Free Essay

Hi There

In: Business and Management

Submitted By qtchacha20
Words 488
Pages 2
Ginoong Pasta
Isagani
Pangyayari:
Tumungo si Isagani sa tahanan ng manananggol na si Ginoong Pasta at siya’y hindi muna pinansin habang ito’y nagtatrabaho – binigyang halaga lamang siya nang nalaman na ang kanyang amain ay si Padre Florentino. Sila’y nagtalo ukol sa pagpapatayo ng paaralan ng kastila, at si Isagani ay nagbibigay ng mga katwiran na hindi masagot nang mahusay ng Ginoo. Sa bandang huli ay hindi nila maaasahan ang pagtulong ng manananggol sapagkat tutol siya rito at walang nais na makialam sa panukala. Ayon kay G. Pasta ay kung marami lang sana silang mga kabataan na gayon mag-isip, hindi sana siya tumanggi.
Kaugaliang Pilipino:
Mayroong mga Pilipino na ninanais ang pananatili sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila subalit mayroon din namang iba na nais ang sariling kalayaan at karunungan.
Sakit ng Lipunan:
Ang pagtatanggi ng ibang mga Pilipino na makiisa sa pagpapaunlad ng ating bansa; sila’y walang pakialam at hindi rin nais makialam. Ipinapakita nito ang kakulangan ng nasyonalismo at pagpapa-impluensya sa mga dayuhan.

rito ang usapan nina Isagani at G. Pasta. Nagkaroon ng palitan ng Kuru-kuro ang dalawa. Kinukumbisi ni Isagani si G. Pasta na umayon sa kanilang nais at tulungan sila. Ngunit sa huli ay nabigo pa rin si Isagani. Tumanggi si G. Pasta na tulungan sila.

Si Senyor Pasta
- Ikinuwento ni Isagani kay Senyor Pasta ang kanilang sitwasyon at ang naging reaksyon nito ay mapanganib daw ang ganyang uri ng mga petisyon, mas mabuting hayaan daw na gobyerno ang kumilos.

Nagtungo si Isagani sa bahay ng abogadong si Senyor Pasta, isa sa mga may pinakamatalas na pag-iisip sa Maynila na sinasangguni ng mga prayle kung ang mga ito'y nasa gipit na kalagayan. Matagal-tagal ding naghintay ang binata bago pinapasok sa bufete o opisina ng abogado. Hindi tumayo ang abogado nang tanggapin si Isagani; tumingin ito sa dako ng kanyang mga paa, umubo't nagpatuloy sa pagsulat. Naobserbahan tuloy niya ang abogado: malaki ang itinanda, maputi na ang mangilan-ngilang buhok, kalbo na halos sa may tuktok, at matigas ang mukha nito, halos nakasimangot. Nang matapos ang abogado sa pagsusulat, binitiwan nito ang pluma, nagtaas ng ulo, biglang naging masaya't magiliw na inabot ang kamay ni Isagani nang siya'y makilala.

"Halikayo, binata, pasensya na't di ko agad kayo nakilala. Kumusta ang Tiyo ninyo?" Nabuhayan ng loob si Isagani na nag-akalang mapabubuti ang kanyang sadya rito. Inilahad nang pabuod ang mga nangyari habang pinakikiramdaman ang naging bisa ng kanyang mga salita sa abogado. Nakinig itong mabuti at kahit alam ang kilusan ng mga estudyante, nagkunwari itong walang alam para ipahalata agad sa binata na wala itong pakialam sa gawain ng kabataan. Subalit nang malaman nito ang kailangan nina Isagani at marinig na may kaugnayan sa proyektong Akademya ang Bise-Rektor, ang mga prayle, ang Kapitan Heneral, napakunot-noo't napabulalas ito: "Bayan ito ng mga proyekto! Sige, magpatuloy ka, magpatuloy ka."

Similar Documents

Free Essay

His Coy Mistress

...The poem, To His Coy Mistress, by Andrew Marvell brings out some actions that some of us have experienced or even thought about in this concise poem. This poem is very appealing to the male senses and what some make are like. Some women could be thought of when this is read. Andrew Marvell puts it in words that make it seem as if it was very acceptable. The first twenty lines of the poem start to talk about how much this girl means to this perticular man. The main character in the poem talks about how he will wait forever to be with her. He mentions that “We would sit down and think which way To walk and pass our long love’s day.” (st. 3-4) His views as of now are that he wants to take his time and he doesn’t have go anywhere. This man certainly wants to plan things out so that it will be perfect. Another line from the poem that makes him the gentleman that he is portraying to be is “An hundred years should go to praise Thine eyes and on thy forehead gaze. “(st.13-14) I think he is saying that we will give praise to her eyes that are so magnificent. Her eyes are so beautiful, because of which he will praise them for hundred years before they can truly be together. Later on it mentions that he will praise her breast each for two hundred years. The mood is set that this man certainly wants to be with this woman. He is telling her how he feels and wants her to understand that he really wants to be with her. In the next twelve lines we begin to see a......

Words: 686 - Pages: 3

Free Essay

His Coy Mistress

...Andrew Marvell “His Coy Mistress “To His Coy Mistress” Andrew Marvell open as a carpe diem themed poem in the first line. The speaker set the scene in the first stanza by explaining to his mistress “Had we but world enough, and time,” he would accept her shyness. He continue on comparing his affection to vegetable, that will grow “vaster than empires”, and would be more gently and deeper only if we had time. Throughout, this stanza the speaker made very valid points on how he adore his mistress willing to spend eternity gazing into her eyes and looking over here body .However, there simply is not enough time for him to pursue his mistress like this. Transitioning into the second stanza the speaker tone change. Expressing his strong reasons on why he can’t wait for her to come out her shyness. “Time’s winged chariot hurrying near”. The speaker is no longer wooing his mistress but reminding her that time will not wait for her or him. The death door might be coming for them next. He proceed on by telling his mistress that her beauty shall fade as time progress. The speaker now trying to pull the woman in more by saying then worms shall try That long preserved virginity, And your quaint honor turns to dust Meaning that the honor she is holding on to so dearly will mean nothing once she have passed away, and the worms will have the best part of her. The thought of death and decay bring your attention to......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

To His Coy Mistress

...To His Coy Mistress" by Andrew Marvell Critical Analysis Andrew Marvell is famous for his poem, “To His Coy Mistress”. Marvell is viewed by many as being a chauvinist. This is a typical carpe diem poem where the writer encourages his love to seize the day. He is basically trying to coerce his love into physical intimacy. In modern times, Marvell seems like a chauvinistic jerk, particularly in his selfish nature. However, I agree with a lot of what he stands for in the poem such as not taking the present time for granted. More than I feel time should not be taken for granted, I feel that this poem is representative of the selfish love we see too often. Love that is based on physical, instant attraction rarely lasts. There are many flaws in Andrew Marvell’s poem because he does not show much respect for the point of view his love may have. He is trying to convince her that having sex now will be better than waiting until they are married. Marriage is not specifically spelled out in the poem, but speaking in current social terms, marriage is not his goal. He seeks instant gratification with his shy girlfriend. She is portrayed as no being ready to give him what he wants. His urgency is criticized because he is not thinking of consequences. What if he gets her pregnant? This unanswered question, along with the issue of not accepting the mistresses position of not being ready, make the impatient gentleman seem crude and ungentlemanly. Most men have a great desire for sex,......

Words: 828 - Pages: 4

Free Essay

To His Coy Mistress

...satirizing of idealized romantic poetry and divines of love through crude or shocking imagery * Gross exaggeration * Expression of personal, private feelings * Presentation of a logical argument, or syllogism THE TITLE: “To His Coy Mistress” * Mistress - A young woman who has an affair with a married man - A person in- charge (manager, caretaker, courtesan) - A patron or a female sweetheart in 1650’s - The female equivalent of master * Coy -Pretending to be shy or reserved -Olden days referred it to the feeling of shyness - “To coy” (v) means to stroke - The lady is no easy catch * His - Third-person possessive pronoun -Refers to the young man The tying of both the words ‘mistress’ and ‘coy’ brings about the beauty of the poem which talks about complicated relationship and complicated communication between the speaker and his mistress. It’s a plea to a young lady by his lover. THE PERSONA (The Young Man): * First-person point of view * Presentation as the plea of another man (fictional) who is the persona of the poet * The young man is impatient, desperately so, unwilling to tolerate temporizing on the part of the young lady * His motivation appears to be carnal desire rather than true love; passion rules him. Consequently, one may describe him as immature and selfish. SETTING: * Our Imagination * The poets imagination * No specific place is......

Words: 5928 - Pages: 24

Premium Essay

To His Coy Mistress

...English To His Coy Mistress Classic literature is indeed difficult to understand and interpret. You really need to read it more than ten times just to get the thought of the whole text. This poem To His Coy Mistress by Andrew Marvell is indeed difficult to understand. I really had a hard time comprehending its whole text and to get its point and message. I also searched on its modern English translation to fully understand its message and for me to have this occasional paper. As I’ve continuously read the poem I’ve got some points that leads me into clues on what is it all about. This occasional paper is written based on my own understanding, interpretation and by the use of the four approaches- the historical-biographical and moral-philosophical approach. For me to have a better understanding about the poem and for me to use the four approaches, I looked for some information and the references are indicated at the last page of my paper. Andrew Marvell was a metaphysical poet usually focused on love and relationship with God. During the sixteenth and seventeenth century, the commonly used themes or motifs of literary pieces are about love, religion and the so-called Latin term carpe diem which means “seize the day”. Before we go on with the four approaches, let us first look into the text. So the literary piece is a lyric poem written in iambic tetrameter. The speaker is probably a young boy who is very passionate with his love to his “mistress”. I can......

Words: 2156 - Pages: 9

Premium Essay

The Instrumentalist

...1. 14, CHS, band hi hih ih idoajofija pa p p p oo , instrumentaly talented and a great swimmer, I have two dogs, a fish, and a parrot, I am broadly expanded in a languages hfaihsih wieh iaowei hhihih hih ihih hih hih ih ihih ihi hih hi hi hi hi h I hi hi hi hi hi hi I hi hi h I hi hi hi hi hi hi hi hi hi h ihi hi hi hi hi hi hi hi hi hBibliography (from Greek βιβλιογραφία bibliographia, literally "book writing"), as a discipline, is traditionally the academic study of books as physical, cultural objects; in this sense, it is also known as bibliology (from Greek -λογία, -logia). Bibliography (from Greek βιβλιογραφία bibliographia, literally "book writing"), as a discipline, is traditionally the academic study of books as physical, cultural objects; in this sense, it is also known as bibliology (from Greek -λογία, -logia). 14, CHS, band hi hih ih idoajofija pa p p p oo , instrumentaly talented and a great swimmer, I have two dogs, a fish, and a parrot, I am broadly expanded in a languages hfaihsih wieh iaowei hhihih hih ihih hih hih ih ihih ihi hih hi hi hi hi h I hi hi hi hi hi hi I hi hi h I hi hi hi hi hi hi hi hi hi h ihi hi hi hi hi hi hi hi hi hBibliography (from Greek βιβλιογραφία bibliographia, literally "book writing"), as a discipline, is traditionally the academic study of books as physical, cultural objects; in this sense, it is also known as bibliology (from Greek -λογία, -logia). Bibliography (from Greek βιβλιογραφία bibliographia, literally "book writing"),......

Words: 307 - Pages: 2

Free Essay

To His Coy Mistress Tpsfastt

...“To His Coy Mistress” TPS-FASTT | Title | The title “To His Coy Mistress” implies that the speaker is talking to his mistress who is reserved and modest. The subject of the poem is towards the speaker’s mistress. | Paraphrase | In Andrew Marvell’s poem “To His Coy Mistress,” the speaker is talking to his mistress throughout the poem. In the first stanza, the speaker tells his mistress that if there were more time, her coyness would not be a crime and that he would be able to compliment and admire her if they had to time to sit down, think where they would walk, and their love would grow slowly but vastly. Furthermore, the speaker also states that if he had more time, he would focus on each part of his mistress’s body for hundreds of years until he had gotten to her heart. In the next stanza, the speaker states that they do not have time, since life is short and death is forever. He states that eventually, beauty will no longer exist due to aging and when she is dead, she will not be able to hear the speaker’s song when inside her coffin. Furthermore, the speaker states that the worms will try to take her virginity and will result in his no longer feeling love for his mistress. In the last two lines of the stanza, he comments that a grave is a nice and private place but does not have much room to be together and embrace. In the last stanza, the speaker once again compliments his mistress’s beauty and youth and that they should embrace just like the birds of prey and play......

Words: 1946 - Pages: 8

Free Essay

Analysis of to His Coy Mistress

...------------------------------------------------- Year & Section: III – English ------------------------------------------------- To His Coy Mistress Andrew Marvell’s To His Coy Mistress is a poem which is really hard to understand. One has to be meticulous and scrupulous in reading the poem for great understanding and analysis. Nevertheless, this paper aims to analyze the literary piece using historical-biographical and moral-philosophical approaches. Specifically, this paper aspires to understand the relevance of the writer’s life to the poem, to know if the writer’s experiences were reflected in the poem, to identify the historical events or movements that influenced the poet to write the literary piece, to identify the speaker’s viewpoints in the poem, to know the morale present in the story, and things alike. Initially, Andrew Marvell was born on March 31, 1621. His father, Reverend Andrew Marvell, was a lecturer at Holy Trinity Church and a master of the Charterhouse. He was one of the metaphysical poets during his time. Along with John Milton, Thomas Browne and others, Andrew Marvell was considered as one of the prominent English writers in the seventeenth century. In fact, he was also the assistant of John Milton, Latin Secretary for the Commonwealth. John Milton could have also influenced Marvell in writing his masterpieces. As what I have learned in our English and American Literature subject, seventeenth century encompassed several......

Words: 2479 - Pages: 10

Premium Essay

A Summary of "To His Coy Mistress" by Andrew Marvell

..."To His Coy Mistress" is divided into three stanzas or poetic paragraphs. It’s spoken by a nameless man, who doesn’t reveal any physical or biographical details about himself, to a nameless woman, who is also biography-less. During the first stanza, the speaker tells the mistress that if they had more time and space, her "coyness" (see our discussion on the word "coy" in "What’s Up With the Title?") wouldn’t be a "crime." He extends this discussion by describing how much he would compliment her and admire her, if only there was time. He would focus on "each part" of her body until he got to the heart (and "heart," here, is both a metaphor for sex, and a metaphor for love). In the second stanza he says, "BUT," we don’t have the time, we are about to die! He tells her that life is short, but death is forever. In a shocking moment, he warns her that, when she’s in the coffin, worms will try to take her "virginity" if she doesn’t have sex with him before they die. If she refuses to have sex with him, there will be repercussions for him, too. All his sexual desire will burn up, "ashes" for all time. In the third stanza he says, "NOW," I’ve told you what will happen when you die, so let’s have sex while we’re still young. Hey, look at those "birds of prey" mating. That’s how we should do it – but, before that, let’s have us a little wine and time (cheese is for sissies). Then, he wants to play a game – the turn ourselves into a "ball" game. (Hmmm.) He suggests, furthermore...

Words: 403 - Pages: 2

Free Essay

Passionate Shepherd to His Love

...Man’s Pursuit of Love “The Passionate Shepherd to His Love” is a pastoral poem that is simple yet idealized. This poem was written by Christopher Marlowe who was an English dramatist. Marlowe is considered to be the father of English tragedy. Christopher Marlowe was the eldest son of a shoemaker and was born on February 6, 1564. Through the entire poem the speaker, who is a shepherd, wants a woman character to come live with him. The speaker goes on to ask her to sit on rocks, and spend time with him. The speaker will make his love gifts and do anything to please her if she will just come live with him. The speaker, form, use of poetic elements, and theme of “The Passionate Shepherd to His Love” will be the main discussion in this analysis. Marlow writes this poem in first person. The speaker, which is the shepherd of “The Passionate Shepherd to His Love” conducts his poem in a very dreamlike way. The shepherd opens with the invitation: "Come live with me, and be my love." He is not asking her to marry him but only to live with him. The offer is simply put and the speaker suggests that the woman should just as easily agree. The shepherd obviously only wants her for a period of time. Knowing this, it may make the woman question whether or not she should get involved with this man. The speaker lives in an ideal society where everything is perfect. The shepherd does not really have a care in the world because he lives in his world of simplicity, beauty, and love.......

Words: 770 - Pages: 4

Premium Essay

Jb Hi Fi 2013 Fin Report Analysis

...adjust to higher levels of inflation and commodity prices. 2. High market competition The market in which JB Hi-Fi (JBH) operates is a mature industry, thus severe competition exists, due to the high degree of similarity, between JBH and other retailers, such as Harvey Norman, Dick Smith and The Good Guys. Although, JBH has maintained its market leading position, its ability to gain may be limited when other competitors take actions to fight for market shares, for example, JBH experienced high level of unstable discounting in the 2012 financial year. 3. Over-reliance on certain suppliers or products Diversity and innovation are highly valued in JBH, which are embodied in the way that JBH doing business. Nevertheless, evidence shows that, during the financial year of 2013, there was over-reliance on certain suppliers or products, which is not vital for the business development if the company continues following this approach. 4. E-commerce JBH is taking the advent of e-commerce with a quality online offer. However, security issues has always been integrated with e-business such as identity theft, dissemination of confidential information and other forms of deception. Additionally, after-sales service can be an issue for all the online sales. Therefore, the e-commerce may involve potential business risk. Q2- Laws and Regulation applicable to JB Hi-Fi • Competition and...

Words: 2539 - Pages: 11

Premium Essay

Hi Hi Hi

...cannot be formed by a single person and upheld in court. There must also be an offer and an acceptance, as well as something called “consensus in idem” which is the understanding that all parties agree on the content of the contract before it is finalised. The parties must also have the intention to be legally bound and must be in a legal capacity to enter into the contract. In this case I do not believe there is a contract as the shop keeper had the golf clubs in the window, and this meant the difference between an “offer” and a “willingness to negotiate”. This would mean that when the customer entered the shop and stated that he would like to purchase the golf clubs the contract had not been formed, because the shopkeeper is well within his rights to refuse the customer, even though the shopkeeper had the product in the window for purchase. This would not be the case if the product in the window had been labelled as an offer, in which case the customer could then enter the shop and agree to the offer. So, the golf clubs in the window was merely a willingness to negotiate. The same can be said for the legal case Pharmaceutical Society of Great Britain vs Boots the Chemists (1952). This is a case where determining the point of the “sale” was crucial. In this case it was determined that the goods on display within the pharmacy were a willingness to negotiate and not an offer, and there was only acceptance when the customer took the product to the register to pay and the......

Words: 1405 - Pages: 6

Free Essay

Hi Hi Hi Hi

...HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi......

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

Hi Hi Hi

...hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhh......

Words: 1180 - Pages: 5

Free Essay

Hi Hi Hi Hi

...HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi HiHiHi......

Words: 259 - Pages: 2