Free Essay

Integritet Licnosti

In:

Submitted By blackswan26
Words 360
Pages 2
Integritet ličnosti
Mnogi autori su se bavili pitanjem integracije subsistema u celovituličnost,tj. Pitanjem jedinstva ličnosti.
Geštalt psiholozi su tvrdili da celina prethodi delovima i ona je više odsume delova.
Endžel
tvrdi da sistem treba shvatiti kao neku vrstu matrice za aranžmandelova u definitivan sklop ličnosti.
Driverov psihološki rečnik – određuje integritet kao proces tokom kogase organska, psihološka i socijalna svojstva kombinuju u kompleksnucelinu na višem nivou.
6

Olport – kaže da je jedinstvo ličnosti postignuto kada su stvoreni izvesnielementi organizacije personalnih svojstava koji obezbeđuju delovanjeličnosti kao celine. Ono što integriše našu energiju jeste težnja kaostvarenju cilja. Kada se cilj postigne , energija se raspršuje (npr. Dandiplomiranja, završetka nekog važnog posla do koga nam je stalo, osećajpraznine).
Karakteristike cilja koji ima integrativni karakter:
1
.ostvarljivost
(podrazumeva ocenu vlastitih sposobnosti),2. prihvatljiva vremenska bliskost
( za okolnosti koje su potrebneda Bi cilj bio ostvaren).Najveću integrativnu vrednost imaju oni ciljevi koji su realni,usaglašeni sa okolnostima i sposobnostima , a koji su vremenskiumereno udaljeni. Previše bliski ciljevi nemaju veliku ujedinjujuću snagu,pošto je potreban period prilagođavanja na postavljeni zadatak.
Unutrašnji izvori integriteta su:
1.
Slika o sebi
(Po Rodžersu , važan izvor integriteta, jer akopostoji samoobmana neće se ostvariti zdravo jedinstvo ličnosti. Npr.Rigidne ličnosti su sa poremećenim integritetom, iako su prividnointegrisane. Kod ovih ličnosti, sve što čine je dosledno povezano, samopogrešno usmereno. Takođe nedostaje uspešan kontakt sa realnošću , ačesto se javlja napetost i nezadovoljstvo).2.
Samosvojne funkcije
(Po Olportu , ove funkcije su osnova jedinstvaličnosti. On kaže , da , samo ono što predstavlja naše najvažnijekarakteristike ima ujedinjujuća svojstva.3.
Proprijum
– (Po Olportu je vrsta integrativne strukture pomoću koje je moguće objasniti individualnost, usmerenost i doslednost u ponašanjui mišljenju svake osobe. Proprijum ima 3 aspekta:
1.uspostavljanje realne slike o sebi
,2.ekstenzija ega u socijalnu sredinu
3. predviđanje budućih ciljeva
Merila integriteta:
1.opšta sposobnost prilagođavanja,2.osećanje zadovoljstva sopstvenim životom,3.ostvarivanje dobrih odnosa sa drugim ljudima,4.intelektualni kapaciteti,5.emocionalna i motivaciona kontrola,6.produktivnost, radna efikasnost,7.autonomija i pozitivni stavovi prema sebi, itd.
Poremećaji integriteta:
1.osiromašeni integritet (Neuspeh u ostvarivanju cilja, nesigurnost,nedostatak samopoštovanja, nizak ili previsok nivo aspiracija, i sl.)2.rigidan integritet, neadekvatan integritet (npr. Kada čovek celogsebe podređuje profesiji).

Similar Documents

Free Essay

Ethics Bussiness

...1. Etika i moralni razvoj    Etičke dileme su svuda oko nas i sastavni su dio našeg života Etika nam pomaže prilikom donošenja odluka Etika se razlikuje od morala po tome što je moral povezan sa religijskim vjerovanjem i osobnim ponašanjem, dok etika govori o racionalnom procesu primjene postojećih principa prilikom sudara dva moralna ograničenja Etika je grana filozofije koja se bavi moralnom komponentom ljudskog života i obično se naziva filozofija morala. Ona odražava shvaćanje društva što je ispravno a što nije Ona podrazumijeva procjenu i primjenu moralnih vrijednosti koje društvo ili kultura prihvaćaju kao svoje norme. Proučavanje etike u zapadnom svijetu počinje prije 2500 godina METAETIKA – proučava karakteristike ili prirodu etike. Istražuje apstraktne pojmove kao što su dobro, ispravno, pravda i poštenje i pokušava identificirati one vrijednosti koje predstavljaju najbolje moralne vrijednosti. Temelj je mnogih medijskih kodeksa. Ona nudi širok temelj za etičko donošenje odluka, ali ne daje smjernice kako stići iz točke A u točku B NORMATIVNA ETIKA - razvija opće teorije, pravila i principe moralnog postupanja. Pravila i principi predstavljaju etičke markere bilo kojeg civiliziranog društva, smjernice zamišljene da se iz kaosa izvuku moralni red. Ona daje temelj etičkom odlučivanju. PRIMJENJENA ETIKA – grana filozofije koja se bavi rješavanjem problema. Ovdje se koriste saznanja izvedena iz metaetike i općih principa i pravila normativne etike da bi se rješavala konkretna...

Words: 7633 - Pages: 31

Free Essay

Nora Roberts

...Nora Roberts Istinite laži Prolog Nekako, s ponosom i uţasom istovremeno, uspela je da podigne bradu i potisne muĉninu. Ovo nije košmar. Nije mraĉna fantazija koja će nestati s dolaskom zore. Ipak, kao u snu, sve se odvijalo sliĉno usporenom filmu. Probijala se kroz gustu vodenu zavesu iza koje je videla lica ljudi oko sebe. Oĉi su im bile gladne; usta su im se otvarala i zatvarala kao da će je celu progutati, a glasovi su im se utišavali i oticali poput talasa koji udaraju o stenu. Srce joj je poĉelo snaţnije i upornije da lupa, kao ţestoki tango unutar njenog sleĊenog tela. Nastavi da se krećeš, nastavi da se krećeš, zapovedao je mozak njenim drhtavim nogama dok su je ĉvrste ruke gurale kroz gomilu ka stepenicama sudnice. Oĉi su joj zasuzile od jakog svetla, pa je potraţila naoĉare za sunce. Pomisliće da je plakala. Neće im dopustiti da iskoriste njene emocije. Tišina će biti njen štit. Spotakla se i u trenutku osetila paniku. Brzo je naredila sebi da ne sme da padne, jer desi li se to, reporteri i radoznala masa će skoĉiti na nju, reţeći i škljocajući foto-aparatima. Rastrgnuće je kao divlji pas zeca. Mora da se uspravi, da stoji iza svoje tišine još nekoliko metara. Toliko je nauĉila od Iv. Pokaži im da si pametna, devojko, ali nikad im ne pokazuj da se plašiš. Iv. Došlo joj je da vrišti. Da prekrije lice šakama i da vrišti sve dok ne izlije sav bes, strah i tugu iz sebe. VreĊala su je pitanja koja su novinari dovikivali. Mikrofoni su joj boli lice poput smrtonosnih...

Words: 155919 - Pages: 624

Free Essay

Hunger Games Srpski

...IGRE GLADI: KNJIGA PRVA Naziv originala: Suzanne Collins - THE HUNGER GAMES Copyright © by Suzanne Collins, 2008 Copyright © za srpsko izdanje Alnari d.o.o. 2008 ISBN 978-86-7710-399-6 Za Džejmsa Proimosa PRVI DEO TRIBUTI 01 Kada sam se probudila, druga strana kreveta bila je hladna. Ispružila sam prste u potrazi za Priminom toplinom, ali dotakla sam samo grubu površinu dušeka. Mora da je sanjala nešto ružno i otišla kod majke. Naravno da jeste. Danas je dan žetve. Podigla sam se na lakat. U spavaćoj sobi ima dovoljno svetlosti da ih osmotrim. Moja mlađa sestra Prim sklupčala se u loptu, a majka se obmotala oko nje. Spavale su obraz uz obraz. Majka u snu deluje mlađe. I dalje deluje umorno, ali ne i izmoždeno. Primino lice je sveže poput rose, ljupko poput cveta* po kojem je dobila ime. Pored njenih kolena, najružniji mačor na svetu, sedi i čuva je. Nos mu je zgnječen, pola jednog uha nedostaje, a oči su mu boje trule bundeve. Prim ga je nazvala Ljutić, insistirajući na tome da njegovo mrljavo žuto krzno podseća na žarke boje tog cveta. Mene mrzi. U najmanju ruku mi ne veruje. Mada je od tada prošlo mnogo godina, mislim da se još seća kako sam pokušala da ga udavim u kofi kada ga je Prim donela kući. Bio je mršavo mače, stomaka natečenog od crva i krzna prepunog buva. Samo mi je to falilo. Još jedna usta koja treba nahraniti. Ali, Prim me preklinjala, čak je i plakala. Morala sam da joj dopustim da ga zadrži. Sve je ispalo dobro. Majka ga je očistila od gamadi,...

Words: 84792 - Pages: 340