for improvement or exploit as an opportunity. Potential competitors may use financial statements to assess how profitable it may be to enter an industry. The statements show......

Words: 4867 - Pages: 20

Premium Essay

Finance

...WRITTEN REPORT IN FINANCE 2 Punzalan, Joyce Ann M Prof. Ian Tianero BSBA-Management SPECIAL CREDIT FROM SUPPLIERS There are some manufacturing companies that obtain assistance from their customers in the form of payments in advance for goods ordered. There are some cases that suppliers grant long terms of payments on goods that they delivered to their customers. There are privilege specially to the customers who will purchase more goods on them, it is also a competition to those manufacturing company which have the same product. Long terms of payment on goods delivered can be a device to increase the volume of sales of the manufacturing company. TRADE ACCEPTANCE “A written order for a sum of money originating with a creditor and naming a debtor, customarily forwarded to a bank for a collection” It is a time draft drawn in the seller of goods on a buyer, in a trade acceptance the buyer is the acceptor. It is a bill of exchange for the amount of a purchase drawn by the seller on the purchaser, bearing the purchaser signature and specifying time and place for payment. The promises of payment maybe for 30 to 60 90 day period. If the acceptance is made by a finance company, then it is called a trade acceptance. An example would be a finance company affiliated with a manufacturing company that must make large purchases of parts, either domestically or overseas.  Since a finance company does not necessarily carry the same "comfort" weight as a bank, or in order to......

Words: 1927 - Pages: 8

Premium Essay

Finance

...CORPORATE FINANCE COURSE CORPORATE FINANCE 2.1 Working Capital Management Sept. 2014 Ir Frank W. van den Berg mba Vrije Universiteit, Amsterdam ALYX Financial Consultancy bv, Aerdenhout FWvdB/2014 1 OUTLINE CORPORATE FINANCE FWvdB/2014 •  Basics & Guiding principles •  Time value of money + Capital Budgeting •  Valuation of CF + Bonds •  Valuation of shares (+ co.’s) •  Financial Analysis (Ratios) •  Financial Planning (EFN) •  à Working Cap. Mgt. (A/R, Inv., A/P) •  Debt Financing •  •  2 FIN 1.5 FIN 2.1 Entrepreneurial Finance / Raising Equity Mergers & Acquisitions / Corp. Restructuring FINANCIAL RATIOS - Example 1 FWvdB/2014 Sample Balance sheet (000’s €) Cash + bank 500 Accounts Receivable 5.000 Inventory 3.000 ------CA 8.500 Machinery Buildings 6.000 4.000 Total assets -------18.500 STB (bank credit line) Accounts Payable CL LTD (Bonds) Nom. Cap. (500.000 x 2) Paid-in-capital (x 3) Retained Earnings Treasury Stock Shareholders’ Capital Total liabilities + OE 3 3.000 3.000 ------6.000 6.000 1.000 1.500 4.500 - 500 6.500 -------18.500 RATIOS: SAMPLE INCOME STATEMENT REVENUES (= Sales = Turnover) CGS = Costs of Goods Sold (materials, labor costs + energy costs incl. 1.000 depreciation) GROSS PROFIT SGA= Selling Administrative & General Expenses (incl. overhead, management, insurance, marketing) EBIT = Earnings Before Interest and Tax Interest......

Words: 1063 - Pages: 5

Premium Essay

Finance

...V O LU M E 1 9 | N U M B E R 2 | S PRING 2007 Journal of APPLIED CORPORATE FINANCE A MO RG A N S TA N L E Y P U B L I C AT I O N In This Issue: Valuation, Capital Budgeting, and Disclosure Enterprise Valuation Roundtable Presented by Ernst & Young 8 Panelists: Richard Ruback, Harvard Business School; Trevor Harris, Morgan Stanley; Aileen Stockburger, Johnson & Johnson; Dino Mauricio, General Electric; Christian Roch, BNP Paribas; Ken Meyers, Siemens Corporation; and Charles Kantor, Lehman Brothers. Moderated by Jeff Greene, Ernst & Young. The Case for Real Options Made Simple 39 Raul Guerrero, Asymmetric Strategy Valuing the Debt Tax Shield 50 Ian Cooper, London Business School, and Kjell G. Nyborg, Norwegian School of Economics and Business Administration Measuring Free Cash Flows for Equity Valuation: Pitfalls and Possible Solutions 60 Juliet Estridge, Morgan Stanley, and Barbara Lougee, University of San Diego Discount Rates in Emerging Markets: Four Models and an Application 72 Javier Estrada, IESE Business School Rail Companies: Prospects for Privatization and Consolidation 78 James Runde, Morgan Stanley A Real Option in a Jet Engine Maintenance Contract 88 Richard L. Shockley, Jr., University of Indiana A Practical Method for Valuing Real Options: The Boeing Approach 95 Scott Mathews, The Boeing Company, Vinay Datar, Seattle University, and Blake Johnson, Stanford University Accounting for......

Words: 6818 - Pages: 28