Free Essay

Freedom Writers

In: Film and Music

Submitted By cathaleya
Words 3022
Pages 13
Script ng Noli me Tangere Script Kabanata 50 hanggang katapusan

Elias: Anim na pung taon ang nakakaraan nang maglingkod ang aking nuno sa bahay ng isang mangangalakal na kastila. Isang gabi, nasunog ang bahay.

Elias: Ang sunog ay nakatupok ng malaking halaga. Hinanap ang may sala at ang aking nuno ang siyang isinakdal.

Babae: (umiiyak) Hahanap tayo ng paraan asawa ko, upang mapawalang sala ka. Kukuha tayo ng magaling na abogado at—

Nuno: (hinawakan ang kamay ng asawa) Saan tayo kukuha ng pera? Mahirap lamang tayo, walang maipambayad.

Babae: Ngunit…

Nuno: (umiling) Wala na tayong magagawa. (close curtain)

scene 4 -bundok background- (pisi, kabayo, latigo) SF: yapak ng kabayo, tunog ng latigo.

Narrator: Nahatulan ang nuno ni Elias. Siya’y ipinaseo sa lansangan na nakagapos at pinagpapalo sa bawat panukulan ng daan. (nasasaktan sa bawat palo. Nawalan ng malay ang nuno)

Elias: Nagkasakit siya at nang gumaling ay namundok sila. Nanganak ang babae ngunit namatay ang sanggol. Ilang buwang lumipas, nagbigti siya nang hindi na niya matiis ang kanyang kasawian.

Babae: (napatakip sa bibig nang makita ang asawa na nakalambitin at patay na) Asawa ko!

Elias: Ilang buwan din ay nanganak ng sanggol na lalaki ang asawa. Ang panganay na anak ay tinawag na Balat na kilalang kilabot. Ang ina ay nakilala sa tawag na Delingkuwente at napalo. Ang bunso dahil sa mabait ay tinawag lamang na anak ng ina. Isang araw, nakita ng anak ang ina na patay na. Sinundan niya ang mga mata nito at nakita nito ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. -close curtain-

Elias:Tumakas siya at napadpad sa Tayabas. Umibig siya sa anak ng isang mayaman. Nabuntis ang babae at nanganak ng kambal ngunit agad rin siyang binawian ng buhay. At isa sa kambal na iyon ay ako. Masaya kaming namuhay ng aking kapatid at siya’y ikakasal na sana ngunit nalaman ang tunay na pagkatao ng aking ama. Iniwan ng lalaki ang aking kapatid at nagpakasal sa iba. Nakilala namin ang aming ama ngunit siya’y namatay rin. Naging malungkot ang aking kapatid at nawala. Anim na buwang lumipas, natagpuan siyang patay. At ako ay nagpagala-gala na.

Narrator: Inilihis ni Elias ang usapan. Nagpalitan sila ng mga salita hanggang sa makarating sila sa baybayin.

Elias: Limutin niyo na ako at huwag pansinin saan mang lugar magtagpo.

Narrator: Samantala, isang kalbaryo naman ang nangyari kay Linares , na pinsan ni donya Victorina nang makatanggap ng sulat mula rito. Sabi doon na sasabihin lahat nito ang lihim niya at hindi siya bibigyan ng pera kung hindi niya hahamunin ang Alperes sa isang labanan.

Linares: (sa sarili) Ano ang aking gagawin? Bakit ba naman kasi ako nagsinungaling! Ano na lang ang sasabihin ni Maria ‘pag nalaman niya ang sekreto ko?

Narrator: Nasa ganoong pagmumuni-muni si Linares (namuproblema) nang dumating si padre Salvi at nag-usap silang tatlo ni kapitan Tiyago. -

Salvi: Ako’y may balita. Nakatanggap ako ng liham mula sa Maynila. Kung hihingi lamang si Ginoong Ibarra ng tawad kay padre Damaso ay magiging maayos na ang lahat.

Tiyago: Paano kung hindi siya patawarin?

Salvi: Si Maria Clara na ang bahala kung ganun.

Narrator: Sa gitna ng usapan nila, dumating si Ibarra at sila’y binati. -pumunta kay Sinang na nakaupo sa kilid-

Ibarra: Nasaan si Maria? (kausap si Sinang ) Siya ba’y may hinanakit sa akin?

Sinang: Hindi ko alam. Pinapasabi niya na siya’y limutin mo na.

Ibarra: Ibig ko siyang makausap.

Sinang: Pumunta ka sa bahay ng maaga bukas.

Ibarra: Sige (umalis na)

Narrator: Sa libingan may tatlong anino na nag-uusap...

Anino 1: Nakausap mo na ba si Elias?

Anino 2: Hindi pa pero sigurado akong aanib siya sa atin.

Lucas: Teka, may nakasunod yata sa akin. Tayo na’t maghiwalay at nang ating sasalakayin ang kuwartel ay sisigaw tayo ng: Viva! Don Crisostomo Ibarra! (dumating si Elias)

Lucas: Sino ka at anong ginagawa mo rito?

Elias: Ako’y naparito upang makipaglaro sa mga patay.

Narrator: Naglaro sila ng baraha at kung sino ang matalo ang siyang aalis.

Lucas: Ika’y natalo aking kaibigan.

Narrator:Si Elias na di umimik ay lumayo na’t nawala sa kadiliman.
(nakahiga si pilosopo tasyo sa higaan at si don Filipo ay nakaupo)

Narrator: Dumalaw si Don Filipo sa may sakit na si pilosopo Tasyo at kasalukuyang nag-uusap.

Pilosopo Tasyo: Di ko alam kung kayo ay aking babatiin sa iyong pagbitiw sa tungkulin. Ang puno ay kailangang manatili sa kanyang tungkulin.

Don Filipo: Siguro nga po kung ang heneral ay matapat at hindi pinakawala ang mga nahuli kong sibil.

Narrator: Patuloy sa pagbabatuhan ng mga opinion ang dalawa hanggang sa….

Don Filipo (pag-iiba ng usapan): Ibig ba ninyo ng gamot?

Pilosopo Tasyo (nadidismaya): Ang mga papanaw ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong maiiwan. Pakisabi nalang kay Ibarra na nais ko siyang makausap bukas at ako’y may sasabihin. (close curtain)

Narrator: Ang mga kampana ay tumutugtog upang ipahiwatig sa mga banal ang sandal ng orasyon. Isang kura ng sandaling iyon ay matuling naglalakad patungo sa bahay ng alperes.

Alperes (kasama ang asawa): Oh, Padre, kayo’y naparito.!?

Kura (Padre Salvi): Meron akong natuklasan (sabay bulong sa alperes). “Natuklasan ko na may isang malaking pag-aalsa na magaganap ngayong ika-walo ng gabi.”

Alperes (nagulat): Sige hihingi ako ng tulong sa ibang pangkat at ihahanda ko ang aking mga sibil.

Kura : Tama at padalhan niyo ako ng 4 na kawal sa kumbento.

Narrator : Sa kabilang banda, si Elias ay patakbong umakyat sa hagdan ng bahay ni Ibarra at pinatuloy ng isang utusan.

Ibarra (nagagalak) : O!, Elias, ikaw pala, tingnan mo itong…

Elias(natatakot): Kailangan niyo pong sunugin ang lahat ng mga kasulatang makapagtuturo sa inyo at magpakalayu-layo

Ibarra(nagtataka): Bakit?

Elias(nagpapaliwanag): May isang pag-aalsang mangyayari ngayong gabi at napag-alaman ko sa isang inupahan, na kayo raw ang ipinangangalandakang puno.

Ibarra (gulat na gulat): Ano?! Andyan ang lahat ng mg kasulatan

Narrator : Habang binabasa ni Elias ang mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra ay meron siyang nakita.

Elias (nagtatanong): Kilala niyo ba si Pedro Eibarramiendia?

Ibarra: Oo, siya’y aking nuno. Pinaiksi lang naming ang aming apelyido

Elias: Kilala niyo ang taong ito?! Siya ang taksil na nagbintang sa aking nuno na naging sanhi ng aming kasawian (Tumakbo sa isang sisidlan ng may armas, kumuha ng balaraw at itinutok kay Ibarra ngunit agad namang binitiwan)

Elias(naguguluhan): Anong gagawin ko?! (tumatakbo palayo)

Narrator : Habang sabay kumakain si Kapitan Tiyago, Linares at Tiya Isabel, si Maria namay nakaupo sa tabi ng piyano kasama si Sinang sa gitna ng bulwagan

Sinang : Hindi aalis ang kura hanggang ika-walo ngunit sa ika-walo,Siya (Ibarra) ay darating (namutla si M.C)

Narrator : Nang matapos na ang pagdarasal ay dumating si Ibarra na putlang-putla. Agad namang tumindig si Maria Clara na parang may gustong sabihin… ngunit umalingawngaw ang putok ng baril.

Kap. T, Linares , T. Isabel: Tulisan! , Tulisan! (papasok ng bulwagan)

Alperes : (knocks) Padre kura, Padre Salvi! Parito kayo, wala ng dapat ikatakot.

Tiya Isabel: Kyrie Eleyson! Maria, Sinang pumasok kayo sa kuwarto. (nagmamadali)

Narrator: Si Ibarra’y umalis din, mabibigat ang kanyang paa at nagkandatisod-tisod na parang walang naramdaman. Nang makauwi ay agad siyang nag-alsa balutan. Ngunit tatlong katok ng pinto ang kanyang narinig.

Ibarra : Sino yan?(kumuha ng isang rebolber ngunit ito rin ay kanyang binitiwan)

Sibil : Buksan niyo ang pinto kundi ito’y aming sisirain (lumabas siya ng pinto at maayos siyang sumama)

Narrator : Mula ng umalis si Elias sa bahay ni Ibarra, tumakbo siya hanggang sa kagubatan at dalampasigan na naririnig ang alingawngaw ng mga sinawing-palad niyang nuno at kapatid. Ngunit ng makarating sa bayan ay dinala parin siya ng mga paa sa bakod ng bahay ni Ibarra, nilundag niya ito at umakyat sa bintana. Dito ay tinipon niya ang mga kasulatan ukol kay Ibarra.

Sibil: Bayaan niyo kaming pumanhik at kunin ang mga kasulatanan ng inyong amo.

Utusan: Meron ba kayong permiso mula sa kanya? (ngunit sinaktan lang siya ng mga ito)

Utusan 2: Sunog! Sunog!

scene 17 -
Narrator : Kinaumagahan, ang buong bayan ay nababalutan ng katahimikan dahil sa kaguluhang nangyari ng nagdaang gabi. Nagpasalin – salin sa bibig ng mga tao ang balita. Ang iba ay binabawasan at dinadagdagan.

Babae 1: Parang isang misa de gracia, kayraming putok ! Di daw 14 ang patay kundi 30

Babae 2: Higit pang marami kaysa noong luoban ni Balat ang bayan

Babae 3: Sanctus Deus! At ang sabi, gusto raw maghiganti at nagnanasang pumatay si Don Crisostomo ng mga Kastila dahil sa ipapakasal ni Kapitan Tiyagosi Maria Clara kay Linares. Ang bahay naman ng binata ay sinunog ng mga sibil.

Narrator: Sa kabilang dako naman ay balisa ang mga guwardiya sibil na nasa kwartel. Nadatnan ni Padre Salvi ang alperes at si Donya Consolacion.

Padre Salvi: Ang binatang Ibarra at ang tininti mayor?

Alperes: Walong katao ang nandiyan (sabay turo sa bilangguan). Ang nagngangalang Bruno ay patay na ngunit naitala na ang salaysay.

Narrator : Pumasok sila sa bilangguan kasama ang 4 pang sibil at pilit na pinaaamin si Tarsilo na kapatid ni Bruno

Alperes: Ano ang iyong pangalan? At ano ang mga ipinangako ni Ibarra sayo?

Tarsilo: Tarsilo Alasigan at Si Ibarra ay hindi kailanman nakipag-usap sa amin. Sumama ako sa paglusob sapagkat pinatay niyo ang aking ama (nanlilisik ang mata sa galit) At ninais ko siyang ipaghiganti.

Narrator: Dinala siya sa limang bangkay. Nakita niya ang asawa ni sisa na si Pedro, at dalawa pa, si Bruno na maraming saksak at si Lucas. (nanlalalim ang mga mata at napabuntong hininga)

Alperes: Nakikilala mo ba sila?

Narrator: Hindi umimik si Tarsilo kaya nagalit ang alperes. Ibinalik siya sa bulwagan at tinanong kung nakikilala niya ba ang nadatnang bilanggo.

Tarsilo: Ngayon ko pa siya nakita.

Narrator: Pinalo siya hanggang sa mabalot ng dugo ang buong katawan. Hindi nakayanan ng kura ang eksena kaya umalis ito. (Hinihingal ang sibil, ibinaba niya ang mga kamay)

Donya Consolacion: (tumindig) Dalhin siya sa balon.

Narrator: At dinala siya sa balong marumi at mabaho. Ang donya ay parang walang puso na napapangiti. Si Tarsilo ay idinabdab sa balon.

Tarsilo: Kung kayo’y may mga puso ay madaliin na ninyo ang aking kamatayan (marahang pakiusap) Marahil balang araw ay mangyayari rin sa inyo ang ginawa ninyo sa akin.

Narrator: Ilang beses ibinulusok ang katawan ni Tarsilo sa balon. Hindi niya natagalan ang pagpapahirap kaya siya’y namatay.

Narrator: Kinahapunan, ang mga tao’y balisang balisa sa labas ng kuwartel. Inaantay ang paglabas ng mg nabilanggo. At maya maya’y lumabas rin ang mga bilanggo sa pangunguna ni don Filipo.

Doray(humahagulgol): Asawa ko! (tumangkang yakapin ang asawa ngunit pinigilan ng mga sibil) (Nang lumbas si Ibarra na walang gapos ay kinutya siya ng mga tao)

Marami: Iyan! Iyan ang maysala! Ngunit siya pa ang hindi nakagapos!

M. ni Andong: Ang manugang ko na walang sala ay siya pang nakagapos!

Ibarra: Gapusin ninyo ako. (at ginapos siya.)

Doray: Crisostomo! (lumingon si Ibarra kay Doray) Ano ang ginawa ng aking asawa?! Tignan ninyo ang aking anak! Inalisan ninyo siya ng ama! (umiiyak at puno ng galit)

M. ni Andong: Isa kang duwag! Habang ang mga iba’y nakikipaglaban ng dahil sa iyo, ika’y nagtatago, duwag!

Lalaki 1: sumpain ka nawa!

Babae 1: Bibitayin ka sana erehe! (galit at binato si Ibarra)

Lalaki 2: Sumpain ka! Sumpain! (pinagbabato si Ibarra ng kung anu-ano habang nakayukod ang ulo. Wala ni isang nakiramay sa kanya kahit mga kakilala at kaibigan).

Narrator : Ng mga sandali ding ‘yun ay nalagutan ng hininga ang Pilosopong Tasyo sa daan habang nagpupumilit na makita si Ibarra.

Narrator: Nakarating sa Maynila ang nangyari sa San Diego. Sa isang bahay naman sa Tondo, hindi mapakali si Kapitan Tinong dahil minsan itong nagpakita ng kagandahang loob kay Ibarra. Kaya panay ang sisi sa kanya ng asawang si kapitana Tinchang.

Tinchang: Iyan na nga ba ang sinasabi ko sayo! Puro ka na lang kasi Ibarra. Kaya ngayo’y napapahamak ka!

Narrator: Malapit ng mabanas si Tinong sa asawa nang dumating si Don Primitivo na ipinasundo ni tinchang upang hingan ng payo.

Primitivo: Anong nangyayari?

Tinchang: Pinsan! ( lumapit at kumapit sa braso) Ano ang aming gagawin? Bigyan mo kami ng payo.

Primitivo: Magsadya ka sa Kapitan Heneral at bigyan siya ng regalo—sabihin mong isa itong pamasko.
Sunugin rin ang lahat ng mga liham, kasulatan at mga aklat upang walang matagpuan.

Narrator: Habang ito'y nangyayari sa bahay ni Tinong, si kapitan Tiyago naman ay tuwang-tuwa dahil hindi siya nahuli. Dumating sa bahay ni kapitan Tiyago sina Linares at mag-asawang de Espadaña. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagpapakasal nina Maria Clara at Linares .

Maria: Pagpaumanhin ninyo ngunit nais ko ng magpahinga. (nagbigay galang)

Narrator: Di naglaon ay umalis na ang mga de Espadaña at Linares . Nakikinita na ni kapitan Tiyago na siya’y kaiinggitan ng mga tao sapagkat siya’y makakapaglabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang si Linares.

Kinabukasan, puno ang bulwagan ni kapitan Tiyago ng mga tao.Nang tumigil na ang kasiyahan ay nagtungo si Maria sa Asotea. Doon nakita niya si Ibarra na nakatakas sa tulong ni Elias. Pumanhik si Crisostomo at nag-usap sila. (nakayuko si Maria)

Ibarra: (nakatingin sa malayo) Ipinangako ko sa libingan ng aking ina na papaligayahin kita. Kaya… (tumingin dito) ngayo’y napaparito ako upang tuldukan ang ating sumpaan. Pinapatawad na kita sa iyong pagkukulang sa ating sumpa. Sana’y maging maligaya ka. (malungkot na ngumiti)

Narrator: Nang papaalis na si Crisostomo ay pinigilan siya ni Maria. Inilahad nito ang tunay na kasaysayan at pagkatao nito. Napilitan din umano itong talikuran ang kanilang pag-iibigan dahil sa ina at dalawang ama.

Ibarra: Matutuklasan ang aking pagtakas, Maria— (sinapupo ni Maria ang dalawang pisngi ni Ibarra at hinalikan) (lumuluha ang mukha ni Maria nang lumayo ang labi nito)

Maria: Lagi mo lamang pakakatandaan na mahal na mahal na mahal kita. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. (sinapo ang bibig upang hindi tumakas ang hikbing namumutawi sa kanyang bibig) (Si Ibarra’y lalapit sana ngunit napatigil nang magsalita si Maria.)

Maria: Tumakas ka na, mahal ko. Tumakas ka na… at, paalam (sa mahinang pagkabigkas at ngumiti ng may kalungkutan)

Narrator: Lumundag na sa pader si Crisostomo at sumakay na sa bangka. Nag-alis ng sombrero si Elias at ito’y yumukod kay Maria. (napahagulgol na lamang si Maria)

Sa lawa, ay sumasagwan si Elias at nag-uusap sila ni Ibarra. Nagkwentuhan sila hanggang sa mapadaan sa tapat ng palasyo. Pinadapa si Crisostomo at tinakpan ng mga dahon. Nakalusot naman sila sa polvorista. Ngunit, nang mag-umaga ay nakita nila ang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Lumundag si Elias sa tubig. Pinaputukan si Elias ng mga sibil at nang makitang may dugo ang tubig ay inakala ng mga sibil na siya’y patay na kaya umalis na ang mga ito.

Narrator: Sa umaga, ang mga mata ni Maria ay nakapako sa diyaryong nagbabalita sa pagkamatay ni Crisostomo. Dumating si Padre Damaso at hiniling agad ni Maria na sirain ang kasal kay Linares. Isinalaysay din niya dito ang pakikipagkita ni Crisostomo sa kanya.

Maria: Ngayong patay na ang aking pinakamamahal ay wala na kong ibang lalaking pakakasalan. Ang kumbento na lang o ang kamatayan ang akin.

Damaso: Patawarin mo ako anak ko. Hindi ko alam na ako ang naging sanhi ng iyong kasawian. Ang iniisip ko lamang ang iyong kinabukasan, ang iyong kaligayahan. (napahagulgol na parang bata)

Maria: Kung ako po ay iyong minamahal hindi niyo ako pababayaang maging sawi habang buhay. Ibig ko pong magmongha.

Damaso: Ngunit..

Maria: (napailing) Ang kumbento o--- ang kamatayan!

Narrator: Walang nagawa si Padre Damaso kundi pahintulutang pumasok sa kumbento si Maria kaysa piliin nito ang kamatayan. (umalis na si Damaso, titingala siya sa langit)

Damaso: Totoo ka ngang Diyos na mapagparusa. Ngunit ako na lang… 'wag ang aking anak! Iligtas niyo po siya, panginoon ko.

Narrator: Pagkaraan ng ilang araw ay Noche Buena na ngunit ang mga taga- San Diego ay malungkot. Si Basilio ay umuwi para hanapin ang ina. Nang nakita niya ito ay kumaripas ito ng takbo, na kanya namang sinundan. Hindi niya inalintana kahit siya’y natamaan sa ulo ng isang bata at halos maligo ng dugo.

Basilio: Nanay!

Narrator: Pumasok ang kanyang ina sa pinto ng libingan ng matandang kastila na nasa tabi ng puno ng baliti. Nangunyapit siya sa puno at nagpatihulog . (napalingon si Sisa) Agad na niyakap niya ang ina hanggang sa mawalan ng ulirat. (tinignan ni Sisa ang noo ng bata, yumuko siya at may naalala)

Sisa: B-Basilio? Basilio, anak ko! (niyakap ang anak) (nawalan ng ulirat)

Narrator: Ang ina at ang anak ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Nang magbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang ina, kumuha siya ng tubig at iwinasik dito. Ngunit, hindi gumalaw ang ina. (Dinaiti ang tenga sa dibdib ng ina)

Narrator: Sinikmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na ang kanyang ina, ang mahal niyang ina! (niyakap ng mahigpit si Sisa)

Basilio: N-Nanay? (napahagulgol) Nanay---! Hindi! (umiling) Hindi! (umiling) Hindi maaari! Na-nay!

Narrator: Nang mag-angat siya ng ulo ay nakita niya si Elias na nagmamasid sa kanya. Inutusan siya nito na silaban ang bangkay nito at ina niya, hanggang sa maging abo.

Elias: May nakatagong ginto dito, hukayin mo. Iyong-iyo na. Mag-aral ka! (lumayo na si Basilio) (tumingin sa silangan si Elias)

Elias: Mamamatay akong di man nakita ang maningning sa pagbubukang-liwayway sa aking Inang bayan! Kayong makakikita, batiin ninyo siya—at huwag kalimutan ang mga nilugmok sa dilim ng gabi. (tumingala sa langit at pagkatapos ay napayukayok ang ulo at unti-unting nabuwal sa lupa.) (si Basilio ay naghuhukay ng ginto, itinaas niya ang ginto)

-narrate-Katapusan
Si Maria Clara’y pumasok sa kumbento habang si Padre Damaso’y inilipat sa Padre Provincial ngunit namatay rin. Si Padre Salvi’y naging Obispo ng St. Clara. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiyago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin, nangayayat ng husto, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga kainuman. Ganap na siyang nalimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakakaalala sa kanya, siya na isang tanyag at dating iginagalang. Nagdagdag ng mga kulot sa ulo si Donya Victorina upang mapagbuti ang pagbabalatkayo .Siya ngayon ang nangungutsero. Si Don Tiburcio ay hindi na rin siya natatawag bilang “doktor” para mag-gamot.

Similar Documents

Free Essay

Freedom Writers

...Freedom Writers Self-concept is the entirety of one's beliefs and attitudes towards their personal existence. Many people, depending on life experience, feel they have superiority or are at a disadvantage because of the group they fall into. This is seen in the movie Freedom Writers, each and every student has their own perspective on their own self-concept. These students end up finding similarities between each other because they have some sort of connection but only find it once they learn and open up about their struggles. There are many concepts of the self that can be found throughout the entire film.   Empathy is one of the major concepts of The Freedom Writers.  Empathy is the ability to put yourself into another person’s experience and to completely understand the other’s thoughts, feelings and way of being. (P.78) An example of empathy is when Mrs. G reads the journals and can really put herself into their shoes and really understand their individual experiences.  If Mrs. G didn’t have a strong sense of empathy for the students, she never would have been able to help them conquer their personal demons.               Mrs. G used a strategy called identity management to connect with the students.  Identity management is when communicators use certain strategies to influence the way others view them. (P.81) An example of this is when Mrs. G plays Tupac in an effort to relate to the kids in the class.  She hopes to have them see that they may have something in common...

Words: 1639 - Pages: 7

Premium Essay

Freedom Writers

...[Author’s Name] [Instructor’s Name] [Course title] [Date] Freedom Writers- Movie Review “Freedom Writers" has a great advantage over all those other idealistic and somewhat naïve teachers who come to inner city schools and initially face setbacks but persevere and eventually gain the students' interest and teach them to achieve far beyond the expectations of society movies. Hilary Swank who stars as Erin Gruwell is an idealistic and somewhat naive new teacher who wears pearls and too-short skirts and is convinced she can help her low-achieving inner-city students. These kids though "kids" is the wrong word considering the advanced age of most of the actors live the worst lives possible in America. Every single one in the class of high school freshmen had a friend who has been killed, and most know more than one. Every single one (except the white kid) has been shot at. None of them (except the white kid) has ever heard of the Holocaust. The popular movie, Freedom Writers, is based on the true story of a Long Beach (CA) teacher who mentors a group of students following the LA riots of 1990. The teacher, Erin Gruwell, finds herself hated by her ethnically diverse "gangbanging" students (LaGravenese). Through writing, both Gruwell and her students work through one of the most tumultuous times of racial tension in the United States since the 1960s (Gruwell). In other words, the movie is indulging in a little hard-knock overkill. Every one of these 14-year-olds has been......

Words: 577 - Pages: 3

Free Essay

Freedom Writers

...In the movie “ Freedom Writers “, Ms Erin Gruwell explains, with the right discipline & dedication anyone can change, but one has to want to change. How does she get them to want to change? “Freedom Writers”, was made in 2007, and set in Long Beach California at Woodrow Wilson High School. It is about a class of students and the challenges they are facing. We get to know the teacher, Mrs Gruwell, an English teacher, first time as voluntary integration Programme teacher; she is one of the characters that are facing a challenge. She gets a class full of children that don’t care about life or education. She faces a challenge to come to class and teach these students and to make it worthwhile for them to come to school. The students hang out with others of their own kind (Black people with black people, white people with white people, Asian with Asian people, Hispanic with Hispanic, etc.) and fight the ones that are not of their race. In the classrooms, students are always fighting, most of them in gangs, and they don’t really care about school, they only go to school because they are forced to, it was either school or boot camp. The teachers also don’t care much for the students. But Mrs Gruwell makes them change their perspective and they actually start to change. An inspiring scene in the movie, is when Mrs Gruwell plays a really mind opening game with the class. After making a line with sticky tape and explaining to step on the line if the question is true to you, she......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Freedom Writers

...Woodrow Wilson is a formerly high-achieving school which has encountered some difficulties bearing its new racial integration plan. Gruwell's enthusiasm is challenged when she finds her class is composed of "at-risk" students, the "untouchables," and not the eager-for-college students she expected. Her students self-segregate into racial groups within the classroom. This is problematic, as gang fights break out and, consequently, most of her students stop attending class. Not only is Gruwell challenged with gaining her students' trust on personal and academic levels, but she must do so with very little support from her professional peers and district higher-ups. For example, her department head refuses to provide Gruwell with an adequate number of books for her class because she insists they will get damaged and lost. Instead, she suggests that Gruwell focuses on instilling concepts of discipline and obedience in her classroom. One night, two high school students, Eva (April Lee Hernández), a Latino-American girl and narrator for much of the film, and a Cambodian refugee, Sindy (Jaclyn Ngan), frequent the same convenience store. An additional student, Grant Rice (Armand Jones) is frustrated at losing an arcade game and demands a refund from the store owner. When he storms out, Eva's boyfriend Paco attempts a drive-by shooting, intending to kill Grant but misses, accidentally killing Sindy's boyfriend. As a witness, Eva must testify at court; she intends to guard "her own"......

Words: 559 - Pages: 3

Premium Essay

Freedom Writers

...Teacher Evaluation In the “Freedom Writers,” a teacher was needed to teach freshmen English at Woodrow Wilson High School and Erin Gruwell took on that challenge. As it turned out, it was nothing like what she imagined it to be. There was racial segregation in the classroom and all her students had problems outside and inside of school. That however, did not stop her from being passionate about her job. She used new techniques to help her students become interested in the class while learning and made many sacrifices for those kids which no other teacher was willing to do. Although everyone thought the kids in room 203 were the “unteachables”, Mrs. Gruwell used her own ways to educate them and made a huge impact to those students’ lives including her three of her most difficult students: Eva, Jamal, and Marcus. When the bell rang for class, Mrs. Gruwell’s expectations went down the drain as most of her students came in her class late and the ones that showed up displayed disrespect and no interest for school. Even though her students were not what she expected them to be, she found a way to interest them into learning using her own unique ways. She entertained them in many ways such as music, and using music lyrics to teach instead of poetry that bored the whole class. She made the class time fun by having many activities and gave each of the students their own journals to write in and share about their everyday lives. Since the school was not willing to give students......

Words: 831 - Pages: 4

Premium Essay

Freedom Writers

...Film Application Paper The Freedom Writers Organization Development Seminar Two Prof. Williams Rebecca Shafer 1/17/2012 Film Application Paper: The Freedom Writers In the case of the Freedom Writers, the teacher was the Practitioner and the students were the team. When she first came into that situation the team was not a team they were disorganized and had no sense of teamwork. At the time the teacher/practitioner came into the classroom and was an outsider was not sure what exactly to expect or exactly what route to take. As the teacher/practitioner spent more time with the class, she learned a little each day of what to expect from the class and through trial and error was finding a way to make them a team. The teacher had to use different techniques to find out which technique was going to work the best with the class to make them a team. Once she got the class to start to trust her then she could start using other techniques to get them closer together. She found that she had to get creative in order for them to listen to her and also for them to get involved with the rest of the class. As an outsider coming in she not only got resistance from the class that she was trying to get to work together but she also met resistance from other teachers and faculty members as well. Erin Gruwell, was faced with all kinds of issues. She had to look at the whole situation from an outsider’s position. She had to diagnose all the problems of the class and the......

Words: 982 - Pages: 4

Free Essay

Freedom Writer

...A large problem facing Erin Gruwell in Freedom Writers (2007) was although an integrated school system was considered a good thing at this point in history, the integraton created some issues. Society was not looking at the individuals in each school and examining how this sudden integration of different cultures would affect those involved. By suddenly uprooting so many students and drastically changing their environment, many teens were effectd in an adverse manner and had no desire to participate in school or continue their education. Erin Gruwell became the sole pathfinder practitioner for these troubled teens (Brown, 2011, p. 91). She challenged authority within the school system and fought to create a better teaching environment. Another problem facing these students was the school administrations “white” view of teaching. The other teachers did not take the time or care enough to make the curriculum something the students could relate to. These inner city kids were surrounded by violence, racism, abuse and no home life or positive influences in their lives. Each student felt alone and that no one understood their life or story, they took some refuge and made friends with in their own cultures and gangs that were separated by race. The school administrators were more concerned with getting students through the school system then truly educating them or inspiring them to improve their lives. Since there was not trust between the students and teachers...

Words: 322 - Pages: 2

Premium Essay

Freedom Writers

...break through the invisible barrier that kept her students from learning. What she did know is that everyone in the school had written off these teens. After learning about the hardships in these teens’ lives — an environment full of racism, rejection and the tragedy of seeing no hope for the future — she understood why they saw no point in reading and writing. Gruwell also understood their need for self-expression, so her students began writing anonymous journal entries about their lives. After seeing a film about the Freedom Riders, a group of teenagers who showed remarkable bravery during the Civil Rights Movement, the class decided to call themselves the Freedom Writers. In 1999, their entries became a best-selling book called The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them. In 2007, Hilary Swank played Gruwell in the Freedom Writers film. Today, Gruwell runs The Freedom Writers Foundation, which she started in 1997. The foundation trains educators to use innovative techniques to change the world, one class at a time. Gruwell earned a bachelor’s degree from the University of...

Words: 326 - Pages: 2

Free Essay

Freedom Writers

...Erin Gruwell, author of “The Freedom Writers Diary” and founder of the Freedom Writers Foundation, spoke on encouraging diversity and understanding in a lecture titled “Teaching Tolerance” in Moreau Hall’s Little Theater on Friday. Penn High School sophomore Katie Laiman approached Saint Mary’s with the idea to invite Gruwell to speak as a part of Girls Scout Gold Award project. “I think this talk was really impactful, and I hope everyone that was here takes a lot from it,” Laiman said. Gruwell said she became a teacher because she wanted to stand up for kids who did not have a voice. “Before there was a book, before there was a movie, there was a group of students who were tired of being invisible, tired of being on the fringe and just wanted to matter, just wanted to be heard,” she said. Gruwell said when she was in graduate education classes she noticed a disconnection between theory and practice. “I realized this when I walked into my first classroom and my students could care not less about stories, and books, and Shakespeare and tales about Homer,” she said. “My students cared about would I make it home alive, am I gonna get home and see my hardworking mom with those cockroaches and those rats in that tiny one bedroom housing project, and will there be dinner, would their be food on the table, are those cupboards going to be bare again.” Gruwell said all of her students buried friends due to senseless gang violence by the age of 14, and it made...

Words: 672 - Pages: 3

Premium Essay

Freedom Writers

...Freedom Writers Diaries – Their Story, Their Words, Their Future One of the main concerns that Erin Gruwell would face was teaching a group of kids that the school system process having an integrated school was a good thing in front of board members that had issues at that certain time in history. The school system did not look at how this integration with mixed cultures would affect everyone involved. This system would suddenly take them out of their own element and put them with mixed cultures that would drastically change their way of looking at life. This change would only drive the kids back future with no desire to learn or participate in continuing their education. Comparing this to the business world, you would look at Erin Gruwell would become a style of pathfinder practitioner for the inner city mixed culture teenagers (Brown, 2011 p 92). Erin Gruwell could see what potential each one of her students had and would fight the school system to help create a different approach and style for the kids to open their minds toward a positive life with a future. This is compared to big business or a corporation showing how starting out in a large environment how one can get lost like a child in a large school. Many may want to avoid taking chances or even give ideas because of stepping on someone’s toes in business or getting shot at from another child in school because of the way they looked at someone. Another issue facing Erin Gruwell was how administration would look...

Words: 950 - Pages: 4

Free Essay

Freedom Writers Critique

...The Freedom Writers           Freedom Writers was released in 2007 on January 7. It was based on the book the Freedom Writer's Diary by Erin Gruwell, who wrote the story based on a school name Woodrow Wilson Classical High School in Eastside Long Beach, California. This film tells a story about Erin Gruwell, who is a young teacher who just started her job as a freshman and sophomore English teacher at Woodrow Wilson High School. She is soon challenged by a group of Black, Latino and Asian gang members who had excessive hate for the new teacher, Erin Gruwell. The most significant themes in The Freedom Writers is tolerance, journal writing/empowerment, determination and last but not least is freedom.   Erin Gruwell, the teacher starts on her first day at Woodrow Wilson High School. She is unprepared for the nature of her classroom because the students live by their generations history of strict rules and rivalries amongst other “groups.”  Most of  the students in her classroom are in gangs and almost everybody knows somebody that has been killed by gang violence. Once she steps in the class, Gruwell quickly learned that her students had more to worry about than homework; her students went home to gunfire, gangs, drugs, and a host of other difficult situations. Gruwell did not know what she was getting into. The students was convinced that they didn’t have nothing in common, or that they could learn from a white teacher because she never experience what they previously and......

Words: 1679 - Pages: 7

Free Essay

Reaction Paper on Freedom Writers

...Elisha Jane D. Serrano A55 TREDONE Reaction Paper on FREEDOM WRITERS We all have our own story to tell, the only question is…is it worth telling? The students in Woodrow Wilson Highschool under the class of Mrs. Gruwell were delinquents. They were part of gangs of every kind black, Latin and Cambodians. They were racist. They beat up people who aren’t in their gangs and they protect their own even if it isn’t worth protecting. My first conception of delinquents were that they will never change, they were born to be like that and nothing and no one can change them, but after watching the movie my whole idea of these people changed. The thing is, this people aren’t as useless and worthless as I thought, they can give and be so much more than what they were before. They are actually willing to learn but they didn’t know that at first. They only need a person that can show them they aren’t trash and they deserve what other people are receiving. They deserve to be treated equally. The line that caught my attention the most is “ Everyday I worry when will I be free.” We are all in prisoned in one way or another. Trap in our own world full of cruelty and despair, wondering when will we be set free. But what we don’t see is that we aren’t alone, all of the people in the world are experiencing what we are experiencing. All people no matter what race have something in common. The teens didn’t get that at first, they thought their world and the life they’re trying......

Words: 477 - Pages: 2

Free Essay

Freedom Writers Diary

...In the book, The Freedom Writers Diary, some things were not added into the movie. They changed the perspective, so instead of the students telling the story and the teacher secondary, like in the book, the teacher (Ms. Gruwell) tells the story, and the students are secondary. Also, the entries are worse and more horrifying than in the movie, like abuse, drugs, peer pressure, illness, and violence. I think that these changes, in the book version to the movie version, were to have a 3rd person point of view story of the kids, and not a 1st person point of view like in the book. When this story is in 3rd person point of view, we learn the struggle for Ms. Gruwell and the hardships on the students. In the movie, the screenplay writers added in a side story about Erin Gruwell and her husband. I believe that they did this because while the students are out on the streets with their gangs or friends getting in trouble or helping themselves getting better, we want to see how Ms. Gruwell is reacting to the students and what her family thinks of them. It shows what she thinks, wants, plans, and does to help the students and how passionate and caring she is aslo. After seeing the movie, some characters were like how I pictured them from the book, and others were way off. Eva was sort of how I pictured her, but not all of her. Her attitude, her hair, and what she wore is what I pictured of her, but she doesn’t seem like a “gangster”. I also pictured Marcus to look......

Words: 421 - Pages: 2

Premium Essay

Freedom Writers Rhetorical Analysis

...PRACTICAL COMPETENCE COMMON ASSESSMENT #2 EDCI 5790 Advanced Instructional Strategies Jillian Dietchman In the movie Freedom Writers, Erin Gruwell is challenged with the task of teaching at-risk students and inspiring them to learn tolerance as well as apply themselves. Ms. Gruwell recognizes and applies principles and strategies for communicating effectively in varied practice and learning contexts. During this movie, Ms. Gruwell made learning meaningful and relevant to her students by appreciating their diversity and finding ways to connect their backgrounds to ideas they related to. She encouraged her students and helped them to self-direct their learning. Ms. Gruwell considered where students were coming from, what their lives were...

Words: 1126 - Pages: 5

Premium Essay

Freedom Writers: a Message of Hope

...Freedom Writers: A Message of Hope According to Joseph Campbell, a scholar of mythology states that, a hero is one who hero gives his or her life to something bigger than him or herself, to some higher end not to mention also the hero undergoes trials and tests to see if he or she has the courage, the knowledge and the capacity to survive. To explain what this means I will use the protagonist Erin Gruwell (starring Hilary Swank), in the 2007 drama film, Freedom Writers, directed and written by Richard LaGravenese, It is based on the book The Freedom Writers Diary by Erin Gruwell (teacher by profession) who wrote the story based on Woodrow Wilson Classical High School in Long Beach, California. She started her teaching career as would any teacher; by doing a lesson plan. However her mistake was not taking the time to fully understand the type of students in her class room. Most of her students think the new teacher is “odd” because she does not believe what everyone else seems to know about these classes; they can read and they can write, and Ms. Gruwell expects them to do both. Everyone else seems to think they are stupid and beyond hope. They think this new teacher is “too young and too white to be working here,” and most of the kids in class predict she will leave after a day; one student gives her a month. The class is out of control, and there are more students than desks. The entire school is divided into groups ranging from “Beverly Hills” and “Da Ghetto” to “China......

Words: 837 - Pages: 4