Free Essay

Kongruens Og Ordstilling

In: Novels

Submitted By nuntsii
Words 276
Pages 2
Aflevering
KONGRUENS & ORDSTILLING

|Sæt kryds (subjekt) og bolle (verballed) under den danske sætning. |
|Oversæt sætningen til engelsk, idet du holder øje med, om du overholder reglerne for ordstilling og kongruens på engelsk (se Fejlstøvsugeren side|
|11-12 + side 19-21). |
|Sæt kryds og bolle under den oversatte, engelske sætning. |
|Skriv en kort forklaring på dansk til hver sætning, hvor du begrunder din ordstilling (X & O-rækkefølge). |
|Forklar også kort ved hver sætning din bøjning af verballeddet (hvorfor –s på fx) i den oversatte, engelske sætning. |

1. De siger ikke noget, hvorimod han siger en helt masse.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

2. Der er kun ganske få mennesker, som ved det her.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

3. Ingen ved, hvor svært det er.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

4. Nyhederne var forfærdelige.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

5. Der er tolv mennesker i rummet, men der er kun én kvinde.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

6. Da han kom hjem, gik han lige i seng.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

7. I 1975 var sommeren særlig varm.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

8. For ham er penge det vigtigste i livet.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

9. Ikke alene var hun smuk, hun var også intelligent.
a) Analyse:
b) Oversættelse:
c) Analyse:
d) Ang. ordstilling:
e) Ang. kongruens:

Similar Documents

Free Essay

Hule

.... – Kongruens fejl 8 - News about important events is always posted on the website – kongruens fejl 9 - He meets new friends - forkert ordstilling ligefrem I stedet for omvendt. 10 - responsable person - forkert ordklasse, responsiable er adjektiv, ly, e r adverbium 11 - I slept so badly – bøjnings fejl, uregelmæssig 12 - where i left my sunglasses, stavefejl og forkert 13 - were broken – ‘”leg and tail” er flertal (they) kongruens fejl 14 – Who is eight years old – forkert relativt pronomen 15 - lives up to its - kongruens fejl 16 - about the fact that they had - aldrig præpositioner foran en that-sætning også kaldt præpositionsmønsterfejl 17 - Mental problems, Forkert ordklasse 18 - he became a good.. - forkert ordstilling, ligefrem i stedet for omvendt 19 - Everything has gone downhill - everything er 3. person ental - kongruensfejl...

Words: 427 - Pages: 2

Free Essay

Gramma

...Opsamling af grammatik (inden prøven og for jeres egen skyld ) KONGRUENS (SIDE 19-20 9 FEJLSTØVSUGEREN): 1) Bøj alle tre verber ”to do”, ”to be” og ”to have” i ental og flertal i nutid f.eks. I do I am I have You do you are you have He/she/it does he/she/it is he/she/it has We do we are we have You do you are you have They do they are they have 2) Skriv huskereglerne ned fra side 19 + 20 i fejlstøvsugeren (dem i boksene hvor der står HUSK…) Husk: UTÆLLELIGHED (SIDE 59 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Skriv de utællelige substantiver ned Advice, furniture, information, interest, luck, money, news. 2) Hvad skal man huske, at verbet altid skal stå i efter de 7 ord? Det skal altid stå i ental. PRÆPOSITION FORAN THAT-SÆTNINGER ALDRIG I LIVET! (SIDE 83 I FEJLSTØVSUGEREN) 1) Skriv de tre muligheder for at UNDGÅ præposition + that-sætninger ned ORDSTILLING (SIDE 11-12 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Hvilken ordstilling bruger man på dansk? Omvendt og ligefrem ordstilling 2) Hvilken ordstilling bruger man på engelsk? Kun ligefrem 3) Hvornår bruger man omvendt ordstilling på engelsk?...

Words: 346 - Pages: 2

Free Essay

English Grammar

...At the party he wore a black dinner jacket to match his wife’s long silk dress Rettelse: “to wear” er et ureglmæssigt verbum og skal bøjes “to wear, he wore” 2. Never had they seen deadlier accuracy than from the experienced deer hunter. Rettelse: deadlier er 2. grad af deadly, og “more” er også 2. grads markør, derfor skal der ikke være begge og ”more” skal fjernes 3. John always seemed to be the unlucky chap who was forced to do the dishes. Rettelse: “whom” er et forholdord, i denne sætning skal man bruge ”who” som er et henførende stedord. 4. Wally does not see their problem – all he sees is an opportunity for himself to be noticed. Rettelse: “to do” I 3 person I ental, ikke flertal, derfor skal der ikke stå “s” 5. She had wanted to complain about the service, but she decided that it was not worth it after all. Rettelse: skal være kort tillægsform af “to want” da sætningen er førdatid (wanting er lang tillægsform) 6. to my irritation [] the record store i had platted to visit was closed. Rettelse: forkert ordstilling, ”was” skal være efter grundled 7. The father felt confident that, with his new business, his son was nicely set up Rettelse: forkert ordklasse. Nice er et adverbium so beskriver et navneord, her skal der bruges adjektiv da det på engelsk ofte slutter på –ly og beskriver udsagnsord (i dette tilfælde ”set up”) Was suspended: passivt hjælpeudsagnsord i datid....

Words: 450 - Pages: 2

Free Essay

Grammatik

...I ovenstående eksempel består tillægsordet deadly af to stavelser og ender på –y. Derfor bøjes det: Deadly, deadlier, deadliest. Forkert endelse på adjektiver/adverbier fx, ” The father felt confident that, with his new business, his son was nice set up” (his son was nicely...

Words: 1709 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk Grammatik

...Kompendiet er delt op i letlæselige artikler om de forskellige emneområder, så det er nemt at overskue og finde den artikel, du netop står og skal bruge. Det gør det nemt at finde gode og konkrete eksempler og korte beskrivelser af de mest benyttede grammatiske regler i engelsk. Få overblik over blandt andet udsagnsord, biord, forholdsord, stedord, tillægsord, kendeord, ejefald, ordstilling,...

Words: 8075 - Pages: 33

Free Essay

Alex

...Substantiver 2.1 Køn 2.1.1 Regler for køn  2.1.2 Substantiver m/f  2.1.3 Substantiver med/uden hunkønsform 2.2 Flertal 2.2.1 Uregelmæssigheder  2.2.2 Substantiver, som er ental  2.2.3 Substantiver, som er flertal 2.3 Genitiv og dativ 2.3.1 Genitiv, ejendoms- og tilhørsforhold  2.3.2 Dativ, hensynsled 2.4 Egennavne 2.4.1 Geografiske navne  2.4.2 Menneskeskabte ting  2.4.3 Forkortelsesord 2.5 Substantiver med konsonantisk h 3. Adjektiver 3.1 Bøjning i køn og tal 3.1.1 Uregelmæssigheder (adj. og sb) mht. køn og tal 3.2 Adjektivernes gradbøjning 3.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 3.3 Adjektivernes placering 3.3.1 Elementære adjektiver  3.3.2 Adjektiver med forskellig betydning 3.4 Substantiverede adjektiver  3.5 Sprog og nationalitet 4. Adverbier 4.1 Dannelse af adverbier 4.1.1 Uregelmæssig adverbiumsdannelse 4.2 Adverbiernes gradbøjning 4.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 4.3 Fødte adverbier 4.3.1 Gradsadverbier og forstærkende adverbier  4.3.2 Mængdesadverbier  4.3.3 Adverbier om tid 4.4 Adverbier/verber om retning og sted  4.5 Andre oversættelsesmuligheder for dansk adverbium  4.6 Adjektiver brugt som adverbier 5. Nægtelser 5.1 Enkle nægtelser  5.2 Udeladelse af ne (n')  5.3 Kombinerede nægtelser  5.4 Enligt ne (n') 6. Talord 6.1 Mængdetal  6.2 Ordenstal  6.3 Talordenes anvendelse 7....

Words: 45370 - Pages: 182

Free Essay

The Haunted House

...Det ser ud som om det er meget forskelligt fra sæt til sæt hvilke fejltyper der går igen, og derfor har jeg tilføjet nogle sætninger hvor jeg synes at der mangler nogle. De sætninger som jeg har tilføjet står med kursiv. Ordstilling Subjekt-verbum Adverbiets placering 1. Therefore would we like to ask for your co-operation. a. Therefore we would like to ask for your co-operation. b. We would therefore like to ask for your co-operation. 2. Once were they friends, but now they hate each other. c. Once they were friends, but now they hate each other. 3. Never in my whole life I have seen anything that was worse. d. Never in my whole have I seen anything that was worse. e. I have never in my whole life seen anything that was worse. 4. 14 months after Mel tied the knot with Jimmy, was the marriage in tatters. f. 14 months after Mel tied the knot with Jimmy, the marriage was in tatters. 5. When they lose both jobs and homes are their possibilities ruined. g. When they lose both jobs and homes their possibilities are ruined. 6. When I in November met him, he was completely changed. h. When I met him in November, he was completely changed. 7. When arrested and taken to the police station, admitted the man that he had been drunk. i. When arrested and taken to the police station, the man admitted that he had been drunk. 8....

Words: 1906 - Pages: 8

Free Essay

Noter 1.G

...Så de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig huset, og så ringer døren på. Så man ved ikke hvor kvinden går hen, man ved ikke om hun forlader manden fuldstændig, eller hun tager hen til naboen for at hente en stol, som der mangler ved spisebordet, fordi de for 14 gæster på besøg....

Words: 21864 - Pages: 88