Free Essay

Kesan Peristiwa 513

In: Social Issues

Submitted By shirleysze88
Words 343
Pages 2
Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedy berdarah yang melibatkan kaum Melayu dan Cina. Ia juga merupakan rusuhan kaum yang membawa kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 dikaitkan dengan “ Pilihan Raya Umun 1969”.Peristiwan 13 Mei 1969 telah membawa banyak kesan kepada masyarakat dan Negara terutamanya terhadap politik,ekonomi dan social masyarakat Malaysia. Kesan Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa kesan terhadap politik masyarakat Malaysia. Politik zaman Inggeris telah menyebabkan hak kekuasaan raja serta Sultan Melayu dihadkan dan hanya menjadi lambing kepada sesebuah negeri/Negara. Ini telah membawa perubahan yang drastic dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu yang asalnya sangat taat terhadap pemerintah raja dan sultan. Penjajah Ingerris telah menerapkan sistem residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan diikuti dengan sistem penasihat British di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Sistem yang berbeza antara Negari telah menyebabkan tiada kesatuan antara masyarakat Malaysia dan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Selain itu, kesan terhadap penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah membawa perubahan dalam sistem ekonomi tradisional yang sekian lama diamalkan di Tanah Melayu. Sistem yang berasaskan sara diri, penanaman padi, penangkapan ikan, dan penternakan lading telah mengalami perubahan kerana dasar ekonomi kolonialismenya dari penjajah Inggeris yang bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Hal ini telah menyebabkan konflik peristiwa 13 Mei 1969 tercetus kerana tiada berinteraksi dan kefahanam antara kaum. Hal ini juga menyebabkan masyarakat dikelaskan berdasarkan kepada pekerjaan dan penempatan menjadi factor penhalan kepada proses integrasi antara kaum yang lebih baik. Pendidikan di masyarakat Malaysia seakan-akan ikut telunjuk masing-masing dan ini tidak diterima oleh sesetengah individu telah menyebabkan banyak suara yang inginkan keadilan daripada kerajaan supaya menyamaratakan sistem pendidikan di masyarakat Malaysia. Hal ini menyebabkan ramai yang tidak bersependapat dan juga di antara merekan yang tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan kerana masalah tersebut.Kesinambungan daripada peristiwa berdarah tersebut, social di Negara pada masa itu terjejas dan menyebankan kaum tidak bersatu dan hidup berpuak-puak. Kesimpulannya, kita perlu mengambil peristiwa berdarah ini sebagai satu pengajaran supaya berusaha mengenali antara satu sama lain bagi setiap kaum untuk mencapai perpaduan dan keharmonian di antara masyarakat Malaysia.

Similar Documents

Free Essay

Economic Report of Malaysia

...Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 2-18 6-7 10-15 18-36 37-42 42-50 50-70 65-68 70-72 Tinjauan Keseluruhan Rencana: Keluaran Potensi Ekonomi Malaysia Rencana: Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kajian Mengikut Sektor Keadaan Permintaan Dalam Negeri Harga dan Guna Tenaga Sektor Luar Negeri Rencana: Penyusunan Data Hutang Luar Negeri Malaysia: Mengambil Kira Entiti Kewangan Luar Pesisir di Labuan IOFC sebagai Pemastautin Aliran Dana Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 TINJAUAN KESELURUHAN Biarpun berhadapan dengan harga minyak yang berterusan tinggi dan kitaran elektronik global yang menurun, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) benar meningkat 5.3%. Pertumbuhan dipacu oleh sektor swasta dan didorong pula oleh dasar makroekonomi yang menyokong, serta keadaan kewangan yang menggalakkan. Permintaan pengguna swasta kekal mapan dengan pertumbuhan yang kukuh, sementara pelaburan swasta berdaya tahan untuk terus menyokong pengembangan ekonomi. Sektor awam pula terus mengambil kesempatan persekitaran yang menggalakkan untuk mengukuhkan keadaan kewangannya supaya ke paras yang lebih mapan. Graf 1.1 KDNK Benar, Perdagangan Dunia dan Kadar Inflasi Perubahan tahunan (%) 15 10 5 0 -5 -10 KDNK Perdagangan Dunia IHP 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDNK benar mengembang 5.3% pada tahun 2005. Dasar makroekonomi yang sesuai serta keadaan kewangan yang menggalakkan terus meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyokong pengembangan ekonomi yang......

Words: 39597 - Pages: 159

Free Essay

Tugas Sindy

...Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang . . . 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah INDONESIA PUBLISHING HOUSE Kotak Pos 1188 Bandung 40011 Telepon (022)) 6 3 3 2 Fax : ( 2 6027784,4 E a l i h d @ m i . o T l p n ( 2 6030392,; F x(022)2 6 2 7 Email: iph@bdg.centrin.net.id eeo 02 009 a 0 ) 078; mi: pbggalcm Kutipan Pasal 72: Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002) 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun denda/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah). © Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dicetak dan diterbitkan oleh Indonesia Publishing House Bandung 2006 Firman Tuhan Allah 6 Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang . . . 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah Departemen Kependetaan Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Dunia 6840 Eastern Avenue NW Washington, DC 20012 Seventh-day Adventist Believe.........

Words: 176042 - Pages: 705