Free Essay

Islam Misconceptions

In: Religion Topics

Submitted By unaishussain
Words 2738
Pages 11
-------------------------------------------------
އިސްލާމް ޕްރޮޖެކްޓް
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ކުރެވޭ ބައެއް ކުއް ހީތައް
އިބްރާހިމް އުނެއިސް ހުސެއިން
2806
ޑިޕް ބީ

އިބްރާހިމް އުނެއިސް ހުސެއިން
2806
ޑިޕް ބީ

h
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ކުރެވޭ ބައެއް ކުއް ހީތައް.
އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟
އިސްލާމް މިއީ ޢަރަބި ބަހެކެވެ. މި ބަހުގެ މާނައަކީ، ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެ، ބޯލަނބައި، އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙަވެރި ދީން، މިނިވަންކަމުގެ ދީން، ރަޙްމަތުގެ ދީން، އަދުލުވެރިކަމުގެ ދީން، އެހީތެރިކަމުގެ ދީން، މާތް ﷲގެ ދީން، މެދުމިނުގެ ދީން، ފާޅުކަންބޮޑު ދީން، އަންހެނުންގެ ޤަދަރު އުފުލައިދޭ ދީނެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ މަގެވެ. މިދީނުގައި އިންސާނާގެ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިގޮތުގައި ވޭތުކުރާނެ ހުރިހާ ހެޔޮގޮތެއް ވެއެވެ. މުޖްތަމަޢުއާއި ފަރުދުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ ދީނެވެ. އުންމަތްތަކާއި ޤައުމުތަކުގެ ފެންވަރުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވާ ދީނެވެ.
އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި މިދުނިޔޭގައި ތިބި އެހެނިހެން ދީން ތަކުގެ އަހުލުވެރިން ނުވަތަ ދީނީ ޢިލްމުވަރިން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ފަތުރަމުން ދެއެވެ. މިދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެނެގަތުމުގައި ކުށްހީތަކެއް ވެއެވެ.
އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މައްސަލަ އުފެއްދުމަށް އުފެއްދި ދީނެއްކަން، ގަދަކަމުން ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަ ދީނެއް ކަމުގައިވުން، ﷲއީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންގެ ރަސްކަލާނގެކަން، އިސްލާމް އަކީ ރޭސިޒަމްއާ އެއްބާރުލުން ދީނެއްކަން، އިސްލާމްދީނުގައި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމާއި އަދުލު އިންސާފު ނެތުން، ދެންމެ މި ދެންނެވުނީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަތުމުގައި ގިނަމީހުންނަށް ވެވޭ ބައެއް ކުށްހީތަކެވެ.

އިސްލާމްދީން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީން ދަނެގަންނާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލަޔަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންނާއި ނުވަތަ މުސްލިމް ދަންނަބޭކަލުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވަތަ ސުވާލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންނެވެ. އިސްލާމްދީން އާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނޭނގޭނަމަ ދަންނަބޭކަލަކާ ސުވާލުކޮށް އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ. އެއިރުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ރަނގަޅު ޖަވާބު ލިބި އިސްލާމްދީނާބެހޭ ގޮތުން އޮޅުން ފިލާނީއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއެއް ހޯދައިގެން ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެންނާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތްތައް ކިޔައިގެންވެސް އިސްލާމްދީން ދަނެގަނެވޭނެއެވެ. ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ދިޔުމުންވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަށް އިސްލާމް އިން ތަރުބިއްޔަތު ހޯދައިގެންވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
އިސްލާމްދީން ފެތުރިގެންދިޔައީ ކަނޑީގެ ބާރަކުން ނޫނެވެ.
ބައެއް މީހުން ދެކެވަދައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މުސްލިމުން ކަނޑީގެ ބާރުބޭނުން ކޮށްގެން ހަނގުރާމަ ކޮއްގެނެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަތުމުގައި ކުރެވޭ ކުށްހީތަކުން އެއްހީއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މުސްލިމުންނަކީ ގަދަކަމުން މީހުން އިސްލާމްދީނަށް ވައްދާ ދީނެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ. ބަޤަރާ ސޫރަތުދެ 256 އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.
"ދީނަށް ވެއްދުމުގައި މަޖުބޫރު ކުރުމެއް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ޟަލާލަތުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން، ހިދާޔަތުގެ ސާފު އަލިމަގު އެނގި ފާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ، ޝައިތާނާޔަށް ކާފަރުވެ ﷲ އަށް އީމާންވާމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހާ، އެންމެ ވަރުގަދަ ޢަޤީދާގައި ހިފަހައްޓައިފިކަން ކަށަވަރެވެ. ނެތި ދިޔުމެއް އެޔަކައް ނުވެއެވެ. ﷲ އީ، މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ، މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެެއެވެ."
އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މަގު ރިވެތި ގޮތުގައި ދެއްކުމައް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެއީ ސޫރަތުލް ނަޙްލުގެ 125 ވަނަ އާޔަތުގައިވެއެވެ.
"ޙިކުމަތާއި، ރިވެތި ވަޢުޟާ އާއެކު، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މަގަށް، ކަލޭގެފާނު ގޮވައިލައްވާށެވެ! އަދި ރިވެތި ގޮތުގައި އެއުރެންނާ ޖަދަލު ކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، އެކަލާނގެ މަގުން އެއްކިބާވެގެންވާ މީހުން، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަތެވެ. އަދި ތެދުމަގުލިބިގެންވާ މީހުން ވެސް، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއެވެ."
މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުތައް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ގޮސް ކަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ފަތަޙަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ކަނޑި އަކީ އެންމެންވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ހަތިޔާރެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީން ގިނަ ޤައުމު ތަކުގައި ފެތުރިފައި ވަނީ ކަނޑީގެ ބާރަކުން ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްލިމުން ގިނަ އާބާދީ ކަމުގައިވާ އިންޑޮނޭށިޔާއާއި، މެލޭށިޔާއާއި، ޗައިނާއާއި، އަދި އެފްރިކާގެ ގިނަ ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމްދީން ފެތުރިފައިވަނީ ކަނޑީގެ ބާރަކުން ނޫނެވެ. އެ ޤައުމުތަކަށް މުސްލިމް ލަޝްކަރުތަކެއް ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނެތެވެ.
700 އަހަރުވަންދެން އިންޑިއާގައި މުސްލިމުން ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަމަކުވެސް މުސްލިމުންގެ އަދަދު އޭރުގައިވެސް އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަދުއެވެ. މުސްލިމުން އަލް އަންދަލުސް ނުވަތަ ސްޕެއިންގައި ވެރިކަންކުރި 800 އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އަހަރުތަކެކެވެ. އެހެނީ އެދުވަސްވަރު ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނަށްވެސް އެވެރިކަމުގައި ދެވުނު އެބައެއްގެ ދީނީ މިނިވންކަމުންނެވެ.
މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގައި ނަސާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންގެ ކުދިކުދި އާބާދީތަކެއް އެތަކެއް ގަރުނުތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެެއް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޖިޕްޓް، މޮރޮކޯ، ފަލަސްތީން، ލެބަނަން، ސީރިޔާ އަދި ޖޯޑަން ހިމެނެއެވެ.
އިސްލާމް ދީނަކީ ކަނޑީގެ ބާރާއި ނުލައި އެންމެ އަވަހަށް ފެތުރޭ ދީންކަމަށް އެމެރިކާ އަދި އިގިރޭސި ވިލާތް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ގަބޫލުކުރާ ދީނެވެ.
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޑި ލޭސީ އޯ'ލެއަރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފއަވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކަށް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މުސްލިމުން ކަނޑީގެ ބިރުދައްކައިގެން އިސްލާމްދީން ފަތުރާ ވާހަކައަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ އަޖާއިބުކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ގަބޫލުންކުރަންދަތި ފުލޯކު ވާހަކަތަކެކެވެ.
ތިރީގައި މިލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމަތަކަކީ މިހާރު ކުރިޔްދާ ހަނގުރާމަތަކެކެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީން ފެތުރުމަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމަތަކެއް ނޫނެކެވެ. މިއީ ކަނޑީގެ ބާރަކުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެކެވެ. މިހަނގުރާމަތަކަކީ މިއަދު އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަމަނުޖެހުން ތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކެވެ. މި ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ހަތިޔާރަކީ ބަޑިއާއި، ބޮމެވެ.
1978 އިން ފެށިގެން އަފްޢާނިސްތާނުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
2009 އިން ފެށިގެން ބޯކޯ ހަރަމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ.
ބައްޝާރު އަލް އައްސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް 2011 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
އިރާޤު އިން އެމެރިކާގެ ސިފައިން 2011 ވަނަ އަހަރު އެޤައުމުން ފޭބުމަށް ފަހު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
ސޯމާލިޔާގައި 1991 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
ސޫދާނުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
2004 އިން ފެށިގެން ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
ލީބިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
2011 އިން ފެށިގެން ޔެމެންގައި ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމަ.
އިސްލާމްދީނުގައި ހަމަހަމަކަން
އިސްލާމްދީނުގެ އާއްމު ކޮށް ބާރުއަޅާ އެއްކަމަކީ ހަމަހަމަކަމެވެ. އިސްލާމްދީން ދަސްކޮށްދެއްވާ ގޮތުގައި މާތް ﷲ ހަޟުރަރުގައި ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ މަޙްލޫގުންގެ ގޮތުގައެވެ. ހުރިހާ އިންސާނުން އެއްވައްތަރެއް ނުޖެހިިޔަސް ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެކެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި، ވެވޭނެ މަސައްކަތާއި، އިންސާނުންގެ ޢަޒުމުތަކާއި، އެމީހުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، މުއްސަނދިކަމުން ތަފާތު ވިޔަސް ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެކެވެ.
މިދެންނެވުނު ކޮންމެ މިޘާލެއްގައިވެސް އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ހައްދެއް އޮވެއެވެ. މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދުތަކަކީ މާޒީވެގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހިނގާފައިވާ ޙާދިޘާތަކުގެ އަލީގައި މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދުތަކެކެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި އުޅޭ ފަރުވާކުޑަ މީހުންނާއި ތަޢުލީމީ ހަރުދަނާ މީހުންނާއި ތަފާތުކުރެވޭ ތަފާތުކުރެވުންތައް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ތަޢުލީމީ މީހެއްގެ މައްޗަކަށް ފަރުވާކުޑަ މީހަކު ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިގެނެއް ނުދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިދެންނެވުނު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުންތަކަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެހެން އިންސާނަކަށްވުރެ މަތިވެރިކަން ލިބޭނެކަމެއް ނޫނެކެވެ.
އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ދުނިޔޭގެ ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލު ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާވަރަށް އިސްލާމްދީނުގައި މިނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ ހަމަހަމަކަމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ކުރިމަގުގައި ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން މީސްތަކުންގެ ހަމަހަމަކަން އޮތީ ހަމައެކަނި ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސައި ދިނީ އިސްލާމްދީނެވެ.
ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "އޭމީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވީ، ފިރިހެނަކާއި، އަންހެނެއްގެ ކިބައިންނެވެ. (އެބަހީ: ޢާދަމްގެފާނާއި؛ ޙައްވާގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ.) އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ތަފާތު ޤައުމުތަކަށާއި؛ ޤަބީލާތަކަށް ލެއްވީ، ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ތަޢުރީފު ވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން؛ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެ މާތްކަންބޮޑީ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެ ތަޤުވާވެރި މީހާއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ﷲއީ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ، ޙަބީރުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ."
އިސްލާމްދީނުގައި އެއްވެސް ޤައުމެއް އެހެން ޤައުމަކަށް ވުރެ މަތިވެރި ވެގެންނުވާނެއެވެ. ޢާޙިރަތުގައި މާތް ﷲ ބައްލަވާނީ ކޮންމެ އިންސާނެއް ކުރައްވާފައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކެެވެ. އެއިންސާނާ ﷲއަށް ތަބާވި މިންވަރަށެވެ. ކަޅުމީހަކަށް ގިނައިން ޢަޛާބު ލިބިފައި ދޮންމީހާއަށް މަދުން އަޛާބު ލިބުމެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ މީހުންނަށް އަޛާބު ލިބޭނީ އެމީހާކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަށް ބައްލަވާފައެވެ.
1. ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ހައްދަވާފައިވަނީ މާތް ﷲއެވެ.
2. މުޅި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ނިސްބަތްވަނީ އާދަމްގެފާނަށާއި ޙައްވާގެފާނަށެވެ.
3. މާތް ﷲ، އެކަލާނގެ ހައްދަވާފައިވާ ހުރިހާ މަޚްލޫގުންނަށް ޖަޒާ ދެއްވާނީ ހަމަހަމައަށެވެ. އެކަލާނގެއީ ވަކި ދަރިފަސްކޮޅަކަށް ނުވަތަ ވަކި އުމުރެއްގެ އިންސާނުންނަށް ނުވަތަ ވަކި ދީނަކަށް ހަމަހަމަނޫން ގޮތަކަށް ޖަޒާ ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެއެއް ނޫނެކެވެ. މުޅިމި ކައުނުއަކީ ﷲ ހައްދަވާފައިވާ އަދި ހުރިހާ މަޚްލޫގުންްނަކީ އެކަލާނގެ ހައްދަވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.
4. މާތް ﷲ އިންސާނާއަށް ޖަޒާ ދެއްވަނީ އިންސާނާކޮށްފައިވާ ހެޔޮކަންތަކާއި ނުބައިކަންތަކަށް ބައްލަވާފައެވެ.
5. މާތް ﷲ ވަނީ އިންސާނުންގެ މައްޗަށް އެހެނިހެން މަޚްލޫގުންނަށް ވުރެ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތް ދެއްވާފައެވެ.
މަތީގައި މިދެންނެވުނީ ހަމަހަމަކަމުގެ ބައެއް މިޘާލުތަކެކެވެ. މިހަމަތަށް މުޖްތަމަޢުގައި އުސޫލުތަކުގައި އަށަގެންފިނަމަ އެމުޖްތަމަޢެއްގެ ތެރެއިން ހަސަބާއި ނަސަބުގެ ގޮތުން، އަދި ރޫފާއާެި ކުލައިގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަށް ނައްތައިލެވޭނެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޡްތަކުންް ސާބިތުވާގޮތުގައި ހުރިހާ އިންސާނުން ޙައްޤުން އަޅުކަން ކުރެވޭ އިލާހަކީ އެއްކައުވަންތަ މާތްﷲ ކަމަށާއި، މިމުޅި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ނިސްބަތްވަނީ މާތް ﷲ މަށިން ހެއްދެވި ހުރިހާ އިންސާނުންގެ ބައްޕަކަމަށްވާ އާދަމްގެފާނަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެބައެއްގެ ތަޤުވާވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
އިސްލާމީ ތާރީޙުގެ ޞަފްޙާތަކުން މިހަމަހަމަކަމުގެ އެތައްމަންޒަރުތަކެއް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. މަޚްޒޫމު ވަންހައިގެ އަންހެނަކު ވައްކަންކޮށްގެން ގެނެވި އޭނާގެ އަތްކެނޑުމަށް ނިޔާއިއްވި ހިނދު އެޙުކުމް ލުއިކޮށްދެއްވާތޯ އުސާމާބިން ޒައިދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމް އަށް ދެންނެވިއެވެ. އެހިނދު އެކަމާ ރުހިވަޑައިނުގެން ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "މާތްﷲގެ ޙައްދު ތަކުގައި ކަލޭ ޝަފާޢަތްތެރިވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުންމަތްތައް ހަލާކުވެގެން ދިޔައީ، ފަހެ، އެމީހުންގެ ތެރެއިން މާތް މީހަކު ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ އޭނާ ދޫކޮށްލައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ތެރެއިނެ ނިކަމެތި މީހަކު ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ޙައްދު ޤާއިމްކުރެއެވެ. މާތްﷲ ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. މުޚައްމަދުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމަތުގެފާނު ވައްކަން ކުރެއްވިނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަމަނާގެ އަތްޕުޅުވެސް ކަނޑުއްވާހުށީމެވެ." (ރަޥާހު ތިރުމިޒީ)
އިސްލާމްދީނުގައި މިނިވަންކަން!
މިނިވަންކަމަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމް ދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހިދާޔަތާއި ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި މާތް ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ބާވައިލެއްވި އިލާހީ ދީނެވެ. މާތް ﷲ ވަނީ އިންސާނާ ހައްދަވައި މަތިވަރި ކުރެއްވުށްފަހު އެކަލާނގެ ވަނީ އިންސާނާ މިބިންމަތީގައި ޚަލީފާވެރި ކުރައްވާފައިއެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނާ މިބިންމަތީގައި ޚަލީފާވެރި ކުރެއްވުމަށް އިރާދަކުރެއްވި ހިނދު ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ހަނދުމަ ކުރާށެވެ. އެކަން އަންގަވައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ބިމުގައި ޚަލީފާއަކު ލައްވާހުށީމޭ މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީ ކުރެއްވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ! އެބޭކަލުން (އެހިނދު) ދެންނެވިއެވެ. އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއެކު تسبيح ކިޔައި، އިބަރަސްކަލާނގެއަށް تقديس ކޮށްކޮށް ތިއްބައި، އެ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ލޭއޮހޮރުވާނޭ ބަޔަކު އިބަރަސްކަލާނގެ އެ ބިމުގައި ލައްވަނީތޯއެވެ؟ އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ."
އެހެންކަމުން މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ބިން ފަސާދަކޮށް އެބިމުގައި އެއް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް އަޅުވެތިކޮށް އުޅުމަކަށް ނޫނެވެ. އިންސާނުންހެއްދެވި މަޤްސަދު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަލާންގެ وحى ކުރައްވާފައި ވަބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ތިމަން ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް މެނުވީ ތިމަންރަސްކަލާންގެ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ނުހައްދަވަމެވެ." ކޮންމެއަކަސް މާތްﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަލާންގެ އިންސާނާ ހެއްދެވި ކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެ އިންސާނަކަށްމެ މިނިވަންކަން ބޭނުންވާނެއެވެ. އަދި އުފަލާއި، އަރާމާއި، ހިންހަމަޖެހުން ބޭނުންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އަޅުވެތިކަމުގައި އުޅޭކަށް އެއްވެސް އިންސާނަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާގެ ނަފުސު އެހެންމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އަތްދަށު ވިޔަސް ބަނދެވިފައި ވުމަކަށް އޭނާއެއް ނޭދޭނެ އެވެ.
މިނިވަންކަމަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މީހަކު ބޭނުންކަމެއް ކޮށް ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމެއް ނޫނެވެ. މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާއެއްޗެކެވެ. އެކި މީހުންގެ މާނަކުރުންތައް ހިސާބަކަށް ތަފާތު ނަމަވެސް އެއީ އެކިކަންކަމުގެ އިޚުތިޔާރާއި ޙައްޤުތަކާއި ބާރު އޮތުންކަމަށް ބުނެވިދާނެ އެވެ. އެއީ އިންސާނީވަންތަކަމުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކާ އެކީގައެވެ. އިންތަކަކާއި މިންތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ޙުދޫދު ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
މާތްﷲ މިބިންމަތީ ލައްވާ ފުރާނައަޅުއްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އެއެއްޗެއްގެ އަމިއްލަވައްތަކަމާއި ފަޚުރާ ޝަރަފުގައި އުޅެން ބޭނުންވާނެ އެއްޗެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އެހެންބައެއްގެ ބާރުގެދަށަށް ދިއުމަށް ނަފްރަތުކުރާ އެހެންބައެއްގެ ބާރުގެދަށުން ނިކުމެގަތުމަށް އެބަހީ ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެއްޗެކެވެ. މިނިވަންވުމޭ މިނިވަންކަމޭ އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ މިކަންކަމަށެވެ.
ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަނޫނު އަސާސީ އިން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. އެޙައްޤަކީ އެޙައްޤާއެކު ޒިންމާވެސް އުފުލަންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި އަނެއްކެއްގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތަށް އަރައިގަނެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ މިނިވަންކަމަކީ ތިމާގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު އަދާކުރާއިރު އަނެކާގެ މިނިވަންކަން ފެށޭ ހިސާބުން ތިމާގެ މިނިވަންކަން ނިމިދާންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. މިނިވަންކަމަކީ އެއިގެ ޙައްދު ކަނޑައެޅި އިންވަކިކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއިމުން ބޭރުން ތިމާ ހިތަށް އެރިހާ ގޮތަކަށް މިނިވަންކަމެއް ނުގެންގުޅެވޭނެއެވެ.
ހަނދާނަށް ގެންނަމާ ހިގާށެވެ. ދެ ޢާލަމަށް ކައު ކުރެއްވި ނަބިއްޔާ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާއަށް ޙިޖުރަކުރެއްވުމަށް ފަހު، އިސްލަމީ އުއްމަތުގެ ބިންގާ އެޅުއްވި ސިޔާސަތަކީ ޙަރުދަނާ މިނިވަން ސިޔާސަތެވެ. އެމަތިވެރި ޙިކުމަތްފުޅުގައި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު، އަމަންއަމާންކަން، އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ މިނިވަންކަން ގެންނަވާފައިވަނީ އެފަދަ ދެވަނަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ފަދަ އޮމާންކަމާ އެކުގައެވެ. މަދީނާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ދީންތަކުގެ އަޙުލުވެރިންނާއެކު ކީރިތި ރަސޫލާ ކުރެއްވި މުއާޙަދާ ނުވަތަ އެގުރިމެންޓް، އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވަނަމަ އަސާސީ ހައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް މިނިވަންކަން ވެއެވެ.
އެބަޔަކު އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެވެ. އެކަމާ އެހެންބަޔަކު ނުބެހުމުގެ މިނިވަންކަމެވެ. މިއީ މިފަދަ މުއާޙަދާއެއްގެ ދަށުން މިނިވަންކަމަށް ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނު އަސާސީ ޤާނޫނެވެ. އެހެނަސް އެހެން އުއްމަތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން މުސްލިމުންނާމެދު ދެކޭ ނަޒަރަކީ އަޅުވެތިކަމުގެ ނަޒަރެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ ތެދު ހަޤީޤީ އަސަރުތައް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެނިފެނި އެބަހުއްޓެވެ. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ މެދު ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ މިނިވަންކަން ކުޑަކަމީ މީގެ ފާޅުކަން ބޮޑު ދަލީލެކެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ، ދީނީ މިނިވަންކަން ވެސް އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފަ އެވެ. އެކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެ އެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "ދީނަށް ވެއްދުމުގައި މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނެތެވެ." އަދިވެސް މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "ފަހެ، ބޭނުން މީހަކު އީމާންވާށެވެ! އަދި ބޭނުން މީހަކު ކާފިރުވާށެވެ!" އެހެންވީމާ، މީހަކު ޤަބޫލުކޮށްގެންހުރި ދީނެއް ދޫކޮށް އެހެން ދީނަކަށް އޭނާ ވައްދަން ބާރުއަޅައި މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. ޢަޤީދާގެ އަސާސަކީ، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެމީހަކު އުޅޭނެ ދީނެއް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުމެވެ. މިކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފަ އެވެ.
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހިމެނިގެންވާ މުހިއްމު ބައެކެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. " އެއުރެންނަށް ކަލޭގެފާނު އޯގާވެރިވެވަޑައިގަތީ، اللَّه ގެ ހަޟުރަތުން ލެއްވި رحمة އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ހިތްޕުޅު ހަރުކަށި، خُلق ނުބައި ބޭކަލަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ވިނަމަ، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އެއުރެން ވަކިވެގެން ހިނގައްޖައީހެވެ. ފަހެ، އެއުރެންނަށް ކަލޭގެފާނުعفوކުރައްވާށެވެ! އަދި، އެއުރެންނަށް ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވާށެވެ! އަދި، ކަންތަކުގައި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާ مشورة ކުރައްވާށެވެ! ފަހެ، (ކަމަކާމެދު) ކަލޭގެފާނު عزمކަނޑައަޅުއްވައިފި ނަމަ، ފަހެ، ކަލޭގެފާނު اللَّه އަށް وكيلކުރައްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، وكيلކުރާ މީހުންދެކެ اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގެންވެތެވެ.) މިއާޔަތުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ހޯދައި އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް މިވަނީ ރަސޫލާއަށް އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ.
އާދޭހެވެ! ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެކަމުގެ ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ. އެހެނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމަކީ އިޞްލާހަށްޓަކައި ޞުލްހައަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅައިފައިވާ ކަމެއްވެސް މެއެވެ. އެކަމަކު ނެތިމޮށުމާއި، ޣީބަބުނުމާއި، ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ ނުވަތަ ނުބައި ލަޤަބުތަކުން މީހުންނަށް ގޮވައި ހެދުމަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ޞުލްޙައަށް އޮތް މަގެއްވެސް ނޫނެވެ. މިފަދަކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭނީ ގެއްލުމެވެ. އުފެދޭނީ ފަސާދައެވެ. އެހެންކަމުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި ނަމަވެސް މީހުން ކުރާ މިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީކުރައްވައިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ވުމާއެކު، މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގާ ތިމާ ހިތަށް އެރިހާގޮތަކަށް އުޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީވެސް އިންސާނުން އެކަކު އަނެއްކަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމާ އެކަކު އަނެކެއްގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މިޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމާތޯއެވެ! މާތްﷲ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ކާމިޔާބު ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން.
އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުން
ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ކުރިއްސުރެވެސް ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންއައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން ގެންގުޅެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ހަނގުރާމަކުރުމަށްފަހު ހަނގުރާމައިން ބަލިވި މީހުން ނުވަތަ ހިފެވޭ އަސީރުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ނަންގަވާފައިވެއެވެ. އަޅުން ގެންގުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ސާހިބު މީހާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުވެތި ކޮށްފައިވާ މީހާ ވިއްކާލެވެއެވެ. އިސްލާމްދީން މި ދުނިޔެއަށް އައިއިރު ވެސް ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގައި އަޅުން ގެންގުޅުމުގެ އާދަ އޮވެއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ދެމަސްދަރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތްތަށް ބަލައިލުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސްެ އިސްލާމްދީނަކީ އަޅުވެތިކަން ނައްތާލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ދީނެއްކަން އިނގޭނެއެވެ. ރަސޫލާގެ ދުވަސްވަރުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތަކުގައި ހިފެވުނު އަސީރުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ނުގެންގުޅައްވަތެވެ. މައްކާ ފަތަޙަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި އާއި ބަނީމުސްޠލަޤު ހަނގުރާމައާއި، ޚުނައިނު ހަނގުރާމައިގައި ހިފެވުނު އަސީރުން މިނިވަންކުރައްވައި ދޫކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ގެންގުޅުއްވި އަޅުންނާއި، ހަދިޔާކުރެވުނު އަޅުން މިނިވަންކުރެއްވިއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މާތްﷲ ނިސާ ސޫރަތުގެ 36 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ﷲއަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެ! އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި މައިން ބަފައިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާއި ޔަތީމުންނަށާެި މިސްކީނުންނަށާއި ގާތް އަވަށްޓެރިޔާ އަށާއި ދުރު އަވަށްޓެރިޔާއަށާއި ކައިރި އެކުވެރިޔާށާއި ދަތުރު ވެރިޔާށާއި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ!"
އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި އަޅުން މިނިވަންކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ޤަތުލާއި ހުވާ އުވާލުމާއި ޡިހާރު ކުރުމުގެ ކައްފާރާއިކީ އަޅުންމިނިވަންކުރުމެވެ. މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އަޅުންނާއިމެދު އޯގާވެރިކޮށް ހިތެވި އިންސާނީ ޙައްްޤުތައް ލިބިދެވެންފެށިއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލުން ކަންތައްތައް ކުރެވެން ފެށުނެވެ. އެއަޅުންނަކީވެސް ތިމާމެނެގެ އަޙުންކަމުގައި ބަލަން ފެށިއެވެ. މިގޮތުން އަޅުންގެ އާބާދީ މަޑުމަޑުން ހުލިވާންފެށިއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ޢަދުލު އިންސާފް
ޢަދުލު އިންސާފަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެތި ޢަސްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ މާތް ﷲ، އެކަލާނގެ ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ޙަވާލުކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމުކަމެއް ދެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރަައްވާފައިވެއެވެ. (އަލް-ޙަދީދު ސޫރަތުގެ 25 ވަނަ އާޔަތް)
މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ފާޅުވެގެންވާ ހެކިތަކާއެކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުން ފޮނުއްވީމެވެ. އަދި އެރަސޫލުންނާއިއެކު، ފޮތާއި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ތިލަފަތް ބާވައިލެއްވީމެވެ. (އެއީ) މީސްތަކުން ޢަދުލު އިންޞާފު ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައެވެ."
ޢަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ތަނެއްގައި ހަމަގެހުމާއި އަމާންކަން ފެތުރުމުގެ ބިންގަލެވެ. ފަރުދުންގެ މެދުގައި ގުޅުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ގަދަކޮށްދޭ ބާރަކީ ޢަދުލު ވެރިކަމެވެ. މިޤާއިމު ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ޙައްގެއްގެ ވެރިއަކަށް އެޙައްޤެ ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ. އަދި މާތްﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވިގެނެވެ. ތިމާގެ ހަވާނަފްސަށް ތަބަޢަނުވެ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ނިޔާކޮށްގެނެވެ.
ނިސާއު ސޫރަތުގެ 58 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އަމާނާތްތައް އޭގެއަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ޙުކުމް ކުރާނަމަ ޢަދުލަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްވެސް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ."
އިސްލާމީ ތާރީޚުން މިފަދަ ތަފާތު ޙާދިޘާތައް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ޢަލީބުނު އަބީޠާލިބުގެ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އައްޑަނަ ކޮޅެއްގެ މައްސަލާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ހުރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީއެކެވެ. ނަމަވެސް ޢަލީގެފާނަށް އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްޗެއްކަން ޘާބިތުކޮށް ނުދެއްވެވުމުން ޔަހޫދީ މީހާގެ އެއްޗެއްކަމަށް ޤާޟީ ޝުރައިޙު ނިންމެވިއެވެ. އަދި ޢަލީގެފާނުވެސް އެނިންމެވުން ޤަބޫލުކުރެއްވިއެވެ. މިޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން ޔަހޫދީ މީހާ އިސްލާމްވިއެވެ.
މިއަދު މުސްލިމް އުންމަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަށް
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށްމިފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ބަލާލިޔަސް މުސްލިމުންނާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވަމުން ދާތަނެވެ. މުސްލިމުން ނިކަމެތި ވަމުންދާތަނެވެ، ބައިބައިވަމުންދާތަނެވެ، ތަޅާފޮޅުމާއި، އަދި ލޭއޮހޮރިގެންދާތަނެވެ. މިގޮތަށް މިކަންތައްވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ދަންތުރާގައި މުސްލިމުން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމުންނާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކާފަރުންގެފަރާތުން ކުރިމަތިވަމުން އެބަދެއެވެ. ދާޚިލީގޮންޖެހުންތަކަކީ އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢްތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންގެ ފަރާތުންނާއި އެމުޖްތަމަޢުގައިއުޅޭ ކާފަރުންގެފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދީނާއި ސިޔާސަތު ނުވަތަ ދީނާއި ދިރިއުޅުން ވަކިކުރުމަކީ އެއްކަމެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން
ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިން ދީނެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުކަން ކުރުމާއި މީސްތަކުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ﷲ ކަނޑުއަޅުއްވާފައިވާ މެދުމިން އުޞޫލުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ވާޖިބެކެވެ.
މާތްﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި ދިރިއުޅުމަށް މަސަައްކަތް ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ. ރޯދަހިފުމަށާއި ރަނގަޅު ޙަލާލު ތަކެތި ކައިބޮއި އުޅުމަށް އެންގެވިއެވެ. މުދަލުން ހޭދަކުރުމަށާއި އިސްރާފު ނުކުރުމަށް އެންގެވިއެވެ. މާތްﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދަކުރުމަށާއި ޙައްގަކާއިނުލާ މީހުނއ ނުމެރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.
މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ބައެއްފަރާތުން ކުރާކަންތައްތަކަކީ އިސްލާމްދީނުން ހުއްދަކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ގިނަކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއް ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި މި މުސްލިމް އުންމަތަށް އެތަކެއް ގެއްލުން ތަކެއް ލިއްބައިދޭ ކަންކަމެވެ. އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއިން މުސްލިމުން އެކަހެރި ކުރުވާކަމެކެވެ. މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ އެކަންކަމުން އިސްލާމްދީން ބަރީއަވެގެންވާ ކަންކަމެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 143 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މާނައީ: "އަދި ހަމަ އެފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ މެދުމިން އުއްމަތެއްކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ލެއްވީމެވެ. އެއީ (ޤިޔާމަތްދުވަހުން) މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހެކިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހެކިވެރިޔަކު ކަމުގައި ރަސޫލާ ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައެވެ."
އެކްސްޓުރީމިސްޓުންނަކީ ކޮބާ؟

ޓެރަރިޒަމްއާއި ފަންޑަމެންޓަލިޒަމާއި އަދި މިއާގުޅޭ އެހެނިހެން ބަސްތަކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެމުންދާ ބަސްތަކަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ މިއާ އިދިކޮޅު މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ މެދުމިނާއި، މަޢާފުކުރުމާއި މިފަދަ ބަސްތަކަކީވެސް ތަކުރާރުކޮށް އިވެމުންދާ ބަސްތަކެކެވެ. މިފަދަ ބަސްތައް ތަކުރާރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އިސްސަފުގައި ތިބިތަން މި ފެންނަނީ ހުޅަނގުގެ ލީޑަރުންނާއި، ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާއެވެ. ދެން ހުޅަނގުގެ ލީޑަރުން ލެއްވި ކޮރަކަށް ކޮރެއް ލައްވަމުން ހިންގަވާ، ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ހުޅަނގުގެ ފިކުރުތަކުން ހިތް ކަޅިވެފައިވާ ބައެއް އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންނާއި މުފައްކިރުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ އެ ބަސްތަކުގެ ޙަޤީޤީ މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލު އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓާ، ސަރުކާރާއި މުޖްތަމަޢުގެ އަފްރާދުން އެ އުޞޫލުތަކުގައި ހިފުމަށް ގޮވާލާ، އިސްލާމީ ޤައުމުތައް އަޅުވެތިކޮށް އިސްލާމީ ޘަޤާފަތް ކިލަނބުކޮށް ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢްމާރީ ދަލުގައި މުސްލިމުން ޖެއްސުމަށް ހިންގޭ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކާދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ކޮންމެ މީހަކީ އެފަދަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި "ފަންޑަމެންޓަލިސްޓް" އެއް ނުވަަތަ "އެކްސްޓްރީމިސްޓް" އެއް ނުވަތަ "ޓެރަރިސްޓް" އެއް ނުވަތަ "މުއްލާ" އެކެވެ. ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ މަޞްލަޙަތަށް ބޯލަނބައި އެމީހުންގެ ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް ދައުލަތް ހިންގައި ހުޅަނގުން ބޭނުންވާގޮތަށް ދީނުގެ ފަތުވާތަށް ނެރޭ ޢިލްމުވެރިންނާއި ވެރިންނަކީ "މެދުމިނު އުޞޫލުގެ މީހުން" ނެވެ. ނުވަތަ "ނަމޫނާ ލީޑަރުން" ނެވެ. ނުވަތަ "ޕްރޮފެސަރުން" ނެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލު އުޞޫލްތަކުގައި ހިފަހައްޓާ މީހުންނަށް ހުޅަނގުގެ މީހުން "އެކްސްޓްރީމިސްޓު"ންނޭ ކިޔާއިރު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ލޮބުވެތި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ގޮވާލެވިފައިވަނީ އުޞޫލުތަކުގައި ގަދަފަދައަށް ހިފެހެއްޓުމަށެވެ. ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުތައް ފަހަނަޅާ ނުދިއުމަށާއި އެއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް ނަގައި އެއްލައިނުލުމަށެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މާތްﷲ ޥަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (الأعراف١٧١) މާނައީ: "ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ފޮތުގައިވާ ޙުކުމްތަކުގައި ގަދަފަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ." ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި "ގަދައަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ" އެ ޙުކުމްތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަނުކޮށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. [إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا...] رواه الدارقطني وغيره . މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އިންތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެ އިންތައް ފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ! އަދި އެ އިލާހު ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ފަރުޟުކުރައްވާފައެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެ ފަރުޟުތައް ނަގައިނުލާށެވެ. އަދި އެ އިލާހު ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެ ކަންތައްތަކަށް އަރައިނުގަންނާށެވެ...". މި ދަލީލުތަކާއި މިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ދެންނެވެންއޮތީ ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އެކްސްޓްރީމިސްޓުންނަކީ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުތަކާމެދު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ އެ ޙުދޫދުތައް ނައްތާލައި ދީން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ދީނުގެ އުޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާއިރު އަދި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުތަކާއި ވާޖިބުކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައާއި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ދުރުވެގަތުމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ފަސޭހަވެނުގަތުމަށް އަމުރުވެވިގެންވާއިރު އެ އުޞޫލުތައް ހިފަހައްޓާ މީހުންނަށް "ފަންޑަމެންޓަލިސްޓުން"ގެ ލަޤަބުދީ، އެފަދަ މީހުންނާ ދިމާކޮށް މަލާމާތްކޮށް ހެދުމަކީ ﷲއާއި އެ އިލާހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއްކަމުގައިނޫނީ ނުވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގައި ހިފަންޖެހެނީ ހުޅަނގާއި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ހުޅަނގުގެ ހިޔަންޏަށް މުޑިނަގައިގެން އުޅޭ މަދު ބަޔަކު ބުނާހާ ގޮތަކަށްނޫނެވެ. ޙަޤީޤީ މުސްލިމުންނަކީ އެއަށްވުރެ މާ ހަރުދަނާ، އެހާމެ ސާބިތުކަންމަތީ ތިބޭ ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ އެސާބިތުކަމުގެ ބިންގަލަކީ އެމީހުން ހެއްދެވި ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހާއި އެމީހުންނާ ގުޅުވައިދޭ ވަރުގަދަ ޢަޤީދާއާއި އީމާންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔަކުމީހުން ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔައިގެން ދީނުގެ ކަންތައްތައް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ފުރިހަމަ މުސްލިމަކު ހަމަ ހިލާ އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ރެފެރެންސް ސަފްޙާ. misconceptions-about-islam.com/islam-spread-by-sword.htm en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_war islamqa.info/en/43087 onislam.net/english/reading-islam/living-islam/islam-day-to-day/450131-learning-islam-the-right-way.html http://www.noorul-islam.net/noorulislam_view.asp?noorulislamID=936 al-islam.org/restatement-history-islam-and-muslims-sayyid-ali-ashgar-razwy/battles-islam en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts fiyoaree.mv/1183 ezsoftech.com/stories/anecdotes1.asp kavaasaa.com/kudakudhin/islamdheen/islam-dheenakee.html islamweb.net/emainpage/articles/109364/equality-in-islam kalamullah.com/ whyislam.org/submission/what-is-submission/ onislam.net/english/reading-islam/living-islam/islam-day-to-day/450131-learning-islam-the-right-way.html dhisalafiyyah.net/?cat=25 http://www.raajjeislam.com/10813
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު: ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ގުރޭޑު 11

Similar Documents

Premium Essay

Refining the Misconception of Apostasy in Islam

...Refining the Misconception of Apostasy in Islam Dr. Zulkifli Hasan Deputy Chairman, International Affairs Bureau of ABIM Introduction Freedom of religion is frequently misunderstood by many and this includes the issue on apostasy. The misunderstanding of public and even Muslims community on the concept and legal position of apostasy has negated the image of Islam as a religion of peace. This is not surprising as there are numerous negative allegations upon the religion of Islam such as condemning it as barbaric and incompatible with modernity and human rights. This serious misconception should be rectified and in fact, it is a religious duty for every Muslim to portray a true picture of Islam and to response on any allegation and negative arguments upon this issue. In view of this negative phenomenon, this article aims to refine the misconception of apostasy in Islam and attempts to response the previous two articles published by the New Mandala entitled ‘An Exploration of the Concept of Apostasy in Islam’ by Joshua Woo Sze Zeng and ‘Malaysian Muslims Responses to Conversion’ by Norani Bakar whereby the former heavily relies on the essay written by Abdullah Saeed entitled ‘Freedom of Religion, Apostasy, and Islam’ and the online resources and the latter highlights the Malaysian Muslims response to apostasy with reference to HIMPUN initiative by several non-governmental organizations. Before presenting my arguments on the issue of apostasy in Islam, it is important to note......

Words: 1462 - Pages: 6

Premium Essay

Misconceptions About Islam and Muslims

...Table of Contents Introduction....................................................................................................................................3 Allah is Only the God of Islam.........................................................................................................3 The Holy War of Jihad.....................................................................................................................3 Slavery is Acceptable......................................................................................................................4 72 Virgins in Paradise for a Martyr.................................................................................................4 ISIS Members are Muslims..........................................................................................................4-5 Jesus is Unrelated to Islam.............................................................................................................5 Sharia Law is Cruel.......................................................................................................................5-6 Islam Oppresses Muslim Women...................................................................................................6 Islam Promotes Polygamy...........................................................................................................6-7 Hijab is a Form of Oppression....................................................................

Words: 2071 - Pages: 9

Free Essay

Is Islam a Religion of Violence or Non-Violence? an Examination of Misconceptions in the Western World?

...Is Islam a religion of violence or non-violence? An examination of misconceptions in the Western World? The world is full of acts of violence and acts of peace and non violence. We as people try to comprehend these acts by establishing whys. The why that we will examine is one of consistent misunderstanding and misrepresentation specifically in the Western world. When a suicide bombing occurs why is it if you asked most individuals in the west what the offending individual’s religion was their almost instant response is they were a Muslim. Does Islam automatically mean every Muslim is willing to attack peoples who do not believe as they do. Does it mean they espouse killing all Jews? Or is the truth that a majority of all Muslims would consider themselves peace loving individuals, that you would more likely see them working alongside Jews and Christians in a nature of acceptance and love for them. But yet when we look at history we see Islam in wars against Arab peoples, in the Crusades, and in the more recent conflicts in the Middle East. So does the Quran allow for wars against others or are they more of the outcome of societal problems and conflicts in the region. We will most likely see that circumstances beyond their control contribute to the rise and the necessity to defend themselves in these various conflicts through out history. Overall it will probably be a surprise to most Westerners the...

Words: 797 - Pages: 4

Premium Essay

Understanding Islam

...Understanding Islam Christy A. Goff Dr. Thornton REL 212 September 8, 2012 In this paper, I will be reporting on my religious field research of Islam. The research that I have conducted has afforded me the opportunity to speak with, listen, and develop a stronger understanding of the Islamic faith. My research has also helped to dissolve some of the misconceptions that surround Islam. I will cover four major points throughout this paper. First, I will discuss preexisting misconceptions held against Islam. Second, I will analyze how my prior understanding of Islam was altered, or not, upon completion of my field research. Third, I will discuss whether or not I believe misconceptions of other people’s religions are common and explain in detail why or why not. Fourth, I will recommend at least one step that could be taken to help minimize misconceptions that people have in regards to other religions. I hope, through the reading of my field research report, to provide a stronger sense of understanding and receptiveness that I now have for other religions to the reader. Misconceptions of Islam In order to discuss the misconceptions that surround Islam, we must first delve into understanding what the word “Islam” actually means. “The word "Islam" means peace and submission. Peace means to be at peace with yourself and your surroundings. Submission means to submit to the Will of God. A broader meaning of the word "Islam," is to achieve peace by submitting to......

Words: 1739 - Pages: 7

Premium Essay

Islam

...Religious Field Research: Islam April Erique Dr. Keyes REL 212 12/11/11 Even though, it’s one of the most popular religions throughout the world, I believe that Islam is difficult to understand. People have their opinions about Islam and its followers. Especially, after September 11, 2001, many Americans became either fearful or angry towards Muslims and assumed that the Islamic religion and entire community was to blame. It’s a bit like the discrimination that Japanese Americans felt after Pearl Harbor but there wasn’t really blame on their religious views and morals. Well, before I actually had Muslim friends and acquaintances, I didn’t know much about the religion either. The good thing is that I wasn’t raised to be stereotypical but I did have a few ideas of the Islamic faith but I didn’t have any type of proof or reason behind it. One of the biggest misconceptions I had was that Muslims were against the belief of Jesus. Another big misconception I had with Islam was that all believers were Arab and was really only practiced in the Middle East. I also believed all Muslim women must stay covered up while in public and are believed to be beneath the men in their lives. Besides, women having limitations, I felt that it was a very strict religion in which the followers can’t drink, smoke, or partake in any type of promiscuous activities. As an outsider trying to catch a peek inside, I honestly had plenty of misconceptions of this religion,......

Words: 1464 - Pages: 6

Premium Essay

Week 4 Assignment 1

...Running head: THE RELIGION OF ISLAM The Religion of Islam the Contrasts and Parallels of Christianity Richard Bucher September 9, 2012 THE RELIGION OF ISLAM The Religion of Islam the Contrasts and Parallels of Christianity Numerous individuals define religion as a belief or faith. By practicing a specific religion one agrees to exist in life by a certain creed. Thus, religion is employed as a guide for practitioners’ lives. This is one component that is similar amongst all religions. Furthermore, there is an abundance of religions located everywhere in the world. One of the most commonly practiced religions is Christianity. In the United States alone, 79.5 percent of its citizens claim to be Christian (Fairchild, Christianity). I am apart of this statistic. A person who deems themselves Christian is one who concurs with the teachings of Jesus Christ, and accepts him as man’s savior. Moreover, there is another religion that has a much smaller percentage, but it is growing exponentially, and it is known as Islam. Individuals whom are practitioners of Islam are called Muslims. Islam is a monotheistic belief where they believe that Allah (God) is the creator of all things. Ultimately, before properly educating myself on the religion of Islam, by going to the mosque, through extensive research, and by interviewing an individual from the Muslim community, I had my own notions about this religion.......

Words: 1911 - Pages: 8

Premium Essay

Jp Morgan Chase

...of features. This is why often misconceptions of some religions are formed. Normally through observations and research some of the misconceptions may be corrected. Recently, I interviewed two Muslims that are married they were both converted into the Islam religion. They both have been living as Muslims for over 20 years. After our interview, I had a better understanding of the Islam religion. The religion is Islam. A person that consciously follows Islam is called a Muslim. One major misconception that I had about the Islam followers is that they were confrontational. I have always viewed the Muslims as a group of aggressive people that communicated with their fist. I also thought that they only socialized amongst each other. However, I was wrong. Islam comes from the Arabic root word meaning “peace” and submission”. Islam teaches that an Islam follower can only find peace by submitting to Allah through the heart and soul. Allah is the Almighty God, God the Creator, the Compassionate and the Sustainer. “Salaam Alaykum” a term that is used amongst Muslims which means peace be with you. The Islam religion guides towards practical ways of achieving righteousness and eliminating evil from individual/s lives. Human nature and the complexities of human society are also considered by the followers of Islam. Another huge misconception about Islam, as regards to their followers. Arabs of the Middle East are usually associated with Islam. In the Middle East only 10%......

Words: 998 - Pages: 4

Free Essay

Religion

...Misconceptions about Islam – A personal perspective Islam may be the most misunderstood religion in the United States. The impression that majority of non-Muslim Americans have is usually obtained through the media which typically represent Islamic countries or groups in the middle of a Holy War. These wars are usually waged by Islamic Fundamentalist who use terrorism and other violent acts to get their messages across giving Islam a negative reputation. Because of the lack of understanding of this highly visible religion, many conflicts arise between non-Muslim Americans and the people who live in Muslim worlds. Consequently, this causes problems among our different cultures by creating various political and religious battles that result from these misconceptions. In order to decrease the U.S. populace agita regarding the various Muslim cultures, it is important for Americans to have a better understanding of other religions including Islam. I believe three of larger misconceptions are: Islam condones violent acts, Islam is intolerant of other religions and that Muslims worship a different God. One of most misunderstood beliefs is that Islam condones violent acts and supports various types of “Jihad”. Karen Armstrong notes that Islam means “submission” or the total surrender of oneself to God, while the word Jihad in Arabic, means "struggle.” Jihad appears frequently in the Qur'an and, in Armstrong’s text; its common usage implies the "striving in the way of......

Words: 1256 - Pages: 6

Premium Essay

Islam Religion

...Islam Religion Stephanie Scott Professor Carmen Pai Daschke REL 212 World Religions 12/16/12 Islam Religion Today I am doing my paper over the Islamic Religion. Earlier in the semester I had some misunderstanding about the religion because I didn’t really know the religion and parts of me didn’t want to know. I knew going into this class I had to be opened minded but I wasn’t. I think it took me the whole class to build myself to where I could be open minded. The first thing I did in researching for this paper was to figure out how I wanted to get my information. I felt that I wasn’t quite to the point of actually going to a foreign service so I researched and found a man that goes by the name Yaser Birjas. Instead of emailing we spoke over the phone and it was quite an experience. I realized that I was being judgmental about the Islam Religion because I didn’t know really anything about it. During our discussion we talked about the history of the Islam Religion, the Six Articles of Faith, the 5 Pillars of Islam, and misconceptions. In speaking with Mr. Birjas about the Islam Religion he started out with a small history lesson about what the Islam Religion is about. He states that Islam is a sequel of previous religions and that there are similarities because all religions are born from Abraham, Isaac, Jacob, and Ishmael. This was new to me, I didn’t know this about the Islam religion and I sure didn’t realize this was the beginning of learning something new.......

Words: 2004 - Pages: 9

Premium Essay

Religious Field Research

...very particular with the questions I chose because I did not want to offend her during the interview. Anaan assured me that she was open to any and all questions. I also interviewed a Muslim brother by the name of Abdullah which means servant of God in Arabic. I wanted to interview a male and a female from the Islamic faith so that I could get a view from both sides. I have always had this misconception that Muslim women had no rights, or they had to obey their husband. After speaking to Anaan, a lot of my misconceptions were proven wrong. Can a religion that considers morality to be a part of faith clearly define the equality of men and women and their rights and responsibilities?  The answer is a resounding “yes.”  In a day and age when the basic tenets of Islam are being questioned by Muslim and non-Muslim alike, we must be cautious when evaluating Islam. The general picture that is painted by the media is biased and unsubstantiated.  The impression that some Muslims give to the world is often not a true reflection of the religion, one that is the completion of all religions.  Islam takes the equality of men and women very seriously.  It sees the liberation of women as vital and considers modesty, good character, and manners to be the way to achieve such liberation. Women actually receive the up most respect. They are only doing what the Quran says to do. They live by the Quran. Women are considered the twin halves of men. Too often, the image of a covered woman is......

Words: 1707 - Pages: 7

Premium Essay

Religious Field Research

...face selling bean pies and various kinds of fruit. I later learned that these people were of the Islamic faith and commonly referred to as Muslims. At the time this is all I knew of the faith other than the fact that Muslims were not permitted to eat swine. Later, I learned that the Muslims selling The Final Call were Muslims in the Nation of Islam which is a sect of the Islamic faith. The Nation of Islam was considered a more radical group of Black Muslim which had gained more celebrity during the sixties and the Civil Rights Movement due to the teachings of Malcolm X. In this assignment, I chose to interview a member of the Islamic faith to get a personal point of view of understanding of the Muslim experience. This person is not a member of the Nation of Islam, but only a devout Muslim born of African heritage. His name is Mousa Adamou born in Karma Koira, Niger and was raised in Lome, Togo Africa. In preparing for our sit-down, I thought of what I already had known about the Muslim faith which was not as much as I thought prior to studying it in chapter 10 of our textbook. I did know of the ignorant and bigoted misconceptions that have plagued the Islamic religion especially after the September 11th attacks from Muslim extremists. Since then more people have educated themselves about the Islamic faith to become more aware of the beliefs, customs, and to also get a better understanding of the Muslim culture. I have met a number...

Words: 1798 - Pages: 8

Premium Essay

Islam

...The Islam Religion Violeta Toribio & Ryan Landry University of Phoenix Rel/134 Jack Killough June 21, 2010 The Islam Religion “There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God” is the basic core belief in the Islamic religion. Islam means “submission (to God)” in Arabic. Islam is a monothetic religion whose followers are also known as Muslims. This paper will be clearing common myths in the Islamic religion, explaining the sacred texts, and giving descriptions of common symbolism in Islamic text and religious practices. Also to be found in the paper is the historical foundation of the religion and some of the similarities and differences between Islam and Christianity. Islam is a religion that has been subjected to many negative stereotypes where they are portrayed as violent uncivilized terrorist who oppress women. This portrayal comes from the lack of knowledge about the religion and how the U.S. mainstream media represents Muslims. Some of the common myths about Islam are Islam is intolerant of non-Muslims, Muslims don’t believe in Jesus, all Muslims are Arabs, and Muslims are violent terrorist. The first myth about Islam is that Islam is intolerant of other faiths. That is a misconception because the Qur’an preaches tolerance of other faiths, and the value of human life and to have respect for others. Announcements by Osama Bin Laden make the Islam religion seems like racist people who out to destroy any non-Muslims societies. The word......

Words: 997 - Pages: 4

Premium Essay

Islamophobia

...faiths are still experiencing prejudice around the world. Islamophobia is an unfounded fear of the Islamic faith and, while it has existed for thousands of years, has recently become a major problem in our society. Common Facts about Islamophobia The list below, provided by the Council of American-Islamic Relations, details many of the misconceptions commonly held by Islamophobic people: * Islam is unchanging and refuses to adapt to new realities or changing times. * Islam shares no common values with any of the other major religions. * Islam is no longer relevant and their ideals are irrational. * Islam is tied to terrorism. * Islam promotes violence. * None of these items are true by any means, but are still commonly held by many people suffering from Islamophobia. While these unfortunate misconceptions have been held for centuries, Islamophobia has been on the rise in recent times. Since the September 11th attacks in the U.S., many uninformed Americans have started viewing followers of the Islamic faith as an “enemy” of the United States. This sentiment is absolutely untrue. There is no link between Islam and terrorism and this type of incorrect information is a leading cause of Islamophobia. Causes of Islamophobia The leading cause for Islamophobia is usually misinformation or total lack of information based on the religion. Unfortunately, Islamophobic people are not likely to be willing to educate themselves about their fears or......

Words: 450 - Pages: 2

Premium Essay

Values of 4th Grade

...is through the researching from different sources, academic research, traveling, knowing what is going on around you, and reading – accepted books or journals that talks about Islam. Gale says the meaning of Islam as the submission to God. He also talks about the history of Islam that the founder/restorer of Islam is Prophet Muhammad. Newberg misconception of belief towards Islam is that Muhammad is God fearing but Muhammad did not know how to escape the future vengeance for the Muslims. Malik argues the Islam cultural diversity and thinks there is no democracy in Muslim societies, but still Islam societies are modernizing and developing economically and their literacy rates are increasing steadily which makes the democratic movements in Islam societies to be picking up at different speeds in different countries. Teachings about Muslims teaches by Gale when he said there are two main branches of Islam; Sunni and Shia, there will be further clarification of the two main branches. Islam is one of the types of religion that the worshippers are very good believers, very submissive, and there are some words in Islam that really means a lot to the worshippers of Islam. Islam means submission to God. Muslims express their submission to their God by following the five pillars of Islam. The five pillars of Islam are; Shahada, formally is by witnessing the unity of God; Salat, formally is by praying five times daily; zakat, is by providing/helping the needy; Saram, is by fasting......

Words: 1743 - Pages: 7

Premium Essay

Islam

...The Islam Religion Rel/134 The Islam Religion “There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God” is the basic core belief in the Islamic religion. Islam means “submission (to God)” in Arabic. Islam is a monothetic religion whose followers are known as Muslims. This paper will be clearing common myths in the Islamic religion, explaining the sacred texts, and giving descriptions of common symbolism in Islamic text and religious practices. Also to be found in the paper is the historical foundation of the religion and some of the similarities and differences between Islam and Christianity. Islam traces its roots back to Abraham and his son Ishmael. In 570 AD, a descendant of Abraham named Mohammed was born. He began his life working as a shepherd for his uncle. In 610 AD, the Qur’an begins to be revealed to Mohammed by God. By 650 AD, the complete written text of the Qur’an is established. Only one hundred years after Muhammad’s death, Islam had spread around the Mediterranean. The Golden Age of Islam (750-1258 AD) saw new legal, philosophical, and religious developments. The major Hadith collections were compiled and the four modern Sunni Madh'habs, or schools of law were established. As the Caliphate, or Islamic Empire expanded, the Muslim culture became enriched by the scholars, poets, and scientists that they conquered. For example, many Muslim thinkers pursued humanistic, rational and scientific discourses in seeking knowledge, meaning and......

Words: 1721 - Pages: 7