Free Essay

Law of Labor Mgl

In: Business and Management

Submitted By Liliya11
Words 496
Pages 2
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ__________хот 200__оны __дугаар
/аймаг, сум,дүүрэг/ сарын__-ны өдөр

Нэг талаас захиалагч _____________________________________________ /захиалагч байгууллагын нэр, хаяг/
/цаашид”Захиалагч” гэнэ/ түүнийг үндсэн дээр төлөөлөн ________________ /төлөөлсөн хүнйи албан тушаал, нэр/ нөгөө талаас_____________________________________________________ /ажил гүйцэтгэгч байгууллага , иргэний нэр, хаяг/
/цаашид “ ажил гүйцэтгэгч ” гэнэ/ түүнийг үндсэн дээр төлөөлөн ________________________________________________________________ /төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр/ нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 удгаар зүйлийг удирдлага болгон дараахь гэрээг харилцан тохиролцож байгуулав.

1. Нийтлэг заалт
1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн даалгаврын дагуу түүний материалаар /эсвэл өөрийн материалаар /________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________-ийг
Хугацаанд нь гүйцэтгэж захиалагчийн өмчлөл буюу эзэмшилд шилжүүлнэ.
1.2. Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч, хөлсийг гэрээгээр тохиролцсон хэлбэр хугацаанд төлнө.

2. Гэрээний хугацаа

2.1. Ажил гүйцэтгэх хугацааг хоёр тал харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд календарийн тооллыг удирлага болгоно.
2.2. Ажил гүйцэтгэх ерөнхий хугацаа______________
2.3. Ажил эхлэх хугацаа_________________________
2.4. Ажил дуусах хугацаа_______________________

3. Ажлын хөлс

3.1. Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын нийт хөлс _________ төгрөг байна.
3.2. Ажлын үр дүнг бүрэн гүйцэтгэж, түүнийг хүлээлгэн өгөх үед хөлсийг төлнө./ хэрэв ажлыг тодорхой хэсгээр,, үе шаттай гүйцэтгэхээр тохиролцсон бол тухайн хэсгийн ажлыг үр дүнгээр хөлсийг хэсэгчлэн төлөхөөр тохиролцож болно./

4. Захилагчийн эрх, үүрэг

4.1. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________-ийг
/материалын нэр төрөл, хэмжээг бичнэ/ ажил гүйцэтгэгчийн эзэмжилд шилжүүлнэ. 2. Ажил гүйцэтгэгч үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах бичиг баримт болон бусад мэдээллийг өгнө. 3. гүйцэтгэсэн ажилд ямар нэгэн доголдол байвал ажил хүлээн авснаас хойш ________ сарын дотор гомдлын шаардага гаргах эрхтэй. 4. Гүйцэтгэсэн ажлыг авч хөлсийг саадгүй төлөх үүрэгтэй. 5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ажил гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг
5.1. Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацанд гүйцэтгэнэ.
5.2.Ажлыг биечлэн гүйцэтгэнэ.
5.3. ажил гүйцэтгэхээр захиалагчаас авсан материалын зарцуулалтын талаар захилагчид тайлагнаж, үлдэгдэл материалыг ажил дууссаны дараа захиалагчид буцаан өгнө.
5.4. Захиалагчийн өгсөн материал чанар, стандартын хувьд ажлын шаардлага хангахгүй бол түүнийг сольж өгөхийг шаардах эрхтэй.
5.5. Захиалагч ажлын үр дүнг хугацаанд нь авах үүргээ биелүүлээгүй бол ажлын үр дүнг хүлээн авсанд тооцож хөлс төлөхийг захиалагчаас шаардах эрхтэй.
5.6._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Талуудын хүлээх шаардлага

6.1. Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол хугацааг хэтрүүлсэн хоног тутамд ________ хувийн алданги төлнө.
6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээн биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс учруулсан хохирлыг гэм буруутай тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.
6.3. Торгууль, алданги төлсөн нь материалыг устгасан, гэмтээснийг төлөх үүрэг гүйцэтгэхээс чөлөөлөгдөхгүй.

7. Бусад заалт
7.1. Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. / эсвэл хүчин төгөлдөр болох өдрийг тохиролцож болно/
7.2. Гэрээний хугаца, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөлт оруулахаар бол хоёр тал харилцан тхиролцож шийдвэрлэнэ.
7.3. хэрэв талуудын хооронд маргаан гарвал талууд үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба маргаанаа шийдвэрэж чадахгүйд хүрвэл /шүүх арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ.

8. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам

8.1. Ажил гүйцэтгэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.
8.2. Учруулсан хохирлыг арилгахтай холбогдсон хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр 2 тал харилцан тохиролцож гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.

9. Нэмэлт нөхцөл
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Òàëóóäûí õàÿã

Захилагч : Гүйцэтгэгч:

Õàÿã: _______________________ Õàÿã: ______________________
____________________________ __________________________
____________________________ __________________________

Óòàñ: Óòàñ: ___________________________ __________________________

Ãàðûí ¿ñýã: __________________ Ãàðûí ¿ñýã: ________________

/Òàìãà, òýìäýã/ /Òàìãà, òýìäýã/

Similar Documents

Premium Essay

Once Upon a Time

...branch before you stand in line, as most routine RMV services can be completed through the Internet. The RMV has also included all the rules of the road that apply to motoring on the roads of the Commonwealth in an effort to help reduce crashes and injuries. In today’s world, although some people choose to travel using healthy transportation modes of walking, bicycling, or mass transit, many residents need to rely on motor vehicles. Yet owning a vehicle and holding a driver’s license are privileges that come with a good deal of responsibility. Your behavior as a motor vehicle operator not only affects other motor vehicle operators, but also has serious consequences for pedestrians and bicyclists. I urge you to not only become familiar with the laws but always act responsibly behind the wheel. The RMV has a professionally-trained staff of dedicated...

Words: 65404 - Pages: 262

Premium Essay

Drivers Manual Massachusetts

...A Message to Massachusetts Motorists from Erin C. Deveney, Registrar of Motor Vehicles Dear Motorist, The MassDOT Registry of Motor Vehicles recognizes that the work we perform impacts you and nearly every person in the Commonwealth of Massachusetts. We give our customers the joy of getting their first license. We register vehicles that take people all over the state for work, school, to access medical care and for exciting and important events in their lives. We also have the very serious responsibility of making sure all drivers, as well as the vehicles on our roadways, are safe and fit to operate. The RMV is committed to providing you with efficient, reliable and professional customer service. The Driver’s Manual prepares you for your driving career and also for doing business with the Registry. It includes requirements for transactions we provide, as well as service options and branch location information. To serve you better, we offer 27 transactions and services via our website, www.massrmv.com. Online services bring the RMV to you. Today, you are also able to schedule a return phone call via 857-DOT-8000 for a time that works for you. We have expanded the number of AAA locations offering Registry renewal services through an innovative public-private partnership. We are introducing self-service FasTrack kiosks for license and identification card renewals and duplicates so you spend less time in line. As we improve our service delivery, www.massrmv.com......

Words: 67296 - Pages: 270

Premium Essay

Databasse Management

...Fundamentals of Database Systems Preface....................................................................................................................................................12 Contents of This Edition.....................................................................................................................13 Guidelines for Using This Book.........................................................................................................14 Acknowledgments ..............................................................................................................................15 Contents of This Edition.........................................................................................................................17 Guidelines for Using This Book.............................................................................................................19 Acknowledgments ..................................................................................................................................21 About the Authors ..................................................................................................................................22 Part 1: Basic Concepts............................................................................................................................23 Chapter 1: Databases and Database......

Words: 229471 - Pages: 918