Free Essay

Haha

In: Computers and Technology

Submitted By lloyd23
Words 1172
Pages 5
Kasaysayan ng Saligang-Batas

Saligang-Batas ng Biyak-na-Bato (1896) – Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas.

Saligang-Batas ng 1935 – Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy ng gagamiting mga wikang opisyal.

Saligang-Batas ng 1973 – Ang Batasang Pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino

Saligang-Batas ng 1987 – Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito’y dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika.

saligang batas ng La Liga Filipina

Ang isang maikling buhay na saligang batas na hinanda ng makabayang si Jose Rizal para sa samahang La Liga Filipina ngunit nabuwag nang si Rizal ay ipinatapon sa Dapitan.

Saligang Batas ng Biak-na-Bato (1897)

Ang himagsikang Katipunan ay nagdulot ng pagpupulong Tejeros kung saan ang unang pampangulo at pang ikalawang pangulong mgahalalan ay isinagawa noong 22 Marso 1897 sa San Francisco de Malabon, Kabite. Gayunpaman, tanging mga kasapi lamang ngKatipunan ang nakalahok at hindi ang buong mamamayan. Ang kalaunang pagpupulong ng rebolusyonaryong pamahalaan na isinagawa noong 1 Nobyembre 1897 sa Biak-na-Bato sa bayan ng San Miguel de Mayumo sa Bulacan ay lumikha ng Republika ng Biak-na-Bato. Ang republikang ito ay may saligang batas na isinulat nina Isabelo Artacho at Félix Ferrer at binatay sa unang Saligang Batas ng Cuba. Ito ay nakilala bilang "Constitución Provisional de la República de Filipinas"(Pansamantalang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas) at orihinal na isinulat at pinalaganap sa mga wikang Kastila at Tagalog.

Saligang Batas ng Malolos (1899)

Ang Saligang Batas ng Malolos ang unang republikanong saligang batas sa Asya. Ito ay naghayag ang soberanya ay eksklusibong tumatahan sa mga tao, nagsaad ng mga pangunahing karapatang pantao, naghiwalay ng simbahan at estado at tumawag para sa pagkakalikha ng Kapulungan ng mga Representatibo na umasal bilang katawang lehislatibo. Ito ay tumawag rin para sa isang anyong pampanguluhan (presidential) ng pamahalaan na ang pangulo ay inihahalal ng mayoridad ng kapulungan para sa isang termino ng apat na taon. Ito ay pinamagatang "Constitución política" at isinulat sa Kastila kasunod ng kalayaan mula sa Espanya at pinroklama noong 20 Enero 1899. Ito ay isinabatas at pinagtibay ng Kongresong Malolos na isinagawa sa Malolos, Bulacan.

Mga Akto (batas) ng Kongreso ng Estados Unidos

Ang Pilipinas ay naging Teritoryo ng Estados Unidos mula 10 Disyembre 1898 hanggang 24 Marso 1934. Dahil dito, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng pederal na pamahalaan ng Estados Unidos sa mga panahong ito. Ang dalawang akto(batas) ng Kongreso ng Estados Unidos na ipinasa nang panahong ito ay maaaring ituring na mga Saligang Batas ng Pilipinas dahil ang mga aktong ito ay naglarawan ng pundamental na mga prinsipyong pampolitika at lumikha ng istraktura, mga pamamaraan, mga kapangyrihan at mga tungkulin ng pamahalaan ng Pilipinas.

The Philippine Organic Act of 1902

Ang Philippine Organic Act of 1902 na minsang tinatawag na "Philippine Bill of 1902" ang unang organikong batas para sa Pilipinas naisinabatas ng Kongreso ng Estados Unidos. Ito ay nagbibigay ng pagkakalikha ng hinalal ng mga taong Kapulungan ng Pilipinas at tumukoy na ang lehilatibong kapangyarihan ay ibibigay sa isang bikameral na lehislatura na binubuo ng Komisyong Pilipino(mataas na kapulungan) at Asembleyang Pilipino(mababang kapulungan). Ang mga pangunahing probisyon nito ay kinabibilangan ng listahan ng mga karapatan(bill of rights) para sa mga Pilipino at pagkahirang ng dalawang hindi bumobotong residenteng komisyoner na kakatawan sa Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos.

The Philippine Autonomy Act of 1916

Ang Philippine Autonomy Act of 1916 na minsang tinatawag ring "Jones Law" ay nagbago ng istraktura ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aalis ng Komisyong Pilipino bilang mataas na kapulungan ng lehislatura at pinalitan ng senado na hinalal ng mga botanteng Pilipino. Ang aktong ito ay hayagang nagsaad na palaging layunin ng Estados Unidos na hugutin ang soberenya nito sa Pilipinas at kilalanin ang independiyente ng Pilipinas sa madaling panahon na ang isang matatag ng pamahalaan ng Pilipinas ay maitatag.
Bagaman hindi saligang batas sa sarili nito, ang Tydings-McDuffie Act of 1934 ay nagbigay ng kapangyarihan at naglarawan ng mga mekanismo para sa pagkakalikha ng isang pormal na saligang batas sa pamamagitan ng isang konbensiyong konstitusyonal.

Saligang Batas ng 1935 (Komonwelt at Ikatlong Republika)

Isinulat ang Saligang Batas 1935 noong 1934, at pagsasaád ng Komonwelt ng Pilipinas (1935-1946) at ginamit sa Ikatlong Repulika ng Pilipinas (1946-1972).
Itinadhana ang orihinal na Saligang Batas 1935 para sa isang Kongreso na may isang Kapulungan ng mga Kinatawan. Sinusugan ito noong 1940 upang magkaroon ng parehongSenado at Kapulungan ng mga Kinatawan. Sa saligang batas na ito, may hangganan ang Pangulo sa terminong apat na taon at maaari lamang maupo sa dalawang termino.
Isang Pagpupulong ng Saligang Batas ang ginanap noong 1971 upang baguhin ang Saligang Batas ng 1935. Nabahiran ang pagpupulong ng mga pagsuhol at korupsiyon. Marahil ang pinakakontrobersiyal ang isyu ng pagtanggal sa hangganan ng termino ng isang pangulo dahil sa gayon maaaring tumakbo si Ferdinand Marcos sa ikatlong termino. Sa anumang usapin, sinuspinde ng pagpapahayag ng batas militar ang Saligang Batas 1935.

Saligang Batas ng 1943 (Ikalawang Republikang Sinang-ayunan ng mga Hapon)

Pinagtibay ang 1943 Saligang Batas noong Ikalawang Republika (1943-1945) sa panahon ng pananakop ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Hinirang si Jose P. Laurel bilang pangulo dahil tinitingala siya ng mga Hapon sa pagpuna niya sa paraan ng pamamalakad ng Estados Unidos sa Pilipinas at dahil may titulo siya sa Tokyo International University.
Nagbigay ng matibay na tagapagpaganap ang 1943 Saligang Batas. Binubuo ito ng mga tagapagbatas sa Pambansang Kapulungan at iyon lamang mga di sang-ayon sa Estados Unidos ang kinukunsidera para ihalal, bagaman karamihan hinihirang ang mga tagapagbatas sa halip na inihalal.
Naging instrumento ng mga Hapon ang 1943 Saligang Batas upang gawing lehitimo ang pagsakop nila sa pamamagitan ng papet na pamahalaang Pilipinas.

Saligang Batas ng 1973 (Panahon ng Batas Militar at Bagong Republika)

Ipinakilala ang Saligang batas 1973 bilang parliamentong-uri ng pamahalaan. Ipinagkaloob ang kapangyarihan ng tagapagbatas sa isang Pambansang Kapulungan na hinahalal ang mga kasapi sa anim na taong termino. Inihalal ang Pangulo bilang masagisag na pinuno ng estado mula sa mga Kasapi ng Pambansang Kapulungan at maaaring mahalal ng ilang ulit. Kapag nahalal, hindi na kasapi ang Pangulo sa Pambansang Kapulungan. Sa panahon ng termino, hindi pinapahihintulang maging kasapi ng isang partidong pampolitika o maupo sa puwesto ng ibang tanggapan. Nasa Punong Ministro ang kapangyarihan ng tagapagpaganap na inihalal ng mga Kasapi ng Pambansang Kapulungan. Ang Punong Ministro ang pinuno ng pamahalaan at Punong Tagapag-utos ng hukbong sandatahan. Binago ng ikatlong ulit ang saligang batas na ito.

Susog ng 1981

Noong 1981, itinatag muli ang parliamentong anyo ng pamahalaang kasama ang diretsong pagboto ng mga tao sa pangulo.

Similar Documents

Premium Essay

Haha

...Sustainable Development Report 2011 From sea to food – over 100 years of sustained growth Sustainability Development Report home San Aspiring, South Amundsen Sea. The San Aspiring on 13 February 2011 in the South Amundsen Sea at the end of her Ross Sea season. The iceberg was about 20m tall and 30m wide, the hole through the centre about 10m high by 10m wide. The vessel had been fishing for 86 days at the time and had a full load of Antarctic toothfish on board. Cape Horn was less than 2,000 nautical miles to the north-east and it took 10 days to steam back to Timaru. Contents Sustainability Policy Introduction Managing Director’s Statement Key Performance Indicators About this Report and Reporting Scope Management Changes Growth and Renewal Iwi Collective Partnership Christchurch 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Team Health and Safety Team Well-being Communities 30 32 34 Economic Sustainability Overview and Highlights Financial Indicators Quota Ownership New Zealand Emissions Trading Scheme Supply Chain Stakeholders Auckland Seafood School 36 36 37 40 40 40 42 44 Environmental Sustainability Environmental Profile Environmental Compliance Fishing Sustainably Sustainable Aquaculture 10 10 18 18 24 Assurance Statement Glossary of Terms Response Form Management Directory 45 46 47 Inside back cover Social Sustainability Sanford Team 28 28 Cover image GreenshellTM mussels being packed at Sanford Christchurch for overseas retail markets. ...

Words: 21152 - Pages: 85

Premium Essay

Haha

...MARKETING MANAGEMENT (MKT 750) GROUP ASSIGNMENT: CASE STUDY ON JANMAR COTING INC PREPARED BY: SHAHRADZI BIN RAMLI 2013424636 GROUP: BM700 1CF SUBMITTED TO: SUBMITTED DATE: 7TH OCTOBER 2013 1.0 Case Summary This case is about an organization doing business on paint coatings market served by company in the southwestern United States. The organization has some challenges on how to deploy marketing efforts among the various architectural paint coatings markets served in the southwestern United States. 1. Janmar Coating, Inc. Janmar Coating, Inc. is a privately held organization produces and markets architectural paint under Janmar brand name. In addition to producing a full line of architectural coatings, the company sells paint sundries (brushes, rollers, thinner, etc.) under the Janmar name, even though these item are not manufactured by the company. 2. Architectural painting Industry sources estimated U.S sales of architectural paint coatings and sundries (brushes, rollers, paint removers and thinners, etc) to be 12 billion plus in 2004. Architectural coating are considered to be mature market with long term sales growth projected in the range of 1 to 2 percent per year. Demand for architectural coatings and sundries and sundries reflects the level of house redecorating, maintenance, and repair, as well as sales existing homes, and to a lesser extent new home, commercial, and industrial construction. 2.0 Identify Problem 1. ......

Words: 1248 - Pages: 5

Free Essay

Haha

...109 Interview Questions & Sample Excellent Responses: PART 2 of 2 By Gary L. Melling This Whitepaper includes 50 of the most typical interview questions that you may either ask or face in job interviews; Part 1 of this series contain the previous 59 questions. Developed by eLancer, questions are in no particular order, so take your time and go through the entire list. Whether you are about to graduate from University, a seasoned professional or an HR Practitioner looking for questions to use, there is something here for everyone. 60. Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get a job done. Sample excellent response: Although I had already punched out, I stayed behind to help a colleague solve a problem. A customer was very angry as he had waited very long for his coffee. My colleague was new, she was quite slow. I came out and explained things to the customer. Although he was very angry at first, I just listened to him and told him that we try to bring our best out to each customer who walks in to our store. After a one-hour discussion, he left with a happy face and was satisfied. 61. Give me an example of a time when you were able to successfully communicate with another person even when that individual may not have personally liked you (or vice versa). Sample excellent response: During my time in the theater, I had one director with whom I absolutely did not work well. However, because of my track record, she would assign me...

Words: 7978 - Pages: 32

Premium Essay

Haha

...Course Particulars Faculty: Faculty of Administrative Science and Policy Studies Course Name: Seminar in Public Management Course Code: ADS656 Course Status: Core Program: Bachelor of Administrative Science (Hons) Credit Hours: 3 Contact Hours: 3 Lecturer: Hj Saudi Bin Hj Narani Contact: 0198825985, 082-678481 Email : saudina@sarawak.uitm.edu.my, sjnarani58@gmail.com ------------------------------------------------- Semester: 29 February -19 June, 2016. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Course Description ------------------------------------------------- The course provides students of administrative science the opportunity to synthesize the various theories and dynamics of public management. The course offers students an understanding of various public management issues arising out of the conventional theoretical approaches to public management as well as the new public management perspective. Issues are identified from the nature of the field and its core functions and solutions are explored from various dimension. The changing faces of public management due to internal and external influences are also critically examined with specific highlight to Malaysian experience. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Course Outcomes ------------------------------------------------- Upon completion of the course,......

Words: 1178 - Pages: 5

Premium Essay

Haha

...Aspiring to Achieve I firmly believe that if one plans on achieving his aspirations, setting goals is a very important step. Having goals not only gives you a clear focus on things, it also helps you to organize your plans by allowing you to give yourself time limits and boundaries. That is why I try to set goals for myself routinely, whether it is just for one day, or for the rest of my life. One goal that I work hard at daily is to try to do well in high school. I try to involve myself in any activity that I can, both academically and socially, so that I can graduate with honors. The reason why I do this is because I plan on going to college, and I would like to be able to get accepted into any school that I apply to. Going to college alone would be a major achievement for my family and I, because I will be the first person in my family to attend college. Immediately after I graduate, I want to start my career as police investigator/detective. By age 25, after gaining some experience as a policewoman, I would like to make a career switch to become an FBI agent. This is because being an FBI agent has been a dream of mine since I was a child, and to be good at what I do, I need some familiarity in that line of work, among other things. After becoming settled into my second career, I would like to begin a family. By this time, I plan on already being married to my current boyfriend, and preparing to have another child. I will also be......

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Haha

...The Unheard Voices of Child Offenders: Time for Reform for the Youth Justice System in Malaysia? Nadzriah Ahmad 1.0 INTRODUCTION Malaysia acceded to the Convention on the Rights of the Child (hereinafter referred to as the CRC) on the 17th February 1995 in order to uphold the legal rights of the children in Malaysia.[1] Subsequently, upon ratification, Malaysia is under an obligation to implement the provisions in the CRC in order to protect the legal rights of the children (Committee on the CRC, General Comment 10, 2007). [2] In particular, with regards to the children in conflict with the law, CRC obliges State Parties to undertake in giving protection to children in conflict with the law at every stage of the juvenile justice system, in line with the requirements of Articles 37 and 40 of the CRC in order to uphold the principle of the best interest of the child (Committee on the CRC, General Comment 10, 2007). [3] While the former obligates States Parties to uphold the leading principles for the use of deprivation of liberty, the procedural rights, treatment and conditions afforded to children in conflict with the law when deprived of liberty, the latter safeguards the legal rights of the children in conflict with the law by ensuring that they receive treatment and guarantees of fair trial which could afford protection on them (Committee on the CRC, General Comment 10, 2007).[4] This article seeks to analyze pertinent issues surrounding the juvenile justice system in...

Words: 9752 - Pages: 40

Premium Essay

Haha

...1 Lecture Notes for MA 5182: Mathematical Methods in Finance Professor Qiang Zhang City University of Hong Kong Reference book: Martin Baxter and Andrew Rennie, Financial Calculus, published by Cambridge University Press 2 1. Contract: An agreement to buy an underlying asset at a specific price on a specified date. specified price - strike price, exercise price specified date - maturity price 2. Options: (i) Call option: a right for the holder of option to buy an underlying asset at a specified price on a specified date. (ii) Put option: a right for the holder of option to sell an underlying asset at a specified price on a specified date. long position: the person has the right to exercise or not. short position: the person has the obligation. 3 3. Difference between the contracts and options: (i) At the beginning of contract, the value of the contract is zero. This is due to the fact that one can adjust the strike price to make the contract value to be zero. The option has nonzero value even at the beginning of the option. (ii) Contract is a binding. It must be exercised on the maturity date. The option holder has the choice whether to exercise the option. The main focus of the option pricing theory: (i) pricing - to determine the value of the option. (ii) hedging - to reduce risk. 4 Types of the options: European Options: They can only be exercised on the maturity date. American Options: They can be exercised any time......

Words: 770 - Pages: 4

Premium Essay

Haha

...TID# 81681B41D7 | | DATE: | 2/29/2016 9:01:58 PM | PAYMENT OPTION: | BANK | AMOUNT: | PHP 800.00 | STATUS: | WAITLIST | | February 2016 MEMBER | MEMBER ID | DESCRIPTION | AREA | GENDER | SERVICE | AMOUNT | 1. Argueza, Clarita de la Cruz | HMM-2010-001019 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 20.00 | 2. Buhat, Leticia Anyayahan | HMM-2014-025276 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 10.00 | 3. Dayao, Lourdes Rellosa | HMM-2011-005180 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | UH | 50.00 | 4. Gerilla, Purisima Letrodo | HMM-2014-025279 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 10.00 | 5. Gomez, Concepcion Tumanking | HMM-2010-001335 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | HH | 100.00 | 6. MATNOG, NILDA GRATUITO | HMM-2014-027147 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 20.00 | 7. Pereja, Agapita Oliveros | HMM-2014-025281 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 10.00 | 8. Repotente, Norma Madura | HMM-2010-001066 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | HH | 100.00 | 9. REYES, ELIZABETH RUBIA | HMM-2014-027144 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 20.00 | 10. REYES, FE SOLLEGUE | HMM-2014-027146 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 20.00 | 11. Rivero, Anacorita Yejada | HMM-2014-025282 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 10.00 | 12. Roque, Pacita Palma | HMM-2010-001014 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | UH | 100.00 | 13. SALARDA, EDITHA DUCO | HMM-2015-027703 | | North A1b (T. S. Cruz) | F | MEMBER | 40.00 | 14. SANTOS,......

Words: 392 - Pages: 2

Free Essay

Haha

...Chapter 1 THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction Now a day, computer is one of the technologies that most people use in their everyday lives. The use of computer is one of the fastest growing and most important developments in our time. People used computers to give easiest and fastest method of finding information. Most students used computers to their research work, assignments, projects, thesis and it is most effective technology because it gives us more knowledge and we can learn something from it. Computers are just known as a piece of equipment where awesome package of glass, plastic, metal and wires- use to make our work easier. It is one way to achieve changes, which we can create different things through using its features. Computers have actually transformed our lives- how we communicate, how we could work and learn things and even how we play. Computers are efficient tools in processing data into useful information. They are essential tools in almost every field of research and applied technologies because of their capabilities. And because of the widespread use and availability of computers, it is essential that everyone acquires an understanding to be ignorant of the important role of computers in any career or business of choice. Being computer literate it can give anyone great competitive advantages. One example of technology is internet, widely used for everyone and popular. Everything can be known in the internet. It is an international......

Words: 7189 - Pages: 29

Free Essay

Haha

...Date | Week | Topics | 30/11/14-6/12/14 | Week 1 | Ice Breaking & Chapter 1a ( Introduction To Management) & Chapter 1b (Evolutions Of Management Thought)-Ice Breaking Session-Inform about entrance & exit survey-Provide information regarding Lesson Plan, Assessment and Quizzes-Tutorial Activity: * Discuss about 4 process of management that have been practised as a student in their daily life or during an event that they involved. * Share the process by a short and simple presentation. * Answer past year exams question on Ch1 (Quiz 10 minutes)-Students need to draw mind map for Chp 1 on white board and do short review -Blended Learning: Share how a company involved in POLC for an event for the organization | 7/12/14-13/12/14 | Week 2 | Chapter 2 (Planning)-Students need to draw mind map for Chp 2 on white board and do short review -Tutorial Activity: * Answer past year exams question on Ch2(Quiz 10 minutes) * If planning is important, why do some managers choose not do it? Submit a short presentation about planning barriers and the benefit of the planning.-Blended Learning:Students are request to share their planning that they have prepare to study in UiTM | 14/12/14-20/12/14 | Week 3 | Chapter 3 (The Nature Of Decision Making)-Students need to draw mind map for Chp 3on white board and do short review -Tutorial Activity: * Answer past year exams question on Ch3 (Quiz 10 minutes) * Form a group of 4 persons. Students need to discuss......

Words: 1251 - Pages: 6

Free Essay

Haha

...Case Study 2 – Samantha Orsen Requirements: 1. Save it as “.doc” or “.pdf” format. 2. Submit it to D2L ( Dropbox ( Case Study 2 ( with file name “Case Study 2 – Your Name” Note 1: Submissions without meeting the above two requirements would not be graded. Global Motors Integrated Case 2: Determine Research Design (Refer to Chapter 4) Nick Thomas has been considering some of the issues identified in Case 3.2. He is considering different directions to take. First, he is a little concerned that most of the information on which Global Motors has based its decisions thus far is derived from either industry reports or opinions of company managers, designers, and engineers. Granted, these persons are quite knowledgeable of the automobile industry. But Nick is concerned that neither he nor the company have input from consumers. First, Nick wants some consumer feedback on the different models proposed. He would like to have some consumer input on what prospective customers think of the proposed models. Will they think they are too radically different or embrace them as the future in autos? Will they think the fuel-efficient cars are too light and less safe? Will they miss the luxury options? Nick wants a little input from consumers to give him confidence the company is on the right track with these proposed models. Second, assuming consumers believe the proposed models are appropriate, Nick wants to know the level of desirability among the U.S. car-buying......

Words: 858 - Pages: 4

Free Essay

Haha

...Amro Round Table #4 Work Cite: "Bosnia to Be Most Impacted by Aging Population in Balkans by 2050." Daljecom English All News at Portal Daljecom Daljecom RSS. N.p., 21 Apr. 2014. Web. 22 Apr. 2014. http://dalje.com/en-world/bosnia-to-be-most-impacted-by-aging-population-in-balkans-by-2050/506607 What is the issue? The issue identified in this article is the impact aging population will have on Bosnia by 2050. Complex: * Negative impact on the Bosnian economy since there is not much spending * Less work for the elderly people (14% of elderly have no income) * Taxes may have to increase to make up for the low amount of spending Controversial: * Usually within countries with an aging population, pollution levels are lower than those countries with a younger population * Not only will this affect the Bosnian economy, but it will also affect other countries in Europe, and they will all drop at a high rate Interrelated: * Affects jobs in Europe * Trade relations between countries may get affected * The environment may get affected in a good way since pollution levels tend to decrease with an aging population Causes of this issue: Political links: affected because trading relations between Europe and other countries is being affected since there are less youth. Environmental links: this may affect their environment in a good way, as studies have shown that pollution tends to decrease within aging populations. Social......

Words: 263 - Pages: 2

Free Essay

Haha

...Katawhan: “Patya siya! Si Barabas maoy buhii!” Tigsaysay: (Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa siyudad, ug tungod kay siya nakabuno man.) Buot si Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo. Apan misinggit sila patubag kaniya, Katawhan: “Ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus!” Tigsaysay: Sa ikatulo ka higayon miingon si Pilato kanila, Pilato: “Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala akoy nakaplagan bisag unsa nga angayng silotan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian.” Tigsaysay: Apan mipadayon sila pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayod nga ilansang sa krus; ug milampos gayod sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kand Jesus ang silot nga ilang gipangayo. Ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa papatayg tawo, ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang us ka tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cirene, nga nagpadulong sa siyudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Ug milingi si Jesus kanila ug miingon, Jesus: “Mga babaye sa Jerusalem! Ayaw ako ninyog hilaki, kondili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong...

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Haha

...MODULE 3 | | |THE RELATED LITERATURE AND STUDIES | | | |I. Objectives: | | | |Define and explain the meaning of the related literatures and related studies. | |Enumerate and discuss the importance, purposes, and functions of Related Literature and Studies | |Enumerate and discuss the characteristics of Related Literature and Studies | |Enumerate and identify sources of Related Literature and Studies ...

Words: 1306 - Pages: 6

Free Essay

Haha

...EXCECUTIVE SUMMARY Zoom is a small company consist of 5 students from International Undergraduate Program of Faculty of Economics and Business,Gadjah Mada University. Zoom starting its operation since Februari 2012. We are a small enterprise company that runs in snack industry, one of the main products that Zoom offers to public is Japanese “satay” named Torichan with a side dish “O Jelly Tea” made from many flavors of tea and have jelly topping on the top. Torichan is a japanese satay with the main ingredient beef, shrimp and chicken, it is offered with various kind of flavours as well such as original, BBQ, and that is aimed to reached unserved market for the japanese snack industry. Torichan is planned to be marketed with direct selling and consigment method in some chosen spots like ngangeni seafood, FEB UGM Canteen and also other canteens within the Gadjah Mada University, by putting so many spot like this we are hoping that it will be easier for our consumer to reach us. Zoom positioning itself as a “Unique” and “Customer Oriented” company, means that we will always provide a differentiation in our product taste also in our services, in addition for being customer-oriented, we bring the idea of customer involvement where customer can feel the making proccess directly. Our main promotion is by using word of mouth idea, which can be developed as well through the help of social media like twitter, facebook and broadcasting message via blackberry messanger, other......

Words: 2064 - Pages: 9