Free Essay

Management

In: Business and Management

Submitted By 123caroline
Words 2661
Pages 11
Hoofdstuk 4 plannen

4.1 Een algemene definitie… wat is/ impliceert plannen

Plannen= het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties of strategieën om deze doelstellingen te realiseren.

(
|Klassiek rationeel management perspectief |Gedragsmatig managementperspectief |
|Lineair sequentieel |Dynamisch |
|Acties volgen op intenties |Denken en handelen vloeit door elkaar |
|Plannen komt op de eerste plaats |Plannen komt niet altijd op de eerste plaats |

(
Citaat Schermerhorn ( gedragsmatig managementperspectief
Planningsactiviteit gebeurt BEWUST + GELIJKTIJDIG ( plannen maakt deel uit van de dagelijkse routine van elke manager = continue activiteit

Karakter van de planningsfunctie
Intentioneel :plannen drukken uit wat de organisatie wenst of zal doen (voornemens, doelen, intenties…) ≠ daadwerkelijk gerealiseerde activiteiten
Toekomstgericht : tijdsinterval tussen het plan en de eventuele realisatie ervan

Planningsfunctie zet richtinggevende bakens uit, hoe worden deze bakens geïdentificeerd en vastgelegd?
Identificatie van activiteiten die worden samengebundeld in het zogenaamde plannings- of besluitvormingsproces.
Keuze is afhankelijk van: - het gehanteerde managementperspectief (rationeel(organisch) - omstandigheden (soorten van besluitvorming)
Het resultaat van besluitvormingsprocessen zijn gegenereerde plannen.

4.2 De planningsactiviteiten, hun kenmerken en de hierbij gehanteerde technieken/instrumenten

3 grote groepen van activiteiten
( analyseren van de huidige en toekomstige situatie / context van het plan
( bepalen/vastleggen van doelen die de organisatie wil bereiken (wat-vraagstuk)
( bepalen/vastleggen van de wijzen waarop de organisatie deze doelen zal trachten te realiseren (hoe-vraagstuk)

4.2.1 De situatieanalyse

Situatieanalyse
= een analyse van de toestand van de organisatie en haar omgeving
Doel = informatie verzamelen en vervolgens interpreteren (=betekenis toewijzen ( archiveren)

(
|Klassiek rationeel management perspectief |Gedragsmatig managementperspectief |
|Eenduidige interpretatie |Verschillende interpretatiemogelijkheden |
|Alle leden gelijklopende opvattingen |Verscheidenheid tussen de leden |
|Eenzelfde interpretatie |Complexe heterogene betekenistoewijzing |

4.2.1.1 Informatie verzamelen

Soorten informatie identificeren:
( op basis van tijdsdimensie : info die betrekking heeft op heden/verleden/toekomst
( op basis van voorwerp: info die betrekking heeft op de org. Zelf/ op externe omgeving

Methoden en technieken om die info te verzamelen

( schriftelijke vragenlijsten (enquêtes)

Def.

= schriftelijke vragenlijsten voorgelegd aan respondenten die schriftelijk antwoorden

Type vragen

Gesloten vraag: respondent moet kiezen uit een reeks vooraf geformuleerde antwoorden
+ : vraagsteller heeft controle over de gegenereerde antwoorden
+ : makkelijke verwerking en vergelijking achteraf - : indien de vraagsteller onvoldoende vertrouwd is met wat de respondenten zouden kunnen antwoorden, dan risico voor foutieve/ irrelevante antwoordcategorieën - Vraagt veel voorbereiding
Open vraag: respondenten kunnen hun antwoord vrij formuleren zoals ze dit zelf willen
+ : respondent wordt niet gedwongen om te kiezen
+ : bevordert de spontaniteit van het antwoord
+ : diversiteit aan mogelijke antwoorden
- : geen controle
- : moeilijker vergelijken en verwerken achteraf

Feitelijke of objectieve vragen: vragen over objectief waarneembare en vaststaande feiten
Perceptieve of subjectieve vragen: vragen over meningen/attitudes/normatieve waarden

Kwaliteit van de verkregen informatie

Afhankelijk van: - aard van de vraagstelling - profiel van de respondenten - verwerking van de resultaten

Vuistregels: - op voorhand bepalen welk type info + welk type vraag is passend - bepaal profiel + identiteit van de respondenten - pre-test = vragen laten beoordelen door kleine groep - op voorhand bepalen hoe verwerken + valkuilen - goed nadenken over de aard van de vraagstelling

Aard van de vraagstelling:
Validiteit: meten we, wat we pretenderen te meten?
Betrouwbaarheid: stabiliteit van de verkregen informatie

( Mondelinge interviews

Def.

= organisaties stellen vragen aan respondenten die de vragen vervolgens mondeling beantwoorden

Types van interviews

Gestructureerd: de interviewer baseert zich op een schriftelijke vragenlijst
+ : analoog en vergelijkbaar
Halfgestructureerd: interview is gebaseerd op een overzichtslijst (= checklist/interviewscenario) met aandachtspunten waarrond het gesprek wordt opgebouwd
+ : maatwerk is mogelijk, goed indien de interviewer op voorhand niet precies weet wat die wenst te verzamelen aan info
- : in grote lijnen vergelijkbaar
Open interview: zonder leidraden en het gesprek wordt volledig gedomineerd door de informatieverstrekker
+ : maximale ruimte voor maatwerk
- : onderling niet vergelijkbaar

Individuele interviews: 1 geïnterviewde
+ : confidentieel
Groepsinterviews: meerder geïnterviewden
+ : confrontaties, interacties, discussies mogelijk

Kwaliteit van de informatie

Bepaald door: - verloop van het interview - aard van de vraagstelling - profiel van de geïnterviewde - verwerking/interpretatie van de resultaten

Vuistregels = vuistregels enquête

( Observaties

Def.

= informatie wordt verkregen via de observator die een bepaald fenomeen gadeslaat en dit vervolgens beschrijft, analyseert en interpreteert.

Types van observatie
Non-participatieve observatie: observeren op afstand, observator neemt niet deel
+ : objectief, geen risico van beïnvloeding
Participatieve observatie: observator neemt deel, actieve rol in de te observeren scène
+ : groter inlevingsvermogen, realistischere beeldvorming
- : risico van beïnvloeding en vertekening

Naturalistische observatie: observeert de observator de werkelijkheid zoals deze is
Experimentele observatie: observator creëert een soort van experimentele laboratoriumtoestand waarin bepaalde voorvallen van het fenomeen worden nagebootst
+ : laat gerichte manipulatie toe

Kwaliteit van de informatie

Afhankelijk van: - wijze waarop de observator observeert/ interpreteert - kenmerken van het te observeren fenomeen - aard van de eventuele manipulatie

Vuistregels: - bepaal op voorhand welk fenomeen en welke info je wilt - bepaal in functie hiervan meest geschikte type observatie - observator scholen zodat kwaliteitsvolle observatie mogelijk is - bepaal de noodzakelijke grenzen bij participatieve en manipulatieve observatie

( Documentanalyse en literatuuronderzoek

Def.

= informatie verkregen via de lectuur en de analyse door anderen geschreven documenten
(= secundaire informatie)

Identiteit van deze anderen

Anderen binnen de organisatie: medewerkers, collega’s, afdelingen en diensten
Anderen van buiten de eigen organisatie: professionele informatieverzamelende organisaties, publieke/particuliere documentatiecentra, bib

Informatie in verschillende vormen: paper, boeken, CD-rom, website…

Kwaliteit van de informatie

Afhankelijk van: - profiel van de informatieverstrekker - aard en inhoud van het document - analyse/interpretatie door de eigen organisatie

( Prognose

= voorspellingen/aannames over in de toekomst te verwachten fenomenen en de gevolgen hiervan voor de organisatie

Prognoses kunnen gebaseerd zijn op:
Kwantitatieve technieken: voorspelling ahv mathematische/statistische extrapolaties
Soorten:
- Tijdreeksanalyse: detecteert en identificeert patronen in de tijdgebonden evolutie - Regressieanalyse: detecteert en identificeert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel, maar in samenhang met andere verschijnselen - Econometrische model: detecteert en identificeert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel, maar houdt hierbij rekening met een ander complexe set van samenhangende verschijnselen

(vakgebied: wiskunde en statistiek

( klassiek, rationeel managementperspectief maakt vaak gebruik van kwantitatieve technieken omwille van hun objectiviteit en voorspellingskracht.

Kwalitatieve methodes: (opinie genererende technieken)
= organisaties maken gebruik van de inzichten en verwachtingen van zogenaamde bevoorrechte getuigen.
Technieken om de inzichten van bevoorrechte getuigen te inventariseren; - sneeuwbalinterview: iemand interviewen, volgende geïnterviewde confronteren met uitspraken van de vorige (indirecte confrontatie) - panelgesprek: groepsinterview, bevoorrechte getuigen worden rechtstreeks met elkaar geconfronteerd (directe confrontatie) - Delphi methode: consensus zoekende en informatiereducerende techniek

( vakgebied: onderzoeksmethodologie

(gedragsmatig managementperspectief : mensgebonden voorspellingen

Kwaliteit van de prognose

Afhankelijk van: - de wijze waarop ze gegenereerd wordt
Kwantitatieve extrapolatie: correctheid van de verzamelde gegevens
Kwalitatieve prognose: identiteit van de bevoorrechte getuige + wijze van opinievorming

( Scenarioplanning

Def.

= variant van prognoses waarbij diverse alternatieve mogelijkheden inzake toekomstige ontwikkelingen of scenario’s naast elkaar worden geplaatst.

Voor- en nadelen

+ : benadrukt relatieve en onzekere karakter van de prognose
- : risico dat de organisatieleden de prognose als waar en zeker nemen

Kwaliteit van scenario’s

Afhankelijk van: - wijze waarop ze worden geïdentificeerd en uitgewerkt

4.2.1.2 Informatie interpreteren

= is dit goed/slecht, een probleem/kans, ondersteunt/ bedreigt…

Interpretatietechnieken

( Interpreteren in functie van het verleden

= problemen en kansen identificeren op basis van een afwijking die zich op een gegeven ogenblik doet tegenover het verleden

≠ gewoon(reactie
Verleden= referentiepunt ≠ in vraag gesteld

( Interpreteren in functie van een vooropgestelde norm/plan

= problemen of kansen identificeren op basis van afwijkingen tegenover vooropgestelde, gewenste norm

≠ gepland/gewenst(reactie
Wat ooit werd vooropgesteld = referentiepunt≠ in vraag gesteld

( klassiek, rationeel managementperspectief gebruikt bij interpretaties de vooropgestelde normen en plannen

( Interpreteren in functie van concurrenten/een andere organisatie

=organisaties vergelijken zichzelf expliciet met concurrenten/ andere organisaties die ze ervaren als uitmunten/goed/degelijk/toonaangevend

De ander = referentiepunt ( afwijking daarvan = kans/probleem

Benchmarking= het zich systematisch vergelijken en meten met concurrentiële of toonaangevende organisaties
Best practice= de organisatie waarmee men zichzelf vergelijkt (op bepaald kenmerk/activiteit)

( Het interpreteren in functie van signalen vanwege derden

= interpretaties gebaseerd op betekenistoewijzing door derden buiten de organisatie

Anderen van buiten de organisatie = referentiepunt

( management perspectief van de stakeholdersbenadering maakt bij interpretaties veel gebruik van de betekenistoewijzing door derden

( Interpreteren in functie van tijdsdruk

= problemen identificeren op basis van een ervaren (tijds)druk

De nabijheid van een tijdsmoment = referentiepunt ( gecombineerd met ander referentiepunt)

4.2.1.3 “Perceptievorming” bij situatieanalyses

Percepties zijn subjectief/subjectgebonden

(
Mullins en Hicks - we ontvangen niet passief informatie maar we analyseren en beoordelen deze - een zelfde situatie zal door 2 verschillende individuen anders ervaren worden

(gedragsmatig managementperspectief + besluitvormingstheorie
Mens is complex wezen ( invloed op informatie verzameling en interpretatie
Erkent corrigerende ingrepen maar relativeert het uiteindelijke effect ervan (
Klassiek, rationeel managementperspectief
Interpretatie speelt niet of kan gecorrigeerd worde door: - kwantitatieve databanken ( onpersoonlijk cijfermateriaal - werken in (zelfcorrigerende) teams ( met elkaar geconfronteerde percepties - controle mechanismen ( neutrale controles door derden

perceptievorming verloopt in verschillende fases

1. stimulus (informatie) kenmerken van het individu ( 2. waarnemingsfase (gewaarwording) ( ( 3. aandachtsfase (tijd, energie) informatiefilters ( 4. organisatiefase (reflecties) ( ( 5. oordeelfase (betekenistoewijzing) externe invloeden

informatiefilters

=(onbewust geactiveerd) zorgen voor de verschillen in de uiteindelijke perceptie
( resultaat van specifieke kenmerken van mensen en externe invloeden die op hen inwerken ( (
|Interne filters |Externe filters |
|Fysieke gesteldheid |Aard van de stimulus |
|Persoonlijkheid/karakter |Context rondom de stimulus |
|Persoonlijke doelen/ambities/noden | |
|Intelligentie, vorming, beroep | |
|Ervaringen, status, vaardigheden, emoties | |

( is de boodschap toegekomen? En geïnterpreteerd zoals bedoeld?
Verkeerde perceptievorming ( problemen/vertekeningen

4 perceptieproblemen

( Stereotypering

= perceptie gebaseerd op generaliserende categorisering of snelle toewijzing van het object aan een groep en verwachte/veronderstelde eigenschappen van deze groep
( vooroordelen

( Halo-effect

=perceptie is gebaseerd op 1 enkel kenmerk van het object in plaats van op het geheel van kenmerken
( vooroordeel gebaseerd op isolement en uitvergroting van 1 kenmerk

( perceptieve verdediging

= perceptie geeft ondersteuning aan een oordeel dat men reeds gevormd heeft en waarvoor men nog de nodige argumenten/ munitie zoekt
( vooroordeel dat men kost wat kost wil bevestigd zien

( Projectie

= perceptie gebaseerd op de herkenning van zichzelf in anderen
( oordeelt eigenlijk over zichzelf in plaats van over de ander

4.2.2 De vooropgezette doelen (het “WAT”-vraagstuk)

WAT-vraag= formulering van concrete voornemens, intenties, objectieven/doelen binnen plannen ( tijdsinterval tussen het voornemen en het doel

Soorten van doelen

- op basis van tijdsdimensie: nabije/verre toekomst - op basis van voorwerp: kenmerken van organisatie/externe omgeving, middelen - op basis van formulering en aandachtspunten: concreet/vaag - op basis van schaal: integrale organisatie/subdelen

4.2.2.1 Doelen identificeren en formuleren

( klassiek, rationeel managementperspectief hecht veel belang aan het formuleren van richtlijnen voor goede doelen

Meest gebruikte instrumenten

( Identificatie van doelen op basis van de situatieanalyse en de hierbij gevonden problemen/kansen

Doel= indijken/verhelpen/remediëren van het probleem dat geïdentificeerd werd in de situatieanalyse

Moeilijkheid= probleem op een heldere en eenduidige wijze omschrijven ( verweven met andere problemen

( Identificatie van doelen aan de hand van creatieve brainstormsessies

Doel brainstormsessie= op een veeleer creatieve wijze te komen tot de formulering van originele, unieke en niet-alledaagse doelen.
( Delphi-methode ook mogelijk

Nadruk: - zoveel mogelijk doelen ongeacht hun directe haalbaarheid/herkenbaarheid/vertrouwdheid - alle suggesties inventariseren - verder bouwen op mekaars idee - nieuwe, onverwachte denkpistes - ongedwongen en spontaan karakter - kleine groepjes

( Identificatie van doelen aan de hand van participatief management

= bij het formuleren van doelen worden verschillende organisatieleden

( de leden voelen zich daadwerkelijk betrokken en zo ook verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen + stimuleert de creativiteit van het doelformuleringsproces

Verschillende graden van intensiteit

Suggesties: MW vragen/voorstellen formuleren, geen antwoorden formuleren
Beslissingen nemen: MW formuleert zelf antwoorden

( doelmotivatietheorie:
Inspraak + betrokkenheid ( engagement en verantwoordelijkheid
Nodig: uitdagende, concrete en specifieke doelen

( Identificatie van doelen aan de hand van de SMART-criteria

Specifiek: formuleren ahv. Concrete en nauwgezet omschreven begrippen
Meetbaar: vooropstellen van normen/streefwaardes
Aanvaardbaar: doel mag niet tegenstrijdig zijn met andere interne/externe principes
Realiseerbaar: doel moet realistisch en haalbaar zijn
Tijdsgebonden: concrete melding wanneer het doel moet worden gerealiseerd

( Identificatie van doelen en het Management by Objectives principe (MBO)

= een stijl van management waarbij het formuleren van toekomstige intenties en doelen een centrale plaats inneemt binnen het managementproces. Geïntroduceerd in de jaren 50 door Drücker.

1. formulering van overkoepelende organisatiedoelen + op een heldere en expliciete wijze communiceren aan alle organisatieleden 2. doelen doorvertaald in persoons- of functiegebonden doelen ( waterval onderling aan mekaar gekoppelde doelen: zowel organisatie als individuele doelen 3. uitwerking van de prestatieverbeteringsplannen ( hoe doelencascade realiseren? 4. controlesystemen ( zelfevaluatie systemen 5. belonings-, opleidings- en loopbaanbeleid gekoppeld aan integrale MBO-systeem

|voordelen |nadelen |
|Goed beheersbare controle |Complex, onoverzichtelijk en bureaucratisch meet- en regelsysteem |
| |Vrij simplistische invulling van het begrip management |
| |Weinig oog voor complexe en ingewikkelde doelrealisaties en |
| |conflictdoelen |

(klassiek, rationeel managementperspectief sterk gekoppeld aan MBO Cascade van doelen en controlesystemen = uitgeschreven programmatuur

4.2.2.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van doelen

Formuleren van doelen is onderhevig aan subjectieve perceptievorming

Formulering van doelen is complex en weinig eenduidig = subjectief karakter + Onbewust karakter ( Doelen identificeren door te zoeken naar de historische rode draad

(klassiek, rationeel managementperspectief: houden geen rekening met het bestaan van onbewuste doelen (negatief waardeoordeel), enkel de bewuste (formeel en expliciet geformuleerd)

4.2.3 De acties waarmee de doelen zullen worden gerealiseerd

Plannen: formuleren van doelstellingen + ontwikkelen van acties

Toekomstgerichte hoe-vraag

- wijzen waarop middelen kunnen worden verworven, samengebracht, ontwikkeld, ingezet en aangewend worden om de doelen te bereiken - kenmerken van de organisatie + omgeving kunnen worden veranderd, gemanipuleerd en bijgestuurd

soorten van acties

afhankelijk van de managementdomeinen: - HRM-acties: middel mens - R&D-acties: middel product/dienst - Financiële acties: middel geld - Organisatiekundige acties: middel organisatiestructuur
( vaak combinaties

4.2.3.1 Acties identificeren en formuleren

Methoden en technieken helpen bij: - genereren/identificeren van alternatieve acties - evaluatie en keuze hieruit

( Rationeel managementperspectief hecht veel belang aan het formuleren van richtlijnen en recepturen voor het genereren en selecteren van goede acties/strategieën.

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van creatieve brainstormsessies

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van participatief management

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van welbepaalde criteria

- SMART-criteria - Alternatieve criteria: afgewogen tov elkaar ahv snelheid, prijs en moeilijkheidsgraad waarmee ze het probleem oplossen. Scores toekennen per alternatief

( geprefereerd door het klassiek, rationeel managementperspectief

( Identificatie en evaluatie van acties/strategieën aan de hand van theorieën en/of modellen

Verschillende managementdisciplines ( verschillende theorieën/modellen ( Bundelen de bestaande vakkennis in een overzichtelijk geheel ← ( Gebaseerd op logisch deductieve inzichten proefondervindelijke vaststellingen

( rationeel en kwantitatief managementperspectief prefereren econometrische en kwantitatieve modellen

4.2.3.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van acties

Evenzeer onderhevig aan perceptievorming ( formulering, evaluatie en selectie van acties vooral complex en weinig eenduidig

Onbewuste karakter = organisaties zijn zich niet steeds bewust van de door hen nagestreefde/geprefereerde acties

4.3 Bundeling van de planningsactiviteiten in soorten besluitvormingsprocessen

Besluitvormingsproces = proces waarin de organisatie diverse keuzes en beslissingen maakt

Verschillende soorten besluitvormingsprocessen

( afhankelijk van het gehanteerde managementperspectief
(
|Rationeel |Gedragsmatig/organisch |
|Activiteiten verlopen lineair , sequentieel |Activiteiten lopen door elkaar |
|Veel aandacht voor gehanteerde methode |weinig aandacht voor gehanteerde methode |
|Ideaaltypische methoden, technieken |Geen normen/ ideaaltypische sets |
|Subjectieve perceptie = slecht |Subjectieve perceptie = onvermijdbaar |
|1 beste invulling/ resultaat |Resultaat verschilt van WN |
|Formeel en bewust karaker van besluitvorming |Informeel en onbewust karakter van besluitvorming |
|Consistent rechtlijnig verloop |Grillig verloop |
|veelhouvast |Weinig houvast, houvast creëren via inzichten in mensbeeld |
|Planmatige aanpak = succesvolle realisatie |Succesvolle realisatie is losgekoppeld van besluitvormingsproces |
|Professionele planners |Keuzes ook bepaald door niet-rationele overwegingen |

Andere benamingen:
|Rationeel besluitvormingsproces |Gedragsmatig besluitvormingsproces |
|Mechanistische besluit vormingsproces |Carnegie besluitvormingsproces |
|Wetenschappelijke besluitvormingsproces |Incrementele besluitvormingsproces |
| |Garbage can |

( Daft: 3 varianten van het gedragsmatig besluitvormingsproces
|Carnegy |incrementele |vuilbak |
|Veel verschillende MW bij betrokken ( |Concrete, opeenvolgende acties en sequenties |Interactie van allerhande |
|coalitievorming | |besluitvormingsprocessen tov elkaar |

( Opdeling op basis van de vertrouwdheid met het probleem/kans en de aanwezigheid van informatie

|Zekere, voorgeprogrammeerde besluitvorming |Onzekere, niet-voorgeprogrammeerde besluitvorming |
|Probleem/kans is eenvoudig en goed afgelijnd |Probleem/kans is complex en moeilijk af te lijnen |
|Probleem/kans is bekend en komt vaak voor |Probleem/kans is nieuw en komt weinig voor |
|Alternatieve oplossingen en hun effecten is bekend en volledig |Alternatieve oplossingen en hun effecten zijn onvolledig en niet |
| |geheel bekend |
|Procedure/standaarden die voorschrijven wat de oplossing is |Nog geen procedures/standaarden omtrent oplossingen |

4.4 Soorten van plannen

( Op basis van vakgebied en managementdomein

Aankoopplannen/productieplannen/serviceplannen/R&D-plannen/marketingplannen…

( Ahv het kenmerk deel van organisatiestructuur

Plannen op het niveau van integrale organisatie/bedijrfseenheden/diensten/producten…

( Op basis van een gecombineerd pakket van verschillende kenmerken

|kenmerken |Strategische plannen |Tactische plannen |Operationele plannen |
|tijdshorizon |Lange termijn |Middellange termijn |Korte termijn |
|Deel van de organisatie waarop het |Totale organisatie |Bedrijfseenheid/afdeling |Dienst, product, klant of regio|
|betrekking heeft | | | |
|Aard van het besluitvormingsproces |Zeer complex |complex |eenvoudig |
|Betrokken managers |topmanagers |Top en middenmanagers |Midden en lagere managers |
|Bereik van de implicaties |Omvangrijk, ingrijpend |Beperkter in omvang, ingrijpend |Gericht, beperkt en niet zo |
| | | |ingrijpend |

Similar Documents

Premium Essay

Management

...scope of management Management has different definitions, from different theorists. There are various ways of describing management, so in this assignment the different definitions of management would be discussed and we would also see how most of the definitions are similar, along with their functions. We should consider management look at why management is very relevant. We should see how the various views of these management theorists are similar and also if they contrast. Management, as defined, “is the activity of getting things done with the aid of people and other resources efficiently and effectively, it is a feature of most human circumstances; domestic, social and political, as well as in formally established organisations”(David Boddy, 2008, ps.10). We human beings perform different activities everyday such as; eating, drinking, playing and they are related to management etc. According to Mary Parket Follet, “Management is the act of getting things done through people. So management is an activity because a manager accomplishes his task or objective with the help of others and also directs these people in order to obtain his objective, so management achieves its objectives through people, so management is quite useful to people. In management there are various activities that are carried out. These include informational activities, decisional activities and inter-personal activities and all these activities are to be done by a manager. Management......

Words: 1606 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...Ref: Management , Seventh Edition By Stephen P. Robbins &Mary Coulter INTRODUCTION TO MANAGEMENT CONTENT Who Are Managers?  What Is Management?  Management Functions and Process  Management Role and Skills  How is the manager’s job changing?  Rewards and Challenges of Being a Manager  Summary  WHO ARE MANAGERS?     Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals Coordinating the work of a departmental group / supervising a single person Coordinating the work activities of a team composed of people from several different departments People outside the organization such as temporary employees or employees who work for the organization's suppliers. Levels of Management WHAT IS MANAGEMENT ?  The process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people.  The process represents the ongoing functions or primary activities engaged in by managers.  These functions are typically labeled planning, organizing, leading, and controlling. (POLCA) EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Efficiency refers to getting the most output from the least amount of inputs.  Effectiveness is described as "doing the right things"  Efficiency (Means) Resource Usage Low Waste Effectiveness (Ends) Goal Attainment High Attainment Management Strives for ; Low Resource Waste (high efficiency) High Goal Attainment (high......

Words: 686 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Discussion Questions Week 1 Select a small business that you may want to start. What is strategic management and planning? Why would a strategic plan be important to the success of this business? How are the four functions of management relative to creating and implementing a strategic plan? • Select a small business that you may want to start. The small business that was select is Day Spa Spa is an oasis of tranquility, and relaxation, and offers a complete day spa experiences. • What is strategic management and planning? Strategic management is the groundwork for a company’s vision and allows a company to be ready to capitalize on opportunities. Strategic management is a process of evaluating a company’s mission, establishing the company’s design, developing the company’s organization and relationships, and guiding the company’s plan to execution to ensure that the management is consistent with the company’s strategy (Pearce & Robinson, 2009). Strategic planning is the process of determining a company’s long-term goals and determines the best approach to achieve the goals. Strategic planning is matching the strengths of the business to available opportunities. Understanding the business strengths and weaknesses and develop a clear mission, goals, and objectives. • Why would a strategic plan be important to the success of this business? Strategic planning plays an important role in Day Spa because it can make the difference between the success and failure of the......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...What is Management? Definitions According to Harold Koontz, "Management is the art of getting things done through and with people in formally organised groups." Harold Koontz gave this definition of management in his book "The Management Theory Jungle". According to Henri Fayol, "To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control." Henri Fayol gave this definition of management in his book "Industrial and General Administration". Image Credits © Michael Heiss. According to Peter Drucker, "Management is a multi-purpose organ that manages business and manages managers and manages workers and work." This definition of management was given by Peter Drucker in his book "The Principles of Management". According to Mary Parker Follet, "Management is the art of getting things done through people." Meaning of Management According to Theo Heimann, management has three different meanings, viz., 1. Management as a Noun : refers to a Group of Managers. 2. Management as a Process : refers to the Functions of Management i.e. Planning, Organising, Directing, Controlling, etc. 3. Management as a Discipline : refers to the Subject of Management. Management is an individual or a group of individuals that accept responsibilities to run an organisation. They Plan, Organise, Direct and Control all the essential activities of the organisation. Management does not do the work themselves. They motivate others to do the work......

Words: 1096 - Pages: 5

Premium Essay

Management

...Past Influence of Management Today Abstract The past influence of management was done with bureaucracy and Administrative ways that gives management today to achieve their goals for the organization. Bureaucratic management may be described as "a formal system of organization based on clearly defined hierarchical levels and roles in order to maintain efficiency and effectiveness." Administrative has to foresee and make preparation s to meet the financial commercial and technical condition s under which the concerns must be started. How Bureaucratic and Administrative Management Affects Overall Management Bureaucracy Bureaucratic management focuses on the ideal form of organization. Max Weber was the major contributor to bureaucratic management. Based on observation, Weber concluded that many early organizations were inefficiently managed, with decisions based on personal relationships and loyalty. Also, bureaucracy formed the need for organizations to operate rationally rather than relying on owners’ and managers. (Williams’s pg. 31) this brings Jobs are divided into simple, routine and fixed category based on competence and functional specialization. Officers are organized in a n hierarchy in which higher officer controls lower position holders i.e. superior controls subordinates and their performance of subordinates and lower staff could be controlled. All......

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...informational role. The purpose is to identify and discuss the importance of informational role that are required to perform. Experts find that informational role have some relationship with interpersonal role, decisional role. Besides, experts believe that informational role play part in external environment and important for every level of managers. In addition, some experts argue that Mintzberg’s theory have some limitation in some area. Therefore, this essay will discuss several parts of informational roles: what informational roles are, the importance of informational roles, how informational roles affect in different levels management, and the limitation of Mintzberg’s theory among CEOs. Management role is the different behaviours that managers are expected to play in different situations. Mintzberg(1973) conclude that managers perform 10 different management roles. The 10 roles can be grouped into 3 categories: Interpersonal role(figurehead, lead, liaison),Informational role(monitor, disseminator, spokesperson) and decisional role(entrepreneaur, disturbance handler, resource...

Words: 1668 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...conceptual skills, interpersonal skills, and technical skills. These three managerial skills are used by different managers in different degrees. Successful managers usually display more conceptual than technical skills. They have to continuously think about the company's goals and objectives and how they can be effectively communicated to employees. Middle Level Management Middle management is the intermediate management level accountable to top management and responsible for leading lower level managers. Image of Middle managers fig. 1 Middle managers Middle management is the intermediate management of a hierarchical organization, being subordinate to the senior management but above the lowest levels of operational staff. Key Points Middle management is the intermediate management of a hierarchical organization, subordinate to the senior management but above the lowest levels of operational staff. They are accountable to the top management for their department's function. They provide guidance to lower level managers and inspire them towards better performance. Middle management may be reduced in organizations as a result of reorganization. Such changes include downsizing,...

Words: 635 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...M.B.S. (Improvement – Review Committee) First Term Final Examination 1996 Management Course # 411 (Management Thought) Full Marks – 40 Time – 3 hrs. (All questions are of equal value. Answer any four of the following) |1. |a. |Describe the major contribution of the ‘Merchant of Venice’ and ‘Arsenal of Venice’ in management. |5 | | |b. |State the features of Feudal Organization during the Medieval period of Management thought. |3 | | |c. |Who was Kautilya? What was his major contribution? |2 | | | | | | |2. |a. |Who are the propounders of the Mathematical School? Discuss the major ideas. |4 | | |b. |What are the features of Management Process School of management thought? |3 | | |c. |Write the major findings of Howthorne experiment. |3 | | | | | ...

Words: 553 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure of management helps accommodate the need for experience and expertise on important factors. Some of these factors are legal issues, ethics, and corporate social responsibility instead of just focusing on the profits. This paper covers the planning function of management, the influences of legal issues, ethics, and corporate social responsibility on management planning, and factors that influence the company’s strategic, tactical, operational, and contingency planning. Boeing Management Planning Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us," 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure......

Words: 1477 - Pages: 6

Premium Essay

Management

...The Four Functions of Management Management is the art of effectively organizing people and things using the resources available to achieve an overall goal. Management is necessary because it enables the overall organization, group or business to operate efficiently by properly allocating the resources utilized. Great management within a system that works leads to great success no matter what the venture may be. Management has evolved in that business has become a global enterprise. In today’s global economy, management demands a much more structured, generic and appealing approach because it must communicate to a variety of people (Batemen & Snell, 2008). It is because of this vast increase in the sheer amount of people, that management has gone from a much more “do as I say or your fired” role and transitioned into a “this is the way we do it here at Burger King” kind of way. This generic and appealing yet simpler model of management consists of four basic key concepts. The four key concepts of management include leading, controlling, organizing and planning. I placed them in this particular order because I believe that what they have in common is their ability to be placed in that order. Once a person has shown their ability to lead effectively, it enables that manager to have control over the employee because the manager has shown through their leading that they are fully able to essentially “practice what they preach”. Once a manager has control he can then......

Words: 846 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...Taylor’s Four Principles of Management Frederick Winslow Taylor Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) is famous as the father of scientific management. He worked as a mechanical engineer during the late 19th century and exercised a great effect on the development and improvement of management with the help of his experiments. During his 26-years of career, he worked at Midvale Steel, Simonds Rolling Machine and Bethlehem Steel companies, and performed a large number of experiments in this practice of management. [ (Chyung, 2005) ] Principal Object of Management/Leadership Taylor, in his book “the Principles of Scientific Management” stated that “The principal object of management should be to secure maximum prosperity of the employer, coupled with the maximum prosperity for the employee.” [ (Taylor, 1911) ] Problem Statement Presented by Taylor Taylor examined and described the inexcusably inefficient work practices in the steel industry, which he found during his career. He reported a number of criticisms of managerial skills; some specific criticisms are as follows: [ (Thakur, 1998) ] * Workers were employed on the basis of a first-come, first-hired policy without keeping into concentration the ability and skills of worker. * The training, provided to workers, were completely disorganized, which uses only basic apprentice systems in minimal extent. * Tasks were done through a general rule-of-thumb without any defined standard times, method, or......

Words: 1455 - Pages: 6

Premium Essay

Management

...Controlling as a Management Function  Controlling A process of monitoring performance and taking action to ensure desired results. It sees to it that the right things happen, in the right ways, and at the right time. 1 Controlling as a Management Function  Controlling Done well, it ensures that the overall directions of individuals and groups are consistent with short and long range plans. It helps ensure that objectives and accomplishments are consistent with one another throughout an organization. 2 Controlling as a Management Function  Controlling It helps maintain compliance with essential organizational rules and policies. 3 Figure 8.4 Four steps in the control process. 4 The Control Process  Establish objectives and standards. Measure actual performance. Compare results with objectives and standards. Take necessary action.    5 Establish Objectives and Standards  The control process begins with planning and the establishment of performance objectives.  Performance objectives are defined and the standards for measuring them are set. 6 Establish Objectives and Standards  There are two types of standards: Output Standards - measures performance results in terms of quantity, quality, cost, or time. Input Standards - measures work efforts that go into a performance task. 7 Measuring Actual Performance  Measurements must be accurate enough to spot deviations or......

Words: 896 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...The Management Planning Process An effective management planning process includes evaluating long-term corporate objectives. Management planning is the process of accessing an organization’s goals and creating a realistic, detailed plan of action for meeting those goals. It is kind of like writing a business plan, a management plan takes into consideration short and long term corporate strategies. Some basic steps in the management planning process involves creating a road map that outlines each task the company must accomplish to meet its overall objectives. There are seven very important management planning process steps I am going to talk a little bit in depth about. The first step in the management planning process is establishing goals. In planning you have to identify specific company goals. The part of the planning process should include a detail overview of each goal, including the reason for its selection and the anticipated outcomes of goal related projects. Anywhere there are possible objectives should be described in quantitative or qualitative terms. For example, a goal is to raise profits by ten percent over a four month period. Establishing goals is a good way to help any organization see their hard pay off. The second step is to identify organizational resources that will be beneficial to them for help and advice. Each goal should have financial and human resources projection associated with its completion. For example, a management plan may identify how......

Words: 673 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Basic concepts of management Olugbemiga T. Williams AIU University The basic legal environment of business is governed by state, country and international laws. This includes laws on what can or cannot be formed or sold, consumer and employee protection laws, tax and other financial laws, as well as many rules and protocols with respects to business ethics, when and how to seek legal assistance in case of differences. The production or sale of a certain goods is illegal or at least strictly regulated in many countries. This includes, among others, selling of dangerous drugs, guns and explosives. Employee protection protects laws against unfair perception based on race, color, religion, sex, or age; laws against partial removal and sexual or other harassment; health and safety laws and laws regulating minimum wages. The social environment consists of the sum total of a society's beliefs, customs, practices and behaviors. It is to a large extent, a fake construct that can be compared with the natural environment in which we live. Every society has ideas about their own social environment. Some of the customs, beliefs, practices and behaviors are similar across cultures, and some are not. For example, an American traveling to Britain will find many familiar practices but not so much if traveling to China. This is a social environment created by a society at large in which a business functions can be bring up to as its external social environment. If a business runs in a......

Words: 912 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...Management by objective (MBO) Management by Objective is a tool that allows managers and employees to come together for the purpose of agreeing upon a set of objectives to achieve the company’s short, medium, or long term future (www.word.com/defination/mangement). The theory intrigued me because management by objective theories can help promote a great team. The overall well-being of the company works better with healthy communication between management and employee’s. I currently manage people clarifying their goals and stimulating theory can be a challenge. Management by objective is an essential part of the mangers daily activities. The Theory for management by objective is to improve planning, better understanding between management and employee, participation in the goal setting process, better informed employees, improved appraisal system and better organization of functional task grouping (Ford, McLaughlin, Nixdorf o 1980). The concept of job planning is a key theory of management by objective because it sets a range of performance systems to assist the employees to stay on track (www.1000ventures.com). When you plan you give your employees an expected result from beginning to end. Better understanding between you and your employees is important because if your employee does not understand what is needed from them they cannot possible meet the company’s needs. If the communication is unclear there is room for error Communication is an essential......

Words: 635 - Pages: 3