Premium Essay

Iltes

In: English and Literature

Submitted By mukitus
Words 1377
Pages 6
VITAL IELTS GUIDELINES AND TIPS-
J & J ENGLISH INSTITUTE

WRITING:

TASK 1 (See the Photocopy)

TASK 2:
The essay should include 3-5 paragraphs. First one is introduction. Second, third or forth paragraphs should be the BODY- that includes the supporting paragraphs of THEME, and the last paragraph is conclusion. You should not state your sentences or ideas twice. Each body paragraph should comprise unique theme or topic. You may start the body paragraphs with Firstly, Secondly, Thirdly….or First of all, Secondly …if the 'Task 2' essay asks you to discuss on a particular subject or asks if you agree or disagree with the statement. DO NOT SHORTEN THE VERBS OF THE SENTENCES- Use: They have not- or he does not (DON’T write haven't or doesn't or isn't…)
You do not need to start the first introductory paragraph with a linking word. You may use 'that' or 'which' in the middle of the introduction paragraph. You may use 'however' or 'although' in the middle of the conclusion paragraph. Of course you should use any conjunction or linking unit in the BODY paragraph.
In your 'Task 2 Essay', you should use the following items sometimes for points and bonuses:

a. Use LINKING DEVICES/WORDS that are: 'Although, However, Moreover, Furthermore, Besides, On the other hand, Therefore, Thus, In addition, Because of,such as…'
b.Utilise Synonyms- e.g. Enormous- vast, barrier- Impediment, generous-benevolent, bolster- boost
Use simple words like GOOD, BAD, BIG and NICE once
c. Sometimes write sentences in PASSIVE VOICE that will beautify your essay. E.g.
ACTIVE--James built the bicycle.
Passive- The bicycle was built by James.
ACTIVE- Tagore wrote Geetanjali in 1915.
PASSIVE- Geetanjali was written by Tagore in 1915.

Your TASK 2 essay, whether Academic or General, has to be around 251words minimum. You can write upto 300 words if you can give nice creative…...

Similar Documents

Free Essay

Herman Bang

...danske regerings måde at håndtere krigen på, fx i form af at indsætte for få soldater på skanserne. Herman Bang erindrede krigen i 1864, selv om han kun var 7 år på dette tidspunkt, så han kendte kun til de skrevne begivenheder, men alligevel tillod han sig og give sit bud på, hvordan det var under krigen. Oplevelsen efterlod så dybe spor, at han aldrig glemte den, og den blev efterfølgende grundlaget for bogen ”Tine”. I forordet til bogen beskriver han en dag under krigen således: ”- Hvad er der – hvad er der dog Mo’er? Skreg vi. - Det er de Danske, som flygter, sagde Mo’er med sin frysende Stemme, og vi græd højt op, mens de alsiske Piger jamrede som to Hunde, og vi hørte bestandig, bestandig Folk, der løb paa Gaden, og Tropperne, der ilte, og Hornene fjern og Hornene nær – gennem Stormen.” Herman Bang nævner tre billeder i forordet, som stod klarest i hans erindring. I alle tre erindringsbilleder forekommer hans moder som det centrale, og ”Tine” er også dedikeret til hende. Erindringsbillederne er beskrevet kronologisk, samtidig med de gradvist har gjort større og større indtryk på Bang – de forklarer, hvordan hans sorg tog til i styrke fra billede til billede. Forordet udtrykker således, hvordan hans smerte ved tabet af sin moder og smerten ved de danske rømninger under krigen, som han oplevede på nært hold, har givet ham ar på sjælen. Hans opfattelse af disse to sammenbrud, udtrykker han i ”Tine” gennem hovedpersonen Tine. Stil og opbygning: Åbningsbilledet i......

Words: 1842 - Pages: 8

Free Essay

Biologi Noter

...Hjertets opbygning og funktion Funktionelt består hjertet af to pumper, venstre hjertehalvdel og højre hjertehalvdel. Venstre hjertehalvdel pumper, det iltede blod (som kommer fra lungerne) ud i kroppen. Højre hjertehalvdel pumper det afiltede blod(det blod som allerede har været igennem kroppen) op til lungerne så det kan iltes, processen startes forfra. Hele processen: 1. Venstre- og højre lungevener - sender det iltede blod fra lungerne til venstre forkammer. 2. Venstre forkammer - modtager det iltede blod fra lungerne og sender det videre til venstre hjertekammer. 3. Venstre hjertekammer - presser det iltede blod ud i aorta så det kan sendes rundt i kroppen. 4. Aorta - er hovedpulsåren som fra venstre hjertekammer fører blodet ud til alle organer og væv i kroppen. 5. Nedre- og øvre hulvene - modtager blod fra øvre og nedre del af kroppen, og sender det til højre forkammer 6. Højre forkammer - modtager det afiltede blod fra kroppen, og sender det til højre hjertekammer. 7. Højre hjertekammer - sender blodet lungerne via lungearterier 8. Lungearterier - sender blodet fra højre hjertekammer til lungerne hvor det afiltede blod iltes på ny, og processen starter forfra. Sinusknuden - styrer hjertets slagrytme Hjerteklapperne - sikrer at blodet strømmer den rigtige vej når hjertet trækker sig sammen Senetømmer - holder hjerteklapperne på plads så blodet ikke strømmer tilbage til forkammeret, når hjertekammeret trækker sig sammen. Blodtryk *......

Words: 4500 - Pages: 18

Free Essay

Zaru

...mellem kornene og her ligger grundvandet så. Vandet bliver renset for bakterier og farlige stoffer osv, når det flyder gennem disse sandkorn, jo tættere sandkornene er, jo mere er vandet rent, da bakterier og de farlige stoffer bliver filtreret, gennem de meget, tætte sandkort. Grundvandet kan ligge i disse hulrum forholdsvis lang tid, inden det langsomt siver ud i havet. 3. Hvor får vi vores drikkevand fra i Danmark? Ca. 70 % af Jordens overflade er dækket af vand, 97 % af jordens vand findes i havene, og kun de sidste 3 % er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand. Danmark får næsten alt deres drikkevand fra grundvandet, dette er en nem og billig måde af få drikkevand på, da det eneste man behøver at gøre er, at pumpe vandet op, ilte og filtrere det, og derefter skulle det være rent nok til at kunne drikke af fra vandhanen, dog er der det problem, at de seneste mange år har man desværre forurenet dette drikkevand, og det kan risikere, ophøre også må Danmark finde en ny måde, at få deres drikkevand på. Et andet problem er, at vi kan risikere at vores drikkevand forsvinder helt da åer, søer og vådområder risikere, at udtørre hvis vi pumper for meget op. 4. Hvad vil det sige at dehydrer, og hvad sker der? Dehydrering betyder, at kroppen er ude af balance, man kan logisk nok undgå dehydrering ved at indtage væske nok, da vores krop består af 75 % væske så står det lidt klart, at vi ikke må være i underskud. Børn og spædbørn er meget mere udsatte for......

Words: 3518 - Pages: 15

Free Essay

Writing About Graphs, Tables and Diagrams

...computers Internet-connected worldwide,1981-1999 1987 1988 '1989 1990 '1991 1992 1993 1994 r 09s 1996 1997 1998 1999 28,174 s6,000 159.000 313,000 617,000 1,136,000 2,056,000 3,864,000 6,642,000 12,881,000 19,5r+0,000 36,739,000 56.218,000 of students country by Thelargest number foreign 1995 in of origin, the 50 majorhostcountries: China Korea.Republicof Japan Germany Greece Malaysia lndia Turkey Italy Morocco France Canada United States 115,87'l 69,736 62,324 45,432 43,941 41,159 39,626 37,629 36,515 34,908 32,411 28.280 27,749 a Ansuer Ke! Understanding graphs and rables involves understanding the following details: 1. \X/hat is the information or data in the graph or table abo :ut? This [ infarrnation is norma$t suppheA uith ilte graplt or tabla,J 2" r$fhat are the units of rneasufemeflt used? 3. \{hat is the area (place) involved ? 4. \f,hat is the time-scale involved ? 5. What is the purpose of the graph or table? Writing Tables Visuals: about Graphs, and Diagrams Let us look at the graphs and tablesshown above once more, and answer the following questions: 'What 1. are the units of measurementused? 2.'W-hat is the area (place) involved ? 3. Vhat is the time-scaleinvolved ? 4. \What is the purpose of the graph or table? After examining the graphs and tables above you will have noticed the following: In the caseof a line graph, the horizontal and vertical axes provide most of the information. Usually trends over a specific period of time are shown......

Words: 10001 - Pages: 41

Free Essay

Jane Osten

...1990 '1991 1992 1993 1994 r 09s 1996 1997 1998 1999 28,174 s6,000 159.000 313,000 617,000 1,136,000 2,056,000 3,864,000 6,642,000 12,881,000 19,5r+0,000 36,739,000 56.218,000 of students country by Thelargest number foreign 1995 in of origin, the 50 majorhostcountries: 115,87'l China 69,736 62,324 45,432 43,941 41,159 39,626 37,629 36,515 34,908 32,411 28.280 27,749 Korea.Republicof Japan Germany Greece Malaysia lndia Turkey Italy Morocco France Canada United States a Ansuer Ke! Understanding graphs and rables involves understanding the following details: 1. \X/hat is the information or data in the graph or table abo :ut? This [ infarrnation is norma$t suppheA uith ilte graplt or tabla,J 2" r$fhat are the units of rneasufemeflt used? 3. \{hat is the area (place) involved ? 4. \f,hat is the time-scale involved ? 5. What is the purpose of the graph or table? Writing Tables Visuals: about Graphs, and Diagrams Let us look at the graphs and tablesshown above once more, and answer the following questions: 'What 1. are the units of measurementused? 2.'W-hat is the area (place) involved ? 3. Vhat is the time-scaleinvolved ? 4. \What is the purpose of the graph or table? After examining the graphs and tables above you will have noticed the following: In the caseof a line graph, the horizontal and vertical axes provide most of the information. Usually trends over a specific period of......

Words: 9999 - Pages: 40

Premium Essay

Ship Operation

...were borrowed to form the creation units remain in the trust account. The trust sponsor will pay out dividends from shares held by the ETF to holders of ETF shares. A holder of an ETF will typically redeem their holding by selling the ETF at the prevailing market price to another party. lf an institutional investor buys enough ETF shares they can then approach the ETF trust for the return of shares equivalent to one creation unit, and when they do so that creation unit no longer exists. More creation units can be formed if the sponsor obtains more shares. Originally ETFs were traded by institutional investors such as mutual funds, but they have become very popular with retail investors. relndod paperl uolleaj: auo ol sajeLls tu Ilte^a JaPloLl tosuodr aja/v\ lf q s (aqt JO 'slasse L luasi dn pat 'sJoJsa llt/v\ tu JOlsaAr JOSUO( aql jo auo 'seP€laP o/vu ls€d aql ro suoll€Aouul lelf,ueuu lsalealS aqr se lla/v\ s€ lso) 'slle, a)lJd uo laq ol se Pesself alE sll:l l€ql laPuo/v\ ou sl tl 'trtltqe e ul lsa^ul or fit1tqe Pu€ uollB)ulsla^lP mo1 ,(lanrtelar le sluaulsa^ur 1O aBuer JePl/vl (lpqrssod aql slolsa^ul alentrd lago slll 1le u! llv 'alnlnt aql ul ar€P relnrtued 1o 8uln1t slfl uo leln:tued ," 1r aqr llas ro '(nq ot rqSrr aqr ra{nq aqr r" .arud lamol aqr re Peq r; 8ur,(nq ,(q " " "rfra o, alqrssod osl€ s! 1l pasBq sllerluor suondo "i"q plos sl JII aql ,l 'Penlerua^o rgord e aleLu llt/v\ Jotsa^ul aqr slle, a:ud aql Pue Uotls oPors aql reqr......

Words: 13846 - Pages: 56