Free Essay

Financial Development and Economic Growth in Malaysia

In: Business and Management

Submitted By giba
Words 3302
Pages 14
1.0 Pengenalan

Sistem kewangan merupakan satu sistem yang mengandungi institusi perbankan, pasaran kewangan, pengantara kewangan lain seperti dana persaraan dan syarikat insurans. Sebuah badan kawal besar, iaitu bank pusat yang menyelia dan mengawasi operasi pengantara kewangan ini. Ia merupakan satu sektor dalam ekonomi yang menggunakan sumber-sumber produktif untuk memudahkan pembentukan modal melalui peruntukan daripada pelbagai alat-alat kewangan, iaitu memenuhi pelbagai keperluan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Maka, sistem kewangan memainkan peranan yang penting dalam mengerahkan(mobilizing), pengantara untuk simpanan(intermediating saving), dan memastikan sumber-sumber ini adalah diperuntukkan dengan cekap kepada sektor-sektor yang produktif. Selain itu, Wang yang dominan dalam sesebuah ekonomi sekarang ialah wang kredit, wang yang tercipta ekoran aktiviti sektor perbankan mengambil deposit dan mengeluarkan pinjaman. Perkembangan ini serta peningkatan pesat inovasi kewangan dalam ekonomi berasaskan kredit boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara.

Ini yang menjadikan peranan sektor kewangan terhadap pertumbuhan ekonomi sering menimbulkan perdebatan di kalangan ahli-ahli ekonomi. Misalnya Miller (1998) yang menyatakan bahawa sektor kewangan telah dilebih-nyatakan(over-stressed) terhadap pertumbuhan ekonomi. Manakala, ahli ekonomi lain seperti Schumpeter (1911) dan Mikinnon (1973) yang menggunakan pelbagai kaedah ekonometrik telah memberikan kesimpulan yang sama, iaitu sektor kewangan adalah penting untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi di sesebuah negara. Pandangan ini menyokong hipotesis sektor kewangan mendorong pertumbuhan ekonomi (finance leading growth) atau dikenali sebagai hipotesis dorongan penawaran. Ini bererti pembangunan sektor kewangan adalah pra-syarat kepada perkembangan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, jika pembangunan kewangan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, maka keadaan ini menyokong hipotesis ikutan permintaan (demand hypothesis).

Menyedari kepentingan sektor kewangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sistem kewangan telah mengalami perubahan yang radikal serta kemajuan. Reformasi, liberalisasi dan inovasi dalam sektor kewangan telah menjadi semakin maju, kukuh dan berkembang. Selain itu, Malaysia telah memperkenalkan Pelan Induk Sektor Kewangan(PISK). Pelan Induk Sektor Kewangan(PISK) ini menggariskan empat strategi utama, iaitu pertama, menambahkan keberkesanan dan daya saing institusi kewangan domestik. Kedua, menggalakkan infrastruktur sistem pembayaran yang efisien dan stabil. Ketiga, menggalakkan kestabilan kewangan melalui rangka kerja pengawal seliaan berhemat yang teguh dan risiko terlaras. Keempat, mewujudkan infrastruktur perlindungan pengguna yang efisien dan didorong oleh pasaran. Keempat-empat strategi PISK tersebut akan menyebabkan landskap sektor kewangan pada masa hadapan bercirikan sektor kewangan yang semakin pelbagai untuk memenuhi keperluan sektor ekonomi yang berubah-ubah. Usaha kerajaan tersebut adalah selaras dengan matlamat utama negara untuk memodenkan sistem kewangan negara yang berupaya menyumbang kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam masa jangka panjang.

2.0 Kemunculan Pasaran Kewangan Dan Pengantara Kewangan

Pengantara kewangan muncul terutamanya disebabkan maklumat dan kos urus niaga. Dalam sebuah ekonomi, terdapat ejen-ejen mungkin mempunyai dana tambahan, manakala sesetengah pengusaha akan mengalami kekurangan dana untuk membiayai projek-projek pelaburan. Untuk meningkatkan dana yang diperlukan dalam ketiadaan sistem kewangan yang kukuh, para usahawan perlu mendapatkan agen-agen individu yang mempunyai lebihan dana untuk dipinjam. Sejak ejen-ejen kurang pengetahuan tentang projek pelaburan yang melibatkan, dan para usahawan perlu mendapat tahu ejen-ejen yang mana mempunyai lebihan dana dan berapa dana bersedia dipinjam, proses ini ternyata memakan masa dan mahal.

Tambahan pula, apabila pemberi pinjaman dan peminjam tidak berkongsi maklumat bersama, kontrak kewangan yang optimum sering melibatkan kos-kos agensi, iaitu kos-kos yang memerlukan dalam memantau projek pelaburan(Williamson,1986). Peminjam biasanya mempunyai maklumat dalaman mengenai projek-projek pelaburan, tetapi mereka mempunyai sedikit insentif mendedahkan maklumat seperti itu. Usaha-usaha yang diperbuat oleh pihak ketiga untuk memperolehi maklumat tambahan sering mahal. Oleh itu, tanpa pemindahan maklumat baik, pasaran kredit akan menjalankan dengan teruk .

Pasaran kewangan yang berfungsi (Well-functioning financial markets) dan perantara-perantara memastikan dana diperuntukkan dengan cekap. Melalui ekonomi bidangan dan ekonomi skop, pasaran kewangan dan pengantara kewangan mampu memperbaiki masalah kos maklumat yang tidak seimbang dan urusniaga yang tinggi. Keupayaan pasaran kewangan dan institusi-institusi kewangan mengurangkan geseran pasaran ini boleh membawa kepada lebih banyak peruntukan sumber dengan cekap, dengan itu menggalakkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Levine, 1993).

2.1 FUNGSI-FUNGSI SISTEM KEWANGAN

Dalam artikel Levine (1997) mengklasifikasikan fungsi-fungsi sistem kewangan ke dalam lima kategori-kategori berikut:

2.11Memperuntukkan Sumber (Allocating Resources)

Satu sistem kewangan yang berfungsi dengan baik membawa kepada peruntukan sumber yang lebih cekap. Tobin dan Brainard (1963) berpendapat bahawa dengan keupayaan untuk menilai projek-projek pelaburan, pengantara kewangan membolehkan usahawan mengembangkan perniagaan mereka dengan meminjam pada kadar yang rendah dan dengan lebih mudah. Pengantara kewangan menilai peluang pelaburan yang berbeza dengan menilai risiko yang berkaitan supaya dana disalurkan kepada projek-projek yang paling menjanjikan keuntungan pada masa hadapan. Ini membawa kepada peningkatan kualiti pelaburan yang boleh mempunyai kesan pengembangan terhadap ekonomi. Pasaran kewangan mungkin mempunyai kelebihan perbandingan ke atas pengantara kewangan untuk membiayai projek-projek pelaburan baru yang inovatif kerana peserta pasaran boleh memperoleh maklumat yang relevan di firma-firma dengan cepat, membawa kepada peruntukan sumber yang lebih cekap.

2.12Memobilisasi Tabungan (Mobilizing Saving)
Pengantara kewangan dan pasaran kewangan menjalankan tugas yang penting dalam menyelaraskan simpanan dan keputusan pelaburan isi rumah dan firma-firma (Wicksell, 1935). Simpanan dari isi rumah boleh jadi tidak mencukupi untuk membiayai sepenuhnya kepada seorang peminjam. Sistem kewangan mendorong mobilisasi tabungan dengan penggemblengan simpanan isi rumah dan membuat dana agregat ini bersedia untuk dipinjam. Maka, apabila sistem kewangan berkembang, lebih banyak deposit akan tertarik dari penyimpan, dan lebih banyak dana boleh didapati untuk membuat pelaburan. Ini memudahkan aktiviti-aktiviti pengantara kewangan dan mendalami sistem kewangan.

2.13Mengurangkan Risiko (Reducing Risks)

Sistem kewangan yang cekap membolehkan pelabur untuk mempelbagaikan portfolio mereka dan melindung nilai terhadap risiko. Dengan kelebihan sejumlah besar peminjam dan pemberi pinjaman, pengantara kewangan berkesan boleh menyediakan kecairan dengan betul sepadan dengan tempoh kematangan pinjaman yang berbeza (Diamond dan Dybvig, 1983). Kemunculan pengantara kewangan ketara mengurangkan risiko mudah tunai yang dihadapi oleh individu, dan dengan itu memudahkan aktiviti pelaburan. Hasilnya, liquidations tidak perlu dapat dielakkan (Bencivenga dan Smith, 1991). Pasaran kewangan juga menyediakan mudah tunai yang lebih daripada mencukupi. Banyak projek pelaburan yang berpotensi menguntungkan memerlukan komitmen jangka panjang modal, tetapi pelabur-pelabur sering keberatan untuk mengikat simpanan mereka. Pasaran kewangan, terutama pasaran saham, menawarkan satu penyelesaian dengan membenarkan pelabur-pelabur untuk melabur dalam projek pulangan yang tinggi dan berupaya menjual pelaburan dengan cepat dan mendapatkan wang tunai apabila perlu. Ini membuat pasaran saham sering menarik pelabur yang ramai.

2.14Memudahkan Urus Niaga (Facilitating Transactions)

Transaksi perniagaan dipermudahkan melalui menawarkan kemudahan kredit. Gurley dan Shaw (1960) berhujah bahawa fungsi utama pengantara kewangan adalah untuk mengubah sekuriti utama ke dalam sekuriti tidak langsung. Pengantara kewangan boleh mendapatkan keuntungan semasa transformasi ini dengan mengeksploitasi ekonomi bidangan dalam pemberian pinjaman dan pinjaman. Sejak pengantara kewangan boleh mengurus dan melabur dana pada kos yang lebih rendah, individu boleh mengelakkan untuk menilai setiap peminjam yang berpotensi dan firma-firma yang ingin meminjam boleh menjimatkan masa dan usaha untuk mencari dana yang ketara. Ini mengurangkan kos maklumat dan sangat memudahkan urus niaga.

2.15Menjalankan Kawalan Korporat(Exercising Corporate Control)

Kos yang berkaitan dengan pemantauan yang dibuat oleh firma mungkin menurun dengan adanya peningkatan perkhidmatan yang disediakan oleh pengantara kewangan. Jika ia adalah mahal untuk pelabur luar untuk mengesahkan pulangan projek, firma akan digalakkan untuk pinjaman lebih, memandangkan bahawa meminjam lagi membayangkan risiko yang lebih besar. Oleh itu, kos pengesahan ini boleh menghalang pelaburan yang cekap (Bernanke dan Gertler, 1989). Dengan kewujudan pengantara kewangan, Diamond (1984) menunjukkan bahawa kos pemantauan akan dikurangkan melalui aturan kewangan yang betul. Dari perspektif pasaran kewangan, penilaian aset syarikat yang berdasarkan harga saham menyediakan pengukur asas untuk mengukur prestasi pengurus. Ini membawa kepada kawalan korporat yang bertambah baik, dan boleh mengenakan pengaruh yang positif ke atas pertumbuhan ekonomi.

3.0 Latar Belakang Teori Dan Kajian Lepas

Menurut Schumpeter (1911) bahawa para pengusaha memerlukan kredit supaya membiayai penerimaan teknik pengeluaran yang baru. Bank-bank dipandang sebagai agen utama dalam memudahkan aktiviti-aktiviti pengantara kewangan ini dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Maka, sistem kewangan yang sempurna dan maju boleh menyalurkan sumber kewangan bagi penggunaa produktif. Penjelasan alternatif dimulakan oleh Robinsons (1952) mengemukakan pembangunan kewangan itu tidak membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pembangunan kewangan membalas secara pasif kepada pertumbuhan ekonomi sebagai permintaan lebih tinggi bagi perkhidmatan kewangan. Bila sebuah ekonomi mengembang, isi rumah dan firma-firma menuntut lebih banyak perkhidmatan kewangan. Sebagai respons bagi permintaan yang meningkat ini, lebih banyak institusi kewangan, produk dan perkhidmatan kewangan muncul, dengan itu membawa kepada pengembangan sistem kewangan.

Keynes (1936) yang mengemukakan teori keutamaan kecairan, percaya bahawa faktor kewangan juga penting untuk meransang aktiviti di sektor benar. Misalnya, kemajuan dalam sektor kewangan akan menyebabkan peningkatan agregat kewangan dan seterusnya menjatuhkan kadar bunga pinjaman. Kejatuhan kadar bunga pinjaman pula, akan meransang sektor benar seperti peningkatan pelaburan domestik, penggunaan kerajaan. Walau bagaimanapun, mengikut pandangan Keynes, terdapat situasi yang mana wang tidak memainkan apa-apa peranan dalam aktiviti ekonomi semasa perangkap kecairan.

Gurley dan Shaw (1955), Goldsmith (1969) dan Hicks (1969). Mereka berhujah yang pembangunan sistem kewangan terlalu penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Sistem kewangan yang kurang maju melambatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka adalah pentingnya merumuskan dasar bertujuan untuk memperluaskan sistem kewangan supaya menggalakkan pertumbuhan. Ini termasuk mencipta lebih banyak institusi kewangan, dan menyediakan pelbagai jenis produk kewangan yang lebih besar dan perkhidmatan

Dua liberalisasi kewangan model dibangunkan oleh McKinnon (1973) dan Shaw (1973) menegaskan aspek berbeza tentang kesan-kesan menaikkan kadar faedah. McKinnon model menekankan hubungan antara kadar deposit dan pelaburan. Manakala Shaw menumpukan pada pentingnya aktiviti pinjam-meminjam. Wang di luar merujuk kepada wang yang diadakan di luar asas kewangan, contohnya, emas atau wang tunai. Sebaliknya, wang di dalam merujuk kepada jenis-jenis hutang yang digunakan sebagai wang. Untuk pertimbangan praktikal, kebanyakan projek-projek yang dibiayai oleh gabungan dana sendiri (wang di luar) dan dana yang dipinjam (wang di dalam)). Lantarannya, kedua model ini seharusnya diperhatikan sebagai saling melengkapi. McKinnon-Shaw model mempunyai implikasi-implikasi yang kuat untuk pembangunan kewangan, yang boleh mula dengan membenarkan kadar faedah benar untuk aliran bebas menurut mekanisme pasaran.

Menurut Zulkefly Abdul Karim, Mohd Azlan Shah Zaidi Dan Norain Mod Asri (2008) mengkaji pengaruh pembangunan sektor kewangan terhadap kegiatan ekonomi yang terdiri daripada tiga sektor utama, iaitu sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Hasil kajian menunjukkan pemboleh ubah kedalaman kewangan iaitu M3/KDNK hanya signifikan mempengaruhi output sektor pertama sahaja. Manakala pemboleh ubah kadar bunga pinjaman benar (RLR) hanya signifikan mempengaruhi sektor ketiga sahaja. Penemuan kajian ini menyokong hipotesis sektor kewangan mendorong pertumbuhan ekonomi(finance led growth hypothesis). Sebaliknya bagi sektor kedua, didapati perubahan output sektor tersebut signifikan mempengaruhi perubahan M3/KDNK, ini menunjukkan sektor kedua wujud fenomena (demand-following hypothesis).

Pada prinsipnya, peningkatan dalam sistem kewangan boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua terusan: iaitu saluran pengumpulan modal dan faktor produktiviti keseluruhan(TFP). Saluran pengumpulan modal juga dikenali sebagai saluran kuantitatif Pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pengumpulan modal melalui pengumpulan modal tempatan dan pelaburan modal asing. Dalam cara ini, pembangunan kewangan dan pertumbuhan ekonomi adalah berkaitan. Saluran TFP, yang dirujuk sebagai saluran kualitatif, mengemukakan satu sistem kewangan yang cekap memudahkan penerimaan teknologi moden untuk meningkatkan pembangunan pengetahuan dan industri berintensifkan teknologi, melalui peruntukan kredit yang cekap dan perkhidmatan kewangan lain.

4.0 Data Dan Kerangka Model
Kajian ini adalah menganalisis hubungan yang wujud antara pembangunan kewangan dengan nilai output (KDNK) bagi sektor pertama di Malaysia. Sektor pertanian, perikanan, penternakan, perhutanan dan perlombongan adalah terletak dalam kategori sektor pertama. Jadi, nilai output yag dihasilkan dalam kategori ini akan dikumpul dan dikira semula dengan harga konstan pada tahun 1987.
Pemboleh ubah kewangan yang dipilih terdiri daripada pemboleh ubah kedalaman kewangan (financial deepening) iaitu nisbah penawaran wang M3 kepada KDNK(M3/KDNK), nisbah kredit sektor perbankan kepada KDNK keseluruhan dan kadar pertumbuhan pembentukan modal kasar(gross capital formation growth rate). Ketiga pemboleh ubah yang dipilih adalah selaras dengan kajian empirikal yang lepas serta dapat menerangkan daya saing sistem kewangan negara. Data untuk pemboleh ubah kewangan adalah diperolehi dari World Data Bank dan Bank Negara Malaysia, manakala data output bagi sektor pertama adalah dikumpul dari laporan ekonomi Malaysia mengikut pelbagai tahun. Jangka masa kajian bermula dari tahun 1970 hingga tahun 2009 yang melibatkan sebanyak 40 tahun.
Fungsi model persamaan jangka panjang yang dianggarkan adalah berbentuk seperti berikut:
Lst = f(L(M3/KDNK)t, L(Credit)t, L(Capital)t) yang mana Lst mewakili Ls1. Koefisien untuk setiap pemboleh ubah bersandar dijangka melebihi sifar. Ini bermaksud peningkatan pemboleh ubah kewangan akan meningkatkan nilai output bagi sektor pertama.

5.0 Hasil Kajian
5.1Unit Roots Test
Jadual satu menunjukkan keputusan ujian punca unit (unit roots test) dengan menggunakan kaedah ADF dan Philips-Perron. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, didapati semua pemboleh ubah siri masa tersebut adalah pegun dalam bentuk pembezaan pertama (first difference) atau I(1), manakala hanya pemboleh ubah capital pegun dalam bentuk pembezaan asas (level). Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah yang dikaji adalah pegun, min dan variannya adalah konstan melalui masa.

Table 1 Unit Root Test
Variable Malaysia Level FD
LS1 -2.882350** -6.518204***
LIQUID -1.260334 -4.617884***
CREDIT -1.877774 -5.420164***
CAPITAL -5.502886*** -9.224004***

FD, first difference
***Significant at 1% level; **significant at 5% level; *significant at 10% level.
5.2 Johansen Cointegration Test

Keputusan ujian kointegrasi johanson bagi pembangunan kewangan dengan sektor pertama ditunjukkan pada jadual 2. Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara pembangunan kewangan dengan sektor pertama. Hal ini dapat dilihat, apabila nilai P adalah signifikan pada aras keertian 5 peratus dan Ujian Trace menunjukkan 2 cointegrasi pada aras keertian 5 pada pemboleh ubah bebas liquid, credit dan capital. Dalam hal ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa wujud kointegrasi antara pembangunan kewangan dengan sektor pertama.

Justeru analisis boleh dilakukan untuk melihat hubungan jangka pendek dengan menggunakan Model Vector Pembetulan Ralat (VECM). Model ini dilakukan untuk melihat beberapa lama kejutan yang berlaku dapat dibetulkan sehingga mencapai keseimbangan menerusi pelarasan jangka pendek.

Table 2 Johansen Cointegration Test Results Model I

Model II

Model III

Dependent variable SEK 1t SEK 1t SEK 1t
Explanatory variables LIQUIDt CREDITt CAPITALt Unrestricted Cointegration Rank Test Prob. ** Prob. ** Prob. **
Trace
None* 0.0234** 0.0445** 0.0077***
At most 1* 0.0164** 0.0195** 0.0164**
At most 2*
At most 3*
Aigen value
None* 0.1155 0.1885 0.0403**
At most 1* 0.0164** 0.0195** 0.0164**
At most 2*
At most 3*
‘**’ denotes the MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values.

5.3Model Vector Pembetulan Ralat (VECM)

Berdasarkan keputusan model Model Vector Pembetulan Ralat(VECM) di jadual 3, didapati pengaruh pemboleh ubah kewangan iaitu Liquid (M3/KDNK) signifikan mempengaruhi perubahan output di sektor pertama dalam jangka masa panjang. Jika diperhatikan, nilai koefisien ialah 0.854 yang menunjukkan bahawa sektor pertama sangat sensitif dipengaruhi oleh pembangunan kewangan (liquid). Selain itu, bagi pengaruh pemboleh ubah kewangan iaitu Capital juga signifikan mempengaruhi perubahan output di sektor pertama dalam jangka masa panjang. Manakala hanya pengaruh pemboleh ubah kewangan iaitu Credit tidak signifikan mempengaruhi perubahan output di sektor pertama dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, didapati kesemua koefisien yang diperolehi bagi pembangunan kewangan dengan sektor pertama adalah tidak signifikan, oleh itu, kesimpulan boleh dibuat bahawa tiada hubungan jangka pendek antara pembangunan kewangan dengan sektor pertama.

Table 3 Model Vector Pembetulan Ralat(VECM) Model I

Model II

Model III

Long run coefficients
Liquidt 0.854232***
(6.99264)
Creditt 0.214541
(0.68867)
capitalt 0.391182***
(3.67913)
Error-correction term -0.122738***
(-2.70788) -0.042958***
(-2.73538) -0.037287***
(-2.51379)

Short run coefficients

Sektor1t-1 -0.233850
(-1.51952) -0.258874
(-1.55343) -0.149790
(-0.84511)
Sektor1t-2 -0.021538
(-1.34182) -0.293218
(-1.78179) -0.191505
(-1.17170)
Liquidt-1 -0.090812
(-1.68180)
Liquidt-2

Creditt-1

Creditt-2

Capitalt-1

Capital t-2 0.0263310
(0.421590)

-0.010915
(-0.30255)
0.029530
0.082880

0.039091
(0.85162)
0.019804
(0.57179)
The asterisk of ‘***’, ‘**’, ‘*’ indicates significance at the 1%,5%,10% levels,respectively

5.4VAR Granger Causality

Berdasarkan kajian yang dijalankan, didapati sektor pertama dengan pembangunan kewangan (liquid) adalah saling mempengaruhi, ini dibuktikan dengan nilai P yang dihasilkan masing-masing 0.0550* dan 0.0021***. Akan tetapi, jika pada aras keertian 1, pembangunan kewangan (Liquid) adalah lebih dipengaruhi oleh output dalam sektor pertama. Di sini kita boleh memyokong hipotesis ikutan permintaan, iaitu membuat kesimpulan bahawa pembangunan kewangan (liquid) adalah lebih dipengaruhi oleh perkembangan aktivit ekonomi.

Di samping itu, berdasarkan kajian yang dijalankan, didapati pemboleh ubah bebas (Capital) adalah signifikan mempengaruhi output dalam sektor pertama pada aras keertian 10. Penemuan kajin ini menyokong hipotesis dorongan penawaran, iaitu pembangunan kewangan merupakan pra-syarat kepada perubahan output dalam sektor pertama.

Table 4 VAR Granger Causality Model I

Model II

Model III

Dependent variable Independent variable Independent variable Independent variable Independent variable LIQUID CREDIT CAPITAL Sektor 1 Sektor 1 0.0550* 0.5830 0.0566* Liquid 0.0021*** credit 0.1296 capital 0.3153 The asterisk of ‘***’, ‘**’, ‘*’ indicates significance at the 1%,5%,10% levels,respectively

6.0Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara pembangunan kewangan dengan sektor pertama. Berdasarkan keputusan model Model Vector Pembetulan Ralat (VECM), didapati Liquid (nisbah M3/KDNK) signifikan mempengaruhi perubahan output di sektor pertama dalam jangka masa panjang. Jika diperhatikan, nilai koefisien ialah 0.854 yang menunjukkan bahawa sektor pertama sangat sensitif dipengaruhi oleh pembangunan kewangan (liquid). Selain itu, bagi pengaruh pemboleh ubah kewangan iaitu Capital juga signifikan mempengaruhi perubahan output di sektor pertama dalam jangka masa panjang. Di sini, kajian menunjukkan bahawa semakin banyak deposit yang disimpan dalam sistem perbankan, semakin banyak kredit yang boleh diberikan kepada sektor pertama.

Berdasarkan kajian yang dijalankan(causuality test), didapati sektor pertama dan pembangunan kewangan (liquid) adalah saling mempengaruhi, ini dibuktikan dengan nilai P yang dihasilkan masing-masing 0.0550* dan 0.0021***. Akan tetapi, jika pada aras keertian 1, pembangunan kewangan (liquid) adalah lebih dipengaruhi oleh output dalam sektor pertama. Di sini kajian yang dijalankan memyokong hipotesis ikutan permintaan, iaitu pembangunan kewangan (Liquid) adalah lebih dipengaruhi oleh perkembangan aktivit ekonomi. Di samping itu, berdasarkan kajian yang dijalankan, didapati pemboleh ubah bebas (Capital) adalah signifikan mempengaruhi output dalam sektor pertama pada aras keertian 10. Penemuan kajin ini menyokong hipotesis dorongan penawaran, iaitu pembangunan kewangan merupakan pra-syarat kepada perubahan output dalam sektor pertama (seperti pelaburan domestik terhadap penambahbaikan tanah yang sedia ada untuk sektor pertama).

7.0Rujukan
Bernanke, B. And Gertler, M. (1989) Agency Costs, Net Worth, And Business Fluctuations. American Economic Review 79: 14-31.
Diamond, D. W. And Dybvig, P. H. (1983) Bank Runs, Deposit Insurance, And Liquidity. Journal Of Political Economy 91: 401-419.
Gurley, J. G. And Shaw, E. S. (1955) Financial Aspects Of Economic Development. American Economic Review 45: 515-538.
Keynes, J. M. (1936) The General Theory Of Employment, Interest And Money. Macmillan: Cambridge University Press.
Levine, R. And Zervos, S. (1998) Stock Markets, Banks, And Economic Growth. American Economic Review 88: 537-558.
Levine, R. (1997) Financial Development And Economic Growth: Views And Agenda. Journal Of Economic Literature 35: 688-726.
Mckinnon, R. I. (1973) Money And Capital In Economic Development. Washington, D.C.: Brookings Institution.
Miller,M.H.1998. Financial Markets And Economic Growth. Journal Of Applied Corporate 11(3): 8-14.
Robinson, J. (1952) The Rate Of Interest And Other Essays. London: Macmillan.
Shaw, E. S. (1973) Financial Deepening In Economic Development. New York: Oxford University Press.
Schumpeter, J. A. (1911) The Theory Of Economic Development. Oxford: Oxford University Press.
Tobin, J. And Brainard, W. C. (1963) Financial Intermediaries And The Effectiveness Of Monetary Control. American Economic Review 53: 383-400.
Williamson, S. D. (1986) Costly Monitoring, Financial Intermediation, And Equilibrium Credit Rationing. Journal Of Monetary Economics 18: 159-179.
Wicksell, K. J. G. (1935) Lectures On Political Economy, Volume 2. London: Routledge And Kegan Paul. www.worlddatabank.com.2011.Comhttp://Data.Worldbank.Org/Indicator/FM.AST.DOMS.CN?Page=5[3 December 2011].

Www.Treasury.Gov.My. 2011.Http://Www.Bnm.Gov.My/Index.Php?Ch=12[1 December 2011]
Zulkefly Abd Karim, Mohd Azlan Shah Zaidi & Norain Mod Asri.2008. Pembangunan Kewangan Dan Pertumbuhan Sektor-Sektor Pertama: Bukti Empirikal Di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia 42:65-89.

Similar Documents

Premium Essay

The Effects of Banking Sector and Stock Market Development on the Malaysian Economic Growth: an Empirical Investigation

...STOCK MARKET DEVELOPMENT ON THE MALAYSIAN ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL INVESTIGATION BY HAFSAH AHMAD A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ECONOMICS KULLIYYAH OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA MAY 2005 1 ABSTRACT This study investigates the long-run relationship between financial development (banking sector and stock market development) and economic growth in Malaysia. Six variables based on Malaysian quarterly data from 1978:1 to 2002:4 are employed, namely real GDP per capita, investment rate and ratios of credit, deposit, market capitalization, and value of shares traded to GDP. Two dynamic frameworks are adopted - Vector Auto regression (VAR) with error correction formulation for causality analyses and dynamic OLS (DOLS) procedure for estimation of growthfinance long-run relation. Causality analyses show that there is bi-directional causality between financial development (banking sector and stock market development) and economic growth. Analyses on growth-finance long-run relations indicate that banking sector development and stock market development individually have an independent positive effect on long-run economic growth. They enhance economic growth through both channels – the volume and efficiency of investment, with the latter being the main source of their independent effect. The study also shows that banking sector development and......

Words: 4882 - Pages: 20

Premium Essay

Money Market

...this subject which is business report on Overnight rates in Malaysia. The main purpose of this business report is to understand the past year event on the overnight rates in Malaysia from the year 2004 to 2010. Further, we would also like to predict the incoming overnight rates which will be announced by the Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) by the year of 2012. In addition to that, we are agreed to submit our assignment on to the respective tutor through the assignment box located We hope that our assignment on this business report had met the subject requirement based on the marking and grading criteria of Thank you. Yours truly,| Executive Summary The overnight rates in Malaysia creates a long great history in the past seven years from 2004 to 2010, during these years the overnight rates was changeable between increasing at a maximum of 3.5 % in 2006 and decreasing at a minimum of 2% in 2009, further the average overnight rates was recoded at 2.91%. This report will show the history of the overnight rates during this period and reasons that caused the overnight rates to change, for instance decrease in overnight rates caused by an effect of the global financial crisis. Moreover this report will discuss the coming predicted overnight rates for this year depending on proved evidence from past years, most of the sources in the report were conducted directly from the central bank of Malaysia website which is more accurate and proved as well. Table...

Words: 5496 - Pages: 22

Premium Essay

An Overview of Malaysian Banking Sector

...An Overview of the Malaysian Banking Sector FINA0501 ASIAN FINANCIAL INSTITUTIONS TERM PAPER LEE JUNHONG, JEREMY 2010540826 I. Introduction Malaysia has been an important player in the Asian economy since the early days of independence, and even before that, as a British protectorate. It is currently the third largest economy in Southeast Asia, and is the 28th largest economy in the world in terms of purchasing power parity according to the World Bank. Malaysia has also successfully diversified its role by focusing her economy on both the traditional sphere of primary agricultural produce as well as being a hub for light manufacturing in consumer durables and electronics. Strong economic planning and farsighted vision by both the government and central bank has been instrumental in maintaining a strong growth rate of her economy; her combined year on year growth since independence in 1957 has averaged 6.6%, which is no doubt a stellar record and one of the highest in Asia. The financial institutions and their functions have been instrumental in this success, and this paper will strive to highlight the strengths and weaknesses, as well as a general overview of the Malaysian banking sector. I. Historical background The earliest beginnings of the banking sector in Malaysia dates back to the early 19th Century under British influence and the expatriate (mainly British) merchant communities. The Straits Settlements comprising of Singapore, Malacca and Penang were......

Words: 2999 - Pages: 12

Premium Essay

The Malaysian Stock Market

...Financial Institutions and Markets THE MALAYSIAN STOCK MARKET | | | | | | | | | TABLE OF CONTENTS Executive Summary 1 1.0 Introduction 2 2.0 Major Developments of Malaysian Stock Market for the past 10 years (2002 – 2011) 4 2.1 Merger of Two Stock Exchanges (KLSE and MESDAQ) 5 2.2 Standard Board Lot of 100 units 5 2.3 FTSE Bursa Malaysia Index (FBM) 6 2.4 Bursa Trade Securities (BTS) 6 2.5 Introduction of Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) 6 2.6 Amendments on Listing Requirements 7 2.7 Introduction of E-dividend and E-share Payment System 7 2.8 ASEAN Exchanges Trading Link 7 3.0 Capital Market Master Plan (CMP) 9 3.1 Capital Market Master Plan 1 9 3.2 Capital Market Master Plan 2 (CMP 2) 9 3.2.1 CMP2 and the development of stock market 12 4.0 Outlook of Islamic Stock Market 13 4.1 Introduction of Islamic Stock Market 13 4.2 Current Condition 13 4.3 Efforts in Strengthening Malaysia’s Position in Global Islamic Stock Market 13 4.4 Prospects of Malaysia Islamic Stock market over next decade 14 5.0 Conclusion 15 Reference List 16 Appendices 20 List of Figures Figure 1: Main indicators for Malaysia Stock Market from year 1989 to 2010 4 Figure 2: Malaysian Stock Market Capitalisation in the past ten years (2002 - 2011) 5 Figure 1: Number of stockbroking member companies before and after merger 21 Figure 2: Number of dealer representatives before and after merger 21 List of table Table 1:...

Words: 5548 - Pages: 23

Premium Essay

Malaysia Macroeconomics

...Introduction Malaysia, an upper-middle income country, is a federal constitutional monarchy which consists of 13 states and 3 federal territories located in Southeast Asia. Besides, Malaysia has a newly industrialised market economy which is relatively open state-oriented. It was ranked 3rd largest economy in Southeast Asia and 29th largest economy in the world by purchasing power parity in year 2007. In recent years, Malaysia has successfully transformed itself from being the world’s largest producer of raw material such as tin and rubber to being a diversified economy to reduce the dependence of exported goods. As a result, Malaysia GDP is now driven mainly by the services and manufacturing sectors (Malaysia Factbook 2014). 2.0 Malaysia Economic Growth Rate Table of Malaysia GDP Growth (Annual %) from year 2003-2012 Year | GDP Growth (Annual %) | 2003 | 6 | 2004 | 7 | 2005 | 5 | 2006 | 6 | 2007 | 6 | 2008 | 5 | 2009 | -2 | 2010 | 7 | 2011 | 5 | 2012 | 6 | Sources: The World Bank Group 2014a Line chart of Malaysia GDP Growth (Annual %) from year 2003-2012 Sources: The World Bank Group 2014a The x-axis of the line chart above represents years from 2003 to 2012 while y-axis represents Malaysia’s GDP Annual Growth Rate. GDP Growth (Annual %) can be defined as annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency (Index Mundi 2014a). According to the line chart, GDP Annual Growth Rate in Malaysia is at......

Words: 2117 - Pages: 9

Premium Essay

Malaysia Macroeconomic

...Page INTRODUCTION 2 Economic growth and living standards in Malaysia. 3 -7 Unemployment in Malaysia 7 - 10 Inflation in Malaysia 10 - 12 Summary 13 References 13 -14 1. Introduction Macroeconomics can be best understood in contrast to microeconomics which considers the decisions made at the level of a specific subgroups or individuals. Macroeconomics considers the behavior of an economy at the aggregate level or how all of these decisions sum together. It looks at the bigger picture and involves the study of the economy as a whole. More specifically, it is a study of national economies and the determination of national income. The study of macroeconomics are focusing on several factors that are: * Real output – determine the reason of the economic growth and their differences between various countries. * Productivity – the average labour productivity. * Economic growth – causes of decline and growth. * Unemployment – types, reason and how to overcome it. * Inflation – Causes, reason of different rate either from time to time and from one country to another. In order to greasing the engine of the economy, government used several policies such as: * Financial or monetary policies to influences supply of...

Words: 3314 - Pages: 14

Premium Essay

Marketing

... Datuk Seri Lee Hock Seng, said the company had perfected the thermo press-form technology after a one-year trial and error before going for mass production. "In this technology, the accuracy of moulding is very important to ensure absolute air-tightness. Basically, the containers are tailor-made to suit our clients' needs. "The air-tight property has added value to the products. Although air ventilation is still needed for certain food items such as vegetables and fruits, air-tight containers still have vast uses in the food industry and we foresee a sharp rise in the demand for this new range of products," he told Business Times recently. Lee Soon Seng is wholly owned by SCGM Bhd, a public-listed investment holding firm. For the financial year ended April 30 2013, SCGM posted RM96.9 millions revenue compared with RM82.1 million in 2012. Net profit saw a jump from RM5.9 million to RM7.8 million in the corresponding period. <http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/PLASTICS/Article/#> FDI has attracted increasing interest from developing countries because of the perceived benefits in terms of the injection of capital, technology and knowledge. This article analyses the main analytical underpinnings concerning the inter-relationships between FDI and host country...

Words: 1785 - Pages: 8

Premium Essay

Student

...Chapter 1: Introduction Introduction Over a decade, the consensus of economics growth remains the key focus for every nation notably in least development countries (LDC). Poverty eradication, income distribution and welfare enhancement often discussed widely by these nations. Economic growth is often seen as the 'holy grail' of economic policy. This simplistic emphasis on economic growth is often criticized because of the limitations of economic growth in improving living standards. Another question arise is does economic growth promote sustainable improvement on country development? Malaysia economy has been transformed from a protected low income supplier of raw materials to a middle income emerging multi-sector market economy in the past 20 years. This is driven by the export of manufacturing goods, particularly electronics and semiconductors, which constitute about 90% of exports. In this paper, the primary objective is to investigate what is the relationship between openness, inflation and FDI with economic growth. Export and import often plays pivotal role in determine the gross domestic product (GDP) in a nation. In particular, the research question to be outlined is how does openness, inflation and FDI affect economic growth. Multinational corporations (MNCs) are those organizations that own or controls productions of goods or services in one or more countries other than its home country. MNC plays major role in foreign aids recipient countries, it contribution......

Words: 5319 - Pages: 22

Premium Essay

Paper

...ANALYSIS For the development of any country many factors plays vital role. The trades as well as all the factors are interrelated. One of the most important factors affecting the expansion of country is PESTEL This analysis provides a holistic view of any country from historical current and future. This analysis on critical, current and future is presented through detail is called SCPT. That means (strengths, challenges, prospects, and threats). Analysis of each segments the PESTLE country analysis provides an in depth analysis of 50 major countries This classification is distinguishes between PESTEL mainly contains following points :  Political factors  Economic factors  Social factors  Technological factors  Environmental factors  Legal factors FEATURES OF PESTEL ANALYSIS OF MALAYSIA  Get trend and forecast of real GDP growth rate of Malaysia.  Get trend of consumption expenditure in percentage of GDP in Malaysia.  Research and development factors of Malaysia.  Technological factors of Malaysia.  Get trend of growth of population rate in Malaysia.  Get trend of unemployment rate in Malaysia.  Get trend of savings and consumption as well as investment and expenditure in percentage in GDP of Malaysia. BENEFITS OF PESTEL ANALYSIS IN MALAYSIA  Political section on Malaysia provides get the information about the whole political system governors indicators and all key figures in the country.  From economic section we get all outlines of the economics......

Words: 7955 - Pages: 32

Premium Essay

Foreign Direct Investment

...participated in the process of direct investment activities. Over a long period of time, foreign direct investment (FDI) forms a major part of investment in most industrial and some developing countries. Besides that, he did explain that some FDI is intended to utilize local natural resources. Sometimes it is to employ relatively cheap labour, and sometimes to produce goods near to markets. Moreover, foreign direct investment can be a significant driver of development in poor nations. According to Katerina, John and Athanasios (2004), it provides an inflow of foreign capital and funds, in addition to an increase in the transfer of skills, technology, and job opportunities. Furthermore, they said it would be difficult to generate this capital through domestic savings, and even if it were not, it would still be difficult to import the necessary technology from abroad, since the transfer of technology to firms with no previous experience of using it is difficult, risky, and expensive. If FDI has a positive impact on economic growth, then a host country should encourage FDI flows by offering tax incentives, infrastructure subsidies, import duty exemptions and other measures to...

Words: 4064 - Pages: 17

Premium Essay

New Economic Modal

...pART 1 NEW ECONOMIC MODEL FOR MALAYSIA NEW ECONOMIC MODEL FOR MALAYSIA pART 1 High Income Rakyat Quality of Life Inclusiveness Sustainability NEAC National Economic Advisory Council Level 5 & 11, Menara Usahawan Persiaran Perdana, Precinct 2 Federal Government Administrative Centre 62652 PUTRAJAYA MALAYSIA NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL NEAC www.neac.gov.my NEAC NATIONAL ECONOMIC ADVISORY COUNCIL CHAPTRE NEW ECONOMIC MODEL F O R M A L AY S I A 1 Part I: Strategic Policy Directions Copyrights Reserved All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior permission of: Secretary National Economic Advisory Council Level 5 & 11, Menara Usahawan Persiaran Perdana, Precinct 2 Federal Government Administrative Centre 62652 PUTRAJAYA Tel.: 03-8888 6512/ 8888 6513 Fax: 03-8888 4638/ 8888 4177 Email: secretariat.neac@pmo.gov.my www.neac.gov.my Sales copies are obtainable from: Percetakan Nasional Malaysia Berhad Jalan Chan Sow Lin 50554 Kuala Lumpur Tel.: 03-9236 6888 Fax: 03-9222 4773 Email: cservice@printnasional.com.my __________________________________ Cover design and layout by Percetakan Nasional Malaysia Berhad Preface This report is the first of two documents by the National Economic Advisory Council (NEAC) on the New Economic Model (NEM). This report......

Words: 52560 - Pages: 211

Premium Essay

Identification of Malaysia’s Economic System

...Malaysia’s Economic System Malaysia is a moderately affluent countries. In the new economic policy, she produced from a raw material in the late 1971-1990 period the country to convert to a new multi-industrial economy. Economic growth is mainly dependent on the export of finished products, especially electronic products. Therefore, especially big blow to the global economic recession and the recession of information technology brought to Malaysia. Malaysian economy developed steadily since 1987. Since then Malaysia's economy an average annual growth rate of 8%, higher than that of other countries in Southeast Asia. Economic growth, mostly from the direct involvement of the national government. In 1987, the Government will action taken to attract foreign investment. Of foreign investment in Malaysia peaked in 1990, a total of 17.6 billion ringgit. The privatization of state assets is also ongoing. The government has proposed the "Vision 2020" plan, the plan has been to determine the basic goal of the industrialization of the country. Kuala Lumpur stable macroeconomic environment, with adequate foreign exchange reserves and a small external debt remained at or below 3% inflation rate and the unemployment rate, the recession similar to the 1997 Asian economic crisis from happening again in Malaysia may resistance becomes very small. Nevertheless, faced with lack of competitiveness and high debt problem of large enterprises have a negative impact on Malaysia's economic future. ......

Words: 763 - Pages: 4

Free Essay

Fin Term Paper

...The global financial crisis in 2008-2009 made a severe change to the world economy with include United States. The problem begins in the US Financial system, arising from the deteriorating quality of subprime assets that started in 2007, that caused into a major horrible global financial crisis in the last half of 2008. From a housing crisis, it quickly grew into a banking crisis with the investment and merchant banks first absorbing the impact before it spread to the commercial banks. The main reason of this crisis was Lax Regulation and Low Lending Rates. Moreover the greed of top management people of the financial institutions was another reason of this crisis. Especially, several failing of many large U.S and global financial institutions in September 2008 generated widespread fear of a systemic disruption across global financial markets which in turn had led to the “freezing” of the interbank and credit markets in many financial centres around the world. Despite the unprecedented large and aggressive financial measures taken by the authorities, the crisis intensified as prices of a large number of classes of financial assets collapsed resulting in a huge negative income and wealth effect. With the United States’ economy contracting sharply, it sent ripples across export-dependent Asian economies, which began to face a contraction as a consequence. Although the Malaysian economy was insulated from the direct effects of financial exposure because the new derivatives were......

Words: 4319 - Pages: 18

Premium Essay

Capital Structure

...Munich Personal RePEc Archive Economic Factors Influencing Corporate Capital Structure in Three Asian Countries: Evidence from Japan, Malaysia and Pakistan Muhammad Mahmud and Gobind M. Herani and A.W. Rajar and Wahid Farooqi KASBIT, KABIT, Sindh University, Indus Institute of Higher Education 20. April 2009 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15003/ MPRA Paper No. 15003, posted 4. May 2009 07:34 UTC Indus Journal of Management & Social Sciences, 3(1):9-17 (Spring 2009) http://indus.edu.pk/journal.php Economic Factors Influencing Corporate Capital Structure in Three Asian Countries: Evidence from Japan, Malaysia and Pakistan Muhammad Mahmud*, Gobind M. Herani** A. W. Rajar*** and Wahid Farooqi**** ABSTRACT This study is an attempt to determine the factors that influence a firm’s choice of capital structure in three Asian countries: Japan, Malaysia and Pakistan. The specific objective is to investigate if country’s economic factors play a significant role in determining capital structure between markets. These countries are chosen in order to represent three different stages of economic development. Literature review reveals that considerable research has been made in the industrialized countries on the similar topic. Capital structure is one of the most complex areas of strategic financial decision making due to its interrelationship with macroeconomic variables. This study reveals that per capita GNP growth for Japan and Malaysia is significantly......

Words: 4126 - Pages: 17

Premium Essay

Fdi and Sustainability of Malaysia Technology-Based Firms

...peszynski@rmit.edu.au 1 Foreign Investment and the Sustainability of Malaysian Bumiputera Technology-Based Firms ABSTRACT In the new global economy, the importance of inward foreign investment towards a country’s economic growth has become a central issue, especially amongst developing countries. Nevertheless, there is a paucity of literature addressing the implications of foreign investment towards the sustainability of business amongst Malaysian Bumiputera (Indigenous) new technology-based firms (NTBFs). Utilizing Weick’s (1989) conceptual theory building approach, this study provides a foundation for conceptualizing the implications of foreign investment in Malaysian Bumiputera new technology-based firms. Through systematic documentary analysis of the development of foreign investment activities in Malaysia prior to independence (1957) until 2009, our consolidated findings yield a conceptual model showing the implications of foreign investment to the sustainability of Malaysian Bumiputera NTBSFs, and thus contribute to the existing inward foreign investment literature and to the understanding of the evolution of Bumiputera NTBFs. INTRODUCTION In the new global economy, the importance of inward foreign investment towards a country’s economic growth has become a central issue, especially amongst...

Words: 8065 - Pages: 33