Free Essay

Kokorikulum

In: Social Issues

Submitted By nishanambiar
Words 11418
Pages 46
Aktiviti kokurikulum memberikan seribu kebaikan kepada pelajar tetapi pelajar me mberikan seribu alasan untuk menyertainya. Huraikan perkara di atas. Kokurikulum merupakan satu aktiviti luar kelas yang melibatkan aktiviti persatua n, pakaian seragam dan sukan. Kegiatan ini telah diberi penekanan oleh kerajaan untuk memastikan semua pelajar memberi perhatian yang serius terhadap hal ini. C uma pembabitan pelajar dalam kegiatan luar kelas ini tidak begitu memberangsangk an terutama daripada aspek keikhlasan hati mereka untuk menjalankan aktiviti ter sebut. Jadi, memang ada banyak penyebab yang mendorong pelajar tidak berminat un tuk menyertai aktiviti kokurikulum ini. Aspek masa yang terlalu banyak diberikan untuk menjalani latihan yang melibatkan kokurikulum ini sering dipersoalkan ole h pelajar. Ramai yang menganggap masa yang terlalu panjang itu membazir dan elok dipenuhi dengan pembacaan buku untuk persiapan peperiksaan. Pelajar juga memben ci aktiviti luar kelas ini kerana masa petang mereka terpaksa dihabiskan di seko lah padahal mereka sepatutnya sudah boleh kembali ke rumah untuk bersantai. Oleh itu, keengganan pelajar terbabit dalam aktiviti ini banyak bergantung pada fakt or masa. Malah, pertimbangan untuk menyertai kokurikulum ini turut ditentukan ol eh sikap pelajar yang menganggap aktiviti ini tidak memberikan sebarang impak po sitif kepada diri mereka. Pandangan mereka ini dikukuhkan dengan kegagalan merek a peroleh markah dalam peperiksaan yang diadakan oleh pihak sekolah. Tindakan ib u bapa yang menegur kegagalan mereka ini menyebabkan mereka terus melupakan atau menganggap aktiviti ini tidak berguna buat mereka. Justeru, pelajar tidak suka menyertai kokurikulum kerana mereka beranggapan aktiviti ini tidak memberi sebar ang manfaat untuk pembangunan masa depan mereka. Selain itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum ini semakin rendah kerana aktiviti itu agak terhad d an biasanya disertai oleh pelajar-pelajar yang sememangnya berminat dalam aktivi ti tersebut. Keadaan ini menyebabkan tujuan atau matlamat aktiviti ini tidak ter capai lantaran segolongan sahaja yang menyertainya. Jadi, keadaan ini menyebabka n ramai pelajar tidak berminat untuk menyertainya. Keadaan kehidupan semasa yang serba moden terutama dalam alaf globalisasi ini turut menjejaskan minat pelajar . Mereka lebih bermiant untuk lepak bersama-sama rakan di pusat beli belah darip ada berkawad atau berlari di padang. Kecanggihan kehidupan yang lebih menarik te lah menjadikan pelajar menganggap aktiviti sebegini tidak bersesuaian dengan mas a remaja mereka. Oleh itu, pelajar menganggap aktiviti ini membosankan berbeza a ktiviti lepak yang lebih dianggap menarik.

Kesimpulannnya, aktiviti kokurikulum harus diberi perubahan imej yang drastik. K erajaan harus menjadikan aktiviti ini lebih mesra pelajar dengan cuba memahami k eperluan pelajar terhadap kokurikulum itu. Pelajar perlu haruslah lebih terbuka dalam tindakan mereka menyertai aktiviti yang positif ini. Mungkin pelajar harus melihat kebaikan aktiviti ini terlebih dahulu daripada terus membuat rumusan un tuk menganggapnya sebagai satu aktiviti yang membebankan.

Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita. Jelaskan langkahlangkah u ntuk menyelamatkannya Sejak belakangan ini, pembangunan tanpa batasa kini merupakan perubahan kian pes at berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sekto r perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap ma nusia yang tidak bertanggungjawab ini. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata supaya dapat mengejar kemajuan? Apakah peranan kita sebaga i masyarakat untuk menangani masalah ini? Jadi, alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita dan langkahlangkah yang proaktif perlu diambil untuk memel ihara anugerah ciptaan-Nya. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangan i masalah kebersihan alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini jelas aka n mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Apa yan g dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan pendingin hawa merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat berbahaya kepada masyarakat d i jagatraya. Oleh itu, penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan p ihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dianugerahi oleh Tuhan. Selai n itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspen penjagaan ke bersihan persekitaran. Hal ini penting sebagai langkah menjaga alam sekitar kita . Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang yang telah dibina oleh kerajaa n yang mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Dalam kebanyakan kes, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalam sungai mahupun ke dalam laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan. Sikap pengilang ini bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Implikasi daripada tindakan i ni, undang-undang harus diperketat lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengura ngkan pencemaran alam sekitar. Dalam pada itu, program kitar semula yang diuar-u arkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu mempertingkatkan keseda ran terhadap penjagaan alam sekitar. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula u ntuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang ti dak diperlukan ke dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai co ntoh, bahan buangan boleh diproses menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pemba ziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu.Keadaan ini dikatakan “sambi l menyelam minum air” Melalui cara ini, sumber manusia dan negara dapat menjimat kan kos mereka sekali gus dapat memelihara kebersihan alam sekitar.

Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijaga melalui kempen kesedaran si vik supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar sejak kecil kerana “melentur buluh biarlah daripada rebungnya”. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat diseru unt uk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan ini, sedikit sebanyak langkah ini dap at membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa b ersih dan dijaga. Jadi, kempen kesedaran ini dapat mencapai matlamatnyai apabila semua rakyat sedar akan kepentingan alam sekitar. Secara tuntas, kita harus bek erjasama dan memainkan peranan sewajarnya untuk mengekalkan kebersihan alam seki tar. Kita tidak sepatutnya berpeluk tubuh meletakkan masalah ini di atas bahu ke rajaan dengan semata-matanya. Kerjasama bagai aur dengan tebing yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna. Hasilnya kelak ak an memuaskan hati semua orang. Hal ini sinonim dengan slogan negara “ Negara Ber sih, Rakyat Sihat ”

Amalan Rasuah Punca dan langkah mengatasi? Maksud – membantu seseorang dengan me ngharapkan bantuan balas. Makan suap, duit bawah meja, duit kopi Punca Sikap men gutamakan kebendaan Undang-undang yang tidak ketat Sikap masyarakat yang mengamb ar rasuah sudah menjadi satu budaya hidup Langkah atasi Ketatkan undang-undang K empen kesedaran Menanam sikap bertanggungjawab dalam diri remaja Menjadikan pros es permohonan dan perniagaan lebih telus

Badan kebajikan atau sukarela merupakan satu usaha murni yang dijalankan oleh se gelintir masyarakat. Mereka sedia membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantua n. Cuma badan kebajikan ini masih mengalami pelbagai masalah yang membantutkan u saha kebajikan mereka. Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh badan kebajik an. Badan kebajikan atau sukarela merupakan satu badan yang cuba membantu masyar akat yang memerlukan bantuan. Negara kita masih mempunyai banyak pihak yang meme rlukan pertolongan seperti golongan cacat, ibu tunggal, anak yatim, orang tua, d an golongan daif. Kewujudan badan kebajikan seolah-olah memberi sedikit cahaya k epada golongan terpinggir ini untuk meneruskan kehidupan mereka yang sukar itu. Namun, badan kebajikan sendiri mempunyai pelbagai masalah yang mampu membantutka n usaha murni mereka itu. Masalah yang paling serius mereka hadapi ialah masyara kat negara ini tidak suka membabitkan diri mereka dalam sebarang aktiviti kebaji kan. Rakyat negara ini lebih suka melihat atau menganggap tugas itu sudah dilaku kan oleh orang lain. Mereka tidak mahu terlibat turut dipengaruhi oleh faktor ma sa dan kewangan yang tidak mampu diberikan oleh badan kebajikan. Akibatnya, akti viti badan kebajikan ini dijalankan oleh segelintir masyarakat yang sudah berusi a dan kekurangan tangan untuk menjalankan aktiviti mereka. Ketiadaan sokongan ma syarakat untuk melibatkan diri ini boleh dikaitkan dengan imej badan kebajikan y ang dipandang rendah. Ada pihak menganggap badan kebajikan hanya untuk mereka ya ng tidak mempunyai impian besar atau tanggungan keluarga. Malah, ada badan kebaj ikan yang dianggap oleh masyarakat sebagai mengambil kesempatan dengan memperole h wang tetapi tidak menyalurkannya kepada mereka yang memerlukan. Jadi, badan ke bajikan dianggap kerjaya yang tidak berstatus tinggi. Malah, badan kebajikan aga r sukar untuk memperoleh sumber kewangan pada masa kini. Masalah ini timbul ekor an berlakunya pelbagai dakwaan seperti badan kebajikan menggunakan wang itu untu k kepentingan pekerjanya dan tidak digunakan untuk membantu masyarakat yang meme rlukan. Memang kes seperti ini pernah berlaku tetapi untuk menuding jari ke arah kepada semua badan kebajikan merupakan satu langkah yang kurang bijak. Masyarak at seharusnya memberi peluang supaya badan kebajikan dapat menjalankan tugas mer eka. Tambahan pula, badan kebajikan terpaksa mematuhi pelbagai saluran dan keben aran sebelum mampu menjalankan aktiviti mereka. Lesen badan kebajikan harus dipe rbaharui dan aktiviti mereka seperti derma perlu mendapatkan kebenaran pihak ber kuasa. Memang peraturan ini diwujudkan untuk mengawal penyelewengan berlaku teta pi pihak berkuasa harus memudahkan urusan badan kebajikan mereka. Malah, pihak b erkuasa

seharusnya menyediakan bangunan khas untuk badan kebajikan menjalankan aktiviti mereka tanp perlu membayar apa-apa. Namun, semua ini tidak diperoleh oleh badan kebajikan. Kesimpulannya, badan kebajikan di negara ini memang dalam situasi yan g bahaya. Pertubuhan ini tidak lagi mempunyai apa-apa selain meminta belas kasih an masyarakat untuk turut membantu. Masyarakat harus menyalurkan bantuan berupa kewangan atau tenaga untuk memastikan usaha murni mereka ini akan berterusan ker ana tanpa badan kebajikan nasib golongan terpinggir ini akan menjadi lebih menya yatkan.

Bentuk sumbangan daripada negara maju kepada negara kita. Beri pendapat anda. Dalam era modenisasi ini aspek pembangunan sering menjadi ukuran kejayaans esebu ah negara itu. Lantaran itu timbul pelbagai istilah seperti negara utara dan neg ara maju yang merujuk kepada kejayaan ekonomi serta pembangunan sesebuah ngara i tu. Istilah negara maju juga menjadi satu tiket untuk dipandang tinggi dan dihor mati. Amerika Syarikat, Britain, Jepun, Itali,Perancis dan Kanada merupakan anta ra negara maju yang terkemuka. Namun, ada banyak sumbangan yang mampu diberikan oleh sesebuah negara maju kepada negara lain seperti Malaysia. Sumbangan yang pa ling nyata ialah negara maju menyalurkan pemindahan teknologi kepada sesebuah ne gara itu. Penyaluran teknologi ini penting kerana keupayaan untuk menghasilkan t eknologi itu memakan masa dan pemindahan merupakan kaedah yang paling mudah dan menjimatkan kos terutama kepada negara yang menerimanya. Negara maju pula mampu berkongsi kepakaran dan kemahiran mereka selain menerima imbuhan kewangan teruta ma dalam penerimaan kontrak-kontrak kerajaan yang berkaitan dengan pemindahan te knologi tersebut. Contohnya, Malaysia telah menerima banyak bantuan teknikal dal am industri pembuatan kereta dari Jepun sebelum mampu menghasilkan teknologi sen diri. Pemindahan teknologi ini turut disertai dengan pelaburan asing negara maju tersebut. Pelaburan ini biasanya dalam bentuk pembinaan kilang-kilang atau penu buhan syarikat negara maju itu di negara yang menerimanya. Banyak kawasan perind ustrian bebas cukai di negara ini telah dibuka ekoran kehadiran pelaburan asing yang banyak. Kawasan Mak Mandin, Bangi dan Shah Alam merupakan antara kawasan pe laburan asing yang ketara. Banyak kilang-kilang teknologi tinggi didirikan di ka wasan tersebut. Oleh itu, tanpa pelaburan asing dari negara maju ini sudah pasti kawasan perindustrian itu tidak mampu didirikan. Lantaran itu, lebih banyak pel uang pekerjaan mampu diwujudkan di negara ini akibat kewujudan kilang-kilang mod en itu. Kewujudan peluang pekerjaan ini memastikan lebih ramai negara di Malaysi a mempunyai pekerjaan. Rakyat tiak berasa bimbang mengenai masa depan mereka lag i sebaliknya mereka berasa yakin untuk meneruskan kehidupan di negara ini. Jadi, eadaan tahap hidup masyarakat di negara ini turut berubah kerana mereka mempuny ai wang untuk meningkatkan kualiti hidup seperti kesihatan yang lebih baik dan t ahap pendidikan yang lebih tinggi. Malah, Malaysia turut mengalami perubahan bud aya positif akibat hubungan yang erat dengan negara maju ini. Konsep profesional dalam melaksanakan tugas mula diterapkan dalam pentadbiran negara, penggunaan t eknologi ditingkatkan, cara berpakaian dan sebagainya turut ditiru dari negara-n egara

maju ini. Masyarakat kita juga sudah ada yang mampu berbahasa asing seperti Jepu n dan Perancis kerana menyedari betapa pentingnya bahasa asing itu dalam kehidup an mereka sekarang. Jadi, bukan sahaja ngara maju memberikan bantuan kewangan da n teknologi malah budaya masyarakat negara ini turut mengalami perubahan atau as imilasi yang menarik. Secara tuntasnya, negara kita Malaysia sememangnya menerima banyak impak positif daripada sumbangan negara-negara maju ini terutama dari Jepun. Kejayaan demi ke jayaan telah kita capai akibat keupayaan kita untuk meneroka dan mengubahsuai te knologi yang diterima itu dalam bentuk yang lain pula. Mungkin suatu hari nanti kita tidak bergantung lagi kepada negara maju ini kerana kita pula sudah menjadi negara maju yang menyalurkan teknologi sendiri kepada negara yang memerlukannya .

Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sema kin gusar. Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang tercetus. Apakah itu ke s buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras u gut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh ses eorang terhadap pemangsanya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini, kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seper ti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan, masyarakat dan lain-lain lagi. Menurut kaj ian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pel ajar dan semakin serius masalahnya. “Jika tidak kerana angin masakan pokok bergo yang”. Oleh itu, setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kapada masalah kes bu li ini. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada p elajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. Mereka sanggup berbuat de mikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. Selain itu, ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin kapada anak juga m enjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. Di samping itu, para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikut-ikut p erbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. Pengawasan y ang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain.

Bak kata pepatah ‘tiada penyakit yang tiada penyembuhnya’.Terdapat pelbagai lang kah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini.A ntaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekol ah harus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan mela lui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, Pendidik an Sivik dan sebagainya. Dengan itu, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan bul i ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklu mat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Selain itu, ceramah atau kempen seperti ke mpen anti-buli juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari sema sa ke semasa bagi menyedari para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli . Aktiviti seperti kuiz tentang kes buli juga boleh dilaksanakan sebagai salah s atu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. Namun begitu, pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekol ah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperke tat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar sup aya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. Hal ini kerana par a pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah ma salah kes buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan info yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain aga r semua pelajar tahu akannya. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pa ndai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh deng an perbuatan kawannya. Contohnya, jika kawannya minat membaca buku, maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan membaca bersamasama. Perkara ini sama juga j ika kawan pelajar itu sentiasa melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. Di sam ping itu, para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usa ha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang

ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan di ri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat di atasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala, pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatas i masalah itu dengan bersungguhsungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes i tu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa de ngan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya un tuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan ja lan keluarnya. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelaj ar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan seba gai iktibar kepada pelajar yang lain. Selain itu, ibu bapa juga memainkan perana n yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menam pilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kel akuan ibu bapa mereka kerana pada tanggapan anak mereka, perbuatan ibu bapa adal ah sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapa n anak-anak sahaja, sedangkan mereka juga sering mengejek, menghina orang dan se bagainya. Bak kata pepatah ‘bapa borek, anak rintih’, ‘ketam mengajar anaknya be rjalan lurus sedangkan dirinya berjalan senget’. Tambahan pula, di samping menge jarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja, ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberika n belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi se perti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hat i dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama.

Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin m elahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebag ai khayalan sahaja. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga aka n tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. Hal ini kerana para pela jar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa d epan. Bak kata peribahasa Melayu ‘pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara’. O leh itu, semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha mena ngani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang pen uh dengan onak duri ini. Semoga berkat daya usaha yang gigih, kita dapat melahir kan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangs a di persada dunia.

Setiap orang mempunyai hobinya yang tersendiri. Ada banyak pendapat yang mengata kan bahawa mempunyai hobi membawa banyak kesan baik. Pada pandangan anda, apakah fungsi-fungsi hobi dan usaha-usaha untuk menggalakkannya. Setiap individu mempunyai hobinya yang tersendiri. Ada yang suka memancing, ada yang suka bersukan, ada yang minat berlumba, ada yang gemar mendaki gunung dan b erbagai-bagai hobi. Semua orang mempunyai alasan tersendiri yang menyebabkan mer eka melakukan semua hobi itu. Jadi, apakah fungsi-fungsi hobi dalam kehidupan ki ta dan usaha-usaha untuk menggalakkannya terutama dalam kalangan remaja? Elok ki ta semua renungkan. Sesungguhnya hobi memastikan masa senggang seseorang itu dip enuhi dengan baik. Masa memang emas dan harus digunakan sebaik mungkin. Hobi mem udahkan kita menghabiskan masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Aktiviti r iadah ini memang nampak mudah dan tidak menarik tetapi mempunyai kesan yang mend alam kerana memastikan masa seseorang itu digunakan sebagaik mungkin. Ada masa u ntuk bekerja, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk berhibur dan masa untuk ri adah. Selain itu, aktiviti hobi mampu menajamkan pemikiran seseorang itu. Sesuat u hobi itu hanya mampu dilakukan melalui perancangan dan kebolehan yang tertentu . Masa, teman yang akan dijemput dan kekerapan melakukan hobi harus ditentukan d ahulu. Jadi , kekerapan melakukan sesuatu aktiviti itu menjadikan seseorang itu kritikal fikirannya terutama untuk memastikan hobinya lebih baik dan berkesan un tuk jangka panjang. Minda sihat dan fizikal turut menjadi lebih kuat untuk mengh arungi kehidupan moden yang penuh cabaran ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk menggalakkan aktiviti hobi ini. Langkah awal ia lah kerajaan menjalankan lebih banyak kempen tentang sesuatu hobi itu. Kempen in i sudah pasti menyedarkan orang ramai tentang kepentingan mempunyai hobi dan ter tarik untuk melakukan sesuatu sebagai hobi akhirnya. Kerajaan harus menjalankan kempen ini dengan menggunakan artis atau idola suka yang mampu menarik minat rak yat untuk mencontohi mereka menjalani aktiviti tersebut. Kempen ini harus dijala nkan secara berterusan dan bukannya bermusim. Malahan, tempat atau kemudahan untuk memudahkan aktiviti hobi dijalankan harus d itambah. Tempat seperti padang bola sepak, gelanggang badminton atau mungkin pad ang biasa di bina dengan lebih banyak. Kewujudan tempat yang sesuai untuk melaku kan aktiviti ini menyebabkan lebih mudah untuk masyarakat menjalankan hobi merek a. Situasi ini turut memudahkan berkembangnya aktiviti ini di seluruh negara.

Jadi, hobi memang harus dimiliki oleh semua orang tanpa mengira usia, pangkat da n asal-usul. Aktiviti positif ini akan memberi banyak kesan baik kepada individu dalam aspek kesihatan mental dan fizikal seseorang itu.. Kehidupan kita juga me njadi lebih bermakna dan menarik untuk diteruskan dari hari ke hari. Sudahkah an da semua melakukan hobi anda hari ini?

Sistem rangkaian pengangkutan awam di negara ini cuba disatukan tetapi usaha itu masih di peringkat awal untuk menilai kejayaannya. Terangkan kemelut yang melan da sistem pengangkutan awam di negara ini. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren R ingan (LRT) dan monorel. Memang sudah ada banyak usaha yang dilakukan untuk meny atukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh lagi. Oleh itu, pelb agai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami un tuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini. Sudah pasti dilema u tama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangkutan awam kita ialah harganya yang mahal. Kadar tambang terutama teksi dan LRT dianggap oleh masyarak at sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sistem pengangkutan itu. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam terutama LRT agak kura ng dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pengangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Jadi, kemelut utama ini harus diselesaikan oleh keraja an jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. Se lain itu, kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan awam yang tidak cekap. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas t idak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat suk ar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Mas alah penjagaan bas, LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini ke rana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. Oleh itu, masyarakat bukan sahaja me nyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga kegag alan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. K alau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan, contohnya antara monorel dengan LRT a tau antara bas dengan monorel. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang terg anggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan a wam yang lain pula.

Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan, sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat. Maka, satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. Malah, pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja mereka seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan a wam di jalan raya yang dibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan p engangkutan awam ini. Sikap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej ne gatif kepada semua pekerja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. S esungguhnya, semua pekerja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk mema stikan mereka lebih mesra pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. Kesimpu lannya, masalah pengangkutan awam ini memang banyak dan sudah lama serta masih g agal diselesaikan. Situasi ini berlaku kerana kurangnya kesungguhan pihak keraja an untuk mengambil langkah awal dalam menanganinya. Ketika masyarakat semakin gu sar dengan mutu perkhidmatan pengangkutan awam, kerajaan pula terus berdiam diri dan hanya bertindak apabila isu itu menjadi tatapan masyarakat dalam media mass a negara. Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas dalam kemelut in i.

Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang. Pada alaf baru ini, ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. Dalam ka langan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai te rutamanya kerajaan. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Batawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat pentin g sekali. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk m embentuk masyarakat penyayang. Sehubungan dengan hal itu, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada an ak-anak. Namun begitu, terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mer eka. Hal ini kerana, ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidaup dan k ekayaan. Oleh itu, ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anakanak mereka pada alaf globalisasi ini. Di sini saya memberi contoh ibu bapa bole h membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan dan men gurangan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. Jadi, impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak s emenjak kecil lagi. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Se baliknya, ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anak-anak d alam didikan agama. Hal ini kerana, mereka beranggapan didikan agama tidak penti ng dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. Oleh itu, ibu bapa sewajarny a menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. Misalnya, menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak m ulai. Di samping itu, mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada a nak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. Jelaslah, hasrat i bu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Malahan, ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. Ringkasnya, sikap ibubapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di nega ra ini. Seiring dengan itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kep ada anak-anak. Namun demikian, terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk . Contohnya, menjadi penangih dadah, pencuri, penjengah, perogol dan sebagainya. Hal ini jelas, mereka akan mengalami kesempatan

wang dan tekanan emosi. Bak kata pepatah “ bagai acuan begitulah kuihnya”. Hal i ni demikian, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anakanak sejak ke cil lagi. Umpamanya, mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Ringkasnya, peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyar akat yang berguna pada alaf globalisasi ini. Tuntasnya, semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk m emupuk masyarakat penyayng. Justeru, peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendak lah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak be lakangan ini.

Karya sastera mampu mencorakkan minda pembaca. Berikan komen anda tentang pernya taan tersebut. Karya sastera merujuk hasil penulisan yang meninggikan budaya sesuatu masyarakat itu. Karya yang berunsur sastera juga dikatakan mempunyai unsur pengajaran posi tif dan mampu memberi satu kesedaran kepada setiap pembacanya. Sajak, novel, pan tun, gurindam, cerpen dan seloka antara contoh karya sastera. Sememangnya karya sebegini berupaya untuk mematangkan pemikiran seseorang itu terutama golongan re maja. Karya sastera sering mengupas kemelut sosial yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan mungkin bakal berlaku dalam sesebuah masyarakat. Keadaan ini menyebabkan pe mbaca mengetahui sesuatu kemelut itu dengan lebih baik dan faham impak yang timb ul. Pembaca tidak lagi melihat kemelut hanya daripada satu aspek sahaja tetapi m emahami dan mengakui pelbagai faktor menjurus kea rah kemelut tersebut. Jelaslah , karya sastera memberi satu informasi yang berguna kepada pembaca dalam melihat kehidupannya. Lantaran itu, karya sastera mampu memberi kesedaran kepada pembaca. Kesedaran in i timbul setelah membaca karya-karya yang benar-benar mengusik jiwa mereka. Nove l Bukit Kepong mampu menyebabkan pembaca tertanyatanya sebab mereka tidak menyer tai pasukan polis atau pembaca mula melihat anggota polis dengan satu pandangan baru yang positif. Jadi, tanpa karya sastera mungkin masyarakat tidak mengalami apa-apa perubahan minda. Penggunaan bahasa dalam karya sastera memang mengagumkan. Pemilihan katanya begi tu indah dan menyentuh naluri kita. Keindahan bahasa itu melambangkan keyakinan masyarakatnya terhadap bahasa sendiri. Kemahiran berbahasa ini sudah pasti membe ri impak yang positif kepada pembaca jua. Sesungguhnya, karya sastera menyebabka n pembaca memiliki pengetahuan bahasa yang luas dan berguna dalam kehidupannya s erta kerjaya mereka. Penulis yang menulis karya sastera sering menggunakan pengalamannya sendiri keti ka menghasilkan karya mereka. Pengalaman itu mampu dikongsi bersama

oleh pembaca. Pengalaman yang baik, sedih, gembira, dan unik ini seolah-olah ber laku antara penulis dan pembaca. Keadaan ini memberi satu bentuk hubungan periba di antara penulis dan pembaca yang memudahkan sesuatu karya itu difahami oleh pe mbaca. Situasi ini menghidupakan masyarakat untuk menjadi satu entity yang berpe rasaan kemanusiaan sejagat. Masyarakat yang tiada pilih kasih dan mementingkan d iri. Namun, tidak dinafikan karya sastera mempunyai kelemahannya. Karya sastera serin g dikatakan membosankan, tidak menepati cita rasa remaja, terlalu panjang, sukar difahami, tidak melambangkan realiti kehidupan dan banyak lagi alas an yang dib erikan. Keadaan ini menyebabkan karya sastera dipinggirkan oleh masyarakat terut ama remaja yang lebih suka sesuatu yang pantas dan mudah difahami. Hari demi har i jumlah pembaca karya sastera semakin menghilang. Kesimpulannya, karya sastera memang penting dalam kehidupan masyarakat moden. Cuma karya sastera harus beruba h paradigma mereka. Karya sastera harus mencari jalan untuk menembusi minda rema ja. Kejayaan karya sastera memahami keperluan remaja bakal memastikan karya murn i ini terus hidup subur dalam sanubari masyarakat kita. Sanggupkah kita melihat karya sastera hilang di persada dunia ini?

Novel sudah menjadi satu perkara penting dalam kehidupan remaja. Biasanya remaja suka membaca novel yang berunsur cinta. Jelaskan kebaikan-kebaikan dan keburuka n membaca novel. Novel merujuk bentuk penulisan yang panjang dan memaparkan pelbagai ragam kehidu pan manusia. Novel memang menjadi aspek penting dalam kehidupan remaja terutama novel berunsur cinta yang mengasyikkan jiwa remaja. Cuma membaca novel mampu mem bawa impak positif dan negatif yang harus diberi perhatian. Aktiviti membaca sudah pasti membuka minda remaja terhadap sesuatu isu yang dipa parkan dalam novel yang dibaca.Tema yang digarap oleh penulis itu sememangnya be rkaitan dengan isu semasa realiti dan ini memberi satu bentuk pemahaman yang mud ah kepada remaja. Novel menjadi isu semasa itu sesuatu yang mudah difahami tetap i dibentangkan dalam bentuk cerita yang lebih bersesuaian dengan diri remaja. Ol eh itu, semakin banyak novel yang dibaca semakin luaslah minda remaja. Amalan membaca novel ini turut menjadikan seseorang itu lebih memahami konsep sa stera dengan lebih yakin. Penggunaan bahasa yang diksi oleh penulis sudah pasti akan memberi satu rangsangan kepada pembacanya. Kesantunan bahasa yang digunakan mencungkil naluri pembaca untuk mengetahui maksud perkataan yang dipilih oleh p enulis novel itu. Sudah pasti tindakan ini akan memastikan pembaca mempunyai kol eksi kosa kata yang banyak. Malah, aktiviti membaca novel membolehkan seseorang itu menghabiskan masa senggangnya dengan lebih berfaedah. Pembacaan novel memerl ukan seseorang itu menumpukan perhatian yang jitu untuk satu masa yang panjang. Biasanya sehari atau mungkin beberapa hari diperlukan untuk menghabiskan sesebua h novel itu. Jadi, membaca novel menyebabkan masa remaja dihabiskan dengan baik tanpa melibatkan kegiatan yang tidak baik. Namun, pembacaan genre sastera ini turut membawa kesan buruk iaitu mengabaikan t ugas sebagai pelajar. Masa yang panjang untuk membaca novel menyebabkan pelajar akan melupakan tanggungjawabnya untuk belajar atau membuat kerja sekolah yang pe nting itu. Masalah ini semakin kronik apabila remaja itu membaca lebih banyak no vel dalam tempoh yang lama. Kesannya, pencapaian pelajar terbabit mungkin akan t erus merosot. Kesimpulannya, membaca novel memang baik tetapi impak buruknya tur ut wujud. Seseorang remaja itu perlulah pandai menilai dan memilih jenis novel y ang sesuai dengan usia mereka.Pembacaan yang meluas dalam kalangan remaja turut membina satu kelompok remaja negara yang berpengetahuan luas dan memiliki pemiki ran yang kritis.

Karangan kedatangan pekerja asing USAHA-USAHA PENGAWALAN • Mengetatkan kawalan d i pusat-pusat/pintu masuk negara • Mengenakan bayaran levi/cukai • Mengehadkan p embabitan warga asing dalam sektor pekerjaan tertentu sahaja Namun, kalau soalan karangan menumpukan aspek keburukan, sila rujuk contoh di bawah: KEBURUKAN • Ka dar jenayah semakin meningkat • Mengurangkan peluang mendapatkan pekerjaan di ka langan rakyat tempatan • Wang negara dibawa keluar dengan banyak Manakala kesan baik ialah: KEBAIKAN • Memenuhi keperluan tenaga buruh negara terutama dalam sek tor yang tidak diminati penduduk tempatan • Meninggikan imej negara • Wujud pers aingan yang sihat

Karangan berikut berkaitan dengan kesan akibat kedatangan pekerja asing. Kehadir an pendatang asing telah membawa pelbagai masalah kepada rakyat di negara ini. C uma kesan-kesan ini turut menimbulkan pelbagai spekulasi mengenai pendatang asin g ini. Jelaskan kesan-kesan baik dan buruk yang timbul daripada kehadiran pendat ang asing ini. Tenaga kerja asing memang telah menjadi satu isu yang hangat dipe rkatakan kini. Ada masyarakat yang menganggap pekerja asing ini penting dan ada yang menganggap mereka sebagai pengacau yang harus dibuang jauh. Keadaan ini dib urukkan dengan isu ini turut dimainkan oleh media massa yang memang menagguk di air keruh. Jadi, adakah pekerja asing hanya membawa kesan buruk atau memang ada hikmah disebalik kehadiran pekerja luar negara ini? Sememangnya kehadiran pekerj a asing ini sama ada sah atau secara haram mampu memenuhi keperluan sumber tenag a buruh negara yang memuncak. Dalam proses mencapai sebuah negara maju, Malaysia mengalami perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga menyebabkan pasaran buruhny a memerlukan pekerja yang ramai. Dalam masa yang sama penduduk tempatan tidak me minati sektor pekerjaan tertentu yang kritikal seperti perladangan dan pekerja a sing datang memenuhinya. Malah, kehadiran pekerja asing itu turut menjadikan pek erja tempatan satu saingan yang menarik. Persaingan ini menyebabkan pekerja temp atan berasa mereka harus meningkatkan kemampuan diri mereka sebaik mungkin agar tidak diganti oleh pekerja asing ini. Pekerja tempatan akan bekerja lebih baik, meningkatkan kemahiran mereka, mencari ilmu yang lebih sesuai dan tidak menimbul kan masalah seperti mogok. Keadaan persaingan seperti ini menyebabkan ekonomi ne gera diminati oleh pelabur asing. Imej negara turut meningkatkan kerana sudah pa sti masyarakat antarabangsa menyedari bahawa kebanjiran pekerja asing ini kerana ekonomi negara yang mantap dan berkembang. Negara dilihat sebagai sanggup berko ngsi kekayaan dengan negara jirannya. Negara akan dilihat sebagai contoh negara yang maju dalam ekonominya. Negara akan dianggap mempunyai pemimpin dan rakyat y ang bersatu dalam mencapai cita-cita

negara. Bukankah ini satu pandangan yang kita harapkan daripada negara luar? Cum a, kehadiran pekerja asing terutama secara haram ini telah menyebabkan kadar jen ayah di negara ini semakin meningkat. Ada pekerja asing yang datang ke sini tida k mempunyai pekerjaan untuk tempoh tertentu dan jenayah menjadi tempat untuk mer eka memperoleh sedikit wang bagi membiayai kehidupan diri dan keluarga. Jadi, sm eakin ramai pekerja asing semakin tinggilah kebarangkalian untuk meningkatnya je nayah di negara kita. Sudah pasti kejadian jenayah ini akan menyukarkan kehidupa n rakyat biasa. Selain itu, pekerja asing yang bekerja di sini setiap bulan meng hantar wang balik ke negara asal mereka. Keadaan ini menyebabkan wang itu tidak digunakan untuk membangunkan semula ekonomi negara. Sebaliknya, wang negara digu nakan untuk menjana ekonomi negara asal pekerja asing itu. Wang negara digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga pekerja asing itu. Keadaan ini tidak sihat t erutama untuk jangka masa panjang atau ketika negara dalam kegawatan ekonomi. Ke simpulannya, pekerja asing ini boleh memusnahkan dan menyelamatkan negara. Mungk in jawapannya bukan kepada jumlah pekerja asing tetapi cara mengawal kedatangan mereka, cara menentukan sektor pekerjaan untuk mereka dan mungkin tempoh bekerja untuk mereka di negara ini. Ringkasnya, masalah ini akan terus menghantui kita buat sekian lama.

Kempen nilai-nilai murni yang dijalankan oleh kerajaan mula mendapat perhatian m asyarakat. Pelbagai kempen yang dilaksanakan memang baik. Huraikan kepentingan m emupuk nilai murni ini. Usaha kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam hati nurani rakyatnya telah mula menampakkan hasil. Usaha melalui iklan, kempen, dan dasar kerajaan t elah memberi satu nafas baru kepada masyarakat untuk menjadi satu masyarakat ber tamadun yang mampu menjadikan negara kita lebih baik untuk didiami. Jadi, memang nilai-nilai murni memiliki kepentingan dalam pembentukan masyarakat. Generasi m uda yang dipupuk dengan nilai murni mampu mematuhi semua peraturan atau norma ya ng ditetapkan oleh masyarakat. Naluri generasi muda yang suka memberontak dapat dikawal melalui nilai-nilai murni yang mementingkan disiplin dalam usaha mematuh i peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, memang satu perkara baik kalau nilai mu rni mampu menjadikan generasi muda sebagai satu golongan yang mematuhi peraturan negara. Lantaran sikap generasi muda yang mematuhi peraturan dapat dijelmakan m elalui sikap mereka yang tidak terbabit dalam sebarang aktiviti berunsur jenayah atau tidak bermoral. Kita tidak lagi mendengar remaja terbabit dalam peras ugut , terbabit dalam dadah, atau menjadi mat rempit. Remaja akan menjadi satu golong an yang dihormati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Bukankah ini satu kejayaan nilai-nilai murni yang diterapkan oleh kerajaan? Malah, hubungan antara kaum dapat dieratkan kerana dalam pemupukan nilai murni memang ditekankan perasaan saling hormat antara kaum. Semua kaum akan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh kaum lain tanpa menimbulkan sebarang isu sensitif kepada kaum la in. Keadaan ini menjamin keadaan negara dalam suasana yang harmoni dan sesuai un tuk pertumbuhan ekonomi. Orang memberi, kita berasa, orang berbudi, kita berbaha sa.

Tambahan pula, imej negara akan terus dijulang oleh masyarakat antarabangsa. Rak yat negara ini akan dilihat sebagai masyarakat yang unik kerana moden tetapi men gekalkan budaya yang baik. Masyarakat juga masih mempunyai disiplin dan berpeiba di mulia. Semua ini akan memberi satu tanggapan positif kepada negara kita. Raky at kita akan dihormati di manamana tempat mereka berada. Kesimpulannya, usaha me nerapkan nilai-nilai murni seperti hormat orang tua, menjaga kesopanan di khalay ak ramai, mengunjungi rumah jiran, dan berinteraksi antara kaum mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yang moden tetapi penuh budaya tersendiri. Usaha ini harus diteruskan kerana generasi muda sering berubah dan keadaan turut berubah tetapi nilai murni akan terus kekal seperti tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan.

Kerajaan telah memberi penekanan terhadap aspek kokurikulum sekolah. Pelajar sud ah mula diwajibkan untuk terlibat dalam aktiviti ini. Malah kemasukan ke univers iti mula menekankan aspek kokurikulum juga. Huraikan. Kegiatan kokurikulum telah dianggap satu aktiviti yang penting tetapi pembabitan pelajar agak mengecewakan . Ada pelbagai faktor yang menyebabkan pelajar tidak mahu melibatkan diri mereka dalam aktiviti ini. Sikap tidak acuh pelajar ini telah menyebabkan kerajaan mew ajibkan kegiatan ini dan menjadi syarat unntuk pemilihan ke universiti. Sebenarn ya, kokurikulum mempunyai banyak kebaikan yang tersirat. Pelajar yang terlibat dengan kokurikulum dapat menyihatkan badan mereka. Peluh y ang keluar dapat menghilangkan toksik badan. Pelajar yang menghadapi era perseko lahan zaman ini memang penuh masalah, jadi pembabitan dalam kokurikulum mampu me ngurangkan tekanan ini. Kegiatan yang dijalankan itu mampu mengalih fikiran pela jar sejenak daripada persiapan peperiksaan mereka yang penuh dengan penghafalan dan membuat latihan. Minda mereka dapat berehat sebentar apabila melakukan aktiv iti yang berbeza iaitu kokurikulum. Dalam masa yang sama pembabitan pelajar memastikan mereka tidak terbabit dengan aktiviti yang tidak sihat. Kegiatan kokurikulum dilakukan pada masa-masa yang te lah ditetapkan. Penetapan masa ini menyebabkan pelajar terpaksa menguruskan masa mereka dengan bijak. Pelajar yang terbabit dalam aktiviti ini akan mengutamakan aktiviti kokurikulum dan pembelajaran mereka. Ringkasnya, mereka kekurangan mas a untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak sihat seperti melepak. Selain itu, pelajar turut dapat menambah keyakinan diri mereka melalui aktiviti kokurikulum ini. Kokurikulum menyediakan satu “medan” yang sesuai kepada pelajar untuk memimpin atau mengetuai sesuatu pertubuhan. Situasi ini memberikan mereka satu keyakinan terhadap kemampuan mereka dalam aspek-aspek tertentu. Mereka mul a menyedari bakat yang ada dan berupaya untuk mengembangkannya serta mengasahnya menjadi sesuatu yang lebih cemerlang lagi seperti memimpin pertubuhan belia, sy arikat dan mungkin juga negara. Malahan, aktiviti kokurikulum membuka minda dan mata pelajar tentang erti persahabatan dan pergaulan. Mereka akan bertemu dengan pelbagai orang dalam menjalankan aktiviti kokurikulum itu. Mereka mengenal jeni s manusia sebenar terutama apabilamenghadapi masalah untuk menganjurkan sesuatu aktiviti. Mereka juga mengenali erti persahabatan yang sejati. Pengalaman ini se mua akan mengajar pelajar erti kehidupan yang tidak boleh mereka peroleh di luar .

Pelajar juga mengetahui banyak perkara baru. Aktiviti dalam pertubuhan berunifor m akan mendedahkan mereka kepada cara-cara untuk menyelamatkan mangsa ketika kec emasan, cara berkhemah, cara memasak dan cara menguruskan perbelanjaan persatuan . Semua ini memberi satu pengetahuan yang berguna kepadapelajar. Ilmu ini turut memberi pelajar satu dimensi baru dalam cara mereka melihat sesuatu pertubuhan a pabila mereka keluar dari sekolah. Kesimpulannya, aktiviti kokurikulum haruslah disertai oleh semua pelajar tanpa s ebarang prasangka buruk. Mereka tidak harus menganggap aktiviti ini akan menghal ang kemajuan mereka dalam peperiksaan. Mereka tidak harus menyalahkan kokurikulu m kalau mereka tidak memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Mere ka seharusnya melihat aktiviti ini sebagai satu proses pembelajaran yang harus d ialami oleh semua orang sebagai sebahagian daripada proses kehidupan kita sebaga i manusia.

Isu mat rempit Maksudnya – Pelumba haram Langkah mengatasi? Ketatkan penguatkuasaan seperti sekatan jalan raya lebih keta t terutama di kawasan berisiko tinggi untuk dijadikan kawasan perlumbaan. Menget atkan pemberian lesen motosikal terutama kepada remaja. Menjalankan kempen kesed aran terutama kesan negatif mat rempit Menjalankan lebih banyak program untuk re maja seperti mewujudkan litar khas untuk mereka berlumba

Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Masyarakat semakin kecewa dengan keg agalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jelaskan punca-punca dan langka h mengatasinya. Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sek olah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan h angat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pe lajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibubapa era globalisasi ini. Ibubapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggungjawab mereka mendidik a nak yang dahagakan kasih sayang mereka. Akibatnya, pelajar terbabit mencari jala n keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menari k perhatian ibubapa mereka. Sesungguhnya, kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi. Sementara itu kemunculan media massa turut mendor ong masalah ini memuncak dengan drastik. Kelakuan yang tida senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Kebanyaka n masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonto n sebelum ini. Jadi, disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pe lajar yang terus merosot itu. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai raka n yang sebenar. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbandi ng ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Ringkasnya, rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan dra stiknya. Tambahan pula, kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ada pihak se kolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama s ekolah terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh t ak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semak in berani melakukan kesalahan disiplin.

Oleh itu, cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningk atan masalah disiplin pelajar. Malah, ketiadaan program selepas sekolah yang ses uai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. Program yan g menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat belibelah dan terjemurus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Masa yang mereka habi skan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin. Kemelu t ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa me reka. Ibubapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan pe ribadi mereka dalam kerjaya. Ibubapa harus memberi ruang kepada anak untuk menja di manusia yang berhemah tinggi. Ringkasnya, ibubapa penting dalam membanteras i su disiplin ini. Kesimpulannya, kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan ole h masyarakat. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal c adangan sahaja. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata.

Modal Insan? Maksudnya – Golongan remaja yang harus memiliki sikap positif Sumbe r manusia yang mampu bersaing dalam dunia globalisasi Manusia yang memiliki keup ayaan untuk membangunkan negara Peranan keluarga bentuk modal insan Memberi teladan yang baik Memberi kemudahan yang sesuai seperti pendidikan dan kewangan Memberi kasih sayang yang cukup Peranan kerajaan Mewujudkan suasana negara yang sesuai untuk perkembangan minda remaja Mewujudkan peluang kerja yang cukup

Negara kita mempunyai pelbagai kaum yang memiliki hari perayaan tersendiri. Pada majlis perayaan ini, semua kaum akan merayakannya bersama-sama. Pada pendapat a nda, apakah kebaikan-kebaikan perayaan ini disambut bersama-sama Negara kita dik enali sebagai syurga perayaan kerana mempunyai banyak perayaan yang disambut ole h masyarakatnya yang berbilang kaum. Kita mempunyai Tahun Batu Cina, Hari Raya, Krismas, Deepavali dann banyak lagi perayaan yang disambut oleh penduduk negara ini. Perayaan ini telah memberi satu dimensi baru kepada masyarakat kita dan lua r tentang erti perayaan sebenar. Kepelbagaian perayaan di negara ini turut membu ka banyak kebaikan kepada negara dan masyarakat yang mendiami negara tercinta in i. Kesan yang paling ketara ialah perayaan ini telah meningkatkan hubungan dan inte raksi antara penduduk yang berbilang kaum ini. Semua pihak memahami dan terlibat dalam perayaan yang disambut oleh kaum lain. Lawatan ke rumah terbukaa yang dia malkan telah mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi, kekerapan interaksi ini men yebabkan wujudnya perpaduan yang utuh di negara ini yang menjadi sanjungan masya rakat luar. Selain itu, golongan remaja mampu memahami erti perpaduan kepada negara ini. Mer eka yang tidak mengalami kesusahan ketika era awal kemerdekaan mungkin memandang enteng perpaduan. Namun, apabila mereka melihat suasana perayaan barulah mereka memahami dan menyanjungi erti perpaduan. Keadaan ini menyebabkan remaja yang di lahirkan merupakan remaja berwawasan dan terbilang. Semuanya garagara wujudnya p erayaan yang pelbagai di negara ini. Cuba bayangkan tiadanya sambutan perayaan d i negara ini? Pandangan masyarakat terutama orang luar turut berubah. Negara akan dilihat seba gai mempunyai keunikan perayaan yang tidak mampu dilihat di negara lain. Kepelba gaian perayaan ini memberi satu bentuk unik dalam pandangan orang asing terhadap negara ini. Lantaran itu kehadiran pelancong asing turut bertambah kerana merek a ingin dan berpeluang melihat pelbagai perayaan dalam sebuah negara daripada pe rgi ke beberapa negara untuk melihat pelbagai perayaan. Malaysia satu negara tet api banyak perayaan. Malahan, kepelbagaian perayaan ini menyebabkan ekonomi nega ra terus berkembang. Keadaan ini wujud kerana pelbagai pesta pembelian akan dija lankan untuk setiap perayaan yang disambut oleh masyarakat di sini. Kekerapan ma syarakat negara untuk berbelanja setiap kali perayaan amatlah tinggi dan memberi ruang kepada ahli perniagaan untuk mengaut keuntungan. Sudah pasti situasi ini menjana pertumbuhan ekonomi negara.

Kesimpulannya, perayaan yang ada di negara kita bukanlah sesuatu kekangan tetapi satu rahmat yang harus digunakan dengan sebaik mungkin. Kita harus menjadikan p erayaan itu sebagai cubaan untuk merapatkan hubungan dan mengurangkan perbezaan antara kaum. Kalau itu mampu diccapai sudah pasti kemakmuran negara akan berkeka lan. Sememangnya Malaysia sebuah negara yang melambang erti benua Asia kerana me mpunyai pelbagai keturunan dan perayaan.

Bangsa membaca bangsa berilmu sering menjadi cogan kata sesuatu majlis ilmu teta pi rakyat negara ini masih terbelakang dalam aspek pembacaan. Kita dikatakan han ya membaca satu buku sahaja setahun. Terangkan langkah-langkah untuk meningkatka n minat membaca dan kesankesan positif yang timbul daripada pembacaan ini. Masya rakat kita memang tidak suka membaca kerana menganggap aktiviti ini sebagai memb osankan. Kajian menunjukkan bahawa rakyat negara ini hanya membaca sebuah buku s etahun berbanding negara-negara lain yang boleh mencecah 8 buku setahun. Keadaan ini sudah pasti amat memalukan kita semua kerana ketika kita mahu dianggap sebu ah negara maju, kadar pembacaan kita terlalu rendah. Agaknya elok kita menilai k eutamaan kita dalam menjalani kehidupan seharian. Antara langkah yang boleh diam bil untuk menangani kemelut ini ialah kerajaan menurunkan harga buku terutama bu ku ilmiah. Penurunan harga ini membolehkan lebih ramai membeli dan dapat membaca . Harga buku yang rendah turut menyebabkan seseorang dapat membuat rujukan lebih banyak buku terhadap sesuatu perkara. Ketika ini, harga buku yang terlalu mahal menyebabkan masyarakat menganggap membeli buku sebagai satu kerja membazir dan berbau golongan atasan. Tambahan itu, kerajaan harus memberikan banyak insentif kepada penerbit atau syarikat buku untuk menghasilkan lebih banyak buku. Insenti f dalam bentuk pengecualian cukai, keuntungan dan pemberian permit penerbitan ha rus diberikan tanpa sebarang gangguan birokrasi. Pemberian ini akan menyebabkan lebih banyak penerbit baru muncul kerana mereka yakin perniagaan mereka akan men gaut keuntungan. Selain itu, pembukaan lebih banyak pembukaan perpustakaan akan memberi galakan kepada masyarakat untuk membaca. Kewujudan perpustakaan menyebab kan seseorang senang untuk mendapatkan ruang untuk membaca. Tiada lagi alasan un tuk tidak membaca kerana ketiadaan perpustakaan terutama di kawasan pedalaman. P erpustakaan bergerak juga harus ditambah dengan drastik kerana perpustakaan ini mampu menjalankan peranannya dengan berkesan terutama di kawasan yang padat pend uduk dan terlalu jauh. Kesan positif yang timbul ialah seseorang yang banyak mem baca itu akan mengetahui banyak perkara baru. Ilmu yang mereka peroleh dapat dig unakan dalam kehidupan seharian mereka. Kemahiran berfikir seseorang turut menin gkat dengan baik. Mereka juga mampu melihat dan membandingkan sesuatu perkara it u dengan lebih mendalam dan objektif. Keadaan ini memudahkan mereka untuk membua t keputusan yang betul dalam tindakan mereka. Manakala pembacaan untuk pelajar m emudahkan mereka untuk menjawab

dengan baik dalam peperiksaan. Pembacaan yang mendalam menyebabkan pelajar itu m emahami sesuatu perkara dengan lebih meluas. Idea dan kebolehan untuk memahami s esuatu soalan berkait rapat dengan kadar pembacaan seseorang pelajar tersebut. K ejayaan sudah pasti akan mereka peroleh dalam peperiksaan yang diduduki oleh mer eka. Kesimpulannya, pembacaan seharusnya menjadi sebahagian daripada kehidupan k ita yang tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Membaca juga perlu dijadikan aktiv iti sihat bersama-sama keluarga. Ibubapa harus memberi teladan yang jelas dalam aspek ini kerana biasanya anak-anak akan mengikut jejak langkah orang tua mereka . Mungkin selepas ini kita semua akan membaca?

Negara kita mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan budaya atau adat resam mere ka yang tersendiri. Budaya atau adat resam ini telah menjadi satu identiti kepad a kaum tersebut. Pada pendapat anda, apakah kepentingan budaya atau adat resam i ni kepada masyarakat dan negara kita. Salah satu kelebihan negara kita ialah mas yarakatnya yang berbilang kaum. Kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, dan ber dozen-dozen kaum minoriti yang lain terutama di Sabah serta Sarawak. Situasi ini menyebabkan negara kita mempunyai pelbagai adat atau budaya yang menarik untuk diperhatikan. Malah, adat atau budaya yang unik ini mempunyai banyak kepentingan jika dihargai dengan sewajarnya. Sebenarnya, budaya yang unik ini memang wajar dihargai kerana budaya inilah yang menonjolkan sesuatu kaum itu. Tanpa budaya in i sesuatu kaum itu akan kehilangan identitinya buat selama-lama. Budaya yang dia malkan itu seperti memakai pakaian tradisional, makan menggunakan tangan, pergi ke kubur ketika hari raya dan sebagainya turut menimbulkan rasa bangga kepada pe ngamal budaya kaum itu. Individu yang terbabit akan berasa mereka telah berjaya mengekalkan budaya turun-temurun nenek moyang mereka selama ini. Selain itu, tin dakan individu tertentu menghargai budaya ini menjadi satu cara yang paling muda h untuk mempamerkan rasa mengormati generasi tua daripada generasi muda. Budaya memakai pakaian tradisional menjadi satu kaedah yang mudah untuk diamalkan oleh remaja dalam usaha mereka mengekalkan budaya tradisional ini. Remaja bukan sahaj a mamu membuktikan rasa hormat mereka tetapi turut menerima penghargaan generasi tua lantaran sanggup mengekalkan budaya. Salah satu kepentingan mengekalkan bud aya ialah budaya mempunyai nilainilai murni dan sikap menghormati. Kedua-dua sik ap ini sudah hampir terkikis daripada diri remaja negara ini. Remaja sudah mula memanggil ibu bapa mereka dengan nada yang kasar, lari dari rumah, dan suka mema rahi orang tua. Jadi, pengekalan dan pengamalan budaya ini sudah pasti akan meno njolkan rasa hormat dan sikap atau jati diri remaja yang murni. Remaja akan menj adi individu yang terbilang.

Malah, sikap menghargai budaya memastikan sesuatu budaya kaum itu tidak akan lup ut ditelan zaman. Lihat sahaja budaya bekerjasama menjalankan kenduri sudah mula hilang sedikit demi sedikit lantaran masyarakat kita lebih suka menggunakan per khidmatan katering. Atas alasan mudah, kita sudah melupakan budaya bekerjasama k etika mengadakan kenduri yang mempunyai banyak impak positif tetapi penat itu. U saha mengekalkan budaya kaum sudah pasti akan mengembalikan nostalgia majlis ken duri yang dijalankan secara meriah. Tambahan pula, pengamalan budaya ini memasti kan peraturan dan saling bergantung anggota masyarakat diamalkan. Untuk mencapai perpaduan, semua kaum harus mengekalkan budayanya kerana melalui budayalah kita bersatu. Sikap hormat antara satu sama lain menyebabkan kita tidak akan cuba me nyakiti kaum lain atas perkara-perkara yang remeh. Sebaliknya, penghargaan terha dap budaya menguatkan semangat perpaduan kita. Kesimpulannya, budaya atau adat s esuatu kaum itu merupakan satu khazanah yang arus dipertahankan oleh rakyat nega ra ini. Usahlah kita terlalu memandang ke arah kemodenan sehingga menganggap bud aya sendiri sudah lapuk atau tidak sesuai lagi. Kita harus melihat budaya sebaga i satu alat yang mampu membentuk kita ke arah kemodenan yang lebih baik lagi iai tu kemodenan rohaniah dan kebendaan. Mungkin selepas menguasai budaya barulah ki ta boleh menganggap diri kita sudah mencapai kemodenan hidup.

Kadar obesiti dalam kalangan rakyat di negara ini dikatakan semakin meningkat. K eadaan ini berkaitan dengan tahap kesihatan rakyat yang semakin diabaikan. Jadi, apakah cara-cara yang mampu dilakukan oleh kita sebagai rakyat biasa untuk menj aga kesihatan. Kesihatan dianggap perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Tahap kesihatan menentukan keadaan kehidupan yang dijalani oleh seseoorang itu. Semaki n baik kesihatan seseorang itu semakin mudahlah mereka mengharungi kehidupan mer eka. Malah, ada kajian yang mengaitkan kesihatan yang baik memastikan produktivi ti seseorang itu meningkat. Ada banyak kaedah yang boleh digunakan untuk memasti kan kesihatan seseorang itu bertambah baik. Kesihatan ditentukan oleh pemakanan seseorang. Itulah antara katakata hikmah yan g sering kita dengar mengenai penjagaan kesihatan. Pengambilan makanan atau diet yang seimbag memastikan badan menerima khasiat yang diperlukannya. Diet yang be tul sepanjang kehidupan seseorang itu menyebabkan kesihatannya terjamin. Cuma, k ita agak sukar untuk mengamalkan perkara yang baik ini untuk jangka masa panjang kerana tahap kesihatan itu sukar diperoleh dalam masa yang pantas dan agak berb eza mengikut pandangan seseorang. Bukan sahaja diet penting tetapi penjagaan kebersihan turut berperanan besar unt uk menghalang penularan penyakit. Diri seseorang haruslah bersih dan kawasan tem pat tinggal juga dipantau tahap kebersihannya. Malah, kawasan sekeliling turut d iberi perhatian untuk memastikan semuanya dalam keadaan bersih daripada penyakit berjangkit. Semua tindakan ini akan memastikan seseorang itu tidak diserang pen yakit berjangkit seperti taun. Selain itu, aktiviti luar harus dilakukan. Senaman ringan dua atau tiga kali sem inggu sudah mampu memberikan tahap kesihatan yang baik. Imunisasi seseorang turu t meningkat melalui aktiviti senaman ini. Peluh yang keluar membuang sisa toksik yang tidak diperlukan oleh badan. Dalam masa yang sama senaman ini turut mengur angkan tekanan atau stres yang dialami oleh seseorang itu. Stres sering dikaitka n dengan kadar kematian yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat moden t erutama di negara ini. Seseorang itu harus menjalani pemeriksaan doktor yang kerap. Pemeriksaan doktor setahun sekali memang digalakkan tetapi pemeriksaan ini boleh ditingkatkan jika seseorang itu mempunyai sejarah keluarga yang berisiko tinggi. Tindakan ini meny ebabkan

sesuatu penyakit dapat dikesan lebih awal dan menerima rawatan yang sewajarnya. Malahan, kecepatan mengesan penyakit akan dapat menghalang seseorang itu menderi ta dengan lebih teruk. Kesimpulannya, menjaga kesihatan merupakan satu tindakan yang sepatutnya dilakuk an oleh semua orang. Penjagaan kesihatan zaman ini juga dianggap menelan belanja yang banyak kerana kesihatan telah dijadikan sebagai satu kegiatan ekonomi. Ses eorang itu perlulah bijak dalam menangani isu ini supaya tidak tertipu kerana ti dak ada harta yang mampu membeli kesihatan yang baik. Harta yang penting dalam d iri manusia ialah kesihatannya bukannya wang ringgit kerana kita boleh hidup tan pa wang tetapi tanpa kesihatan, nyawa kita akan melayang.

Karangan Pelancongan - Peranan Pelajar dalam Menjayakan Kempen Melawat Malaysia. Pelancongan Peranan pelajar dalam menjayakan kempen melawat Malaysia? Terlibat d alam aktiviti kempen tersebut. Melancong di dalam negara Membeli karf tangan bua tan negara Menulis surat kepada sahabat luar dan dalam negara mengenai keindahan negara

Penduduk desa telah dinasihatkan supaya membuat barangan kraf tangan untuk dijua l kepada masyarakat. Namun, masih ada pihak yang mempertikaikan usaha mereka ini . Jelaskan sebab-sebab mereka berpendapat usaha penduduk desa ini sia-sia. Pendu duk desa sudah mula memberikan perhatian terhadap penghasilan kraf tangan teruta ma untuk dijual. Sikap positif mereka ini telah didorong oleh tindakan kerajaan yang giat memberi galakan supaya mereka menjalankan aktiviti kraf tangan ini unt uk menambah pendapatan mereka. Cuma yang menyedihkan ialah masih ada suara-suara sumbang yang menganggap tindakan penduduk desa ini tidak akan berjaya. Jadi, ap akah pencetus yang menyebabkan ada segelintir pihak yang memandang rendah usaha penduduk desa ini? Anggapan yang paling mudah ialah golongan ini memandang renda h mutu kerja penduduk desa. Pada firasat mereka, kualiti yang diperlihatkan sela ma ini masih di takuk lama yakni tiada perubahan drastik seperti reka bentuk dan penggunaan warna produk. Mereka menganggap aktiviti sampingan penduduk desa yan g memang tidak mengutamakan kualiti. Pada mata golongan ini, kualiti barangan lu ar negara sahaja yang lebih baik walaupun anggapan mereka itu jauh daripada kebe narannya. Faktor yang kedua sudah pasti aspek pemasaran kraf tangan penduduk des a itu sendiri. Pihak yang memandang rendah aktiviti ini mengutarakan ketiadaan u saha-usaha konkrit untuk memasarkan hasil kraf tangan ini terutama di pasaran an tarabangsa. Ketiadaan usaha ini atau lebih tepat lagi agensi khas untuk memasark an kraf tangan telah membantutkan pasaran kraf tangan negara. Mereka mahu keraja an menubuhkan sebuah agensi khas untuk tujuan pemasaran sahaja. Selain itu, keku rangan pelancong asing di negara ini turut menjadi alasan golongan yang menentan g usaha membuat kraf tangan ini. Jumlah pelancong asing yang kecil dan kekuranga n minat dalam kalangan pelancong tempatan untuk membeli hasil kraf tangan pada m ereka telah menyebabkan usaha ini tidak perlu diteruskan atau diberi galakan. Me reka berpendapat jumlah pelancong asing yang lebih ramai harus disediakan sebelu m usaha kraf tangan ini diberi galakan yang menyeluruh.

Alasan yang agak mengelirukan ialah ketiadaan sokongan kerajaan dalam usaha meni ngkatkan industri kraf tangan negara. Golongan ini berpendapat kerajaan tidak me mberi galakan yang secukupnya seperti ketiadaan pelepasan cukai keuntungan atau memberi bantuan teknikal dalam usaha menembusi pasaran luar negara. Mungkin golo ngan ini terlalu bergantung kepada kerajaan tanpa berusaha sendiri untuk mencari jalan atau rakan niaga di luar negara dalam usaha mengembangkan pasaran kraf ta ngan negara. Kesimpulannya, agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti KEMAS, Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan harus memandang serius tanggap an negatif segelintir masyarakat kita ini. Agensi kerajaan itu haruslah proaktif dalam membuat perancangan untuk menangani pandangan negatif mereka ini. Mungkin agensi kerajaan ini harus menggunakan pendekatan yang baru atau berbeza dalam u saha untuk meyakinkan masyarakat bahawa kraf tangan negara memang berpotensi unt uk dikembangkan secara komersial.

Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Masyarakat semakin kecewa dengan keg agalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jelaskan punca-punca dan langka h mengatasinya. Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sek olah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan h angat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pe lajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibubapa era globalisasi ini. Ibubapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggungjawab mereka mendidik a nak yang dahagakan kasih sayang mereka. Akibatnya, pelajar terbabit mencari jala n keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menari k perhatian ibubapa mereka. Sesungguhnya, kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi. Sementara itu kemunculan media massa turut mendor ong masalah ini memuncak dengan drastik. Kelakuan yang tida senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Kebanyaka n masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonto n sebelum ini. Jadi, disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pe lajar yang terus merosot itu. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai raka n yang sebenar. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbandi ng ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Ringkasnya, rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan dra stiknya. Tambahan pula, kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ada pihak se kolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama s ekolah terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh t ak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semak in berani melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu, cara pihak sekolah menangani m asalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. Malah, ke tiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca m asalah ini terus berleluasa. Program yang menarik dapat menghalang pelajar mengh abiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjemurus ke dalam aktiviti m enyalahi disiplin. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini meny ebabkan mereka lebih berdisiplin. Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terle bih dahulu sanggup

menngorbankan masa mereka. Ibubapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Ibubapa harus memberi ruang ke pada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Ringkasnya, ibubapa pentin g dalam membanteras isu disiplin ini. Kesimpulannya, kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai ca dangan yang tinggal cadangan sahaja. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan be rpijak di bumi nyata.

Semangat kebangsaan dalam kalangan remaja semakin menipis. Keadaan ini sering di kaitkan dengan perubahan kehidupan masyarakat kita. Nyatakan usaha-usaha untuk m emupuk dan kepentingan memiliki semangat ini kepada remaja. Semangat kebangsaan merujuk sikap cinta akan negara atau nasionalisme yang mendalam terhadap negara yang tercinta. Sememangnya semangat nasionalisme ini semakin berkurangan terutam a dalam kalangan generasi muda kita lantaran corak kehidupan yang semakin beruba h selari dengan perubahan zaman. Maka, banyak tindakan yang mampu dilaksanakan u ntuk memastikan sikap ini terus wujud kerana sikap ini memiliki kesan yang posit if. Tindakan yang pertama ialah subjek sejarah yang diajar di sekolah dilaksanak an secara meluas. Pelajaran sejarah penting ditekankan kerana subjek ini mampu m emberi rasa cinta yang meluas dalam diri remaja. Pemahaman tentang sejarah ini m enyedarkan remaja mengenai kepentingan memiliki sikap menyintai negara yang mend alam. Jadi, langkah menjadikan subjek sejarah ini mampu menyuntik sikap nasional isme dalam diri masyarakat terutamanya remaja. Selain itu, kerajaan boleh menonj olkan pejuang-pejuang negara yang sanggup berkorban demi kedaulatan negara ketik a hari Kebangsaan. Penonjolan ini boleh dilakukan melalui penggunaan media massa dengan menyiarkan maklumat diri pejuang-pejuang tersebut beserta kepentingan ti ndakan mereka dalam menentukan hala tuju kemerdekaan negara pada masa lampau. La ngkah ini mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang sebab musabab yang membawa kepada pejuang negara itu melakukan sesuatu tindakan yang dipelajari dalam subj ek sejarah. Ringkasnya, langkah mempamerkan informasi tentang pejuang-pejuang ne gara ini mampu meningkatkan semangat remaja untuk meniru semangat yang telah dip amerkan oleh pejuang-pejuang bangsa itu sebelum ini. Malah, kerajaan melalui Kem enterian Pendidikan boleh menjalankan satu pertandingan yang melibatkan remaja s eperti deklamasi sajak, menulis esei, dan pementasan drama yang bertemakan seman gat kebangsaan. Aktiviti ini dapat memastikan remaja menyelami dan memahami peri stiwa

yang dialami oleh pejuang-pejuang negara secara lebih mendalam lagi. Pertandinga n yang berunsur sastera ini dapat mendekatkan remaja dengan pejuang-pejuang nega ra yang sudah lama meninggalkan negara ini. Maka, aktiviti berunsur pertandingan sastera ini memberi satu dimensi baru kepada remaja untuk mencintai negara mere ka. Kerajaan boleh menonjolkan kejayaan negara dalam semua aspek kehidupan masya rakat. Kejayaan ini mungkin diperoleh melalui kejayaan melangsungkan kejohanan s ukan, memenangi sesuatu anugerah, dan pencapaian luar biasa rakyat kita dalam se suatu perkara. Kejayaan rakyat kita mendaki Gunung Everest dan penghasilan keret a nasional mampu meningkatkan sikap cinta akan negara ini selain kemampuan negar a dalam menganjurkan Sukan Komanwel suatu masa dahulu. Perkara ini penting ditek ankan supaya remaja mempunyai sesuatu perkara yang boleh mereka banggakan dan ka itkan dengan negara apabila berbicara tentang negara sendiri. Sesungguhnya, semu a kejayaan negara memberikan satu motivasi yang tinggi kepada remaja untuk turut mencapai kejayaan yang serupa atau menghasilkan kejayaan yang lebih baik lagi. Sebenarnya, kepentingan utama memiliki semangat cinta akan negara ialah rakyat d i negara ini mampu mengukuhkan perpaduan antara mereka. Semua pihak menyedari ba hawa perpaduanlah yang menjamin kejayaan mereka di Malaysia ini. Semua memahami bahawa sikap mementingkan negara menyelamatkan negara daripada kancah pergaduhan antara kaum. Jelaslah, semangat cinta akan negara membentuk masyarakat kita men ghargai perpaduan dan berfikiran matang. Kesimpulannya, pemupukan semangat keban gsaan memang menjadi perkara penting dalam pembangunan negara sejak dahulu. Pemu pukan ini penting supaya remaja tidak lupa akan perjuangan yang sudah dilakukan oleh generasi terdahulu dan membiarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia belaka . Mungkin remaja sekarang harus merenung dan bertanya kepada diri sendiri, “apa yang mampu mereka sumbangkan kepada negara” dan bukannya “apa yang mampu diberik an oleh negara kepada mereka”.

Sistem rangkaian pengangkutan awam di negara ini cuba disatukan tetapi usaha itu masih di peringkat awal untuk menilai kejayaannya. Terangkan kemelut yang melan da sistem pengangkutan awam di negara ini. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren R ingan (LRT) dan monorel. Memang sudah ada banyak usaha yang dilakukan untuk meny atukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh lagi. Oleh itu, pelb agai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami un tuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini. Sudah pasti dilema u tama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangkutan awam kita ialah harganya yang mahal. Kadar tambang terutama teksi dan LRT dianggap oleh masyarak at sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sistem pengangkutan itu. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam terutama LRT agak kura ng dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pengangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Jadi, kemelut utama ini harus diselesaikan oleh keraja an jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. Se lain itu, kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan awam yang tidak cekap. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas t idak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat suk ar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Mas alah penjagaan bas, LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini ke rana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. Oleh itu, masyarakat bukan sahaja me nyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga kegag alan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. K alau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan, contohnya antara monorel dengan LRT a tau antara bas dengan monorel. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang terg anggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan a wam yang lain pula.

Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan, sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat. Maka, satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. Malah, pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja mereka seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan a wam di jalan raya yang dibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan p engangkutan awam ini. Sikap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej ne gatif kepada semua pekerja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. S esungguhnya, semua pekerja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk mema stikan mereka lebih mesra pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. Kesimpu lannya, masalah pengangkutan awam ini memang banyak dan sudah lama serta masih g agal diselesaikan. Situasi ini berlaku kerana kurangnya kesungguhan pihak keraja an untuk mengambil langkah awal dalam menanganinya. Ketika masyarakat semakin gu sar dengan mutu perkhidmatan pengangkutan awam, kerajaan pula terus berdiam diri dan hanya bertindak apabila isu itu menjadi tatapan masyarakat dalam media mass a negara. Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas dalam kemelut in i

Vandalisme Maksud – Gejala memusnahkan kemudahan awam terutama tandas dan pondok telefon. Punca-punca? Kurangnya kesedaran sivik masyarakat terutama dalam kalangan remaja . Pengaruh rakan untuk memusnahkan kemudahan awam sebagai tanda menjadi ahli ku mpulan. Kurangnya pengawasan pihak berkuasa terhadap kemudahan awam ini. Remaja tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan.

Similar Documents