Free Essay

Guri Dam

In: Business and Management

Submitted By ivantoop
Words 3311
Pages 14
Z prezentaciju
Uvod
Cilj rada je prikazati trend centralne distribucije koju je implementiralo poduzeće Lidl d.o.o. k.d. kao i navesti prednosti i nedostatke.

Prilikom izrade pristupnog rada prvenstveno je korištena dostupna stručna literatura iz područja logistike, članci i podaci prikupljeni na Internet stranicama – metoda kompilacije. Također veliki dio rada je izrađen na temelju osobnog iskustva autora rada.
Pristupni rad sastoji se od sedam poglavlja o kojima ćemo nešto kasnije, naravno, govoriti

Osnovni pojmovi
Logistika je sustav toka robe, materijala i energije, informacija i ljudi koji povezuje nabavna tržišta s proizvodnim i potrošačkim mjestima.

Osnovne strukture logističkih sustava:
- jednostupnjevane logističke sustave
- višestupnjevane logističke sustave
- kombinirane logističke sustave
U jednostupnjevanom sustavu roba ide odmah od točke isporuke, gdje se roba priprema, do točke prijema, gdje se roba upotrebljava.

U višestupnjevanom sustavu roba ne ide direktno od točke isporuke do točke prijema nego se bar u jednoj točki roba pregrupira u manje ili veće jedinice količine za isporuku, što zavisi o potrebama primatelja u točki prijema

kombinirane logističke sustave u kojima se pojavljuju istodobno elementi jednostupnjevanog i višestupnjevanog sustava
Osnovna funkcija logističkih sustava je prostorno – vremenska transformacija dobara. S njenim ispunjenjem vezane su funkcije promjene količina i vrsta dobara te funkcije olakšavanja transformacije dobara.
Dakle, ove se funkcije obavljaju u procesima: * transporta, pregrupiranja i skladištenja, gdje su bitni procesi tokova dobara * pakiranje, gdje su bitni procesi pomaganja tokovima dobara * dostavljanja i obrade naloga, gdje su bitni procesi tokova informacija – stoga su procesi tokova informacija također logistički procesi
(razmjena informacija između točke isporuke i točke prijama, prije za vrijeme i nakon završenog toka dobara)
Oblici prodavaonica

Prodavaonica je osnovna jedinica distribucijskog sustava i završna jedinica kanala distribucije iz koje proizvod prelazi u fazu potrošnje. čini specifičnu cjelinu i u kojoj se kao glavna djelatnost odvija kupoprodajni proces, tj. prodaja robe na malo potrošačima i drugim kupcima.
Obilježja oblika prodavaonica su: * mikro i makro lokacije * način posluživanja potrošača, razmještaj robe, prodavača i opreme u poslovnom prostoru * kombinacija asortimana robe i usluga te cijena * dimenzije i organizacija (veličina prodajnog i skladišnog prostora, broj zaposlenika i podjela rada, broj artikala u asortimanu)
Struktura prodavaonica u Republici Hrvatskoj u smislu veličine se znatno promijenila budući da su se veliki međunarodni maloprodajni lanci (Lidl) sa svojim velikopovršinskim prodavaonicama proširili i u Republiku Hrvatsku. Ipak, još nije dostignuta kvaliteta koju imaju tržišno - razvijene zemlje (još je relativno visok udio malih prodavaonica, a slabo je razvijena internetska maloprodaja).
Smatra se da se tradicionalna maloprodaja (a tu već spadaju i supermarketi), nasuprot diskonternima, može u prehrambenom sektoru danas uspješno pozicionirati tek temeljem dosljednoga menadžmenta sustava i diferencijacije u stvaranju vrijednosti. S druge pak strane, fokusiranje na manje top artikle omogućuje diskonterima visoku proizvodnost (Lidl). Njihova proizvodnost bitno viša nego u klasičnih ponuđača punoga asortimana (Konzum). Ponuđači punoga asortimana ostvaruju rast u vrijeme porasta gospodarskih aktivnosti, uzleta, a u vrijeme opadanja gospodarskih aktivnosti oni bilježe pad. Za razliku od njih, diskonteri ostvaruju veće stope rasta u vrijeme prosperiteta, ali rast bilježe i u vremenima opadanja gospodarskih aktivnosti,

Informacijski sustav

Uz pomoć računala može se npr. projektirati optimalna veličina ili kapacitet trgovinskog poduzeća u određenim uvjetima, voditi politika optimalnog asortimana, birati najbolje lokacije, organizacijske oblike prodaje, utvrditi potrebna financijska sredstva za investicije i obrtne svrhe, sagledavati stanje i potrebe u kadrovima, praćenje poslovnih događaja kao i poduzimanje odgovarajućih mjera s područja instrumenata marketinga (asortiman, cijene, konkurencija, fizička distribucija, metode opskrbe, nabavke i prodaje i sl.)
Elektronička obrada podataka ne znači samo brzu i točnu obradu velikog broja podataka i dokumenta, već i brzo i točno prenošenje tih podataka do njihovih korisnika, a njome se točno i brzo mogu izvoditi brojne veoma složene matematičke operacije, na osnovi postavljenih matematičkih metoda.
Danas proizvodi i usluge ne dolaze do krajnjih kupaca samo na jedan način, odnosno samo jednim putem. Sveukupnost distribucijskih kanala za neki proizvod naziva se distribucijska mreža.

Opskrbna se mreža može definirati kao zbroj opskrbnih lanaca svih proizvoda i usluga koje konačnom kupcu pruža gospodarski subjekt koji je u fokusu promatranja.
Kao mreža svih opskrbnih lanaca (ili samo distribucijskih kanala) koji se koriste kako bi proizvodi koje određeni gospodarski subjekt pruža došli do kupca, opskrbna se mreža obično koristi kada je kupcu potrebno pružiti neku dodatnu vrijednost na novi način - biti brži na tržištu, biti fleksibilniji na promjene u potražnji ili smanjiti troškove.

Dakle, dizajnirajući opskrbnu mrežu (samim time dizajnirajući i opskrbni lanac) potrebno je osigurati da konfiguracija opskrbnog lanca bude učinkovita u odnosu na očekivane uvjete, ali i dovoljno fleksibilna i robusna kako bi se prilagodila neočekivanim promjenama u uvjetima koji ju okružuju.

problem dizajniranja opskrbne mreže može postati više taktički nego strateški te njegove posljedice mogu djelovati u kraćem vremenskom razdoblju (npr. ukoliko umjesto izgradnje tvornice ili skladišta kao čvora u logističkoj mreži, gospodarski subjekt odluči unajmiti skladište na nekoliko mjeseci). Na taj način dosadašnji fiksni troškovi postaju relativno varijabilni troškovi.
Pri dizajniranju distribucijske mreže gospodarski subjekt donosi neke od ključnih odluka za upravljanje opskrbnim lancem. Za svaku robu, dizajn logističke mreže određuje broj razina distribucije u mreži, broj distributivnih postrojenja/objekata (skladišta, tvornice i sl.), lokaciju i misiju svakog distributivnog postrojenja, dodjeljivanje dobavljačevih i kupčevih lokacija svakom distributivnom postrojenju, raspored zaliha u mreži.

Dakle, cilj optimizacije kroz dizajn opskrbne ili distribucijske mreže je minimizirati ukupne troškove držanja zaliha, skladišne troškove i transportne troškove, uz istovremeno zadovoljenje zahtjeva kupaca vezanih uz vrijeme dostave. Pri tom se može reći kako je mreža optimizirana uz najmanji broj distribucijskih postrojenja koje će zadovoljiti kupčevo vrijeme odaziva.
Struktura distribucijske mreže utječe na razinu usluge za kupca kroz sedam glavnih čimbenika: vrijeme odgovora na narudžbu, raznolikost proizvoda, dostupnost proizvoda, kupčevo iskustvo kupnje, vrijeme do tržišta (vrijeme od razvoja proizvoda do plasiranja na tržište), vidljivost narudžbe (u smislu mogućnosti praćenja izvršavanja narudžbe), mogućnost povrata.
Promjenom neke dimenzije usluge kupcu mijenja se i distribucijska mreža. Načelno se može reći kako unapređenje usluge kupcu zahtjeva i povećanje broja postrojenja u opskrbnoj mreži

Iako neki smatraju kako je pitanje distribucijske mreže prvenstveno pitanje kompromisa između transportnih troškova i troškova zaliha koji se ponajviše uzimaju u obzir pri traženju minimalnog ukupnog troška isto tako je neizostavno uzeti u obzir i druge troškove, jer će promjena distribucijske mreže rezultirati i promjenom u sljedećim troškovima opskrbnog lanca: troškovi zaliha, troškovi transporta, troškovi postrojenja i rukovanja, troškovi informacija.
Povećanjem broja postrojenja u distribucijskoj mreži doći će do povećanja zaliha i povezanih troškova zaliha, a vrijedi i obrnuto. Zbog toga je u suvremenom poslovanju jedan od glavnih trendova izbacivanje određenih distribucijskih razina (smanjivanje broja razina skladišta) kako bi se smanjila razina zaliha u opskrbnom lancu.
Kod troškova transporta treba razlikovati utjecaj dolaznog transporta i utjecaj odlaznog transporta. Odlazni transport po jedinici prevezene robe uvijek je skuplji od dolaznog transporta po jedinici prevezene robe (s obzirom da se u dolaznom transportu prevoze veće i konsolidirane pošiljke). Otvaranjem novih postrojenja (skladišta) u distribucijskoj mreži smanjuje se količina odlaznog transporta i zbog toga se smanjuju ukupni troškovi transporta po jedinici prevezene robe. No, to vrijedi samo do razine kada dodavanjem novih postrojenja, broj novih postrojenja dovodi do značajnog smanjenja dolaznog transporta zbog malih pošiljki na kojima se ne iskorištava dovoljno ekonomija obujma. Tada ukupni troškovi transporta po jedinici prevezene robe opet počinju rasti. Naravno, troškovi postrojenja smanjivat će se kako se smanjuje broj postrojenja, a vrijedi i obrnuto. To je prvenstveno zbog mogućnosti iskorištavanja ekonomije obujma smanjivanjem broja postrojenja koja obavljaju isti posao (manji su troškovi energije, rada i kapitala po jedinici robe koja se čuva u skladištu).

Centralna distribucija

Centralna distribucija u opskrbnom lancu predstavlja distribuciju roba preko jednog ili manjeg broja centralnih skladišta, nakon čega se roba dalje distribuira prema maloprodajnim mjestima. U slučaju centralne distribucije značajno se smanjuju troškovi distribucije proizvođača i distributera, dok maloprodavač pokušava isti posao odraditi na troškovno i uslužno učinkovitiji način, pri čemu se minimiziraju ukupni troškovi opskrbnog lanca. upravljanje opskrbnim lancem od strane maloprodaje.
U slučaju maloprodajnog upravljanja opskrbnim lancem jednostavno se implicira obavljanje aktivnosti upravljanja opskrbnim lancem u maloprodajnom gospodarskom subjektu.
Drugo shvaćanje RSCM-a podrazumijeva situaciju u kojoj maloprodavač vodi ključnu riječ u opskrbnom lancu inicirajući aktivnosti upravljanja opskrbnim lancem i na neki način preuzimajući ulogu onoga koji uistinu upravlja cijelim ili većinom opskrbnog lanca. S obzirom na položaj u kojem su ostali članovi opskrbnog lanca velikim dijelom ovisni o maloprodavaču maloprodavači traže svoje prilike u upravljanju opskrbnim lancem, i zatim nameću takav oblik istog ostalim članovima opskrbnog lanca.
S obzirom na to da su maloprodajne prodavaonice mjesta u opskrbnom lancu s najvećim troškom držanja zaliha i najmanjom fleksibilnošću zaliha, maloprodavači žele držati najmanju moguću količinu zaliha u samim prodavaonicama pri kojoj neće dolaziti do nedostupnosti proizvoda na polici . dva oblika distribucije koji se koriste u maloprodajnom dijelu opskrbnog lanca:
1. držanje zaliha kod proizvođača i provođenje direktne dostave od proizvođača do prodavaonica,
2. držanje zaliha u distribucijskom centru i provođenje centralne distribucije (Lidl).
Druga opcija naziva se centralna distribucija i može se definirati kao način organiziranja primanja proizvoda od dobavljača i njihove daljnje dostave do individualnih poslovnica u maloprodaji s većim brojem poslovnica. Dostave od dobavljača transportiraju se do centralne lokacije (obično u količinama koje omogućuju potpuno natovarena transportna sredstva), a ne u svaku poslovnicu. Teret od brojnih dobavljača tada se konsolidira i dostavlja u poslovnice, obično u jednom napunjenom transportnom sredstvu.
Dakle, centralna distribucija podrazumijeva da dobavljač dostavlja proizvode samo na jedno (ili manji broj) mjesta, odnosno u distribucijski centar ili nekoliko distribucijskih centara maloprodavača. Nakon toga moloprodavač komisionira robu svih dobavljača prema potrebama pojedinih poslovnica (prodavaonica) i transportira heterogene pošiljke do prodavaonica i uz to, priprema pošiljku koja se sastoji od narudžbi nekoliko geografski bliskih prodavaonica.
Nedostatak metode centralne distribucije jest što maloprodavač ima veći trošak držanja zaliha, no vrijeme reakcije na potražnju (vrijeme dostave) u ovom je slučaju brže, što omogućuje češću dostavu i manje zalihe u prodavaonici.
Vrlo važnu ulogu u dizajnu distribucijske mreže igraju (obično velika) skladišna postrojenja koja se nazivaju distribucijski centri. Distribucijski se centri svrstavaju u otpremna skladišta, a u suvremenim uvjetima poslovanja prvenstveno su okrenuti poslovima raspačavanja, odnosno cilj im je robu koja u njih uđe, što prije poslati dalje prema sljedećem ili konačnom odredištu.
Svaki pojedinačni artikl bude dostavljan u manjim količinama i češće nego u sustavu direktne distribucije. Dakle, distribucijski centri stvaraju ekonomiju obujma raširujući fiksne troškove po mnoštvu proizvoda
Osim o troškovima zaliha, transporta, postrojenja i informacija koji su već spomenuti, odabir distribucijske opcije ovisi i o samom proizvodu koji se distribuira, o resursima proizvođača, o resursima dobavljača i o prostornom rasporedu prodavaonica. Neki proizvodi nisu pogodni za centraliziranu distribuciju jer se ne mogu lako transportirati s ostalim proizvodima zbog svoje veličine i oblika
Za odabir modela distribucije u maloprodaji važan je i format samih prodavaonica kao i njihove lokacije. Prema tome direktna je distribucija obično bolji izbor za velike formate, a centralna distribucija za manje s obzirom na to da se pretpostavlja kako veliki formati naručuju u većim količinama i imaju veće skladišne prostore u prodavaonicama. S druge strane, ovu teoriju pobija i podatak kako i Wal-Mart i Carrefour i Tesco (koji većim dijelom posluju s velikim formatima) provode distribuciju po modelu centralne distribucije.
Prednosti centralne distribucije su: smanjena razina zaliha, smanjen broj dostava u prodavaonicu, smanjenje neophodnog skladišnog prostora u samim prodavaonicama, manje situacija bez zaliha i praznih polica, manje otpisa zbog kala, rasipa i sl.

Skladišta

Skladišna logistika treba riješiti pitanja kao što su: je li skladište potrebno, koje funkcije skladište treba ostvariti, je li standard optimalan, treba li držati sav asortiman, koji su optimalni sustavi skladištenja i komisioniranja, koja su najekonomičnija transportna sredstava? uloga skladišta je izmijenjena i ogleda su u potpori ostvarivanja logističkih ciljeva kroz što kraće vrijeme skladištenja robe, nižu razinu zaliha, niže troškove i bolji servis isporuke. Naglasak je na brzini kojom se proizvodi kreću opskrbnim lancem uz minimalno zadržavanje u skladišnim prostorima.
Određivanju lokacije skladišta također se pridaje sve veća važnost i to s motrišta cijelog opskrbnog lanca. Crossdocking je predstavio i afirmirao Wall-Mart. Prema ovom pristupu se roba ne skladišti u skladište. Umjesto toga, dobavljači različite pošiljke dopremaju do skladišta. Ovdje se pošiljke razbijaju u manje količine i prekrcavaju na vlastite kamione kojima se otpremaju dalje.
Odluka o broju skladišta usko je povezana s odlukama o transportu. Što je broj transportnih alternativa veći i pouzdaniji, potrebni broj skladišta je manji. Zahvaljujući dobrim transportnim vezama poduzeće je u stanju s jednog ili dva skladišta lociranim na strateškim mjestima opskrbljivati cjelokupno nacionalno ili regionalno tržište.
Operacija manipulacije robom može se podijeliti u četiri različite skupine poslova: primanje robe u skladište s transportne mreže, smještaj robe na točno određena mjesta u skladištu, komisioniranje robe u skladu sa narudžbama trgovina, izdavanje robe, odnosno ukrcaj robe na prijevozna sredstva za otpremu do trgovine tj. kupaca
Držanje robe zahtijeva kvantitativno i kvalitativno preuzimanje robe i njeno čuvanje do prodaje kupcu. Operacija skladištenja robe zahtijeva i obavljanje poslova kao što su sortiranje, pakiranje, etiketiranje, miješanje i sl. Robu u skladištu treba smjestiti tako da se omogući najbolje iskorištenje skladišnog prostora, pravilno čuvanje i zaštita robe, lako i brzo identificiranje robe, lagan pristup prostoru za razmještaj robe, te postizanje najnižih troškova skladištenja robe.
Općenito se troškove skladišne logistike svrstava u četiri skupine: manipulacijski troškovi, troškovi skladištenja, troškovi skladišne službe, opći administrativni troškovi. Manipulacijski troškovi nastaju u vezi s kretanjem robe i to od trenutka preuzimanja robe do njenog izlaska iz skladišta. Kao glavni troškovi u ovoj skupini izdvajaju se troškovi rada i troškovi manipulacije opreme. Troškovi skladištenja nastaju u svezi s držanjem robe na skladištu. Ovi troškovi nastaju neovisno o tome da li će se robe kretati ili ne. Vezani su uz zauzetost skladišnog prostora i izražavaju se na mjesečnoj bazi. Što je veća iskorištenost skladišnog prostora to su ovi troškovi po jedinici robe manji. Troškovi skladišne službe nastaju u svezi izvršavanja operacija skladišne logistike u distribucijskom centru. Zatvaranjem skladišta ovi troškovi nestaju. Opći administrativni troškovi ne odnose se izravno na određeni distribucijski centar već se raspoređuju na distribucijske centre po određenom ključu.
Centralizirani sustavi omogućuju ostvarivanje nižih troškova zaliha putem ekonomike obujma, uz istovremeno niže skladišne troškove i više troškove transporta, dok decentralizacija aktivnosti, zbog veće blizine tržištu kupaca, omogućuje višu razinu usluge kupcima, uz niže troškove transporta i istovremeno više troškove skladišta i držanja zaliha
Poduzeća bi trebala biti usmjerena ne samo na konsolidaciju logističke mreže već i na aktivno traženje mjera za snižavanje troškova skladišne logistike i to prije svega kroz unapređenje odvijanja procesa skladišne logistike, poboljšanje kontrole zaliha, promjenu polica/modeliranje unutarnjih prostorija, smanjenje broja zaposlenih, poboljšanja informacijske tehnologije

Lidl

Vremena dostave u trgovine u potpunosti su usklađena, a proces komisioniranja, sustav skladištenja i logistika zbrinjavanja neprestano se optimira. Posebna pažnja pridaje se čuvanju proizvoda s posebnim temperaturnim režimima, poput voća i povrća, mesa, čokolada, mliječnih i duboko-smrznutih proizvoda, o čemu svjedoči strogo poštivanje načela HACCP sustava. Logističko distributivni centar Jastrebarsko opskrbljuje čak 52 Lidlove trgovine, i to dnevno raspolažući s više od 20 kamiona i 70 viličara. U logističko-distributivnom centru Jastrebarsko svoje radno mjesto pronašlo je više od 90 ljudi.
Ostale karakteristike: * lokacija – u blizini glavnih prometica, odnosno glavnih prometih čvorišta na prilazu većim gradskim središtima, uz A1 autoput, odmah kod naplatnih kućica Jastrebarsko * unutarnja visina objekta od 10 metara naviše * fleksibilnost prostora u skladištima velikih površina * jedinice podijeljene na različite veličine i namjene * velik broj suvremenih ukrcajnih rampi i kolnih ulaza * prostrani manipulativni prostori ispred objekta * veliki broj parkirnih mjesta za osobna vozila i kamione * veći broj uredskih prostora i veći broj administrativnih odjela * niski troškovi poslovanja i održavanja * 24 satna čuvarska služba * Skladište LC Jastrebarsko opskrbljuje trgovine različitim proizvodima i robom diljem Sjeverne i Istočne Hrvatske uključujući i voće i povrće, osim što kod voća i povrća nema duže pohrane, nego se roba koja se primi u centralno skladište odmah odvozi prema trgovinama, a količina koje uđe u logistički centar jednaka je onoj količini koje su trgovine naručile putem sistemskog naručivanja što znači da voće i povrće nema nikakvu privremenu pohranu nego samo ima jednu točku prekida između proizvođača i kupca. U pravilu sva roba u logističkom centru teži bržem obrtaju zaliha, kao što je i slučaj u trgovinama tj. teži se optimalnoj zalihi i na taj način smjenjuju se troškovi skladištenja i troškovi otpisa, a proizvodi su svježiji. * Izvrsnost Lidlove logistika jest razumijevanje koncepta menadžmenta opskrbnog lanca. Suština Lidlove distribucije je njena integracija s upravljanjem zalihama i prognozom potražnje u cijeli sustav upravljanja lancem opskrbe. Integracija navedenoga temelji se na svijesti o važnosti protoka informacija u lancu opskrbe. S ovim konceptom, diskontnog lanca, Lidl je stvorio novi poslovni model u maloprodaji na što su se kupcu odazvali., * Naručivanje proizvoda za trgovine je sistematsko (tzv .Hömi koncept) što podružnici olakšava u distribuciji robe na trgovine što opet dovodi do planiranja, a time i povećanja iskoristivosti transportnih kapaciteta. Iskoristivost iznosi i do 99,6 posto vozila, što je znatno iznad prosjeka europskih standarda, što opet znači da kod isporuke robe u 52 trgovine samo jedno paletno mjesto u jednom od vozila ostane prazno tj. neiskorišteno. * Posebno je važno da je dobavljač u mogućnosti pružiti dugoročnu dosljednu kvalitetu proizvoda u skladu s međunarodnim standardima kvalitete, ali također mora i zadovoljiti mnogo teže Lidlove kriterije kvalitete. To znači da proizvodi trebaju u svakom trenutku biti u skladu sa svim kemijskim i mikrobiološkim standardima, koji se prate redovitim pregledima od strane neovisnih instituta. Isto tako je bitno da dobavljači mogu omogućiti konstantan pritok robe iste kvalitete i količine prema zahtjevima Lidla. * Lidl je nedavno pokrenuo reklamnu kampanju sa sloganom “Jedna zemlja, jedna cijena”. U oglasu se navodi da u svim Lidlovim trgovinama vrijede iste cijene, pa i na otocima. Taj oglas mnogi su odmah protumačili kao Lidlov “obračun” s konkurencijom, ponajprije Konzumom koji ima različite cijene istih proizvoda u svojim trgovinama na obali i na kontinentu. * Odgovor se temelji na odlično razrađenom logističko-distributivnom modelu o kojem je već dosta toga rečenu u prijašnjem dijelu rada * Zahvaljujući najmodernijoj opremi i procesima poslovanja, postiže se maksimalna efikasnost logističkih procesa, što Lidlovim vjernim kupcima omogućava povoljnu kupnju gdje god se nalazili u Hrvatskoj. * Važno je međutim isto tako napomenuti da Lidl funkcionira kao diskontni lanac u kojem je kupcu u prosjeku na izboru oko 1.200 artikala dok ih je u Konzumu i više od 20 tisuća.

Zaključak

Svrha logistike je stalno usavršavanje protoka proizvoda i informacija kroz gospodarski subjekt, odnosno u cijelom dobavnom lancu. Kao temeljni ciljevi mogu se postaviti: sniženje zaliha, skraćivanje vremena (npr. na nalogu kupaca) i sl. Danas više niti jedan gospodarski subjekt koji se bavi proizvodnjom i/ili trgovinom ne može biti uspješan ukoliko svoj posao ne promatra kao distribucijski posao. njezino pozicioniranje i unutar trgovine bitno, jer samo njezina potpuna implementacija osigurava i obuhvaća sve aktivnosti s ciljem dizanja efikasnosti i efektivnosti trgovine i njezinog cjelokupnog sustava koji je usmjeren na kupce i procese
Raspoloživost zaliha neće uvijek biti dovoljan razlog da se obavi kupnja, ali je potpuno izvjesno da nedostatak zaliha često može biti dovoljan razlog da se promijeni mjesto kupnje.
Dodavanje vrijednosti logistika osigurava kroz uspješnu anticipaciju potreba i želja potrošača i razvijanje takvog poslovnog sustava koji omogućava da se te potrebe i želje zadovolje uz najniže troškove
Zbog toga se sve brže mora završavati poslovni proces nabave, proizvodnje, realizacije i naplate, a time baš logistika dobiva na značenju, te se izjednačuje s ostalim funkcijama u gospodarskom subjektu
Dakle, logistički outputi trebaju osigurati konkurentsku prednost na tržištu uz efikasnije privlačenje potrošača, te pri tome istodobno stvarajući dodatnu vremensku i prostornu vrijednost uz povećanje dobiti kao i povećanje kapitalne vrijednosti
Brojni su primjeri gospodarskih subjekata koji su upravo kvalitetnim upravljanjem dobavnim lancem uspjeli značajno unaprijediti svoj tržišni položaj i odmaknuti se od konkurencije. Mnogi viši donositelji odluka sada priznaju da dobavni lanac daje ključni doprinos operativnoj izvrsnosti.

--------------------------------------------
[ 1 ]. Pfohl, 1985., str. 5 i 6
[ 2 ]. Pfohl, 1985., str. 7 i 8
[ 3 ]. Bendeković, 1978., 4, str. 5
[ 4 ]. Sadler, 2007., str. 8
[ 5 ]. Goetschalckx & Fleischmann, 2005., str. 119
[ 6 ]. Frazelle, 2002., str, 188
[ 7 ]. Frazelle, 2002., str. 188
[ 8 ]. Chopra & Meindl, 2010., str. 71
[ 9 ]. Sweeney, 2011., str. 8
[ 10 ]. Segetlija, 2002.

Similar Documents

Premium Essay

Guri Dam

...The Guri Dam Case Study Analysis The Guri Dam, located on the Caroni River in Venezuela, was an idea born from the country’s necessity for economic development and reduce its dependency on its own oil rich reserves. The project was meant to aim Venezuela’s electric power generation from hydrocarbon to hydroelectric and reduce the country’s reliance on carbon based electricity, thus allowing the sale and exportation of more petroleum products. With the realization that Venezuela’s oil reserves were going to be a fundamental basis in the nation’s economic growth and stability, the Venezuelan government hired a consulting firm to develop the plan. From the start, the project had a well-defined scope, which potentially led to the project’s major success. Financed by the Venezuelan government and the World Bank, the 23 year project was completed on time and well within budget. Country leaders did an exceptional job during the planning and inception phase. Coporacion Venezolana de Guayana (CVG) was established in 1960 to study and develop the hydroelectric potential of the Caroni river. CVG outsourced the economic and technical studies of the river and the feasibility of building the Hydroelectric Central Guri (Guri Dam) to a North American Company. Eldeca, a company created in 1963 was given charge of the project and all subsequent operations of the dam. Eldeca’s management style and forethought proved to be a huge success during the course of the project. Eldeca......

Words: 834 - Pages: 4

Free Essay

The Science of Disasters - Wa 5

...The Science of Disasters EAS 201 – Written Assignment 5 1. What is the difference between a flash flood and a regional flood? Are the causes the same? Are the effects the same? Flash Flood; are walls of water, set up in a matter of hours by a large convective storm. Many automobile related deaths in a flash flood are in 2 feet of water due to the buoyant lift and current of the water. In 1997, in Antelope Canyon a flash flood took 12 hikers, tumbling them down the canyon as helpless on lookers could only watch. A wall of water builds due to steep topography, channeling the water and striking a particular area in a thunderstorm. In Big Thompson Canyon, Colorado in 1976, a thunderstorm remained stationary in the canyon for four hours. The topography fed the flash floods and carried many hikers and tourist down the canyon to their death. Many survived by fleeing their cars and climbing to safety, seeking shelter along the canyon walls. Those who chose to stay with their cars were swept away in the flood and died. The weight and proximity of the vehicle couldn’t allow them to achieve the safety they required. Regional Flood; different from flash floods, regional floods inundate an area with rainfall over several weeks, causing fewer deaths and often more damage. Occurring in areas of large river valleys and low topography, these heavy rains often result due to cyclonic systems. Their can be many contributing factors as to why a particular river may flood;......

Words: 1725 - Pages: 7

Premium Essay

Shreyash

...for disease proliferation, nutrient capture, algal bloom potential and the release of toxicants from inundated sediments. Some water quality problems relate to activities within the catchment beyond the direct control of the proponent but which can cause water quality problems when compounded with the power station operations. Flooding of biomass, especially forests, results in underwater decay. In deep lakes that tend to stratify, colder de-oxygenated water at depths in the lake have in some cases released metals from the sediments e.g. methylmercury. Deep intakes can in some cases result in deoxygenated and hydrogen sulphide rich releases out of the power station tailrace into the downstream river system.  Particularly high hydropower dams have in cases had problems with gas supersaturation resulting in fish deaths. In shallow lakes, water quality problems can under certain catchment conditions result from wind-induced sediment re-suspension, eutrophication and algal blooms. Water temperatures in the discharged water...

Words: 1532 - Pages: 7

Free Essay

Flood as a Social Problem

...quickly and with little warning. These flash floods can be extremely dangerous, instantly turning a babbling brook into a thundering wall of water and sweeping everything in its path downstream. There are many causes of flood. Typhoons may cause flooding to coastal areas. When there is a typhoon, the atmospheric pressure is low. Sea level rises and affects the volume of water flowing from the river to the sea. This indirectly leads to flooding. Flooding always occur in coastal areas. Because whenever there are high tides or storms, the sea level will raise. If the sea level is higher than the level of the coastal lowland, flooding will occur. Heavy rainfall raises the water level. When the water level is higher than the river banks or the dams, the water comes out from the river, there will have flooding. But even small amount of rainfalls in our country may cause flood. This graph says that ten percent of the fatalities during natural calamities are caused by flood. 788,572 are the number of people who are affected by this phenomenon. This tells that almost two million dollars cost of private and agricultural properties are damage and devastated Most flood destruction is attributable to humans' desire to live near picturesque coastlines and in river valleys. According to these statistics, flooding is a...

Words: 1157 - Pages: 5

Premium Essay

Dammed If We Do Dammed If We Don’t

...John Cauley Research Paper Dr.Babaie November 25th 2012 Dammed If We Do Dammed If We Don’t In our everyday lives we rarely think of how we get our drinking water or where it even comes from. If we were to do a little research we would most likely come to the conclusion that it came from, or was in some part due to the use of a dam. Dams are part of everyday life and impact us in more ways than we can even express. First there are the general purposes we all think about: recreation (boating, swimming, etc.), drinking or water for irrigation, and possibly energy production better known as hydroelectric power generation. Yet there are many more active, passive, and even religious ways that dams effect the many cultures, whether effluent or poor; around the globe (Abraham). * Going back to ancient Rome there is mention of retaining and trapping water for public and civil uses. They created the first aqueducts not to far off from the systems many countries still use today to deliver their water for drinking and other public uses, such as filling fountains and using for mill power. It was said that no matter how much of a drought or shortage of water in Rome, the fountains were the last thing to be shut down (public drinking water, even water for the senate was shut off) were the public fountains, to show Rome’s great power and prestige in case of invasion, and for public image also. * Today we live in a much more complicated world. A world filled with...

Words: 1684 - Pages: 7

Free Essay

Water

...needs. They also started making water wheels out of cast iron. People were always looking for ways to make it more efficient and some inventions were very successful like the cast-iron gearing which brought all wood construction to an end. Since they were always looking for more efficient ways this also brought to people inventing turbines and even windmills. Even now a days small companies use water wheels instead of turbines because they are more affordable and the payback is greater. They are also very affordable to maintain. If it wasn’t for this early machine that started it all maybe we wouldn’t have evolved so fast in this technology. Maybe they would have been grinding grains by hand for a couple hundred years more. Hydro-electric dams are descendants from water wheels, as they also take advantage of the movement of water downhill. This is why I think that the water wheel helped to shape modern society. References http://www.top-alternative-energy-sources.com/water-wheel-history.html http://www.top-alternative-energy-sources.com/water-wheel-history.html...

Words: 304 - Pages: 2

Free Essay

Bhavnath Temple Case Study

...on a long term basis like dams to be constructed on the rivers in the Northern Gujarat. The project would bring about many positive changes like increased in irrigation and productivity but one issue persisted. This issue was of great importance as it was concerned with the famous Bhavnath temple falling in the middle of the reservoir. After a lot of discussion and negotiation, assurance was given to safeguard the interests of the people. The government later proposed an increase in the dimension of dam because of higher promised returns, but this would lead to submerging the temple. This caused resistance and hence the negotiations failed. Situation Analysis In 1947 after independence the government directed all their plans towards all – round economic development of the country. The country was economically very weak at the time of independence. The Bombay province understood the importance of agriculture and thus decided to build earthen dams across the rivers of Lokmata and Sadmata to increase the economic conditions of the country. In order to go ahead with the project the government had to rehabilitate the people getting affected and also the temple would be lost and so the only solution was to relocate the temple and its deities. This was opposed by the natives and locals even after negotiations about relocating and preserving the temple. The dam was to be built in the order to provide irrigation to the agricultural fields. The series of dam to be built in Northern......

Words: 1247 - Pages: 5

Free Essay

Case Pakage

...FORTIS INC. AND CHLILLO DAM Introduction Fortis is the organization aimed at delivering the earnings towards their shareholders whereas continuing the quality services to the customers at a reasonable prices. They had the strategy of positive growth and disciplined strategy of acquisition for shareholder’s wealth increase. PEST Analysis PEST analysis is the political, economic, social and technologuical system that must be analysed in this study. This study is based upon the project of Fortis that was based upon the electricity and power generation through dam construction in the Belize country. Following points are summarizing the key issues and current situations at the time of dam construction in Fortis and Belize. Political Analysis Belize is the country that has democratic state and sovereign status of the country with a government working on the parliamentary principles. Parliament principles are based upon the west minister parliamentary system. Country has the membership in the British commonwealth of nations after its independence. Belize electricity limited has the operations in strong relation to the economy and government (Ansar, Flyvbjerg, Budzier, & Lunn, 2014). They have more than 53,000 customer’s serves and able to meet up the highest demands of the country including 44 megawatts from the diesel fired generation, Mollejon hydro plant and energy purchase from commission de electricidad. BEL has enhanced the corporate image in the various modes.......

Words: 962 - Pages: 4

Free Essay

Assignment 10 Floods

...the channel by eroding the stream banks. B) What happens if a stream has too much sediment load? It causes sediment deposition on stream bottom creating a braided stream. 3. A) What expected flood size does FEMA use to establish its regulatory requirements? FEMA uses the 100 year flood for building regulations. B) In any given year, what is the probability that a 100 year flood will occur? There is a 1% chance each year that this level of flood could occur. Maps are available with 100 year flood outlines. 50 year flood = 2% chance. 4. What are 6 ways that killer floods can occur? 1) Precipitation is above normal in drainage basin, 2) sudden snow/ice melts, 3) landslides, 4) modifications, fire and urbanization = more runoff 5) Dam failure, 6) geography of stream basin/area. 5. A) Are the canyons of Utah susceptible to flash floods? Why or why not? Yes because steep topography helps thunderstorms build and then provide the rugged valleys that channelize the killer floods. Utah canyons are very steep so it is very possible. B) How deep does water have to be to possibly be fatal to people who try to drive through flood waters? 2 ft deep. 6. A) How do regional floods differ from flash floods?  They differ because regional floods occur in large river valleys with low topography whereas flash floods happen in tall steep places. B) Why was the Mississippi River flood of 1993 so big? Because...

Words: 828 - Pages: 4

Free Essay

Non-Rivalry

...They have the two characteristics of public goods. Non-excludability. Once you provide flood defences for a city, everyone in that city will benefit and be protected. (People will be protected whether or not they have have contributed towards the cost). Non-rivalry. If you enjoy a city defended from rising flood waters, it doesn’t reduce the amount of flood defences for other people. (It’s not like eating emergency rations, which do reduce the amount available for other people.) Failure of the free market Difficulty in provision. There is little, if any, incentive for a firm to provide flood defences through charging local residents. There is a big free rider problem. People on flood plains may have a vested interest in better flood defences, but there is temptation to avoid paying and hoping someone else will pay. Another difficulty is that flooding has no predictability. Building roads (a quasi public good) gives a predictable return. Spending money on police and justice also give a predictable return. But, you could spend millions on flood defences and not need it for 30 years. Another difficulty is that flood defences can be quite difficult to build. Dredging rivers done annually is expensive, though at least manegable. But, other flood defences may be more difficult, such as building relief canals to take excess water. This may need government help to purchase the necessary land. Occasions where public good can be provided by the free market Despite the......

Words: 400 - Pages: 2

Premium Essay

Elwha Dam Research Paper

...What if the fish make it past the dam? Due to the rising of water temperatures caused by the dam, the fish will either die from heat stroke or develop whirling disease. What do a few fish matter anyway? Salmon are a food source for orcas, bears, and even humans. So without these precious fish humans will not only lose a delicious food, but also cause the population of many other species to be depleted. So it is critical for these fish to reach their native breeding grounds. How many will successfully complete this miraculous journey? Currently about 90% of fish die before making it past dams such as the Ice Harbor Dam in Washington (Nicole 2). In rivers such as the Snake River. That has caused a decrease in the number of fish from a whopping 400,000 in its "pre dam" era to 3,000 currently....

Words: 511 - Pages: 3

Premium Essay

Dam Case

...BUILDING A DAM Central Problem: Whether to construct the proposed dam that would bring most benefit to the community and to lose a certain species of small fish only found in that river. Minor problem: A reasonable decision to not build the dam should the fish be edible and with commercial use. Alternative Courses of Action: 1. To continue in the construction the proposed dam so that the community will be benefited in terms of having hydroelectric power and creating recreational activities such as boating, swimming and water-skiing, however the river will lose that certain species of small fish. Applying the principle of utilitarianism which to sacrifice something for a greater good. 2. To transfer the small fish with the help of a government sector like the DENR, or government agency concerning aquatic life forms/ resources to a fish sanctuary or a new habitat before building the dam/ project so that this certain species of small fish will not become extinct. 3. To reject the proposed construction of the dam and preserve the existence of the small fish. Recommendation/Ethical Solution: The group recommends the second alternative course of action. The members of the group believe that although there will be additional costs in the transfer of the small fish; still we took into consideration of the possible extinction of the species. And in the very first place the ones responsible may it be the government or a private group for the proposal of the dam should......

Words: 415 - Pages: 2

Free Essay

Ngo History on India

...THE HISTORY OF NGO'S IN INDIA The changing face of volunteering in India 26 September 2006 by Patralekha Chatterjee Stepping carefully around the pits and mounds, four men approached the only source of light to be seen - a small kerosene lantern burning inside a mud and grass hut. There were four residents inside - a couple and their two children, 10 and eight. They dug the pits, cut the rock and hauled it to the trucks, all without salary. They were bonded labourers, bonded for life and for generations to the owner of the pit because some ancestor sometime had borrowed money and had been unable to pay it back. Two of the four men who visited the hut that night in 1985 were from a nongovernmental organization called Bandhua Mukti Morcha (Bonded Labour Liberation Front). The other two were journalists brought by the NGO to prove that bonded labour - a form of slavery - did exist right in the nation's capital. After the visit, the men from the NGO went to the police station to lodge a complaint, because bonded labour is illegal in India, and so is child labour in a profession as hazardous as this. The complaints, and the articles written by the journalists after the visit, were part of the NGO campaign to make the government implement the law. Every day, different NGOs all over India are doing things like this. Sometime it may be taking a sample of water from a well that has been polluted by a nearby factory, getting the water analysed and then filing a "public interest......

Words: 1290 - Pages: 6

Premium Essay

Whatever

...audiences think of why New Orleans is especially vulnerable to hurricane. For New Orleans geography location perspective to see, incontrovertible, it near the ocean, each year’s August and September, the hurricane land to the near shore city, so the New Orleans is the first target suffer from it. Another nature fact, low elevation makes sea water inundate the city more easily. However, nature factors lead to the destructive damage to New Orleans is a little exaggeratory, the human action actually play a major role. To make more space, the city builds drained system around area, and it appears expand tend, that is, let the origin land become lower. Building dams potentially aggravate hurricane. Building dam for the purpose of generate power and regulate river water storage is benefit for city’s resident life and economy, but when the dam situated in upstream, which intercept sediment and silt flow to downstream, with sediment reduce, near shore area lack of barrier to protect and thus sea water comes in. Tragedy has become reality already, when hurricane done, it’s the time to us self-examination and take some emergency preparedness. Recovery wetland and nature barrier is essential, mangrove forest is a good example to defend surge. When the hurricane happened, most of time is people not prepared for it, over panic and overwhelming that cause unnecessary casualty. From this point, it should be build a flood protection system and provide timely weather forecast. Hurricane......

Words: 422 - Pages: 2

Premium Essay

Charles Martin in Uganda

...Case study Charles Martin in Uganda Contents I. Case Background 3 II. Statement of the Problem 4 III. Alternatives 5 IV. Recommended Solution 6 V. Answers to the case questions …..6-8 VI. Learnings 8 I. Case Background Hydro Generation (HG) is a U.S. based company that specializes in power plant. It has built power plants in 16 countries where they maintained an ownership in about half of them. The company has targeted a construction of large dam in Uganda Africa. HG put Charles Martin in this project to facilitate the preliminary construction and in case up to the construction phase to get an operating structure and facility start-up activities that includes obtaining licenses, installing telephones and utilities and securing the initial staff that would hire the full range of local personnel. But Vice president James Green pondered whether to continue employing Martin for the construction phase of the project. In particular, Green was concerned about Martin’s lifestyle, some of his business practices, and his participation in Ugandan tribal rituals. Green worried that Martin’s practices were counter to both HG’s corporate culture and methods of operating elsewhere, that some of his actions bordered on the unethical, and that some might be illegal under U.S. law. Characters in the case Lawrence Lovell * HG’s founder and CEO * A devout Christian and very influential in shaping the company’s management culture * Believed that business...

Words: 300 - Pages: 2