Free Essay

Hello

In: Other Topics

Submitted By jamie1990
Words 1930
Pages 8
Franse woorden uit het boek:
Bonjour goedendag
Je suis ik ben
Une assistante de direction directiesecretaresse/managementassistente
Chez bij (+bedrijfsnaam)
À in (+plaats)
À La Haye in Den Haag
Aux Pays-Bas in Nederland
Le chef het afdelingshoofd
Le chef de marketing het hoofd marketing
De van
Le responsable de la publicité de verantwoordelijke voor de reclame
Nous sommes wij zijn
Et en
La réceptionniste de receptioniste
La secrétaire de secretaresse
Madame mevrouw
La directrice de directrice
Vous êtes bent u
Monsieur meneer
Oui ja
Non nee
Voici hier is
Le directeur de directeur
Le mur de muur
Le chef het hoofd (van een afdeling)
Le numéro de téléphone het telefoonnummer
La directrice de directrice
La maison de firma
La fenêtre het raam
La photocopieuse het fotokopieerapparaat
L’accueil de ontvangst/receptie
L ‘ordinateur de computer
L’homme de man
L’ouverture de opening
L’entrée de ingang
L’heure het uur
Les directeur de directeuren
Les murs de muren
Les maisons de firma’s
Les fenêtres de ramen
Les ondinateurs de computers
Les hommes de mannen
Les heurs de heurs
Je m´appele ik ben
Sont zijn
La minorité de minderheid
Le représentant de vertegenwoordiger
J´ai ik heb
La maison de firma/het huis
Une invitation een uitnodiging
Merci dank u wel
Asseyez-vous gaat u zitten
S’il vous plaît alstublieft
Les parents de ouders
Nous avons wij hebben
Une surprise een verrassing
Pour voor
Est là is aanwezig
Un instant een ogenblikje
… à l’appareil u spreekt met …
Ici … u spreekt met …
Un rendez-vous een afspraak
Je vous le passe ik verbind u door
Passer doorverbinden met
Au revoir tot ziens
De rien geen dank
Il est là hij is aanwezig
Un message een boodschap
Je travaille ik werk
Aujourd’hui vandaag
D’accord akkoord
Je passe ik geef door
Le paquet het pakje
La fiche het formulier
Maman mamma
Déjeuner lunchen
Avec moi met mij
Travailler werken
Tant pis jammer
Téléphoner à opbellen naar, bellen met
Que dat
Diner dineren
Ce soir vanavond
D’accord afgesproken
Très bien heel goed
Arriver aankomen
Comment allez-vous? Hoe gaat het met u?
Très bien, et vous? Heel goed, en met u?
Ça va (bien). Het gaat (goed).
Je vous présente … ik stel u voor aan …
Présenter voorstellen
Comme als
Un assistant commercial een commercieel medewerker
Une assistante commerciale een commercieel medewerkster
Enchanté(e) de faire votre connaissance. Aangenaam kennis te maken.
Bienvenue welkom
Commandé besteld
La tulipe de tulp
La société de firma
Compter tellen
La filiale het filiaal
En France in Frankrijk
La France Frankrijk
Un employé een werknemer
Le poste het toestel (van een telefoon)
Salut hallo
Un question een vraag
Combien de hoeveel
La personne de persoon
En totalité in het totaal
Voilà kijk eens (algemene uitroep)
Je pense ik denk
Penser denken
La comptabilité de boekhouding
Le chef de la comptabilité het hoofd van de boekhouding
Le chef du personnel het hoofd personeelszaken
Le chef des achats het hoofd van de afdeling inkoop
Le chef de direction het hoofd van de afdeling verkoop
L’assistante de direction de directiesecretaresse, managementassistente
Le chef de la logistique et du magasin het hoofd logistiek en magazijn
Le magasin het magazijn
Bien sûr natuurlijk
Autres andere
Au bij
Le service des ventes de afdeling verkoop
Le service des achats de afdeling inkoop
Il y a er is, er zijn
Le stagiaire, la stagiaire de stagiaire
Par example bijvoorbeeld
La commande de bestelling
La fille het meisje
La femme de vrouw
Moins min
La rose de roos
La couleur de kleur
Le stylo de pen
La réservation de reservering
Noter opschrijven
La cliente, le client de klant
Oublier vergeten
L’heure de tijd
Cher duur
Le jour de dag
Le départ het vertrek
Le temps de tijd
Les vacances de vakantie
Comment ça va? Hoe gaat het ermee?
Très erg
Aussi ook
Un problème een probleem
Tu m’aides? Wil je me helpen?
S’il vous plaît alsjeblieft
Maintenant nu
La facture de factuur, de rekening
C’est ça dat is zo
Chercher zoeken
Ici hier
Photocopier kopiëren
Rendre (terug)geven
Vite snel
Je suis de … ik kom uit …
Être de … komen uit …
Je viens de … ik kom uit …
Venir de … komen uit …
En Espagne in Spanje
À Barcelone in Barcelona
Au Portugal in Portugal
Lisbonne Lissabon
Le pays het land
Puis-je vous aider? Kan ik u helpen?
Aider helpen
N’est-ce pas? Niet waar?
C’est vrai dat is waar/dat klopt
Chez nous bij ons
Le mois de maand
Je ne sais pas ik weet het niet
Savoir weter
Une place een plaats
Parler à spreken met
Elle peut zij kan
Pouvoir kunnen
Alors nou, dan
À bientôt tot gauw
Bientôt gauw
Je vais ik ga
L’Espagne Spanje
Le Danemark Denemarken
L’Autiche Oostenrijk
Groningue Groningen
La France Frankrijk
Les Pays-Bas Nederland
La Belgique België
Le Canada Canada
Le colis het pakje
Une firme een firma
Importer importeren
Exporter exporteren
Des légumes groente
Nous collaborons wij werken samen
Collaborer samenwerken
Une entreprise een onderneming, bedrijf
Par example bijvoorbeeld
Le département de afdeling
Le secrétariat het secretariaat
Le personnel het personeel
Le marketing de marketing
La logistique de logistiek
Plusieurs verscheidene, meerdere
Tous allemaal
Diriger leiden
Surveiller bewaken, letten op
Le travail het werk
Ce sont dat zijn
Souvent vaak
Ensemble samen
Un assistant een medewerker
Nous faisons wij doen
Faire doen (onregelmatig werkwoord)
La gestion het beheer
La gestion du personnel het personeelsbeleid
Ils font zij doen
Depuis sinds
Acheter kopen
La vente aux enchères de veiling
Le produit het product
En Europe in Europa
L’Europe Europa
Beaucoup de veel
Moi ik
Stimuler stimuleren
Le magasin het magazijn
Organiser organiseren
Le transport het transport
Le camion de vrachtwagens
Nous louons wij huren
Louer huren
Le transporteur de transporteur, transportorganisatie
Préparer voorbereiden
Un agenda een agenda
Accueillir ontvangen (onregelmatig werkwoord)
Le visiteur de bezoek
Répondre à beantwoorden
Le téléphone de telefoon
Taper typen
La lettre de brief
Le contrat het contract
Par semaine per week
La semaine de week
Tous les jours alle dagen, elke dag
Quand wanneer
De (+tijd) à (+tijd) van (+tijd) tot (+tijd)
À midi om 12 uur ’s middags
La pause de pauze
Le week-end het weekend
Sauf behalve
Le vendredi vrijdags
Vendredi vrijdag
L’apres-midi de middag
Terminer eindigen
Je vous écoute. Ik luister./ Zegt u het maar.
Écouter luisteren
Tard laat
Le contact het contact
À l’étranger in het buitenland
Au bureau de in het kantoor van
Une réunion een vergadering
La salle de réunion de vergaderzaal
Qui wie
L’ordre du jour de agenda (van een vergadering)
N’est pas is niet
Ne … pas niet
Prochain aanstaande
Une semaine a sept jours Een week heeft zeven dagen
Lundi maandag
Mardi dinsdag
Mercredi woensdag
Jeudi donderdag
Vendredi vrijdag
Semedi zaterdag
Dimanche zondag
Je voudrais ik wil graag
Fixer afspreken, vastleggen
Vous-même uzelf
Noter noteren
Dans in
Un agenda een agenda (voor de afspraken)
Je vous remercie beaucoup Ik dank u zeer
Remercier (be)danken
Ne vous inquiétez pas! Wees gerust. Maak u geen zorgen.
Le sujet het onderwerp
Terminer (be)eindigen
D’ailleurs trouwens
Où waar
Une lettre een brief
Pour lui voor hem
Commencer beginnen
Il peut hij kan
Demain morgen
Impossible onmogelijk
Possible mogelijk
Demander vragen
Quelle heur est-il? Hoe laat is het?
Il est midi Het is 12 uur ’s middags.
Il est minuit Het is 12 uur ’s nachts.
Il est une heure. Het is 1 uur.
Il est deux heures Het is 2 uur.
Il est deux heures cinq. Het is vijf over twee.
Il est deux heures moins le quart. Het is kwart voor 2.
Il est deux heures et quart. Het is kwart over 2.
Il est deux heures et demie. Het is half 3.
A quelle heure? A 5 heures. Hoe laat? Om 5 uur.
Quelle heur est-il? Hoe laat is het?
Il est … heure(s). Het is … uur.
Pourquoi waarom
Le TGV De HSL
Il va hij gaat, hij zal
Aller gaan
Discuter de praten over
La participation de deelname
Le salon de beurs
International internationaal
Chercher zoeken
Qui wie
La gare het station
Ils vont ze gaan, ze zullen
Je vais ik ga, ik zal
Réserver reserveren
Une table een tafel
Trop te
Toujours altijd
À quelle heure hoe laat
Il part hij vertrekt
Partir vertrekken
Le TGV pour Paris de HSL naar Parijs
Rentrer terugkeren
Appeler bellen
Le taxi de taxi
Tôt vroeg
Ne … pas encore nog niet
Nous allons wij gaan
Proposer à voorstellen aan
Près de bij (in de buurt van)
C’est une bonne idée! Dat is een goed idee!

Hoofdstuk 4:
Je voudrais Ik wil graag (beleefde vorm)
Vouloir willen
Ce rendez-vous die afspraak
Contrôler controleren
Regarder kijken
Je vois ik zie (het)
Communiquer doorgeven, mededelen
Que puis-je faire pour vous? Wat kan ik voor doen?
Puis-je kan ik
Moi-même ikzelf
Nous proposons wij stellen voor
Proposer voorstellen, voorleggen
Pourriez-vous? Zou u kunnen?
Déjà al
Cette heure dat tijdstip, dat uur
Votre aide uw hulp
Annuler afzeggen, annuleren
La grippe de griep
Remettre verplaatsen
Malade ziek
Grave erg
Souhaiter à wensen aan
Si c’est possible als dat kan
À la même heure op dezelfde tijd
Je l’ai noté ik heb het genoteerd
Un prompt rétablissement beterschap (letterlijk: een spoedig herstel)
Une voiture een auto
Un kilo de fromage een kilo kaas
Le fromage de kaas
Je peux regarder ik kan kijken
La date de datum
Peut-être misschien
Une foitre annuelle een jaarlijks terugkerende beurs
La foire de beurs
Savoir si weten of
L’exportation de export
Inviter à uitnodigen om te
Assister à deelnemen om te
Libre vrij, beschikbaar
Conseiller aanraden
Done dus
À la fin du mois de mai aan het eind van de maand mei
J’envoie ik stuur
Envoyer sturen, zenden
Immédiatement onmiddellijk
Aimable vriendelijk, aardig
A téléphoné heeft gebeld
Le 25 juin 25 juni
Voir zien, kijken
J’espère ik verwacht, ik hoop
Le premier juilliet 1 juli
Ce jour-là die dag
Raconter vertellen
Cela dat
Ce matin vanochtend
Où waar?
J’ai l’intention de ik ben van plan te
Avoir l’intention de van plan zijn te
Visiter bezoeken
Ma famille mijn familie
Je suis de retour ik ben terug
Tout de suite meteen
Vous ne pouvez pas u kunt niet
Gentil aardig
À plus tard tot later
Janvier januari
Février februari
Mars maart
Avril april
Mai mei
Juin juni
Juillet juli
Août augustus
Septembre september
Octobre oktober
Novembre november
Decembre december
C’est quand? Wanneer is het?
Un hôtel een hotel

Hoofdstuk 5:

Où waar
Dans in
Sur op
Sous onder
Entre tussen
Devant voor
Derrière achter
À côté de naast
À gauche de links van
À droite de rechts van
Au milieu de in het midden van
Au bout de aan het eind van
Au fond de achterin
La table de tafel
Une entrée een ingang
Il y a er staat, er staan, er is, er zijn
La poubelle de prullenbak
La chaise de bureau de bureaustoel
Une armoire een kast
Le sac de tas, de zak
Le sac à main de handtas
Mon mijn
Ton jouw
Ta jouw
Tu gues! Je maakt een grapje!
Une armoire een kast
Avoir raison gelijk hebben
Vous pouvez u kunt
Bien wel
Trouver vinden
La serviette de aktetas
Au premier étage op de eerste verdieping
Premier, première eerste
Deuxième tweede
Un étage een verdieping
La porte de deur
Un ascenseur een lift
La bâtiment het gebouw
Tout près vlakbij
Après daarna
Le mètre de meter

Similar Documents

Premium Essay

Hello

...hi For other uses, see Hello (disambiguation). "Hallo" redirects here. For other uses, see Hallo (disambiguation). Hello is a salutation or greeting in the English language. It is attested in writing as early as the 1860s.[1] Contents   [hide]  * 1 First use * 2 Etymology * 2.1 Telephone * 2.2 Hullo * 2.3 Hallo and hollo * 2.4 Cognates * 3 "Hello, World" computer program * 4 The Apple DOS HELLO program * 5 Perception of "Hello" in other nations * 6 See also * 7 References * 8 External links ------------------------------------------------- First use Hello, with that spelling, was used in publications as early as 1833. These include an 1833 American book called The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee,[2] which was reprinted that same year in The London Literary Gazette.[3] The word was extensively used in literature by the 1860s.[4] ------------------------------------------------- Etymology According to the Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hallo, hollo,[5] which came from Old High German "halâ, holâ, emphatic imperative of halôn, holôn to fetch, used especially in hailing a ferryman."[6] It also connects the development of hello to the influence of an earlier form, holla, whose origin is in the French holà (roughly, 'whoa there!', from French là 'there').[7] As in addition to hello,halloo,[8] hallo, hollo, hullo and (rarely) hillo also exist as......

Words: 698 - Pages: 3

Premium Essay

Hello Kitty and Dear Daniel - Why They Appeal to Such Broad Segments in Asia.

...Happy Meal promotion by McDonalds in Singapore in 2000 where McD’s customers could buy a Hello Kitty or Dear Daniel doll for $2.60 Singapore dollars caused such a frenzy (and a ruckus too) that it has caught the interest of both the media, global marketers and academics alike. In the end, this Hello Kitty McToy promotion increased the interest and sales for McDonalds; but with a different consumer; and not the intended target group - the prepubescent girls and boys! The reasons for this unexpected and overwhelming appeal for this McToy campaign in Singapore and the rest of Asia can be postulated to the following. They are however divided into two categories – the first covering the Asiatic region in general; and secondly, specifically to the Singapore market only: A) Across Asia: i. The Growth, Charge and Impact of the Kawaii Concept: Kawaii is a key concept that characterizes the modern Japanese culture. Literary translated as “cute” in English or figuratively as “things that are desired”, this culture originated with the 15 to 18 year old girls in Japan. Soon, marketers and advertisers in the fashion, publishing and the cute-little-gadgets industries recognizing the wide potential and appeal of this niche segment began to leverage on it. As this market segment is typified by the characteristic “not how much they spend” but “it’s that they all buy the same things”, hot items (like Hello Kitty) when caught by the wave can easily reach 100% market penetration in......

Words: 1349 - Pages: 6

Premium Essay

Wahooo

...meep blah blooop meep meep merrp merp hello hello hello hello heloo heloo hello hello hello hello hello hello hello my name I hello my name is hello my name is hello my name s hello my name is hello Helen erin jack fan fran san fran sisco Italy new york las angeles hello I hate English this is not fun yes it is not fun this sucks a lot yes it does I do not like this at all this smells like farts yes it does cuz English is a piece of poo and I hate it so much I would rather do math than this is hate this thank god im almost done with English this year meep blah blooop meep meep merrp merp hello hello hello hello heloo heloo hello hello hello hello hello hello hello my name I hello my name is hello my name is hello my name s hello my name is hello Helen erin jack fan fran san fran sisco Italy new york las angeles hello I hate English this is not fun yes it is not fun this sucks a lot yes it does I do not like this at all this smells like farts yes it does cuz English is a piece of poo and I hate it so much I would rather do math than this is hate this thank god im almost done with English this year meep blah blooop meep meep merrp merp hello hello hello hello heloo heloo hello hello hello hello hello hello hello my name I hello my name is hello my name is hello my name s hello my name is hello Helen erin jack fan fran san fran sisco Italy new york las angeles hello I hate English this is not fun yes it is not fun this sucks a lot yes it does I do not like this at......

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Sanrio Proyect

...franchisee’s stores with licensing or wholesale, we can say that the power of supplier brand its low inside the Sanrio factories around the world but high for the different stores that sell Sanrio Inc. products. The company is not limited to character promotion through their products but also through publishing and movie productions. The company also partners with various food establishments of which it also shares franchises. Sanrio has rights to Peanuts characters in Japan and owns an animatronics establishment known as the Kokoro Company, Ltd. whose most popular android is known as Actroid. Taiwan's second largest airlines, Eva Air, decided in October 2005 to use the Hello Kitty brand on flight routes between Taipei, Tokyo and Fukuoka. By paying Sanrio a franchisee fee, Eva Air has dedicated an entire Airbus A300-200 to the Hello Kitty brand and its cutie-like universe. The Power of Buyers The power of buyers is high. Since Sanrio Inc. produces its owns products, the potential buyers are franchisee stores. Inside these ones the main buyers are women from all ages and also men that buy items for women or for...

Words: 642 - Pages: 3

Premium Essay

Arts2213 Literature Review

...Japanese popular culture has been around for many years and is the leading wave of Asian popular culture. It includes a variety of media such as manga, anime, film and music. Japanese popular culture is also portrayed through physical forms such as products, celebrities, personalities, maid cafes and may others. SMAP is a Jpop boy band with immense popularity from Japan and is one form of Japanese popular culture. Darling-Wolf suggests that SMAP's popularity is due to its careful construction of appeal and masculinity. SMAP is not well-known for their talents in singing, but rather for depicting Japanese personalities. Darling-Wolf refers to SMAP members as 'life-sized' pop idols (Aoyagi) who personifies a typical Japanese boy or girl which allows audiences to relate to them well. This is supported by Yano's research which highlights that fans form emotional bonds and connections with celebrities due to their charisma and personalities. Darling-Wolf that SMAP is popular is due to its intertextuality from appearing in TV shows, movies, talk shows and many more media forms which allows fans to feel a proximity or closeness. Intertextuality allows SMAP to be able to portray their personalities better and reach out to more audiences, which enables them to connect with their audience. Darling-Wolf argues that SMAP's fame is highly due to its constructed appeal of masculinity, which creates the 'perfect female fantasy'. SMAP members portray pluralities of masculinities which......

Words: 1243 - Pages: 5

Premium Essay

Mar Comm

...1. Introduction In 2014, Hello Kitty will be celebrating its 40th birthday. And to celebrate this milestone, on 18th April 2014, McDonald’s Singapore announced that they will once again collaborate with Sanrio to launch a set of six Hello Kitty dolls named as Hello Kitty Bubbly World. In this latest series of collaboration, Hello Kitty will be dressed up as six of her friends. And they are, ‘Pompompurin’, ‘Osaru No Monichi’, ‘My Melody’, ‘Kerokerokeroppi’, ‘Bad Badtz-Maru’, and ‘Tuxedo Sam’. And furthermore, it is also announced that Singapore will be the first in the world to launch the Hello Kitty Bubbly World. 1.1 Target Audience In this new collaboration, the target audiences are, the toy collectors and fans of Hello Kitty. 1.2 Main Objective The main objective of this new collaboration is not only to celebrate Hello Kitty’s 40th Anniversary, but it is also aim to push the sales of McDonald’s Singapore. In doing so, both Sanrio and McDonald’s have employed the co-branding strategy. However, unlike previous years, where the plush toys are made available over the counter and delivery, for the first time, McDonald’s Singapore will introduce the online order system, partnering Singpost. In doing so, McDonald’s Singapore aim to decrease the amount of people queuing overnight for the plush toys and also the fracas that happened in the previous collaboration. The aim of this essay is to analyze the marketing communication effort of McDonald’s Singapore. 2.......

Words: 1984 - Pages: 8

Free Essay

Final Marketing Plan

...MAN105- Principles of Marketing Final Marketing Plan December 12, 2010 Company: Sanrio Co. Ltd. I. Executive summary Hello Kitty was the name of a cartoon cat developed in 1974 by Sanrio Co. Ltd. (Sanrio), a Japanese company that sold character-branded goods in Japan and other parts of the world. Sanrio initially used the character to adorn petty merchandise like coin purses and pencil boxes targeted at small girls. However, after Hello Kitty became hugely popular, Sanrio extended the brand to a variety of other products. Sanrio Company, Ltd., based in Tokyo and with distribution throughout Japan and Southeast Asia, the Americas and Europe. In the Americas today, over 4,000 stores to sell Sanrio character merchandise. This includes Sanrio boutique stores Sanrio merchandise has many different kinds of categories including stationery, school supplies, bags, accessories, room décor, candy, and plush characters. The global toys and games market grew by 2.7% in 2008 to reach a value of $60.8 billion. In 2013, the global toys and games market is forecast to have a value of $69.1 billion, an increase of 13.7% since 2008. Sanrio’s marketing strategy is to raise the sale revenues in the increasing market condition as well as to maintain our loyal customers and attract more male customers; Sanrio will create different kinds of images of products to fit into different range of age, and repackage the old neutral characters such as Badtz-Maru (a male penguin), Keroppi(a frog),......

Words: 3792 - Pages: 16

Free Essay

Interview with Ned Kelly

...Ned Kelly is an infamous bushranger from Australia who is considered by some to be merely a cold-blooded killer and thief, while others consider him to be a hero. What is Ned Kelly is he a villain or hero? This interview will give young Ned another shot to prove himself right. Interviewer: Hello and welcome to news at when, when 1879.we are joined by the famous Ned Kelly himself. How are you Ned? Ned Kelly: Fine, thank you Interviewer: So please tell us Ned where and when you born? Ned Kelly: I was born in a shrub not far off Melbourne. Interviewer: How did you feel when your father died? Ned Kelly: It was a real sad moment knowing that there is absolutely no one to give you money to support the family with seven children and losing a member of the family. Interviewer: What were your emotions when returning from jail in 1874? Ned Kelly: Well there was mixed emotions rushing inside me first I was shocked then scared then sad. I realized that my dear sister had passed away ,my other sister married and my mum on the verge of getting married to some strange man I haven’t met .My world had gone up side down but I had to adapt to the new changes Interviewer: What were your intentions when saving the drowning boy? Ned Kelly: I wasn’t just doing so I would get a good name anyone would do that if they so someone dying. Interviewer: Why did you love horses so much? Ned Kelly: I loved my horses dearly because there were pretty my only friends growing up. Riding them made all...

Words: 461 - Pages: 2

Free Essay

Writing a Profile: My Friend Jenna

...number. I knock with force three times, and wait patiently. After about ten quick seconds, the door flies open and startles me a little. “Hey! Sorry my room is a little bit messy, I was gone all weekend, and I got back not too long ago” Jennah says. I explain to her that I totally understand, as I was gone all weekend too. I look past her a little bit as I am entering her dorm room. It is a little bit plain, and not equipped with much. As I look to my left at her bed, I do notice something that catches my interest: a Hello Kitty bed comforter. “No way! Jennah, I adore your comforter” I say excitedly. “Hello Kitty is the bomb” she agrees. I am not surprised at the fact that she has a comforter with a character popular among young elementary-aged girls. For the week that I’ve known her, she seemed very free-spirited, and young at heart. I observe her outfit and see something I, for some reason, did not notice when I first entered. She was wearing a Hello Kitty t-shirt. Accommodating her shirt was a pair of black cut-off shorts that looked like she may have chopped them into shorts herself. She was also wearing a necklace with a small metal skull, and few black and white rubber bracelets. The two most prominent things about her, however, were the two lip piercings (known as snake bites), and the blue shoulder-length hair. “So yeah, this is my dorm!” she exclaims in a uniquely...

Words: 1255 - Pages: 6

Premium Essay

Hello

...Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you?...

Words: 1513 - Pages: 7

Premium Essay

Hello

...Hello. Skdjfhkd skjedfhwkeihf weijfo iej r oliejr oihe o ljfoijwefwlejhflkhl ksdhjfohefl f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Jkhgfaegiu 2cpujr v Ri p3r v43ri pvo4t rvip4ujtoih4oithj ovi4tujh3oi4ujt v 4ihrjoi4jh tvoi43thuo4utjhoi4ujtroi rijgf lq I qo3i4ht oq 34 43rj34 tqj4toi4jflajernolifj 4 rtqlerjq rt q4t Qiuwh3r jriejn rjroemn eojr eorj jf ek iej eojf oiej p u32rj q erj vnurunfumql v ijrfnid r r r r r r r r r r rr Rhqikh4r rjh r 3 rrjru the the the the the the th e e beb ebe be be be be be be gebe bebe eb ebeb c ehy vjbnfbn kqwheruh werbkqer43r\\\\ Thast is all she wrote . Sejhkjehf c rhfieu oihef Just writin ghtis gortri vhjr hqrkth ijto3ihjt Hrfiuhrtnufjrtui frjfurn fhfurnvir fhello hello heloo hello hello hello hello Ejhue r r rh curnfur rjru rthe thet the the the theht eht a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...

Words: 252 - Pages: 2

Free Essay

Hello

...Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello......

Words: 384 - Pages: 2

Premium Essay

Hello

...Hey hi hello First use Hello, with that spelling, was used in publications as early as 1833. These include an 1833 American book called The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee,[2] which was reprinted that same year in The London Literary Gazette.[3] The word was extensively used in literature by the 1860s.[4] Etymology According to the Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hallo, hollo,[5] which came from Old High German "halâ, holâ, emphatic imperative of halôn, holôn to fetch, used especially in hailing a ferryman."[6] It also connects the development of hello to the influence of an earlier form, holla, whose origin is in the French holà (roughly, 'whoa there!', from French là 'there').[7] As in addition to hello, halloo,[8] hallo, hollo, hullo and (rarely) hillo also exist as variants or related words, the word can be spelt using any of all five vowels.[citation needed] Telephone The use of hello as a telephone greeting has been credited to Thomas Edison; according to one source, he expressed his surprise with a misheard Hullo.[9] Alexander Graham Bell initially used Ahoy (as used on ships) as a telephone greeting.[10][11] However, in 1877, Edison wrote to T.B.A. David, the president of the Central District and Printing Telegraph Company of Pittsburgh: Friend David, I do not think we shall need a call bell as Hello! can be heard 10 to 20 feet away. What you think? Edison - P.S. first cost of sender & receiver......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Hello

...Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hello kjwdkjajkdwdjkdkjdjkawdjawdjkwjkdwakjdajwdjwkdjwkadjdwkjw Hell......

Words: 729 - Pages: 3

Free Essay

Hello

...Hello world Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to you Hello to...

Words: 275 - Pages: 2