Free Essay

Innkjop Og Forsyningskjedeledelse

In: Business and Management

Submitted By maipham
Words 1319
Pages 6
BSTR2020K - Innkjøp- og forsyningskjedeledelse
INNLEDNING
Kurset er en innføringskurs og tar for seg grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk og ledelse perspektiv. Fokusert er på betydningen av logistikk og innkjøp for en bedrift. Logistikk er et tillempet fag der den praktiske forståelsen og helheten er viktig.
1.LÆRINGSUTBYTTE
Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:
KUNNSKAP
Kunnskap om hvorfor logistikk og forsyningskjeder er viktige (ofte avgjørende) faktorer for å øke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.
Kunnskap om hvordan fagområdet handler om å få virksomhetens material- og varestrøm til å fungere på en kostnadseffektiv og kundetilpasset/serviceorientert måte.
Kunnskap om viktigheten av å studere systemet som helhet, ikke bare de enkelte deler/ funksjoner samt praktiske og miljømessige tilnærminger.
Kunnskap om grunnleggende oppgaver, metoder, praksis og utfordringer i innkjøps- og anskaffelsesprosessene, materialforsyningen, produksjon og lager, distribusjon og transport.
FERDIGHETER
Kunne utlede planer for virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for å øke virksomhetens konkurransedyktighet.
Kunne utlede og gjennomføre logistikkanalyser og endringsprosjekter, herunder nøkkeltalls-beregninger, lagernivåer, kapitalbinding, ledetidsanalyser og analyser med segmentering og differensiert styring.
Kunne bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud, avtaler, forhandlinger, kontrakter).
GENERELL KOMPETANSE
Kunne ta initiativ for å forbedre virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for økt konkurransekraft. Kunne delta konstruktivt i både utviklingsorienterte- og operative oppgaver innen virksomheten.
2.INNHOLD
15.Virksomhetenes logistikksystem, omfang og begreper, fagets historiske utvikling
16.Logistisk effektivitet: Leveringsservice, kapitalbinding, logistikkrelaterte kostnader, totalkostnadsmodellen, konkurranseevne og lønnsomhet
17.Hovedfunksjoner: Distribusjon, produksjon, materialforsyning, planlegging, prosesser
18.Strukturelle forutsetninger for logistikken, organisering, sub-optimering
19.Sentrale aktiviteter: Lagring, transportplanlegging, materialhåndtering, ordre- og leveranseprosessen, returer
20.Innføring i transportmåter, transportkostnader

21.Innføring i ulike planleggings- og styringsstrukturer, prognoser 22.Innføring i lagerstyring, segmentering og differensiert styring

23.Innføring i material- og produksjonsplanlegging, metoder og teknikker
24.Lønnsomhetsanalyser – kostnadsallokering
25.Endringsprosjekt: Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen, beregning av sentrale nøkkeltall, ledetidsanalyser, prosjektgjennomføring, evaluering
26.Innkjøp: Innkjøpsfunksjonen, anskaffelsesprosessen, kjøpe/tilvirke beslutt 27.Forsyningskjede-ledelse (Supply Chain Management/SCM)
28.Forsyningsstrategi, leverandørmarkedet, en eller flere leverandører, leverandørs evaluering 29.Adm. oppgaver i innkjøpsarbeidet: Tilbud, forhandlinger, avtaler og kontrakter
30.Corporate Responsibility, eksportrestriksjoner, logistikk og miljøkonsekvenser 31.Enhetslaster, emballasje, INCO-terms,farlig gods, miljøkonsekvenser 32.Fremtidige utviklingsområder
3. LÆRINGSAKTIVITETER
Forelesninger, øvinger, case, innleveringsoppgaver.
4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen forkunnskaper, men studenten bør ha grunnleggende bedriftsøkonomi.
5. DELTAKELSE
3 obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver med tidsfrister gitt av fagansvarlig.
6. VURDERING Vurdering underveis
Det gis 3 obligatoriske innleveringsoppgaver, individuell og / eller gruppe og alle må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
Avsluttende vurdering
Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer.
Hjelpemidler til eksamen
Standard. Avansert kalkulator.

BORG3010K- International Management

1. GENERAL INFORMATION
The course is targeted towards Norwegian and foreign students that want to learn about international management in an international student environment. Accordingly, the course requires completion of one-year program in business administration. The course also requires a solid level of spoken and written English.
2. LEARNING OUTCOME
Upon completion of the course, the students should have the following
Knowledge of * Important topics, theories, problems and challenges in the field of international management * Benefits, opportunities, risks and downsides of globalization * General differences in business practices in the global market place * Different cultural issues that may arise in multinational companies and how to address such issues * How to cooperate and communicate in an international business environment
Skills
* Be able to apply academic knowledge to practical and theoretical problems and explain his or her choices * Understand the international strategic management process, and be able to evaluate the political, technological and legal environment in relevant countries * Be able to evaluate the role of culture and the implications for corporate policies General competence * Evaluate the extent to which the student has the desire and personal qualities to consider an international management career * Present in English a business case or a company in writing and orally in a professional manner * Be better prepared to cope with the challenges from an uncertain and constantly changing global economy
3. COURSE CONTENTS
Globalization and importance of Multinational Companies The International Strategic Management Process
The Environment; Political, Legal and Technological Ethics and Social Responsibility
Corporate Governance
The Role of Culture; Values and Intercultural Communication Strategic Planning
Managing Political Risk and Negotiations
Organizing International Operations
Decision Making and Controlling
Leadership and communication across Cultures
Outsourcing
4. CLASS POLICIES
The course is based on class lectures, in-class discussions, and presentation of cases. The course will also include on out-of-class activities where the students and the faculty get hands-on experience regarding cross-national and cross-cultural communication and cooperation. Such experience might be facilitated through the course participants’ involvement in case discussions and in leisure activities.
Using a combination of formal lectures, readings, cases and speakers, this course will provide students with an in-depth exposure to the realities, problems and opportunities faced by international managers and employees in global firms. A great many topics and areas of interest will be covered, and therefore it is paramount to the success of the student that he/she come to class prepared.
Students are expected to contribute in the classroom discussions to share viewpoints and add to the fellow students’ learning.
Much of the preparation for exams should rely heavily on the students' class notes. Taking good notes in class is essential and should serve as an incentive for regular and active participation in the discussions.
5. CLASS ATTENDANCE
Attendance is mandatory.
6. ASSESSMENT
Student grades are based on the following assessments:
Examinations/tests (20 percent)
There will be two (2) examinations over the course of the class, each one hour. These two tests make up 20 percent of the final grade.
Group exam (60 percent) and presentation (20 percent)
There will be a 48 hour group exam at the end of the course that will count for 80 percent of the final grade. Groups of 3-5 students will hand in an exam paper of maximum 4000 words and this is to be followed by a group presentation of 15 minutes followed by questions by the examiners. The exam paper will make up 60 percent of the grade. Students will be evaluated individually in the group presentation which counts for 20 percent of the grade.
7. LITERATURE/READINGS
Luthans, F., & Doh, J. P. (2011). International management: culture, strategy, and behavior. Boston: McGraw-Hill/. 8.edition
Additional readings on specific topics may be assigned and made available.

BSØK3020K- Anvendt samfunnsøkonomi

Innledning
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene være i stand til å bruke sentrale begreper og modeller fra teoripensum i samfunnsøkonomi på anvendte problemstillinger. Herunder å: 1) kunne demonstrere hvordan begreper og teorier kan brukes til å drøfte aktuelle økonomiske spørsmål, og 2) knytte teoriene til institusjonelle og kvantitative forhold i norsk og internasjonal økonomi.
1. LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten skal * ha kunnskap om anvendt mikro- og makroøkonomisk teori og metode * kunne anvende mikro- og makroøkonomisk teori til å analysere aktuelle økonomiske problemstillinger
FERDIGHETER
* kan gjennomføre og presentere samfunnsøkonomiske analyser * kan innhente og data og indikatorer om norsk og internasjonal økonomi * kan analysere aktuelle økonomiske problemstillinger knyttet til norsk økonomi * kan analysere og forstå hvordan enkeltaktørers handlinger påvirker makroøkonomiske strukturer og hvordan makroøkonomiske strukturer virker tilbake på enkeltaktørers handlinger.
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
* er bevisst ulike institusjonelle forhold som er viktige for den norske økonomiens virkemåte * kan vurdere hvordan ulike institusjonelle forhold påvirker arbeidsbetingelsene i egen bedrift eller virksomhet * kan presentere og formidle sammenhenger i økonomien både skriftlig og muntlig
2. INNHOLD
Fordeling, effektivitet og velferd
Den nordiske modellen
Globalisering
Økonomisk politikk, handel og fordeling i en globalisert økonomi
Konkurranseutsatte og skjermede markeder: Lønnsdannelse og bruk av oljepenger
Spillteori
Spillteori og konkurranse mellom få bedrifter Adferdsøkonomi, normer og rasjonalitet Kollektive handlingsproblemer
3. LÆRINGSAKTIVITETER
Forelesninger og øvingsoppgaver.
4. FORKUNNSKAPSKRAV
Ingen, men gjennomførte emner tilsvarende innføring i mikro- og makroøkonomi er en fordel.
5. DELTAGELSE
Ingen

6. VURDERING
Vurdering gjennom studietiden: Ingen Filnavn: FagplanØk-ledelse 14-17.doc
Avsluttende vurdering
4 timers individuell skriftlig eksamen.
Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.
Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator

Similar Documents