Free Essay

Hejj

In: Science

Submitted By emmakbholmgaard
Words 286
Pages 2
Organisk kemi

Historisk set troede man:
Uorganiske: Forbindelser fra ”død-verden” og mineraler.
Organiske: Udvundet fra naturlige kilder. Organiske forbindelser har med de levende organismer at gøre. Kemiske forbindelser vedr. Levende organismer krævede livskraft.

År 1100: renfremstille ethanol – distilation
1828: F. Wöhler – urinstof(organisk) udfra ammocium(uorganisk)

Organiske forbindelser(over 23 millioner organiske forbindelser man kender til): * indeholder alle carbon * næsten altid hydrogen * i varierende grad: N, P, O,S,Cl, Bn, I

Undtagelser: CO2-3 findes i kalk(CaCO3)

Carbon, C(tilhører hovedgruppe 4 og har 4 elektroner i yderste skal):
Der findes uendelig mange forbindelser. Der findes kædeformede molekyler med og uden sidekæde, fx propan(enkeltbinding):

Der findes også dobbeltbindinger eller trippelbindinger.

Molekyleformlen: * antallet af forskellige atomer i forbindelser

Forskellige forbindelser kan have samme molekyleformel.

Familien – Alkan:
Organiske forbindelser inddeles i stofgrupper.

Carbonhydrider – alkaner:
- De fossile brændstoffer olie, kul og naturgas består til største del af kulbrinter, eller carbonhydrider.
- Carbonhydrider er en stor gruppe af molekyler som kun består af grundstofferne carbon, C, og hydrogen, H.
- Det er kun enkeltbindinger
- Kædeform

Disse er de simpleste carbonhydrider:

* Methan som har molekyldeformlen CH4.

* Ethan som har molekyleformlen C2H6

* Propan som har molekyleformlen C3H8

Molekyleformlen for alle alkaner: CnH2n+2

Fysiske egenskaber: * De første 4 alkaner er gasser ved stuetemperatur, nr. 5-16 er væsker og alkaner med flere end 16 C-atomer er faste stoffer * Alle alkaner er brændbare dvs. de reagerer med luftens oxygen hvis det er en fuldstændig forbrænding. Når man brænder alkaner vil man altid få vand og CO2 * Carbonhydrider er vandskyende, dvs. de kan ikke blandes med vand * Hvis carbonhydridet er på væskeform vil det som regel lægge sig ovenpå vandet, da densiteten (massefylden) for et carbonhydrid er lavere end for vand

Similar Documents