Free Essay

Ggggggg

In: Other Topics

Submitted By wuwuwuuancdsjd
Words 4260
Pages 18
TAJUK 7.1
Tema / tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4
Soalan :
Huraikan sejarah Tamadun Mesopotamia dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita pada hari ini.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format | Aspek | Perincian | Markah | PENGENALAN | Memahami latar belakang Tamadun awalmanusia | 1. PengenalanNyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat | 5 | ISI dan HURAIAN | Memahami ciri-ciri dan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia | 2.Ciri-ciri dan Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamiaa) Huraikan proses pembentukan tamadun Mesopotamia (10 markah)b) Jelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia (20 markah) | 30 | | Menganalisis aspek sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia | 3. Aspek Sumbangan Tamadun MesopotamiaTerangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek :i) perundangan (10 markah)ii) ilmu astronomi (5 markah) | 15 | | Mengaplikasi perundangan yang adil | 4. Perundangan yang adil dimanfaatkan demi keamanan dan kemakmuran negaraBagaimanakah kita memanfaatkan perundangan yang adil bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara | 15 | | Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini | 5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adilBerdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini melalui sistem perundangan yang adil | 10 | | Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara | 6. Cabaran Menjadikan Malaysia Sebagai Negara yang aman dan makmur.Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara ( 5 markah )Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 markah ) | 10 | | Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada kemakmuran Malaysia | 7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada kemakmuran MalaysiaNyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara | 10 | Kesimpulan | Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan | 8. Rumusan * Pengetahuan yang diperoleh * Iktibar kepada diri, bangsa dan negara * Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang | 5 |

Skima Jawapan

Soalan | Isi dan Huraian | Markah | 1 | Pengenalan. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat:- Makna tamadun- Bahasa arab iaitu mudun dan madain- Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar- Bahasa Inggeris iaitu civilization- bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar- peradaban- Konsep Barat iaitu pembangunan lahiriah-terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan/undang-undang/kesenian/perbandaran-Gordon Childe, pencapaian lahiriah kayu ukur kemajuan tamadun -Darcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur kerohanian dan hanya menekankan pembangunan lahiriah-menurut Islam, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah- Syed Naquib Al-Attas, pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur dalam sesebuah masyarakat-Richard Sullivan mengakui unsur rohaniah sangat penting (12 x1m=5 m) | 5 | 2 | i)Huraikan proses pembentukan Tamadun Mesopotamiaa) Lokasi-terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates- yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi- Kawasan ini dielilingi oleg pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatanb) Kerangka Masa- Berkembang daripada petempatan awal zaman Neolitik antara tahun 7000 hingga 5000 SM- Sekitar 3500 S.M berkembang menjadi pusat tamadun awal- Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria yang bermula tahun 3500 S.M- Kerajaan terakhir ialah Chaldea yang jatuh 359 S.M- Terdapat 7 zaman pemerintahan penting iaitu kerajaan Sumeria/Akkad/Ur/ Babylon/Kassites/Assyria/Chaldea- Parsi menguasai wilayah Mesopotamia hingga keruntuhan kerajaanc) Proses pembentukan- Dibahagi kepada dua bahagian/utara/selatan/bandar Baghdad- Bahagian Utara meliputi kawasan Sg Tigris hingga Sg Zab.- Bahagian selatan meliputi kawasan Sg Tigris dan Sg Euphratesd) Kegiatan- Orang Sumeria membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian- Kerja menebus guna tanah- Membina sistem pengairan/mengawal pengaliran air sungai- Lebihan penghasilan makanan mampu menampung keperluan penduduk- Perkampungan berkembang secara evolusi kepada bandar dan beberapa buah negara kota seperti Kish, Nippur dan Lagash, Uruk, Ur , Eridu, Assur dan Mari- Semua negara kota terletak di sepanjang sungai dan terusanii) Jelaskan ciri-ciri tamadun Mesopotamia- Setiap negara kota terbahagi kepada pusat kota/tembok kota/luar kota/pelabuhan- Terdapat kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang- Lambang kekayaan sesebuah kota- Di dalam kota terdapat istana/rumah kediaman/rumah ibadat/rumah kedai/pasar/jalan raya berkeadaan lurus dan lebar- Pusat kota ialah rumah ibadat- Setiap kota mempunyai unit politik dan agama- Melalui jalan laut bandar atau negara kota mudah dihubungi- Organisasi social terbahagi kepada dua golongan- Golongan pemerintah dan golongan rakyat- Golongan pemerintah ialah raja/ketua pendeta/ketua tentera/orang bangsawan- Golongan rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas seperti petani/artisan/pedagang - Hamba iaitu tawanan perang- Sistem pemerintahan beraja- Berbentuk teokrasi- Raja dianggap sebagai Tuhan/wakil Tuhan dan pemilik negara kota- Masyarakat tidak menyembah raja sebagai Tuhan kecuali semasa Raja Naramsin- Beliau menganggap dirinya terlalu agung- Menggelar dirinya sebagai raja empat penjuru alam- Raja menjadi ketua pentadbir/ketua tentera/ketua pendeta/berkuasa dalam hal keagamaan- ketua agama/melantik ahli keluarga/ memegang jawatan di ziggurat/menentukan bentuk pentadbirannya- ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat/pusat perdagangan/pusat penyimpanan khazanah negara- berkuasa soal tanah/cukai/hasil pertanian/perniagaan- raja dibantu golongan bangsawan dan mempunyai ikatan dengan keluarga diraja- kegiatan ekonomi yang pelbagai/pengkhususan kerja- wujudnya lebihan hasil pertanian- perdagangan penting kerana tiada bahan mentah /kayu-kayan/logam/emas/perak dibawa masuk- terdapat pengusaha /pembuat tekstil/barang tembikar/alat keperluan harian- tukang rumah wujud kerana pertambahan penduduk- tentera untuk mempertahankan negara daripada musuh- ilmu pengetahuan berkembang- wujud sistem tulisan yang bermula daripada tulisan bergambar- berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat- tulisan tanah liat berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform | 30 m | 3. | Sumbangan Tamadun MesopotamiaTerangkan sumbangan-sumbangan Mesopotamia dari aspek berikuti) Perundangan (10 markah)ii) Astronomi (5 markah) Perundangan1. Dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabbi.2. Digubal semasa pemerintahan Raja Hamurabbi3. Berteraskan hak rakyat dan keadilan4. Hukuman dan denda mestilah setimpal5. Mengandungi 282 undang-undang6. Dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca 7. Kod undang-undang ini menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia8. Undang-undang ini berjaya mengekalkan keamanan9. Undang-undang ini juga berjaya mewujudkan perpaduan10. Membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjangIlmu astronomi1. Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari2. Perkembangan kepada ilmu matematik 3. Seperti sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, mendarab dan membahagi.4. Perkembangan ilmu geomatri5. Membolehkan mereka menggunakan jalan laut6. Penciptaan kalender berasaskan sistem solar7. Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. | | 4. | Perundangan yang adil dapat dimanfaatkan demi kemajuan Negara-Bagaimanakah kita boleh manfaatkan undang-undang yang adil bagi menjamin kemajuan negara- mengelakkan perpecahan kaum- mengekalkan perpaduan- penduduk berbilang kaum- mengekalkan perpaduan- menjamin keamanan- menjaga hak kebebasan bersuara- menjaga hak asasi manusia- mengukuhkan sistem organisasi- menjaga keseimbangan ekonomi- Menjamin kestabilan politik- menjamin keharmonian hidup masyarakat- perlaksanaan undang-undang yang adil dan saksama | 15m | 5. | Kejayaan negara setelah memanfaatkan perundangan yang adil.Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai melalui sistem perundangan yang adil.-kebebasan asasi-rakyat boleh mengundi calon yang di;ilh me;alui pilihanraya-disegani oleh negara luar-tiada campur tangan kuasa asing-tumpuan pelabur-tumpuan para pelancong-tiada pertumpahan darah-hubungan antarabangsa berkembang-perindustrian berkembang-kemajuan ekonomi(Mana-mana jawapn yang munasabah) | 10 m | 6. | Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan makmur :Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjamin keamanan negaraPelajar :-kerap ponteng sekolah-langgar disiplin-membuliMasyarakat ;-lumba haram-pembunuhan-pelacuran-penculikan-Keruntuhan akhlak-merompak/mencuriNegara :-rasuah-keldai dadah-dadah-demonstrasi jalananNyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas:Langkah-langkah ;-pendidikan sepanjang hayat -kasih saying daripada ibu bapa-memberi didikan agama secukupnya-memartabatkan pendidikan Moral dan PSK-kempen-motivasi-ceramah-memperketatkan undang-undang juvana(mana-mana yang munasabah) | 10 m | 7. | Nilai murni :Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara-kerjasama-perpaduan-jatidiri-kasih sayang-bersyukur-keadilan-memanfaatkan keamanan-berdikari-berwawasan-sikap tolenrasi-mengekalkan kemananan(mana-mana jawapan yang munasabah) | 10m | 8. | Iktibar:-pengetahuan yang diperoleh-kepada diri,bangsa dan Negara-harapan untuk masa depan agar Malayasia tetap aman dan makmur- rakyat akan mematuhi undang-undang- tidak terlibat dalam anasir-anasir negative yang menggugat kestabilan politik(mana-mana yang munasabah) | |

TAJUK 7.0 – TAMADUN AWAL MANUSIA

Tema/Tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4

Soalan :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia. Bincangkan.
Peringatan ;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format | Aspek | Perincian | Markah Penuh | Pengenalan | Memahami kehendak tugasan soalan | 1. PengenalanJelaskan secara ringkas tentang konsep tamadun. | 5 markah | Isi dan Huraian | Memahami ciri-ciri tamadun awal dunia. | 2. Ciri-ciri tamadun awalTerangkan ciri-ciri tamadun awal dunia iaitu ;(a) Mesopotamia ( 15 M )(b) Mesir Purba ( 15 M ) | 30 markah | | Menganalisis sumbangan tamadun awal dunia. | 3. Sumbangan tamadun awal duniaTerangkan sumbangan tamadun awal dunia. | 15 markah | | Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. | 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai negara yang maju pada tahun 2020.Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020. | 15 markah | | Menilai kejayaan Malaysia dalam usaha menjadi masyarakat bertamadun tinggi | 5. Kejayaan Malaysia dalam usaha meningkatkan tamadun.Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi. | 10 markah |

Format | Aspek | Perincian | Markah Penuh | | Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran menjadi negara yang maju pada tahun 2020. | 6. Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020.(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020. ( 5 M )(b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5M ) | 15 markah | | Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemajuan tamadun dunia. | 7. Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada tamadun awal dunia demi kemajuan negara kita. | 10 markah | Kesimpulan | Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. | 8. Rumusan(a) Pengetahuan yang diperoleh.(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara.(c) Harapan untuk masa depan negara Malaysia supaya lebih cemerlang. | 5 markah |

Cadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia. Bincangkan. Soalan | Isi dan Huraian | Markah | 1 | Pengenalan / Konsep tamadun 1. Perkataan arab iaitu mudun dan madain. 2. Madana mempuyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. 3. Bahasa Inggeris iaitu civilization yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar. 4. Bermaksud peradaban. 5. (Dari segi Barat ) - pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan( penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. 6. Sarjana Barat – Gordon Childe, Darcy Riberio dan R.A. Buchanan 7. (Dari segi Islam) – pembangunan lahiriah dan rohaniah. 8. Sarjana Islam – Syed Naquib al-Attas dan Sarjana Barat – Richard Sullivan 9. Ibnu Khaldun – dalam karyanya Muqaddimah menggunakan istilah umran (tanah yang didiami secara tetap) dan istilah hadarah (hidup di bandar). | 5 | 2 | Ciri-ciri tamadun awal(a) Mesopotamia 1. ada negara kota 2. Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. 3. Setiap Negara kota ada kubu pertahanan 4. Pelbagai pintu gerbang menunjukkan kekayaan 5. Dalam kota terdapat istana/ rumah kediaman/ rumah ibadat/ rumah kedai/ pasar/ jalan yang lurus dan lebar. 6. Pusat kota ialah rumah ibadat. 7. Setiap kota ada unit politik dan agama tersendiri. 8. Jalan laut, bandar atau negara menghubungkan wilayah di sekitarnya. 9. Jalan Sumeria dan kota Mari. 10. terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan rakyat. 11. Pemerintah – raja,ketua, pendeta, ketua tentera dan golongan bangsawan. 12. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba. 13. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba. 14. bentuk teokrasi 15. raja dianggap tuhan/ wakil tuhan/ pemilik negara kota. 16. Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah tuhan mereka. 17. Kecuali Raja Naramsin memaksa penduduk Akkad menyembahnya. Digelar Raja Empat Penjuru Alam. 18. Raja sebagai ketua pentadbir/ ketua tentera/ ketua pendeta. 19. lebihan hasil pertanian, meninggalkan pekerjaan dari petani ke peniaga. 20. Perdagangan amat penting 21. Tidak menghasilkan bahan mentah 22. Barangan yang dibawa masuk seperti logam, kayu kayan, emas, dan perak. 23. Pengusaha/ pembuat tekstil 24. Barang tembikar 25. Alat keperluan harian 26. Tukang rumah untuk rumah kediaman yang banyak 27. tulisan bergambar berbentuk symbol 28. dikenali cuneiform 29. berbentuk pepaku 30. Raja sebagai ketua agama. 31. Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat. 32. Fungsi ziggurat sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara.(b) Mesir Purba 1. ada nome atau daerah 2. pusat pentadbiran bermula di Thinis berhampiran sungai Nil kemudian ke Bandar Thebes. 3. Bandar penting seperti Heliopolis, Fayoum dan Abydos. 4. Bandar adalah tempat kediaman firaun. 5. Pusat pemerintahan 6. Pelabuhan penting 7. Pusat keagamaan 8. Pusat tumpuan penduduk. 9. Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. 10. Jawatan firaun diwarisi turun-temurun. 11. Firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus. 12. Firaun digelar Raja Matahari, anak tuhan Matahari Amon-Re. 13. Firaun juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan. 14. Golongan rakyat bebas- petani, pedagang dan artisan. 15. Lapisan bawah- hamba. 16. Diterajui oleh firaun. 17. Golongan bangsawan – menjalankan pentadbiran,menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan. 18. Golongan bangsawan – pegawai, penasihat dan gabenor. 19. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba. 20. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba. 21. Rahib mentadbir hal keagamaan 22. Jurutulis – menulis rekod kerajaan. 23. Wanita memiliki status yang tinggi. Firaun Hathepshut 24. Penenunan 25. pembuatan tembikar 26. tekstil 27. kertas 28. perlombongan emas 29. pengangkutan air 30. pelabuhan-pelabuhan seperti Thebes, Memphis, Fayoum dan Heliopolis. 31. tulisan kombinasi gambar dan simbol 32. dikenali hieroglif 33. berkembang dari hieroglif, hieratik dan demotic. 34. Percaya kepada konsep 35. politeisme 36. tuhan mesir dikait dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum(Tuhan Langit) dan Amun(Tuhan Angin). 37. Percaya kehidupan selepas mati. 38. Mayat disimpan dan dijaga dengan baik 39. Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat 40. Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran | 1515 | 3 | Sumbangan tamadun awal dunia 1. Kod Undang-undang Hammurabi. 2. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. 3. Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan. 4. Berbeza mengikut susun lapis masyarakat. 5. Mengandungi 282 undang-undang. 6. Dipahat pada tembok dan tiang besar. 7. Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. 8. Berjaya elak permasalahan di kalangan masyarakat. 9. Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat. 10. Membantu peradaban Mesopotamia bertahan dalam jangka masa yang panjang. 11. Seorang bangsawan patah tangan bangsawan lain, tulangnya akan dipatahkan. 12. Seorang bangsawan cedera mata /patah tangan rakyat biasa, bangsawan didenda satu wang perak. 13. Sistem tulisan. 14. Melahirkan jurutulis. 15. Jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat agar dapat direkodkan. 16. Dalam perdagangan, urusan jual beli ada resit, nota dan surat kredit. 17. Melahirkan tradisi kesusasteraan. 18. Contoh epik Gilgamesh. 19. Epik mengandungi falsafah dan cara hidup. 20. Ilmu astronomi. 21. Ilmu matematik. 22. Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar. 23. Katalog 500 jenis ubat-ubatan dan sampel penggunaannya. 24. Penciptaan roda. 25. Digunakan untuk peperangan / aman. 26. Penciptaan kincir air. 27. Untuk mengalirkan air ke kawasan tandus / meningkatkan hasil pertanian/mengawal banjir. 28. Kapal layar. 29. Pengangkutan beroda. 30. Mampu menguasai jalan darat / jalan laut. 31. Mampu berhubung dengan wilayah India /wilayah kawasan laut Mediterranean. 32. Cara membuat batu bata daripada tanah liat. 33. Mencipta arca / tiang batu. 34. Contoh patung Raja Gudea. 35. Seni bina zigurat. 36. Mewujudkan empayar pertama di dunia semasa kerajaan Akkad. 37. Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia. 38. Pembentukan masyarakat yang berestetika. 39. Seni bina piramid. 40. Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata. 41. Mencipta kertas menggunakan pokok papyrus. 42. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan. 43. Sistem hieroglif. 44. Sistem pendidikan untuk kanak-kanak. 45. Institut pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat. 46. Pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan. 47. Ilmu geometri, matematik dan sains. 48. Pengawalan air sungai Nil. 49. Melahirkan pengamal perubatan. 50. Proses memumiakan mayat. 51. Pengawalan aliran air Sungai Nil. 52. Perkembangan ilmu matematik. 53. Mencipta system pengairan. 54. Pembinaan tembok pengairan. 55. Pembinaan terusan. 56. Sistem calendar 365 hari. 57. Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. 58. Konsep anak syurga 59. sistem pemerintahan monarki 60. gelaran raja ke maharaja 61. pembinaan sistem pengairan 62. terusan untuk mengelakkan banjir 63. teknologi pembajakan 64. penciptaan cangkul dan sabit 65. sistem tulisan ideogram berkembang secara evolusi 66. Mengamalkan pemujaan roh nenek moyang 67. Menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (Tu). 68. Melakukan penyembahan terhadap sungai, bukit dan gunung. 69. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban. 70. Upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh. 71. Mempercayai ramalan. 72. Upacara penilikan / ramalan menggunakan tulang oracle. 73. Mempercayai konsep Yin dan Yang. 74. Mempercayai konsep Feng Hsui. 75. Falsafah perang Sun Tzu, karyanya ialah The art of war. 76. Sistem calendar 30 hari sebulan 360 hari setahun. 77. Perancangan bandar. 78. Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik. 79. Peningkatan mutu bahan binaan. 80. Pembinaan batu bata menggunakan pembakaran suhu yang tinggi. 81. Sifat keterbukaan. 82. Membuat hubungan dan bertukar pandangan dengan pihak lain. 83. Hubungan dengan pihak lain membolehkan pertukaran teknologi. 84. Kesesuaian pengaruh dari luar dengan keadaan dan suasana tempatan. 85. Keamanan dan kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah bangsa. | 15 | 4 | Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.1. Menguasai ilmu pengetahuan2. Menguasai kemahiran3. Menjamin keamanan dan kedaulatan negara4. Mengekalkan perpaduan kaum5. Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia6. Kreatif dan inovatif7. Menggalakkan pelaburan asing8. Memperkukuhkan pusat kewangan9. Menaik taraf infrastuktur10. Menambah tenaga mahir11. Mewujudkan perdagangan bebas12. Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan 13. Mengurangkan karenah birokrasi14. Memberikan bantuan modal15. Meningkatkan teknologi ICT16. Peningkatan pendidikan 17. Perlu pembaharuan18. Pengangkutan19. Perhubungan 20. Kesihatan21. Memajukan pertahanan22. Mengadakan pertukaran teknologi23. Menarik pelabur asing24. Dihantar belajar ke luar Negara25. Program galak rakyat26. Memajukan pelancongan(mana-mana yang munasabah) | 15 | 5 | Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggiPendidikan1. Hubungan pendidikan bermutu2. Pusat kecemerlangan pendidikan3. Unversiti berkembar dengan universiti terkenal di luar negara4. Membina universiti di setiap negeri di MalaysiaPelancongan5. Pengiktirafan UNESCOPerindustrian6. Pembuatan otomobil/indusri berat7. Menyediakan zon perdagangan bebas8. Sektor perkilangan9. Industri elektronik10. Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI)11. Koridor raya multimedia12. Penganjuran sukan antarabangsaPusat Kewangan13. Pusat kewangan Islam14. Pusat kewangan15. Pusat tumpuan ekonomi16. Pelopor hub halal dunia17. System bank pusat kukuhPertanian18. Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit)19. Bioteknologi20. Menjadikan pertanian satu industri21. Pusat pengeluaran herbaPerlombongan 22. Petrokimia23. Pelaburan dalam petroleum di luar negaraSistem pengangkutan dan perhubungan24. Pengangkutan tambang murah25. Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia26. Industry perkapalan27. Industry pembuatan kapal28. Sumber asli 29. Eksport30. Gejala sosial31. Masalah kemiskinan32. Kadar pengangguran tinggi33. Teknologi rendah(mana-mana yang munasabah) | 10 | 6 | Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020A) CabaranKewangan:1. Kekurangan modal2. Nilai mata wang turun naik/spekulasiPelaburan:3. Kejatuhan pasaran saham4. Pelabur berpindah ke negara lain5. Masalah menarik pelabur asingTeknologi6. Teknologi masih rendah7. Masih bergantung kepada teknologi luarGlobalisasi8. Pengiktirafan oleh negara-negara maju9. Persaingan dengan negara maju10. Salah guna laman sesawangPasaran11. Menembusi pasaran antarabangsa12. Pasaran terhad13. Tekanan/sekatan negara majuTenaga kerja14. Kurang mahir15. Bergantung kepada negara luar16. Ramai tenaga mahir17. Kurang pengetahuanGejala sosial18. Keruntuhan ahklak19. Dadah20. Nilai-nilai kemanusiaan pudarB) LangkahPenguasaan ilmu21. Menjadi hubungan pendidikan22. Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa23. Pendidikan sepanjang hayat24. Melahirkan modal insan25. Pendidikan maya26. Pendidikan ke luar negaraKemahiran27. Penguasaan ICT28. Memperkukuhkan perpaduan rakyat29. Meneroka teknologi baru30. Meningkatkan R&D31. Memastikan Wawasan 2020 dicapai32. Konsep 1 Malaysia33. Meneruskan dasar ekonomi baru34. Meningkatkan mutu pendidikan35. Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal36. Meneroka pasaran baru37. Menjadikan minda rakyat kelas pertama38. Menjadi pusat kecemerlangan ilmu | 55 | 7 | 7. Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia. Nilai-nilai murni 1. kerjasama/ perpaduan 2. kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin bekerja 3. jati diri 4. kebijaksanaan pemimpin 5. berdaya saing 6. pembangunan dan penyelidikan 7. penguasaan ilmu pengetahuan 8. berkemahiran 9. memanfaatkan kurniaan Tuhan 10. bersifat inovatif dan reaktif 11. bersifat kreatif 12. cekal 13. pentadbiran teratur 14. berani 15. bercita-cita/ berwawasan | 10 | 8 | 8. Rumusan 1. pengetahuan yang diperoleh 2. kepada diri, bangsa dan Negara cx 3. faktor perdagangan 4. persahabatan 5. mencapai hasrat wawasan 2020 | 5 |

Skima Jawapan

Soalan | Isi dan Huraian | Markah | 1 | Pengenalan. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat:- Makna tamadun- Bahasa arab iaitu mudun dan madain- Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar- Bahasa Inggeris iaitu civilization- bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar- peradaban- Konsep Barat iaitu pembangunan lahiriah-terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan/undang-undang/kesenian/perbandaran-Gordon Childe, pencapaian lahiriah kayu ukur kemajuan tamadun -Darcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur kerohanian dan hanya menekankan pembangunan lahiriah-menurut Islam, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah- Syed Naquib Al-Attas, pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur dalam sesebuah masyarakat-Richard Sullivan mengakui unsur rohaniah sangat penting (12 x1m=5 m) | 5 | 2 | i)Huraikan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia a) Lokasi-terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates- yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi- Kawasan ini dielilingi oleg pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan b) Kerangka Masa * Berkembang daripada petempatan awal zaman Neolitik antara tahun 7000 hingga 5000 SM * Sekitar 3500 S.M berkembang menjadi pusat tamadun awal * Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria yang bermula tahun 3500 S.M * Kerajaan terakhir ialah Chaldea yang jatuh 359 S.M * Terdapat 7 zaman pemerintahan penting iaitu kerajaan Sumeria/Akkad/Ur/ Babylon/Kassites/Assyria/Chaldea * Parsi menguasai wilayah Mesopotamia hingga keruntuhan kerajaan c) Proses pembentukan * Dibahagi kepada dua bahagian/utara/selatan/bandar Baghdad * Bahagian Utara meliputi kawasan Sg Tigris hingga Sg Zab. * Bahagian selatan meliputi kawasan Sg Tigris dan Sg Euphrates d) Kegiatan * Orang Sumeria membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian * Kerja menebus guna tanah * Membina sistem pengairan/mengawal pengaliran air sungai * Lebihan penghasilan makanan mampu menampung keperluan penduduk * Perkampungan berkembang secara evolusi kepada bandar dan beberapa buah negara kota seperti Kish, Nippur dan Lagash, Uruk, Ur , Eridu, Assur dan Mari * Semua negara kota terletak di sepanjang sungai dan terusanii) Jelaskan ciri-ciri tamadun Mesopotamia * Setiap negara kota terbahagi kepada pusat kota/tembok kota/luar kota/pelabuhan * Terdapat kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang * Lambang kekayaan sesebuah kota * Di dalam kota terdapat istana/rumah kediaman/rumah ibadat/rumah kedai/pasar/jalan raya berkeadaan lurus dan lebar * Pusat kota ialah rumah ibadat * Setiap kota mempunyai unit politik dan agama * Melalui jalan laut bandar atau negara kota mudah dihubungi * Organisasi social terbahagi kepada dua golongan * Golongan pemerintah dan golongan rakyat * Golongan pemerintah ialah raja/ketua pendeta/ketua tentera/orang bangsawan * Golongan rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas seperti petani/artisan/pedagang * Hamba iaitu tawanan perang * Sistem pemerintahan beraja * Berbentuk teokrasi * Raja dianggap sebagai Tuhan/wakil Tuhan dan pemilik negara kota * Masyarakat tidak menyembah raja sebagai Tuhan kecuali semasa Raja Naramsin * Beliau menganggap dirinya terlalu agung * Menggelar dirinya sebagai raja empat penjuru alam * Raja menjadi ketua pentadbir/ketua tentera/ketua pendeta/berkuasa dalam hal keagamaan * ketua agama/melantik ahli keluarga/ memegang jawatan di ziggurat/menentukan bentuk pentadbirannya * ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat/pusat perdagangan/pusat penyimpanan khazanah negara * berkuasa soal tanah/cukai/hasil pertanian/perniagaan * raja dibantu golongan bangsawan dan mempunyai ikatan dengan keluarga diraja * kegiatan ekonomi yang pelbagai/pengkhususan kerja * wujudnya lebihan hasil pertanian * perdagangan penting kerana tiada bahan mentah /kayu-kayan/logam/emas/perak dibawa masuk * terdapat pengusaha /pembuat tekstil/barang tembikar/alat keperluan harian * tukang rumah wujud kerana pertambahan penduduk * tentera untuk mempertahankan negara daripada musuh * ilmu pengetahuan berkembang * wujud sistem tulisan yang bermula daripada tulisan bergambar * berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat * tulisan tanah liat berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform | 30 m | 3. | Sumbangan Tamadun MesopotamiaTerangkan sumbangan-sumbangan Mesopotamia dari aspek berikut i) Perundangan (10 markah) ii) Astronomi (5 markah) Perundangan 1. Dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabbi. 2. Digubal semasa pemerintahan Raja Hamurabbi 3. Berteraskan hak rakyat dan keadilan 4. Hukuman dan denda mestilah setimpal 5. Mengandungi 282 undang-undang 6. Dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca 7. Kod undang-undang ini menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia 8. Undang-undang ini berjaya mengekalkan keamanan 9. Undang-undang ini juga berjaya mewujudkan perpaduan 10. Membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjangIlmu astronomi 1. Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari 2. Perkembangan kepada ilmu matematik 3. Seperti sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, mendarab dan membahagi. 4. Perkembangan ilmu geomatri 5. Membolehkan mereka menggunakan jalan laut 6. Penciptaan kalender berasaskan sistem solar 7. Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. | | 4. | Perundangan yang adil dapat dimanfaatkan demi kemajuan Negara-Bagaimanakah kita boleh manfaatkan undang-undang yang adil bagi menjamin kemajuan negara- mengelakkan perpecahan kaum- mengekalkan perpaduan- penduduk berbilang kaum- mengekalkan perpaduan- menjamin keamanan- menjaga hak kebebasan bersuara- menjaga hak asasi manusia- mengukuhkan sistem organisasi- menjaga keseimbangan ekonomi- Menjamin kestabilan politik- menjamin keharmonian hidup masyarakat- perlaksanaan undang-undang yang adil dan saksama | 15m | 5. | Kejayaan negara setelah memanfaatkan perundangan yang adil.Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai melalui sistem perundangan yang adil.-kebebasan asasi-rakyat boleh mengundi calon yang di;ilh me;alui pilihanraya-disegani oleh negara luar-tiada campur tangan kuasa asing-tumpuan pelabur-tumpuan para pelancong-tiada pertumpahan darah-hubungan antarabangsa berkembang-perindustrian berkembang-kemajuan ekonomi(Mana-mana jawapn yang munasabah) | 10 m | 6. | Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan makmur :Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjamin keamanan negaraPelajar :-kerap ponteng sekolah-langgar disiplin-membuliMasyarakat ;-lumba haram-pembunuhan-pelacuran-penculikan-Keruntuhan akhlak-merompak/mencuriNegara :-rasuah-keldai dadah-dadah-demonstrasi jalananNyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas:Langkah-langkah ;-pendidikan sepanjang hayat -kasih saying daripada ibu bapa-memberi didikan agama secukupnya-memartabatkan pendidikan Moral dan PSK-kempen-motivasi-ceramah-memperketatkan undang-undang juvana(mana-mana yang munasabah) | 10 m | 7. | Nilai murni :Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara-kerjasama-perpaduan-jatidiri-kasih sayang-bersyukur-keadilan-memanfaatkan keamanan-berdikari-berwawasan-sikap tolenrasi-mengekalkan kemananan(mana-mana jawapan yang munasabah) | 10m | 8. | Iktibar:-pengetahuan yang diperoleh-kepada diri,bangsa dan Negara-harapan untuk masa depan agar Malayasia tetap aman dan makmur- rakyat akan mematuhi undang-undang- tidak terlibat dalam anasir-anasir negative yang menggugat kestabilan politik(mana-mana yang munasabah) | 5m |

Similar Documents

Premium Essay

Ggggggg

...Retailing in the 21st Century Manfred Krafft ´ Murali K. Mantrala (Editors) Retailing in the 21st Century Current and Future Trends With 79 Figures and 32 Tables 12 Professor Dr. Manfred Krafft University of Muenster Institute of Marketing Am Stadtgraben 13±15 48143 Muenster Germany mkrafft@uni-muenster.de Professor Murali K. Mantrala, PhD University of Missouri ± Columbia College of Business 438 Cornell Hall Columbia, MO 65211 USA mantralam@missouri.edu ISBN-10 3-540-28399-4 Springer Berlin Heidelberg New York ISBN-13 978-3-540-28399-7 Springer Berlin Heidelberg New York Cataloging-in-Publication Data Library of Congress Control Number: 2005932316 This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the German Copyright Law of September 9, 1965, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer-Verlag. Violations are liable for prosecution under the German Copyright Law. Springer is a part of Springer Science+Business Media springeronline.com ° Springer Berlin ´ Heidelberg 2006 Printed in Germany The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does......

Words: 158632 - Pages: 635

Free Essay

Paper

...Gggg ggg gggg ggg ggggg gggg ggg ggg gggg ggggg ggggg ggg ggg gggg gg gg ggggg gggg ggggggg gg ggggg gggg gg gggggg gggg ggg ggg gg ggggggggg gg gggggggg gggggg ggg ggggggggg gggggg gg ggg gggg gggg gggg gggg ggggggg gggg ggg ggggg g gggg gggggg ggg ggg gggggg ggggggg ggggg ggg gg gg gg gggg ggggg ggg ggg ggg gg ggggg gggg gggg ggg gg ggggg ggg ggggg ggggg gggg ggg ggggg gggg gggg ggg ggg ggggggg gggg ggg gggg gggg ggggg uuu uuu uuu u uuu uu uuuu uuu u uuuu uuuu u uuu uuuu uuuu uu uuuu uu uuu uuuuu uuu uuu uuuu uuuu u uuuuu uuuu uuu uu uuuu uu uuuu uuu uuuu uuu uu uuuu uu uuuu uuu uu uuu uuuuuo iii iiiiiiii iiii iiiiii ii iiiiiii iiiiiii iiiiiii iiiiiiiii iii iiiiiii iiiiii iiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiii iiiiii iiiiiiiii8hy8888888 8888888888 88888 88 888888 8888 888 888 88888 8888 8888 88888 88u55 5555 5555 55555 5 55555 55 5 555 55 555 55 555 55 55 5555 55555 555555 555 5555 5555555 555 55555555555 5555555555555555 555 5555 5555 5555 5555 55555 555 55555 55 5555 555 uuuuuu uuu uu uu uu uuu uuuu uuu uuuu uu uuuu uuu uuuuuu uuuu uuuuuu uu iuu uuuu uuuu uu uuuuuu I I iii iiiiiiiii I ii iiiiiii iiiii iiiii iiiii iiii I jk sj dlkjas aodj kladj a sakao dj ajd kle alajd ajoe akj ksa ado jsa asj d kiai ajdkl k kd fjka djk fa ajfkfdjka jd saj da f dj kadj sdj ksjd afjk...

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Term Poaper

...Term paper Ggggggggg ggggggg gggg ggg ggg gggg ggg gggg ggggg gggggg gggg gg gggggg gggg ggggggg ggggg ggg ggggggg ggggggg gggggg gggggg gggg ggggg gggg ggggg gggg ggggg ggg gggg ggg gg ggg ggg ggg ggg ggg ggg gg ggg ggg gg ggg ggg ggg ggg ggg gg gg gg ggg gg ggg gg g gggg gg g gggg g ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg gg gg ggg ggg ggg ggg gg ggg gg g ggg gggg gggg ggg gg ggg gg g ggg gg gggg gggg gggg gggg ggg ggg ggggg ggv hggg gggg gggg gggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg gg gggg ggg g gg Nn nn n h h h hdefedfe f f fef ew r ewr ew re rwe e rwe r we rer rer rere red red rred rred rt re e d t t ted ted fed gre ee ttt ewed h h hhh sd skkskkskk slkslslld llslslls kslkdldld lddpdo ddppd dlld kd ld loododod ldldl dlldld dlldld ldldl dldldld ldldldn ddlld dldlld djdjd dkdkdkd dkdkd dkdkdk dkdkdkd dkdjdkd dkdod dododo doddi dod doodod odod dododo dood d dodododod ododod dododo dododod od ddlld odldld ldldld ldld dldld dldkdkdf [f[f[f [f[f fggf ff dd e r r ryyy yyuy fr smis s smsk siswkiwi ideuryr dytyrud iufuue iuirire dkdkjkd dkdkd dkdkdk dkdjkdd dopdk dod dodod ododod odododnod dpdodn do dood do d dododo dpodpd dodod dodod d odod dood dododpod pdpdppd od dpdppd odpd pdpdpd dpdpd dppdpd dpdpd pdpd dp dpdpdpd pdpdp dpd pd p d dppdpdp dpdpdpd dpdpdpd dpd dppd dpd pddd dpdpd pd pdpdpdpdp dpdpdpddpp d...

Words: 273 - Pages: 2

Free Essay

Ertge

...Dsrfg g g g g g g g g g g g g g g g g g g 75 hours for forms manually completed. The burden estimate includes the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and submitting this form. You are not required to respond to this collection of information unless a valid OMB control number is displayed on this form. Send comments regarding the accuracy of the burden estimate and any suggestions for reducing the burden to: Information Collections 75 hours for forms manually completed. The burden estimate includes the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and submitting this form. You are not required to respond to this collection of information unless a valid OMB control number is displayed on this form. Send comments regarding the accuracy of the burden estimate and any suggestions for reducing the burden to: Information Collections 75 hours for forms manually completed. The burden estimate includes the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and submitting this form. You are not required to respond to this collection of information unless a valid OMB control number is displayed on this form. Send comments regarding the accuracy of the burden estimate and any suggestions for reducing the burden to: Information Collections 75......

Words: 331 - Pages: 2

Premium Essay

Accounting

...Accounting for non-accounting students eighth edition John R. Dyson ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING STUDENTS Visit the Accounting for Non-Accounting Students, eighth edition Companion Website at www.pearsoned.co.uk/dyson to find valuable student learning material including: G G G G Multiple choice questions to help test your learning Extra question material Links to relevant sites on the web Glossary explaining key terms mentioned in the book We work with leading authors to develop the strongest educational materials in Accounting, bringing cutting-edge thinking and best learning practice to a global market. Under a range of well-known imprints, including Financial Times Prentice Hall, we craft high quality print and electronic publications which help readers to understand and apply their content, whether studying or at work. To find out more about the complete range of our publishing please visit us on the World Wide Web at: www.pearsoned.co.uk ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTING STUDENTS Eighth Edition John R. Dyson Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world Visit us on the World Wide Web at: www.pearsoned.co.uk First edition published in Great Britain under the Pitman Publishing imprint in 1987 Second edition 1991 Third edition 1994 Fourth edition published under the Financial Times Pitman Publishing imprint in 1997 Fifth edition 2001 Sixth edition 2004 Seventh edition 2007......

Words: 200572 - Pages: 803