Free Essay

Klima I Kultura

In: Other Topics

Submitted By ljupsr
Words 1786
Pages 8
[pic]

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВОДСТВО

Програма за подготовка за испит за директор

Модул
ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Семинарска работa:

К Л И М А И К У Л Т У Р А

Mентор: Kандидат: M-р Благој Трајков Васе Цветков

Струмица, мај 2009 год.

СОДРЖИНА

1. Вовед ............................................................................... 3

2. Структура на училиштето ............................................. 4

2.1. Училишната клима-значаен структурален елемент на внатрешната структура на училиштето .......................... 4

2.2. Фактори за позитивна училишна клима ................... 5

2.3. Каква клима е воспоставена во нашето училиште ... 5

2.4. Функционална култура во училиштето ..................... 7

3. Заклучок ........................................................................... 8

9. Користена литература .................................................... 9

1. В О В Е Д

Во општествено политичкото живеење во една земја, па и во нашата, секој поединец припаѓа во некоја формална или неформална група, заедница, институција или организација. Однесувањето на поединецот во тие интерперсонални односи зависи од многу околности и фактори. Така, најчесто однесувањето на субјектите внатре во секоја организација е одредено-нормирано со посебен акт-статут, кој пак е во согласност, односно не е во спротивност со повисокиот нормативен акт-законот. Значи, организациската култура ги определува и уредува меѓучовечките односи во една организација, која може да носи различен назив, да има различна структура, да опфаќа различни категории и сл. Но, освен со акт нормирани, односите внатре во една организација имаат и свои неофицијални, непишувани и недопирливи елементи, кои влијаат на функционирањето на организацијата. Суштината на училишната култура е во односите меѓу раководството и вработените, од една страна, како и учениците и нивните родители, од друга страна. Некои од проблемите што произлегуваат од тие односи се: начинот на комуницирање, начинот на решавање на конфликтите, учеството на сите субјекти во донесувањето одлуки, начинот на користењето на моќта и власта во рамките на училиштето, начинот на оценувањето на квалитетот и успешноста. Училишната култура се идентификува и преку стилот на поучување, односно начинот на реализација на наставата. Она што пак субјектите во една организација го чувствуваат, перципираат за активностите што се преземаат во организацијата влијае на индивидуалната мотивираност и задоволството од работата, но и на заедничката и тимската работа. За таа цел, училишната клима мора да има активности од аспект на тоа колку добро лидерот ги определува приоритетите и целите, што очекува од вработените, каков е системот на награди и казни, колку лидерството е компетентно, колкава е слободата во одлучувањето и сл.

2. СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО

Училиштето како специфичен организациски систем го карактеризираат три компоненти: 1. Надворешната структура на училиштето, 2. Однесувањето на директорот и 3. Внатрешната структура на училиштето Во надворешната структура спаѓаат: институционалната рамка на училиштето, верувањата, вредностите и очекувањата на заедницата, верувањата, вредностите и очекувањата на директорот. Внатрешната организација на училиштето ја сочинуваат три компоненти: -организација и реализација на наставата, -училишната клима, -култура на училиштето. Организацијата и реализацијата на наставата во работата на училиштето е основната функција на училиштето и преку неа се постигнуват поставените воспитно-образовни цели на различно ниво.

2.1. Училишната клима-значаен структурален елемент на внатрешната структура на училиштето

Поимот училишна клима, всушност значи создаден амбиент во кој се реализира наставниот процес, кој покрај материјално-техничките предуслови ги опфаќа меѓусебните односи на сите директни и индиректни учесници во реализацијата на тој процес. Рурки и Смит училишната клима ја опишуваат како „структура, процес и клима од вредности и норми коишто ги канализираат наставниците и учениците во насока на успешно предавање и учење, зголемувајќи ја ефективноста на организациската поставеност на училишната зграда“. Училишната клима практично е одраз на тоа како во едно училиште се чувствуваат и однесуваат вработените, учениците, родителите и другиот персонал.

2.2. Фактори за позитивна училишна клима

Развивањето на позитивна училишна клима бара воспоставување на добра организациска структура која ја карактеризираат определен број на фактори, меѓу кои како поизразени и актуелни се постојаната контрола и евалвација на учениците и поголемото учество на родителите во работата и животот на училиштето. Создавањето на добра клима обезбедено преку уверувањето дека секое дете може да биде добар ученик, мора да има јака основа во организациската структура и односите внатре во училиштето изразени преку: колегијалноста, градењето заемна почит и доверба, соработката, чесноста, другарувањето, отвореноста, комуникативноста, флексибилноста, самокритичноста, културата на однесување, самоконтролата во комуникацијата, одговорноста, толерантноста, несебичноста, точноста, совесноста, доследноста и многу други елементи. Откако училиштето ги осознало своите слаби и јаки страни и откако сите субјекти во училиштето ја сработиле „домашната задача“ на создавање позитивна училишна клима, тогаш ќе кажеме дека во училиштето се воспоставени: пријатна средина за работа, систем на вредности и систем на наградување, атмосфера на рд и дисциплина, добра соработка со родителите, позитивни ставови кај персоналот, систем за донесување и спроведување на одлуки, систем на отворени и чесни комуникации.

2.3. Каква клима е воспоставена во нашето училиште

УЧИЛИШТЕТО - ВРСКА МЕЃУ УЧЕЊЕТО И ЖИВОТОТ! - Клучот е во мене! - Секое дете, секоја шанса, секој ден! - Вкотвени во одличноста! - Достигаме заедно се` повисоко и повисоко! - Учиме низ љубов и смеа! - Кога влегувам на оваа врата, подготвен сум и да научам! - Биди најдобар што можеш!

Училиштето во кое сум на работа е училиште со дваесеттина паралелки, во кои настава се изведува за ученици од прво до деветто одделение. Воспитно-образовната работа ја изведуваат триесеттина наставници, а административно-техничкиот персонал брои девет вработени. Гледајќи го училиштето од неговата внатрешна поставеност, ќе кажам дека во поголемиот негов дел постои добра училишна клима и воспоставени добри интерперсонални односи помеѓу наставниците, учениците и родителите. Во последните три-четири години училиштето остварува своја мисија и визија, кои како нормирани одредби од годишната програма за работа успешно допринесуваат за позитивната клима во училиштето. Мисијата на училиштето е да воспостави позитивен тон и однос кон учењето и образованието, да се востановат и остварат цели кои ќе доведат до тоа да дојде до израз пошироката слика за животот, да го задржи фокусот врз наставниците и учениците, и да се подобрат дисциплината и постигањата на учениците. Не дека немало и нема конфликти, или недоразбирања. Но, во духот на заедничката цел, да се оствари оптимално учество во реализацијата на воспитно-образовната работа, сите субјекти-и давателите на услуги и корисниците на услуги се заинтересирани училиштето да биде пријатна и уредна средина за работа. Раководството со сета своја моќ и власт се обидува да воспостави ефективно училиште, а конфликтите и недоразбирањата да ги намали или отстрани. Последната одлука за подобрување на воспитната компонента во училиштето ги опфати сите субјекти, а мерките и активностите беа реализирани во заедничка соработка, со успешна меѓусебна комуникација и големо ниво на воспоставена отвореност и доследност. Кои промени се потребни за подобрување на училишната клима во нашето училиште? Некогаш можеби малку е потребно, но треба да бидат исполнети и некои предуслови за подобрување на училишната клима. Од досегашното искуство и идентификувани потреби, помеѓу другото, ценам дека за подобрување на соработката со родителите, потребно е да се определи и уреди посебна просторија за средба на наставниците и родителите, каде во пријатна атмосфера и индивидуално, родителот и наставникот ќе комуницираат отворено.

2.4. Функционална култура на училиштето

Одредбите на Годишната програма за работа во едно училиште се во согласност со донесениот развоен план и соодветствуваат на надлежностите на органите и телата на училиштето, утврдени со статутот на училиштето. Така, во програмата за работа, меѓу другите составни делови, одредени се и потребата од постојано образование и усовршување на наставниот кадар, се води сметка за внатрешните и надворешните ресурси, се одржува и развива традицијата на училиштето и се поставуваат основи за високи постигања на наставниците и учениците. Но, колку тоа е извршливо, како субјектите во училиштето се снаоѓаат со промените и како менаџментот реагира, се прашања кои во праксата даваат различни одговори. Така, училиштето може да се претвори во заглавено училиште, неефективно и статично училиште. Ќе се зачаури во внатрешните конфликти и процеси и тешко ќе излезе на крај да може да го воспостави нормалниот тек на работата. Во праксата, на пример се покажа еден интересен феномен во врска со стручното усовршување на наставниот кадар. Во екот на пријавувањето и изработката на распоред за обука за компјутери, наставниот кадар од повозрасна структура немаше желба за обука. Тоа негирање на потребата за обука сигурно дека ќе допринесеше и за лоши услови за работа и стихијни и неквалитетни предавања. Виновникот за оваа состојба е надворешна наметната одредба, но и лоша мотивација, лошо водство и слаба тимска работа. Така, училишната култура формално-правно ќе постоеше како декларативна одредба во извештајот за работа на училиштето, дека наставниот кадар се едуцирал, се обучил и дека постигањата на учениците затоа ќе се подобриле. Оваа учебна година, со воведувањето на одредбите за екстерното проверување на учениците и причинско-последично наградувањето односно казнувањето на наставниците, произлезе и една интересна појава: средниот успех на учениците на првото полугодие од оваа учебна година видно е намален во однос на средниот успех од минатата учебна година. Тоа, велат наставниците, се должи на воведените стандарди и критериуми за оценување на учениците, а никако да се признае дека „стравот лозје чува“, па тоа произлегува од стравот дека одредени наставници може да бидат казнети, ако оценката од реалното оценување е помала од оценката од екстерното оценување за две оценки.

Познати се последиците од реакцијата на учениците од завршните години, кои ја нарушија училишната клима и култура. Очигледно е дека не беа развиени условите за практикување на училишната култура преточена во одредбите на законот и правилниците за екстерно проверување на учениците и оценувањето на наставниците. Системот на поддршка на „новото“ однесување, поставеност, извршување на задачи и целисходноста не се разви во саканата насока, а новата култура не можеше да биде операционализирана.

3. ЗАКЛУЧОК

Сонот на секое училиште, на сите негови субјекти е да биде успешно училиште, училиште меѓу првите во општината, регионот, државата. Многу нешта го определуваат местото на училиштето во тој „невидлив“ натпревар. Најчесто тоа се учеството на разновидни натпревари и освоените награди, признанија и пофалници во колективните спортови или индивидуалното учество на учениците. Секако дека и постигнатиот успех на учениците на крајот од учебната година може да го рангира училиштето како успешно училиште. Досега такво истражување и сознание на ниво на држава не е добиено. Дали тој сон на училиштето е остварен во соодветна училишна клима и култура, дали субјектите ја почувствувале припадноста во организацијата, дали степенот на меѓусебното разбирање бил на високо ниво, дали... дали. Теоријата е применлива само ако наставниците, учениците и нивните родители ја следат училишната култура преку нејзината определеност, нејзината визија и операционализација. Училиштето да добие ранг на „подвижно“, „ефективно“ училиште. Училишната клима пак, сама по себе не може да се изгради. Подреденоста на стандардите, успешното водство, успешното разрешување на конфликтите, одговорноста, наградувањето и поддршката во сите сегменти на воспитно-образовниот процес треба да допринесат училишната клима да ја следи визијата и мисијата на училиштето, а сите вклучени субјекти да бидат мотивирани и задоволни.

4. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Петковски Н.К., Алексова А.М., „Водење на динамично училиште“, Биро за развој на образованието, Скопје 2004 2. Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2008/09 година, 3. Работни материјали од подготовка на директорски испит,

Similar Documents

Free Essay

Least Mastered Skills

...CALABARZON Division of Rizal DISTRICT OF RODRIGUEZ I LEAST MASTERED SKILLS IN ARALING PANLIPUNAN / HEKASI THIRD PERIODIC TEST Least Mastered Skills in Grade 1 1. Natutukoy ang mga alituntunin ng paaralan. 2. Natatalakay ang kahalagahan ng pag-aaral ( Nasasabi ang maaring maging epekto ng nakapag-aral sa hindi nakapag – aral. 3. Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan. 4. Naipapakita ang pagbabago ng sariling paaralan sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan at iba pang likhang sining. Least Mastered Skills in Grade Two 1. Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. 2. Nasasabi ang mga sanhi at bunga at pagkasira ng likas na yaman ng kinabibilangang komunidad. 3. Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas na yaman ng komunidad. 4. Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya. 5. Nasasabi ang katangian ng mabuti at di mabuting pinuno. 6. Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad 7. Nakapagbibigay ng mga mungkahi at dahilan upang palakasin ang tama, maayos at makatwirang pamumuno. Least Mastered skills in Grade Three 1. Naipaliliwanag na ang mga salik heograpikal katulad ng lokasyon at klima ay nakaimpluwensya sa pagbuo at paghubog ng mga......

Words: 553 - Pages: 3

Free Essay

Thesis Questionnaire in Brigada Eskwela

...Rehiyon 1 – Rehiyon ng Ilocos   Ang Rehiyon ng Ilocos ng Ilocos – ay matatagpuan sa hilagang-kanluran bahagi ng Luzon. Mga Lalawigan at Kabisera: 1. Ilocos Norte – Laoag 2. Ilocos Sur – Vigan 3. La Union – San Fernando (sentro ng rehiyon) 4. Pangasinan – Lingayen Topograpiya ng Rehiyon – bulubundukin at mabundok, may malawak na kapatagan din Mga halimbawa ng ilog na matatagpuan sa rehiyon: ü  Abra River ü  Agno River ü  Aringay River ü  Bacara River ü  Buboc River ü  Bauang River ü  Bued River ü  Cabugao River ü  Laoag River   Panahon na nararanasan ng rehiyon: 1. Tuyo (dry) – mula Nobyembre hanggang Abril 2. Basa (wet) – mula Mayo hanggang Oktubre Ang mga mamamayan dito ay halos Ilocano. Sila ay kilala bilang masisipag at matitipid. Mga Kilalang Mamamayan Mula sa Rehiyon ng Ilocos 1. Diego Silang - Siya ay nakilala dahil siya ang unang namuno ng himagsikan sa pamahalaang kolonya ng Espanya. 2. Gabriela Silang - Siya ang kabiyak ni Diego Silang. 3. Elpidio Quirino - isang pulitiko at ang ika-anim na pangulo ng Pilipinas 4. Ferdinand Marcos - ika-sampung pangulo ng Pilipinas 5. Fidel V. Ramos - ika-labing tatlong pangulo ng Pilipinas Mga Katutubo sa Rehiyon: Tingguian o Isneg Ang Tingguian ay nakuha mula sa kataga ng Tingue, na nangangahulugan na mountaineers   Likas na Yaman Mineral ng Rehiyon ü  asbestos ü  ginto ü  apog ü  tanso ü  silica ü  bakal ü  manganese ü  chromite ü  luwad ü  limestone ü  semento   Palay – ang pangunahing...

Words: 1930 - Pages: 8

Free Essay

Mmmmmmm

...Ang Klima Ang daigdig ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay. Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaaya-ayang atmospera at sapat na sinag ng araw, init at tubig upang matustusan ang pangangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Mahalaga ang papel ng klima, ang kalagayan o kondisyon ng atmospera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon din sa panahon, distansiya mula sa karagatan, at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakararanas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanang nagtataglay ng iba’t ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Kabilang sa mga ito ay ang mga rainforest, coral reef, at mangrove swamp. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa isang pook, tulad ng disyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang nap Paksa: Heograpiyang Pantao Saklaw ng heograpiyang pantao (human geography) ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, at pangkat-etniko sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Wika Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. May 7,105......

Words: 6009 - Pages: 25

Free Essay

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

...KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN PANIMULA Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa......

Words: 4088 - Pages: 17

Free Essay

Bla Bla

...interes ang pagsusuri kung bakit magkakaiba ang paraan ng pagtanaw o pagtanggap ng mga grupo ng tao sa iisang penomena, gayong pareho ang biological make – up ng ating mga pandama. Marahil, dito nga pumapasok ang impluwensya ng tinatawag nating kultura, na sa isang simpleng paliwanag ay ang paraang napili ng isang grupo ng tao para mag-organisa at maunawaan ang bawat bagay o penomena na nakapaloob sa kanilang realidad. Kumbaga, nagkakaiba ang mga tao dahil sa kulturang kinabibilangan nila, at nagkakaroon ng afiniti ang mga taong pareho ang kultura, dahil inaafirm ng pagkakatulad na ito ang knailang identidad bilang myembro ng iisang grupo. Dahil nga sosyal ang kalikasan ng tao, mas magaan para sa kanya ang makibaka sa kanyang realidad nang may kasama, kaysa nag-iisa. Nagiging kumplikado, pero mas interesting, ang senaryo kung tatanggapin natin na sa lob mismo ng isang lipunang may iisang kultura ay makikita rin natin ang mga ramipikasyon ng kulturang ito, ayon sa halimbawa sa edad, panlipunang estado, relihiyon, o gender ng mga tao. At dahil madala at intensive ang interaksyon nating mga Filipino sa ibang taong myembro ng ibang kultura, makikita rin natin ang penomena ng pagtatagisan ng mga kultura. Sa bawat interaksyon natin sa ibang kultura, napipilitan tayong mag-explore ng mga teritoryong kapwa pamilyar sa atin at sa kanya na isang banyaga, para maging matagumpay ang negosasyon, para marealays ang orihinal na layunin ng ating pakikipag-ugnayan. aking limitasyon, dahil......

Words: 4800 - Pages: 20

Free Essay

Mr, Sead Dzananovoc

...Univerzitet u Novom Sadu Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - ACIMSI Centar za Menadžment u sportu Studijski program Menadžment u sportu Opšte informacije Poslediplomske magistraske studije iz Menadžmenta u sportu Univerzitet u Novom Sadu organizuje i realizuje od školske 1999. Ove studije usmerene su na osposobljavanje stručnih i naučnih kadrova za rad u sportskim ustanovama i organizacijama, u naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama u oblasti sporta. Multidisciplinarni pristup omogućuje studentima da dobiju šira znanja iz raznih naučnih disciplina i modernih metoda istraživanja u menadžmentu koja neposredno doprinose poboljšanju njihovih stručnih potencijala, sposobnosti i veština za menadžerske funkcije, kao i za razvijanje i unapređivanje tih funkcija u konkretnim sportskim okruženjima. Studije obuhvataju najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, oraganizacije javnih ustanova, psihologije i komunikacije u sportu, sociologije sporta, metodologije istraživanja u sportu. Plan omogućuje fleksibilan pristup profesionalnim preferencijama studenata u pogledu sticanja i produbljivanja znanja u određenim oblastima menadžmenta u sportu kroz izborne predmete i seminarske radove. Ne samo programi pojedinačnih predmeta, već i angažovanje naučnika sa raznih fakulteta u izvođenju nastave i izradi master radova izražavaju multidisciplinarni karakter studija ♦ Koodrinator: Dr Dragan......

Words: 3133 - Pages: 13

Free Essay

Education

...Mga dapat gawin Republic of the Philippines DEPARTMENT OF EDUCATION Region VI- Western Visayas DIVISION OF NEGROS OCCIDENTAL Cottage Road, Bacolod City ARALING PANLIPUNAN I (Unang Markahan sa Unang Baitang) S.Y. 2015-2016 I. Panuto: Basahing mabuti ang mga hinihinging impormasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ipinakilala ni Ana ang kanyang sarili sa harap nag klase. Alin sa sumusunod ang dapat niyang isabi? A. Ang pangalan ko ay si Ana De Belen B. Si Ana ako C. Ako si Ana Tinanong ng guro si Rex. “Ilang taong gulang ka na? Alin dito ang tama niyang isagot? A. Nasa unang baitang ak B. Ako ay may anim na taong gulang na po. C. Si Rex po ako Nawawala si Carla sa mall at umiiyak siya nang biglang lapitan ng “Security Guard” Nawawala ka ba , saan ka nakatira? “ tanong ng guard. Alin sa sumusunod ang isasagot ni Carla? A. Ipinanganak ako noong Ika -3 ng Enero taong 2008 B. Nakatira po ako sa Kalye Rizal, Barangay Mabini C. Ako po si Carla. Isa-isang tinanong ng bisita ang mga mag-aaral kung saan sila nag-aaral. Alin sa kanila ang sumagot ng wasto. A. ako ay anim na taong gulang B. Ako ay nakatira sa Barangay Rizal C. Ako ay nag-aaral sa Paaralng ng Sto. Rosario. II. Panuto: Piliin ang mukha na pangpapakita ng iba't – ibang damdamin. Iguhit ito sa papel MalungkotMasayaNagulat ______________ 5. Binulaga ka ng iyong kaklase. ______________ 6. Dumating si tatay may dalang bagong laruan. ......

Words: 6898 - Pages: 28

Free Essay

International Management

...This script was made by: [pic] MEĐUNARODNI MENADŽMENT 2006. 1. TEORIJE MEĐUNARODNE TRGOVINE I REZULTATI EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA RELEVANTNI ZA MEĐUNARODNI MENADŽMENT Pristupi izvorima komparativnih prednosti Prilikom analize teorija međunarodne trgovine polazi se od teorije apsolutnih prednosti A. Smitha, koja je neposredno vezana za međunarodnu podelu rada. A. Smith dolazi do zaključka da bi bilo nerazumno za jednu zemlju da proizvodi ona dobra koja može da jeftinije nabavi iz drugih zemalja u razmenu za svoje proizvode. U uslovima slobodne trgovine koja omogućava da se svaka zemlja specijalizuje u onoj vrsti proizvodnje za koju postoje najpovoljniji uslovi. Smithova teorija se zasniva na radnoj teoriji vrednosti - proizvodi vrede onoliko koliko je u njima inkorporirano društveno potrebnog rada i u toj razmeri se i razmenjuju na tržištu. A. Smith je nerealno pretpostavio potpunu mobilnost faktora proizvodnje. D. Ricardo – Zemlja će se u međunarodnoj razmeni specijalizovati u onoj proizvodnji u kojoj, iako je skuplja, proizvodi relativno najmanje skupo, odnosno u onoj proizvodnji u kojoj, iako jeftinija, proizvodi relativno najjeftinije. Pri tome se posmatra odnos proizvodnja/faktor. G. Haberler unosi u teoriju spoljne trgovine princip graničnih troškova. Po G. Haberleru do izvoza dolazi kada su granični troškovi dodatne proizvodnje u jednoj zemlji niži od odgovarajućih graničnih troškova dodatne iste proizvodnje u drugim zemljama, ako se uključe......

Words: 14018 - Pages: 57

Free Essay

Alry

...EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole                                                      ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Stručni tim za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: Esma Sarajlić Fadila Mešanović Suvada Muftić Niđara Maglajlija Elbisa Zečević februar, 2013. godine      Sadržaj 1. UVOD ................................................................................................................................................................................... 1  2. Opći ciljevi ispita i  ishodi znanja ......................................................................................................................................... 1  A) JEZIK ................................................................................................................................................................................ 1  B) KNJIŽEVNOST .................................................................................................................................................................. 2  3. Vrste zadataka i ocjenjivanje  .............................................................................................................................................. 2  . 4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE .................................................................................................................................................. 2  ZADACI ......

Words: 11012 - Pages: 45

Free Essay

Intelektualni Kapital

...OPĆENITO 2.1.DEFINICIJA I POJAM INTELEKTUALNOG KAPITALA Sam koncept intelektualnog kapitala se pojavljuje devedesetih godina prošloga stoljeća u trenucima kada tržišna vrijednost poduzeća počinje višestruko prelaziti vrijednost njegove ukupne finansijske i materijalne imovine. Određena istraživanja su se provodila i prije ovog razdoblja, ali je činjenica da je pravu revoluciju u domenu proučavanja intelektualnog kapitala izazvao američki ekonomista Thomas A. Stewart koji je i danas vodeći istraživač na tom području. On je svojim radom udario temelje novom konceptu definirajući intelektualni kapital kao: „znanje, vještine i sposobnosti zaposlenih; od istraživačkog tima pa sve do manualnih radnika koji su razvili hiljade raziličitih načina za poboljšanje efikasnosti poduzeća. Intelektualni kapital je kolaboracija; zajedničko učenje poduzeća i njegovih klijenata, koji stvara čvrstu sponu između njih i koja osigurava njihovu dugoročuno uspješnu poslovnu saradnju.“ Intelektualni kapital predstavlja znanje zaposlenih koje oni pretvaraju u vrijednost na tržištu a koje se u ovom slučaju definira kao informacije i vještine koje su navedeni stekli bilo iskustvom ili obrazovanjem, odnosno teoretsko ili praktično razumijevanje nekog predmeta. Analogno tome, bez obzira koliko inteligentni i pametni uposlenici određenog poduzeća postojali na tržištu, ako ne uspiju iskoristiti svoje potencijale da bi prodali svoje znanje na tržištu, onda će taj potencijal i ostati samo......

Words: 3353 - Pages: 14

Free Essay

Management

...Úvod do managementu Co je to management? Souhrn všech činností, které je potřeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace. Trojí význam slova management 1. Specifická aktivita (profese) – vertikální a horizontální propojení (vazby podřízenosti/nadřízenosti, spolupráce se stejně postaveným spolupracovníkem) 2. Skupina řídících pracovníků (personifikace pojmu) 3. Vědní disciplína (s prvky umění) Klíčová slova: management, manažer, manažerské funkce, úrovně managementu, prostředí managementu Rozdíl mezi managementem a řízením – pokud jsou dobře chápány, tak mezi nimi rozdíl není. Management – – – – – − − − − − – – – Souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace Umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba Umění rozdělit práci jiným Soubor názorů zkušeností doporučení přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení cílů organizace (podnikatelských záměrů) Mobilizace a aktivace všech zdrojů a podstupování rizik s cílem dosáhnout žádoucích přínosů pro řízenou instituci Specifické aktivity zaměřené na to, aby lidé dělali, co je třeba „tah na branku“ – vše je podřízeno cíli při zohlednění výkonnosti organizace Priority, hierarchie cílů Rychlé změny, turbulentní globalizované prostředí (prostředí náhlých, prudkých změn s riziky globalizace) Riziko – identifikace, podstupování, respektování, minimalizace Manažeři první linie......

Words: 14249 - Pages: 57

Premium Essay

Attitude Towards English, Filipino and Fil – English Code Switching Amongst Grade - 10 Students of Gonzaga, Cagayan

...Educational Management _______________________ by MICHEL T. URBI March, 2015 Chapter 1 THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction Social Studies play a very important role in the modernization of mankind. It is therefore that students should acquire sufficient knowledge on it. Over the past years, social studies as a subject, educators have noted that students in many schools in the Philippines are still considered low in their achievements. Empirical studies like the Ramos, R. Survey (1980) show that there has been deterioration in the students’ achievement because of the focus in dealing with the subject social studies. The Ramos, R Survey by a group of Filipinos researchers found that pupils in elementary Sibika at Kultura in 1979 are more behind, and the high school students of Araling Panlipunan are years behind their counterparts in history of mankind, early civilization, government, taxation and economics in dealing with reasoning as a logic and explaining through what is happened to connect to the present times. Interested in the subject is being encouraged by teachers, but despite the resultant increase in interest, symposia and fora, as well as the abundance of approaches and materials, our educational system is plagued of the students with seemingly inherent adverse reaction towards the subjects. This condition is alarming to educators considering the pervading influence of social science in most of the avenues of man’s life. It is......

Words: 7504 - Pages: 31

Free Essay

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Free Essay

No One

...| | |Konsepto ni Rizal ng "Tao" at ng "Lipunan" | | |ni Ronda Chu Casaclang | | | | | |      Ayon pag-aaral ni Cesar Majul,  ang pangunahing pananaw ni Rizal sa "tao" ay bilang isang nilalang na moral at ang | | |"lipunan" bilang sistema ng ugnayang moral. Ang teorya ni Rizal sa tao at lipunan ay may dalawang mithiin. Una, nais niyang | | |ikintal at palaguin sa isipan ng kanyang mga kababayan ang pagkakaroon ng moral na dignidad. Pangalawa, ninais niyang mgahain | | |ng apela sa Espanya upang bigyan ng pagkilala ang mga karapatan ng mga Pilipino. Kanyang pinanindigan na ang pag-unlad ng moral| | |na dignidad ng mga Pilipino ay ang paangunahing sangkap sa pagtaguyod ng ilang pangunahing reporma at sa pagkilala ng kanilang | | |karapatan, ito'y paawang hinihiling sa pamahalaan ng Espanya. Ang konsepto ni Rizal ng "tao" at "lipunan" ay ginagabayan ng | | |tatlong pangkabuuang prinsipyo. Una, ang tao by nature ay nagtataglay ng natatanging intelektwal at moral na kakayahan. | | |Ikalawa, ang mga kakayahang ito ay may natural na agos tungo sa pag-unlad, pag-unlad na sa pagkakahulugan ay kabuuang pag-unlad| | ...

Words: 6956 - Pages: 28

Free Essay

Analysis of Demand

...UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA ANALÝZA DOPYTU PO CESTOVNOM RUCHU VO VYBRANOM STREDISKU CESTOVNÉHO RUCHU Bakalárska práca Evidenčné číslo Študijný program: Cestovný ruch Študijný odbor : 8.1.1. Cestovný ruch Pracovisko: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Ivana Šimočková Banská Bystrica, 2012 Ivana Spírová ČESTNÉ VYHLÁSENIE Vyhlasujem, že som bakalársku prácu s názvom „Analýza dopytu po cestovnom ruchu vo vybranom stredisku cestovného ruchu“ spracovala samostatne, pod odborným vedením vedúceho bakalárskej práce, na základe vlastných poznatkov a s použitím uvádzanej literatúry. V Banskej Bystrici dňa 31. 5. 2012 ........................................... ABSTRAKT SPÍROVÁ Ivana, 2012. Analýza dopytu po cestovnom ruchu vo vybranom stredisku cestovného ruchu [Bakalárska práca]. Ivana Spírová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania. Vedúci práce: ..................................................... Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Banská Bystrica, 2012. ABSTRACT OBSAH ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK HDP UNWTO Svetová organizácia cestovného ruchu CR cestovný ruch Pozor na formát a zarovnanie tabuliek v texte, veľkosť písma v nich,...

Words: 8550 - Pages: 35