Free Essay

Innkjop Og Forsyningskjedeledelse

In: Business and Management

Submitted By maipham
Words 1319
Pages 6
BSTR2020K - Innkjøp- og forsyningskjedeledelse
INNLEDNING
Kurset er en innføringskurs og tar for seg grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk og ledelse perspektiv. Fokusert er på betydningen av logistikk og innkjøp for en bedrift. Logistikk er et tillempet fag der den praktiske forståelsen og helheten er viktig.
1.LÆRINGSUTBYTTE
Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:
KUNNSKAP
Kunnskap om hvorfor logistikk og forsyningskjeder er viktige (ofte avgjørende) faktorer for å øke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.
Kunnskap om hvordan fagområdet handler om å få virksomhetens material- og varestrøm til å fungere på en kostnadseffektiv og kundetilpasset/serviceorientert måte.
Kunnskap om viktigheten av å studere systemet som helhet, ikke bare de enkelte deler/ funksjoner samt praktiske og miljømessige tilnærminger.
Kunnskap om grunnleggende oppgaver, metoder, praksis og utfordringer i innkjøps- og anskaffelsesprosessene, materialforsyningen, produksjon og lager, distribusjon og transport.
FERDIGHETER
Kunne utlede planer for virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for å øke virksomhetens konkurransedyktighet.
Kunne utlede og gjennomføre logistikkanalyser og endringsprosjekter, herunder nøkkeltalls-beregninger, lagernivåer, kapitalbinding, ledetidsanalyser og analyser med segmentering og differensiert styring.
Kunne bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud, avtaler, forhandlinger, kontrakter).
GENERELL KOMPETANSE
Kunne ta initiativ for å forbedre virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for økt konkurransekraft. Kunne delta konstruktivt i både utviklingsorienterte- og operative oppgaver innen virksomheten.
2.INNHOLD
15.Virksomhetenes logistikksystem, omfang og begreper, fagets historiske utvikling
16.Logistisk effektivitet: Leveringsservice, kapitalbinding, logistikkrelaterte kostnader, totalkostnadsmodellen, konkurranseevne og lønnsomhet
17.Hovedfunksjoner: Distribusjon, produksjon, materialforsyning, planlegging, prosesser
18.Strukturelle forutsetninger for logistikken, organisering, sub-optimering
19.Sentrale aktiviteter: Lagring, transportplanlegging, materialhåndtering, ordre- og leveranseprosessen, returer
20.Innføring i transportmåter, transportkostnader

21.Innføring i ulike planleggings- og styringsstrukturer, prognoser 22.Innføring i lagerstyring, segmentering og differensiert styring

23.Innføring i material- og produksjonsplanlegging, metoder og teknikker
24.Lønnsomhetsanalyser – kostnadsallokering
25.Endringsprosjekt: Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen, beregning av sentrale nøkkeltall, ledetidsanalyser, prosjektgjennomføring, evaluering
26.Innkjøp: Innkjøpsfunksjonen, anskaffelsesprosessen, kjøpe/tilvirke beslutt 27.Forsyningskjede-ledelse (Supply Chain Management/SCM)
28.Forsyningsstrategi, leverandørmarkedet, en eller flere leverandører, leverandørs evaluering 29.Adm. oppgaver i innkjøpsarbeidet: Tilbud, forhandlinger, avtaler og kontrakter
30.Corporate Responsibility, eksportrestriksjoner, logistikk og miljøkonsekvenser 31.Enhetslaster, emballasje, INCO-terms,farlig gods, miljøkonsekvenser 32.Fremtidige utviklingsområder
3. LÆRINGSAKTIVITETER
Forelesninger, øvinger, case, innleveringsoppgaver.
4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen forkunnskaper, men studenten bør ha grunnleggende bedriftsøkonomi.
5. DELTAKELSE
3 obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver med tidsfrister gitt av fagansvarlig.
6. VURDERING Vurdering underveis
Det gis 3 obligatoriske innleveringsoppgaver, individuell og / eller gruppe og alle må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
Avsluttende vurdering
Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer.
Hjelpemidler til eksamen
Standard. Avansert kalkulator.

BORG3010K- International Management

1. GENERAL INFORMATION
The course is targeted towards Norwegian and foreign students that want to learn about international management in an international student environment. Accordingly, the course requires completion of one-year program in business administration. The course also requires a solid level of spoken and written English.
2. LEARNING OUTCOME
Upon completion of the course, the students should have the following
Knowledge of * Important topics, theories, problems and challenges in the field of international management * Benefits, opportunities, risks and downsides of globalization * General differences in business practices in the global market place * Different cultural issues that may arise in multinational companies and how to address such issues * How to cooperate and communicate in an international business environment
Skills
* Be able to apply academic knowledge to practical and theoretical problems and explain his or her choices * Understand the international strategic management process, and be able to evaluate the political, technological and legal environment in relevant countries * Be able to evaluate the role of culture and the implications for corporate policies General competence * Evaluate the extent to which the student has the desire and personal qualities to consider an international management career * Present in English a business case or a company in writing and orally in a professional manner * Be better prepared to cope with the challenges from an uncertain and constantly changing global economy
3. COURSE CONTENTS
Globalization and importance of Multinational Companies The International Strategic Management Process
The Environment; Political, Legal and Technological Ethics and Social Responsibility
Corporate Governance
The Role of Culture; Values and Intercultural Communication Strategic Planning
Managing Political Risk and Negotiations
Organizing International Operations
Decision Making and Controlling
Leadership and communication across Cultures
Outsourcing
4. CLASS POLICIES
The course is based on class lectures, in-class discussions, and presentation of cases. The course will also include on out-of-class activities where the students and the faculty get hands-on experience regarding cross-national and cross-cultural communication and cooperation. Such experience might be facilitated through the course participants’ involvement in case discussions and in leisure activities.
Using a combination of formal lectures, readings, cases and speakers, this course will provide students with an in-depth exposure to the realities, problems and opportunities faced by international managers and employees in global firms. A great many topics and areas of interest will be covered, and therefore it is paramount to the success of the student that he/she come to class prepared.
Students are expected to contribute in the classroom discussions to share viewpoints and add to the fellow students’ learning.
Much of the preparation for exams should rely heavily on the students' class notes. Taking good notes in class is essential and should serve as an incentive for regular and active participation in the discussions.
5. CLASS ATTENDANCE
Attendance is mandatory.
6. ASSESSMENT
Student grades are based on the following assessments:
Examinations/tests (20 percent)
There will be two (2) examinations over the course of the class, each one hour. These two tests make up 20 percent of the final grade.
Group exam (60 percent) and presentation (20 percent)
There will be a 48 hour group exam at the end of the course that will count for 80 percent of the final grade. Groups of 3-5 students will hand in an exam paper of maximum 4000 words and this is to be followed by a group presentation of 15 minutes followed by questions by the examiners. The exam paper will make up 60 percent of the grade. Students will be evaluated individually in the group presentation which counts for 20 percent of the grade.
7. LITERATURE/READINGS
Luthans, F., & Doh, J. P. (2011). International management: culture, strategy, and behavior. Boston: McGraw-Hill/. 8.edition
Additional readings on specific topics may be assigned and made available.

BSØK3020K- Anvendt samfunnsøkonomi

Innledning
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene være i stand til å bruke sentrale begreper og modeller fra teoripensum i samfunnsøkonomi på anvendte problemstillinger. Herunder å: 1) kunne demonstrere hvordan begreper og teorier kan brukes til å drøfte aktuelle økonomiske spørsmål, og 2) knytte teoriene til institusjonelle og kvantitative forhold i norsk og internasjonal økonomi.
1. LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten skal * ha kunnskap om anvendt mikro- og makroøkonomisk teori og metode * kunne anvende mikro- og makroøkonomisk teori til å analysere aktuelle økonomiske problemstillinger
FERDIGHETER
* kan gjennomføre og presentere samfunnsøkonomiske analyser * kan innhente og data og indikatorer om norsk og internasjonal økonomi * kan analysere aktuelle økonomiske problemstillinger knyttet til norsk økonomi * kan analysere og forstå hvordan enkeltaktørers handlinger påvirker makroøkonomiske strukturer og hvordan makroøkonomiske strukturer virker tilbake på enkeltaktørers handlinger.
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
* er bevisst ulike institusjonelle forhold som er viktige for den norske økonomiens virkemåte * kan vurdere hvordan ulike institusjonelle forhold påvirker arbeidsbetingelsene i egen bedrift eller virksomhet * kan presentere og formidle sammenhenger i økonomien både skriftlig og muntlig
2. INNHOLD
Fordeling, effektivitet og velferd
Den nordiske modellen
Globalisering
Økonomisk politikk, handel og fordeling i en globalisert økonomi
Konkurranseutsatte og skjermede markeder: Lønnsdannelse og bruk av oljepenger
Spillteori
Spillteori og konkurranse mellom få bedrifter Adferdsøkonomi, normer og rasjonalitet Kollektive handlingsproblemer
3. LÆRINGSAKTIVITETER
Forelesninger og øvingsoppgaver.
4. FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen, men gjennomførte emner tilsvarende innføring i mikro- og makroøkonomi er en fordel.
5. DELTAGELSE
Ingen

6. VURDERING
Vurdering gjennom studietiden: Ingen Filnavn: FagplanØk-ledelse 14-17.doc
Avsluttende vurdering
4 timers individuell skriftlig eksamen.
Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.
Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator

Similar Documents

Free Essay

Idyl Og Virkelighed

...Idyl og virkelighed Den ene digter er Erik Knudsen, som har skrevet ”sagn”, og digteren som har skrevet ”Genrebillede” er J. P. Jacobsen. Digtet stammer fra hans værk ”Samlede skrifter” fra 1888, men er dog citeret fra udgaven fra 1928. ”Genrebillede” ”Genrebillede” handler om en person i digtet, som prøver at skrive et kærlighedsdigt til sin elskede, men ikke kan finde de rette ord og derfor bliver vred og frustreret. Det er svært at bedømme om det er en mand eller kvinde, da man ikke hører noget, der ville kunne karakterisere, så man ville kunne bedømme. Der er ingen ydre personkarakteristik, men det er højst sandsynligt en mand, da man meget sjældent har læst kærlighedsdigte af kvinder, især i slutningen af 1800-tallet, hvor dette digt er fra, da kvinder slet ikke kunne publicere nogen form for litteratur, så ud fra dette konkluderer jeg at personen i teksten er en mand. Der er én strofe i digtet med 12 vers. Det er svært at sige,hvilken tid digtet foregår i, da det kan være for flere hundrede år tilbage, da der bliver skrevet at vedkommende sidder højt i tårnet (l. 1), men det kan også tolkes som at vedkommende er højtstillet i samfundet og derfor sidder højt og hævet over andre. I teksten indgår der kun én enkelt person. Der er er rim i teksten, men de ligger dog rimelig spredt, så rimet kommer til at have denne komposition; A-B-A-C-D-D-E-F-G-H-I-H, det er hverken er hvert vers eller hver anden der rimer. Sproget er gammelt, hvilket man kan se på......

Words: 1167 - Pages: 5

Free Essay

Liljen Og Dugdråben

...Liljen og Dugdråben ------------------------------------------------- Digt analyse og fortolkning Dansk Indledning Liljen og dugdråben er et romantisk digt, som beskriver menneskets higen efter det guddommelige, men har svært ved at få fat på det. Liljen og Dugdråben er symboler på det virkelig liv. Resume af ”Linjen og Dugdråben” Digtet ”Linjen og Dugdråben” er skrevet af Schack von Staffeldt i 1808. Digtet handler om en dugdråbe der havner i linjen og linjen lukker sig sammen og dugdråben er fanget. Liljen byder dugdråben velkommen og siger at nu skal den blive her, og at hvis den altid vil elske den så skal liljen også altid elske den. Men dugdråben kan og vil ikke blive, den vil tilbage til himmelen, op til skyerne. Solen stå atter op og linjen åbner sine blade igen og dugdråben stiger op til himmelen igen og liljen dør, men dugdråben er lykkelig for at slippe vær fra liljens jordiske fængsel. Analyse og fortolkning af ”Liljen og Dugdråben” Temaet i digtet er længsel, idet at dugdråben længes efter at komme fri fra linjens ”fængsel” og komme tilbage til hvor den hører til. I digtet er der 7 strofer i digtet og de har hver 6 vers. Så antallet af vers er regelmæssigt, og det er et prosadigt, da der ikke er lige mange stavelser i hver linje. I digtet er der enderim, fx i strofe 7, linje 4-5 : flød-Skjød. Men det gennemgående mønster i digtet er: a-a-b-c-c-b, som man kan se i strofe 2. Digtet foregår over ca. én nat da dugdråben forlader......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Motivasjon - Org Og Ledelse

...Organisasjonsatferd og ledelse Eksamensoppgave 2 – motivasjon Motivasjon er drivkreftene vi har til å utføre en handling som bringer oss nærmere målet vårt, men også hvorfor to individer med likt utgangspunkt yter forskjellig i en lik stilling. Forskning i motivasjon har bakgrunn i at man ønsker å legge til rette slik at man får ned sykefravær, øker produktiviteten og bedrer de sosiale forholdene i bedriften. I sluttsum vil man med dette gjøre dagen bedre for arbeiderene, samt å skape en velfungerende organisasjon. For moderne organisasjonspsykologi bruker man fire forskjellige motivasjonsteorier som utgangspunkt; behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og jobbkarakteristika-modeller. Disser er alle ment for å beskrive hva det er som motiverer oss i arbeidslivet. Behovsteorier Den mest kjente i dette tilfellet et Maslows behovshierarki. Maslow mente at det første behovet som alle mennesker trengte å dekke var det fysiologiske behovet, naturlig nok. At man behøver tilstrekkelig med mat, søvn og varme før man bør tenke på å oppfylle andre behov. Dette ligger på bunnen, og kan til viss grad overføres til arbeidslivet; om man ikke tjener nok penger til å fø seg selv og sin familie, samt å betale for tak over hodet, vil det bli prioritert å ta tak i dette før man har behov for å dekke andre behov.. Deretter følger behovet for sikkerhet, herunder mener man at man har et behov for trygge omgivelser som forhindrer fysisk og psykisk skade. I arbeidslivet har man et......

Words: 1253 - Pages: 6

Free Essay

Imperialismen Og Afrika

...Imperialismen og Afrika IMPERIALISME: 1. Nævn nogle af de lande der tog kolonier i Afrika. I det 19. århundrede blev Afrika et kontinent der næsten helt blev koloniseret. Undtagen Etiopien og Liberia • Frankrig besætte områder i vest, nord og Madagaskar. • Storbritannien besætte områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria. • Tyskland fik kolonier i Østafrika, Sydvestafrika og Cameroon. • Portugal fik kolonier i Guinea-Bissau, Angola og Mozambique. • Belgien fik en koloni i Congo. • Italien fik en koloni i Libyen og Eritrea • Spanien fik en koloni i Vestsahara. 2. Hvorfor tog europæiske stormagter kolonier i Afrika? I begyndelsen af 1800-tallet blev slavehandelen forbudt. Afrikanerne blev behandlet for grov og for dårligt, så derfor vil man nu hjælpe dem ud af de mørke hændelser, der var sket med dem. De skulle lære at være gode kristne, men man skulle først finde ud af hvordan Afrika så ud. Derfor blev der sendt opdagelsesrejsende og missionærer af sted til Afrika. I løbet af 50 år blev størstedelen af Afrika kortlagt. Men med at Afrika blev kortlagt, fandt man ud af at jorden kunne opdyrkes og klimaet ikke var så slemt til, at europæerne kunne leve der. Så sendte Tyskland folk af sted for, at kolonisere nogle lande, men det gad Frankrig og England ikke finde sig i, derfor begyndte kampløbet om Afrika. På mindre end 30 år havde......

Words: 950 - Pages: 4

Free Essay

Arbeids- Og Organisasjonspsykologi

...Arbeids- og organisasjonspsykologi - Innleveringsoppgave 1 1.1 Som oppgaveteksten forteller oss er humanistisk psykologi motstrømmen til behaviorismen. Hvor behaviorismen kun fokuserte på å observere og kartlegge det man faktisk kunne se, er humanistisk psykologi opptatt av personlige følelser, bevissthet og personlige opplevelser. Carl Rogers var en sentral mann innen humanistisk psykologi. Han utviklet en teori om begrepet ”selvet”. Med ”selvet” mente han senteret av oss selv; senteret av forståelse for oss selv som person og om det vi befinner oss rundt. Carl Rogers hevdet at det var av ytterst viktighet for hver enkelt å opprettholde en form for stabilitet i sin egen selvopplevelse. Dette kaller vi for konsistensen. Det interessante her er hvordan denne konsistensen samsvarer med faktiske begivenheter(kongruens). Rogers var imidlertid spesielt interessert i inkongruensen. Med inkongruens mener vi at det er en ubalanse i ens egen opplevelse av selvet og de faktiske hendelsene rundt en selv. Abraham Maslow kom fra en overbevisning av humanistisk psykologi da han kom opp med behovspyramiden sin. I denne behovspyramiden prøver Maslow å definere forskjellige stadier av behov et menneske har - og i hvilken grad dette påvirker motivasjon. Maslow mente at et hvert trinn (et minstekrav) i pyramiden måtte oppfylles før en fikk motivasjon til å tilfredsstille behovene i neste trinn. 1.2 Når det kommer til min egen motivasjon vil jeg påstå at en god belønning for......

Words: 966 - Pages: 4

Free Essay

At - Oldtidskunskab Og Idræt

...Idræt og Oldtidskundskab Idræt og Oldtidskundskab AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Oneliner 3 Underspørgsmål 3 Diskussion af metoder, materiale og teori 3 Anvendte metoder Anvendt teori uNDERSPØRGSMÅL OG DELKONKLUSIONER 4-6 Hvordan så den ideale krop ud i antikken? Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? Hvordan ser den ideale krop ud i dag? Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop? Hvilke af disse anvendte midler er sundest? Sammenfattende konklusion 6 Litteraturliste 7 BILAG___________________________________________________________8__ Perspektivering til studierapport 9 Oneliner: I hvor høj grad kan den ideale krop opnås? Underspørgsmål: 1. Hvordan så den ideale krop ud i antikken? 2. Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? 3. Hvordan...

Words: 2136 - Pages: 9

Free Essay

Hans Og Grete

...fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans og pigen bed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde og engang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone: "Hvad skal der dog blive af os. Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv." - "Ved du hvad," sagde konen, "i morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov, og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem." - "Nej, det gør jeg ikke," sagde manden, "jeg kan virkelig ikke nænne at lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo ædt af de vilde dyr." - "Du er et rigtigt tossehovede," sagde hans kone vredt, "vi dør jo allesammen af sult. Du kan såmænd godt begynde at tømre kisterne sammen." Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. "Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn," sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans: "Nu er det ude med os." - "Vær stille, Grete," svarede han, "jeg skal nok finde på råd." Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete:......

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Kongruens Og Ordstilling

...Aflevering KONGRUENS & ORDSTILLING |Sæt kryds (subjekt) og bolle (verballed) under den danske sætning. | |Oversæt sætningen til engelsk, idet du holder øje med, om du overholder reglerne for ordstilling og kongruens på engelsk (se Fejlstøvsugeren side| |11-12 + side 19-21). | |Sæt kryds og bolle under den oversatte, engelske sætning. | |Skriv en kort forklaring på dansk til hver sætning, hvor du begrunder din ordstilling (X & O-rækkefølge). | |Forklar også kort ved hver sætning din bøjning af verballeddet (hvorfor –s på fx) i den oversatte, engelske sætning. | 1. De siger ikke noget, hvorimod han siger en helt masse. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 2. Der er kun ganske få mennesker, som ved det her. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 3. Ingen ved, hvor svært det er. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 4. Nyhederne var forfærdelige. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang.......

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Og Mandino

...Quote: "Always do your best. What you plant now, you will harvest later." Og Mandino had lost his mother at a tough time in his life. Because of this, he passed on going to college and decided to join the Army. After serving time during World War II, he miraculously found a job as an insurance salesmen. With this job, he found himself in bars during later hours of the day. This turned him into an alcoholic. He could not keep a steady job, which, in turn, led to his wife and first child leaving him. Suicidal, Og went to a library in an attempt to read anything to get his spirits up. This became a trend as Og began reading tirelessly. He eventually began writing his own motivational books and became a speaker. I believe Og's inspiration for this quote came when he was beginning to write his books on motivation. "He read hundreds of books that dealt with success, a pastime that helped him alleviate his alcoholism. It was in a library in Concord, New Hampshire, where he found W. Clement Stone's classic, Success Through a Positive Mental Attitude, a book that changed Og for the better. Og eventually became a successful writer and speaker." The countless number of books Og read is what I believe inspired him to say this quote. I believe the message of the quote is to never give less than 100% effort in life because what you do now will eventually reflect what your life is like in the future. What Og meant is that the choices we make everyday will affect us later and that is......

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Fordøjelse, Næringsstoffer Og Blodsukker

...: Fordøjelse, næringsstoffer og blodsukker Fordøjelsen: 1. Hvor i fordøjelseskanalen sker optagelsen af næringsstoffer? De optages gennem tyndtarmvæggen og via blodet ud til cellerne. 2. Hvad kaldes de små enheder, som kulhydrat, fedt og protein skal spaltes til, før de kan optages gennem tarmvæggen? Først disakkarider og derefter monosakkarider. 3. Hvilke stoffer optages af tyktarmen? Vand og salte, da de flest næringsstoffer allerede er optaget i tyndtarmen. 4. Hvad er mavesyrens funktion? Mavesyren holder miljøet i maven ved den pH, hvor mange af fordøjelsesenzymerne fungerer bedst. Dræber også bakterierne. Kulhydrater: 5. Hvad hedder enzymet, som spalter stivelse? Amylase. 6. Hvilket disakkarid fremkommer når stivelse spaltes af dette enzym? Maltose. 7. Hvorfor er det nødvendigt at tilsætte enzymet amylase to forskellige steder i fordøjelseskanalen? Så næringsstofferne nedbrydes helt. (først i munden → videre til mavesækken → og så igen i bugspytkirtlen. Proteiner: 8. Hvor i fordøjelseskanalen sker spaltningen af proteiner? I maven. Pepsin enzymer fra bugespytkirtlen (pepsilase) 9. Hvad er fordelen ved, at enzymer, som spalter større proteiner, ikke findes overalt i fordøjelseskanalen? Hvis de fandtes i hele kroppen, ville de nedbryde kroppen (proteiner). Fedtstoffer: 10. Hvilke stoffer hjælper med til fedtfordøjelsen? Lipase. (galde) Blodsukker: 11. Hvad hedder hormonet, som udskilles efter et måltid? Insulin. 12.......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Journalistik Og Politik

... Kristensen   Side  1  af  6   Tilsynsførendes   signatur:       Journalistik  og  politik     En  ny  tendens  i  journalistikken  har  siden  90’erne  taget  sit  indtog  i  Danmark.  politikken  og   journalistikken  har  indtaget  en  ny  diskurs,  hvori  der  er  mere  fokus  på  individet  end  hvad   dette  står  for.     Politikerne  er  som  oftest  blevet  genstand  for  megen  kritik  gennem  medierne.  Kritikken  er   som  oftest  personligt.  Er  dette  en  uheldig  diskurs  som  forårsager  at  de  klogeste  fravælger   politikken  fordi  det  simpelthen  ikke  er  det  værd?     Det  mener  DR’s  nyhedschef  Ulrik  Haagerup,  som  under  et  sommerferieoplæg  på  Rødding   højskole  cementerede  sin  påstand  at  de  klogeste  fravælger  politik  og  journalistik,  fordi   lønningerne  og  kvaliteten  af  disse  simpelthen  er  for  lav  i  forhold  til  de  arbejdsforhold  de  får   præsenteret.  Men  er  dette  rimeligt?     Peter  Bro,  medieforsker  og  leder  af  center  for  Journalistik  på  Syddansk  Universitet,  sætter ......

Words: 1956 - Pages: 8

Free Essay

Haremad Og Glatvejbred

...Haremad og Glat vejbred Vi var i en biologi time ude for at finde planter, vi kunne sammenligne og fremlægge om for klassen. Vi fandt en Haremad langs vejen, op ad en mur, midt i solen. Vi fandt også en glat vejbred langs vejen, mellem en masse andet ukrudt. Vi kunne godt tænke os at vide hvor de to planter lever bedst, hvordan deres rødder ser ud, hvordan de formere sig og hvad de er for nogle planter? For at finde resultaterne på vores problemstilling, læste vi i en bog, jeg er ikke helt sikker på hvad den hedder men tror det er ”Flora i farver” og vi søgte på nogle forskellige hjemmesider, som kan findes under Kilder Haremad - Lapsana communis Vi fandt ud af at Haremad er en tokimbladede plante og den hører til kurvblomstfamilien. Dens kendetegn er at den er ret spinkel og det er en etårig kurvplante, hvis stængel er ret og forgrenet. Stænglen er stivhåret forneden og glat foroven. Den kan blive op til en meter høj. Bladende på planten sidder ret spredt. De nederste blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få små sidelapper, de øverste blade er æglanchetformede med uregelmæssigt takket rand. Blomsterne er gule og små. Planten har kun mellem 8 – 12 blomster som alle har tungformede kroner. Roden på en Haremad er en pælerod. Det er meget praktisk hvis den står på en mark omringet af andre planter, så kan den stikke roden længere ned og få vand. Det er også grunden til at den er så høj. Den kan nå op over andre planter og få sollys. Haremad er som sagt......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Bioteknologi Og Genteknologi

...Bioteknologi og genteknologi- kapittel 7 Proteinsyntesen- versjon 1 1. En kopi av et gen lages DNA-molekylene inne i cellekjernen som inneholder genet blir kopiert. Kopien kalles m-RNA 2. m-RNA sendes ut i cytoplasmaet Genet m-RNA beveger seg i kjernemembranen gjennom porer og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. En kode blir dannet for en aminosyre: tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA. Slik blir DNA-molekylet fortsatt værende i kjernen, og det unngås å bli ødelagt i cytoplasmaet. 3. t-RNA er transportmolekyl som aminosyrene bindes til Aminosyrer finnes i store mengder i cellen, for det blir hele tiden tilført aminosyrer fra maten vi spiser. Disse aminosyrene binder seg til transportmolekylet t-RNA. Det finnes minst én type t-RNA for hver av de 20 aminosyrer. 4. t-RNA bringer aminosyrene inn på riktig plass Proteinsyntesen- versjon 2 Genene i DNA molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen og binder seg til et ribosom. Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyrer bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet. Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Genene i Dna-molekylet inneholder info om hvordan proteiner skal bygges opp. Infoen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen......

Words: 2142 - Pages: 9

Free Essay

Syre Og Baser

...Syrer og Baser: Hvad er en syre? En syrer er en betegnelse for alt der har en pH-værdi på under 7 når den når over 7 kommer der normalt en basisk reaktion. En syrer har en masse H+-ioner som den kan afgive. Altså det hydrogen en syrer kan afgive kaldes syrerbrint. Med hensyn til syrer kan de enten være stærke og svage det er meget forskelligt. Citronsyre, kulsyre(H2CO3) og eddikesyre(CH3COOH) er svage, mens saltsyrer(HCL), salpetersyre(HNO3) og svovlsyrer(H2SO4) er nogle stærke syre. Der findes ikke kun stærke og svage syrer. De kan også være mellemstærke og mellemsvage, en fosforsyrer(H3PO4) er eks. middelstærk. Forskellen med svage og stærke syrer er at de stærke, afgiver let H+-ioner mens en svage H+-ioner holder bedre på dem. En eddikesyre(CH3COOH) som er en svag syrer og den afgiver eks. kun 1 % H+-ioner til vandmolekylerne. Man må aldrig komme til at skylle eller hælde vand på syrer. For når eks. eddikesyrer kommer i kontakt med syrer bliver vandet(fordi den har en mindre massefylde end syrer) liggende øverst i syren. Men når syren reagerer med vandet, kan temperaturen stige så voldsomt og det derfor kan begynde at sprutkoge. Så det syren sprøjter ud til alle sider. Hvis man nu fortynder en stærk syre med vand, skal man altid huske at hælde syren ned i vandet i en lang tynd stråle, for så fordeler syren sig og temperaturen stiger dog ikke så voldsomt. Hvad er en base? En base er et stof der kan optage H+-ioner(alle slags syrer indeholder H+-ioner).......

Words: 1008 - Pages: 5

Free Essay

Syrien Og Intervention

...Syrien og intervention 2) Sammenligning af opfattelser omkring konflikten i Syrien og intervention Bilag 1: Jan Øberg – ”Sådan svigter vi Syrien” Bilag 2: Mathias Koch Stræde og Niels Ivar Larsen – ”Intervenere vi ikke, risikerer vi at forære Syrien til al-Qaeda” Bilag 3: Karin Leukefeld – ”Militær intervention i Syrien vil sætte regionen i brand” Holdning til konflikthåndtering Der bliver i de tre bilag fremstillet forskellige syn på konflikthåndtering og intentionen bag den, som jeg her vil komme ind på. Jan Øberg (”Sådan svigter vi Syrien”) har en negativ og ironisk tilgang til den tidligere førte politik og konflikthåndtering. Og starter ud med at spørge direkte ”Gad vide, hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem, før især politikerne og medierne opdager det indlysende faktum, at der findes et temmelig bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land, når konflikten dukker op?” (side 12, linje 1-3) Det er altså her tydeligt, at Øberg er utilfreds og stærkt uenig i at man skal blande sig i et lands konflikter med militære midler. Han mener at den bedste konflikthåndtering gøres med fredelige midler så som samtale og styrkelse af demokratiet. Han mener fred kan læres, og det skal gøres nu når vi har med et land at gøre, hvor en civil befolkning på 98% ikke griber til vold, men netop ønsker fred. Derfor kan demokratiet med fordel styrkes og derved mindske den militæret, som i øvrigt ville spare verden for 1700......

Words: 1115 - Pages: 5