Free Essay

History Notes

In: Historical Events

Submitted By CaroMartin
Words 821
Pages 4
Historie noter
Kilde

Skriftlige Ikke skriftlige
Breve Våben
Dagbøger Bygninger
Regnskaber Tøj
Beretninger Legetøj
Protokoller Redskaber
Love Kunst Menneske rester, lig

Danmarks historiske tid – siger man – starter i vikingetiden, som havde det førsteskriftsprog nemlig runerne.

* Er kilden troværdig? * Er kilden subjektiv/objektiv – Er der en tendens? – Afsender/modtager?

* Hvad kan kilden fortælle mig? * Hvilke spørgsmål kan jeg stille kilden?

Arbejdet med kilden

Fortidige virkelighed Kilder Historiker

Bøger Nye fremstillinger

Historikerne kan dog ikke være helt neutrale i deres holdning
Kilderne kommer meget an på fortolkning

Fremstillinger er subjektive * Politisk overbevisning * Tilgængeligt materiale * Individuel fortolkning
Kildekritik

1. Hvad er det for en kildetype? (lovtekst, rets dokument, brev, tale, historieskrivning) 2. Hvem er kildens afsender? 3. Hvornår er kilden nedskrevet? 4. Er det en første- eller andenhånds kilde? (dvs. har forfatteren selv overværet det, som han beskriver, eller har han det på anden hånd? 5. Hvem har oprindeligt været modtager? 6. Hvad står der i kilden: opdel evt. i hovedpunkter og find det væsentlige 7. Hvad er forfatterens formål med kilden? 8. Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? 9. Hvilke historiske begivenheder eller tilstande kan kilden belyse?

Vikingetiden
800-1015

Skriftlige Ikke skriftlige
DK Menneske rester, lig
Runesten Skib
Sange + vers Mønter
Udland Bygninger
Arabisk købmand Tøj
Bayeux-tapetet Pyntegenstande
Kirkebøger Redskaber

* Den danske historiske tid starter
Danmark = danernes mark (grænseområde)
Første gang Danmark omtales er i 800-tallet

* Jellingestenene = Danmarks dåbsattest – ca. 965
Gravsten for Gorm den Gamle og hans kone Tyra Danebro

* Harald Blåtand = Gjorde danerne danske
Nordisk Mytologi = Polyteisme (mange guder)
Christendommen = Monoteisme ( en Gud)

* Mange høvdinge --> kongedømme
Hird/lird = masse krigere, der bakkede op om titlen som ”konge”

* Normandiet
Rollo fpr Normandiet i Frankrig i 911

* England
Sven Tveskæg erobrer England 1013
Betaling af ”Danegæld” – de skulle betale for at Danmark ikke ville komme og plyndre dem

* Romerriget
.. er på sit højeste i 117
Hovedsædet var Rom
.. blev delt op i østromerske og vestromerske Romerrige (år 500)
Østromerske holdte næsten 1000 år efter det vestromerske smuldrede

* Islam
Udbredelse ca. år 800 i hele mellemøsten

Reformation og Renæssance
1500-1650

Stænder samfundet (hvilken klasse man havde) – Hver havde sin opgave fra Gud!
Adel: Sværdet, krig, beskyttelse – privilegeret (fx ingen skat)
Kongen: sceptret, magten –
Gejstligheden: Biblen, prædike guds ord
Bonden: Plejlen, producere mad

Håndfæstninger (holde en hånd fast) – en slags kontrakt for at blive valgt til konge – Adelen og de gejstlige kunne holde kongen under kontrol

Martin Luther – Tysk munk – udfordrede den katolske kirke 1517 – reformationen

Trediveårskrigen 1619-1648 – konflikt mellem katolikker og protestanter

Videnskab
Astronomi - planeter
Nikolaus Kopernikus, Keppler, Galilei
Giordano Bruno – brændt på bålet for kætteri (gå imod guds ord)

Tycho Brahe – berømt astronom – Rager uklar med Christian IV og flytter til Prag – hygget sin næse af i duel, protese af sølv

Christian II
Blev afsat af adelen ved Det Stockholmske Blodbad 1523 - fængslet på Sønderborg Slot

Frederik I – Lutheraner – De adelige venter med at indsætte ny konge
Christian III vælges, Slår oprøret brutalt ned
Reformationen i Danmark i 1536 – Nu er DK protestantiske

Kirkens gods inddrages af kongen – Kirken mister sin grundlæggende magt i samfundet.

Adelsvælde – meget magtfuld adel – låner kongen penge, til bl.a. krig. – sidder i rigsrådet – hals og håndret over bønderne, straffe dem

Renæssancen i DK – genfødslen
Frederik II fra til Christian IV – skabt bygningsværker (Rundetårn, Rosenborg Slot, Christianshavn Nyboder)
Druk, damer, mad, krig (ofte med uheldigt udfald)

Hekseri og trolddom – tortur for tilståelse brændt på bålet. 1600-tallet.

Katolicisme Protestantsme
Pave = ufejlbarig - Pave
Sanser:udsmykning rent, bart
Frelse gerninger Frelse tro
Cølibat - Cølibat
Helgener - Helgener
7 sakramenter 2 sakramenter
Præsterne læser og fortolker Biblen ALLE fortolker biblen

Grundlov og national tragedie

1830 Paris
Frederik d 6.
Oprør i Paris spreder sig rundt i Europa ikke til Danmark
Befolkningen gør oprør mod det enevældige system.
Kongen blev nervøs og indførte en masse reformer
Stænderforsamlingen danskerne kunne komme med råd (”medbestemmelse”)

1839 Frederik d 6. dør - Christian d 8. træder til
Kong Christian vil ikke opgive enevælden
Voksende kritik fra de national liberale – veluddannet elite – liberalisme – fri forfatning
National identitet – det danske sprog!! Guldalderen

Det tyske forbund – fælles handel – fælles sprog !!

1848 Kongen dør Frederik d 7. træder til ( han har ikke rigtig lyst til tronen)
Oprør i Paris Slesvig vil løsrive sig fra DK
Kongen afgiver frivilligt troneen og
Enevelde slut!!
Jubel i KBH – National eufori – ånden fra 48
Holsten, Preussen, sender tropper

Europas stormagter Tyskland, rusland
Treårskrigen (1848-1850)

5. juni 1849 – Grundlov
Rigsdags = Landsting = Folketing
Kongen bestemte miniserposterne

1864 – Trækker op til krig
Slesvig + Preussen, Østrig vs. Danmark
Danmark får tæv – Dybbøl skanser bliver

En ufaglært kvindes erindringer 1. Beskriv ud fra teksten Marens hverdag og levevilkår * Mulighed for hospital / arbejde / skole * Meget sygdom / død * Knokle rigtig meget, for ingen penge * 2. Diskuter årsagerne til, at flere af hendes børn dør mens de er ganske små * Levevilkår – de mangler vand, mad og varme * 3. Diskuter forholdet mellem arv og miljø ud fra teksten * Ringe muligheder for at brude den sociale arv *

Similar Documents

Free Essay

History Notes

...History Notes January 17, 2013 Industrial Revolution in the USA * Growing population by the mid-1800s, the population of Europe and North America was on a rise. * The rapidly growing cities of the industrial world attracted people of different/every social class. Also the growing demand for textiles and other mass produced goods. The effects of the American Industrial Revolution ranged from positive, in the form of growing cities, individual wealth, and philanthropy, negative, in the form of child labour, abusive working conditions, and unsanitary living conditions. Positive and Negative impacts of the American Industrial Revolution on the United States Positive * Improve people’s daily lives by diversifying the number and quality of the kinds of products factories could provide, also ordinary Americans learned better, lived better and had more time on their hands as conveniences and efficiencies defined the Industrial Revolution. * Transportation and technology in terms of the expansion of business including the expansion of our transportation network out of necessity and brought US canals, highways and turnpikes. It better connected us together as a society. There was technological innovation such as interchangeable parts (Eli Whitney) and the textile mill (Samuel Slater) which revolutionized Americans lifestyle. * Jobs as factories in the major cities created hundreds of thousands of jobs, expanded the......

Words: 860 - Pages: 4

Free Essay

History Notes

...8/31/15 SI: Monday 2-2:50 WH118 Tuesday 11-11:50 WH 218 Thursday 11-11:50 WH 111 hallecarrasco@my.unt.edu * Overview of reconstruction * Lincoln’s plan (1863-1865) * Presidential reconstruction (1865-1867) * Congressional reconstruction (1867-1872) * “redemption” (1870-1877) * * know general phases * congressional reconstruction (or radical reconstruction) * radical republicans in congress * thaddeus stevens – from Pennsylvania - Charles sumner * Had similar reasons * Stevens in sympathetic to those that are oppressed ; steps up and opposes lincoln’s plan; doesn’t think the oppressed have been helped enough through concrete measures. Big supporter of freedman’s. * Sumner was beaten by canes in the senate chamber – personal animosity toward slavery and democracy in the south * almost like restarting over; a do-over * idealism and political motive * wanted to create a republican party in the south * Wanted to * Punish southerners * Protect freedmen * Strengthen republican party * 14th amendment * granting citizenship to African americans; can vote and hold office * outlawed black codes * righting wrongs that had popped up * some African americans were actually elected to senate; although this doesn’t last * 15th amendment ...

Words: 4829 - Pages: 20

Premium Essay

History Notes

...French and Indian War and the American Revolution Four Connections of the French and Indian War with the American Revolutions 1. No appreciation of colonial effort 2. Mutual dislike 3. Absence of French and Spanish attack 4. British troops remain (peace keeping) Royal Proclamation of 1763- divide French and Indians, colonists are not allowed to cross it Huge war debt after the French and Indian War Resurgence of Imperialism 1. The Sugar Act (1764) stipulated that if Americans purchased non-English sugar (especially Dutch), you would have to pay an extra tax (resemblance to the Navigation Acts) 2. The Stamp Act (1765) an act that required you to place a stamp on any type you purchased paper, or fill out a form, marriage license, etc. you would have to purchase stamps psychological- visible reminder that they were colonists George Grenville- pushed for the Stamp Act Three Types of Responses to the Stamp Act 1. Emotional a. Sons of Liberty 2. Political (Constitutional) a. Stamp Act Congress (first unified Congress among colonists) 9 of 13 colonies meet in New York b. Virtual Representation c. Declaration of Rights and Grievances “virtual representation we do not accept” 3. Economic a. Non-importation movement (stop buying British goods) b. Daughters of Liberty (filling the gap of things that do not come in) Stamp Act Repealed (1766) Declaratory Act (1766) (passed on the same day as the Stamp Act Repeal) (Parliament has the right to......

Words: 643 - Pages: 3

Free Essay

History Notes

...Review up till now WW1 Economic downturn Fear of radicalism Immigrants might be the problem… Let’s go back to the good ole days… Q: Are the old days really better? The Jazz Age (1920s) The Long Nineteenth Century Historians always ignore what everyone else is doing 1789 to 1918-???? Industrial Revolution French Revolution Victorian Ideas and Imperialism Bigger push for imperialism Ends in 1918- why? WW1 is over, Russian Revolution taking place What replaces it? “The Modern Age” parallels “Return to Normalcy” what does that mean? Science better at understanding the world than religion Individuals have the right to choose their own lifestyles Women control their minds and bodies More rights for minorities? Reactions? The New Traditionalists God trumps science Bible is the ONLY source of morality Women are subservient to men Immigrants are subservient to white Anglo-Saxon men 1920s The New Era The Roaring Twenties Rise of automobile, gangsters, rise of the radio & other gadgets and appliances The Jazz Age Clash of old & new values The Economy after the war… Switch from war to peace initially difficult Gets re-cranked up by 1922-1923 United states’ industry still intact after war, unlike Europe Becomes world’s top producer of consumer products Middle class expands greatly What about the lower classes? Same problems as before Too much prosperity for middle class to care!!! Rise of consumer spending on new fangled......

Words: 687 - Pages: 3

Free Essay

Narrative

...to harmonize, considering it was our first year learning an instrument. There was no reading or writing when it came to playing the instruments, but with music, a story can be made. For example, half the class would play our recorders in sync with one another, and other students in the class would play percussion. With the rhythm of the music combined, the feel and sound of the music gives the audience a feel of a different environment, such as feeling as though you are taking a journey through an Indian village, or celebrating the first fourth of July in America. As I progressed through the year, music classes turned into singing as well. In order to know the words that we were singing, we had paperback music, which had music lines, notes, and words for us to...

Words: 1172 - Pages: 5

Free Essay

Integrity

...through the paper. Halfway through the paper, I saw my friend John suspiciously looking at the class. My instincts told me that something was wrong. As a result, I began to keep an eye on John. Suddenly, I saw John taking notes out from his pencil case! My mouth hung wide open and I gasped in shock. How could John do that! I thought should I report him? The devil in my mind said that I should not care about this thing after all, he is still my best friend while the angel said that I should be honest and report him. After thinking for a while, I decided to report him. I raised my hand and told the teacher “ Mr Tan, John is cheating by using notes from his pencil case.” The teacher nodded his head and walked towards John’s table. Mr Tan said “John! Why are you cheating?” John shook his head to deny that he did not cheat. Mr Tan confiscated his pencil case and dumped the contents out. Out came pencils, erasers and pens. But there was no notes inside! John let out a smirk from his mouth. I was shocked! I thought that there was a note? Just when I thought all hope was lost, Mr Tan found another zip at the pencil case and he opened it. Suddenly, John’s smirk began to vanish. Waves of panic overwhelmed him. The hidden note was found there! Mr Tan looked at John sternly. He brought John to the principal’s office to explain what had happened. On the next day, the fiery-tempered Discipline Master caned John during assembly period. After this......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

Ancient History Notes

...a Tasnima Bhuiyan Ancient History HSC notes Core study; Cities of Vesuvius- Pompeii & Herculaneum 1. Geographical context Physical environment: geographical setting, natural features and resources of Pompeii and Herculaneum Geographical setting Pompeii and Herculaneum were located in Campania, southwest Italy near Bay of Naples. Herculaneum was a waterfront town situated on the coast of Bay of Naples 7km west of Mt Vesuvius, while Pompeii was slightly inland on the Sarno river, 9km southeast of Mt Vesuvius. Both towns were linked to Rome through sea and land routes. Natural features Campania was a fertile plain with two main rivers. Nearby there was a 15km wide series of craters, where pools were filled with boiling mud and vents, from which sulphur and steam could escape. The towns were popular because of their rich volcanic soil, coastal area for fishing and trading area. Resources of Campania The production of olive oil was used for cooking, and as the basic ingredient for perfume. Wine, wool and textile productions took place, along with the fishing industries including the production of fish sauce. There were fruits such as peaches, apricots, lemons & vegetables like cabbages and onions, and volcanic material was used for building and paving roads. Plans and streetscapes of Pompeii and Herculaneum ▪ streets of Pompeii vary greatly in width from 2.4m to roughly 7m ▪ streets & roads divide towns into neat......

Words: 8796 - Pages: 36

Premium Essay

Note Taking

...Improving Your Note Taking ▪ Effective note taking is one of the keys to succeeding in school. Students should devote a considerable amount of time reviewing information discussed during classroom lectures. It is very difficult remembering specific details from classroom lectures without good notes. These note taking strategies will help you to take better notes: ▪ Make clear and accurate notes Make sure to take legible and accurate notes since it is not uncommon to forget key details discussed in class after it has ended. Frequently, students comprehend the teacher's lecture, so they'll neglect to jot down specific details only to forget them later. Students who keep accurate notes can review them later to fully grasp key concepts during personal study time. Additionally, since during classroom lectures teachers frequently cover many topics, effective notes enable students to concentrate on specific topics. ▪ Come to class prepared Students properly prepared for class usually take better notes. Proper preparation includes completing assigned reading prior to class and reviewing notes from previous lectures. Students who do this can ask questions about confusing concepts and be prepared for new topics. ▪ Compare your notes To ensure your notes are as accurate and detailed as possible, compare them with the notes of other students after class is over. This is useful because your colleagues will frequently write down lecture details that......

Words: 602 - Pages: 3

Free Essay

Michael Meets Mozart

...Side Notes: • I came up with a killer Mozart-style arrangement involving several songs by modern artists. But I ran into a roadblock with getting permissions. So I decided to do variations on a theme by making my arrangement an original tune. Helpful Hints: • Learn the hardest parts first with the correct fingering. Instead of using a slower tempo to practice longer sections, try using the actual tempo to practice overlapping shorts sections (as small as 2 notes...hands alone if needed). • For those who have heard the recording or seen the video on • When I practice, it helps me to realize that it takes up to 300 YouTube, Steven Sharp Nelson laid down over 100 tracks, including (perfect) reps before muscle memory kicks-in. cello textures never before known possible. Every single sound on the video was made using only the instruments shown: piano, cello, • I like to imagine totally soft and relaxed hand muscles as I play... think "soft hand" when approaching hard sections. mouth percussion and kick drum. Of course we put in additional cool effects. For example the U2-style delay on Steve's pizz at the • For a two-minute-edit version, start at measure 109 beginning. (two-minute-edit minus track available at jonschmidt.com). • A recording of the orchestration only (minus piano) is available at jonschmidt.com. This is very fun for live performances with a monitor speaker next to you on stage so you can hear the parts well. Michael meets Mozart = 91 chills......

Words: 622 - Pages: 3

Free Essay

Note Taking Assignment

...Dean Helton Note-Taking Assignment 1. Why did you choose Cornell, Outline, or Visual Map? I chose the visual map way of taking my notes this morning at church. I have actuallynever taken my notes that way before, but I really enjoyed it. I am a kinesthetic learner and seeing maps and graphs help me understand things a lot better than just simple notes. I was nervous at first to take my notes this way but I very quickly got the hang of it. After the sermon it was much easier for me to look over my notes and understand what the message and sub nots were pointing out. I will now take all of my sermon notes this way. 2. What did you like about the style of note taking you chose? I enjoyed using this style for many reasons. One of the main reasons was because it gave me the opportunity to listen more to the sermon wrather than focusing on writing down the notes that we were given. It also was a huge help to me after when I was looking over the notes. It gave me a clearer picture of what the sermon was about. 3. What did you dislike about the style of note taking you chose? I think the only thing I disliked about it is that it is almost like an outline,a nd if you are not careful you could miss an important long point that need sto be recorded just for the sake of making your picture graph look good. I added a few take away points at the bottom of my notes that I felt like I needed to add so that I could better understand the over all message. 4. How do you......

Words: 380 - Pages: 2

Free Essay

Adsfmct

...Symbols Facebook Symbols for Status Everyone fancy a cool status update decorated with facebook symbols. People always wonder how their friends got symbols for status when they add hearts, music notes , stars and other signs into their status. Actually its not difficult. Follow my steps and you will learn how to add facebook symbols for status. Before you start decoration your status updates with symbols, take a look at complete list of all facebook symbols. These are Unicode text characters that you can put into your status. Just use your imagination and creativity and you will come up with nice ideas. Take these symbols and combine them to create status decoration where you can add your ‘text update’. Most common facebook symbols people use for decoration are heart symbol, star symbol, math signs and music notes. Here we have got the most comprehensive list of facebook status symbols. Just copy and paste them in your status. ๑۩۞۩๑ Type your status message!! ๑۩۞۩๑ ๑۩๑ Type your status message!! ๑۩๑ ▂ ▃ ▅ ▆ █ Type your status message █ ▆ ▅ ▃ ▂ ★·.·´¯`·.·★ facebook symbols for status ★·.·´¯`·.·★ ..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ Type your status message here o ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩.. ¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤ symbols for facebook status ¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤ ♬ •♩ ·.·´¯`·.·♭•♪ This is musical notes ♪ •♭·.·´¯`·.·♩ •♬ »——(¯` Type your status message here ´¯)——» ¸.·’★¸.·’★*·~-.¸-(★ facebook symbols ★)-,.-~*¸.·’★¸.·’★ •(♥).•*´¨`*•♥•(★) Type your status message here......

Words: 579 - Pages: 3

Free Essay

Exam

...discussions.  No warning will be given to you and the invigilator will make a note of your name and update the Program Manager. You are not allowed to leave the examination hall till you finish your examination. You are required to switch off your mobiles always. |Course |Date |Time |Duration |Type of Exam |Comments | |Principles of Management |Wednesday |10.30 am - 12.30 pm |2 hours |Closed Book/Closed notes |Multiple choice ( 50 min) | | |4th Feb, | | |Laptops not allowed |Descriptive(1 hr 10 min) | | |2009 | | |Internet not allowed |Write with pen no scribbling | | | | | | |Mobile phones are not allowed in the class | |Organisational Behaviour |Wednesday |2.30 - 4.00 pm |90 min |Open Book/Open Notes | ......

Words: 284 - Pages: 2

Free Essay

Cfa Test Experience

...CFA2 、 3 级考生请绕道。 二、作者背景 1. 学历:低于北京 TP 二校的理工科本科 2. 复习时间: 2 个月左右的脱产复习 3. 复习方式:在南京某知名高校内与两名 candidate 一起复习 4. 复习遍数:大概 notes2.5 遍。习题 3 遍 5. 考试成绩:除 alternative investment B ,其余 A 6. 考试用时:上午 1 小时 20 分钟,下午 1 小时 30 分钟 三、正文 3.1 复习资料、习题 a) Schweser Notes 5 本(课本部分) 5 星推荐必看 b) Schweser Notes 5 本(习题部分) 5 星推荐必做 c) 某机构中文翻译(广告位招租) 5 星推荐必购 d) 官方 Reading (课本部分) 负 5 星推荐(学术型人才推荐) e) 官方 Reading (习题部分) 6 星推荐必做 f) 近两年官方 mock (俗称模拟题) 5 星推荐必做 g) 近两年官方 sample (俗称样题) 6 星推荐必做 h) 某机构百题预测(广告位招租) 4 星推荐选作 i) N otes 练习(也就是 6 、 7 两本) 1 星推荐蛋疼者做之 j) 官方 道德手册 3 星推荐选看 k) 辅导班视频(广告位招租) 3 星推荐选看 l) 老婆一只 自己看着办吧 m) 辅导班(广告位招租) 本 3.5 没上 n) 其他 本 3.5 没看 3.1.1 阅读资料 说到考试资料,那官方的 Reading 就是纯 TM 扯淡,如果在今年能够收到电子版的情况下,还去花着 N 百刀买那自己用着都心疼的铜版纸教材,绝对是烧包的表现,一来不 支 持低碳生活,二来过于支持 CFA 的宗旨 —— 骗钱第一,考试第二。 在官网注册完,直奔万能的 Taobao ,在搜索栏 baidu 一下 “ CFA Notes ” 你就能看到 一 个真正的完全竞争市场。具体书的颜色每年不一样,但要用的是哪本,哥们你懂的。 同时某些机构的中文翻译教材,绝对是上佳之选,不要和我 zhuangbility 说兄弟你的 英文能力多么销魂,就是再 TM 销魂,你告诉我什么是 qualified 和 unqualified ,如果告诉 我是 “ 合格 ” 和 “ 不合格 ” 的,本 3.5 告诉你, S+B 离你已经不是太远了。 此外有许多朋友会推荐官方的道德手册(网购 notes 的时候一般会送你),这个问题 下 一章节会提及。 作为补充,辅导班的 “ 免费 ” 视频同样是可以用来借鉴的, 3000 多块钱白给,不要 白 不要。 另外某机构的百题预测也是可以用来把玩的,相当于在最后,对知识点做一个大致 的 温习,不过里面有些题目的答案并不完全正确,当然已经通读 notes 的你肯定能够判断出 的。 3.1.2 习题 大家经常会烦恼要做哪些题,要么说 notes 题少而简单,要么问书后的问答题到底要 不要做。本 3.5 郑重的告诉你,官方 Reading 后面的习题是一定要做的,无论选择还是问 答,因为其中有些干脆就会在考试中重现,比如在看定量分析( quantitative )的时候,你 会发现,为什么书中大篇幅出现的 T-value 和 F-value 的题目数量和只有一句话提及的 P- value 一样多的时候,作者已经内牛满面的在告诉你要考什么了。有人问 Reading 这么厚, 自习时候拿着多烦躁, 3.5 偷偷地告诉你,......

Words: 1170 - Pages: 5

Free Essay

Note Taking

...TAKING LECTURE NOTES I. There are many reasons for taking lecture notes. A. Making yourself take notes forces you to listen carefully and test your understanding of the material. B. When you are reviewing, notes provide a gauge to what is important in the text. C. Personal notes are usually easier to remember than the text. D. The writing down of important points helps you to remember then even before you have studied the material formally. II. Instructors usually give clues to what is important to take down. Some of the more common clues are: A. Material written on the blackboard. B. Repetition C. Emphasis 1. Emphasis can be judged by tone of voice and gesture. 2. Emphasis can be judged by the amount of time the instructor spends on points and the number of examples he or she uses. D. Word signals (e.g. "There are two points of view on . . . " "The third reason is . . . " " In conclusion . . . ") E. Summaries given at the end of class. F. Reviews given at the beginning of class. III. Each student should develop his or her own method of taking notes, but most students find the following suggestions helpful: A. Make your notes brief. 1. Never use a sentence where you can use a phrase. Never use a phrase where you can use a word. 2. Use abbreviations and symbols, but be consistent. B. Put most notes in your own words. However, the following should be noted exactly: 1. Formulas 2. Definitions 3. Specific facts C. Use outline form and/or...

Words: 1031 - Pages: 5

Free Essay

Three Strategies That I Will Apply in My Personal and Academic Life, the Impact, and the Effectiveness

...remember when the email was sent or who sent it. Since reading this chapter, I have started to save specific email information as word documents grouped under different folders. This has proven to be effective for linking related topics in the respective folders which makes locating the information quicker. In my academic life, I will first note the topic to be studied and pay greater attention to the learning objectives. This would then make it easier to skim through the chapter and specifically note the more important material and review that first as well as to research any related topics by using other resources. The chapter also noted the importance of paying attention to any information in bold type and any illustrations. This strategy would greatly increase my knowledge of the topic and improve note-taking. It would also assist in remembering the useful information. Therefore, this would be effective for review and preparation for exams as well as being in an overall position to utilize and apply the new information whenever possible. 2. The ‘Write it down’ strategy The chapter noted that writing a note helps you to...

Words: 728 - Pages: 3