Free Essay

Helo

In: Other Topics

Submitted By sarafrandsen17
Words 1810
Pages 8
Afsender

Tidspunkt

Kilde nr. 27: Præsident George W. Bush’ ultimatum til Irak 18.3.2003
Mine kære medborgere.

Modatagerene er Amerika

Begivenhederne i Irak er nu nået til afgørelsens time. I mere end et årti har USA og andre nationer gjort tålmodige og hæderlige forsøg på at afvæbne det irakiske regime uden krig. Samme regime afgav løfte om at afdække og destruere alle dets masseødelæggelsesvåben som en betingelse for at afslutte krigen i den Persiske Golf i 1991. Siden har verden har engageret sig i 12 års diplomati. Vi har vedtaget mere end et dusin resolutioner i FN’s Sikkerhedsråd. Vi har sendt hundreder af våbeninspektører til at overvåge afvæbningen af Irak. Vores gode vilje er ikke blevet gengældt. Det irakiske regime har udnyttet diplomatiet til at vinde tid og fordele. Det har over hele linjen trodset FN’s resolutioner, som kræver en total afvæbning. I årenes løb er FN’s våbeninspektører blevet truet af irakiske embedsmænd, blevet elektronisk aflyttet og er systematisk blevet bedraget. Fredelige forsøg på at af-væbne Irak har gang på gang slået fejl, for det er ikke fredelige mænd, vi har med at gøre. De efterretninger, denne og andre regeringer har indsamlet, efterlader in-gen tvivl om, at det irakiske regime fortsat besidder og skjuler nogen af de mest dødbringende våben, som findes. Regimet har allerede brugt masseødelæggelses-våben mod Iraks naboer og mod Iraks befolkning. Regimet har en fortid med fandenivoldske aggressioner i Mellemøsten. Det nærer et dybt had til Amerika og vores allierede. Det har støttet, trænet og skjult terro-rister, deriblandt agenter fra al Qaeda. Truslen er åbenlys: Ved brug af kemiske og biologiske våben og en dag også atomvåben, som de har fået fra Irak, kan terroristerne få opfyldt deres erklærede ambitioner og dræbe tusinder eller hundrede tusinder af uskyldige mennesker her i landet eller i andre lande. USA og andre lan-de har ikke gjort sig fortjent til og har ikke fremprovokeret denne trussel. Men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at overvinde den. I stedet for at lade os føre lige lukt ind i tragedien, vil vi sætte kurs mod sikkerheden. Før rædslernes dag oprinder, før det er for sent, vil denne trussel blive fjernet. Amerikas Forenede Stater har den suveræne bemyndigelse til at bruge væbnet magt for at garantere nationens sikkerhed. Det er en pligt, som påhviler mig som øverstbefalende, det har jeg aflagt ed på, og den ed vil jeg holde. USA’s kongres er til fulde klar over den trussel, vores land står overfor. Sidste år stemte kongressen med et overvældende flertal for brug af væbnet magt mod Irak. Amerika forsøgte at samarbejde med FN, fordi vi ønskede en fredelig løsning. Vi tror på FN’s mission. En af årsagerne til, at FN blev dannet efter anden verdens-krig, var at konfrontere aggressive diktatorer, aktivt og på et tidligt stadie, før de angriber uskyldige og forstyrrer freden. I begyndelsen af 1990’erne gjorde Sikkerhedsrådet brug af resolutionerne 678 og 687 mod Irak - resolutioner som stadig eksisterer - og som giver USA og vores allierede mandat til at bruge militærmagt for at slippe af med Iraks masseødelæggelsevåben. Det er ikke et spørgsmål om bemyndigelse, det er et spørgsmål om vilje. I september sidste år anmodede jeg i FN indtrængende verdens lande om at stå sammen for at fjerne denne trussel. Den 8. november vedtog Sikkerhedsrådet enstemmigt Resolution 1441, idet man fandt, at Irak ikke opfyldt sine forpligtelser, og samtidig sværgede man, at det ville få

alvorlige konsekvenser, såfremt Irak ikke indvilligede i en total og øjeblikkelig afvæbning. I dag kan intet land påstå, at Irak har afvæbnet. Og der sker ingen af-væbning i Irak, så længe Saddam Hussein er ved magten. Igennem de sidste fire og en halv måned har USA og vores allierede arbejdet i Sikkerhedsrådet for at gen-nemtvinge Sikkerhedsrådets årelange krav. Alligevel har nogle permanente med-lemmer af Sikkerhedsrådet offentligt erklæret at ville nedlægge veto ved enhver resolution, som vil betyde en afvæbning af Irak. Disse regeringer deler vores vur-deringer af faren, men ikke vores viljestyrke til at imødekomme denne fare. Men mange lande har viljestyrken samt mod og mandshjerte til at reagere mod denne trussel mod freden, og en bred koalition går nu sammen om at gennemtvinge ver-dens berettigede krav. FN’s Sikkerhedsråd har ikke levet op til sit ansvar, men vi vil leve op til vores. I den seneste tid har flere regeringer i Mellemøsten gjort deres del. De har via of-fentlige og private budskaber anmodet diktatoren om at forlade Irak, så afvæbnin-gen kan finde sted i fred og fordragelighed. Det har han afvist indtil videre. Årtiers bedrageri og grusomheder må nu høre op. Saddam Hussein og hans sønner må for-lade Irak inden for 48 timer. Gør de ikke det, resulterer det i en militær konflikt, og den begynder, når vi beslutter det. Alle udlændinge, deriblandt journalister og inspektører, bør straks forlade Irak, for deres egen sikkerheds skyld. Mange irakere kan lytte til mig i aften i en oversat radioudsendelse, og til dem har jeg et budskab. Hvis vi bliver tvunget til at bruge militær magt, vil det være rettet mod de lovløse mænd, som styrer jeres land, ikke mod jer. Vi vil sørge for de fødevarer og den medicin, I får brug for. Vi vil destrue-re terrorregimet og hjælpe jer med at opbygge et nyt Irak med frihed og velstand. I et frit Irak vil der ikke ske yderligere angreb på jeres nabolande, ingen giftfabrik-ker, ingen henrettelser af systemkrititikere, ingen tortur- og voldtægtskamre. Ty-rannen vil snart være væk. Frihedens time er nær. Det er for sent for Saddam Hus-sein at forblive ved magten. Det er ikke for sent for det irakiske militær at udvise retskaffenhed og beskytte jeres land ved at tillade en fredelig ankomst af koalitio-nens styrker for at tilintetgøre masseødelæggelsesvåben. Vores styrker vil give Iraks militære enheder klare instruktioner om, hvilke skridt de kan tage for at undgå at blive angrebet og tilintetgjort. Lad være med at kæmpe for et døende regime, der ikke er jeres liv værd. Og alle irakiske militær personer og civile bør tage denne advarsel alvorligt. I en krigssituation vil din skæbne afgø-res af din handlinger. Ødelæg ikke oliekilder. Olie er en kilde til velstand, som tilhø-rer det irakiske folk. Adlyd ikke ordrer om at bruge masseødelæggelsesvåben mod nogen, inklusiv det irakiske folk. Krigsforbrydelser vil blive straffet. Krigsforbrydere vil blive retsforfulgt. Og det vil ikke hjælpe at sige: »Jeg parerede blot ordre.« Hvis Saddam Hussein vælger en konfrontation, kan den amerikanske befolkning være forsikret om, at vi med alle midler har forsøgt at undgå en krig, og at vi sæt-ter alle midler ind på at vinde krigen. Amerikanere kender krigens omkostninger fra fortiden. Den eneste måde at begrænse skaderne og varigheden af krigen på er at sætte den fulde militærstyrke ind, og det er vi parat til at gøre. Hvis Saddam Hus-sein forsøger at holde fast på magten, vil han blive betragtet som en dødelig fjen-de lige til det sidste. I ren og skær desperation vil han og terrorgrupper måske for-søge at udføre terrorhandlinger mod det amerikanske folk og vores allierede. Disse angreb er ikke uundgåelige. Og de er mulige. Og netop den kendsgerning under-streger, at vi ikke kan leve med truslen om afpresning.

Patos følelser

Terrortruslen mod USA og verden vil blive mindre i det øjeblik, Saddam Hussein er afvæbnet. Vores regering er i højeste alarmberedskab overfor disse farer. Vi er klar til at sikre en sejr i Irak, og samtidig foretager vi yderligere foranstaltninger til beskyttelse af hjemlandet. I den seneste tid har de amerikanske myndigheder udvist visse personer med for-bindelser til det irakiske efterretningsvæsen. Blandt andre tiltag har jeg beordret øget beredskab i vores lufthavne og en øget bevogtning af vores største havne. Der foregår et tæt samarbejde mellem ministeriet for indenlandsk sikkerhed og landets guvernører for at øge bevogtningen af de vigtigste installationer over hele USA. Hvis fjender skulle slå til mod vort land, vil det være et forsøg på at fjerne vores opmærksomhed ved at skabe panik og et forsøg på at svække vores moral med frygt. Men det vil ikke lykkedes dem. Ingen handling fra deres siden kan ændre dette lands kurs eller vilje. Vi er et fredeligt folk, men vi er ikke et svagt folk, og vi finder os ikke i trusler fra tyve og mordere. Hvis vores fjender vover at an-gribe os, vil det få alvorlige konsekvenser for dem og deres hjælpere. Vi skrider nu til handling, fordi risikoen ved passivitet er langt større. På et år eller på fem år vil Iraks magt til at skade alle frie nationer blive mangedoblet. Saddam Hussein og hans allierede vil kunne vælge at gøre brug af deres potentiale og indsætte et dødeligt angreb, når de er stærkest. Vi vælger at gøre front mod den trussel nu i stedet for at vente på, at den pludselig dukker op i vores luftrum eller vores byer. I fredens navn bliver alle frie nationer nødt til at se de nye realiteter i øjnene. I det 20. århundrede valgte nogen at pacificere morderiske diktatorer, hvis trusler fik lov til at udvikle sig til folkemord og global krig. I dette århundrede, hvor onde mænd fremsætter terrortrusler med kemiske og biologiske våben samt atomvå-ben, kan en pacificeringspolitik føre til en ødelæggelse, som denne planet aldrig har set magen. Terrorister og terroriststater fremsætter ikke deres trusler med et rimeligt forvarsel i officielle deklarationer, og hvis man først svarer den slags fjen-der, efter at de har slået til, så er det ikke selvforsvar men selvmord. Denne verdens sikkerhed kræver en afvæbning af Saddam Hussein nu. I og med at vi gennemtvinger et berettiget krav fra verden, opfylder vi også vores forpligtelse overfor vores land. Til forskel fra Saddam Hussein mener vi, at det ira-kiske folk fortjener frihed. Og når først diktatoren er fjernet, kan de være et ek-sempel for hele Mellemøsten på en vital, fredelig og selvstændig nation. USA vil sammen med andre lande arbejde for at udbrede frihed og fred i området. Denne målsætning vil ikke blive opfyldt fra den ene dag til den anden, men vil ske over en længere periode. Frihedens magt og tiltrækning føles i ethvert land og ethvert liv. Og frihedens største kraft er at overvinde had og vold og vende de kreative evner, som verdens mænd og kvinder er udstyret med, mod en stræben efter fred. Det er den fremtid, vi vælger. Frie nationer har pligt til at forsvare vores folk ved at stå sammen mod volden. Og som vi tidligere har gjort, påtager vi og vores alliere-de os også i aften dette ansvar. Godnat. Må Gud fortsat velsigne Amerika.

Hvad får vi ud af det

Budskabet med talen er at få amerikas og Iraks borgere overbevist om at det er rigtigt det han har gang i - altså stiller Sadam Hussein et ultimatum.

Similar Documents

Free Essay

Helo

...Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The Global Environment Governance And Ethics In The......

Words: 372 - Pages: 2

Premium Essay

Helo

...Human Resources Management Part 1 1. Ethnocentrism 2. Job analysis 3. Minimum Wages Act, 1948 4. Placement 5. Development 6. Planed Change 7. Performance management system 8. Rating scale 9. Human resources 10. Management Game Part Two 1. Every employee in the industry has a desire to grow and scale new heights in his workplace. If there are enough opportunities that he can pursue his carrier goals and exploit his positional fully. He feels highly motivated when the organizations show him a clear path as to how he can meet his personal ambitions while trying to release cooperate goals. If the demands of employees are not matched with organizational needs , no effort is made to show how the employees can grow within certain limits, what happens what happens to an employee five years down the lane if he does well ,whether the organization is trying to offer him more jobs or long lasting carriers etc. When recognitions does not come in time for meritorious performance to grow or not they look for greener pastures outside . Some executive leave in frustration and the organization suffers from turn over rise The main objectives of carries planning are A) Attract and retain talent by offering careers not jobs B) Use human resources effectively and achieve greater productivity C) Reduce employee turn over D) Improve employee morale and motivation E) Meet the......

Words: 1819 - Pages: 8

Premium Essay

Helo

...Part 1 of 5: Writing Your Essay 1. ------------------------------------------------- <img alt="Write an Essay Step 1.jpg" src="/images/thumb/a/a6/Write-an-Essay-Step-1.jpg/670px-Write-an-Essay-Step-1.jpg" width="670" height="503" id="55116424b262b"> ------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------- Research the topic. Go online, head to the library, or search an academic database. You may ask a reference librarian for help. * Know which sources are acceptable to your teacher. * Does your teacher want a certain number of primary sources and secondary sources? * Can you use Wikipedia? Wikipedia is often a good starting point for learning about a topic, but many teachers won't let you cite it because they want you to find more authoritative sources. * Take detailed notes, keeping track of which facts come from which sources. Write down your sources in the correct citation format so that you don't have to go back and look them up again later. * Never ignore facts and claims that seem to disprove your original idea or claim. A good essay writer either includes the contrary evidence and shows why such evidence is not valid or alters his or her point of view in light of the evidence. ------------------------------------------------- Ad 1. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- <img alt="Write an Essay Step 2.jpg"......

Words: 634 - Pages: 3

Premium Essay

Helo

...Derivatives: The fair value is estimated by the difference between the contractual forward price and the current forward price for the residual maturity of the contract .The fair value of interest rate swaps and currency options are based on figures provided by calculating agents/counterparties. Those figures except for currency options are tested for reasonableness by discounting estimated future cash flows based on the terms and maturity of each contract and using market interest rates for a similar instrument at the measurement date. Hedging: Amendments to MFRS 139 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ (effective from 1 January 2014) provide relief from discontinuing hedge accounting in a situation where a derivative, which has been designated as a hedging instrument, is no voted to affect clearing with a central counterparty as a result of law or regulation, if specific conditions are met. Exposure: The Group has exposure to the following risks from its use of financial instruments: -Credit risk: Credit risk is the risk of a financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations. The Group’s exposure to credit risk arises principally from its receivables from customers, investments, bank and cash balances and derivative instruments. -Liquidity risk: Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Group’s exposure to......

Words: 561 - Pages: 3

Premium Essay

Helo

...DIPLOMA IN OFFICE ADMINISTRATION BUS 326 – BUSINESS LAW INDIVIDUAL ASSIGNMENT “CONTRACT EMPLOYMENT” PREPARED FOR: MR. FAISYAL PREPARED BY: MUHAMMAD FAMEY BIN ISMAIL DOA 35 2177DOA613 INTRODUCTION An employment contract is an agreement between an employer and employee that sets out terms and conditions of employment. A contract can be in writing or verbal. An agreement entered into between an employer and an employee at the time the employee is hired that outlines the exact nature of their business relationship, specifically what compensation the employee will receive in exchange for specific work performed. An employment contract can help you attract and retain key employees. While you can't force employees to stay, a contract can ensure that they'll provide reasonable notice prior to departure--typically 60 to 90 days. Employment contracts also help protect critical trade secrets, and are especially critical in high-tech companies. An employment contract can prohibit employees from revealing company secrets, working for the competition or soliciting customers. Non-compete agreements can be difficult to hold up in court, so you must be careful in drafting them.. Employment contracts are also useful when you're buying or selling a business to make sure key people don't leave. You can offer employees a retention bonus for staying or let them know they'll be forfeiting a valuable severance package if they leave. Contracts also clarify individual jobs by spelling out......

Words: 2308 - Pages: 10

Free Essay

Helo

...PEST Analysis (government intervention) Political Smirnoff is manufactured by Diageo which is operating in India, Ireland, Italy, the United Kingdom and the United States. Diageo’s Plainfield facility is located in Plainfield, Indiana, 36 miles southwest of Chicago, and is Diageo North America’s largest bottling facility. The facility’s grand opening was in August 2013, following a more than $120m investment to transform the site, including the installation of new high-speed bottling lines and enhancements to other key areas to grow production capabilities and efficiency The tax policy of Liquor in Indiana is $2.68 per gallon. Charged at $0.47/gallon if under 15%. Trade restrictions in Singapore. Singapore is generally a free port and an open economy. More than 99% of all imports into Singapore enter the country duty-free. Tax policy in Singapore. (All goods including alcohol is subjected to 7% GST unless granted duty-free concession .) political stability Source : http://www.theglobaleconomy.com/Singapore/wb_political_stability/ Singapore Political stability index (-2.5 weak; 2.5 strong): For that indicator, The World Bank (govindicators.org) provides data for Singapore from 1996 to 2014. The average value for Singapore during that period was 1.14 points with a minumum of 0.83 points in 1998 and a maximum of 1.34 points in 2012. Demerit good ( merit bads ) Generally regarded as demerit good, thus high excise taxes imposed in Singapore. For......

Words: 923 - Pages: 4

Premium Essay

Helo

...Unit 11 Safeguarding Adults and Promoting Independence Samina Arif 04/03/16 18/03/16 Final deadline 2 weeks Task 1: The types, possible reasons for and effects of abuse Learning outcome1 : know types and indicators of abuse Learning outcome2: Understand factors which may lead to abusive situations Describe forms of abuse which may be experienced by adults. Describe indicators that abuse may be happening to adults. Explain factors that may lead to abusive situations. Assess the likely immediate effects of two different forms of abuse on the health and wellbeing of adults. Evaluate the potential long-term effects of these two types of abuse on the health and wellbeing of individuals. The health and social care department are running a training day on safeguarding adults and promoting independence. Guest speakers from professionals in this field are going to come in and disseminate information on recent updates and legislations. The training will cover a wide range of learning including, forms, factors and effects of long term abuse on individuals. From this training you will produce a range of materials. Produce a leaflet describing different forms of abuse and indicators that abuse may be happening to adults. Give examples of factors which may lead to abusive situations and who may be carrying out the abuse, (Adults most at risk, Environments, Contexts, People who may abuse) Assess the likely immediate effects of TWO different forms of...

Words: 354 - Pages: 2

Premium Essay

Helo

...Organizational Behaviours 1 Table of Contents Introduction Task: 1 1.1 Organisation structure and culture of ASDA PLC and British airline 1.2 Asda’s structure and culture impacts on its performance: . 1.3 Factors that influence the behaviour of ASDA’s employees at work: Task: 2 2.1 Effectiveness of the leadership styles used by ASDA and British airways: .. 2.2 Organizational theory practiced at ASDA & how it strengthens management practice: 2.3 Management approach used by ASDA and British airways: Task 3 3.1 Impact of Different Leadership Styles on Motivation during Changes: 3.2 Motivational Theories 3.3 Usefulness of Motivational Theory: Task: 4 4.1 Groups that may exist in ASDA and their influence on staff’s behaviour: 4.2 Necessary Factors to Promote the Development of Effective Teamwork 4.3 Impact of Technology on Team Functioning: Conclusion: References 2 Introduction: The most critical problem that the managers are facing today is managing the people. This is the most thought-provoking issues that every kind of organizations is dealing with now a day. Organizational behavior is the study of individual, group and organization as a whole that examines the effect of organizational structure and culture on ......

Words: 4849 - Pages: 20

Free Essay

Helo

...IMCC Newsletter 36 Friday 21st November 2014 From the Principal Over the last two weeks auditions have been held for Sounds at Sunset and Escape Festival. This term has seen the largest number of students auditioning to play (and also the highest quality of auditions) that we’ve ever had. It is also fantastic to hear students creating and performing their own original work. We have really enjoyed listening to our students audition, and they are to be congratulated on the quality of their music. The successful auditions have been placed on the Music Noticeboard. Sounds at Sunset is on Thursday 27th November, Pre-Concert Entertainment is from 6:30pm, with the concert formally beginning at 7:00pm. Students may purchase tickets from the Music Office. We look forward to seeing everybody there. Library Greetings parents and community members, Book Mark Competition Congratulations to all the students who were successful in the Year 8 Book Mark Competition:- Parish Weekend Mass Times Clarkson Parish St Andrew’s Catholic Church Parish Priest: Fr. Robert Carrillo Tel: 9407 7512 Email: standrewsclarkson@gmail.com Saturday 8.00am, 6.00pm (Vigil), Sunday 7.30am, 9.00am, 5.30pm Yanchep Parish Tel: 9561 2172 Saturday 6.00pm at St James Anglican Church Ocean Reef Parish St Simon Peter Catholic Church Tel: 9300 4885 Email: stsimon@westnet.com.au Saturday 6.00pm (Vigil), Sunday 8.00am, 10.00am, 5.00pm Honourable Mention (effort) 5 housepoints Troy Leslie, Ben Beissel,......

Words: 2788 - Pages: 12

Free Essay

Helo

...1. No society has ever existed, as far as we know, which has not exercised some form of censorship over the conduct and opinions of its members… Good morning teachers and students. Censorship by the government infringes upon the rights of the individual and inhibits freedom of expression. Now, censorship is a broadly used term so what exactly IS censorship? Well, censorship is defined by the Australian Macquarie Dictionary as ‘the actions of a censor – that is, an official who examines books, plays, news reports, films, radio programs (and more recently the internet), for the purpose of suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military or other grounds’. Censorship has been around since the beginning of time. It has been used as a tool to control what others have access to. In Australia today, we are supposedly guaranteed the rights of freedom of speech and freedom of the press by our constitution. Yet censorship still exists. We are told censorship is necessary, but at what cost? National security and public interest, are these valid reasons? Why must the government decide what is best for me to read or watch in a cinema or in the privacy of my own home? Sure, we must protect our youth, but that is a parent's responsibility, not the government's. I can understand censorship based upon national security; we can't go around selling all of our secrets without a major threat to our government and our way of life. Censorship is a way of controlling the......

Words: 3536 - Pages: 15

Premium Essay

Helo

...Dear Kristina, I hope you’re doing well in your current school courses. I’m emailing you regarding your last essay. I like the structure and organization of your essay, but I have some points that I would like you to know before writing any other essay. I don’t want you to fall into the same mistake throughout your future courses. In my opinion, the definition you wrote of Middle English contains a small percentage of plagiarism that is considered to be illegal. Unfortunately, I believe that the definition was rewritten in a different way, but with the same information. I recognized that you tried to paraphrase the definition, but you ended up just using synonyms, which is still considered to be plagiarism. For instance, “period following the Norman Conquest” was only changed to “time period after the Norman Conquest”, which is only replacing some terms by synonyms. Also using the preposition before instead of preceding, which does not mean that you avoided plagiarism. However, a good way to avoid it is by paraphrasing, but it does not necessarily remove plagiarism because you should be certain that you do not just copy more than two words in a row from the original text. Moreover, there is no in text citation nor reference. Anything, including definitions, should be cited when paraphrased even if it is considered to be general knowledge. It is not necessarily common information among everyone. Hence, every statement paraphrased should be cited or will be reflected as......

Words: 271 - Pages: 2

Free Essay

Helo Jimmy

...helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo jmmy helllooooo......

Words: 1344 - Pages: 6

Free Essay

Test

...After the Raptor leaves, Agathon flees into the wilderness and tries to elude Cylon forces, surviving by using anti-radiation injections and the other contents of his survival kit. Eventually, he is captured by a Number Six copy, but is rescued by Valerii (unknown to Agathon, his rescuer is another copy of Cylon model Number Eight).[8] Valerii's true motive in accompanying Agathon is the participation in a Cylon experiment designed to attempt to create a viable Cylon/human hybrid offspring. The Cylons track Agathon's progress toward a military base in Delphi, placing him in situations designed to result in affection and ultimately love towards Valerii. The experiment results in a successful pregnancy after Valerii has sex with Agathon,[9] though as an unintended side effect, she falls in love with him as well.[10] Agathon soon discovers the truth about her Cylon nature after spotting another Number Eight copy while trying to infiltrate the Delphi military base. Believing that he is being led into a trap, he runs from the base and Valerii.[11] She eventually catches up to him and reveals she is pregnant. Despite shooting her in the shoulder, Agathon realizes he can't bring himself to kill her and instead, at her urging, takes her with him to the Delphi museum. It is there he is reunited with fellow Galactica pilot Kara "Starbuck" Thrace, who is on a special mission from President Laura Roslin to recover the Arrow of Apollo.[12] After nearly being killed by Thrace, Valerii......

Words: 1488 - Pages: 6

Premium Essay

It302 Assignment 6&7

...local DNS server because every query about the domain is forwarded to the local server. (www.sobell.com) Assignment 7.1 1. "hello" change and you have to edit the mail server file 2. 1. File: "df": which stores the body of the message. 2. File: "qf": which stores the headers and other information. 3. The dnl command, which stands for delete to new line, instructs the compiler to ignore anything on a line following the dnl: It is used to set off comments. (www.sobell.com) 4. # /usr/sbin/praliases | head -5postmaster: rootdaemon MORE? OR touch dd= C /sbin/var/etc/config.you (Google) 5. /etc/mail/access 6. A. HELO (Hello) The client sends this command to the SMTP server to identify itself and initiate the SMTP conversation. The domain name or IP address of the SMTP client is usually sent as an argument together with the command (e.g. “HELO client.example.com”). If a domain name is used...

Words: 532 - Pages: 3

Premium Essay

Operation Management

...Int. J. Production Economics 147 (2014) 230–238 Contents lists available at ScienceDirect Int. J. Production Economics journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijpe Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design Matthias Holweg a, Petri Helo b,n a b Judge Business School, University of Cambridge, UK Department of Production, Faculty of Technology, University of Vaasa, Finland art ic l e i nf o Article history: Received 31 May 2012 Accepted 13 June 2013 Available online 28 June 2013 Keywords: Value chain Supply chain management Operations strategy a b s t r a c t Over the past three decades scholars have developed comprehensive insights into the operational and strategic aspect of designing and managing the supply chain. Reviewing this ample body of knowledge however one cannot help but notice a persistent disunion between the “value chain” view that considers aspects of value creation and appropriation, and the operational “supply chain” view that considers strategies and tools for designing and operating efficient inter-firm networks. Commonly these views do not interact: value creation has the aim of capturing the maximum value-added in financial terms, the supply chain view aims for designing operationally efficient supply chains. In contrast to their treatise within the academic literature, from a practical point of view these two aspects are both necessary (and thus in their own right......

Words: 8254 - Pages: 34