Free Essay

Jejemon Thesis

In: English and Literature

Submitted By imktrn
Words 1554
Pages 7
Kabanata II
Mga Kaugnayna Literatura at Pag-aaral Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga pang-akademiko at pang-propesyunal na babasahin na may kinalaman sa ginagawang pag-aaral at pananaliksik. Ang mga nasabing literatura at pag-aaral ay nagbibigay diin sa higit na malinaw na kaalaman upang madagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa, lalo na ang mga kasama sa bahaging kahalagahan ng pag-aaral.
Dayuhang Literatura at Pag-aaral “Nagbabago ang ating diksyunaryo sa magkatulad na paraan sa lahat ng oras. Taon-taon tayong nagkakaroon ng pagbabago ng mga bagong salita katulad ng breakdancing, at software. May mga salita rin na maibilis dumating at bigla na lamang maglalaho kung kaya’t hindi na ito pinapansin ng gumawa ng mga diksyunaryo”. Ito ang lumabas sa isang artikulo ni Eloisa C. Opeña sa isang magasin. Nakuha niya ito sa libro nila Silver Burdett at Ginn na Silver- Secrets, World of Reading. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig lamang na sadayang likas na ang pagbabago ng wika saan mang bahagi ng mundo. Sa lungsod ng New York sa bansang Amerika, mayroong isang salitang nauuso. Ito ay ang “globish”. Isang Briton na manunulat na si Robert McCrum ang gumamit ng salitang ito sa pamagat ng kanyang aklat na nagngangalang: “Globish: How the English Language Becomes the World’s Language”. Nakuha ito ni McCrum kay Jean-Paul Nerriere na isang manunulat ng libro tungkol sa mapurol na paggamit ng Wikang Ingles. Sinabi rin na mabisa ito dahil mas madaling gamitin ang mga salitang praktikal. Halimbawa nito ay ang paggamit ng wikang strange at hindi salitang eerie. Ito ay nakuha sa isang artikulo sa pahayagang “Malaya”.
Lokal na Literatura at Pag-aaral Sa isang sanaysay na ang pamagat ay ang Nakplanong Modernisasiyon ng Wikang Filipino ni Virgilio S. Almario, sinabi niya rito ang “Malimit ko na itong sabihin at uulitin ko ngayon, ang modernisayon ng alpabetong Filipino upang dagdagn ng walong titik ay isang malaking hudyat tungo sa modernisasiyon ng Wikang Pambansa (Baka lumitas pang ti lamang ang maipagmamalaki sa kasaysayn ng achievement ng Komisyon sa Wikang Filipino mula ng itatag ito at bago patayin ng Kongreso kung sakaling matupaad ang ambisyon ng kasalukuyang tagapangulo nito na gawin itong isang bagong komisyon para sa pagpapalaganap ng mga wika sa Filipinas.) Ang pagdaragdag ng walong titik sa lumang abakada ay isang tahasang pagtanggap ng Komisyon sa limitadong tunog na kinakatawan ng 20 titik sa Abakadang Tagalog. Na kailangang idagdag sa abakada ang mga titik na gaya ng F, J, V at Z sapagkat may mga ganitong tunog na matatagpuan sa ibang katutubong wika ng Filipinas at napakahalaga samakatwid tungo sa pagiging “pambansa” ng alpabeto”. Dahil dito, naging maunlad ang ating wika. Sa paggamit natin nito sa araw-araw, nagiging mas kasiya-siya ang mga Pilipino sa pagbigkas ng mga ito. Ngunit, pasakit daw ito sa atin lalong lalo na sa mga mag-aaral dahil nadadala raw nila ito sa loob ng kanilang silid-aralan.
Ayon kay Virgilio S. Almario sa kanyang pag-aaral ukol sa wikang Filipino na nagbabago lang naman ang wika alinsunod sa nagbabago sa buhay ng gumagamit nito. Sa katunaya’y inihalintulad niya pa ito sa pagtubo ng isang halaman, aniya:
“Tulad ng halaman, lumalago ito’t namumulaklak kapag mataba ang lupa’t mapagpala ang kaligiran. Nababansot ito’t kulu-kulubot ang dahon kapag tumubo sa burak at puro peste ang nakakapit.”
Tulad ng ating wika na mananatiling buhay kung ito’y patuloy na umuunlad, nagbabago at umaaayon sa ating mga pangangailangan. Kaya nga hindi na kataka-taka na maraming uri na ng salita ang lumilitaw sa ating talasalitaan. Dagdag pa ni Almario:
“Ibang-iba na ang wikang Filipino ngayon sa Pilipino noong kabataan ko at lalo na sa pinagbatayan nitong Tagalog nina Balagtas at Lope K. Santos. May bago na halimbawang alpabeto ang Filipino na ibang-iba sa baybayin at sa ipinalit na alpabetong romanisado ng mga Espanyol at kahit sa abakadang pinalaganap noong panahon ng Komonwelt. May mga panlapi ngayong gaya ng nakaka- at n-i sa “nakakatakot” at “nilalaman” na igigiit ng mga mambabalarila na dapat isulat na “nakatatakot” at “linalaman.” May mga lumang salita na nagbago ang bigkas, gaya ng “balatkayo” na mabilis ang bigkas sa Florante at Laura ngunit maragsa ang bigkas sa pag-awit ni Anthony Castelo. May mga salitang tulad ng “kaagulo” na higit na maiintindihan kung sasabihin mong “kerida” o “kabit.
May mapapansin ding pangunahing paraan ng pagpapayaman sa talasalitaan ng ating wika sa pana-panahon.
Noon pa man, kahit ang mga musmos ay lumilikha ng mga salita para sa kanilang paglalaro. Sila lamang ang makaiimbento ng “pen-pen de sarapen” at “tong-tong pakitong-kitong” na sila lamang din ang nakaaalam kung ano ang ibig sabihin. Aliwan lamang para sa kanila ang paglasap sa mga tunog ng titik at pantig ngunit mahalaga ang naturang pag-aaliw sa pagkalikha ng maraming tinatawag nating onomatopeya: “aliw-iw” ng batis, “alit-it” ng siit ng kawayan, “pagaspas” ng hangin o bagwis, “lagaslas” ng talon, at nitong makabagong panahon, “harurot” ng kotse.
Gayunman, ang mga tin-edyer ang tunay at seryoso sa paglikha ng bagong bokabularyo. Hindi lamang nila gustong maglaro kapag umiimbento ng sarili nilang jargon. Nais nilang maging tatak ng kanilang barkada o henerasyon ang naiiba nilang paraan ng pagsasalita. Ang isang leksiyon nga sa lingguwistika ay ganito: Tumatatag ang isang sistema ng paggamit sa isang wika upang maging parang opisyal na wika ng isang tumandang henerasyon at upang tangkain namang baguhin at wasakin ng sumusunod na henerasyon. Waring bahagi mismo ng generation gap ang magkaibang paraan at pagpapakahulugan sa wika ng katandaan at ng kabataan.
Dahil sa kanilang saloobing rebelde, natitiyak kong mga kabataan lamang ang panggagalingan ng mga binaligtad na bokabularyo. At mukhang makikipagtagalan sa panahon ang ilan, gaya ng “astig” (tigas), “erpat” at “ermat” (father at mother), “datan” (matanda), at “tsekot”(kotse). May tatak din ng barkada ang iba’t ibang naging popular na paraan ng pagputol sa mga salita at paglalagay ng isang paboritong pantig. Halimbawa, “syota” (bata), “syoke” (may kike?), at “syobi” (bisyo) na maaaring inspirado ng syomai at syopaw sa pansiterya ng Chinatown. O kaya ang “dyakul” (cool?), “dyoga” (magang-maga o nakakadaga?), at “dyinggel” (jingle) na maaaring bahagi ng paglalaro sa Tinagalog na anyo ng “dyip” at “dyutay”.
Kailangan ang masusi at matiyagang paghimay sa mga naturang salitang balbal upang matuklas ang sistema sa likod ng mga naturang kodigo ng kabataan.
Gaya rin ng pangyayaring mahirap mahulaan ang paraan ng pag-imbento sa tinatawag ngayong “swardspeak” (wikang bakla). Sa tingin ko, bukod sa kabataan, pinakamasigla ngayong sektor ang mga bakla sa paglikha ng sariling kodigo. Mabilis ding kumakalat ang kanilang imbensiyon dahil sa impluwensiya nila sa mass media. Ang tawag nila mismo sa kanilang sarili ay nagkaroon na ng mga transpormasyon, mula sa “badaf” (babae dapat) na naging “bading” hanggang “muher” (mujer) at “swarding.” Hindi rin maikakait ang halina ng kanilang makulay na lengguwahe, gaya ng “imbiyerna” na malayo sa orihinal na invierna ng mga Espanyol o ng “tsugi” na hindi mo malaman kung halaw sa Niponggo o Tibetan”.
Ayon pa kay Almario, mismong mga edukadong tao ay sangkot mismo sa usaping ito. Na isa rin sa nagpauso ng mga salitang halos naging bahagi na ng ating talasalitaan. Samantala, tinawag naman itong ‘salitang siyokoy’ ni Almario, at kanyang nabanggit na:
Ang mass media mismo ay nag-aambag ng bagong salita at malimit na dahil sa mababaw na kaalaman sa wikang ginagamit. Pinakapopular na halimbawa ng ganitong katangahan ang “kaganapan” na mahirap nang alisin kahit sa dila ng mga kagalang-galang na Brodkaster Noli de Castro at Joe Taruc. Hindi naman nahuhuli sa ganitong kamangmangan ang ilang akademistang nais mag-Espanyol ngunit mahirap usisain kung saan nila napulot na diksiyonaryo ang “aspeto,” “imahe,” “pesante” (para sa magsasaka), at “kontemporaryo”.
Ayon sa isang balita mula sa GMA Network, sa pagsisimula ng taong panuruan 2010-2011, hindi lamang daw sinimulan ang paglilinis sa bawat silid-aralan, kailang din mapuksa ang pagkakaroon ng mga kabataan ng tinatawag nilang jejemon mentality. Ayon kay kalihim ng Department of Education (DepEd) na si Mona Valismo, mariin niyang tinututulan ang paggamit ng mga kabataang Pilipino ng pagbaybay at balarila nito lalo na sa paggamit ng mga kagamitang panteknolohiya katuad na lamang ng text messaging.
Nasabi rin sa isang interview ng isang jeje buster o ang mga taong ayaw sa paggamit ng jejemon na si Nheigeio Balatbat, 19 taong gulang na mag-aarl na habang isinasama mo ito sa iyong pamumuhay, nagiging parte na ito ng iyong buhay ng hindi mo namamalayan. Nakakita siya ng isang valedictorian na gumagamit ng jejemon at siya ay nabigla at nabahala sa maling balarila na ginamit niya sa knaiyang Freindster account. Nangangahulugan lamang na malaki talaga ang naging bunga paggamit ng mga modernong wika katulad nito.
Ngunit ayo kay Bishop Joel Baylon, puno ng CBCP-Episcopal Commission on Youth, ang paggamit ng mga kabataan ng jejemon ay isa lamang ekspresyon.
“Hindi kailang alalahanin ito kasi yung mga bata, gumagawa lamang sila ng mga bagy na nakpagpapasaya sa kanila..parang expression lang ‘yan, lifestyle, katulad ng paraan ng kanilang pananamit, ‘yung ayos ng kanilang buhok. Hindi ako masyadong nag-aalala dito sa jejemon na ito. Ito lamang yung paraan nila upang mailabas ng mga kabataan ‘yung kanilang mga kagustuhan at kanilang mg nararamdam.”
Samakatuwid, nakikita ng obispo na hindi hadlang ang paggamit ng jejemon sa halip ay isang paraan ng pakikipagtalamitam ng mga kabataan.

Similar Documents

Premium Essay

Appendix N

...general statement that announces what the paragraph is about. By starting a paragraph with a topic sentence, your audience may immediately identify your topic. This construction also helps you, the writer, stay focused on your subject. Consider the following example of an essay introduction: The first sentence is the topic sentence: It tells the readers they will learn about past narratives. The sentences that follow the topic sentence relate to the topic sentence because they provide examples of past narratives. Finally, the last sentence is the thesis of the essay, which expresses the author’s position on the topic and previews what the entire paper is about. You learn more about writing effective introductions later in this course. Supporting Paragraphs Every paragraph after your introduction must be a supporting paragraph. A supporting paragraph supports or proves your thesis. All supporting paragraphs must include a topic sentence. You may then develop the supporting paragraphs within your paper by using one or more of the following methods: • Examples and illustrations • Data, facts, or historical or personal details • A simple story, or narrative • Descriptions • Division and classification • Analysis • Process analysis • Definitions • Cause-effect • Comparison-contrast • Argument The previous paragraph about journals used examples to support the topic sentence. Consider the......

Words: 1214 - Pages: 5

Premium Essay

Com/156 Syllabus

...|[pic] |Course Design Guide | | |College of Humanities | | |COM/156 Version 7 | | |University Composition and Communication II | Copyright © 2013, 2011, 2010, 2009 by University of Phoenix. All rights reserved. Course Description This course builds upon the foundations established in COM/155. It addresses the various rhetorical modes necessary for effective college essays: narration, illustration, description, process analysis, classification, definition, comparison and contrast, cause and effect, and argumentation. In addition, requirements for research essays, including the use of outside sources and appropriate formatting, are considered. Policies Faculty and students will be held responsible for understanding and adhering to all policies contained within the following two documents: • University policies: You must be logged into the student website to view this document. • Instructor policies: This document is posted in the Course Materials forum. University policies are......

Words: 4385 - Pages: 18

Premium Essay

Jhiuh43Qgoij

...MNUALLL/301/0/2013 Tutorial Letter 101/0/2013 General tutorial letter for proposal, dissertation and thesis writing MNUALLL Year module Department of Health Studies IMPORTANT INFORMATION: This tutorial letter contains important information about your module. Note: Copyright pertaining to Mouton (2006) has been ceded to Unisa CONTENTS Page 1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 2 WELCOME ................................................................................................................................... 6 SECTION 1: BEING REGISTERED FOR THE RESEARCH PROPOSAL MODULE (RPM) .... 7 Introduction ................................................................................................................................... 7 Application .................................................................................................................................... 7 Registration for Research Proposal Module (RPM) ...................................................................... 7 Registration................................................................................................................................... 8 Appointment of supervisor ............................................................................................................ 8 Guidelines for writing a proposal ...............................................................................................

Words: 30137 - Pages: 121

Premium Essay

I Dont Know

...FALE 1033 WRITING FOR SCIENCE Topics Covered Introduction to effective writing skills Writing thesis statement and topic sentences Definition , exemplification and classification Description Cause and effect Interpreting diagrammatic information Comparing and contrast Proofreading and editing Text Used 1. 2. Main Text: Oshima, A & Hogue. ( 1997). Introduction to Academic Writing. New York: AddisonWesley, Longman Zimmerman. (2003).English for Science. Singapore: Prentice Hall Additional Text Brannan, B. (2003). A Writer’s Workshop: Crafting Paragraphs, Building Essays. McGraw Hill Trible,C. (2003). Writing Oxford: Oxford University Press Method of Assessment 2 Assignments + 1 Test Assignment 1 -15% (Outlines) Assignment 2 – 15% (interpreting data) Test – 10% (Grammar/proofreading) Final Examination- 60% Section A- Essay Section B- Grammar Section C- Interpreting Graphic Data LECTURE 1 INTRODUCTION TO EFFECTIVE WRITING SKILLS What is Science Writing? Science writers are responsible for covering fields that are experiencing some of the most rapid advances in history, from the stunning advances in biotechnology to the exotic discoveries in astrophysics. A science writer may include coverage of new discoveries about viruses, the brain, evolution, artificial intelligence, planets around other suns, and the global environment, to name a few topics Aims and objectives for writing for science To provide students with the necessary knowledge of......

Words: 1686 - Pages: 7

Premium Essay

Essays

...or at the end of the essay. 4. Now re-read more slowly and carefully, this time making a conscious attempt to begin to isolate the single most important generalization the author makes: his thesis. Follow his line of thought; try to get some sense of structure. The thesis determines the structure, so the structure, once you begin to sense it, can lead you to the thesis. What is the main point the author is making: Where is it? Remember, examples or "for instances" are not main points. The thesis is the generalization the author is attempting to prove valid. Your job, then is to ask yourself, "What is the author trying to prove"? Another way of identifying the thesis is to ask yourself, "What is the unifying principle of this essay"? or "What idea does everything in this essay talk about"? or "Under what single main statement could all the subdivisions fit"? If the author has stated his thesis fully and clearly and all in one place, your job is easier. The thesis is apt to be stated somewhere in the last few paragraphs, in which case the preceding paragraphs gradually lead up to it, or else somewhere right after the introduction, in which case the balance of the essay justifies the statement and refers back to it. Sometimes, however, the author never states the entire thesis in so many words; he gives it to you a piece at a time. Never mind. You can put it together...

Words: 971 - Pages: 4

Free Essay

Abstracts

...Thesis abstracts / 75 Writing a structured abstract for the thesis James Hartley suggests how to improve thesis abstracts (From Psychology Teaching Review, 2010, 16, 1, 98-100) Two books on writing abstracts have recently come to my attention. One, Creating Effective Conference Abstracts and Posters in Biomedicine: 500 tips for Success (Fraser, Fuller and Hutber, 2009) is a compendium of clear advice – a must book to have in your hand as you prepare a conference abstract or a poster. The other, Abstracts and the Writing of Abstracts (Swales and Feak, 2009) contains several research-based exercises on writing abstracts for journal articles in the Arts and Social Sciences. Both books extol the virtues of structured abstracts (i.e., those with standard sub-headings found in several journals published by the BPS) but both contain few examples. Thesis abstracts Swales and Feak also have a short chapter on writing the abstract for the PhD – a rather different kind of abstract. Here two such abstracts are presented for analysis. However, because the book is written mainly for a North American audience, British students might like to check their institution’s regulations in this respect. It is likely, of course, that these will not be very helpful. Here, for example, are the regulations from my own University: Abstract The page should be headed Abstract, followed by no more than 300 words describing the key features of the thesis. Many information......

Words: 1003 - Pages: 5

Free Essay

Investigate of Action of Saliva and Hydrochloric Acid in Two Carbohydrate Solution

...ACADEMIC YEAR 2013/2014 FOUNDATION SCIENCE FHEL1012 ENGLISH FOR ACADEMIC STUDY MID-TERM TEST JULY 2013 TIME: 1 HOUR NAME: ____________________________________ TUTORIAL GROUP: T ( ) SECTION A: COMPOSING TOPIC SENTENCES (12 MARKS) Given below are 3 thesis statements. For each thesis statement, write 2 topic sentences that will function as the first sentence of a body paragraph. (You will note that one topic sentence has been constructed for each thesis statement) 1. Thesis statement: There are three ways of combating the stress which undergraduates face in university. Topic sentence 1 To begin with, undergraduates should adhere to a daily time table that allows them to manage tasks in an organized manner Topic sentence 2 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [2 Marks] Topic sentence 3 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [2 Marks] 2. Thesis statement: Plastics are injurious to the environment in three ways. Topic sentence......

Words: 602 - Pages: 3

Free Essay

Robot

...Thesis and Capstone Project Comparison                               In some ways the thesis and capstone project are similar. Both should follow the same basic outline and should represent a scholarly effort of high quality. As noted in the Graduate School requirements, "Graduate programs leading to the Master of Arts, Master of Science, or Doctor of Philosophy degrees emphasize the development of the student's ability for independent scholarly work and the creation of new knowledge through research. Practice-oriented programs, which ordinarily lead to the degree of master or doctor in a particular professional field, emphasize preparation of the student for professional practice at the frontiers of existing knowledge." Both capstone projects and theses should have a clear statement of the problem or issue to be addressed; a literature review which covers the important work related to the problem, with content clearly relating to the statement of problem; analysis of results; and statement of conclusions. When there is a question as to whether the proposal is a thesis or a capstone project, the proposal shall be submitted to the EDP Program Director for a decision. This must be done prior to registering for thesis or capstone project credits. The thesis should answer a question which contributes to new knowledge and is generalizable beyond a single setting. The thesis should be analytic, should systematically analyze data, and should develop and make appropriate...

Words: 707 - Pages: 3

Free Essay

Eng 1

...edu 14237249 Associate of Science degree in Network Systems Administration EN 1320 Composition I ITT Technical Institute – Clovis, CA October 11th, 2013 Chapter 9 (Writing Today, pp. 171-196) 1. What is the purpose of a commentary? Commentaries are used to express opinions on current issues and events, offering new and interesting perspectives that help readers understand the world in which they live. It is to convince readers to agree with you and, perhaps, to change their minds. 2. What is the basic organizational pattern of the commentary? * A topic based on current events or current issues. * An introduction that immediately engages the reader by clearly announcing the issue under examination, the writer’s thesis, and the angle he or she will take on this topic. * An explanation of the current event or issue that reviews what happened and the ongoing conversation about it. * An argument for a specific position that includes reasoning, evidence, examples, and observations. * A clarification that qualifies the argument, avoiding the tendency to overgeneralize or oversimplify the topic. * A conclusion that offers an overall assessment of the issue, highlights its importance to readers, and looks to the future. 3. What are strategies for inventing the content of your commentary? You should begin by listening, understanding; listen for what is not being said, or was is not being pursued. Have knowledge of what you’re going to......

Words: 2022 - Pages: 9

Free Essay

Just Like a River

...English speaking audiences. However, with this translation, the book can show any reader despite their beliefs can relate to the complexities of all relationships when people are unable to be open and share their feelings a learned behavior from society, family, or religious beliefs. See if it this meets the requirement thus far. Instructions Below: Your introduction must be no more than one paragraph in length. It should indicate the theme(s) and thesis/theses of the book, and you should include your thesis statement at the end of the introductory paragraph. The thesis statement is ABSOLUTELY essential to your paper. It tells me what your analyses will prove or argue. Your thesis statement should be an argument about the author’s purpose in writing the book or the author’s thesis in the book - and how successful (or not) was the author in achieving this purpose or proving this thesis. This may seem a bit confusing, but think of your thesis statement creation as a three step process. * First, identify what you think is the thesis or purpose of the book. *...

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Reaction Paper in 7 Habits of Highly Effective People

...others on giving your personal reactions to it. The best rule of thumb is to ask your faculty member for clarification. You might even consider giving him or her this guideline and asking him or her to revise it to reflect his or her expectations. I. SUMMARY/SYNOPSIS – What are you reacting to? GOAL: Show that you understand the thesis, main ideas, and supporting ideas in the piece you're writing about. Identify all of the "basic information: about the book that you can, including: • the author of the piece, the title of the piece, the title of the book or journal from which it was taken (if relevant), the publisher, and the year of publication; • the topic or subject of the piece—for example, "The Triangle Shirt-Waist Fire" or "Revitalization efforts underway in Roxbury's Codman Square." In other words, tell what the piece is about in a word or a phrase; • the author's purpose or motive for writing the piece—for example, "to expose the dangerous conditions factory workers in the United States faced prior in the early decades of the twentieth century" or "to show how residents can unite to improve their neighborhood"; • the author's thesis statement (might be similar to the purpose, but not necessarily); • the author's primary supporting ideas. II. Analysis/Evaluation--What are the strengths and weaknesses of the piece? Goal: Show that you understand what...

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Us History

...Worksheet Overall Thesis Statement (this will be the last sentence of your introduction and should contain the three main organizing points in your essay – for this essay it will likely be political, economic, social): I. Thesis of the first paragraph of the body (Political): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: II. Thesis of the second paragraph of the body (Economic): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: III. Thesis of the third paragraph of the body (Social): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece......

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Annontated Bibliography

...Female Leaders vs Male Leaders Female Leaders versus Male Leaders in Executive Administration- Annotated Bibliography University of Phoenix Annotated Bibliography Birch, E.S. (2013). The Underrepresentation of Women Executive in the United States Defense Industry: A Phenomenological Study. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertation & Theses database. (UMI No. 3572921) The study examines the theory that women in the United States are underrepresented at senior levels in organizations despite their qualifying education and experience. Women are better educated, better qualified, and have more work skills for senior positions. In the late 20th century, women experienced more problems in being advanced than men. Women progressing in their career remain a struggle for upper administration as a result of male-dominated industries, according to Birch. Schulz, D. (2014). The Female Executive’s Perspective on Experience with Career Planning and Advancing in Organizations. The Exchange, 3(1), 57-67. In the study, Schulz details that gender roles continue to play a role in the discrepancy at executive levels. Schulz designed a study to investigate the independence of female executives with career planning and advancement in organizations. Schulz recommendation was to create and maintain a level playing field for men and women who desire advancement to executive level organizations. Brown, S.M. (1979). Male Versus Female......

Words: 366 - Pages: 2

Free Essay

Related Literature

...CHAPTER 1 INTRODUCTION Readiness refers to the child’s attainment of a certain set of social/emotional, language, psychomotor and cognitive skills needed to learn, work, and function successfully in school. A more constructive way to consider readiness is to remove the expectations from the child and place those expectations onto the schools and the families. Young children have wide ranging needs and require support in preparing them for the high standards of learning they will face in elementary school. Kindergarten readiness is an often discussed topic for preschool parents while academic concepts and skills are certainly a part of it, there’s much more to preparing for kindergarten. There are things that can be done now to prepare the child’s to be emotionally, socially, behaviorally, and academically successful in kindergarten, Sherwin Gesey. Parents struggle every year to decide whether their child is ready to take that first big step into formal education or not even in this day and age, when many children get their feet wet in preschool, not all kids are prepared for kindergarten. True, they may be able to do some basic reading and writing, but kindergarten is about much more than academics. Some of the things would like kids to know coming into kindergarten are their letters and some sounds, recognition of numbers 1-10, be able to write and recognize their name and be able to cut with scissors, says kindergarten teacher. It is also important for them to be able to......

Words: 574 - Pages: 3

Free Essay

Tutorial 3 for Utar

...[pic] TUTORIAL 3 Task 1: The topic sentences below are followed by details. Identify the detail(s) which do not support the topic sentence. 1. Topic Sentence: Studying overseas offers students a chance to benefit from a refreshing insight into other cultures. Details: A. Students may get a culture shock at the beginning. B. Food overseas is often very different in taste and presentation. C. Fees can be very expensive. D. There are ample opportunities to make new friends from other ethnic groups and nationalities. E. Students get to know and be part of various festivals. F. Students learn to live and study independently. G. Students are not able to follow the lessons at times due to the difference in teaching methods incorporated. 2. Topic Sentence: The LRT system has proven to be a boon for commuters in the city. Details: A. It is an alternative to road transport. B. It is convenient and economical. C. The ticketing machines are sometimes a hassle but most people are now used to them. D. Commuters get to avoid problems with parking. E. The stations are located rather remote from residential and corporate areas. F. Commuters have to stand in long queues and wait a long time for the service. G. Facilities for the disabled are insufficient. 3. Topic Sentence: A part-time job not only gives students financial freedom but also benefits them...

Words: 680 - Pages: 3