Free Essay

Lw-1y-Czech

In: Other Topics

Submitted By thcalumnisfu
Words 804
Pages 4
TomTom
Omezená záruka

RUČITEL
V případě nákupu mimo území Spojených států a Kanady: Pokud jste uskutečnili svůj nákup mimo území Spojených států a Kanady, je tato omezená záruka poskytována společností TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nizozemí) a v její prospěch.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE
1) Společnost TomTom International B.V. nebo TomTom Inc. (dále jen společnost „TomTom“), v závislosti na daném případě, vám ručí za to, že hardware bude bez vad zpracování a materiálu za podmínek běžného použití (dále jen „závady“) po dobu jednoho (1) roku od data, kdy jste hardware poprvé zakoupili (dále jen „záruční doba“). Během záruční doby bude hardware opraven nebo vyměněn dle volby společnosti TomTom (dále jen „omezená záruka“) bez toho, aniž by vám byly naúčtovány použité součásti nebo práce. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na urychlenou výměnu datového nosiče a hardwaru. V případě opravy hardwaru po skončení záruční doby končí záruční doba šest (6) měsíců od data opravy.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE
2) Omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, neplatí v případě otevření či opravy hardwaru osobou neautorizovanou společností TomTom a nekryje opravy ani výměny žádného hardwaru ani jeho části poškozené nesprávným použitím, vlhkostí, kapalinami, vystavení působení tepla, nehodou, hrubým zacházením, nedodržením pokynů dodaných s hardwarem, zanedbáním nebo nesprávnou manipulací. Omezená záruka nekryje fyzické poškození povrchu hardwaru. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný software doprovázející hardware nebo na něm nainstalovaný. Tato omezená záruka se rovněž nevztahuje na montáž, demontáž či údržbu hardwaru, ani na jakékoli náklady s tím spojené.

JAK PODAT REKLAMACI
3) Chcete-li reklamovat nějakou závadu, musíte kontaktovat společnost TomTom prostřednictvím elektronické pošty přes internetové stránky na adrese www.tomtom.com, abyste mohli závadu vysvětlit a získat číslo RAM (oprávnění pro vrácení materiálu), pokud to bude nutné. Hardware musíte vrátit během záruční doby společně s popisem závady, a to na adresu, kterou Vám poskytne společnost TomTom. Pokud se objeví závada a společnost TomTom obdrží v rámci této omezené záruky během prvních sto osmdesáti dnů (180) záruční doby platnou reklamaci, je společnost TomTom oprávněna vám naúčtovat jakékoli přiměřené náklady na přepravu a manipulaci vzniklé v souvislosti s opravou nebo výměnou hardwaru. Musíte dodržet jakýkoli postup týkající se vrácení produktu, který stanoví společnost TomTom.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
4) V některým zemích není výjimka nebo omezení škody povolena. Bude-li jakákoli část této omezené záruky neplatná nebo nevynutitelná, zůstane zbývající část omezené záruky v plné platnosti a účinnosti.
5) Tato omezená záruka představuje jedinou výslovnou záruku, která je vám poskytnuta, a nahrazuje veškeré ostatní výslovné záruky nebo podobné povinnosti (existují-li nějaké), které vzniknou na základě jakékoli reklamy, dokumentace, balení nebo jiné komunikace.
6) S výjimkou omezené záruky a v maximální možné míře povolené příslušnými zákony dodává společnost TomTom a její dodavatelé hardware a software „TAK JAK JE A S VEŠKERÝMI ZÁVADAMI“ a odmítají tímto veškeré další záruky a podmínky, včetně ale bez omezení na záruky výslovně uvedené, implikované nebo vyplývající ze zákona, jakékoli (pokud existují) záruky, povinnosti nebo podmínky týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, spolehlivosti nebo dostupnosti, přesnosti a úplnosti odpovědí, výsledků, odborné připravenosti, neexistence virů a přiměřené péče a způsobilosti, to vše s ohledem na hardware, a na poskytování nebo neschopnost poskytovat podporu či jiné služby, informace, software a související obsah prostřednictvím hardwaru nebo obsah, který vzniká jinak na základě použití hardwaru. V souvislosti se hardwarem neexistuje také žádná záruka nebo podmínka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví či nezasahování. Tato výjimka se nevztahuje na (i) žádnou implikovanou podmínku týkající se vlastnického práva a (ii) žádné implikované záruky týkající se souladu s popisem.
7) Tato omezená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva v rámci související mezinárodní legislativy, která řídí prodej spotřebního zboží.
8) Tato omezená záruka je nepřenosná na jinou osobu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
9) Společnost TomTom ani její dodavatelé nenesou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za žádné odškodnění, ať už přímé, nepřímé, náhodné, následné či jiné (včetně ale nejen odškodnění za nemožnost použít zařízení nebo mít přístup k datům, ztrátu dat, ani za ztrátu v obchodní činnosti, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti apod.), které vzniknou na základě používání nebo neschopnosti používat hardware, a to a i v případě, že byla společnost TomTom na možnost takového odškodnění upozorněna.
10) Bez ohledu na jakékoli škody, které vám mohou z jakéhokoli důvodu vzniknout (včetně například všech škod uvedených v tomto dokumentu a všech přímých nebo obecných škod uvedených ve smlouvě či jinde), veškerá odpovědnost společnosti TomTom a jakéhokoli z jejich dodavatelů bude omezena do výše částky vámi skutečně zaplacené hardware.
11) Společnost TomTom nanese odpovědnost za (i) žádný podvod ze strany svých pracovníků a/nebo obchodních zástupců ani za (ii) žádnou podvodnou dezinformaci ze strany svých zaměstnanců a/nebo obchodních zástupců.
12) Bez ohledu na výše uvedené nebude omezena odpovědnost žádné ze smluvních stran za smrt či osobní újmu vzniklou v důsledku vlastního zanedbání.

Similar Documents