Free Essay

Luan Van

In: Business and Management

Submitted By tong7980
Words 6258
Pages 26
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Hà Nội
Phạm Tiến Cường
Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội: quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kết quả sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; Quản lý nhân sự; Hà Nội

Content MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam đang đứng trước các cơ hội về hội nhập kinh tế thế giới. Việc gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho nước ta, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình tới nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có hướng đi thích hợp, các doanh nghiệp phải đầu tư thêm kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với các doanh nghiệp hiện nay chính là đầu tư vào nguồn nhân lực. Vì nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định đến cả sự thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Đó chính là yếu tố con người trong các doanh nghiệp. Chính con người tạo ra của cải vật chất cho xã hội, chính con người tạo ra các doanh nghiệp, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp, ra các quyết định, thực hiện các quyết định và kiểm tra việc thực hiện các quyết định đó trong mọi hoạt động. Ngành dược là một ngành đặc biệt, đây là ngành tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, bảo đảm an toàn về tính mạng và sức khỏe cho người sử dụng. Vì vậy, nguồn nhân lực

trong ngành đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn nhất định theo quy định của pháp luật về hành nghề. Với những lý do nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp, với mong muốn góp một phần công sức của mình vào việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản, chung nhất về quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Từ đó đề xuất ra những giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu: + Thời gian nghiên cứu là trước và sau khi cổ phần hóa (2003) 4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt được các yêu cầu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thực chứng: Tiến hành khảo sát tình hình công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội bằng cách xem xét thực tế, phối hợp kết quả đánh giá và hiệu quả hoạt động của đơn vị. - Phương pháp thống kê: Thu thập số liệu về nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội - Phương pháp phân tích tổng hợp: Từ kết quả thống kê và kết quả tìm hiểu về công tác quản trị nguồn nhân lực, sẽ tiến hành đánh giá và phân tích những ưu điểm, nhược điểm, những mặt tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty. 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Hệ thống hóa các lý luận tổng quan về công tác quản trị nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá một cách có luận cứ khoa học về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. 6. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận, kết cấu luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Lý luận tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. CHƢƠNG I. LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. VAI TRÕ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực Dù có nhiều cách hiểu khác nhau về quản trị nguồn nhân lực, nhưng tóm lại thì: Quản trị nguồn nhân lực là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của công tác quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp cho các nhà quản trị học được cách giao tiếp với người khác, biết cách đặt câu hỏi và biết cách lắng nghe, biết cách tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên chính xác, biết cách lôi cuốn nhân viên say mê với công việc và tránh được những sai lầm trong việc tuyển chọn, sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thực hiện công việc và nâng cao hiệu quả của tổ chức. 1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. 1.2.2. Thiết kế và phân tích công việc. Thiết kế và phân tích công việc là quá trình xác định, xem xét, khảo sát những nhiệm vụ và những hành vi liên quan đến một công việc cụ thể. 1.2.3. Tuyển dụng nhân viên Tuyển dụng nhân viên là quá trình thu hút khuyến khích những công dân có đủ tiêu chuẩn từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tham dự tuyển vào các chức danh cần thiết trong doanh nghiệp. Những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn đề ra được tuyển chọn vào làm việc. 1.2.4. Bố trí nhân lực Bố trí nhân lực là sắp xếp người lao động vào đúng vị trí, đúng công việc, phù hợp với khả năng của người lao động. Đây là việc quan trọng nhất đối với các nhà quản lý, vì việc bố trí sắp xếp này quyết định phần lớn kết quả làm việc của người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 1.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trong sự nghiệp, sức lao động là một tài nguyên vô cùng quý giá; Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền sản xuất hiện đại và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, công nghệ, các doanh nghiệp phải thường xuyên đào tạo và phát triển lực lượng lao động của mình.

1.2.6. Tiền lƣơng và tiền thƣởng. Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng. Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1. Các nhân tố khách quan - Các yếu tố luật pháp của Nhà Nước - Các yếu tố văn hóa – xã hội - Các yếu tố kỹ thuật – công nghệ 1.3.2. Các nhân tố chủ quan - Mục tiêu của doanh nghiệp. - Chính sách, chiến lược của doanh nghiệp - Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp

CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội tiền thân là các cửa hàng thuốc tách khỏi công ty Bách Hóa và được thành lập ngày 22/12/1993 theo quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số 785QĐ/UB do cơ quan sáng lập là Sở Y tế Hà Nội với tên ban đầu là công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. Đến ngày 16/04/2003 theo quyết định số 2050/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội “ Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước”. Vì vậy, công ty Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội được chuyển đổi thành công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Dƣợc Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội có chức năng thu mua nuôi trồng dược liệu : Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, dược liệu hóa chất, tinh dầu, vật tư, thiết bị y tế, in ấn biểu mẫu y tế… Nghiên cứu sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh. - Hướng dẫn chỉ đạo công tác nuôi trồng, chế biến, thu mua xuất khẩu dược liệu sẵn có, cung cấp cho nhu cầu chữa bệnh của nhân dân. - Cải tiến quy trình công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, phân phối, lưu thông, nuôi trồng, chế biến cây dược liệu làm thuốc. Tổ chức nắm bắt và tạo nguồn hàng, tổ chức phân phối, bảo quản.

Quản lý toàn bộ tài sản thiết bị vật tư, tiền vốn và lao động, tiền lương của Nhà nước giao và của các cổ đông công ty. Hướng dẫn công tác kế toán tài chính cho các hiệu thuốc làm đúng theo quy định của Nhà nước về kế toán. Ký kết các hợp đồng về sản xuất và nghiên cứu khoa học về Dược. 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Dƣợc Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Ban Giám đốc; 5. 08 Phòng nghiệp vụ; 6. Các đơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc: - 05 phân xưởng sản xuất. - 13 hiệu thuốc ở các Quận, huyện trong thành phố. 2.1.4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần Dƣợc Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội Nhìn chung quy trình sản xuất các loại thuốc của Công ty được chia thành ba khâu: khâu chuẩn bị, khâu chế biến dược liệu thô và khâu sản xuất hoàn thành sản phẩm. Quá trình sản xuất của các phân xưởng được tiến hành liên tục, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn lao động. 2.1.5. Kết quả sản xuất của Công ty Cổ phần Dƣợc Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội Công ty đã sản xuất được các sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam I và một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược điển Anh. Mặc dù quy mô của Công ty chỉ ở mức trung bình, nhưng những hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của thành phố Hà Nội nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Khi phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội cần phải phân tích ở trên hai phương diện: Về phương diện hệ thống Về phương diện quá trình 2.2.1. Đặc điểm về nguồn nhân lực của Công ty cổ phần dƣợc phẩm thiết bị y tế Hà Nội. Phân bổ lao động ở các đơn vị BẢNG 2.2: PHÂN BỔ LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Đơn vị Số lƣợng Nam Nữ Hội đồng quản trị 5 3 2

Ban Giám đốc 3 3 0 Ban kiểm soát 3 2 1 Phòng tổ chức hành 27 7 20 chính Phòng kinh doanh 57 22 35 Phòng kế toán tài vụ 14 3 11 Phòng kỹ thuật nghiên 8 5 3 cứu Phòng vật tư y tế 10 3 7 Phòng dược liệu 6 3 3 Phòng KCS 5 2 3 Phòng kế hoạch sản xuất 43 16 27 Phân xưởng sản xuất 31 10 21 thuốc viên Phân xưởng sản xuất 36 11 25 thuốc ống Phân xưởng sản xuất cao 17 5 12 nước Phân xưởng sản xuất bao 6 2 4 bì Phân xưởng cơ điện 19 13 6 Hiệu thuốc Hoàn Kiếm 18 2 16 Hiệu thuốc Hai Bà Trưng 20 5 15 Hiệu thuốc Ba Đình 27 6 21 Hiệu thuốc Đống Đa 16 3 13 Hiệu thuốc 8/3 19 2 17 Hiệu thuốc Tràng Tiền 23 6 17 Hiệu thuốc Đông Anh 19 5 14 Hiệu thuốc Sóc Sơn 14 3 11 Hiệu thuốc Thanh Trì 7 0 7 Hiệu thuốc Long Biên 19 5 14 Hiệu thuốc Cầu Giấy 20 5 15 Hiệu thuốc Thanh Nhàn 19 3 16 Hiệu thuốc Hàng Bài 14 3 11 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y tế Hà Nội) Trình độ cán bộ quản lý

BẢNG 2.4: TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Cao Trung Cán bộ quản lý Số lượng Đại học đẳng cấp Hội đồng quản trị 5 5 Ban Giám đốc 3 3 Trưởng phòng 8 8 Phó phòng 8 7 1 Chủ nhiệm hiệu 13 5 8 thuốc Quản đốc 5 2 3 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội)

Về độ tuổi của người lao động BẢNG 2.5: ĐỘ TUỔI CỦA NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI TT Số tuổi Số lƣợng Tỷ lệ Ghi chú 1 Dưới 30 196 37,4% 2 Từ 30 đến 40 147 28,0% 3 Từ 41 đến 50 135 25,7% 4 Từ 51 trở lên 47 8,9% (Nguồn :Phòng Tổ chức hành chính công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội) 2.2.2. Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần dƣợc phẩm thiết bị y tế Hà Nội Về tuyển dụng lao động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chế độ đãi ngộ đối với người lao động. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI. 2.3.1. Những thành tựu - Để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội đã từng bước hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - Bên cạnh đó công ty cũng đã tập trung cho dự án nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP. Công ty đã tiến hành thành lập Ban dự án chuyên theo dõi và thực hành những công việc xây dựng nhà máy. - Công ty cũng đã đầu tư cho việc đổi mới công nghệ, - Đã thu được kết quả khá cao trong công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Công ty đã hoàn thiện và ban hành Quy chế tuyển dụng lao động và đưa vào sử dụng từ năm 2004 với chủ trương thực hiện dân chủ trong tuyển chọn và sử dụng lao động 2.3.2. Những tồn tại - Trình độ người lao động trong toàn công ty còn thấp. - Do tư tưởng tự ti, sợ bị thay đổi việc làm và xu thế tự thỏa mãn nên có một bộ phận người lao động trong công ty không muốn hoặc từ chối khi được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Trong quá trình lao động, tác phong của người lao động còn mang tính nhỏ lẻ, bộc phát. - Mặc dù đã áp dụng Quy chế tuyển dụng nhưng trong công tác này công ty vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc lựa chọn và sử dụng nhân tài mới bước đầu thực hiện công việc khai hóa tuyển dụng lao đông. - Người lao động trong công ty được đào tạo từ nhiều trường khác nhau vì vậy trình độ của người lao động chưa thực sự đồng đều, - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa thực sự được quan tâm - Công ty chưa có những chính sách hợp lý về thu hút lao - Vẫn còn có nơi, có đơn vị chưa thực hiện tốt quy định về lao động - Đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty còn mỏng. 2.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần dƣợc phẩm thiết bị y tế Hà Nội 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan: công ty vẫn phải sử dụng một khối lượng tương đối lớn những lao động của cơ chế cũ để lại Hiện nay công ty chưa có chế độ tài chính cụ thể cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Hàng năm công ty chưa xây dựng được kế hoạch tuyển dụng mới lao động Chính sách thu hút nguồn nhân lực của công ty không rõ ràng việc tuyển dụng và sử dụng lao động chỉ tập trung ở những lao động có trình độ ngang bằng 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan: -Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề cần giải quyết như thể lực của nguồn nhân lực còn chậm phát triển. Nguồn cung cấp nguồn nhân lực cho công ty chưa xác định được. Nhà nước chưa có giải pháp hiệu quả trong việc phân luồng học sinh cơ sở và học sinh phổ thông trung học sang trung học chuyên nghiệp và học nghề những vị trí làm việc thuận lợi tại các công ty lớn, có nhiều ưu đãi nên cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyển dụng nhân tài cho Công ty.

CHƢƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 3.1. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 3.1.1. Những cơ hội . Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội cũng được trao quyền tự chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ trong đầu tư phát triển. Đây là cơ hội để công ty mở rộng quy mô, tự khẳng định mình trong sự phát triển chung của ngành và của đất nước -Thông qua các cơ chế tài chính, kể cả việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu nguồn nội lực của công ty không ngừng được tăng cường tạo điều kiện cho việc tự đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh - Sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường lao động ngày càng rõ nét hơn và hiệu quả hơn. - Khoa học công nghệ trên thế giới ngày càng phát triển, nhiều thiết bị mới ra đời và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty 3.1.2. Những thách thức đối với công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần dƣợc phẩm thiết bị y tế Hà Nội. - Các sản phẩm của công ty là những sản phẩm tương đối đặc biệt, các sản phẩm đó được sử dụng vào việc phòng, chữa bệnh cho mọi người. Vì thế thách thức lớn nhất hiện nay là chất lượng sản phẩm. - Các sản phẩm của công ty hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ trong thành phố là chính. Để có thể cạnh tranh được, công ty cần thực hiện tốt công tác nghiên cứu, chế biến dược liệu , từ đó có thể sản xuất các sản phẩm phù hợp với thể trạng của người sử dụng. - Vấn đề trách nhiệm, ý thức của người lao động trong quá trình sản xuất. - Sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu, tỷ lệ lao động dôi dư trong công ty vẫn còn, gây khó khăn cho việc sắp xếp, bố trí công việc cho người lao động. - Sự thiếu đồng bộ về các văn bản pháp luật về lao động: Các quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương tối thiếu… của Nhà nước cũng gây khó khăn trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty. - Việc sử dụng lao động đa phần là nữ giới cũng gặp nhiều khó khăn cho công ty, vì đặc thù của nghề nghiệp đòi hỏi sự cẩn thận, kiên trì… - Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho công ty cũng không phải là đơn giản, dây chuyền công nghệ phải đảm bảo yêu cầu và theo đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về các sản phẩm đầu ra. 3.2. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 3.2.1. Thiết lập và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dƣỡng nhân lực a) Lý do:

Hiện nay, Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội vẫn chưa đưa ra được một nguồn kinh phí đào tạo phù hợp với các hoạt động do công ty lựa chọn để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mặt khác, hoạt động đào tạo của công ty vẫn chưa được thực sự coi trọng dù đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động hiện nay đang là nhu cầu không chỉ đối với một doanh nghiệp, mà nó là yêu cầu đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp . b) Mục tiêu: - Có nguồn tài chính ưu đãi đối với người lao động khi họ đi học tập nâng cao trình độ. - Mục tiêu chung của đào tạo nguồn nhân lực là nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức thông qua nguồn nhân lực có chất lượng cao. - Tạo điều kiện cho công ty áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và quản lý doanh nghiệp. - Tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp. - Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc ở hiện tại cũng như trong tương lai. c) Các biện pháp cụ thể: - Trích lập Quỹ đào tạo nguồn nhân lực - Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tuy đã đạt được những kết quả nhất định song công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty còn có những mặt tồn tại sau: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động trong công ty còn chưa cân đối và chưa gắn kết với yêu cầu sản xuất kinh doanh hoặc tiêu chuẩn quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Vì thế công ty có thể tiến hành đào tạo theo các loại hình đào tạo sau: + Đào tạo mới người lao động + Đào tạo lại và bồi dưỡng ngắn hạn cho người lao động - Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải có trình độ phù hợp cao với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ , mang tính cập nhật những thông tin quản lý mới. Cần hạn chế các lớp bồi dưỡng, huấn luyện có chương trình, nội dung mang tính lý luận chung. - Đối với công nhân trực tiếp sản xuất + Đào tạo mới công nhân kỹ thuật: + Đào tạo lại số công nhân không nghề và trái nghề + Đào tạo bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân - Các hình thức đào tạo được sử dụng: + Đào tạo tại nơi làm việc: + Kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc - Đào tạo ngoài nơi làm việc: + Phương pháp đào tạo giám đốc trẻ + Phương pháp nghiên cứu tình huống: - Chuẩn bị hình thức kỹ lưỡng trước khi thảo luận + Các trò chơi kinh doanh + Phương pháp hội nghị hay các chương trình hội thảo

- Xây dựng tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Đào tạo lúc bắt đầu nhận việc - Đào tạo trong lúc đang làm việc - Đào tạo cho những công việc trong tương lai d) Kết quả mong đợi: - Giúp cho công ty có được các nhà quản lý và người lao động có phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp- Giúp cho công ty nâng cao được năng suất lao động, nâng cao được hiệu quả thực hiện công việc, nâng cao được chất lượng của việc thực hiện công việc. - Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được đào tạo có khả năng tự giám sát. - Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. 3.2.2. Thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của ngƣời lao động a) Lý do: - Công ty hiện chưa xây dựng được cho mình một quy trình đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao động một cách có hệ thống và khoa học b) Mục tiêu: - Giúp cho Công ty có cơ sở để hoạch định, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Nâng cao khả năng thực hiện công việc và cung cấp các thông tin phản hồi của người lao động - Giúp người lao động tự điều chỉnh, sửa chữa những sai lầm trong quá trình làm việc nhằm nâng cao và hoàn thiện hiệu quả công tác. - Kích thích, động viên người lao động thông qua những điều khoản về đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ. - Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động với các bộ phận quản lý lãnh đạo, cấp trên và cấp dưới.. c) Các biện pháp cụ thể: - Người lao động phải cam kết thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao đảm trách theo bản mô tả và tiêu chuẩn công việc. Những cam kết cụ thể là những điều kiện ràng buộc người lao động làm việc có chất lượng và hiệu quả hơn Xây dựng quá trình quản trị nguồn nhân lực theo mô hình P-D-C-A d) Kết quả mong đợi: Nhằm giúp đỡ, động viên, khuyến khích người lao động thực hiện hoàn thành công việc tốt hơn, hiệu quả hơn và phát huy được khả năng tiềm tàng trong mỗi người lao động. Tạo cơ hội để người lao động tự khẳng định vị trí của mình trong công ty và tạo thêm cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. 3.2.3. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong công ty. a) Lý do:

Đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công còn thiếu những kiến thức về nghiệp vụ quản lý. Đa số những cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác quản trị nguồn nhân lực chủ yếu thực hiện kiêm nhiệm, theo kinh nghiệm nghề nghiệp. b) Mục tiêu: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong công ty để họ tham mưu đúng, kịp thời và chính xác cho các cấp lãnh đạo trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. c) Các biện pháp cụ thể: Để có thể thực hiện tốt chức năng và vai trò của mình trong công tác quản trị nguồn nhân lực, cần thiết phải đào tạo các cán bộ làm công tác quản trị nguồn nhân lực với các nội dung sau: - Nâng cao khả năng tư duy - Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ. - Bồi dưỡng kỹ năng nhân sự d) Kết quả mong đợi Đào tạo được đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản trị nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, có những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ. Có được năng lực tổ chức vững vàng, khả năng tập hợp quần chúng, biết chọn người để giao việc.

KẾT LUẬN Trong các nguồn lực để phát triển đất nước nhanh, hiệu quả, bền vững đúng hướng thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản. Muốn xây dựng nguồn lực con người phải đẩy mạnh đồng bộ giữa giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp hiện nay, công tác quản trị nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng và nâng cao. Nguồn nhân lực hiện nay được coi là một nhân tố cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, nguồn nhân lực tác động mạnh mẽ thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp và được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Bố trí lao động đúng người đúng việc, đánh giá đúng khả năng và kết quả của người lao động sẽ góp phần vào việc động viên khuyến khích người lao động thực hiện công việc nhiệt tình, hăng say hơn. Trả lương, thưởng đúng theo năng lực của người lao động sẽ giúp người lao động thỏa mãn với công việc đang làm, hài long với cách phân phối thu nhập của người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp… Tất cả các vấn đề đó đều nằm trong các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Nếu doanh nghiệp muốn khai thác được nguồn tài liệu nguyên liệu quý giá này thì doanh nghiệp phải có những biện pháp, những chính sách hợp lý. Trong thời gian tiến hành nghiên cứu, tôi có sử dụng các số liệu thống kê về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, về số lượng cũng như cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty

Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Đây là những số liệu phản ánh thực tế về các hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua. Sau một thời gian thu thập tài liệu, các số liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động quản trị nguồn nhân lực nói riêng ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Người viết đã tiến hành phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội với mong muốn góp phần vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, mặt khác có thể hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty, tạo khả năng cạnh tranh cho công ty trên thương trường. Bản luận văn này hoàn thành cũng không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những góp ý chân thành từ phía các thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để bản luận văn này được hoàn thiện hơn nữa.

References 1. Triệu Tuệ Anh, Lâm Trạch Viên, Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược nguồn nhân lực, Nxb Lao động và Xã hội, Hà Nội, 2004 2. Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Các văn bản quy định về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội năm 2004, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2005 3. Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, Các báo cáo tổng kết về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2008, 2009. 4. Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. 5. Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai, Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự, Nxb Lao động và xã hội, Hà Nội, 2004. 6. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005. 7. Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2008. 8. Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nxb Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, 2007. 9. Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực – Niên giám nghiên cứu số 3, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004. 10. Martin Hilb, Quản trị nhân sự tổng thể, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003. 11. Đỗ Văn Phức, Quản lý nhân lực của doanh nghiệp, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

12. Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004.

Similar Documents

Free Essay

Mercedes

...-For Immediate Release- MERCEDES BENZ KEEPS INNOVATING AND LAUNCH THE A-CLASS. Madrid, 18 October of 1997. Mercedes Benz launches the A- Class which believes in the next generation , combining the internal comfort and space of a minivan with the practical dimensions of a compact car. The product development and new production cost an estimated DM 2.5 billion and lasted forty-seven months. This time, for the first time, Mercedes Benz class A represents a new milestone for our dynamic brand, setting up a new car completely new, down to the last detail. The Mercedes A-Class Concept is the first heartbeat of a new era whose expressive design stands for concentrated dynamism and innovation. Mercedes supports the reputation for quality with the launch of this new model, which addresses young families, singles, and 50 % woman, as well as families and couples needing a second city car. Our dynamic brand focus this time in his emotive design with powerful engines ranging from 80 kW to 155 kW. Moreover the class A car is still extremely efficient with emissions from just 98 g of CO2/km and a best-in-class drag coefficient of 0.27. The exterior designs the most progressive design in the compact class. It stands as 18 centimetres lower on the road the preceding model. This class A aim is to communicate design and dynamism at the very first glance. At the same time the new model point up that for Mercedes-Benz, safety is not a question of price - the accepted specification......

Words: 367 - Pages: 2

Premium Essay

The Mini

...About a week ago after driving my Mini Cooper for a short distance the EML light in the car would come on and the car would hesitate. The car then would loose pressure dropping the speed from normal speed limit to no more than 5 – 10 mph. After parking the car, I noticed that the fan would come on and remain on for an extended period. When I lifted the hood of the car, I noticed that the coolant supply would be low. Replacing the coolant supply did not seem to fix the problem. I attempted to figure out the problem with an experiment. I drove the same speed around the block multiple times. The third or fourth time I noticed a difference. When I drove the car approximately a mile, the temperature gage would increase activating the EML. Then the car would hesitate, loose pressure, and decrease in mph. It seemed to be a direct correlation with an increase in temperature, the EML light coming on, losing pressure, and the decrease in mph. So to make sure there were not any confounding variables, I drove the car slowly to ensure speed was not a factor. Decreasing the speed did not change anything. I was able to make the same observation. I took the car to the auto repair shop. The repair person informed me that there was a leak in the coolant system. The leak caused an increase in the cars temperature. The increase in the cars temperature activated the EML light. The car would loose pressure. When the car lost pressure, the protection mechanism would activate to prevent any real...

Words: 297 - Pages: 2

Free Essay

Gcu Wow

...take to consideration. I picked this because I am looking at buying a new car and while making small talk with the saleman I asked him this question. I got a lot of usefull information that relates to this question. There are many ways that a segment can be considered. For example, the auto market could be broke down or segmented into : driver age, engine size, model type, cost, and so on. However the more general bases include: By geography - such as where in the world was the product bought. Example America or Foreign By psychographics - such as lifestyle or beliefs. Example Cadilac or Hummer high class people. By socio-cultural factors - such as class. By demography - such as age, sex, and so on. A example of demography would be mini vans for family soccer moms type. Trucks for the working guy. A company will evaluate each segment based upon potential business success.Opportunities will depend upon factors such as: the potential growth of the segment the state of competitive rivalry within the segment how much profit the segment will deliverhow big the segment is how the segment fits with the current direction of the companyand its vision. I also researched hotels and seen that there is a similarity with cars and hotels. Hotels are built to a specific price range like how you have your five star hotles and so forth. Cars are done the same way you have your affordable ones say a Nissian Versa a one star hotel then you have your Cadilac Escalade your Hilton or what ever a......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

Toms Shoes

...Theme Chart Analysis Using the Grounds Theory approach our group determined and analyzed the common themes on social media surrounding the Toms Shoes brand. We created a Theme chart and a sub-theme chart from the largest theme. These charts can be seen below. The top three themes were 1) Social Justice, which was mainly comprised of soundbites focused on the Toms One For One motto and their positive impact on those less fortunate 2) Style, which was largely focused on the look of the shoes and 3) what we named Purchase/ want, this category was comprised of soundbites in which people were talking about a purchase they had just made or stating that they really wanted to purchase a certain pair, more pairs or every pair of Toms. We have chosen to further discuss a number of the themes seen in the charts below. Theme: One Day Without Shoes The most talked about theme turned out to be Social Justice and a large sub theme of social justice was Toms campaign advertising campaign; One Day Without Shoes. Therefore we began to evaluate the effectiveness of the Toms Shoes campaign “One day without shoes,” which is held every year. This year of 2012 the event was held on April 10th, 2012. We predicted that advertising of the campaign through digital and traditional media would increase brand awareness to customers and therefore show an increase in the online chatter or buzz before the date of campaign. We also expected to see many positive comments and customer participation......

Words: 3810 - Pages: 16

Free Essay

The Robbery

...The robbery It was summer vacations and I went on holiday with my friends Josie jump and jazzy Jasmine to France in a village to visit a friend. This was a wonderderful place to visit. We went to do grocery shopping, as we were going to do a party. It was a weaseling windy day, there was a bold man giving dirties. It was sunny Sam who sat motionlessly, scanning the street from the car he had stolen two days ago, red like blood and a nineteen eighties Mercedes that no one would notice. He'd been parked in front of a grocery store for about 2 hours tracking the cars ; who went in and out of the grocery store . Nobody really paid attention to the cars a lot, as everybody would be busy bees doing there shopping. Sam hadn't always been so careful. He'd spent a few years in prison because he was a bit stupid to think his plans through. But by now he had worked out some pretty good rules to follow. Sam didn't need too do much for his purposes anyway; he never liked the way of rich. He just wanted to lead a nice simple life away from the giant cities. Nothing wrong with that is there? , whispered to himself. Springfield lane didn't have much of a police force just a few cops here and there sorting out minor offences, which was their most serious duty. This is one of the reasons why Sam chooses villages rather than humungous cities; he can steal cars in this way. He was going to steal another Mercedes which was bogey green bogey green. He meets a pretty girl called......

Words: 661 - Pages: 3

Free Essay

Ethical Issues with Chrysler

...tool. After Mr. Sheridan made his proposal, and according to testimony in a subsequent product liability suit, a top production engineer told Mr. Sheridan , "That ship has sailed. We told you that last time. Next subject." In Jimenez v Chrysler Corporation, 269 F.3d 439 (4th Cir. 2001), the jury deliberated only 2.5 hours before returning a verdict for the Jimenez family of $262.5 million, $250 million of which was punitive damages. Chrysler agreed with the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) to replace the latches on 4 million minivans manufactured since 1984. Chrysler has spent $115 million for that replacement program on everything from notification to installation and estimates that about 61 percent of the van latches have now been replaced. The number of deaths from ejection through the rear minivan doors is 37, which is 11more than the fatalities from the Ford Pinto exploding gas tank defect but well short of GM's 168 fatalities in side-saddle gas tank collisions in that company's pickups. Chrysler has 40 lawsuits pending around the country that involve rear-door ejection deaths and injuries. However, damaging evidence brought out in the Jimenez case tends to be the focus of...

Words: 859 - Pages: 4

Free Essay

Assignment #2

...Managerial Economics Wednesday, February 25, 2015 Assignment #2 Vans Shoes Vans shoes were introduced in 1966 out of Los Angeles County, California by Paul Van Doren, hence the name Vans. It is considered a market leader amongst the skateboarding market, and is considered to be a niche product in the athletic shoe market. Vans regional strengths are the West Coast while maintaining international strengths through their distribution in over 50 countries as well as through the Internet. Since Vans shoes has been in business for nearly 50 years their Product Lifecycle has varied. The Product Lifecycle of Vans Shoes now is at the maturity stage, where sales grow at slowing rates and finally stabilize. In this stage, products get differentiated, price wars and sales promotion become common and a few weaker players exit. Growth in the Americas, representing about 70 percent of total revenues in 2011, will account for nearly half of the anticipated $1 billion in revenue growth. With balanced growth across both wholesale and direct-to-consumer channels, a key focus will be expansion outside Vans’ core West Coast market. Major metropolitan areas such as New York City and Mexico City, where Vans has demonstrated great success, will be utilized as epicenters to drive brand awareness. In EMEA (Europe/Middle East/Africa), Vans expects to add $350 million in revenues by 2016. This follows a year of exceptional growth in 2011 when Vans achieved 55 percent constant dollar revenue......

Words: 2159 - Pages: 9

Premium Essay

Dkjfhdjkf

...Assignment#1 May 20, 2013 Submitted by: Amielah Gabertan Aya Arciaga Bey Cruz Jeuzell Azairah Paul Reyes Name of Business: NEWS TRANSPORT Mission * We will ensure an economical and a hassle-free car rental services by treating our customers as royalties and providing them an exceptional experience that will cater beyond their needs. * We will treat occurring problems as an opportunity for improvement and to the betterment of the business. Vision * NEWS TRANSPORT will rise with other car rental transportation services by committing to excellence and providing unmatched customer service. Marketing Survey Questionnaire (Draft) Name: Check your answers to the following questions. 1. When travelling, what kind of transportation services you use? Please check all that applies * Own car *  Bus * Car rentals *If you checked the "car rentals" please proceed to question # 5 2. List all the places you have been to 3. Have you tried renting a car? * Yes * No *If yes, please proceed to question #6 *If no, please proceed to question #4 4. Are you willing to rent a car? * Yes * No *If yes, please proceed to question #7 *If no, what are your reasons? 5. How much are you willing to pay? (Per pax) * 500 - 550  * 600 - 650 * 700 - 750 * 800 and above.  6.  What are your usual negative experiences when renting a car? Please......

Words: 762 - Pages: 4

Free Essay

Composition 1

...largest purchases you can make besides buying a house, plane, or yacht. There are many things to consider when buying a car. First you should consider a budget to buy a car. Are you going to buy it outright, lease, or are you going to finance? Each one of these requires a commitment of your finances and you need to make the best descion. Along with just the purchase price remember that there is maintenance included in what you need to budget. How much will tires cost, oil changes, and brakes? These are all good things to keep in mind. Next would be type, American or Foreign. Do you have a preference based on beliefs or is it something that is not important to you. Another thing to take into consideration is your needs. Do you need a tuck, van, or car? Will one work better for you than the other or is it just about looks or affordability? If you have a spouse and 4 kids is it really smart to by a 2 passenger vehicle? Other things to consider would be brand, color, and model. When I look at buying a car I also take into account “what am I buying it for”. What is the purpose of buying a car and how am I going to utilize it? Many question shall arise when encountering the situation. The best course of action is to determine the why factor. Are you buying it for work or school, do you need it to haul trailers. These are all good questions to ask yourself before diving into a purchase. Knowing what you want before you buy a car is also very...

Words: 308 - Pages: 2

Free Essay

Expansion Ideas

...Expansion Ideas As upcoming entrepreneurs we discussed many ideas that will be beneficial to the owners. Many consumers are being health conscience about what foods they should consume, the trend towards organic fruits and vegetables is increasing. We see an opportunity to expand this existent business to have a mobile produce truck a way to get fresh food into kitchens. The mobile store is simply a truck or van that will be converted to have a stand/showcase on the adjacent side of the truck/van, the truck will carry fresh produce and other healthy staples like grain, beans and dairy products that will then be displayed on the stand . The truck will travel to neighboring Old nursing Homes and Retirement Homes on certain days and hours which will be serviced by one to two employees. The prices will be reasonable and affordable to the clients . Many of the existent clients and potential clients will appreciate this unique service that brings the market to their homes. Clients can see, feel, and smell the fruits and vegetables they buy without traveling any distance which is a strategic idea for seniors that are mobility impaired. If the mobile truck expansion plan is too costly we can use another potential alternative which is simply setting up a Mini Market in the retirement home. The mini market will change from location to location on different days of the week so will have a set weekly schedule of the days and times that the Mini market will be open for business.......

Words: 281 - Pages: 2

Free Essay

Vans

...SHOES THAT PICK UP GIRLS May 13, 2012 SHOES THAT PICK UP GIRLS The Vans advertisement “How to pick up girls with your feet" implies to patrons that because someone is wearing these shoes it is inevitable that women will want them regardless of their looks, personality, or status. According to this ad, the shoes will elevate you to an irresistible status in a woman's eyes. This brand is mostly synonymous with the skater and the BMX biker scene; however it seems the company is trying to appeal to a bigger market. This advertisement uses appeals to ethos, pathos, and logos to sell a product Vans insists will undoubtedly attract woman simply because female onlookers see these shoes being worn. The visual image of an attractive woman in the advertisement is mainly working on a viewers need for acceptability in an attempt to motivate and convince them to purchase Vans shoes. The advertisement plays off the emotions of adolescence; teenagers and young adults are made to think that if they have these shoes beautiful women will be instantly attracted to them. Furthermore, the use of a beautiful woman with plump, full, luscious lips with a deep red lipstick color draws the viewer’s eyes immediately to the woman before anything else. This portrayal would lead one to believe wearing these shoes leads to gaining a beautiful, sensual woman. Secondly, the advertisement has credibility because of its name (Vans) and the reputation they have created for themselves throughout......

Words: 579 - Pages: 3

Premium Essay

Audi

...DSDFFSDFSDFGSD • Automobile industry faces various problems to compete in the market. • All the automobile industries are facing problems due to increase in fuel rates, hence drop in sales. • High competition and difficult to retain the market. • Audi is expected to beat Mercedes market and become no.1. And it is looking forward to launch more models than Benz. Audi has biggest weapon of having Volkswagen. Since it has 99% shares of Audi • Automobile industry faces various problems to compete in the market. • All the automobile industries are facing problems due to increase in fuel rates, hence drop in sales. • High competition and difficult to retain the market. • Audi is expected to beat Mercedes market and become no.1. And it is looking forward to launch more models than Benz. Audi has biggest weapon of having Volkswagen. Since it has 99% shares of Audi • Automobile industry faces various problems to compete in the market. • All the automobile industries are facing problems due to increase in fuel rates, hence drop in sales. • High competition and difficult to retain the market. • Audi is expected to beat Mercedes market and become no.1. And it is looking forward to launch more models than Benz. Audi has biggest weapon of having Volkswagen. Since it has 99% shares of Audi • Automobile industry faces various problems to compete in the market. • All the automobile industries are facing problems due to increase in fuel rates, hence drop in sales...

Words: 285 - Pages: 2

Premium Essay

What Invention Has Changed the World for the Better, and Why

...The invention of automobiles has changed the world for the better because without them the world would not be able to function the way it does today. If automobile had never been invented there would be no way to move products to the different parts of the world and we would not be able to cook and eat the foods from all over the world. We would not be able to get to work, or to doctors appointments or even the hospital if one needed to go there. There would be no fire trucks to come and put out fires and no ambulance to take the sick and injured to the hospital. There would be no trains to move good and products to the different parts of the world. Without buses many people would not be able to get around the world and the cities. There are many reasons as to why the automobile is a great invention. We rely on them to take us places to provide for our families and ourselves. Automobiles can get one out of dangerous situations and save lives and without it many people would not be here. I love to get in my car and just drive to clear my head and think about life. I use my car to take me all over Florida to visit my family and to take my children many places that they want to go and without it we would be stuck in the house with nothing to do but look at TV and play games on the Internet. I love to travel to me it is relaxing to my mind because its like an escape from the worries of my life and one needs to get away sometimes. Man if I could not take my kids to the park they......

Words: 462 - Pages: 2

Premium Essay

Timberland

...1. Timberland stakeholders would include the owners and the employees from their 300 factories worldwide. Then the stakeholders reach out further to the companies suppliers and their business partners. Also included in the stakeholders list is the government and the local communities where the workers volunteer forty hours per year. Most importantly stakeholders include future generations and the customers. I think Timberland is has an advantage when it comes to the stakeholder map of other companies because they were a family owned company for sixty years. The Swartz family will always be a stakeholder of Timberland 2. Timberland is known as protector of the earth. The competitive advantage given to them by their environmental sustainability because they are more deeply committed to Earthkeeping then any other American country. For example the soles of their boots consist of nearly fifty percent recycled materials. Another example of a successful company technique is how the company gives every employee forty paid hours to go out and volunteer in their community. I think this experience is remarkable because many companies couldn’t afford or care enough to do that for the community. The final example of a success in the environment sustainability is how Timberland has factories in thirty eight countries and with different environmental conditions everywhere Timberland assists their manufacturing partners with improving the land, water, and air around their tanneries and......

Words: 489 - Pages: 2

Premium Essay

Vans

...The Souls of Vans Marketing with Skateboard Marketing Strategy Report Module Code: MKT 306 December 2015 Contents 1.0 Executive Summary 1 2.0 Introduction 2 3.0 Environment Analysis 3 3.1 PESTLE Analysis 3 3.2 SWOT Analysis 6 4.0 Analysis of the Organisations Competitive Advantage 8 5.0 Evaluation of Current Marketing Strategy 9 6.0 Segmentation Targeting & Positioning Analysis 9 7.0 Recommended Objectives and Goals 10 8.0 Recommend Marketing Strategies 11 9.0 Conclusion 12 Bibliography 13 Tables Figure 1 Vans Logo 3 Figure 2 Vans Category Model 4 Figure 3 Vans Shoes 7 Figure 4 Vans MTE 10 1.0 Executive Summary Vans is an original extreme sports tide brand, that was born in 1966 in the United States South California. At that time, the founder of the brand Vans—Paul Van Doren, with his three brothers: Jim Van Doren, Serge D'Elia and Gordy Lee due to unwilling their product was resold to retailers to reap huge profits, then they are in the California Abaheim to opened the first store to sell their shoes. In extreme sports started, including skateboarding, surfing, BMX and skiing etc., and as the skateboarding is the root, from the lifestyle, art, music and street fashion culture injected into the Vans aesthetics. This formation of a unique personality of youth culture symbol, and become a young extreme sports enthusiasts and the trend of people recognized worldwide brand. Vans is a company with the popular of......

Words: 3599 - Pages: 15