Free Essay

Hgjbhknjlk

In: Computers and Technology

Submitted By steffen96
Words 338
Pages 2
Navn:

Mit forberedelsesniveau i psykologi er:
Ok – læser altid det vi får for.

Jeg vurderer min indsats i timerne som:
Ikke tilstrækkelig lige pt.

Jeg vil fremadrettet bestræbe mig på: (Altså: Hvilke råd vil du selv give dig for at få mere ud af undervisningen)

Være meget mere engageret og aktiv i timerne.

Jeg vurderer min samlede indsats i psykologi som:

- derfor vil jeg vurdere min indsats til karakteren:____4________

Ellers vil jeg gerne tale om:

Formål med psykologiundervisningen
Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.Faglige mål eleven bedømmes ud fra
Eleverne skal kunne:– demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske– redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst– udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag– inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden– demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat– vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd– formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde– perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne. |

Similar Documents