Free Essay

Imtrizh.Doc

In: Computers and Technology

Submitted By trizh
Words 391
Pages 2
Kauganay na Literatura Sa Paglipat Ng Mga Kolehiyong Estudyante

Ayon sa aking nabasang artikulo sa Isang Unibersidad sa Inglatera (New Castle University). Hindi na bago sa mga estudyanteng tutungtong ng kolehiyo ang maguluhan sa pagpili ng kanilang kukuning kurso sa kolehiyo . Na nagiging dahilan ng kanilang paglipat ng kurso sa Ij=kalawang semester ng taon o Ikalawang taon sa kolehiyo. Sa mga ganitong sitwasyon ay nakahanda ang mga Career Center ng Unibersidad o Institusyon na iyong nais pasukan upang tulungan ka sa iyong pag dedesisiyon. Narito ang ilan sa mga dahilan ng Paglipat ng kurso ng mga kolehiyong estudyante. * Nahihirapan o Nadadalian sa unang napiling kurso. * Kakulangan sa pangangailangang pinansyal. * Pagbabago ng prayoridad at plano sa buhay. * Problema sa Kalusugan

Sa kabila ng mga dahilang ito mas makakabuti kung makikipag usap sa mga Career Advisers ng sa gayon ay matulungan ka nila sa iyong magiging desisyon at Iyong malaman kung ano ang mga naghihintay na opurtunidad sa iyong lilipatan na Kurso.

3 February, 2016 © 2016 Newcastle University

Newcastle University, King's Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, United Kingdom.

Kaugnay na literatura sa Paglipat Kurso

El Paso- Ang Pagpili ng Kurso sa kolehiyo ay isang napakahirap na desisyon para sa isang estudyante dahil dito nila matutukoy ang karera na kanilang haharapin habang buhay kaakibat na rin ang mga pagod at stress na dulot nito. “Nais ng aking ama na maging guro sa Asignaturang English dahil a kanyang pagkahilig sa literatura at pagbabasa ng mga aklat.” Ayon kay Victor Chavez 29 taong gulang nagtapos sa University of Texas sa El Paso Texas.

Sinunod ni Chavez ang nais ng kanyang ama at kumuha ng English Major ng taoong 2004, ngunit makalipas ang isang taon ay natuklasan niya ang kanyang karera na dapat tahakin kaya’t lumipat siya ng Kursong Math.

“Ginusto ko ang pagtuturo sa maniwala ka man sa hindi, gusto kong magturo o maibahagi ang aking kaalaman sa matematika” wiak ni Ed.”

Humigit kumulang Walumpong porsyento ng mga estudyabte sa Estados Unidos ang nagbabago ng kanilang kurso hindi baba sa isang beses, ayon sa National Center for Education Statistics. Sa madaling sabi ang mga estudyante sa kanilang lugar ay nagpapalit ng kurso ng hindi bababa sa tatlong beses sa kabuuan ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo.

BY YURITZY RAMOS ON MARCH 15, 2013

799689, 500 W University Ave, El Paso, TX 79902, United States

Similar Documents