Free Essay

Jozua

In: Computers and Technology

Submitted By Jozua
Words 947
Pages 4
Verslag van casus "The Road to Hell" 1. What were Baker’s intentions in the conversation with Rennalls? Were they fulfilled or not, and why?
De intenties van Baker waren om Rennalls duidelijk te maken dat hij een promotie krijgt, maar dat zijn relatie met de Europeanen wel drastisch verbeterd moest worden.
Zijn intenties zijn niet in vervulling gegaan, omdat Rennals sterk van mening was dat zijn relatie naar bepaalde Europeanen sterk te maken had met hun gedrag en dat er dus geen sprake is van discriminatie zoals met weinig woorden naar voren wordt gebracht door Baker.

2. Was Baker alert to nonverbal signals? What did both Baker and Rennalls communicate to one another by nonverbal means?
Ik denk dat beide heren alert waren voor non-verbale signalen, maar van de tegen party. Ze waren niet alert op hun eigen non-verbale signalen.
Baker heeft middels non-verbale signalen aangegeven dat Rennals ongeloofwaardig bij hem overkomt en helemaal niet tevreden was met zijn antwoord.
Rennalls heeft met zijn non-verbale signalen aangegeven dat hij zich niet happy voelde met dit laatste conversatie, vanaf zijn binnenkomst in het kantoor en het heel weinig reageren op ice-breker handelingen van Baker.

3. How did Baker’s view of himself affect the impression he formed of Rennalls?
De zelf reflectie van Baker werd bij Rennalls ervaren als hoge dunk waarbij de Europeanen in denken en handelen veel beter zijn dan de Barracanianen.

4. What kind of interpersonal relationship had existed between Baker and Rennalls prior to the conversation described in the case? Was the conversation consistent or inconsistent with that relationship?
De interpersoonlijke relatie tussen Baker en Rennalls was heel goed, ondanks dat Baker een European is. Maar desondanks was het gesprek niet gebaseerd vanuit de interpersoonlijke relatie tussen hen, maar juist vanuit de onstabiele relatie tussen Rennalls en enkele Europeanen.

5. What, if anything, could Baker or Rennalls have done before, during, or after the conversation to improve the situation?
Ik denk dat Rennalls zijn best heeft gedaan om het gesprek in goed vaar water te houden, maar Baker heeft zijn opmerkingen in de wind laten waaien en is hij gaande weg het gesprek verder gegaan met andere negatieve opmerkingen. Het leek erop alsof het praten over positieve en negatieve kanten van Rennalls slechts een rookgordijn is, want de negatieve zaken werden langer besproken.

6. How would you characterize the personality attributes of Baker and Rennalls?

7. What perceptual errors and attributions are evident?

A. Wat wordt bedoeld met “the road to hell is paved with good intentions”?
Met deze uitdrukking wordt bedoeld dat de een met onechte goede intenties tracht de ander onder zijn controle te brengen. Men doet voor alsof men advies geeft, terwijl men de ander gewoon zijn wil probeert op te leggen.

B. Herken je de gebeurtenissen in deze case in je eigen omgeving?. Geef voorbeelden. Of met andere woorden hoe zou je deze case in Surinaamse setting kunnen projecteren? Omschrijf omstandigheden waaruit een Surinaamse situatie blijkt.
Ik herken deze gebeurtenissen niet in me eigen omgeving. Wel weet ik dat multinationals zich wel zo opstellen en denken dat ze veel beter zijn dat de lokale bevolking. Als een techneut uit de lokale bevolking zich goed profileert dan moet zijn denken, handelen en spreken overeenkomen met dat van de multinational en in het voordeel van de multinational. Anders wordt zo’n lokale techneut zo gauw mogelijk gedegradeerd, overgeplaatst of bedankt voor zijn diensten.
Een omstandigheid die ik ken is dat van de heer Venetiaan (Zoon van de ex-president) die als hoogste man van de Suralco hier in Suriname is overgeplaatst naar Brazilië en tegelijkertijd een degradatie heeft ondergaan door vanuit de management nu te vallen in een staf team.

C. Wie discrimineert in deze case eigenlijk, is het Matt of John? Omkleedt met redenen waarom je vindt dat of Matt of John discriminatie elementen vertoont.
Persoonlijk denk ik niet dat er hier sprake is van discriminatie. Dat is vanuit non-verbale signalen zo uitgedrukt om schuld gevoelens op te werpen. Hier is er sprake van eigen dunk. De Europeanen denken dat ze veel beter zijn dan de Barracanianen en willen zich ook niet door hun laten leiden.

D. In het kader van interpersoonlijke communicatie hoe zou je deze case typeren?
Deze case zou ik typeren als: Non-verbale signalen hebben veel duidelijker gesproken voor beide heren, terwijl de verbale communicatie in de wind is gevlogen.

E. Hoe kan je het conflict tussen Baker en Matt beschrijven in de verschillende fasen? (zie conflict hantering)
Bij Baker heb ik een conflict hantering van forceren ervaren en bij Matt heb ik een conflict hantering van vermijden ervaren.

F. Hoe denk je dat deze zaak opgelost had moeten worden?
Deze case zou een andere wending hebben gehad als Baker correct was omgegaan met zijn non-verbale signalen en de eerste behandelingsfase van negatieve punten had afgesloten voor wat het was. Maar hij moest wederom vanuit een andere invalshoek zijn wil proberen op te leggen tijdens de tweede fase van het gesprek.

G. Hoe zou jij zelf in zo een situatie hebben gehandeld. Zou je ontslag hebben genomen?
Gezien de politieke status van Matt was dit een correcte handeling om ontslag te nemen. Hij was niet afhankelijk van de Europeanen en kon zich daardoor vrij bewegen. Hierdoor heeft hij zijn land en volk niet minacht. Ik zou zeker ook zo gehandeld hebben.

H. In een economische/politieke/ontwikkelings setting: Relatie Barracania en Europa. Wie heeft verloren, wie heeft gewonnen?
Ik denk dat Barracania heeft gewonnen. Want men trachtte de kennis en kunde te gebruiken van een Barracanian en tegelijkertijd wil men ook dat de Barracanianen zich kwetsbaar opstellen naar de Europeanen toe.

Similar Documents

Free Essay

Presidents of South Africa During Apartheid

...Apartheid was given birth to by the National Party in 1948. With the implementation of the various apartheid laws racial discriminations was firmly institutionalised in South Africa. The following is a timeline of the various Apartheid Prime Ministers/Presidents all from the National Party of the day that entrenched and kept firm the apartheid regime for the next 46 years. Prime Minister D.F. Malan: 1948-1954 D.F. Malan is seen as the champion of Afrikaner Nationalism. His National Party government started its comprehensive implementation of apartheid. White supremacy, racial segregation and the control of migrant black workers was the order of the day. During his years in office the foundations of the Apartheid regime were firmly laid down. Under his rule the following laws came into being: * Prohibition of mixed marriages Act No. 55 of 1949 * Population registration Act No. 30 of 1950 * Group areas Act No. 41 of 1950 * Immortality amendment Act No. 21 of 1950 * Suppression of communism Act No. 44 of 1950 * Separate representation of voters Act No. 52 of 1951 * Bantu Authorities Act No.68 of 1951 * Native laws amendment Act No. 54 of 1952 * Abolition of passes Act No. 67 of 1952 * Reservation of separate amenities Act No. 49 of 1952 * Bantu education Act No.47 off 1953 These laws removed the last trace of non-white franchise and imposed segregation on almost all aspects of South African life. Prime......

Words: 986 - Pages: 4