Free Essay

Hd Afgangsprojekt

In: Business and Management

Submitted By fnuller
Words 3284
Pages 14
Institut for Regnskab og Revision

HD(R) Afgangsprojekt

Vejledning 2012

HD(R)

1

Indholdsfortegnelse

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Indledning ................................................................................................................. 3 1.1 Afgangsprojektets formål ............................................................................. 3 1.2 Tilmelding og emnevalg ............................................................................... 3 1.3 Aflevering ..................................................................................................... 4 Valg af afgangsprojekt............................................................................................. 5 2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling .................................................. 5 2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling ................................................. 5 Generelle krav til afgangsprojektet ........................................................................ 5 3.1 Problemformulering ...................................................................................... 6 3.2 Model og metode ......................................................................................... 6 3.3 Litteratur og andre kilder samt krav til dokumentation ................................. 6 3.4 Problembehandlingen .................................................................................. 7 3.5 Fremstillingen ............................................................................................... 7 3.6 Omfang og andre formkrav .......................................................................... 7 3.6.1 Afgangsprojektets omfang ........................................................................... 7 3.6.2 Andre formkrav............................................................................................. 8 Vejledning ................................................................................................................. 8 4.1 Vejledningens omfang .................................................................................. 8 4.2 Vejleders rolle .............................................................................................. 9 4.3 Valg af vejleder ........................................................................................... 9 4.4 Kontakt med vejleder ............................................................................... 10 Bedømmelse af afgangsprojektet ....................................................................... 10 Beståelseskrav ....................................................................................................... 11 6.1 Syge-omeksamen ...................................................................................... 11 Klageadgang........................................................................................................... 11 Kontaktpersoner ................................................................................................... 11 Tilmeldingsblanket ..................................................................................... 12 Bilag 1 ........................................................................................................ 13 Bilag 2 ........................................................................................................ 14

© HD(R)

2

1. Indledning I det følgende beskrives de praktiske forhold og generelle krav vedrørende afviklingen af afgangsprojektet samt den efterfølgende mundtlige prøve. Afgangsprojektet er placeret på studiets 4.semester. 1.1 Afgangsprojektets formål

Afgangsprojektet er den naturlige afslutning på HD uddannelsen, og kan, jf. studieordningen, normalt skrives når alle obligatoriske fag og valgfag er gennemført. I afgangsprojektet skal den studerende demonstrere sine kompetencer til at kunne: - Identificere og formulere en problemstilling. - Gennemføre et metodisk kvalificeret arbejde til løsning af problemstillingen. - Dokumentere indgående kendskab til opgavens problemfelt. - Dokumentere færdighed i og kritisk holdning ved udvælgelse og anvendelse af relevante teorier, metoder og modeller samt vurdere deres anvendelse i praksis gennem løsning af opgavens problemfelt. - Demonstrere evne til at præsentere og kommunikere selv vanskelige problemstillinger på en klar og forståelig måde, herunder demonstrere konsistens mellem problemformulering og konklusion.

1.2 Tilmelding og emnevalg Afgangsprojektet skrives i grupper på to personer. Dog kan man også vælge at skrive alene. Som studerende skal I selv formulere det emne, I ønsker at skrive om. Afgangsprojektets emneformulering skal sendes til HD(R) studiesekretariatet. Fagkoordinatoren skal herefter godkende emnet og vil tildele jer en vejleder senest 3 uger efter tilmeldingsfristen. Tilmeldingsfrist til afgangsprojektet på 4. semester 12. december 2011 Inden fremsendelse af tilmeldingsskemaet kan man med fordel diskutere formuleringen af emnet med en af sine nuværende eller tidligere undervisere, eller en af fagkoordinatorerne (se afsnit 8) med henblik på afklaring af emnets problemfelt og dermed muligheden for at kunne "bære" et afgangsprojekt. Ved fremsendelse af tilmeldingsskemaet bør man foruden angivelse af emne og evt. vejlederønske også vedlægge en kort beskrivelse af emnets problemfelt af hensyn til fagkoordinatorens vurdering af emnet.

3

1.3 Aflevering Alle afgangsprojekter skal afleveres på CD-rom i én samlet pdf-fil samt i 2 eksemplarer i papirform. Aflevering sker til HD(R) studiesekretariatet Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 4. sal, blok C 2000 Frederiksberg. Senest afleveringsfrist: 9. maj 2012 kl. 12.00 Seneste frist for framelding: 25. april 2012 Bemærk at der er automatisk tilmelding til eksamen, og manglende aflevering uden lægeerklæring eller framelding gælder for ét eksamensforsøg. Papireksemplarerne skal være indbundet i enten spiral ryg, limet ryg eller tilbudsmappe. Der anmodes om, at besvarelsen ikke afleveres i ringbind. Forsiden af opgaven skal være forsynet med emneformulering, samt navn(e) og cpr.nr. på de(n) studerende, som har udarbejdet besvarelsen. Man har mulighed for at fortrolighedsstemple afgangsprojektet såfremt det indeholder eller er baseret på oplysninger, der er af fortrolig karakter. I dette tilfælde vil opgaven kun blive læst af vejleder og censor. Inden man vælger, at opgaven skal være fortrolig, bør man overveje om dette er nødvendigt. Som studerende kan man lære meget af, hvad andre studerende i samme situation har gjort. I de fleste tilfælde kan man undgå at fortroligholde opgaven ved at anonymisere de anvendte data. På CD-rom’en skal navne(e) og studium tydeligt fremgå. CD-rom’en bliver gemt på CBS bibliotekets arkiv i henhold til de arkivforpligtelser, CBS er pålagt. Hvis opgaven ikke er fortrolig, bliver CD-rom’en gjort tilgængelig på internettet via bibliotekets database. På den måde kan bibliotekets mange brugere få glæde af din opgave og du kan henvise interesserede læsere til den. Hvis opgaven er fortrolig, opbevares CD-rom’en i bibliotekets lukkede arkiv og bliver naturligvis ikke lagt på internettet. Sammen med cd-rommen skal du aflevere to blanketter, bilag 1 og 2, hvor du blandt andet skriver under på, at opgavens indhold ikke er i strid med lov om gældende ophavsret, at dit cpr.nr. ikke fremgår af filen og endelig skal du angive om opgaven er fortrolig eller ej. Er afgangsprojektet et gruppeprojekt med flere studerende, skal hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kunne identificeres, således at en individuel bedømmelse kan finde sted. Det skal således fremgå, hvilke afsnit som hver enkelt har udarbejdet. Det er vigtigt, at I angiver, hvem der har skrevet hvad, da besvarelsen ellers vil blive afvist.

4

2. Valg af afgangsprojekt Mens studiet er forholdsvis stringent opdelt på forskellige fag, er de problemstillinger, man møder i praksis, ofte af mere tværfaglig karakter. Der kan ved udarbejdelse af afgangsprojektet vælges såvel relativt smalle problemstillinger indenfor et enkelt fagområde som mere brede og tværfaglige problemstillinger.

2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling Udgangspunktet for de praktiske undersøgelser er et konkret undersøgelsesobjekt, f.eks. en virksomhed, en organisation, en given problemstilling og så videre. Af undersøgelsen skal det fremgå, at den studerende er i stand til at identificere, afgrænse og formulere ét eller flere bestemte problemer hos det pågældende undersøgelsesobjekt. Endvidere skal det fremgå, at man med udgangspunkt heri er i stand til at foretage et begrundet valg og en diskussion af de teorier og modeller, som bliver brugt som analyse- og hjælpeværktøjer i forklaringen eller fortolkningen af problemet. Undersøgelsen kan have 2 formål: * at bidrage med et bedre beslutningsgrundlag for en løsning af problemet. * at bruge forståelsen af problemet til at diskutere lignende problemstillinger, evt. i forhold til andre virksomheder og organisationers givne problemstillinger. Evnen til at indsamle relevante data, systematisere og fortolke dem, skal dokumenteres. Det skal være muligt for læseren at vurdere pålideligheden af datamaterialet ligesom pålideligheden også forventes diskuteret i afgangsprojektet. I undersøgelsen skal de for problemstillingen relevante teorier og modeller anvendes, og de studerende skal her dokumentere evnen til at anvende disse.

2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling Formålet kan her være * at forfine, nuancere eller problematisere eksisterende teorier og modeller. * teoretisk at behandle et emne, der ikke tidligere er analyseret, f.eks. vurdering af eksisterende eller ny lovgivning. Den studerende skal vise evne til at operationalisere og systematisere én eller flere teorier og herunder foretage en kritisk analyse af disse, eventuelt dokumenteret ved egne eller andres undersøgelser.

3. Generelle krav til afgangsprojektet Forrest i besvarelsen skal der være et engelsksproget resumé på 1-2 sider. Resuméet har til formål at give læseren et indtryk af problemområdet, analyserne og resultaterne.

5

3.1 Problemformulering Grundlaget for udarbejdelsen af opgaven er en problemformulering, som bør omfatte en mere eller mindre detaljeret beskrivelse af hele opgavens problemfelt. Herved sikres afgangsprojektets målgruppe kendskab til eksistensen af de dele af problemfeltet, som forfatteren afgrænser sig fra. Problemformuleringen kan forfines og nuanceres undervejs i arbejdet med opgaven, idet den er styringsredskabet i arbejdsprocessen. Det anses for en kvalitet at afgangsprojektet redegør for sit formål, f.eks. hvilken teoretisk eller praktisk synsvinkel, der anlægges i forbindelse med behandlingen af emnet. Der lægges vægt på, at problemformuleringen demonstrerer en forståelse af problemstillingen.

3.2 Model og metode Den metode, der anvendes ved problemløsningen, skal klart fremgå af besvarelsen. Der skal i afgangsprojektet være en eksplicit begrundelse for det foretagne valg af metode. Valg af teorier og modeller samt dataindsamlingsmetoder skal begrundes og diskuteres. Der lægges vægt på, at der er demonstreret forståelse for de anvendte modellers og metoders muligheder og begrænsninger.

3.3 Litteratur, andre kilder samt krav til dokumentation Ved udarbejdelsen af afgangsprojektet forventes oftest et betydeligt litteraturstudium ud over studiets obligatoriske pensum, herunder udenlandsk litteratur i et passende og relevant omfang. Herved dokumenteres de(n) studerendes kendskab til og anvendelse af den eksisterende litteratur indenfor afgangsprojektets problemfelt. Ligeledes kan litteratur, som ligger inden for beslægtede problemfelter inddrages.

Det skal fremgå på hvilke måder de(n) studerendes arbejde med problemfeltet er parallelle med eller adskiller sig fra lignende behandlinger og undersøgelser, som er benyttet som kilder i forbindelse med opgaveskrivningen. Hvis der er gjort brug af teorier fra bøger, skal kilden citeres ordret med citationstegn, ligesom kildehenvisning, enten nederst på siden eller efter den egentlige besvarelse, skal anføres med angivelse af forfatter, titeloverskrift, forlag, udgivelsesår og sidehenvisning. Ved tidsskriftsartikler anføres tillige tidsskriftets navn og nummer. Ved anvendelse af modeller, tabeller eller figurer stilles tilsvarende krav. Manglende kildeangivelse og/eller citationstegn (afskrift uden kildeangivelse) betragtes som forsøg på snyd ved eksamen. Dette medfører afvisning af afgangsprojektet og evt. bortvisning fra studiet. Bagest i afgangsprojektet skal der være en samlet fortegnelse over de kilder, som er anvendt ved besvarelsen (litteratur, tidsskriftsartikler, interviews, virksomheds- og branchemateriale, etc.).

6

Kildefortegnelsen skal angive forfatter, titel, ved tidsskrifter navn og nummer, forlag, samt udgivelsesår og sted. Ved interviews anføres person(er) samt dato for interviewet. Kildefortegnelsen skal primært omfatte kilder, der er henvist til i opgaven.

3.4 Problembehandlingen Afgangsprojektets problembehandling skal fremgå på en logisk sammenhængende måde (den "røde tråd" i fremstillingen) i overensstemmelse med problemformuleringen. Teoriers og metoders anvendelse og en eventuel syntese skal diskuteres, men en egentlig redegørelse for eller referat af teorierne (fra studiets obligatoriske pensum) bør ikke indgå i afgangsprojektet. Der lægges vægt på en naturlig sammenhæng af afgangsprojektets enkelte afsnit. Det forventes f.eks., at en indledende redegørelse for en given teori eller model medfører en systematisk inddragelse af denne i den efterfølgende del af besvarelsen, hvor dette er relevant. Der lægges ligeledes vægt på tydelige delkonklusioner og en hovedkonklusion i sammenhæng med problemformuleringen, herunder i hvilket omfang den stillede opgave er løst/besvaret.

3.5 Fremstillingen Afgangsprojektets besvarelse skal være velstruktureret og sprogligt klar under skyldig hensyntagen til opgavens målgruppe. Der lægges vægt på kravet om præsentation og kommunikation af vanskelige problemstillinger til afgangsprojektets målgruppe ved anvendelse af et gennemarbejdet sprog med et rimeligt lavt lixtal.

3.6 Omfang og andre formkrav

3.6.1 Afgangsprojektets omfang Afgangsprojektet er normeret til 15 ECTS pr. studerende jf. studieordningen. Et afgangsprojekt udarbejdet af 1-2 studerende må max. være på 80 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. . Den anførte sidestandard er baseret på A4 format med gennemsnitlig 2.275 satsenheder pr. side. (skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand og margen ca. 2 cm). Det samlede sidetal er hele teksten inkl. tabeller, indrykninger og lignende, men eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag. Særskilte bilag, f.eks. et årsregnskab eller en fusionsredegørelse, kan vedlægges efter aftale med vejleder, når tilstedeværelsen heraf er en forudsætning for bedømmelse af afgangsprojektet.

7

Andre tilfælde af overskridelse af afgangsprojektets omfang vil medføre administrativ afvisning af besvarelsen med mindre HD(R)-studiekoordinatoren før afleveringen efter ansøgning skriftligt har godkendt overskridelsen.

3.6.2 Andre formkrav * * * Afsnitsinddelingen skal være logisk og overskuelig med dækkende og tydelige overskrifter. Afsnittene skal fremgå af en indholdsfortegnelse med sidehenvisning forrest i besvarelsen. Materiale, som ikke indgår som et logisk led i fremstillingen - f.eks. større talmateriale, historiske beskrivelser, udarbejdede interviews og så videre. - skal placeres som bilag bagerst i fremstillingen. Fremstillingen skal i nødvendigt omfang illustreres med figurer og tabeller. Hvis der i fremstillingen er anvendt fagudtryk, som ikke kan forudsættes opgavens målgruppe (og vejleder) bekendt, skal disse forklares i en liste over anvendte begreber bagerst i fremstillingen.

* *

4. Vejledning Bemærk, at vejledningen kun kan benyttes i det semester, hvor deltagergebyret er registreret, dvs. for foråret i perioden januar – maj og for efteråret i perioden august – december.

4.1 Vejledningens omfang Der stilles en vejleder til rådighed i forbindelse med afgangsprojektets udarbejdelse. Der tildeles i alt 12 lærerarbejdstimer pr. opgave. Ved lærerarbejdstimer forstås lærerens samlede tidsanvendelse til f.eks. gennemlæsning af skriftlige oplæg, litteratursøgning (og måske litteraturstudier) og faglig bistand. I særlige tilfælde kan der blive tale om at vejledningen deles op i henholdsvis en hoved- og en bivejleder. Vejledningen kan gives ved møder, e-mail korrespondance og telefonsamtaler. Sted og tid aftales individuelt mellem vejleder og de(n) studerende på initiativ fra sidstnævnte. Som følge af vejledningens begrænsede tidsmæssige omfang anbefales det, at man som studerende forbereder sig grundigt inden kontakt med vejleder, f.eks. ved udarbejdelse af et fyldigt oplæg. Til det første vejledningsmøde kan et oplæg f.eks. omfatte:

* * *

grupperet problemliste (i stikord) til en udtømmende beskrivelse af emnets problemfelt (fagligt, målgruppe, etc.) udkast til begrundede afgrænsninger fra problemlisten (herved fås første udkast til en veldokumenteret problemformulering) udkast til vægtet indholdsfortegnelse

8

*

udkast til foreløbig litteraturliste samt øvrige kilder og materialer

4.2 Vejleders rolle Vejlederens rolle består i at være dialog- og sparringspartner for de(n) studerende. Af særlig betydning er vejlederfunktionen i forhold til problemformulering og metode. Det er de(n) studerendes opgave at styre diskussionen af disse for afgangsprojektets væsentlige elementer. Vejlederen skal indgå i en diskussion af de(n) studerendes oplæg. Man kan ikke forvente, at vejlederen er ekspert inden for alle relevante områder, men vejlederen kan om fornødent henvise til mere specialiserede vejledere indenfor særlige områder. Hvis man som studerende vælger at bruge nogle af vejledertimerne til specialvejledning, skal omfanget heraf aftales med hovedvejlederen. Vejlederen skal primært læse og kritisk diskutere de(n) studerendes udkast til problemformulering og metode. Endvidere kan vejlederen på opfordring læse afhandlingens vigtigste afsnit relateret til særlige problemstillinger. Det er ikke vejlederens opgave at sørge for, at de studerendes litteraturgrundlag er "up to date". Vejlederen skal således ikke fungere som ordbog og bibliotek(ar). Litteratursøgning samt oparbejdelse af kendskab til kilder og fagterminologi er væsentlige led af de studerendes arbejdsproces ved skrivningen af afgangsprojektet. Det er heller ikke vejlederens opgave at læse korrektur eller på anden måde udøve forhåndscensur på afgangsprojektet inden aflevering. Det er de studerende, der skal tage initiativet i processen ligesom de studerende styrer vejledningen ved spørgsmål - f.eks. gennem fremsendelse af udførlige og dokumenterede udkast til dagsorden for vejledningsmøder. Vejleder må ikke drøfte censorvalg med de studerende. Vejlederen må hverken forhåndsgodkende afgangsprojektet inden afleveringen eller give en vurdering af karakterniveauet.

4.3 Valg af vejleder Fagkoordinatoren inden for det område afgangsprojektet ønskes skrevet tildeler en vejleder. Du har dog mulighed for på tilmeldingsskemaet at anføre ønske om en konkret vejleder. Ønske om skift af vejleder kan kun forventes imødekommet under ganske særlige omstændigheder. Anmodning om skift skal i givet fald rettes skriftligt og begrundet til den ansvarlige for afviklingen af afgangsprojektet.

9

4.4 Kontakt med vejleder Ved tildelingen af vejleder oplyses normalt vejleders arbejdstelefonnummer samt evt. e-mail. En henvendelse fra de studerende vil som hovedregel blive besvaret indenfor et par arbejdsdage, hvorimod svar ”her og nu” ikke kan forventes imødekommet. Forskellige grunde, f.eks. bortrejse, kan være årsag til, at vejleder i en periode ikke kan være til at træffe. Såfremt en telefonisk og/eller en skriftlig henvendelse til vejleder ikke har givet kontakt inden for en rimelig tid (en uge/5 arbejdsdage), anbefales en henvendelse til sekretariatet for løsning af problemet. Sekretariatet kan være i besiddelse af alternative kontaktmuligheder, herunder mulighed for at lægge en besked til den pågældende vejleder om at kontakte de studerende.

5. Bedømmelse af afgangsprojektet Vurderingen indbefatter først og fremmest en bedømmelse af afgangsprojektets skriftlige del. Den skriftlige besvarelse bedømmes på basis af de i afsnit 3 anførte elementer, forventninger og kriterier for afgangsprojektets indhold og faglige niveau. Endvidere indgår et samlet indtryk af opgaven som helhed med betydelig vægt. Afgangsprojektets afsluttes med en mundtlig udprøvning på max. 1 times varighed inkl. votering. Såfremt der er mere end en forfatter, går disse op enkeltvis. Formålet med den mundtlige udprøvning er, at vejleder og censor derved kan sikre sig, at den studerende har grundig indsigt i den afleverede besvarelses problemstilling, metodevalg, løsningsmodeller og konklusioner. Endvidere giver det mulighed for at bedømmere og forfattere får diskuteret eventuelle uklarheder eller afgrænsninger i opgavebesvarelsen, som kan have betydning for karaktergivningen. Forløbet af den mundtlige udprøvning forventes at være følgende: * Et ca. 10 - 15 minutters oplæg hvor den studerende redegør for afgangsprojektets problemstillinger, afgrænsningsmuligheder, metodeovervejelser, mulige løsningsmodeller samt foretager en perspektivering og efterrationalisering ud fra den skriftlige besvarelse. En bedømmerstyret diskussion omkring såvel den skriftlige besvarelse som de faglige problemstillinger, der er relateret til det valgte afgangsprojektetemne. Vejleder og censor voterer ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige besvarelse og den mundtlige præstation. Karakteren er en individuel karakter baseret på den enkelte studerendes bidrag til den skriftlige besvarelse. Efter votering redegør vejleder og censor for den fastlagte karakter.

*

*

*

10

6. Beståelseskrav For at bestå HD(R) skal man mindst opnå karakteren 02 for afgangsprojektet. Ved karakteren 00 kan afgangsprojektet skrives om i form af videreskrivning på den eksisterende besvarelse. Ved karakteren -03 skal afgangsprojektet skrives om ved valg af et nyt emne.

6.1 Syge- / omeksamen

Der vil være syge- / omeksamen i uge 36 med en evt. ny aflevering af afgangsprojekt onsdag den 8. august 2012 kl. 12.00

7. Klageadgang Såfremt du ønsker at klage over karakteren henvises der til ”Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser” under Undervisningsministeriet samt "Retningslinjer for klager over undervisning og eksamen under Undervisningsministeriet".

8. Kontaktpersoner Ansvarlig for afviklingen afgangsprojektet: Lektor Michael Andersen, ma.acc@cbs.dk Administrativ ansvarlig for afviklingen: Studiesekretær Birgitte Skov, bs.acc@cbs.dk Studiesekretær Pia Clasen, pc.acc@cbs.dk Fagkoordinatorer: Økonomistyring: Ekstern økonomirapportering: Skat: Strategisk ledelse:

Lektor Michael Andersen Professor Jens O. Elling Lektor Ulrik Gorm Møller Lektor Stig Hartmann

For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til: Institut for Regnskab og Revision HD(R)-studiesekretariatet Solbjerg Plads 3, D4. 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 15 23 20

11

Tilmelding til afgangsprojekt på HD(R)-studiet 2012 Navn: Cpr.nr. Adresse: Postnr: ___________ By: ______________________________________ ___________________________________

Firmatelefon / E-mail adresse: ______________________________________________

Jeg ønsker at skrive sammen med:

Navn:___________________________________ Cpr.nr: _________________________

Firmatelefon / E-mail adresse: ______________________________________________

Emneformulering:

Der er automatisk tilmelding til eksamen, og manglende aflevering, uden lægeerklæring, eller framelding, gælder for ét forsøg.

Sendes til:

HD(R)-studiesekretariatet Solbjerg Plads 3 - C4 2000 Frederiksberg (FAX: 38 15 23 21 eller Mail: bs.acc@cbs.dk)

12

Bilag 1

Elektronisk arkivering af afsluttende afhandlinger Du skal aflevere én samlet pdf-fil på cd-rom/dvd-rom/usb-stik til bibliotekets database og arkiv. Husk! Som forfatter til afhandlingen er du/I ansvarlige for, at indholdet i afhandlingen ikke er i strid med gældende ophavsretslovgivning. Hvis det er tilfældet kan CBS Bibliotek til enhver tid fjerne afhandlinger fra databasen. Du skal sørge for, at dit cpr.nr. ikke fremgår af filen og sikre dig, at filen er læsbar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Titel (+ evt. undertitel) – du skal angive både dansk og engelsk titel uanset afhandlingens sprog.

Forfatter(e) Navn Cpr. nr. Navn Cpr. nr. Uddannelse Vejleder Bivejleder (evt.) E-mail E-mail

Har du fjernet cpr.nr. fra afhandlingen?: Ja

Nej

Afhandlingen er fortrolig : Ja

Nej

Må afhandlingen gøres tilgængelig på internettet via CBS Biblioteks database?: Ja

Nej

Dato og underskrift ___________________________________________________

HLJ 20.10.09

Bilag 2

Erklæring afgivet i forbindelse med aflevering af skriftlig opgave Denne erklæring SKAL vedlægges det skriftlige arbejde ved afleveringen Navn Cpr.nr Opgave-/eksamenstype HD(R) afgangsprojekt

Jeg erklærer herved på tro og love,  at vedlagte skriftlige arbejde er udarbejdet individuelt af mig, og at jeg ikke har samarbejdet med andre studerende om løsningen, ellerat jeg individuelt har udarbejdet den del af vedlagte skriftlige gruppearbejde som det er angivet at jeg har forfattet,at jeg ikke har gjort brug af andres arbejder, uden at dette er angivet ved kildeangivelse og/eller citationstegn, samtat jeg ikke har gjort brug af egne tidligere afleverede arbejder uden at dette er angivet ved kildeangivelse og/eller citationstegn, samtat jeg har overholdt eksamensbestemmelserne som angivet i studieordningen og på Sitescape

Jeg er bekendt med, at overtrædelse af ovenstående regler vil medføre indberetning til rektor og sanktioneres i henhold til CBS regler herom.

Dato

Underskrift

14

Similar Documents

Premium Essay

Picture the Supply Chain

...Axia College Material Appendix B Picture the Supply Chain Complete the chart below by outlining the digital content supply chain at Warner Bros. Entertainment. |Upstream Component |Internal Component |Downstream Component | |(sourcing/procurement) |(packing/assembly |(distribution) | | |manufacturing) | | | | | | |This supply chain designates the source and|This type of supply chain, packaging |This supply chain involves distribution | |procurement are made from external |manufacturing and assembly all take place |mainly through external means. | |suppliers |in the same environment. | | | | |Warner moved to digital distribution in the| |Hewlett-Packard is the main suppliers used |Warner shifted to a digital end to end |form of broadband, high-definition | |by Warner Bros. |business in response to the trend that |television (HDTV) and DVDs...

Words: 365 - Pages: 2

Premium Essay

Blu Ray Disc

...discusses the newest type of disc-based technology better known as a Blu-ray disc. Blu-ray discs are a relatively new kind of disc that takes entertainment to a whole new level. Like with other innovative and new types of technology, the disc developed new ways in which society sees certain issues. Some of the main points discussed throughout the paper about the Blu-ray disc include its background as a new form of technology, its potential benefits, its production, and its future. The paper will also describe and emphasize on its social, legal, ethical, and security-related problems since its development and launch into the world. This paper explores the           “format war” that was developed in the 2000s between the Blu-ray disc and Toshiba’s HD DVD disc, and the issues that were created as a result of these two different and incompatible disc formats. Relating to security, this paper discusses how piracy has been somewhat victorious, yet a failure at times, when dealing with illegally downloading films of this high-definition format. Also, the paper will discuss the legal aspects of the Blu-ray discs, as it relates to licensing and copyrights. Socially, this paper gives examples of ways in which the creators of the Blu-ray disc, Sony, and its many members have come up with ideas to integrate this new disc into the market without upsetting customers. This paper examines Piepenburg, Perenson (2006), and other journals, magazine and newspaper articles to emphasize on the......

Words: 2032 - Pages: 9

Free Essay

Peripheral

...A peripheral is a piece of computer hardware that is added to a host computer, i.e any hardware except the computer, in order to expand its abilities. More specifically, the term is used to describe those devices that are optional in nature, as opposed to hardware that is either demanded or always required in principle. The term also tends to be applied to devices that are hooked up externally, typically through some form of computer bus like USB. Typical examples include joysticks, printers and scanners. Devices such as monitors and disk drives are not considered peripherals when they are not truly optional. Some people do not consider internal devices such as video capture cards to be peripherals because they are added inside the computer case; for them, the term peripherals is reserved exclusively for devices that are hooked up externally to the computer. It is debatable however whether PCMCIA cards qualify as peripherals under this restrictive definition, because some of them go fully inside the laptop, while some, like WiFi cards, have external appendages. Due to these considerations, the term has somewhat fallen out of modern usage; it was mainly used in the early days of the home computer boom to refer to things like floppy disk drives and modems. Today most devices are integrated inside the computer's case, and external devices typically function on their own such as mp3 players and cell phones. The term is different from computer accessories: Computer peripheral......

Words: 1333 - Pages: 6

Free Essay

Checkpoint Picture the Supply Chain

...Component(distribution) | Upstream supply chain is the planning and management of the entire activities externally that involves sourcing and procurement. Hewlett-Packard is the main supplier for Warner Brothers. Hardware, software, and services are provided from Hewlett-Packard digital media platform. Hewlett-Packard brought into existence a high performance storage system for Warner Brothers and this allowed them to control the company’s speed the way the company needed. | Internal supply chain consists of packaging, manufacturing, or assembling. Warner Brothers realized the consumers growing into the digital media so they reinvented themselves with a digital-end-to-end enterprise and business. Now films are released in three different types of DVDs. DVD, HD DVD, and Blue-ray. Warner Brothers has a digital and a film version of all its films. | Downstream supply chain is where allocation or distribution is in effect. The mistakes place by external distributors. Warner Brother created and put into place digital allocations and this was done through broadband communication such as; links, high- definition television. Over 6,000 motion pictures have been used for digital technology. Now they available through Warner Brothers film library. The online website for Warner Brothers gives customers the ability traces it trendy characters. | Choose one of these components and make a recommendation for an improvement to that area of the supply chain. Explain your reasoning for......

Words: 349 - Pages: 2

Premium Essay

Sony

...April 2011 (As per latest GFK reports) and Sony is fuelling this growth by providing the best quality 3D LED TVs in the Indian market. Delivering the entertainment you want, when you want, the 2011 BRAVIA line-up delivers instant access to online entertainment. Providing internet feature right from 22(56 cms) to 65(165 cms) screen size, customer can Watch, Communicate & Search the internet right in the comfort of their home. Not only this, Sony also has some exclusive internet content such as Sony Entertainment Television video clips, Music Search enabling customers to search artist, album and song information while listening to music tracks and upcoming applications such as Friday Moviez. This line-up also marks the re-birth of 3D HD TVs that delivers outstanding performance in terms of better than ever 3D picture quality. Sony has made an investment of Rs.150 crore towards 360 degree multi-media campaign “The Rebirth. LED TV”. This will include television and print commercial, and online. Not only this, Sony plans to enhance its existing distribution network to 6,000 in FY12, up from 5,000 outlets last year. Competitor analysis Sony knows that their competitors like Samsung, panasonic, LG and several other manufacturers will also be tempted to launch such a product but since it has patent, they may not be able...

Words: 1841 - Pages: 8

Premium Essay

Computer Memory

...Magnetic Storage Magnetic storage devices store data by magnetizing particles on a disk or tape. A floppy disk is so called because it consists of a flexible sheet of plastic, coated with iron oxide – a magnetizable material. A floppy disk drive spins at 360 revolutions per minute (rpm), so it's relatively slow. However, a hard drive spins at over 7,200 rpm and stores data on a stack of metal rotating disks called platters. This means you can store much more data and retrieve information much faster. New disks need to be formatted before you can use them, unless they come preformatted from the manufacturer. When the disk is formatted, the operating system (OS) organizes the disk surface into circular tracks and divides each track into sectors. The OS creates a directory which will record the specific location of files. When you save a file, the OS moves the read/write head of the drive towards empty sectors, records the data and writes an entry for the directory. Later on, when you open that file, the OS looks for its entry in the directory, moves the read/write heads to the correct sector, and reads the file in the RAM area. However, formatting erases any existing files on a disk, so do not format disks on which data that you don't want to lose is stored. The OS allows you to create one or more partitions on your hard drive, in effect dividing it into several logical parts. Partitions let you install more than one operating system (e.g. Windows and Linux) on your......

Words: 1272 - Pages: 6

Free Essay

Marketing

...www.regza-asia.com Toshiba Group contributes to the sustainable future of planet Earth. YOUR LIFE WITH ENHANCED COMPATIBILITY* Enjoy total movie indulgence in 27 video formats** with the new Power TV – PB10 and PS10! With playback compatibility of 27 video formats, you can now playback most of the popular video formats commonly available in the market for greater sharing convenience on various model sizes. PB10 and PS10 are the latest addition to the Power TV family that can now bring you and your loved ones to a whole new level of home entertainment. You can now enjoy your favourite video collection in the most stylish and hassle-free manner – Simply plug and playback directly from your USB flash drive. What’s more, the new PB10 and PS10 can even work with 4 Audio Formats (MP3, MP4, WAV and WMA) and JPEG playback to allow hassle-free playback of songs and music directly from a flash drive, or viewing photos and re-collecting fond memories of your recent outings with you and your loved ones. * Subject to hardware and software specifications. ** Combination of 27 video formats in the following media formats (AVI, PS, TS/TP, VOB, MOV, MP4, ASF/WMV, DivX, Xvid, MKV, RMVB, FLV, 3GPP, M-JPEG) in various video codec. Please refer to Owner’s Manual for more details. PB10 PB1 Power Booster PS10 PS1 P ower Saver PC1 Power Charger Make Your Choice to Upgrade Your Life Power TV, the new family member of Toshiba REGZA LCD TV, is power-packed with......

Words: 1409 - Pages: 6

Free Essay

Appendix B

...Appendix B Picture the Supply Chain Complete the chart below by outlining the digital content supply chain at Warner Bros. Entertainment. |Upstream Component |Internal Component |Downstream Component | |(sourcing/procurement) |(packing/assembly |(distribution) | | |manufacturing) | | | | | | |Warner Bros. is enlisting the help or |The main company Warner Bros. Entertainment| | |outsourcing to Hewlett-Packard to increase |serves as an umbrella for smaller | | |sales and give the consumer what they |companies, this becomes costly with little | | |want-digital media. |time in between productions. With three | | |Warner Bros Entertainment is responsible |types available DVD’s, HDDVD’s and Blu-ray | | |for delivering technology to the consumer. |disc’s, the alternate availability of these| ......

Words: 267 - Pages: 2

Premium Essay

Calculate the Total Price to Purchase All the Components Required to Build a State-of-the-Art Gaming Computer from Components Available on the Internet.

...supply CORSAIR HX Series HX750 $130 Motherboard GIGABYTE GA-990FXA-UD3 $133 Hard Drive TOSHIBA DT01ACA100 1TB 7200 RPM 32MB Cache $65 Sound Card ASUS Xonar DX 7.1 $90 Graphics Card MSI N650-MD1GD5/OC GeForce GTX 650 1GB $110 Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate $190 BaseCost = 1, 028 RAM | Purchase Code | Price | G.SKILL Ripjaws Series 4GB | G | $48 | G.SKILL Ripjaws Series 8GB | R | $75 | G.SKILL Ripjaws X Series 16GB | X | $155 | DVD | Purchase Code | Price | SAMSUNG Black 18X DVD-ROM | S | $17 | SuperMicro Black 8X DVD-ROM | M | $51 | HP Black SATA Slim DVD-ROM | H | $74 | Monitor | Purchase Code | Price | Asus VE248H Black 24" 2ms Full HD HDMI LED | A | $185 | Asus VE228H 21.5" Full HD HDMI LED | V | $135 | Asus VE278Q Black 27" 1920x1080 2ms Full HD HDMI LED | L | $245 | 1. A.    Problem Analysis – Following the directions in the assignment, clearly write up your problem analysis in this section. For the state of the art gaming computer, the user has already identified fixed items that will be required on any computer, regardless of the other options. This will be identified by the input, BaseCost ($1,028). The other inputs for this program are the ram cost (RamChoice), DVD cost (DvdChoice), and monitor (MonitorChoice). One the options are decided on, the program must determine the cost of these items. The output for the program will be the total of the computer, TotalCost. TotalCost will be calculated by BaseCost +......

Words: 775 - Pages: 4

Premium Essay

Blu Ray

...References: (Nystedt 2008) Storage When it comes to storage, blu-ray disc has definitely been a leap forward in terms of how much data we can hold on a single disc. When the DVD disc was still popular it was only able to hold up to five gigabytes of storage. Now, you may think that is quite a bit, but remember you have to store audio, video, and miscellaneous information on a single disc. The resulting limitations of the DVD disc became apparent as we moved forward in technology advancements with audio and video. When the blu-ray disc was becoming popular it started out with a single layer which was capable of over 25 gigabytes of data storage. The technology world was flung open to new opportunities in greater audio performance as well as what is now trending as 4K television. Video The video industry was stymied by the low-end data storage of the DVD Disc. They needed something to be able to cram more data that was more advanced and high end to the consumer. What better place to start with the blu-ray disc when Sony and Pioneer unveil the new format at Japan’s Ceatec show in 2000. They had also announced the Ultra Density Optical, a blue-laser optical disc format proposed to replace the magneto-optical discs. Amazing how a large multi-commercial product corporation mostly known for video development had come up with the idea. Video playback was able to move forward to what we know as high definition at 1080p resolution. Great looking picture......

Words: 433 - Pages: 2

Premium Essay

Sony Tech and Innovation

...Executive Summary In the following report, it will cover the market and demand analysis of Sony, and which includes an outline of Sony’s market position with the use of analytical tools such as a SWOT analysis and taking into consideration macro factors which influence Sony both internally and externally. The report will also consist of innovation analysis of Sony that outlines the ways in which they differentiate themselves with the use of their research and development strategies, and the threats which follow as a consequence of taking the risk of being creative. Furthermore the future challenges which the firm may face will be analysed as part of strategic outcomes, and how Sony can react to these challenges in the future. 1.0 Introduction To begin with, we will carry out a report on Sony which will include details of how they are currently competing in the market. Also, an innovation analysis will be carried out into Sony and their unique selling point of being one of the most innovative companies in the world. The types of details of Sony, which will be reviewed, are internal such as strengths and weaknesses. The external factors, which will be analyzed, are macro factors, which affect the company such as detailed SWOT analysis and their corporate image. Finally, the challenges, which Sony has to face in the future, will be reviewed and ways in which Sony respond by countering the challenges they......

Words: 1504 - Pages: 7

Premium Essay

Blu Ray vs Dvd

...release in June 2006. The format was developed to enable recording, rewriting and playback of high-definition video (HD), as well as storing large amounts of data. This extra capacity combined with the use of advanced video and audio codecs will offer consumers an unprecedented HD experience. The specifications of Blu – Ray vs. DVD Blu-Ray uses a blue-violet laser as opposed to the red laser used on DVDs. This allows Blu-Ray discs to hold a lot more information on them than DVDs. This increase in the amount of information that can be stored on a disc allows you to put High-Definition movies on a disc and not run out of space, since the average HD movie will take up about 15-20 gigabyte (GB) of space. If you have not seen an HD movie yet I would suggest stopping by your local Best Buy or Circuit City and looking at a Blu-Ray display. The images are sharper, brighter, and more detailed than any DVD movie. What manufacturers are trying to do is make the movie look as close to what you see in a real theater as possible, except for it is a tenth the size and in your home. Blu-Rays cannot be played in an additional DVD player, which means that you will eventually have to buy a Blu-ray player. However, all Blu-ray players can play DVDs, and they upscale the images to look better on an HD screen, up to 1080p so, while you will have to get a new Blu-Ray player to play HD movies, you can still see all of your current DVDs on the same player, and they'll be enhanced as well....

Words: 1087 - Pages: 5

Free Essay

Xbis219 Appendix B

...Associate Level Material Appendix B Picture the Supply Chain |Upstream Component |Internal Component |Downstream Component | |(sourcing/procurement) |(packing/assembly |(distribution) | | |manufacturing) | | | | | | |Where planning, managing, sourcing and |Packaging, manufacturing, assembling are |In this supply section, allocation and/or | |producing of the entire activities are made|taken place in this supply section. |distribution of the finished products by | |by external suppliers. | |external distributors are taken place. | | |Based on the behavior of Warner Brother’s | | |For this purposes, Hewlett-Packard is |customers and the booming in technology |Due to nature of the customer demand and | |chosen main supplier by Warner Brothers. |with new gadgets and devices, Warner |growing technology, Warner Brothers created| | |Brothers decided to make future......

Words: 594 - Pages: 3

Free Essay

Xbis219 Week 4 Check Point

...Warner Brothers Elvio Marcuzzi XBIS/219 Business Information System Due date: 01/11/2013 Instructor: Greg Kramer University of Phoenix Warner Brothers Considering the no-stop progress of technology, smart phones, pads, WiFi available in most of the public spaces, people depending everyday more from Internet; choosing the correct supply chain to success, is becoming a big challenge, but the direction to follow looks very clear. In North America 78, 9% of the population, with an increase of 153.5% in the last 10 years, is opening a window into the web; Internet should be the main Supply Chain a company should use. Upstream component, internal component and downstream component are the three digital content supply chains at Warner Brother, but where and how can the company improve the customer requests? Warner Brothers is one of the biggest and oldest names for films, television and music entertainment; for this reason the company grown up many years before the explosions of Internet and the today’s technology. When they realize that the customers demand and requests were becoming different, they started developing strategies to optimize the supply chain. I think that WB internal component supply chain have much more spaces of improvements. They did implement the digital end to end business to satisfy customer request, but is this enough? I would personally improve the marketing to find out what digital product clients would love to have and to use. DVD,......

Words: 402 - Pages: 2

Premium Essay

Boog

...References: (Nystedt 2008) Storage When it comes to storage, blu-ray disc has definitely been a leap forward in terms of how much data we can hold on a single disc. When the DVD disc was still popular it was only able to hold up to five gigabytes of storage. Now, you may think that is quite a bit, but remember you have to store audio, video, and miscellaneous information on a single disc. The resulting limitations of the DVD disc became apparent as we moved forward in technology advancements with audio and video. When the blu-ray disc was becoming popular it started out with a single layer which was capable of over 25 gigabytes of data storage. The technology world was flung open to new opportunities in greater audio performance as well as what is now trending as 4K television. Video The video industry was stymied by the low-end data storage of the DVD Disc. They needed something to be able to cram more data that was more advanced and high end to the consumer. What better place to start with the blu-ray disc when Sony and Pioneer unveil the new format at Japan’s Ceatec show in 2000. They had also announced the Ultra Density Optical, a blue-laser optical disc format proposed to replace the magneto-optical discs. Amazing how a large multi-commercial product corporation mostly known for video development had come up with the idea. Video playback was able to move forward to what we know as high definition at 1080p resolution. Great looking picture......

Words: 433 - Pages: 2