Free Essay

Lyna15

In:

Submitted By lyna15
Words 349
Pages 2
C2.1. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến công tác lập kế hoạch ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả hoạt động của công ty – của chuỗi cung ứng.
C2.2. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến công tác Tìm nguồn cung ứng ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả hoạt động của công ty – của chuỗi cung ứng.
C3.1. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến công tác sản xuất ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả hoạt động của công ty – của chuỗi cung ứng.
C3.2. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến công tác Phân phối ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả hoạt động của công ty – của chuỗi cung ứng.
C4.1. HÃY chọn ra 2 nguyên nhân gây ra hiện tượng roi da và tìm tình huống tương ứng để mô tả về nó.
C4.2. Tìm và phân tích tình huống liên quan đến sự có mặt của hệ thống công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty và chuỗi cung ứng như thế nào?
C5.1. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng theo 4 tiêu chuẩn (Mức phục vụ khách hàng, Hiệu quả nội bộ, Nhu cầu linh hoạt, Phát triển sản phẩm)
C5.2. Tìm và phân tích một tình huống liên quan đến đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng theo 4 tiêu chuẩn (Mức phục vụ khách hàng, Hiệu quả nội bộ, Nhu cầu linh hoạt, Phát triển sản phẩm)
C6.1. Nghiên cứu những vấn đề cần quan tâm trong quá trình chuẩn bị xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng. Lấy một tình huống cụ thể để minh họa cho các vấn đề nổi trội.
C6.2 Nghiên cứu những vấn đề cần quan tâm trong quá trình chuẩn bị xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng. Lấy một tình huống cụ thể để minh họa cho các vấn đề nổi trội.

Similar Documents