Free Essay

Khash

In: Novels

Submitted By kaira90
Words 4105
Pages 17
TAJUK

:

Sistem Pengurusan Mata Pelajaran Dan Pemarkahan Berasaskan Web Bagi Kolej RIMA Johor Bahru

NAMA PENULIS NAMA IJAZAH FAKULTI

: : :

Elleney Merynda Wasli Ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer) Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat 23 Mac 2005

TARIKH PENGHANTARAN :

v

PENGHARGAAN

Segala puji bagi Allah S.W.T tuhan pencipta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, saya dianugerahkan dengan kesempatan masa, kekuatan semangat dan ketenangan jiwa dalam melaksanakan Projek II ini.

Di sini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penyelia saya Cik Marina Md Arshad atas segala nasihat, tunjuk ajar, bimbingan serta dorongannya yang tidak pernah putus sepanjang tempoh projek ini dijalankan.

Setulus penghargaan saya tujukan kepada semua pensyarah yang telah mendidik saya selama ini dan tidak ketinggalan juga kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian yang tetap setia bersama dalam keadaan susah mahupun senang. Semoga kita akan sama-sama berjaya dalam usaha kita mencapai puncak kejayaan yang diimpikan. Insya’ Allah..

Akhir kata, sekalung penghargaan buat keluarga saya yang telah banyak berkorban dan memberi sokongan penuh kepada saya dari dahulu hingga kini. Segala jasa dan pengorbanan kalian amat bermakna dan akan saya kenang sepanjang hayat.

vi

ABSTRAK

Perjalanan sistem akademik di Kolej RIMA Johor Bahru melibatkan aktiviti pengurusan mata pelajaran, penyampaian ilmu kepada pelajar di dalam kelas serta penilaian dan pemarkahan pencapaian pelajar di dalam sesuatu mata pelajaran. Beberapa kekurangan dikenalpasti pada sistem yang digunakan semasa ini seperti penggunaan sistem fail di dalam pengurusan mata pelajaran dan pendaftaran secara manual pelajar untuk mengambil sesuatu mata pelajaran yang ditawarkan oleh kolej ini. Kaedah pengiraan secara manual juga masih diamalkan di dalam proses pemarkahan pelajar di mana Jabatan Peperiksaan dan pensyarah perlu menghitung sendiri semasa menetapkan skema pemarkahan bagi sesuatu mata pelajaran dan seterusnya pensyarah perlu mengira satu persatu markah keseluruhan serta gred pelajar berdasarkan skema pemarkahan yang telah ditentukan. Penyelesaian bagi masalah ini adalah dengan membangunkan sebuah sistem berasaskan web untuk membantu pihak Jabatan Peperiksaan dan para pensyarah Kolej RIMA Johor Bahru dalam menguruskan mata pelajaran dan pemarkahan pelajar di institusi pengajian ini. Sistem ini menyediakan fungsi untuk menetapkan skema pemarkahan bagi mata pelajaran dan seterusnya menjana gred pelajar secara automatik berdasarkan skema pemarkahan yang telah ditetapkan. Sistem ini juga menyediakan kefungsian dalam menguruskan mata pelajaran yang diajar di kolej ini seperti tambah, kemaskini dan hapus maklumat mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran yang akan ditawarkan pada sesuatu semester serta pendaftaran pelajar ke dalam sesuatu mata pelajaran. Projek akan dibangunkan menggunakan teknik Java Server Pages dengan Apache Tomcat sebagai pelayan dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Sistem dibangunkan berasasakan metodologi model prototaip dan dimodelkan menggunakan teknik Unified Modelling Language (UML).

vii

ABSTRACT

The activities taking place in the academic system at the RIMA College Johor Bahru consist of the managing of subject records, delivering lectures to students in class and evaluating students based on subject. There are a few flaws identified in the present system used such as the usage of manual filing in the management of subject records and also students’ subject registration records. Manual calculating methods are also still in use in student’s evaluation process where the Examination Department and lecturers of this college have to do their own calculation when setting up a grading scheme for a subject. Lecturers have to calculate students’ marks one student at a time to determine their grades based on the grading scheme that has been set up. To overcome the problems stated, a web based system to aid the Examination Department and lecturers at RIMA College Johor Bahru in the management of subjects and grading process is proposed. This system offers a number of functionalities such as the customization of grading scheme and automated calculation of students’ marks and grades based on the customized scheme. This system also offers additional functionalities in managing subject records, the selection of subjects to be offered in a semester and also student registration to subjects. System will be developed using Java Server Pages technology with Apache Tomcat as the server and Microsoft Access as the database. The development of this system is based on the prototype model methodology and modeled using the Unified Modeling Language technique.

viii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI ISTILAH SENARAI LAMPIRAN

HALAMAN i ii iii iv v vi vii xiv xv xvii xviii xix

I

PENGENALAN

1

1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Matlamat Projek 1.4 Objektif Projek 1.5 Skop Projek 1.6 Justifikasi Pembangunan Projek

1 3 5 5 6 7

viii II KAJIAN LATAR BELAKANG 8

2.1 Pengenalan 2.2 Latar Belakang Kolej RIMA 2.2.1 Profil Kumpulan Kolej RIMA 2.2.2 Profil Kolej RIMA Johor Bahru 2.3 Kajian Sistem Sedia Ada 2.3.1 Proses Pengurusan Mata Pelajaran di Kolej RIMA Johor Bahru 2.3.2 Proses Pemarkahan di Kolej RIMA Johor Bahru 2.3.3 Sistem Pemarkahan Berasaskan Web 2.3.4 Kajian Kes Sistem Pemarkahan Pelajar Berasaskan Web bagi Berrien County Intermediate School District (BCISD Online Grade Book System) 2.3.5 Perbandingan Sistem Pengurusan Mata Pelajaran dan Pemarkahan Sedia Ada dengan Sistem Pengurusan Mata Pelajaran dan Pemarkahan Berasaskan Web 2.4 Kaedah Penyelesaian Masalah Sistem Sedia Ada 2.4.1 Aplikasi Berasaskan Web 2.4.1.1 Aplikasi Web Statik 2.4.1.2 Aplikasi Web Dinamik 2.4.1.3 Pelayan 2.4.1.4 Pelanggan 2.4.2 JSP (Java Server Pages) 2.4.3 ASP (Active Server Pages) 2.4.4 Keselamatan Sistem Berasaskan Web 2.4.4.1 Kawalan Capaian 2.4.4.2 Kriptografi 2.4.4.3 Penyulitan Berdasarkan Katalaluan

8 9 9 10 11 11

12 13 16

17

19 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26

ix 2.5 Justifikasi Pemilihan Teknik 2.6 Rumusan 27 28

III

METODOLOGI PEMBANGUNAN

30

3.1 Pengenalan 3.2 Metodologi Pembangunan Sistem 3.2.1 Model Prototaip 3.2.2 Justifikasi Pemilihan Model Prototaip 3.3 Metodologi Pembangunan Sistem 3.3.1 Fasa Perancangan 3.3.2 Fasa Analisa Keperluan 3.3.3 Fasa Rekabentuk 3.3.4 Fasa Implementasi 3.3.5 Fasa Pengujian 3.4 Analisis Keperluan Sistem 3.4.1 Keperluan Perkakasan 3.4.2 Keperluan Perisian 3.4.3 Spesifikasi Input 3.4.4 Spesifikasi Output

30 31 31 33 34 34 35 37 38 39 39 40 40 41 42

IV

REKABENTUK SISTEM

44

4.1 Pengenalan 4.2 Rekabentuk Senibina Sistem 4.3 Model Berorientasikan Objek 4.3.1 Gambarajah Kes Guna (Use Case) 4.3.2 Gambarajah Jujukan 4.3.2.1 Login Pentadbir 4.3.2.2 Login Pensyarah 4.3.2.3 Urus Maklumat Subjek

44 45 46 46 47 48 48 48

x 4.3.2.4 Urus Maklumat Subjek Ditawarkan di dalam Sesuatu Semester 4.3.2.5 Urus Maklumat Peruntukkan Subjek kepada Pensyarah 4.3.2.6 Urus Maklumat Pelajar Daftar Subjek 4.3.2.7 Penetapan Skema Pemarkahan Subjek bagi Pentadbir 4.3.2.8 Penetapan Skema Pemarkahan Subjek bagi Pensyarah 4.3.2.9 Penjanaan Markah dan Gred Pelajar 4.3.2.10 Penjanaan GPA dan CGPA Pelajar 4.3.2.11 Lihat Senarai Pelajar yang Mendaftar Subjek 4.3.2.12 Lihat Senarai Markah Pelajar 4.3.3 Rajah Kelas 4.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 4.4.1 Antaramuka Halaman Utama Sistem 4.4.2 Antaramuka Halaman Login 4.4.3 Antaramuka Halaman Utama Pentadbir 4.4.4 Antaramuka Halaman Carian Subjek 4.4.5 Antaramuka Halaman Penetapan Senarai Subjek yang Ditawarkan Dalam Suatu Semester 4.4.6 Antaramuka Halaman Peruntukkan Subjek kepada Pensyarah 4.4.7 Antaramuka Halaman Penetapan Skema Pemarkahan Subjek 4.4.8 Antaramuka Halaman Daftar Pelajar kepada Subjek 4.4.9 Antaramuka Halaman Utama Pensyarah 4.4.10 Antaramuka Halaman Paparan Pelajar yang Mendaftar Subjek Diajar oleh Pensyarah 62 62 61 61 60 56 57 57 58 58 58 59 60 54 55 56 54 51 52 50 49

xi 4.4.11 Antaramuka Halaman Pemarkahan dan Penjanaan Gred Pelajar di dalam Subjek 4.5 Rekabentuk Pangkalan Data 4.5.1 Jadual Admin 4.5.2 Jadual Lecturer 4.5.3 Jadual Student 4.5.4 Jadual DegreeProgram 4.5.5 Jadual DiplomaProgram 4.5.6 Jadual Course 4.5.7 Jadual LecturerCourse 4.5.8 Jadual StudentCourse 4.5.9 Jadual DegreeSchemeLock 4.5.10 Jadual DiplomaSchemeLock 4.5.11 Jadual DegreeListLock 4.5.12 Jadual DiplomaListLock 4.5.13 Jadual ProgramDistribution 4.5.14 Jadual Work 4.5.15 Jadual StudentMark 4.5.16 Jadual StudentGrade 4.6 Kesimpulan 64 64 64 65 65 65 65 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 72 62

V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

73

5.1 Pengenalan 5.2 Persekitaran Pembangunan 5.2.1 Pelayan Web 5.2.2 Pelanggan 5.2.3 Pangkalan Data 5.3 Implementasi 5.3.1 Pengekodan Bahagian Pelanggan

73 74 74 75 76 77 78

xii 5.3.1.1 Valisadi Input Pengguna 5.3.2 Pengekodan Bahagian Pelayan 5.3.2.1 Pengekodan Capaian kepada Pangkalan Data 5.3.2.2 Pengekodan Fungsi Penetapan Skema Pemarkahan Subjek 5.3.2.3 Pengekodan Fungsi Penjanaan Markah dan Gred Pelajar 5.3.2.4 Pengekodan Penyulitan dan Penyahsulitan Markah dan Gred Pelajar 5.4 Pengujian 5.4.1 Pengujian Kotak Putih 5.4.2 Pengujian Kotak Hitam 5.4.2.1 Pengujian Terhadap Fungsi Penetapan Skema Pemarkahan 5.4.2.2 Pengujian Terhadap Fungsi Pengiraan Nilai Peratus Keseluruhan Skema Pemarkahan Subjek 5.4.2.3 Pengujian Terhadap Fungsi Penjanaan Markah dan Gred Pelajar 5.4.2.4 Pengujian Terhadap Fungsi Penyulitan Markah Pelajar 5.4.2.5 Pengujian Terhadap Fungsi Penyahsulitan Markah Pelajar 5.4.3 Pengujian Integrasi 5.5 Rumusan 90 90 87 87 87 86 84 85 86 86 83 82 80 78 79 80

VI

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

91

6.1 Pengenalan

91

xiii 6.2 Hasil dan Pencapaian 6.3 Masalah Sistem 6.4 Kelemahan Sistem 6.5 Cadangan Pembaikan / Peningkatan 6.6 Kesimpulan 91 92 93 93 93

RUJUKAN LAMPIRAN A-H

95 97 - 173

xiv

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 2.1

TAJUK

HALAMAN 15

Kemungkinan Aktiviti Akademik Dibangunkan Menjadi Sistem Berasaskan Web

2.2

Perbandingan Sistem Sedia Ada dengan Sistem Berasaskan Web

18

3.1 4.1 4.2 4.3

Keperluan Perisian Jadual Course Jadual StudentMark Jadual StudentGrade

41 67 71 71

xv

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH 3.1 4.1 4.2 4.3 Model Prototaip

TAJUK

HALAMAN 33 45 47 53

Rekabentuk Senibina Sistem Gambarajah Use Case bagi Sistem Rajah Jujukan Penetapan Skema Pemarkahan Subjek oleh Pentadbir

4.4

Antaramuka Halaman Penetapan Skema Pemarkahan Subjek

63

4.5

Antaramuka Halaman Pemarkahan dan Penjanaan Gred Pelajar

63

5.1 5.2

Antaramuka Utama Microsoft Access Keratan Kod Aturcara Menentusahkan Input Markah Skema Pemarkahan Subjek Berjumlah 100%

76 78

5.3

Keratan Kod Aturcara Menentusahkan Pengguna Mengisi Semua Ruangan Input

79

5.4

Keratan Kod Aturcara Sambungan kepada Pangkalan Data

80

5.5

Keratan Kod Aturcara Penetapan Skema Pemarkahan Subjek

81

5.6

Keratan Kod Aturcara Penjanaan Markah Keseluruhan Pelajar

82

5.7

Keratan Kod Aturcara Penjanaan Gred Pelajar

83

xvi

5.8

Keratan Aturcara Penyulitan dan Penyahsulitan Maklumat

84

5.9 5.10

Pengujian Masukan Input Markah Pelajar Penjanaan Markah dan Gred Pelajar Hasil daripada Input Markah yang Dimasukkan

88 88

5.11

Pengujian Input Katalaluan bagi Menyulitkan Markah Pelajar

89

5.12

Maklumat Markah Pelajar yang Telah Disulitkan pada Pangkalan Data

89

xvii

SENARAI SINGKATAN

SINGKATAN

MAKSUD

ABE ASP AUDP BCISD CGPA DES GPA HTTP IIS JSP JSWDK LLCI MD5 PBE PC PHP UML URL

-

Association of Business and Executives Active Server Pages American University Degree Program Berrien County Intermediate School District Cumulative Grade Point Average Data Encryption Standard Grade Point Average Hypertext Transfer Protocol Internet Information Services Java Server Pages Java Server Web Development Kit London Chamber of Commerce Message Digest 5 Password Based Encryption Personal Computer Personal Hypertext Preprocessor Unified Modeling Language Universal Resource Locator

xviii

SENARAI ISTILAH

BAHASA MALAYSIA

BAHASA INGGERIS

Atas Talian Berasaskan Peranan Berasaskan Peraturan Capaian Jujukan Kad Laporan Pelajar Katalaluan Kawalan Kerahsiaan Kes Guna Ketersediaan Keutuhan Mesej Cerna Pelanggan Pelayan Penetapan Pentadbiran Program Kerjasama / Berkembar Skema Pemarkahan

-

Online Role-Based Rule-Based Access Sequence Grade book Password Control Confidentiality Use Case Availability Integrity Message Digest Client Server Customization / Setup Administration Twinning Program Grading Scheme

xix

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 Carta Gantt Projek

TAJUK

HALAMAN 97 101 102 103 104 104 105 105 106 106 106 108

Carta Organisasi Kumpulan Kolej RIMA Contoh Borang Pmarkahan Pelajar Kolej RIMA Contoh Slip Keputusan Pelajar Kolej RIMA Rajah Antaramuka Gradebook Administration Rajah Antaramuka Gradebook Setup Screen Rajah Antaramuka Gradebook Recording Screen Rajah Peranan Pelayan Apache Tomcat di dalam JSP Rajah Senibina Aplikasi Web Berasaskan JSP Penyulitan dan Penyahsulitan Kriptografi Simetri Penyulitan dan Penyahsulitan Kriptografi Tak Simetri Rajah Masukan Input Pada Antaramuka Penetapan Skema Pemarkahan Subjek

C2

Rajah Masukan Input Pada Antaramuka Penjanaan Markah dan Gred Pelajar

108

C3

Rajah Hasil Output Pada Antaramuka Penjanaan Markah dan Gred Pelajar

109

C4

Rajah Hasil Output Pada Antaramuka Papar Markah dan Gred Pelajar untuk Pentadbir

109

D1 D2

Rajah Jujukan Login Pentadbir Rajah Jujukan Login Pensyarah

111 111

xx

D3 D4

Rajah Jujukan Urus Maklumat Subjek Rajah Jujukan Urus Maklumat Subjek Ditawarkan Dalam Sesuatu Semester

112 113

D5

Rajah Jujukan Urus Maklumat Peruntukkan Subjek Kepada Pensyarah

114

D6 D7

Rajah Jujukan Urus Maklumat Pendaftaran Pelajar Rajah Jujukan Penetapan Skema Pemarkahan Subjek oleh Pensyarah

115 116

D8 D9 D10

Rajah Jujukan Jana Markah dan Gred Pelajar Rajah Jujukan Jana Nilai GPA dan CGPA Pelajar Rajah Jujukan Lihat Senarai Pelajar Mendaftar Dalam Sesuatu Subjek

117 118 119

D11 E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5

Rajah Jujukan Lihat Senarai Markah dan Gred Pelajar Rajah Kelas bagi Pentadbir Rajah Kelas bagi Pensyarah Rajah Antaramuka Halaman Utama Sistem Rajah Antaramuka Halaman Login Rajah Antaramuka Halaman Utama Pentadbir Rajah Antaramuka Halaman Carian Subjek Rajah Antaramuka Halaman Penetapan Senarai Subjek yang Ditawarkan di dalam Suatu Semester

120 122 123 125 125 126 126 127

F6

Rajah Antaramuka Laman Peruntukkan Subjek kepada Pensyarah

127

F7

Rajah Antaramuka Laman Daftar Pelajar Kepada Subjek

128

F8

Rajah Antaramuka Laman Utama Pensyarah

128

xxi

F9

Antaramuka Halaman Paparan Senarai Pelajar yang Mendaftar Subjek Diajar oleh Pensyarah

129

F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12

Jadual Admin Jadual Lecturer Jadual Student Jadual DegreeProgram Jadual DiplomaProgram Jadual LecturerCourse Jadual StudentCourse Jadual DegreeSchemeLock Jadual DiplomaSchemeLock Jadual DegreeListLock Jadual DiplomaListLock Jadual ProgramDistribution Jadual Work Rajah Jadual Admin Rajah Jadual Leturer Rajah Jadual Student Rajah Jadual DegreeProgram Rajah Jadual DiplomaProgram Rajah Jadual LecturerCourse Rajah Jadual StudentCourse Rajah Jadual ProgramDistribution Rajah Jadual Work Rajah Jadual DegreeSchemeLock Rajah Jadual DiplomaSchemeLock Rajah Jadual DegreeListLock

129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 132 133 133 135 135 135 136 136 136 137 137 138 138 138 139

xxii

G13 G14 G15 G16 G17

Rajah Jadual DiplomaListLock Rajah Jadual StudentGrade Rajah Jadual StudentMark Rajah Jadual Course Rajah Pengujian Penetapan Bilangan Kerja Pada Skema Pemarkahan Subjek

139 139 140 140 141

G18

Rajah Hasil Pengujian Penetapan Bilangan Kerja Pada Penetapan Skema Pemarkahan Subjek

141

G19

Rajah Pengujian Nilai Peratus Kerja yang Dimasukkan Pengguna Pada Jadual Skema Pemarkahan

142

G20

Rajah Hasil Jumlah Peratusan yang Dijana Daripada Nilai Peratus Kerja yang Dimasukkan Pengguna

142

G21

Rajah Pengujian Input Katalaluan bagi Menyahsulitkan Rekod Markah Pelajar

143

G22

Rajah Hasil Paparan Markah Pelajar yang Telah Dinyahsulitkan

143

BAB I

PENGENALAN PROJEK

1.1

Pengenalan

Pada masa kini terdapat banyak institusi pengajian tinggi di sektor kerajaan mahupun swasta yang menawarkan pelbagai jenis kursus di peringkat diploma dan ijazah kepada para pelajar di negara ini. Sistem akademik yang dilaksanakan oleh institusi-institusi pendidikan ini pada dasarnya melibatkan aktiviti pengurusan mata pelajaran oleh pihak pentadbiran akademik, penyampaian ilmu oleh pensyarah kepada pelajar serta proses penilaian pelajar berkenaan di dalam kelas. Proses penilaian dijalankan bagi memperolehi maklumat mengenai tahap pemahaman dan penghayatan pelajar di dalam bidang ilmu tertentu. Pada kebiasaannya, penilaian pelajar di dalam sesuatu kelas melibatkan pencapaian pelajar berkenaan di dalam tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Setiap tugasan yang diperuntukkan kepada pelajar akan diberi markah oleh pensyarah dan jumlah keseluruhan markah bagi semua kerja yang dilakukan pelajar akan menentukan gred pelajar berkenaan di dalam kelas. Pengiraan markah serta gred pelajar selalunya adalah berdasarkan suatu skema pemarkahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pentadbiran akademik ataupun pensyarah.

2 Bagi Kolej RIMA Johor Bahru, sebuah institusi pengajian tinggi swasta yang menjalankan program pengajian kerjasama dengan universiti luar negara, sistem yang digunakan merupakan sistem pemarkahan berasaskan pengiraan manual. Memandangkan Kolej RIMA menawarkan program kerjasama (twinning program) dengan universiti luar negara, subjek-subjek yang diajar melalui program ini adalah berdasarkan sukatan mata pelajaran universiti luar negara berkenaan. Bagi program yang ditawarkan sendiri oleh Kolej RIMA, sukatan mata pelajaran adalah ditetapkan sendiri oleh institusi ini. Walaupun sukatan mata pelajaran adalah berbeza-beza di antara program tempatan dan program kerjasama dengan luar negara, penilaian pelajar masih dilakukan sendiri oleh pihak Kolej RIMA. Setiap subjek yang diajar mempunyai cara penilaiannya yang tersendiri dan memerlukan penetapan skema pemarkahan.

Skema pemarkahan bagi setiap subjek ditentukan sepenuhnya oleh pihak Jabatan Peperiksaan manakala pensyarah hanya boleh menentukan skema pemarkahan subjek sekiranya dibenarkan oleh Jabatan Peperiksaan.

Proses pengurusan mata pelajaran di institusi ini dikendalikan menggunakan sistem fail di mana semua maklumat subjek yang ditawarkan dan senarai pelajar yang mendaftar di bawah subjek berkenaan direkodkan di dalam bentuk borang dan disimpan di dalam fail.

Dengan mempertimbangkan senario yang dibincangkan di atas, satu kajian dibuat bagi menghasilkan sebuah sistem pengurusan mata pelajaran dan pemarkahan berasaskan web Kolej RIMA Johor Bahru. Sistem ini merangkumi fungsi pengurusan maklumat mata pelajaran dan pendaftaran pelajar ke dalam mata pelajaran tertentu, penetapan skema pemarkahan subjek, merekod dan menjana gred pelajar secara automatik serta penghantaran senarai markah pelajar kepada Jabatan Peperiksaan secara atas talian. Sebagai fungsi tambahan, sistem ini juga menyediakan kemudahan bagi pihak Jabatan Peperiksaan untuk mengira nilai GPA dan CGPA pelajar. Sistem

3 dibangunkan menggunakan teknologi JSP dengan Apache Tomcat sebagai pelayan dan Microsoft Access sebagai pangkalan data.

1.2

Latar Belakang Masalah

Sistem pengurusan mata pelajaran yang dilaksanakan oleh Kolej RIMA Johor Bahru pada ketika ini adalah berasaskan kaedah konvensyenal iaitu penyimpanan rekod di dalam fail manakala sistem pemarkahan pula menggunakan pengiraan secara manual skema pemarkahan subjek dan penggunaan borang dalam merekod markah pelajar. Terdapat beberapa kekurangan yang dikenalpasti di dalam kaedahkaedah ini seperti yang dinyatakan berikut:

i) Pengurusan menggunakan fail memerlukan pihak pentadbiran akademik ataupun Jabatan Peperiksaan untuk mencari fail-fail yang berkaitan setiap kali ingin menambah, mengemaskini atau menghapuskan rekod mata pelajaran yang ditawarkan di kolej ini. ii) Pihak pentadbiran perlu membuat rekod secara bertulis setiap kali ingin menetapkan senarai mata pelajaran yang akan ditawarkan pada sesuatu semester. iii) Kaedah manual memerlukan pihak Jabatan Peperiksaan dan pensyarah mengira sendiri peratusan markah sekiranya ingin menetapkan skema markah sesuatu subjek. iv) Pengiraan secara manual juga perlu dilakukan apabila pensyarah ingin menilai dan merekod markah pelajar. Pensyarah perlu menghitung satu persatu peratusan markah setiap pelajar sebelum boleh memberikan gred kepada pelajar berkenaan. Jabatan Peperiksaan pula terpaksa menyemak semula markah dan gred yang telah dikira oleh pensyarah bagi memastikan tidak terdapat sebarang kesilapan dalam pengiraan peratusan markah pelajar

4 yang dilakukan oleh pensyarah. Ini melambatkan proses pemarkahan pelajar kerana pengiraan markah perlu dibuat sebanyak dua kali. v) Pensyarah perlu mendapatkan senarai pelajar yang mengambil subjek yang diajar olehnya daripada Jabatan Peperiksaan sebelum pensyarah boleh menilai pelajar. vi) Pensyarah perlu mengisi borang khas apabila ingin menghantar senarai markah pelajar kepada Jabatan Peperiksaan.

Aplikasi berasaskan web yang dibangunkan ini memberikan beberapa penyelesaian kepada kekurangan sistem sedia ada yang dilaksanakan di Kolej RIMA Johor Bahru. Di antara penyelesaian yang dicapai menerusi projek ini adalah:

i) Memudahkan pengurusan mata pelajaran di kolej ini dari segi capaian rekod subjek serta proses menetapkan senarai subjek yang ditawarkan pada sesuatu semester. ii) Memudahkan pihak Jabatan Peperiksaan dan pensyarah di institusi ini dalam proses penetapan skema pemarkahan bagi subjek. Pengguna hanya perlu memasukkan senarai kerja serta peratus markah bagi kerja. Sistem seterusnya akan mengira jumlah peratus kesemua kerja dan menyimpan skema pemarkahan yang ditetapkan bagi tujuan pengiraan gred pelajar. iii) Berdasarkan kepada skema pemarkahan yang telah ditetapkan, sistem akan menjana secara automatik peratus markah keseluruhan beserta gred pelajar apabila pensyarah memasukkan markah penilaian bagi setiap kerja yang dilakukan oleh pelajar. iv) Pensyarah tidak perlu mendapatkan senarai pelajar yang mendaftar subjek yang diajar daripada pentadbir tetapi boleh terus mendapatkan senarai berkenaan secara atas talian apabila pihak Jabatan Peperiksaan telah selesai memasukkan nama pelajar ke dalam sistem. v) Jabatan Peperiksaan tidak perlu menunggu borang senarai markah pelajar daripada pensyarah untuk melihat markah pelajar tetapi hanya perlu mencapai maklumat berkenaan menerusi sistem apabila pensyarah telah selesai mengemaskini senarai markah berkenaan.

5 1.3 Matlamat Projek

Membangunkan sebuah Sistem Pengurusan Mata Pelajaran dan Pemarkahan Berasasakan Web untuk Kolej RIMA Johor Bahru yang dapat membantu Jabatan Peperiksaan dan pensyarah di institusi tersebut dalam menguruskan mata pelajaran dan pemarkahan pelajar.

1.4

Objektif Projek

Bagi mencapai matlamat utama dalam pembangunan sistem pemarkahan berasaskan web ini, beberapa objektif telah dikenalpasti. Objektif-objektif bagi projek adalah seperti berikut:

i) Membantu Jabatan Peperiksaan dalam menguruskan maklumat mata pelajaran yang ditawarkan oleh kolej ini dan juga dalam proses pemilihan senarai mata pelajaran yang akan ditetapkan untuk sesuatu semester. ii) Membolehkan Jabatan Peperiksaan dan pensyarah Kolej RIMA Johor Bahru menetapkan cara penilaian dan menentukan peratusan markah bagi kerja yang diperuntukkan kepada pelajar. iii) Membantu pensyarah dalam proses pengiraan markah dan gred pelajar di mana sistem akan menjana secara automatik gred pelajar berdasarkan skema pemarkahan subjek dan input markah dari pensyarah. iv) Menjadikan proses pemarkahan bagi Kolej RIMA lebih cekap dan efisyen. Pihak Jabatan Peperiksaan tidak perlu membuat semakan semula markah pelajar yang telah dikira oleh pensyarah kerana sistem yang akan melakukan pengiraan markah pelajar. v) Memudahkan dan menjimatkan masa pensyarah dengan membenarkan pensyarah untuk mencapai senarai nama pelajar yang mengambil subjek yang

6 diajar secara atas talian. Pensyarah juga tidak perlu mengisi borang senarai markah pelajar tetapi hanya perlu mengemaskini rekod markah pelajar pada halaman web sistem.

1.5

Skop Projek

Terdapat beberapa aspek yang telah digariskan untuk dijadikan sebagai skop bagi pembangunan projek ini. Skop bagi projek adalah seperti berikut:

i) Sistem ini dibangunkan untuk kegunaan Jabatan Peperiksaan dan pensyarah di Kolej RIMA Johor Bahru di mana sistem ini memberi perhatian kepada pengurusan subjek serta penetapan skema pemarkahan subjek dan penjanaan gred pelajar. ii) Ianya akan dibangunkan sebagai sebuah aplikasi berasaskan web menggunakan teknologi JSP, Microsoft Access sebagai pangkalan data dan Apache Tomcat sebagai pelayan. iii) Sistem ini melibatkan pengurusan maklumat yang amat penting iaitu markah pelajar. Terdapat dua teknik kawalan capaian yang dikenalpasti bagi memastikan keselamatan maklumat sistem ini iaitu menghadkan pengguna sistem dan menghadkan capaian domain pengguna. iv) Teknik keselamatan pertama ialah menghadkan pengguna yang boleh memasuki sistem menerusi input katalaluan yang betul. Hanya Jabatan Peperiksaan dan pensyarah Kolej RIMA Johor Bahru sahaja yang dibenarkan menggunakan sistem. Individu selain pengguna yang disahkan tidak dibenarkan untuk menggunakan sistem. v) Teknik keselamatan yang kedua adalah menghadkan capaian domain bagi pengguna. Domain capaian adalah berbeza bagi Jabatan Peperiksaan dan pensyarah. Pihak Jabatan Peperiksaan mempunyai hak capaian sepenuhnya ke

7 atas sistem manakala pensyarah pula hanya boleh mencapai, merekod dan mengubahsuai markah pelajar bagi subjek yang diajar olehnya sahaja. vi) Selain kawalan capaian, penyulitan dan penyahsulitan maklumat di dalam pangkalan data juga dilaksanakan bagi meningkatkan lagi keselamatan rekod markah pelajar. Teknik penyulitan yang digunakan adalah penyulitan simetri berasaskan katalaluan menggunakan algoritma MD5 dan DES.

1.6

Justifikasi Pembangunan Projek

Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mengimplementasikan kegunaan teknologi berasaskan web di dalam proses pengurusan akademik di Kolej RIMA Johor Bahru. Tujuan utama projek adalah untuk membantu Jabatan Peperiksaan dan pensyarah dalam meringankan beban dan menjimatkan masa mereka di dalam pengurusan rekod subjek dan pemarkahan pelajar di institusi ini.

Menerusi pembangunan projek ini, pihak Jabatan Peperiksaan boleh menguruskan maklumat subjek dan pemarkahan subjek melalui capaian Internet di mana jabatan boleh menetapkan skema pemarkahan sesuatu subjek atau pun memberi kebenaran kepada pensyarah untuk menetapkan skema pemarkahan subjek tersebut. Sebagai fungsi tambahan, pihak Jabatan Peperiksaan juga boleh melakukan pengiraan nilai GPA dan CGPA pelajar bagi semester tertentu.

Pihak pensyarah pula boleh mendapatkan senarai nama pelajar yang mendaftar subjek yang diajar olehnya melalui sistem Pensyarah juga hanya perlu mengisi markah pelajar dan sistem akan menjana gred pelajar secara automatik sebelum diserahkan kepada Jabatan Peperiksaan secara atas talian. Selain daripada itu, pensyarah juga boleh menetapkan skema pemarkahan subjek sekiranya dibenarkan oleh Jabatan Peperiksaan.

Similar Documents

Free Essay

Armenian Food in the Usa

...beverages like espresso or oghi (raisin brandy). The distinctive part of the Armenian diet is unlikely to be found outside an Armenian home or restaurant. This includes: Appetizers like: - Armenian string cheese, - manti (dumpling soup), - tourshou (pickled vegetables), - tahnabour (yogurt soup), - jajik (spicy yogurt), - basterma (spicy dried beef), - lahmajun (ground meat pizza), - midia (mussels); Main courses like: - bulghur (wheat), - harisse (lamb pottage), - boeregs (flaky pastry stuffed with meat, cheese, or vegetables), - soujuk (sausage), - tourlu (vegetable stew), - sarma (meat/grain fillings wrapped by grape or cabbage leaves), - dolma (meat/grain fillings stuffed into squash or tomatoes), - khash (boiled hooves); Bakery and desserts like: - lavash (thin flat bread), - katah (butter/egg pastry), - choereg (egg/anise pastry), - katayif (sweets), - gatnabour (rice pudding), - kourabia (sugar cookies), - kaymak (whipped cream); and beverages like tahn (a tart yogurt drink). Traditional recipes go back 1,000 years or more. Though demanding, their preparation has become almost a symbol of national survival for Armenians. A vivid example of this occurs each September in the Republic of Armenia. Armenians gather by the thousands at the outdoor grounds of Musa Ler to share harrise porridge for two days. This celebrates the survival of a village nearly exterminated in the Turkish genocide in 1918 (as described in......

Words: 716 - Pages: 3

Free Essay

E Is Brng

... As a result, Bangladesh is passing ominous Situation. Bio-fuels: Another reason for price hike of food is increasing demand and production of bio-fuels. Others: In Bangladesh the great impediment of production is insufficient supply of power and fertilizer in time. • • • Measures To Be taken: Bangladesh can overcome this food crisis if proper measures are implemented. • The first and foremost measure is to increase domestic food production at any cost. Yearly rice production should be 3 lakh metric tons more and we have to be less dependent on world market. • For increasing food production what is mostly important is to ensure proper supply of power and energy in time so that farmers can easily cultivate there their lands. Khash lands have to be allocated among the landless peasants Source: Worldpress.com which will facilitate the rising production. • • • • • • At least 12-14 lakh metric tons food stocks should be maintained by the government so that the domestic market remains stable during food crisis. Increasing subsidy is another significant measure that should be increased in agriculture sector. The agro-based agencies like BADC, BARI should be strengthened as well as government should give more emphasize in agro-based research and scientific cultivation. Proper coordination should be established between Bureau of Statistics and Agriculture Extension Department for reliable statistics. Last of all people of Bangladesh have to change their food......

Words: 2092 - Pages: 9

Premium Essay

Bc 01

...Effects on Customer Satisfaction”, Journal of Business and Public Policy (ISSN: 1936-9794) Volume 1, Number 3 (Summer 2007) 1-3 Greg Scheuffele and Anupam Kulshreshtha(2007),”Inventory Optimization: A Necessity Turning to Urgency”,Setlabs Briefings Vol. 5 No. 3 2007 1-3 Fei Ye Yi-Na LiXue-Jun Xu and Jian-Hui Zhao(2008),” Research on Supply Chain Inventory Optimization and Benefit Coordination with Controllable Lead Time”, Published Online June 2008 in scires (www.srpublishing.org/journal/jssm) 1-3 Calvin B. Lee (2003),” Multi- Echelon inventory optimization”, Evant white paper series 1-10 Smartops(2003),” Multistage Inventory Optimization in an Advanced Planning & Scheduling (APS) Environment”, February 2003 White Paper 1-5 Karin Mauge, Khash Rohanimanesh and Jean-David Ruvini(2012),” Structuring E-Commerce Inventory”, Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pages 805–814,Jeju, Republic of Korea, 8-14 July 2012. C 2012 Association for Computational Linguistics Evan L. Porteus(1983),” Inventory Policies for Periodic Review Systems”, Graduate School of Business STANFORD UNIVERSITY Research Paper No. 650 Rev 1-5 David G. Lawson andevan L. Porteus(1998),” Multi-Stage Inventory Management With Expediting”, Research paper series Stanford graduate school of business research paper no. 1409r 1-5 Gunasekaran(1999),” Just-in-time purchasing:An investigation for research and applications”, Int. J. Production Economics 59 (1999)......

Words: 2800 - Pages: 12

Free Essay

Current Forest Mgt Practice of Bd

...studied forest in Bangladesh so a separate department should be developed to study only the Sundarbans to manage the resources in a well manner. 15) Prohibiting of low-technology shrimp farming from further expansion on forest lands. 16) Forest department of Bangladesh should involve people’s participation in managing the forest resource of Sundarbans. 17) Massive forest extension activities could be a demanding strategy. 18) Adopting Afforestation and reforestation as the best option, as well as for conserving the existing carbon sink offered by Bangladesh for mitigating global warming. 19) Should undertake afforestation activities involving community people, organized poor in particular, along the roadsides, railway tracts, khash land, and other degraded areas with the advice and support of the forest department following the benefit sharing principles of social forestry 20) Carbon trading can also be a key element for sustainable forest management in Bangladesh. Ensuring proper compensation of adversely affected groups, promoting and maintaining transparency &public awareness should be developed for the design of a carbon trade arrangement. 21) Identifying the nation’s priority forested watersheds and link with existing forest health conditions. 22) To build alliance with key stakeholders like political elite, timber traders, sawmill owners, brickfield owners, furniture shop owners, BDR, police, etc. should develop their awareness through close......

Words: 4378 - Pages: 18

Free Essay

Vocabullary

...fleshy stone fruit of Prunus domestica, often of a dark red or purple color; The stone-fruit tree which bears this fruit, Prunus domestica; A dark bluish-red color. Pomegranate "Anaar" in Urdu - is an orange-sized fruit with a hard leathery skin. Inside are hundreds of edible seeds with a sweet pleasantly acidic taste. Pomegranates are eaten out-of-hand, used in salads, and sprinkled over desserts. Pomegranate Seeds "Anaar Daana" in Urdu - are the seeds found in a bunch inside a pomegranate fruit. The seeds are sweet, juicy and bursting with flavor. Sprinkled in salads, in fruit salads, over ice cream and sorbet, the seeds add an interesting addition to any dish. The seeds are tasty eaten by themselves. Poppy Seeds "Khash Khash" in Urdu - are pale seeds of the poppy plant used to add a nutty and creamy thickness to curries and vegetables. It is also sprinkled liberally on flatbreads like sesame seeds. Potato "Aaloo" in Urdu - is the swollen tip of an underground stem, and is one of the world's most important foods. You can find almost every potato variation, from mashed potatoes, potato salad, baked and fried like French Fries. Powdered Sugar "Cheeni Ka Powder" or "Shakkar Ka Powder" in Urdu - also known as "Confectioner's Sugar" or "Icing Sugar", is very fine powdered sugar. When intended for home use, it typically contains a small amount of anti-caking agent. Prawn "Jheenga" in Urdu - are Shrimp that are a little larger in......

Words: 12822 - Pages: 52

Premium Essay

Hrm Practice in Ngof

...structure for rural poverty. B. Employment Generation : In order to encourage the rural poor to participate in different economic activities and to increase their income through employment generation, several policies, methods and strategies of the NGOs have attracted the attention of some foreign development experts. NGOs usually create employment in two ways. First of all, they provide employment in their own organization since they also need human resource to operate. Secondly, they provide loans and management assistance to individuals, which create new employment opportunity. Currently the projects that are being conducted under the supervision and 6 assistance of NGOs are: Irrigation project for landless, fishery in ponds (khash), Fishing in the coastal area, weaving, equipment supplies for landless share cropper, bee keeping, small business, rice and popcorn production, sericulture, handicrafts i.e. earthen wares, wood and cane works, developing nursery. Besides, they are providing training to hundreds of men and women on vaccination and treatment of domestic livestock and poultry, construction of sanitary laboratory and slabs; to be mechanics of pump machine or rice/paddy mills etc. Thus they are significantly contributing in eradication of poverty by providing the above-mentioned essentials. C. Organizing Groups and Participation of the Beneficiaries : One very important and effective innovation by NGOs is the strategy of organizing group......

Words: 8808 - Pages: 36

Premium Essay

Corruption in Bangladesh

...payments in addition to official rates. The average additional amount paid for pathological tests was Tk. 260 in government hospitals/facilities.[22] Land Administration: Interaction with land administration and incidence of bribery: 25.20% of the surveyed households interacted with a land office or received services from various outfits within and administration. Among those, 53.03% experienced bribery. On average, each of them paid Tk. 4,409.The rate of bribe was reportedly highest for allotment of Khas land, i.e., Tk.5,680 to receive allotment of Khas land, followed by land registration and mutation Tk. 4,237 and Tk. 3,303 respectively. The highest proportion of households (70.0%) experienced bribery for obtaining documents, followed by Khash land allotment (65.6%), land survey (64.7%) mutation (63.4 %) and payment of land tax (26.0%). Tahsilders’ involvement was leading for services like tax payment (77.6%), mutation (56.4%) and withdrawal of documents (36.3%). Deed writers were found in highest proportion in dealing of bribery for services like land registration (48.7%) and selling and purchase of land (80.0%). Involvement of Sub-Registrars was found highest in land registration. In cases of mutation, Assistant Commissioner’s involvement in bribery was found in highest proportion. Law Enforcement Agencies: Among the surveyed households, 10.7% interacted with law enforcing agencies. Harassment/corruption by law enforcement agencies The survey revealed that 96.6%......

Words: 8978 - Pages: 36

Free Essay

April 2013 Current Affairs Study Material

...people were injured in that 7 are serious.The earthquake was centered on Awaji Island, just south of Kobe, at a depth of 15 kilometres.The quake was in the area where a magnitude-7.2 temblor killed more than 6,400 people in 1995. Musharraf disqualified from parliamentary polls Courts in Pakistan have disqualified former president Pervez Musharraf for contesting parliamentary elections for suspending the constitution and imposing emergency in 2007 during his rule. Earthquake of Magnitude 7.8 Jolted Iran and Pakistan Earthquake that measured 7.8 on the Richter scale struck on 16 April 2013 in Iran killed more than 40 people leaving behind several injured. Epicenter of the quake was near Pakistan-Iran Border in the southeastern city of Khash. The tremors of the quake were felt across India, Middle East and Pakistan. Fertiliser plant explosion in the US On April 18, massive explosion at a fertilizer plant in the Town of West, in Central Texas. It is 120km far from Dallas town in the Texas state. In this explosion 15 were died and 200 people were injured Delhi gets “Dildaar Delhi” tagline Delhi got its own tagline “Dildaar Delhi”. Penned by Amit Anand, a cashier in a small confectionery shop in Keshavpuram, the tagline was selected out of 12,000 entries of a competition organized by Delhi government and Delhi Tourism department. German Bakery blast: Himayat Beg sentenced to death On April 18, a Pune court sentenced Indian Mujahideen operative Mirza Himayat Inayat Baig to...

Words: 13017 - Pages: 53

Free Essay

Pdf, Doc.

...seasonal. The higher grounds located in between beels are locally known as . In the rainy season all the beels are united as kanda Table 2.1: Status of land ownership and its distribution in Tanguar Haor area one large lake, or haor, making Tanguar Haor the larger freshwater wetland in Bangladesh. Deeper beels are connected with rivers in some places but these beels are also interlinked with each other which make a unique character of these beel elsewhere in the country. Additional information on some important habitation statuses and the status of land ownership (Table 2.1) and a resource map of Tanguar Haor (Figure 2.2) are given below: Distribution of land ownership Land category Area in Hectare Khash land Private land Distributed land from Khash land Total Beel Reed River Fallow land Seasonal fallow land Cultivated Seed bed Human settlement area Khal/Nala/chara Pond/Doba 524.07 163.49 348.41 13.07 1168.23 93.47 114.07 7.3 203.91 45.16 4.64 47.25 1.01 0.52 3617.21 3097.34 141.47 94.1 1.47 37.96 3123.16 265.02 0 46.54 783.19 141.62 4.76 1.57 2.33 0.45 3651.87 475.76 349.42 60.13 5568.63 3332.43 260.3 102.97 207.71 83.57 Source: Final draft report on “community based sustainable management of Tanguar Haor program (CBSMTHP) by IUCN Waterfowl - A.B.M.Sarowar Alam BIODIVERSITY OF TANGUAR HAOR PAGE - 029 2.2.1 Beel Beels of Tanguar Haor are unique because of good combinations between floral and......

Words: 24900 - Pages: 100

Premium Essay

Budget Speech of Bangladesh 2011

...-based Multi -Module Budget Database, Medium Term Budget Framework (MTBF), Revision of Budget Classification Structure, Transparency and Accountability of Budget, Audit Ensuring Private Participation in Infrastructure vi Issues Development: Public-Private Partnership, PPP Regulatory Framework , Bangladesh Infrastructure Finance Fund, Technical Support and VGF Financial Sector: Sovereign Credit Rating, Reform in Financial Sector, Strengthening Banking System, Antimoney Laundering, Reform in Insurance Sector, Capital Market, Capital Market Reforms, Financial Reporting Act Page 130-134 Land Management Development and Housing Land Management: Land Management, Ensuring Land Service, Protection of Cultivable Land, Distribution of Khash Land, Vested Property 134-13 9 134-137 137-139 Housing: Housing for Middle and Low Income Groups, Housing Fund, Planned Urbanisation, Real Estate Chapter IV 2011-12 Fiscal Year Budget Structure Budget Estimation: Revenue Mobilization, Expenditures, Budget Deficit and Financing, Annual Development Program, Overall Expenditure Structure 139-147 Chapter V Revenue Mobilization Activities: Tax-policy, Achievements in revenue collection, Reform: policy and administration, Fundamental principles in tax collection, VAT Act and Direct Tax Act, Alternative Dispute Settlement, Social recognition for tax payers, Automation of revenue process, Expansion of tax administration Direct Tax Income Tax: Simplification of tax......

Words: 47559 - Pages: 191

Premium Essay

Human Resource Development

...services for sectoral organizations and cooperative activities among sectors in national and local levels and making evaluations and assessments. 4. The Policy Implementation Committees headed by governors of aimag /provinces/ and cities will be in charge of administration management provisions in local levels. The Educational and Cultural Centers of aimags and cities with professional, methodological institutions of other sectors will direct for professional methodology, organizations of training in local levels. 5. Educational organizations of all levels will organize the distance education service in every local level. In all the soums in this survey, non-formal education is regarded as the only alternative to formal education. According to Khash-Erdene, the regional director of the Ministry of Education and Culture, and Bat-Erdene NFE methodologist in Khovd aimag, the NFE program offers reading and writing programs for dropped out children using handbooks equivalent to those used in secondary schools. Mathematics and Mongolian language handbooks equivalent to primary education curriculum are also in use now. Before the training starts, the methodologists usually work out what certain curriculum should be used in the training. Children who performed excellently during the informal trainings are allowed to take the secondary schools’ spring exams and they have a chance to earn the equivalency certificates certifying that they have cmpleted primary and basic education. They......

Words: 29288 - Pages: 118

Free Essay

Current Affairs

...people were injured in that 7 are serious.The earthquake was centered on Awaji Island, just south of Kobe, at a depth of 15 kilometres.The quake was in the area where a magnitude-7.2 temblor killed more than 6,400 people in 1995. Musharraf disqualified from parliamentary polls : Courts in Pakistan have disqualified former president Pervez Musharraf for contesting parliamentary elections for suspending the constitution and imposing emergency in 2007 during his rule. Earthquake of Magnitude 7.8 Jolted Iran and Pakistan : Earthquake that measured 7.8 on the Richter scale struck on 16 April 2013 in Iran killed more than 40 people leaving behind several injured. Epicenter of the quake was near Pakistan-Iran Border in the southeastern city of Khash. The tremors of the quake were felt across India, Middle East and Pakistan. Fertiliser plant explosion in the US : On April 18, massive explosion at a fertilizer plant in the Town of West, in Central Texas. It is 120km far from Dallas town in the Texas state. In this explosion 15 were died and 200 people were injured Delhi gets “Dildaar Delhi” tagline : Delhi got its own tagline “Dildaar Delhi”. Penned by Amit Anand, a cashier in a small confectionery shop in Keshavpuram, the tagline was selected out of 12,000 entries of a competition organized by Delhi government and Delhi Tourism department. German Bakery blast: Himayat Beg sentenced to death : On April 18, a Pune court sentenced Indian Mujahideen operative Mirza Himayat Inayat Baig to...

Words: 52705 - Pages: 211

Premium Essay

Term Paper

...performed duly. 16.6 Other facilities A floor of Bangladesh Bank Training Academy is occupied by the disaster recovery (DR) centre. Main purpose of building DR centre is being hampered due to short distance. If data centre gets inactive for natural disaster such as earthquake, flood and other calamities, all activities are carried out through DR site. As a result of branch opening and constructing own establishment in Mymensingh, DR centre can be moved to Mymensingh which is considered as flood and earthquake free area. Last massive flood affecting this area was in 1787 and it was even out of the reach of the devastating flood during 1998. There was no severe earthquake after 1897 in this area. As land is available here, getting government khash land allocation for branch building within or outskirt of the town or personal land purchase will be more convenient. The scope and workload of the Head Office and Motijheel Office of BB, located at the capital Dhaka, have been increasing in line with the gradual increase of financial sector including the number of banks and FIS. To keep pace with this, use of new technology and appointing talented manpower is being ensured. For the same reason, a new branch of Bangladesh Bank has been opened in Mymensingh. As a result of setting up the tenth branch of Bangladesh Bank in Mymensingh, an old and heritage town of the country situated at a short distance from capital Dhaka, considerable number of works of head office and Motijheel office......

Words: 93727 - Pages: 375