Free Essay

Iuytr

In: Business and Management

Submitted By whatsmyname
Words 331
Pages 2
Underhållande tal Sv 1

Du ska hålla ett underhållande tal där du hyllar någon eller något. Ta hjälp av det du lärt dig och material du fått för att förbereda dig: dokument på SchoolSoft och kopierat material. Talet ska vara minst 3 minuter. Ta även hjälp av bedömningsmatrisen du har fått. Där kan du se konkret vad som krävs för olika betyg. Arbeta med talet på lektionerna och hemma om det behövs. Hudvård 13 håller sina tal torsdag 3 oktober och Stylist 13a håller sina tal måndag 30 september. Lycka till!

Marie

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Similar Documents