Free Essay

Financial Analysis

In: Business and Management

Submitted By nenado
Words 2833
Pages 12
Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs FINANSIJSKA OCENA
Finansijska ocena pokazuje poslovanje preduzeća u protekloj godini, a izračunava se jednom godišnje. Moguće ocene su označene slovima od A do E, pri čemu A predstavlja najbolju bonitetnu ocenu, a slovo E najlošiju bonitetn ocenu.
Grafikon 1: Podela populacije prema bonitetnoj oceni za 2010. godinu

Postupak dodele finansijske ocene temelji se na razvrstavanju preduzeća unutar pojedinačnih kategorija. Pojedinačno preduzeće se u sklopu prvog koraka razvrstava u jednu od deset kategorija prema kriterijumu vrednosti sredstava i jednu od deset kategorija prema kriterijumu ukupnih prihoda, gde kategorija 1 uključuje najmanje kompanije, a kategorija 10 najveće kompanije.
U sledećem koraku se kompanije razvrstavaju prema individualnim finans ijskim pokazateljima. U daljoj klasifikaciji se koristi pet finansijskih indikatora, pri čemu se krajnji kreditni rejting formira na bazi klasifikacije pojedinačnih preduzeća mađu kompanijama u odgovarajućoj kategoriji, a na osnovu pojedinačnih pokazatelja . Kod svakog pojedinačnog pokazatelja se upotrebi samo jedan od dva moguća razvrstavanja iz prvog koraka, dakle razvrstavanje na osnovu veličine preduzeća ili razvrstavanje na osnovu ukupnih prihoda.
Izbor finansijskih pokazatelja je ograničen na 5 najreprezentativnijih pokazatelja, koje poslovna i stručna javnost u praksi najčešće koristi. Svako preduzeće mora biti solventno kako bi opstalo i razvijalo se, pa su zato pokazatelji podeljeni na pokazatelje likvidnosti i pokazatelje uspešnosti.
Subjekti kod kojih se pojedinačni finansijski pokazatelj ne može izračunati nemaju prikazanu finansijsku ocenu. Uzroci mogu biti nedostatak finansijskih podataka ili neadekvatne vrednosti određenih finansijskih stavki.

1

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Udeo obaveza u finansiranju
Formula:

DDVF  100 *

01002
010

Opis:
[01002] – Dugoročna rezervisanja i obaveze
[010] – Ukupno pasiva
Definicija:
Udeo obaveza u finansiranju ukazuje na količinu sredstava koja se finansiraju iz tuđeg kapitala. Što je vrednost pokazatelja viša, to se preduzeće u većoj meri finansira iz tuđih izvora (kratkoročne i dugoročne obaveze). Viša vrednost pokazatelja predstavlja viši rizik za poverioce.
Finansiranje iz tuđih izvora je po pravilu jeftiniji oblik finansiranja od finansiranja iz sopstvenih izvora. Za vlasnike je bolje da se preduzeće finansira iz tuđih izvora obzirom da se na taj način po pravilu povećava profitabilnost preduzeća. Zaduživanje iz tuđih izvora po pravilu donosi višu profitabilnost, ali prekomerno zaduživanje može dovesti do platne nesposobnosti. Iako su tuđi izvori obično jeftiniji finansijski oblik, iz perspektive poverioca predstavljaju veći rizik.
Preduzeće može podneti visoko zaduživanje pod uslovom da je porast poslovanja zadovoljavajući za pokrivanje tereta finansiranja iz tuđih izvora i za tekuće troškove. U suprotnom rizik raste, a posledica može biti problem insolventnosti. Pokazatelj je odabran kao predstavnik pokazatelja dugoročne solventnosti.
Dugoročna solventnost je od presudnog značaja za dugoročni opstanak i poslovanje preduzeća. Struktura obaveza prema izvoru sredstava od odlučujuće je važnosti za dugoročno preživljavanje preduzeća.
Karakteristike pokazatelja:
 Što je vrednost pokazatelja viša, rizik za poverioca je veći. Ako preduzeće poseduje visoku vrednost tog pokazatelja, to znači da svoje poslovanje finansira iz tuđih izvora. Na primer: ako vrednost pokazatelja iznosi 0,6 to znači da preduzeće
60 posto svih sredstava finansira iz tuđih izvora.
 Vrednost iznad 1 znači da preduzeće sva sredstva finansira iz tuđi h izvora. Što znači da preduzeće posluje s negativnim kapitalom, preduzeće je potkapitalizovano.  Preduzeća koja imaju vrednost pokazatelja ispod 1 imaju obično pozitivan kapital.
Može se dogoditi da i ta preduzeća beleže negativni kapital, ali to isključiv o u slučajevima kada imaju visok udeo rezervacija ili pasivnog vremenskog razgraničenja u sredstvima.
 Preduzeća koja imaju vrednost 1 obično imaju kapital jednak nuli.
 Preduzeća koja posluju u delatnostima u kojima je obrt sredstava brži lakše podnose teret više vrednosti tog pokazatelja.
 Pokazatelj se ne može izračunati u slučaju kada se u imeniocu nalazi vrednost nula. To znači da preduzeće posluje bez sredstava.
 Pokazatelj ima vrednost nula u slučaju kada se u brojiocu nalazi vrednost nula. To znači da preduzeće posluje bez obaveza.

2

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs Pokazatelj kratkoročne solventnosti
Formula:

PS 

00102

0100203

Opis:
[00102] – Obrtna imovina
[0100203] – Kratkoročne obaveze
Definicija:
Pokazatelj kratkoročne solventnosti nam govori o tome u kojoj meri kratkoročna sredstva pokrivaju kratkoročne obaveze. Taj pokazatelj nam ne omogućuje procenu solventnosti preduzeća, već pokazuje faktore koji mogu uticati na nju.
Viša vrednost pokazatelja znači da će preduzeće lakše podmiriti tekuće obaveze. Vrednost pokazatelja se umanjuje ako tekuće obaveze rastu brže od kratkoročnih sredstava, što u budućnosti može uticati na porast rizika od insolventnosti. Vrednost pokazatelja se može umanjiti ako usledi poništenje neke stavke u kratkoročnim sredstvima (otpis loših potraživanja ili smanjivanje zaliha) ili ako preduzeću iznenadno narastu kratkoročne obaveze (preduzeće je u finansijskim poteškoćama te stoga uzima nove kratkoročne zajmove).
U praksi važi pravilo da minimalna razmera koja garantuje određenu sigurnost propisuje da kratkoročna sredstva moraju biti dvostruko veća od kratkoročnih obaveza. Ako su vrednosti pokazatelja previsoke možemo zaključiti da preduzeće neefikasno koristi kapital. To znači da preduzeće ima previsoku količinu zaliha za potrebe tržišta ili u prevelikoj meri kreditira kupce.
Pokazatelj smo odabrali kao predstavnika kratkoročne solventnosti.
Kratkoročna solventnost pokazuje sposobnost preduzeća da u kratkom roku raspolaže dovoljnom količinom likvidnih sredstava za pokrivanje dospelih obaveza
Karakteristike pokazatelja:
 Za poverioca je bolje da je vrednost pokazatelja što viša. U tom slučaju kratkoročna sredstva pokrivaju kratkoročne obaveze. Problematična je činjenica, što kratkoročna sredstva i kratkoročne obaveze nemaju jednaku ročnost.
 Previsoka vrednost pokazatelja nas upozorava na to da kapital nije najbolje iskorišćen, obzirom da preduzeće ima previsoku vrednost zaliha ili u prevelikoj meri finansira kupce. Pretpostavljamo da se preduzeće suočava s problemom marketinga za vlastiti proizvod ili uslu gu, što dugoročno može dovesti do platne nesposobnosti radi pada poslovnih prihoda.
 Pokazatelj je uvek pozitivan i nema gornju granicu.
 Uobičajena vrednost pokazatelja iznosi oko 1,5 do 2, zavisno od delatnosti i pojedinačne ekonomije.
 Ako je vrednost pokazatelja manja od 1, to znači da preduzeće poseduje nižu vrednost kratkoročnih sredstava od kratkoročnih obaveza. Ako je pokazatelj viši od 1, kratkoročna sredstva su viša od kratkoročnih obaveza.
 Preduzeća koja posluju s nižom vrednosti kratkoročnih sredst ava imaće nižu vrednost tog pokazatelja. Preduzeća koja posluju s niskom vrednosti zaliha ili u

3

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs 

poslovanju koriste tzv. strategiju „just in time“, imaće nižu vrednost tog pokazatelja. Preduzeća koja u svom poslovanju nemaju običaj finansirati kupce takođe će imati nižu vrednost tog pokazatelja.
Preduzeća koja posluju s niskom vrednosti kratkoročnih obaveza obično imaju visoku vrednost tog pokazatelja.
Preduzeća sa visokom vrednosti tog pokazatelja i visokom vrednosti udela duga u finansiraju su više zadužena dugoročno nego kratkoročno.
Ako imaju visoku vriednost pokazatelja platne sposobnosti i nisku vrednost udela duga u finansiraju, znači da koriste relativno malo tuđih izvora za finansiranje vlastitog poslovanja.
Pokazatelj se ne može izračunati u slučaju kada se u imeniocu nalazi vrednost nula. To znači da preduzeće posluje bez kratkoročnih obaveza.
Pokazatelj ima vrednost nula kada se u brojiocu nalazi vrednost nula. To znači da preduzeća posluju bez kratkoročnih sredstava

Servisiranje duga
Formula:

SD 

00201  00202  00203  0020103  0020104  02001  02002  02003  0200104
02001  02002  02003

Opis:
[00201] – Prihodi od prodaje
[00202] – Financijski prihodi
[00203] – Ostali prihodi
[0020103] – Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
[0020104] – Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
[02001] – Poslovni rashodi
[02002] – Financijski rashodi
[02003] – Ostali rashodi
[0200104] – Troškovi amortizacije i rezervisanja
Definicija:
Kratkoročna solventnost znači da je preduzeće likvidno. Najbolji pokazatelj kratkoročne platne sposobnosti je ažuran prikaz novčanih tokova, ali taj podatak je teško dostupan spoljnim korisnicima. Stoga smo koristili skraćenu verziju novčanog toka. Mnogi analitičari koriste sumu poslovnog rezultata i amortizacije kao brzi pokazatelj vrednosti novčanog toka u obračunskom periodu.
Novčani tok koji smatramo pri hodom koristi se za pokrivanje dospelih obaveza. Dospele obaveze predstavljaju izdaci. Tačna vrednost izdataka za pojedinačno preduzeće je podatak koji je nedostupan vanjskom korisniku. Stoga smo poistovetili, izdatke s rashodima, iako smo svesni toga da s vaki izdatak nije ujedno i rashod te da svaki rashod nije ujedno i izdatak.
Pokazatelj servisiranja duga sastoji se od novčanog toka u brojiocu te celokupnih rashoda u imeniocu. Viša vrednost pokazatelja znači da novčani tok u većoj meri pokriva rashode. Za samo preduzeće je to dobro jer će se u tom slučaju manje zaduživati radi pokrivanja tekućih obaveza.

4

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs Karakteristike pokazatelja:
 Bolje je što je vrednost pokazatelja veća. U tom slučaju novčani tok ostvaren u obračunskom periodu u većoj meri pokriva rashode.
 Ako je vrednost pokazatelja negativna znači da preduzeće posluje s negativnim novčanim tokom – zbir poslovnog rezultata i amortizacije je negativan.
 Ako je vrednost pokazatelja manja od 1, znači da preduzeće posluje s nižom vrednosti ostvarenog novčanog toka u poređenju sa rashodima. Ako je pokazatelj veći od 1 ostvareni novčani tok je veći od celokupnih rashoda.
 Preduzeća koja se bave delatnošću koja u poslovanju ne ostvaruje visoke rashode imaće višu vrednost tog pokazatelja od preduzeća koja se bave delatnošću koja u poslovanju ostvaruje visoke rashode (troškovi materijala).
 Pokazatelj se ne može izračunati u slučaju kada se u imeniocu nalazi vrednost nula. To znači da preduzeća posluju bez celokupnih rashoda. U tom slučaju smo postavili hipotezu da se preduzeće nalazi u stanju mirovanja.
 Pokazatelj ima vrednost nula u slučaju kada se u brojiocu javlja vrednost nula. To znači da preduzeća ne ostvaruju novčani tok.

Kreditna izloženost iz poslovanja
Formula:

KI 

001020301
00201

Opis:
[001020301] –Potraživanja
[00201] – Prihodi iz poslovanja
Definicija:
Indikator meri odnos nenaplaćenih potraživanja i poslovnih prihoda poslednjeg radnog dana u izabranoj poslovnoj godini. Ovaj odnos ilusturje kreditni rizik subjekta iz poslovanja i spada u grupu pokazatelja koji mere likvidnost poslovnog subjekta. U slučaju većeg udela nenaplativih potraživanja kompanija može ući u probleme likvidnosti, a posledice mogu da povećaju kraktoročno zaduživanje preduzeća ili u najgorem slučaju preduzeće odlazi u stečaj ili likvidaciju.
Osobine indikatora:
 Veća vrednost pokazatelja pokazuje veći udeo nenaplaćenih potraživanja preduzeća. Veliki udeo nanaplaćenih potraživanja preduzeća znači veću kreditnu izloženost prema svojim klijentima.
 Indikator meri samo kreditnu izl oženost iz poslovanja i ne uključuju kreditnu izloženost iz datih pozajmica. Najbolje bi bilo da je ta vrsta izloženosti kratkoročnog karaktera.
 Vrednost indikatora takođe zavisi od grane delatnosti u kojoj preduzeće posluje. U određenim sektorima normalna su odložena plaćanja po više meseci, pa to ima uticaj na visinu pokazatelja, jer se povećanjem odlaganja plaćanja povećava udeo nenaplaćenih potraživanja.
 Pored delatnosti pokazatelj takođe zavisi od veličine preduzeća, kao i kreditne politike kompanije.

5

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs POKAZATELJI USPEŠNOSTI
Stopa povrata imovine
Formula:

ROA  200 *

0300501  0300502
001  001P

Opis:
[0300501] – Neto dobitak
[0300502] – Neto gubitak
[001], [001P] – Ukupna aktiva (prethodne godine)
Definicija:
Stopa povrata imovine pokazuje uspešnost upotrebe sreds tava preduzeća.
Poverilac može na osnovu pokazatelja odrediti kako preduzeće posluje. Na vrednost pokazatelja treba biti obazriv jer je neto dobitak obračunskog perioda često podređen kreativnom računovodstvu.
Na preduzeća sa veoma visokom stopom povrata imovine i istovremeno visokom vrednošću pokazatelja Udeo obaveza u finansiranju poverilac mora biti obazriv jer preduzeće povećava uspešnost na račun zaduživanja. Ukoliko preduzeće ne poveća ili barem ne održi jednak nivo prihoda to povećava verovatnoću njegove platne nesposobnosti.
Karakteristike pokazatelja:
 Što je vrednost veća, to je preduzeće profitabilnije i efikasnije upotrebljava vlastita sredstva.
 Delatnosti koje posluju s nižom vrednošću sredstava, imaće veću vrednost ovog pokazatelja. Primer su uslužne delatnosti.
 Ako je vrednost pokazatelja negativna, to znači da preduzeće posluje negativno.
 Ako vrednost pokazatelja iznosi 1 ili više, to znači da preduzeće obično posluje s niskom vrednošću sredstava i da posluje sa dobitkom, čija je vredno st jednaka ili veća od zabeleženih sredstava. Takvu vrednost kod ovog pokazatelja obično imaju preduzeća koja rade u delatnosti u kojoj nije potrebno puno sredstava za poslovanje. Primer je tzv. nova ekonomija ili uslužne delatnosti.
 Pokazatelj se ne izračunava u primeru kada je u imeniocu vrednost nula. To znači da preduzeće posluje bez sredstava.
 Pokazatelj ima vrednost nula u slučaju kada je u brojiocu vrednost nula. To znači da preduzeće iskazuje dobit u vrednosti nula.

6

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs Produktivnost ukupne imovine
Formula:

KOS  2 *

00201  00202  00203
001  001P

Opis:
[00201] – Poslovni prihodi
[00202] – Financijski prihodi
[00203] – Ostali prihodi
[001], [001P] – Ukupna aktiva (prethodne godine)
Definicija:
Pokazatelj meri udeo ukupnih prihoda u sredstvima. Može spadati u pokazatelje obrta ako bi dobijenu vrednost podelili sa brojem dana u godini. Tako dobijena vrednost bi nam govorila koliko puta se sredstva okrenu u godinu dana.
Stoga možemo ovaj pokazatelj definisati kao pokazatelj profitabilnosti ili uspešnosti. Pokazatelj je namenjen i vlasnicima i poveriocima.
Pomoću ovog pokazatelja poverioci mogu videti koliko ukupnih prihoda pojedino preduzeće ostvari na dan sredstva. Što je vrednost pokazatelja veća, to preduzeće uspešnije posluje i ima kraći poslovni obrtaj. Što j e poslovni obrt kraći, preduzeće je likvidnije pa je manja verojatnoća da bi preduzeće moglo imati problema s likvidnošću. Kraći poslovni obrt znači da sredstvima treba manje vremena za prelaz iz nelikvidnog u likvidno stanje.
Preduzeća koja imaju visoku vrednost pokazatelja - udeo duga u finansiranju i nisku vrednost pokazatelja - koeficijent obrta sredstava, imaju veću verovatnoću da postanu platno nesposobna.
Ovaj je pokazatelj odabran s namenom da pokaže uspešnost poslovanja preduzeća s obzirom na cel okupno poslovanje. Profitabilnost poslovnih sredstava pokazuje samo kolika je uspešnost poslovanja od glavne poslovne delatnosti bez finansiranja. Preduzeće s visokom stopom poslovne profitabilnosti od poslovanja i niskom vrednošću pokazatelja – koeficijent obrta sredstava, ima probleme s finansiranjem (visoke finansijske izdatke) samog sebe ili je zabeležilo nepredvidivi događaj (izvanredni izdaci).
Karakteristike pokazatelja:
 Što je pokazatelj veći, to je bolje za preduzeće, a veći udeo celokupnih prihod a pokrivaju celokupna sredstva.
 Pokazatelj je uvek pozitivan jer celokupni prihodi i sredstva ne mogu nikada biti negativni.  Ako je vrednost pokazatelja veća ili jednaka 1, znači da su celokupni prihodi veći ili jednaki vrednosti celokupnih sredstava, što pokazuje da se sredstva brže okreću te da preduzeće ima kraći poslovni obrtaj.
 Pokazatelj se ne može izračunati u slučaju kada se u imeniocu javlja vrednost nula. To znači da preduzeće posluje bez sredstava.
 Pokazatelj ima vrednost nula kada se u brojiocu javlja vrednost nula. U tom slučaju preduzeće posluje bez celokupnih prihoda. Preduzeća koja posluju bez celokupnih prihoda tretiramo kao da se nalaze u stanju mirovanja, odnosno da ne posluju. 7

Solvent Rating d.o.o.
Milutina Milankovića 7v
11070 Novi Beograd
Srbija
T. +381 11 225 27 47
F. +381 11 311 39 74
E-pošta: info@boniteti.rs www.boniteti.rs 

Ako vrednost pokazatelja raste zahvaljujući celokupnim prihodi ma, to je dobar indikator da preduzeće povećava svoju finansijsku moć . Stabilan trend rasta prihoda garantuje da će preduzeće biti u stanju da vrati dug

Poređenje bonitetne ocene
Poređenjem bonitetnih ocena subjekata za dve uzastopne godine pokušavamo u tvrditi stabilnost modela. Bonitetna ocena bi trebala biti stabilna i ne bi smela značajno da se menja za pojedinačno preduzeće iz godine u godinu. Pomoću migracijske matrice pokušaćemo saznati u kojoj meri model zadovoljava uslov stabilnosti:
Tablica 1: migracijske matrice po godinama
Od godine 2007
Do godine 2008

A

B

C

D

E

A

56.35%

21.01%

7.73%

4.04%

2.32%

B

20.45%

35.87%

20.01%

7.80%

3.29%

C

8.95%

21.01%

34.25%

20.23%

7.00%

D

4.52%

8.71%

18.18%

35.45%

17.60%

E

2.03%

3.75%

8.10%

17.05%

43.65%

U susedne

76.80%

77.90%

72.44%

72.74%

61.24%

A

B

C

D

E

A

58.88%

22.00%

7.86%

3.43%

1.86%

B

18.91%

36.20%

20.29%

6.91%

2.62%

C

8.70%

19.39%

33.99%

19.76%

6.92%

D

4.64%

9.26%

17.37%

34.06%

15.84%

E

2.45%

5.12%

9.88%

20.60%

47.29%

U susedne

77.80%

77.59%

71.65%

74.42%

63.13%

Od godine 2008
Do godine 2009

Od godine 2009
Do godine 2010

A

B

C

D

E

A

65,40%

22,67%

9,16%

4,55%

2,08%

B

20,82%

39,64%

20,39%

8,33%

3,67%

C

7,94%

23,59%

37,61%

19,88%

8,11%

D

3,94%

9,31%

22,73%

41,00%

19,74%

E

1,91%

4,79%

10,11%

26,23%

66,40%

U susedne

86,22%

85,91%

80,72%

87,11%

86,14%

Očigledno je da se većina prelaza (u slučaju promena) odvija u susednim bonitetnim razredima. 8

Similar Documents

Premium Essay

Financial Analysis

...2 Graduate Thesis By Teia R. Merring Copenhagen Business School Strategic and financial analysis and valuation of B&O 0 1 Executive Summary................................................................................2 Introduction............................................................................................6 1.1Motivation.................................................................................................................. 6 1.2Problem Specification................................................................................................ 8 1.3Problem Identification................................................................................................ 8 1.4Problem Handling .................................................................................................... 10 1.5Structure and Methodology...................................................................................... 12 1.5.1Introduction and Presentation........................................................................... 12 1.5.2Strategic Analysis............................................................................................. 12 1.5.3Financial Statement Analysis ........................................................................... 13 1.5.4Prognoses and Budgets..................................................................................... 14 1.5.5Valuation.......................................

Words: 60014 - Pages: 241

Free Essay

Financial Analysis

...three years and also shows the forecast of the company for financial year 2012. This would help investors and researchers to decide on investing to SWM or not. SWM has been analyzed step by step in order to find out its true value in the industry. The analysts have first looked into SWM business and strategy where it has been noted that SWM was a result of merger of seven group holdings and Australian West Newspaper in order to expand and use their resources efficiently. Secondly, SWM accounting policies and procedures have been analyzed where they showed that the company is following the accounting standards and using their flexibility that was given by the standard in order to measure some accounts in the financial statement. This flexibility was compared to the industry where it has noted that the company is valuing these accounts in a proper way. Thirdly, a financial analysis was also undertaken. It has been understood that the company, though there was a merger, is managing their resources well that resulted to positive book and cash returns. Lastly, the forecasts of the said company, where the analyst has determined the company’s value and the full set of financial statement for 2012, were estimated and calculated intelligently. With the help of the four steps of business analysis, the group has recommended that it is safe to invest to seven west media even if merger has occurred twice in the last three financial year. I. INTRODUCTION In order for a......

Words: 1963 - Pages: 8

Premium Essay

Financial Analysis

...Financial analysis (also referred to as financial statement analysis or accounting analysis or Analysis of finance) refers to an assessment of the viability, stability and profitability of a business, sub-business or project. It is performed by professionals who prepare reports using ratios that make use of information taken from financial statements and other reports. These reports are usually presented to top management as one of their bases in making business decisions. Financial analysis may determine if a business will: Continue or discontinue its main operation or part of its business; Make or purchase certain materials in the manufacture of its product; Acquire or rent/lease certain machineries and equipment in the production of its goods; Issue stocks or negotiate for a bank loan to increase its working capital; Make decisions regarding investing or lending capital; Make other decisions that allow management to make an informed selection on various alternatives in the conduct of its business. Contents [hide] 1 Goals 2 Method 3 See also 4 Notes 5 External links Goals[edit] Financial analysts often assess the following elements of a firm: 1. Profitability - its ability to earn income and sustain growth in both the short- and long-term. A company's degree of profitability is usually based on the income statement, which reports on the company's results of operations; 2. Solvency - its ability to pay its obligation to creditors and other third parties in...

Words: 455 - Pages: 2

Premium Essay

Financial Analysis Tools

...Financial Analysis Tools Nicola Maclin American Military University Managers should have the ability to assess performance of decisions they have made or intend to make, through structured and robust financial analysis. Managers need tools to forecast or predict as they struggle to make decisions on a daily basis to execute business strategy for the company. Financial analysis tools can drive projections and predictions in many areas of the business, from planning for production and distribution to decisions on a product or service. Managers can use these tools to both assess and improve business performance. Performance evaluation is an important component of managing a business. Managers need feedback to evaluate how well they have accomplished business strategy and managed key business process. Managers need to be able to link strategy with profitability. Financial analysis tools can help provide that much needed feedback. Financial data can be used to compute ratios analysis. These financial ratios gives managers the first look at the company’s vital signs and is used to assess a complete financial health and identify operational problems. Ratio analysis allows management to quickly and efficiently address concerns like: return on capital investment and the company’s profit margin. Ratio analysis can be an effective and useful management tool if ratios are calculated on items that are meaningful and where practical steps can be taken to make improvements in...

Words: 415 - Pages: 2

Premium Essay

Financial Analysis

...Financial analysis Accountancy Financial analysis (also referred to as financial statement analysis or accounting analysis) refers to an assessment of the viability, stability and profitability of a business, sub-business or project. It is performed by professionals who prepare reports using ratios that make use of information taken from financial statements and other reports. These reports are usually presented to top management as one of their bases in making business decisions. Continue or discontinue its main operation or part of its business; Make or purchase certain materials in the manufacture of its product; Acquire or rent/lease certain machineries and equipment in the production of its goods; Issue stocks or negotiate for a bank loan to increase its working capital; Make decisions regarding investing or lending capital; Other decisions that allow management to make an informed selection on various alternatives in the conduct of its business. Financial analysts often assess the firm's: 1. Profitability -its ability to earn income and sustain growth in both short-term and long-term. A company's degree of profitability is usually based on the income statement, which reports on the company's results of operations; 2. Solvency - its ability to pay its obligation to creditors and other third parties in the long-term; 3. Liquidity - its ability to maintain positive cash flow, while satisfying immediate obligations; Both 2 and 3 are based on the......

Words: 826 - Pages: 4

Premium Essay

Financial Analysis

...Weeks 13 and 14 (4/21-5/1): Lease Financing and Course Conclusion Yikes! We are at the bittersweet time in our course together. It is almost over. We’ll miss it so much, but we might also want to do something else with the rest of our lives. In these last 1.7 weeks, we’ll cover another topic which, in addition to Financial Analysis and Planning, serves the function of integrating much of the material we have covered. That topic is Lease Financing. There is a lot of material on the structure of the lease and on the accounting treatment of leases, but the analytical focus will be on the lease-buy decision. The lease-buy decision is actually a financing decision. The analysis of the advisability of a lease typically follows a prior decision to acquire an asset (based on an investment decision analysis). In lease analyses we are comparing lease financing (which is a type of debt) to “regular” debt financing. Video 20 and Chapter 25 in BMA are the main materials. As you review the video, work through the lease example in the Excel file (financing uma 13.xlsx). Toward the end of video 20 is described the concept of adjusted present value. Pay close attention to this material as well, because it describes how in some very specific cases the results of an investment decision and a financing decision must be considered together. The deliverable for this two-week period is Exercise 4, which is an individual, i.e., not a team, exercise. We’ll also use the time to......

Words: 666 - Pages: 3

Premium Essay

Financial Analysis

...its components 8 Economic Analysis 8 Recommendation 9 Executive Summary In 1999, the CEO of Companhia Cervejaria Brahama (largest brewer in Brazil) was considering the bit for Antarctica (second largest brewer in Brazil). The purpose for this merger was to exploit the potential synergies and avail the economies of scale. The secondary motive was to raise the barriers to entry to the industry especially for the multinational firms. For the purpose of acquisition, the valuation for both of the companies needs to be done in the analysis supported by the calculations. The impact of merger and the rise of potential synergies to be evaluated to estimate the overall benefits of the deal. Moreover, the mode of transaction also need to be considered. As both of the companies are large in nature and dominate the industry, all the related factors before the acquisition need to be considered. In issue in the case mainly highlights the valuation of the Antarctica, the company that would be acquired by Brahama, another beer company. The management is concerned about the pros and cons of the mergers and acquisition and also worried about the method to acquire the company. There are several options that could be used by Brahama to acquire Antarctica. The options mainly includes cash transaction and share-to-share transaction. The management of both companies is also considering the shareholders reaction towards the acquisition of these two. The analysis would be made to find out......

Words: 2464 - Pages: 10

Premium Essay

Introduction to Financial Ratios and Financial Statement Analysis

...9-193-029 REV: SEPTEMBER 13, 2004 WILLIAM BRUNS Introduction to Financial Ratios and Financial Statement Analysis There is almost always a reason why someone picks up an organization’s financial statements and begins to analyze them. Lenders or creditors may be interested in determining whether they will be repaid money they have lent or may lend to the organization. Investors may be interested in comparing a potential investment in one organization with that of another. Employees may want to compare the current performance or financial status of their employer with earlier periods. Regulatory agencies often need to assess organizational or industry financial health and performance. Financial analysis is always based on a set of questions, and the specific questions requiring answers depend on who the financial statement user is and the reasons for his or her analysis. Financial analyses based on accounting information consistently involve comparisons. Amounts or ratios may be compared with industry norms, the same measurement in a prior period, the same measurement in a competitor’s organization, or with planned and budgeted amounts previously established. Figuring out which comparisons will best answer the questions motivating the analysis is one of the necessary steps in making the best use of accounting information. Financial ratios can help describe the financial condition of an organization, the efficiency of its activities, its comparable......

Words: 951 - Pages: 4

Premium Essay

Financial Analysis

...FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: A TOOL FOR PERFORMANCE EVALUATION A Case Study of Oceanic Bank By IBRAHIM UMAR PGA/09/07766 M.Sc. Assignment Submitted to Dr. M.I. Kida CNA Department of Accountancy University of Maiduguri 2Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation Jan. 2010 3Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation ABSTRACT Financial statements are prepared to meet external reporting obligations and also for decision making purposes. They play a dominant role in setting the framework of managerial decisions. But the information provided in the financial statements is not an end in itself as no meaningful conclusions can be drawn from these statements alone. However, the information provided in the financial statements is of immense use in making decisions through analysis and interpretation of financial statements. There are various methods or techniques that are used in analyzing financial statements, such as comparative statements, schedule of changes in working capital, common size percentages, trend analysis and ratios analysis. This study intends to analyze financial statement of Oceanic bank in Nigeria in order to come up with an in-depth fact finding on its performance and to see if there is any connection between the recent global economic crisis and its overall performance. 4Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation INTRODUCTION 1.1 Background Financial statement......

Words: 5278 - Pages: 22

Premium Essay

Financial Analysis

...What is the primary objective of financial statement analysis? The primary objective of financial statement analysis, according to the text, is to assist an investor or leader in determining the fundamental value of the firm. (Brigham & Ehrhardt, 2014) The analysis involves comparing a firm’s performance to that of other firms in the same industry, and also evaluating trends in the firm’s own financial position over time. 2. How are ratios used in financial statement analysis? Provide an example. Ratios are designed to extract important information that might not be obvious at a first glance over the firm’s financial statements. (Brigham & Ehrhardt, 2014) For example, one company may be $5 Million in debt while another is $50 Million in debt. It is impossible without further information to say which company is in a stronger financial position. This further information comes from standardizing each firm’s debt in relation to its assets, earnings, and interest. This standardization is done through ratio analysis. 3. Review the 3 basic financial statements, pretend you are an investor and you have $100,000 you must invest. You can only invest in 1 company, and you can only view one financial statement. Which statement would you choose to look at and why? I would ask to see the statement of cash flows if I could only view one financial statement, because I feel it would give the best view of the current state of the firm’s financial health. Since I can’t compare......

Words: 323 - Pages: 2

Premium Essay

Financial Analysis

...named "BUSINESS FINANACE" course code 201.Business finance course helps us to develop a framework for decision making in the context of managerial finance and to provide a solid grounding in the principles and practice of financial management. All of the important and basic areas of finance is covered in this course. This course helps us to develop the skills to understand how managers access, understand, analyze, and utilize financial information for decision making. In this course financial ratio analysis is a very important term what helps us to find out the real condition of any company's. Here we are going to find out the financial ratios of GENERATION NEXT FASHIONS LTD from . We will use the time series to compare of GENERATION NEXT FASHIONS LTD's ratios. 1.2 Objectives of the project paper: The traditional financial statements that comprise of the balance sheet and profit and loss account do not give enough information related to financial operations of the company. These financial statements prepared as per the statutory requirement of law need to be analyzed in order to evaluate the past performance of the company and the future prospects. Our perspective to do this project paper are giving below: * To gather practical knowledge about ratio analysis. * How do the time series work to do the internal comparison? * What types of solution GENERATION NEXT FASHIONS LTD can take to improve its future condition. * We want to see the past and present......

Words: 3597 - Pages: 15

Premium Essay

Financial Analysis

...Cango Financial CanGo Financial Analysis Report The success of a business depends on its ability to remain profitable over the long term, while being able to pay all its financial obligations and earning above average returns for its shareholders. This is made possible if the business is able to maximize on available opportunities and very efficiently and effectively use the resources it has to create maximum value for all involved stakeholders. One way the performance of a company can be measured on critical areas such as profitability, its ability to stay solvent, the amount of debt exposure and the effectiveness in resource utilization, is performing financial analysis where a set of ratios provides a snapshot of company performance and future prospects. Financial analysis is also a very useful technique that forms a basis for making key decisions about company operations. In addition to internal company members, these ratios are used by potential investors and shareholders to make investment decisions about the company. The investment ratios can be broken down into 4 key areas, efficiency, financial leverage, liquidity and profitability. Starting with efficiency, we have the inventory turnover and receivables turnover ratios. The inventory turnover ratio indicates how many times the company is able to turnover its inventory. In CanGo’s case, the ratio value is low, meaning that it is not effectively turning over its inventory, which also means it isn’t quickly and......

Words: 1092 - Pages: 5

Premium Essay

Financial Analysis

...Financial Analysis – Week Five Final Assignment ACC 205 Principles of Accounting I July 4, 2000 Financial Analysis As an introduction, financial analysis provides an opportunity to make informed decisions about the health and viability of the company under review. The analysis can be done in several ways, but most commonly the business activities of a particular entity are compared internally from one year to the next. Similarly, the company is compared to an external but similar company in the same industry. Alternatively, one could also compare the activity of the company under review with that of an industry average of similar companies. The various financial analysis techniques used by accountants and analysts are all designed to provide the best possible estimate of financial viability of a company on a go forward basis. The company selected for this project is a publicly held healthcare corporation based in Boca Raton, Florida and named Cross Country Healthcare. As an overview, the company is comprised of three segments: contingent nurse and allied healthcare provider staffing, physician staffing, and other human capital management services, the latter of which provides education and training programs to the healthcare industry, as well as retained search services for physicians and healthcare executives in the United States. Competitors of Cross Country Healthcare would be companies similar to Staff Care, Maxim, Delta Staffing, Onyx MD, and others...

Words: 1702 - Pages: 7

Premium Essay

Financial Analysis

...Running head: FINANCIAL ANALYSIS OF TARGET & J.C. PENNY Financial Analysis of Target & J.C. Penny Linda S. Mosquera Columbia College University Abstract There are two companies which stand out as being optimal candidates for selling out to CB&M. I collected each company’s financial statements and analyzed five years’ worth of data provided via the company’s annual reports specifically pertaining to the balance sheet and the income statements. Interpreting a few specific financial ratios, I will provide an in-depth analysis in determining which of the two companies is healthier financially. Introduction Financial ratios are classified according to the information they provide. Some of the frequent used ratios are: liquidity ratios, P/E ratio and profitability ratios. I will provide an in-depth analysis in determining which of the two companies is healthier financially. Liquidity Ratios Target J. C. Penny J. C. Penny is a chain of mid-range department stores based out of Plano, Texas. It was started by James Cash Penney under the initial partnership with Thomas Callahan and Guy Johnson, who owned dry goods stores called Golden Rule (J.C. Penny). Penney took ownership of the store around 1907 when Callahan and Johnson dissolved their partnership. “It currently operates “approximately 1,100 stores and at jcpenney.com, customers will discover a broad assortment of national, private and exclusive brands to fit all shapes, sizes, colors and......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Financial Analysis

...OVERVIEW 4 2.1 Company Introduction 4 2.1.1 Business activities: 4 2.1.2 Management Board: 5 2.1.3 Ownership structure: 5 2.1.4 Company’s History: 6 2.2 Products & Services 8 2.3 Business Strategy 9 III. INDUSTRY ANALYSIS 11 3.1 Industry Overview 11 3.1.1 Tire Manufacturing industry in the world 11 3.1.2 Tire Manufacturing industry in Vietnam 11 3.2 Five Forces Analysis 13 3.2.1 Bargaining Power of Suppliers: 13 3.2.2 Bargaining Power of Buyers: 13 3.2.3 Threat of Substitute products: 13 3.2.4 Threat of new entrants: 13 3.2.5 Competitive Rivalry 14 3.3 SWOT Analysis 14 IV. ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENT 15 4.1 Analysis of balance sheet 15 4.1.1 Current Assets 15 4.1.2 Investments and Other Assets 15 4.1.3 Account Receivables: 15 4.1.4 Inventory: 15 4.1.5 Non-current assets: 16 4.1.6 Current liabilities: 16 4.1.7 Long-term liabilities: 16 4.1.8 Resources: 16 4.2 The analysis of Income Statement 19 4.2.1 Annual Income Statement: 19 4.2.2 Quarterly Income Statement FY2010 and FY 2009 21 4.2.3 Forcasted Income Statement FY2010 26 4.3 The analysis of Cash-flow 27 V. FINACIAL RATIO ANALYSIS 28 5.1 Liquidity Ratios 28 5.1.1 Current ratio 28 5.1.2 Quick ratio: 29 5.2 Activity Ratios 30 5.2.1 Accounts Receivable Turnover (Debtors’ turnover) ratio 30 5.2.2 Days in Sales Receivables (Day......

Words: 7815 - Pages: 32