Free Essay

Hond Hond

In: Computers and Technology

Submitted By ed1994
Words 575
Pages 3
Afstamming

De wolf is de voorvader van de hond
Volgens genetisch onderzoek van Caries Vila (1997) zijn er op grond van verschillen in het mitochondriaal DNA vier verschillende groepen hondenrassen te onderscheiden, die mogelijk het resultaat zijn van vier verschillende domesticaties in het verleden.
Wel is duidelijk dat de hond afstamt van de wolf (Canis lupus) en niet van de coyote, de jakhals of een andere hondachtige: de verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen hond en wolf onderling. De grijze wolf komt, althans kwam, over een groot verspreidingsgebied voor in de Verenigde Staten van Amerika, Europa en Azië. Het is op grond van de genetische analyse niet duidelijk of de hond nog van een specifieke ondersoort van de wolf afstamt zoals de Perzische wolf (C. lupus pallipes), omdat die bij de gebruikte methode genetisch niet te onderscheiden was van de andere typen wolven.
Groep één van de vier door Vila onderscheiden categorieën is weer in verschillende takken onder te verdelen, waarvan een zuidoostelijke tak o.a. de Australische dingo bevat, een primitieve hond die ook in het wild leeft en zich van de meeste gedomesticeerde honden onder meer nog onderscheidt door een jaarlijkse voortplantingscyclus.
Genetisch onderzoek naar verschillen in het mitochondriaal DNA van de hond toont een nagenoeg identieke (0.2% verschil) basenvolgorde met die van de grijze wolf, wijzend op een directe afstamming in het (evolutionair gezien) recente verleden. Het verschil tussen wolven en coyotes was met 4% veel groter[1][2].
Domesticatie
Het recentste onderzoek plaatst de domesticatie van de hond in het Verre Oosten, van 14.000 [3] - 15.000 jaar geleden[4][5]. Oudere schattingen gingen uit van een begin van de domesticatie rond 40.000-100.000 jaar geleden[4]. De vraag is hoe en waarom de wolf tot huishond werd (Canis lupus familiaris). In de late laatste ijstijd veranderden de leefomstandigheden van de mens. De dominante bestaanswijze veranderde van nomade in boer, waardoor mensen lange tijd op dezelfde plaats bleven. De 'wilde honden' begonnen in deze tijd de nabijheid van de mens op te zoeken en van hun afval te leven. Er kan dus sprake zijn van een zekere co-evolutie[6]. Andere onderzoekers gaan ervan uit dat de mens een actievere rol speelde in de eerste stappen die tot een domesticatie van de hond leidde[7].
Rond 8000 voor het begin van onze jaartelling pasten de voorouders van de hond hun voedingspatroon en spijsvertering aan aan het grotere aanbod zetmeel uit de eerste menselijke landbouw. Dat maakt de hond het oudste gedomesticeerde huisdier. De honden bezitten afhankelijk van het ras 4 tot 30 copiën van het zetmeelverterende gen voor het enzym amylase. Wolven bezitten slechts twee copiën voor amylase[8]. Deze door mutatie mogelijk gemaakte domesticatie heeft mogelijk tweemaal plaatsgevonden[9]; rond 35000 jaar geleden, vóór de laatste grote ijstijd, maar door de ongunstige omstandigheden afgebroken, en 10 000 jaar geleden met meer succes.
Hoewel de geschiedenis van de domesticatie van honden niet geheel duidelijk is, is domesticatie van vossen empirisch onderzocht. De geneticus Dmitry K. Belyaev begon in 1959 met een reeks vossen een domesticatie-experiment. In zijn instituut selecteerde hij vossen voor de volgende generatie enkel op tamheid. Ongeveer 5% van de mannelijke dieren en 20% van de vrouwelijke dieren mochten een volgende generatie stichten. 40 jaar en 45.000 vossen later, na 35 generaties van selectie op tamheid zijn de vossen uit dit experiment gedomesticeerd[10].

Similar Documents

Premium Essay

Hond

...Algemene opdracht A1. Bibliografische gegevens: (zet deze tabel over in je eigen bestand) |Auteur: |Alice walker | |Titel: |The color purple | |Eerste druk: |1982 | |Uitgave: |Groningen,1997,(BlackBirdsnr.4) | |Druk: |228 blz | | | | A2. Samenvatting: IN ENGLISH A 14-year-old girl named Celie by her father very badly treated. She is even raped by him, and get him 2 children, a boy and a girl. Celie has a younger sister, her name is Nettie, and they are inseparable. An older man wants to marry Nettie, but her father gives him Celie. But that man treats her worse because he beats her more than her father. After a few months attracts Nettie to Celie in, she ran away from home because her father now Nettie had foreseen. After Nettie and Mr.. ______ Had a fight he sends her away. He threatened to make sure that they lost contact with Celie would have,......

Words: 1801 - Pages: 8

Free Essay

Help! Ik Heb Een Dominante Hond

...Help! Ik heb een dominante hond Copyright Emc s.l. 2011 Uitgegeven door www.hondentraining.nu Geschreven door Cristina Figueroa Vertaald door Remco van Reenen Introductie Honden zijn groepsdieren die, ondanks dat ze al duizenden jaren als huisdier bij ons leven, een deel van hun instincten hebben behouden. Zo zal een dominante hond instinctief altijd de leider van de roedel wil worden. In elke roedel is er een leider (normaalgesproken een mannetje) aan wie de rest van de honden gehoorzamen. De leider van de roedel wordt ook wel de alfa hond genoemd en hij neemt de beslissingen voor de hele groep. In de natuur is de fysieke conditie van de alfa hond vergeleken met de rest van de dieren uitstekend. Om dat zo te houden eet hij als eerste en ook de beste stukken van de buit. De alfa hond slaapt bovendien op een hoger gelegen uitkijkplaats om zo het hele territorium van de roedel te kunnen controleren. Niet alleen de alfa hond, maar alle honden in de roedel zullen waarschuwen bij gevaar en agressief gedrag vertonen tegen onbekenden (door te blaffen, grommen, tanden laten zien, etc..). In deze gids leggen wij uit hoe je met een alfa hond moet omgaan: namelijk door de alfa hond (de baas) van de “familie-roedel” te worden. Hoe dominanter jouw hond is, hoe meer je de regels moet volgen om te voorkomen dat je hond denkt dat hij de baas is, met alle gevolgen van dien. 1 Hoe moet ik omgaan met en dominante hond? Niet alle honden zijn even dominant. We horen vaak verhalen...

Words: 3815 - Pages: 16

Free Essay

Mona

...------------------------------------------------- Oefentoets Consumentengedrag & Innovatie Week 6 Vraag 1 Janice denkt na over een aantrekkelijke aanbieding van een energieleverancier. Van welke vorm van consumentengedrag is dit een voorbeeld? a. Communicatiegedrag b. Koopgedrag c. Gebruiksgedrag d. Afdankgedrag Vraag 2 Hoe noemen we de wetenschap die de unieke kenmerken van een consument in een bepaalde situatie in verband brengt met zijn gedrag? a. Psychologie b. Sociale psychologie c. Sociologie d. Sociale economie Vraag 3 Welk van onderstaande modellen of typologieën beschrijft persoonlijkheidskenmerken? a. De Big Five b. VALS-typologie c. Middel-doelketen d. Psychografische modellen Vraag 4 Een energieleverancier adverteert met de volgende boodschap. Op welke basismotivatie van Rossiter en Percy richt deze advertentie zich? a. Probleemopheffing b. Probleemvermijding c. Normale vermindering d. Intellectuele stimulatie Vraag 5 Een commercial toont een feestje met gezellige muziek en een vrolijke sfeer. Op het feestje wordt een kaasje van een bepaald merk gegeten. De maker maakt in deze commercial gebruikt van een principe uit de Gestaltpsychologie. Welk principe is dit? a. Het principe van nabijheid b. Het principe van volledigheid c. Het principe van gelijkheid d. Het principe van continuïteit Vraag 6 Het is de bedoeling dat......

Words: 1394 - Pages: 6

Free Essay

Roxanne Quimby

...Cli:ipter'3 Tlie EntreprenerrrialProcess i19 Cnse Roxqnne Ouimby Prepwolion Oueslions I. 2. Who cqn be cn entrepreneur? Whst ore ihe risks, rewqrds, qnd trode.effr of o lifestyle business versus o high-pofentiol businessone thqt will exceed $5 million in soles cnd grow Mqine in ihe lirst ploce. lf rhe moved Buri's Beet: bock, she would face ihe some problems ihat inspired this raove. ln Moine, Buri's Bees would probobly never grow over $3 million in soles, ond Quimby feh it hod potentiol for much more. substonfiolly? Whoi is ihe difference between an ideo ond on opportunify? For whom? Whot con be leqrned from Exhibits C ond D? Roxunne Ouimby 4 Why hos fte compony succeeded so fqr? The Blcck Sheep 5 Whqt should Roxonne snd Burt do, ond why? "l wos o real blqck sheep in my fomily," Quimby soid. gool fcr the first year vws $ /0,000 in totol sales. / fgured i{ / cou/d tctke hcne holf o{ tho; it would be more money f/tan /C ever seen. Our Roxonne Quimby She hed one sisier who worked for AMEX ond another sister who worked for Chsrles Schwqb, ond her {qther worked for Merrill Lynch. She was not interesbd in business ol oll, though, qnd considered it dull. Quimby aftended ihe Ssn Froncisco Art lnstitute in the fate l96Os " ond "got rodicslized out there," she exploined. "t stud" ied, oil poinled, ond groduoled without cny iob Roxqnne Quimby sct in fhe president's office of Burf's Bees' newly relocobd......

Words: 4064 - Pages: 17

Premium Essay

Industrial Ecology

...ecology concept. Also, this report will outline the elements of this concept which will be classified into eco-efficiency or eco-effectiveness and their impacts to the environment. Industrial ecology concepts and its elements will be explaining in details with some examples and personal recommendations in this report. Industrial Ecology Industrial ecology refers as an emerging industrial concept to popularize environmentally. The main purpose is to identify and implement strategies which are used to minimize the environmental impacts. Industrial ecology makes an interaction with natural ecosystem. They are natural resource from earth such as sustainable use of energy, materials and capacity of environment. (Hond 2000, 60-69)Also, they act as inputs to extract and transform them into products or services. Industrial ecology is not only aiming to reduce the environmental stress caused by industries but also encourage and support in creativity, resource efficiency and effectiveness and sustainability growth. (Cote, Raymond 2000, 34-37)Industrial ecology recognizes that industries will be operating and expanding continuously however, it supports on industries which are aware of the importance of environment and are environmentally conscious so that the burden upon to the planet can be reduced. (Gdrc.org 2014) Industrial ecology can be divided into two practical actions which are cradle-to-cradle products or...

Words: 1006 - Pages: 5

Premium Essay

Dogs

...also shows the familiar petname diminutive -ga also seen in frogga "frog", picga "pig", stagga "stag", wicga "beetle, worm", among others.[11] The term dog may ultimately derive from the earliest layer of Proto-Indo-European vocabulary, reflecting the role of the dog as the earliestdomesticated animal.[12] In 14th-century England, hound (from Old English: hund) was the general word for all domestic canines, and dog referred to a subtype of hound, a group including the mastiff. It is believed this "dog" type was so common, it eventually became the prototype of the category "hound".[13] By the 16th century, dog had become the general word, and hound had begun to refer only to types used for hunting.[14] Hound, cognate to German Hund, Dutch hond, common Scandinavian hund, and Icelandic hundur, is ultimately derived from the Proto-Indo-European *kwon- "dog", found in Sanskrit kukuur (कुक्कुर),[15] Welsh ci(plural cwn), Latin canis, Greek kýōn, and Lithuanian šuõ.[16] In breeding circles, a male canine is referred to as a dog, while a female is called a bitch[17] (Middle English bicche, from Old English bicce, ultimately from Old Norse bikkja). A group of offspring is a litter. The father of a litter is called the sire, and the mother is called the dam. Offspring are, in general, called pups orpuppies, from French poupée, until they are about a year old. The process of birth is whelping, from the Old English word hwelp (cf. German Welpe, Dutchwelp, Swedish valpa,......

Words: 336 - Pages: 2

Free Essay

Ged101T Assignment 01

...GED101T Werksopdrag 01 INHOUDSOPGAWE 1. Fases van menslike ontwikkeling. P 3 - 5 a) Fases van ontwikkeling volgens Erik Erikson b) Psigososiale ontwikkeling gedurende stadia van menslike ontwikkeling. 2. Verskillende domeine van menslike ontwikkeling P5 - 7 a) Die verskillende domeine b) Kognitiewe ontwikkeling van die baba c) Die sosiale ontwikkeling in die vroeë kinderjare d) Die emosionele ontwikkeling in die middelkinderjare 3. Kinder verwaarlosing en molestering P 7 - 10 I. Koerantberig II. Langtermyngevolge III. Omstandighede waaronder dit plaasvind IV. Gemeenskap – bekamping 4. Bibliografie P 11 3 VRAAG1. a) Fases van ontwikkeling volgens Erik Erikson: • Fase 1: Basiese vertroue teenoor wantroue. Hierdie fase is oor ‘n kind se eerste lewensjaar, dit behels die mate van vertroue wat ‘n kind ontwikkel. Dit hang grootendeels af van die ma – kind verhouding. As kinders genoeg liefde, aandag en daar in hul behoeftes voosien word – ontwikkel hoop en vertroue vir hulself en ander. • Fase 2: Outonomie teenoor skaamte en twyfel. Hierdie fase kom in ‘n kind se tweede lewensjaar voor. Dit behels spierontwikkeling, bv. Die uitskeiding van urine en die inhou......

Words: 1453 - Pages: 6

Premium Essay

My Paper

...Logan Bricketto​ Rodemann Econ Tuesday and Thursday 2nd 12 Febuary 2012 The Catch Up   During the month of September italys government sold a slug of five year old paper at one of its usual bond auctions. there was hardly enough demand for the bonds to meet supply even we a steep interest rate. contrast that with the sale in august of 20 billion yuans, which is 20 billion in us dollars, of paper by China in hong Kong;s fledgling offshore market. the yield was miserly yet there were bonds for sale.            ​This tale of two bonds auctions is a parable for the contrasting fortunes of near stagnant rich economies and fast growing emerging markets. twenty of the 82 econmics covered in the back pages of the Economist grew by 3% or more in the year to the latest quarter. only two, of these, Austria and Sweden, are from the traditional group of rich ones, such as Taiwan and Hong Kong. The IMF's the latest forecast is that emerging economies will grow by more than 6% in 2011 and 2012. But growth in the rich world is likely to be below 2%.            The other half lives is the rotters economic news over that summer and depending euro-zones mess mean it is easy to forget that countries that now account for half the worlds output and most of its population are doing rather well. that is the focus of my special report on the world economy. But it is equally easy and unwise to think that cupid and trouble-free growth in the emerging economics is assured for years......

Words: 640 - Pages: 3

Premium Essay

Honda's Sustained Competitive Advantage

...Research one of the Japanese Auto companies either Toyota or Honda and explain how the company has built and sustained competitive advantage in terms of the following: o Time o Investment o Interconnectedness of capabilities o Causal ambiguity Cite one Indian company that has built and sustained competitive advantage Honda: Honda Motor Company, Limited is a Japanese public multinational corporation primarily known as a manufacturer of automobiles and motorcycles. Honda has been the world's largest motorcycle manufacturer since 1959 and eighth largest automobile manufacturer in the world behind General Motors, Volkswagen Group, Toyota, Hyundai Motor Group, Ford, Nissan, and PSA in 2011. From a company who was a supplier of piston rings to Toyota and becoming their competitor there is a lot of story behind. A firm possesses a Sustainable Competitive Advantage (SCA) when it has value-creating processes and positions that cannot be duplicated or imitated by other firms that lead to the production of above normal rents. An SCA is different from a competitive advantage (CA) in that it provides a long-term advantage that is not easily replicated. As an example, Honda's expertise in engines. Honda was able to exploit this core competency to develop a variety of quality products from lawn mowers and snow blowers to trucks and automobiles. Time: Building resources usually takes time and continuous reinforcement, thereby giving first mover an advantage that is......

Words: 1102 - Pages: 5

Premium Essay

Csr at Mcdonald's

...The most essential characteristic of an organisation is the focus on ethical behavior. By ‘doing the right thing’ internally and externally the business can create a good working environment, whereas at the same time the surroundings and the society takes advantage. Difficult is that ethical matters are based on individual principles and ideals. Resultantly, ethical matters are not easy to put into effect and easy to overlook. Corporate social responsibility (CSR) is rapidly becoming one of the principles on which modern business is built (Hancock, 2004). Areas can be identified were improvements should be made, and use it for strategies in future business plans. CSR refers to the economic, legal, ethical and discretionary responsibilities (Carroll & Buchholtz, 2000; Swanson, 1995). The organisations are furthermore faced up to social demands for which they are likely to show responsibility for. Following the organisation can respond in different ways. The different types of responding to the social demand are obstructive, defensive, accommodative or proactive (Carroll & Gatewood, 1981). Within this essay it will be examined how these CSR principles were / are utilized in the service business McDonald’s. For evaluating the social performance of McDonald’s there will be a closer look at the ethical & discretionary responsibilities and the responses proactive & accommodative. Finally it will be examined how to improve the social responsibility of McDonald’s by using the tools......

Words: 2494 - Pages: 10

Free Essay

An Analysis of the Relationship Between Corporate Social Performance and Corporate Reputation

...Student ID: XXXXXXXX Report Title: INTERIM REPORT Date: 28/11/07 Module Tutor: David Tucker Word count: 756 (Excluding references) Index Page 1.0 Working Title 3 2.0 Background Information 3 3.0 Nature of Submitted Work 3 4.0 Aims and Objectives 3 5.0 Initial Literature Review 4 6.0 Research Methodology 8 7.0 Data Analysis and Presentation 8 8.0 Chapter Headings 9 9.0 Time Schedules 10 INTERIM REPORT: 1. Working Title An analysis of the relationship between corporate social performance and corporate reputation. The case of Tesco and its child education policies. 2. Background information: I chose to research in this area as I am interested in the PR area of business and the importance of reputation building to a company. I find it interesting that supermarkets are beginning to target children through their PR strategies and would like to find out their motives. 3. Nature of submitted work: Report. 4. Aims and objectives: AIM: To examine the impact of child education-based PR strategies carried out by British supermarkets. OBJECTIVES: - To investigate current issues surrounding PR strategies of UK supermarkets aimed towards child education. - To uncover opinions of the use of child education policies from the supermarkets, the schools and...

Words: 1123 - Pages: 5

Free Essay

An Analysis of the Relationship Between Corporate Social Performance and Corporate Reputation

...Student ID: XXXXXXXX Report Title: INTERIM REPORT Date: 28/11/07 Module Tutor: David Tucker Word count: 756 (Excluding references) Index Page 1.0 Working Title 3 2.0 Background Information 3 3.0 Nature of Submitted Work 3 4.0 Aims and Objectives 3 5.0 Initial Literature Review 4 6.0 Research Methodology 8 7.0 Data Analysis and Presentation 8 8.0 Chapter Headings 9 9.0 Time Schedules 10 INTERIM REPORT: 1. Working Title An analysis of the relationship between corporate social performance and corporate reputation. The case of Tesco and its child education policies. 2. Background information: I chose to research in this area as I am interested in the PR area of business and the importance of reputation building to a company. I find it interesting that supermarkets are beginning to target children through their PR strategies and would like to find out their motives. 3. Nature of submitted work: Report. 4. Aims and objectives: AIM: To examine the impact of child education-based PR strategies carried out by British supermarkets. OBJECTIVES: - To investigate current issues surrounding PR strategies of UK supermarkets aimed towards child education. - To uncover opinions of the use of child education policies from the supermarkets, the schools and...

Words: 1123 - Pages: 5

Premium Essay

Chaucer Essay

...“I have no title to aspire/ Yet when you sink I seem the higher” In light of this statement, analyse the role that power plays in a text you have studied. In Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales, the role of power is widely explored through Alyson, The Wife of Bath. The Wife’s ability to manipulate and gain dominion over her husbands can be a result of her sexual and libidinous nature, as she uses this attraction to gain pecuniary and societal power. Furthermore, marriage is portrayed as a crucial tool in the gaining of power, as it plays an extremely important role in Alyson’s “wynning” of status and money, as without her husbands one would be without these fortunes. However, the Wife’s dominance and power is questioned by the raw youth of her later husbands, as one experiences the endearing aspect of her fifth husband, Jankyn, as he represents the power left in the patriarchal hegemony of the era, withdrawing all the previously gained power the Wife had obtained. Firstly, the gain and control of power in the Wife of Bath can be seen through the role of sex within the tale, as sex not only secures money and land for the Alyson, but also rewards her with great dominance within the patriarchal hegemony: “I wo lde no lenger in the bed abyde,
If that I felte his arm over my syde,
Til he had maad his raunson unto me;
Thanne wolde I suffre hym do his nycetee.
And therefore every man this tale I telle,
Wynne whoso may, for al is for to selle.” Here, the Wife explains that...

Words: 1754 - Pages: 8

Free Essay

Kruistocht

...Samenvatting: Dolf, een jongen uit de twintigste eeuw wordt teruggeflitst naar de Middeleeuwen. Door een foute berekening komt hij niet op de plaats waar hij heen wilde, hij komt nu aan bij de stad Spiers, in het jaar 1212. Daar ontmoet hij een jongen, Leonardo, die een student is. Dolf moet om vijf uur weer terug zijn op een bepaalde plaats, als hij er dan niet is kan hij niet meer teruggeflitst worden. Maar als Dolf op die plek komt wordt hij gehinderd door een grote groep kinderen en kan hij die plaats niet bereiken. Nu moet hij in de Middeleeuwen blijven. Hij gaat ’s avonds samen met Leonardo bij de grote groep kinderen slapen. Die blijken een kinderkruistocht te vormen. Deze kruistocht is bedoeld om Jeruzalem te veroveren van de Saracenen. De stad Spiers sloot de poorten en daarom moesten de kinderen in het veld blijven slapen. Die nacht treft een groot onweer de stad waardoor er verschillende huizen in brand vliegen. De burgers denken dat het de straf van God is en daarom komen ze de kinderen de volgende dag eten brengen. De volgende dag besluiten Dolf en Leonardo ook met de kinderkruistocht mee te gaan. Bij Spiers ontmoette Dolf, die zich nu Rudolf Wega van Amstelveen noemt (dat is een middeleeuwse naam), ook een meisje, ze heet Mariecke. Dolf blijft de hele kruistocht voor haar zorgen. De volgende dag merkt Dolf dat er veel erge dingen in de groep kinderen gebeuren: er sterven veel kinderen door ongelukken enz. Daarom gaat Dolf ’s avonds naar de leiding van de......

Words: 1272 - Pages: 6

Free Essay

Bad Ass Upload

...[pic] Boekverslag ‘Joe Speedboot’ Rik Baken H5D Algemeen Auteur: Tommy Wieringa Titel: Joe Speedboot Druk: Eerste Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 2005 Jaar van eerste druk: 2005 Aantal pagina’s: 316 Motto Het motto van de roman luidt: “Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft van het penseel en het zwaard.” (Miyamoto Mushashi) Het motto keert ook terug in de twee grote delen van de roman: Penseel en Zwaard. Fransje Hermans is een grote bewonderaar van de samoerai en hij leest het boek van Miyamato Mishashi. Hij haalt diverse citaten aan uit het boek van de oude samoeraistrijder. Deze samoeraistrijder heeft in zijn leven geen enkel gevecht verloren.  In het deel Penseel tekent verteller Fransje alle gebeurtenissen in het dorp zo goed mogelijk op in de hoop er later profijt van te hebben. Hij wilde chroniqueur van zijn geboortedorp worden. Zijn droomvriendin PJ vraagt een keer of ze zijn dagboeken mag lezen: er is een hele wand vol met schriften in zijn kamer. Na de desillusie voor Tommy aan het eind van dit deel gaat hij in deel II de weg van het Zwaard op. Hij beschrijft geen gebeurtenissen meer op in zijn dagboeken, maar gaat zich als armworstelaar (de strijd,) ontwikkelen: de tweede weg van de samoerai: die van het zwaard. Genre  Zowel in de achterflaptekst als in de verschenen recensies wordt Joe Speedboot een ontwikkelingsroman genoemd. In dit soort romans wordt meestal de ontwikkeling van een hoofdfiguur in zijn jeugd of...

Words: 4167 - Pages: 17