Free Essay

Management

In: Business and Management

Submitted By Girlvirtousi
Words 4793
Pages 20
PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural yang paling berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Masyarakat majmuk mempunyai konsepnya dan sejarah yang tersendiri di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk.
J.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Menurut Furnivall (1967:54), masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Pembahagian tugasan dilakukan atas garis-garis ras.
Idea Furnivall mengenai masyarakat majmuk telah banyak dibincangkan oleh tokoh-tokoh sosiologi yang terkemudian. M.G. Smith merupakan salah seorang yang telah memberikan satu analisis yang panjang lebar mengenai konsep ini. M.G. Smith juga menganggap masyarakat majmuk sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Dari segi politik pula, masyarakat majmuk dikuasai oleh satu kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Smith juga berpendapat bahawa masyarakat wujud atas dasar konflik dan paksaan, bukannya atas dasar nilai bersama. Selain daripada Furnivall dan Smith, P.L. Van Den Berghe juga memberikan sumbangan terhadap perbincangan mengenai konsep masyarakat majmuk. Beliau membezakan kemajmukkan sosial iaitu masyarakat dipecahkan kepada kelompok korporat dan bukannya budaya daripada kemajmukkan budaya iaitu wujud daripada beberapa kelompok etnik.
Ketiga-tiga tokoh ini menekankan konflik dan perpecahan sebagai unsur ketara dalam masyarakat majmuk. Pendirian ini amat bertentangan dengan pendekatan fungsional yang mendakwa bahawa masyarakat majmuk wujud atas dasar konsensus dan nilai bersama. Oleh yang demikian, tidak hairanlah beberapa kritikan mengenai idea atau teori masyarakat majmuk juga datang daripada ahli fungsional. Walau bagaimanapun, teori ini mempunyai kelebihannya iaitu salah satu percubaan untuk membentuk satu teori secara umum mengenai hubungan ras. Teori ini cuba memasukkan pentingnya unsur ras dan etnik ke dalam satu rangka dasar berbentuk konseptual dan merupakan satu syarat asas untuk memahami sifat hubungan ras.

SEJARAH KEPELBAGAIAN MASYARAKAT DI MALAYSIA

Sebelum abad ke-18, penduduk di Tanah Melayu dan kepulauan borneo ketika itu didominasi oleh orang Asli, orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Selain itu, terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera, Indonesia. Tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama (James P. Ongkili, 1985:4).
Pada awal abad ke-18, perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat, tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Aktiviti ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar terutamanya daripada China dan India.
Menurut B.W. Andaya dan L.Y Andaya (1983:159), masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu, mereka terpaksa keluar berhijrah sehingga ke Tanah Melayu. Kemasukan buruh-buruh Cina ke Tanah Melayu melalui beberapa cara yang dikenalpasti diusahakan oleh orang Cina sendiri yang telah menetap lama di Tanah Melayu melalui sistem tiket yang sangat popular. Menurut W.L. Blythe (1953:3), bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Namun angka yang tepat sukar ditentukan kerana ketiadaan dokumen yang sah dan kemasukan secara haram ke Tanah Melayu.
Kemasukkan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial Alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu. Kedatangan masyarakat Melayu ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian atau kemajmukkan masyarakat di Malaysia dan mengambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar.
Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu dari Negapatam dan Madras. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke luar. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar ke negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu ketika itu. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. Pada waktu itu bilangan mereka masih kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya benguasai negeri-negeri Melayu.
Selain migran daripada negara China dan India, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti dari Indonesia dan Ceylon. Namun, bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding dengan buruh daripada China dan India. Kebanyakan pendatang Indonesia berasal daripada Jawa, Kalimantan (Banjarmasin), Celebes, Timor dan Sulawesi serta beberapa bahagain kepulauan yang berhampiran dengan Selat Melaka.. Pendatang daripada Indonesia juga berbilang suku kaum dan etnik antaranya orang Jawa, Bugis, Minang dan Banjar. Menurut S.N. Arseculeratne (1991:8), pendatang dari Ceylon kebanyakannya terdiri daripada kaum Sinhalese. Mereka datang dari kawasan pantai selatan negara tersebut. Mereka datang dengan jumlah yang agak ramai selepas abad ke-19 berterusan hingga abad ke-20. Kedatangan berterusan ini disebabkan penjajahan British di Ceylon. Faktor ekomoni adalah bukan faktor utama penghijrahan mereka, sebaliknya mereka ingin mencari rezeki yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara asal mereka (S.N. Arseculeratne,1991:10).
Setelah kemasukan migran daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang. Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, amalan, ras dan etnik serta kehidupan seharian. Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan ini seperti peristiwa 13 mei 1969. Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk, konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras, bukan garisan kelas. Pengambilan pekerja buruh daripada luar di buat secara tetap sudah pasti akan menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan politik yang lebih membimbangkan dan bagi mengelak pembentukan masyarakat majmuk pelbagai etnik atau heterogeneous seperti mana yang cuba dielak oleh negara-negara Eropah Barat dan Telok (Weiner, 1990:143).
Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786, menyebabkan kemasukkan migran secara besar-besaran daripada luar. Dalam jangka masa yang panjang semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia iaitu selama lebih satu ratus lima puluh tahun bermula 1786 hingga 1957. Antara tahun itu, Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa perang dunia kedua. Walau bagaimanapun, jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. Masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenios Malaysia yang mengandungi etnik-etnik Melayu, Cina dan India sebagai komponen utamanya.
Setelah kemasukan migran dari luar akhirnya lahirnya kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba-Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan, maka wujud beberapa sub-kategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok Peranakan, kelompok Syed dan lain-lain. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah kacukan Melayu-Arab, Melayu-India, Melayu-Cina dan lain-lain.
Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adab resam, bahasa dan latar berlakang kebudayaan yang berlainan. Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar.

KESERASIAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
Hubungan etnik di Malaysia dapat dilihat dalam tiga fasa utama iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan selepas hampir 50 tahun merdeka .
1.1 Sebelum Merdeka
Pada zaman penjajahan British, pelbagai dasar telah diperkenalkan menyebabkan jurang perbezaan antara etnik di negara ini menjadi amat ketara dalam semua bidang seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan tempat tinggal. Pihak British telah memperkenalkan dasar-dasar pembangunan ekonomi dan pada masa yang sama menggalakkan kemasukan buruh asing dari negara Cina dan India. Tindakan pihak British secara tidak langsung telah mengubah komposisi kaum di negara ini. Pada zaman penjajahan British, hubungan etnik terpisah dari segi budaya, ekonomi, politik, sosial dan tempat tinggal sehingga perang dunia kedua. Dasar Pecah dan Perintah (Divide and Rule) pihak British telah melahirkan masyarakat majmuk yang mempunyai ciri-ciri berbeza dari segi penempatan dan pekerjaan seperti berikut: - * Etnik Melayu tertumpu di kawasan kampung-kampung dan bekerja sebagai petani, pesawah, nelayan, pertukangan dan sebagainya. * Etnik Cina tertumpu di kawasan bandar dan bekerja di kawasan lombong, melibatkan diri dalam perniagaan runcit dan sebagainya. * Etnik India tertumpu di kawasan estet dan lading-ladang. Bekerja sebagai penoreh, buruh binaan dan sebagainya.
Pada zaman pemerintahan Jepun pula, penindasan terhadap etnik Cina berlaku. Permusuhan ini adalah kesan daripada perang Jepun-China pada tahun 1937. Pihak Jepun menjaga hubungan baik dengan masyarakat Melayu dan orang-orang Melayu diberi peluang untuk bekerja dalam pentadbiran. Pihak Jepun juga menjaga hubungan baik dengan orang-orang India. Sistem pemerintahan Jepun yang berat sebelah telah mengundang permusuhan di kalangan etnik Cina dan Melayu. Etnik Cina aktif berpolitik dan menyertai Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menentang Jepun. PKM berfungsi menjaga dan membela nasib orang Cina yang tertindas.
Parti politik Cina telah menyiksa orang-orang Melayu sebagai tanda membalas dendam setelah pihak Jepun berundur dari Tanah Melayu. Jurang di antara etnik pada zaman penjajahan adalah amat besar dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelbagai etnik di negara ini. Etnik Cina dan India berusaha ke arah mendapatkan taraf sama rata seperti etnik dominan Melayu. Secara tidak langsung, tindakan etnik Cina dan India telah mengundang rasa tidak puas hati di kalangan etnik Melayu sehingga tertubuhnya Malayan Union pada 1 April 1946 dan Isu Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948.
Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan kemerdekaan ketiga-tiga etnik ini telah bersatu dan bekerjasama membentuk Parti Perikatan yang dianggotai oleh parti UMNO, MCA dan MIC. Pembentukan ketiga-tiga jenis parti ini telah banyak menyumbang kepada perpaduan dan integrasi nasional di kalangan etnik di negara ini. Berikut adalah beberapa ciri-ciri parti politik UMNO, MCA dan MIC: - * Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah ditubuhkan pada tahun 1946. UMNO diasaskan oleh Dato Onn Jaafar. UMNO ditubuhkan bertujuan untuk menentang Malayan Union dan berjuang menuntut kemerdekaan. * Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) telah ditubuhkan pada tahun 1949. MCA diasaskan oleh Tan Cheng Lock. MCA ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan Cina dan bekerjasama dengan etnik lain untuk mencapai kemerdekaan. * Kongres India Tanah Melayu (MIC) telah ditubuhkan pada Tahun 1949. MIC diasaskan oleh John Thivy. MIC ditubuhkan untuk menjaga kepentingan kaum India dan memperjuangkan kemerdekaan bersama etnik lain.
Tidak dinafikan secara tidak langsung kedatangan Inggeris telah membawa kepada usaha-usaha perpaduan melalui tindakan pembentukan Jawatankuasa Perhubungan Kaum. Hubungan etnik juga amat baik semasa menentang komunis .
1.2 Selepas Merdeka
Selepas merdeka, wujud kerjasama erat di kalangan etnik di Malaysia. Kerjasama erat juga wujud sebelum dan selepas penubuhan Malaysia. Ancaman-ancaman luar seperti konfrontasi Indonesia telah mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Hubungan yang baik antara etnik mengundang kepada usaha nasional untuk merapatkan hubungan etnik sedia ada dari masa ke semasa. Beberapa dasar digubal oleh kerajaan telah banyak memberikan implikasi positif kepada perpaduan etnik di negara ini sehingga kini. Penglibatan semua kaum dalam perancangan negara secara tidak langsung membentuk keharmonian sehingga kini. Dari segi politik, orang Melayu diwakili oleh Parti Umno, orang Cina diwakili oleh MCA dan orang india diwakili oleh MIC. Perpaduan etnik telah membentuk Parti Perikatan dan akhirnya parti perikatan ini telah berjaya dalam pilihanraya untuk membentuk kerajaan sendiri. Beberapa dasar digubal oleh kerajaan untuk merapatkan hubungan etnik seperti berikut: - * Dasar Pelajaran Kebangsaan
Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha untuk menyatupadukan murid-murid dari semua kumpulan etnik ke dalam satu sistem pelajaran yang sama dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Umumnya, dalam pendidikan usaha memupuk perpaduan dan persefahaman disalurkan melalui kurikulum dan ko-kurikulum sekolah. Matlamat penting dasar ini adalah memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui elemen-elemen seperti berikut: - i. Pertama, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi. ii. Kedua, menyediakan sukatan pelajaran yang sama kandungannya.

* Dasar Ekonomi Baru (DEB)
DEB termaktub dalam rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama. DEB merupakan satu program jangka panjang yang mengambil masa selama 20 tahun. DEB dimulakan pada tahun 1970. Beberapa Matlamat utama DEB membantu dalam pembentukan integrasi nasional dalam pelaksanaannya adalah seperti berikut: - i. Penyusunan semula masyarakat majmuk untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. ii. Membasmi kemiskinan. Ketidakseimbagan ekonomi etnik berpunca daripada dasar pecah dan perintah Inggeris. Pengelasan etnik mengikut pekerjaan dan pelajaran telah menyebabkan interaksi etnik Melayu, Cina serta India kurang berlaku. iii. Mengurangkan ketidakseimbangan dalam gunatenaga supaya penyertaan etnik adalah seimbang.
· Dasar Pembangunan Nasional
Dasar Pembangunan Nasional (DPN) merupakan kesinambungan kepada DEB yang berakhir pada tahun 1990. Program DPN meliputi perkara-perkara seperti berikut: - i. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. ii. Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek. iii. Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi. iv. Menerapkan nilai sosial, kerohanian dan amalan cintakan alam sekitar. v. Meningkatkan peluang dan kemudahan pendidikan.
1.3 Selepas Hampir 50 Tahun Merdeka
Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan sehingga kini, negara mengecapi kemerdekaan mencecah ke usia 52 tahun. Suatu tempoh yang cukup mematangkan dalam pembentukan sesebuah negara. Kemakmuran negara pada hari ini adalah disebabkan oleh wujudnya persefahaman dan sikap toleransi di kalangan etnik berbilang bangsa, budaya dan agama. Pembentukan dasar menyeluruh dan kesinambungan program pembangunan negara telah banyak membantu dalam membentuk hubungan erat di kalangan etnik di negara ini. Pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang, pelaksanaan misi Wawasan 2020 dan rancangan-rangcangan pembangunan banyak membantu dalam membentuk dan mengekalkan hubungan etnik yang baik di kalangan masyarakat majmuk berbilang kaum, bangsa dan agama.
Umpamanya, dalam Wawasan 2020 digariskan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi melibatkan hubungan etnik untuk menjadikan negara maju menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 diwujudkan bertujuan untuk membentuk sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Dalam wawasan ini, sembilan cabaran berkaitan dengan hubungan etnik dikenalpasti untuk dihadapi seperti berikut: - i. Membentuk negara bersatu padu dan satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. ii. Mewujudkan masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan gagah menghadapi pelbagai masalah. iii. Membentuk dan memperkembang masyarakat demokratik matang yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia unggul berasaskan muafakat dan musyawarah, dan dapat dicontohi oleh negara-negara membangun. iv. Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika sepenuhnya dengan warganegara Malaysia mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian utuh serta didorong oleh piawaian etika paling tinggi. v. Mewujudkan masyarakat matang bersifat liberal dan bertoleransi dengan setaip rakyat bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing serta pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara. vi. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat berdaya cipta serta berpandangan jauh iaitu masyarakat yang bukan saja menjadi pengguna teknologi tetapi menjadi penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. vii. Membentuk masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang, sebuah masyarakat yang lebih mementingkan masyarakat berbanding diri sendiri. viii. Membentuk masyarakat yang adil ekonominya iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan secara adil dan saksama. ix. Membentuk masyarakat makmur dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamik dan ada daya ketahanan.

2.0 HUBUNGAN ETNIK: PENCAPAIAN SELEPAS HAMPIR 50 TAHUN MERDEKA
Pencapaian negara selepas hampir 50 tahun merdeka sehingga kini jelas memperlihatkan perubahan cemerlang termasuklah dalam memupuk hubungan etnik di negara ini. Hubungan etnik yang baik dan harmoni menjadikan Malaysia cemerlang serta unik di mata dunia. Hubungan etnik dan pencapaian selepas hampir 50 tahun dapat dilihat dalam pelbagai perkara antaranya dalam aspek politik, ekonomi, budaya dan agama.

2.1 EKONOMI
Dalam rancangan pembangunan nasional, aspek etnik turut menjadi keutamaan. Pelbagai dasar dan program pembangunan dirangka dan dilaksanakan demi untuk mencapai kemajuan menyeluruh meliputi semua lapisan etnik di negara ini. * RANCANGAN MALAYSIA KE 10
Dalam Rancangan Malaysia ke-10, ia mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Ekonomi Baru yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib Razak ,Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) merupakan rancangan lima tahun pembangunan Malaysia bagi tempoh 2011-2015. RMK10 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Razak, di Parlimen pada 10 Jun 2010. Terdapat lima teras srategik untuk menaiktaraf ekonomi pelbagai kaum di Malaysia seperti berikut: - i. Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara ii. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama iii. Menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan iv. Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup v. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan Negara

* RANCANGAN MALAYSIA KE 11
Rancangan untuk tahun 2016 ke 2020 merupakan rancangan pembangunan 5 tahun terakhir ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Seperti yang kita ketahui, Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991. Wawasan 2020 telah menggariskan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju dalam semua aspek merangkumi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan budaya. Ia mengandungi satu pelan strategik ke arah pembangunan masa depan Malaysia selaras dengan impian rakyat bagi menikmati hasil pembangunan yang sewajarnya. Pelan yang bertemakan 'Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat' ini merupakan satu pelan yang mengandungi 6 teras strategik: i. Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat saksama ii. Meningkat kesejahteraan untuk semua iii. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju iv. Menuju ke arah pembangunan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan v. Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong perkembangan ekonomi vi. Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran

DASAR SOSIAL NEGARA Dasar Sosial Negara Pada tahun 2003, kerajaan telah melancarkan Dasar Sosial Negara (DSN). Dasar ini merupakan dasar payung yang merangkumi semua dasar, program dan aktiviti pembangunan sosial serta menjelaskan falsafah di sebalik pembangunan sosial di Malaysia. Dasar Sosial Negara bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi, di mana setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri masing-masing di dalam persekitaran sosial yang sihat dan berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama. Dengan itu, dasar tersebut memberi halatuju kepada semua perancangan dan pelaksanaan program pembangunan sosial negara. DSN adalah dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju serta mantap. Dasar ini telah dilancarkan oleh YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 19 Ogos 2003. Objektif dasar ini ialah memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi, serta membangun dan memperkasakan insan supaya penerapan nilainilai murni dapat dilaksanakan dengan berkesan. Melalui program intervensi dan advokasi, nilai yang merupakan intipati kepada budaya masyarakat akan diterapkan secara sukarela dan diterima. Nilai positif melalui pelaksanaan program-program berteraskan nilai murni perlu diketengahkan khususnya peringkat kanak-kanak dan pelajar sekolah. Nilai seperti menghormati orang yang lebih tua tanpa mengira latar belakang dan etnik amat signifikan untuk masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Budaya menghayati nilai murni menjadi satu dasar apabila negara mula melihat bahawa pentingnya diwujudkan satu dasar yang meemberi fokus kepada keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial. Dari sini dapat dilihat antara dasar lain yang menyokong objektif DSN ialah Dasar Perpaduan Nasional, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran serta Dasar Pendidikan Negara. Semua dasar ini jelas membuktikan betapa Malaysia memberi penekanan kepada penerapan nilai-nilai murni dan kesejahteraan rakyat

POLITIK Politik adalah antara faktor penting dan perlu diberi perhatian dalam rangka memahami bentuk dan sifat hubungan etnik dalam sesebuah masyarakat plural seperti di Malaysia. Hal ini kerana, politik sering dikaitkan dengan kuasa, pembentukan dan pelaksanaan dasar . politik memberikan kuasa kepada sesuatu kelompok atau rejim untuk melaksanakan sesuatu mengikut hajat dan landasan pemikiran atau ideologi mereka. Selepas memperoleh kemerdekaan 1957, Malaysia ialah negara yang mengamalkan sistem politik dan pemerintahan serta kerajaan yang berlandaskan prinsip Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan. Dalam sistem demokrasi, kerajaan dipilih melalui pilihan raya secara berkala yang diadakan sekali dalam tempoh lima tahun. Pilihan raya diadakan bagi memperbaharui mandat yang diperoleh bagi sesebuah kerajaan memerintah yang berasaskan prinsip demokrasi. Sistem demokrasi dan amalan pilihan raya mengizinkan kewujudan dan penubuhan parti-parti politik bagi tujuan bertanding dalam pilihan raya. Setiap parti politik yang ditubuhkan mempunyai asas-asas serta prinsip perjuangannya yang tersendiri. Hal ini termasuklah yang berasaskan ideologi tertentu dan parti-parti tang berteraskan kepentingan etnik dan perkauman.

Sejak merdeka, parti-parti politik yang terdapat di Malaysia rata-rata ditubuhkan berasaskan kaum atau nilai perkauman seperti UMNO, MCA dan MIC. Namun begitu, sejarah menunjukkan bahawa parti-parti ini walaupun ditubuhkan berasaskan kepentingan dan perjuangan kaum, tetapi telah berupaya membentuk gabungan dalam sesuatu kerja sama permuafakatan politik dikenali sebagai Perikatan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa. Keadaan ini berlaku atas keperluan demokrasi juga kerana penggabungan akan memberikan peluang sesuatu perikatan itu mendapat sokongan yang lebih besar dan seterusnya mengekalkan kuasa.

ASPEK EKONOMI

Rajah 1 : BR1M Berjaya Mengurangkan Beban Rakyat.

Berdasarkan 50 orang responden yang disoal selidik, 50% daripadanya menyatakan Sederhana Setuju mengenai soalan bahawa BR1M berjaya mengurangkan bebanan rakyat. Seterusnya, sebanyak 26% daripada 50 orang responden menandakan Tidak Setuju mengenai hal ini. Diikuti dengan 18% iaitu Amat Tidak Setuju, Setuju seramai 4% dan seramai 2% yang menyatakan Amat Setuju. Menurut sesetengah responden, mereka berpendapat bahawa ada kebaikan disebalik wang bantuan BR1M yang diberikan kepada rakyat berpendapatan RM 3000 dan ke bawah, namun begitu dengan kenaikan harga barang di pasaran secara mendadak, dengan tarikan semula subsidi barangan yang telah sedia diberikan kepada rakyat sebelum ini, BR1M dianggap tidak berbaloi sama sekali. Ada juga kalangan responden yang bersetuju sekiranya BR1M tidak diberikan lagi kepada rakyat, tetapi berharap pihak kerajaan dapat mengawal kenaikan harga barang daripada terus melampaui batas.

Rajah 2 : GST Perlu Disokong Untuk Peningkatan Hasil Negara.
Berdasarkan 50 orang responden yang dikaji selidik, seramai 60% daripada golongan mereka berpendapat Amat Tidak Setuju mengenai GST perlu disokong untuk peningkatan hasil negara. Menyusul dengan Tidak Setuju, seramai 24%, Sederhana Setuju seramai 8%, Setuju 6% dan Amat Setuju hanya seramai 2%. Pada pendapat mereka, GST tidak seharusnya dilaksanakan kerana kaedah ini tidak dilihat bertujuan untuk meningkatkan hasil negara, sebaliknya meningkatkan kadar kemiskinan di Malaysia. Cukai perlaksanaan GST dianggap tidak adil bagi setiap lapisan masyarakat terutamanya bagi mereka yang bergolongan pendapatan rendah. Kerajaan menjanjikan bahawa harga barangan akan turun selepas Cukai GST dilaksanakan tetapi melalui pemerhatian pengguna dan masyarakat, harga barangan terusan naik secara mendadak sehinggakan apa yang telah dijanjikan tidak kelihatan ditunaikan. Melalui kajian ini juga dapat dilihat majority daripada responden memilih Tidak Setuju.

Rajah 3 : Pengurusan Kewangan Negara Adalah Stabil.
Berdasarkan kajian yang diatas, seramai 50 orang responden telah memberi kerjasama. Daripada jumlah itu, seramai 50% daripada mereka menyatakan Tidak Setuju mengenai soalan pengurusan kewangan negara adalah stabil. Selain itu, seramai 20% daripada mereka mengatakan Amat Tidak Setuju. Menyusul dengan Sederhana Setuju seramai 18%, Setuju 10% dan Amat Setuju 2%. Majoriti responden berpihak kepada Tidak Setuju akan kenyataan ini. Hal ini adalah kerana bebanan hutang negara semakin bertambah dan kadar inflasi yang semakin meningkat sedang berlaku di Malaysia. Sekiranya pengurusan kewangan negara ditadbir dengan baik, sewajarnya tiada isu seperti di atas berlaku dan rakyat Malaysia kini semakin peka akan setiap permasalahan yang berlaku dalam pentadbiran negara Malaysia.

ASPEK SOSIAL

Rajah 1 : Kadar Kemiskinan di Malaysia Masih Terkawal

Berdasarkan carta pai di atas, rajah menunjukkan kadar kemiskinan di Malaysia masih terkawal. Analisis menunjukkan 46% yang mengatakan sederhana setuju manakala 2% mengatakan setuju dan 2% juga mengatakan amat setuju. Seterusnya, yang amat tidak setuju mengatakan sebanyak 20% manakala 30% yang mengatakan tidak setuju. Majoriti responden berpihak kepada kategori yang sederhana setuju. Dengan ini, kadar kemiskinan di Malaysia masih terkawal kerana pihak kerajaan telah banyak memberikan bantuan dari segi rumah kepada rakyat Malaysia yang miskin supaya tidak menjadi rakyat yang fakir miskin seperti di negara-negara yang mundur. Selain itu, kerajaan juga telah memberikan bantuan dari segi kewangan kepada rakyat yang memerlukan bantuan kewangan. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengatasi masalah kadar kemiskinan di Malaysia ini supaya berada dalam keadaan sentiasa terkawal.

Rajah 2 : Jumlah Kes Jenayah di Malaysia Dalam Keadaan Terkawal.

Berdasarkan carta pai di atas, rajah menunjukkan jumlah kes jenayah di Malaysia dalam keadaan terkawal. Analisis menunjukkan 40% yang mengatakan sederhana setuju manakala 13% mengatakan setuju dan 7% juga mengatakan amat setuju. Seterusnya, yang amat tidak setuju mengatakan sebanyak 22% manakala 18% yang mengatakan tidak setuju. Majoriti responden berpihak kepada kategori yang sederhana setuju. Dengan ini, jumlah kes jenayah di Malaysia dalam keadaan terkawal kerana pihak kerajaan telah mengarahkan pihak PDRM membantu dalam menangani masalah jenayah di negara ini. Selain itu, pihak yang berwajib juga telah memantau keadaan sekeliling di negara kita supaya tidak di ceroboh oleh jenayah-jenayah asing di luar sana. Oleh itu, pihak yang berkaitan haruslah mengambil berat tentang kes jenayah di Malaysia supaya sentiasa berada dalam keadaan terkawal.

Rajah 3 : Rakyat Malaysia Matang dalam Menangani Isu Perkauman.

Berdasarkan carta pai di atas, rajah menunjukkan rakyat Malaysia matang dalam menangani isu perkauman. Analisis menunjukkan 30% yang mengatakan sederhana setuju manakala 20% mengatakan setuju dan 10% juga mengatakan amat setuju. Seterusnya, yang amat tidak setuju mengatakan sebanyak 14% manakala 26% yang mengatakan tidak setuju. Majoriti responden berpihak kepada kategori yang sederhana setuju. Dengan ini, rakyat Malaysia matang dalam menangani isu perkauman kerana pihak kerajaan cerdik dan pandai berfikir dalam menangani isu perkauman rakyatnya di Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah peka dalam menangani masalah ini dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum supaya mereka boleh mempertahankan hak masing-masing. Oleh itu, pihak yang berkenaan perlulah memainkan peranan penting untuk menangani masalah isu perkauman di Malaysia supaya rakyat Malaysia matang dalam menangani isu tersebut.

ASPEK POLITIK

Rajah 1 : Kematangan berpolitik rakyat Malaysia semakin meningkat .

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan , sebanyak 40% responden menyatakan pendapat tidak setuju mengenai isu kematangan berpolitik rakyat Malaysia semakin meningkat . Seterusnya , sebanyak 30 % responden menyatakan bahawa mereka sederhana setuju mengenai isu tersebut dan sebanyak 12% responden menyatakan amat tidak setuju . Disamping itu , seramai 10% responden pula menyatakan setuju dan sebanyak 8% responden pula menyatakan amat setuju mengenai isu kematangan berpolitik rakyat Malaysia semakin meningkat . Hal ini kerana ada rakyat Malaysia yang masih bertikam lidah mengenai isu – isu politik di Malaysia . Bukan itu sahaja , sistem politik yang jilankan juga sering mengelirukan rakyat menyebabkan rakyat sukar memilih pemimpin yang layak dan mampu membantu rakyat .

Rajah 2 : Kerjasama antara parti dalam pakatan rakyat adalah kukuh .

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan , sebanyak 41% responden sederana setuju mengenai isu kerjasama antara parti dalam pakatan rakyat adalah kukuh . Selain itu , sebanyak 21% responden menyatakan tidak setuju dan 18% responden setuju mengenai isu tersebut . Seterusnya , sebanyak 14% responden amat tidak setuju dan 6% pula menyatakan amat setuju . Hal ini berikutan kerana , sistem organisasi dalam parti pakatan rakyat tidak sekukuh pati yang lain . Sebagai contoh , sistem organisasi parti barisan nasional yang lebih sistematik dan tersusun menyebabkan banyak rakyat menyokong parti tersebut .

Rajah 3 : Media arus perdana lebih dipercayai berbanding media sosial

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan , sebanyak 50% responden setuju mengenai isu media arus perdana lebih dipercayai berbanding media sosial . Selain itu , sebanyak 20% responden menyatakan sederhana setuju dan 18% menyatakan tidak setuju . Seterusnya , 8% responden menyatakan amat setuju dan 4% menyatakan amat tidak bersetuju mengenai isu media arus perdana lebih dipercayai berbanding media sosial . Hal ini kerana , banyak berita yang disiarkan di media sosial kurang tepat dan jauh terpesong dari berita yang sebenar . Berita dari media arus perdana adalah lebih telus dan tepat membuatkan rakyat lebih percaya berbanding berita dari media sosial .

RUMUSAN

Hasil daripada kajian yang dilaksanakan, didapati senario hubungan etnik di Malaysia boleh dikelaskan dalam keadaan yang agak memuaskan. Hal ini bermaksud keadaan semasa tidak berada dalam keadaan begitu baik atau tidak baik, tetapi ianya memerlukan lebih banyak pemerhatian dan pembaik pulih untuk mencapai kepada tahap yang lebih baik. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan keadaan masyarakat yang saling tidak bekerjasama dan bersifat negatif antara satu sama lain. Seharusnya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, segala isu perkauman atau sikap buruk- memburukkan tidak patut ada dalam kalangan masyarakat. Setiap lapisan masyarakat seharusnya saling bekerjasama dan memupuk sifat kasih sayang untuk mensejahterakan keadaan dalam masyarakat. Dengan cara itu, kebaikan dan kesepakatan dalam hubungan etnik di Malaysia dapat dicapai.

RUJUKAN

i. Wikipedia; “Rancangan Malaysia ke 11”.Diperolehi pada 25 November 2015 daripada https://ms.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kesebelas ii. Tun Faisal dot com; “ Intipati Rnacangan Malaysia ke 11 (2016-2020) ” . Diperolehi 25 November 2015 daripada http://tunfaisal.blogspot.my/2015/05/intipati-rancangan-malaysia-ke-11-2016.html iii. Perkongsian Ilmu By Joe Hoze Fernandez ; “ HUBUNGAN ENTIK DI MALAYSIA” . Diperolehi pada 21 November 2015 daripada http://joehoze.blogspot.my/2011/10/hubungan-etnik-di-malaysia.html

Similar Documents

Premium Essay

Management

...What is Management? Definitions According to Harold Koontz, "Management is the art of getting things done through and with people in formally organised groups." Harold Koontz gave this definition of management in his book "The Management Theory Jungle". According to Henri Fayol, "To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control." Henri Fayol gave this definition of management in his book "Industrial and General Administration". Image Credits © Michael Heiss. According to Peter Drucker, "Management is a multi-purpose organ that manages business and manages managers and manages workers and work." This definition of management was given by Peter Drucker in his book "The Principles of Management". According to Mary Parker Follet, "Management is the art of getting things done through people." Meaning of Management According to Theo Heimann, management has three different meanings, viz., 1. Management as a Noun : refers to a Group of Managers. 2. Management as a Process : refers to the Functions of Management i.e. Planning, Organising, Directing, Controlling, etc. 3. Management as a Discipline : refers to the Subject of Management. Management is an individual or a group of individuals that accept responsibilities to run an organisation. They Plan, Organise, Direct and Control all the essential activities of the organisation. Management does not do the work themselves. They motivate others to do the work......

Words: 1096 - Pages: 5

Premium Essay

Management

...Past Influence of Management Today Abstract The past influence of management was done with bureaucracy and Administrative ways that gives management today to achieve their goals for the organization. Bureaucratic management may be described as "a formal system of organization based on clearly defined hierarchical levels and roles in order to maintain efficiency and effectiveness." Administrative has to foresee and make preparation s to meet the financial commercial and technical condition s under which the concerns must be started. How Bureaucratic and Administrative Management Affects Overall Management Bureaucracy Bureaucratic management focuses on the ideal form of organization. Max Weber was the major contributor to bureaucratic management. Based on observation, Weber concluded that many early organizations were inefficiently managed, with decisions based on personal relationships and loyalty. Also, bureaucracy formed the need for organizations to operate rationally rather than relying on owners’ and managers. (Williams’s pg. 31) this brings Jobs are divided into simple, routine and fixed category based on competence and functional specialization. Officers are organized in a n hierarchy in which higher officer controls lower position holders i.e. superior controls subordinates and their performance of subordinates and lower staff could be controlled. All......

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...conceptual skills, interpersonal skills, and technical skills. These three managerial skills are used by different managers in different degrees. Successful managers usually display more conceptual than technical skills. They have to continuously think about the company's goals and objectives and how they can be effectively communicated to employees. Middle Level Management Middle management is the intermediate management level accountable to top management and responsible for leading lower level managers. Image of Middle managers fig. 1 Middle managers Middle management is the intermediate management of a hierarchical organization, being subordinate to the senior management but above the lowest levels of operational staff. Key Points Middle management is the intermediate management of a hierarchical organization, subordinate to the senior management but above the lowest levels of operational staff. They are accountable to the top management for their department's function. They provide guidance to lower level managers and inspire them towards better performance. Middle management may be reduced in organizations as a result of reorganization. Such changes include downsizing,...

Words: 635 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Assignment On- “The Evolution of Management Thought and The Patterns of Management Analysis” Submitted To: Professor Dr. Abu Hossain Siddique Department of International Business University of Dhak 9th Batch, EMBA Date of Submission: 4th July,2012 INTRODUCTION Although modern management theory dates primarily from the early twentieth century, there was serious thinking and theorizing about managing many years before. Two events are especially significant to management history. First, in 1776, Adams Smith published The Wealth of Nations, in which he argued the economic advantages that organizations and society would gain from the division of labor (or job specialization). The second important event is the industrial revolution. Starting in the late eighteenth century when machine power was substituted for human power, it became more economical to manufacture goods in factories than at home. These large, efficient factories needed someone to forecast demand, ensure that enough material was on hand to make products, assign task to people, direct daily activities, and so fort. That “someone” was managers, and these managers would need formal theories to guide them in running these large organizations. It wasn’t until the early 1900s, however, that the first steps were taken toward developing such theories. The evolution of modern management thinking begins in the nineteenth......

Words: 6134 - Pages: 25

Premium Essay

Management

...Classical Management Theory (1900 – 1930) It was the rise of the Industrial Revolution and factories were becoming more common. Inside these factories, managers were constantly look for ways to improve productivity and efficiency. As time moved on, it became apparent that searching for the single best way to do things was the most important thing for managers to do. Thus, classical management theory was born. The Evolution of Classical Management Theory The Industrial Revolution was a time where innovation really began to change the way that products were produced and sold. The invention of machines to produce goods in the 19th century drastically improved productivity, which in turn lowered the cost to the consumer. The lower price resulted in a greater demand for products and thus a greater need for more factories and workers. As factories increased in number, managers continued to search for ways to improve productivity, lower cost, increase quality of their products, improve employee/manager relationships and increase efficiency. The focus shifted from using machines to increase productivity to how they could increase employee productivity and efficiency. When they did this, they began to notice some new problems inside their factory systems. Employees were dissatisfied with their current working conditions, and many lacked the necessary training for how to do their work efficiently. Managers then began to formulate and test possible solutions, one of which was to find...

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...The formation of organization implies that a leader should take the role to control the activities of the group; the work done by the leader is what we call management. Organization is formed by a group of people who work together. No matter the organization is a profit making ones or non-profit making ones, its formations are to achieve a common purpose or variety of goals, which are the desired future outcomes. The outcomes might be producing a series of product or serving a group of target customers or satisfying others¡¦ needs. In these organizations, managers mainly are responsible to supervising the work performance of the group members and deciding the use of resources to achieve the organization’s goal. Management can be simply defined as getting things accomplished through other people. Management is then the term describe the work done by the manager, which are planning, organizing, leading and controlling the use of human and other resources, in order to help the organization to achieve a higher organization performance. Planning is to define to goals or targets of the organization and devising action plans to meet organization goals. Organizing is to determine what tasks should be done, arrange jobs to subordinates, controlling the budgeting and divided tasks to individuals or teams. Leading is to motivate staffs to work, maintaining the progress of activities and good relationship and to ensure to work done effective and efficient. Controlling is to......

Words: 3855 - Pages: 16

Premium Essay

Management

...MGT115 – Management and Organization Tutorial 1 – Answers 1.1. Who are Managers? a) Explain how managers differ from non-managerial employees? A – Managers differ from non-managerial employees in the sense that they are responsible for coordinating and overseeing the work of their subordinates (who maybe non-managerial or managerial) so as to ensure the organizational goals are met. Non-managerial employees however are only responsible for the task(s) assigned to them. b) Describe how to classify managers in organizations. A – Managers can be classified in to * First-line managers: - Individuals who manage the work of non-managerial employees * Middle managers: - Individuals who manage the work of first-line managers * Top Managers: - Individuals who are responsible for making organization-wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization. 1.2. What is Management? a) Define management. A – Coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. b) Explain why efficiency and effectiveness are important to management. A – Because both efficiency (getting the most output for the least inputs) and effectiveness (attaining organizational goals) are important to ensure that there is low resource waste and high goal attainment. 1.3. What do managers do? a) Describe the four functions of management. A – The four......

Words: 2602 - Pages: 11

Premium Essay

Management

...Modelling for Change: An Information Systems Perspective on Change Management Models Robert D. Macredie, Carl Sandom and Ray J. Paul Department of Information Systems and Computing, Brunel University, Uxbridge, Middlesex, UB8 3PH Tel: +44 1895 203374; Fax: +44 1895 203391 E-mail: Ray.Paul@brunel.ac.uk; Robert.Macredie@brunel.ac.uk Abstract This paper will focus on the topic of organisational change and its management from an information systems perspective. The paper will examine the issues raised during a review of the change management literature – looking at the major approaches to change management, namely, the planned, emergent and contingency approaches – as background to the issues raised in other papers in this theme of the book. As in the Management In The 90s (MIT90s) study, a very broad definition of the term IT is used to include: computers of all types, hardware, software, communications networks and the integration of computing and communications technologies. The paper will then examine change management within the context of Information Systems (IS) theory and practice. This will lead to a discussion of an emerging model by Orlikowski and Hofman which will be briefly reviewed to provide insight into the types of models which are likely to provide a focus for research in the area in the near future. The model also provides a strong and interesting framework against which to view some of the papers that follow in this theme of the book. 1. Introduction......

Words: 6387 - Pages: 26

Premium Essay

Management

...Introduction to Management Technology BMRT 11009 - Section 300 Kent State University MANAGEMENT AMY HISSOM 10/26/2009 TABLE OF CONTENTS Introduction............................................................................................................................................ 3 Managers and Managing ........................................................................................................................ 4 What is Management?..................................................................................................................... 4 Essential Managerial Tasks............................................................................................................... 4 Levels and Skills of Managers ........................................................................................................... 4 Recent Changes in Management Practices ....................................................................................... 5 Challenges for Management in a Global Environment ...................................................................... 5 The Evolution of Management Thought ................................................................................................. 6 F. W. Taylor (1890-1940): Scientific Management ............................................................................ 6 The Gilbreths: Time-and-Motion Study ....................................................................................

Words: 3462 - Pages: 14

Premium Essay

Management

...The Four Functions of Management Management is the art of effectively organizing people and things using the resources available to achieve an overall goal. Management is necessary because it enables the overall organization, group or business to operate efficiently by properly allocating the resources utilized. Great management within a system that works leads to great success no matter what the venture may be. Management has evolved in that business has become a global enterprise. In today’s global economy, management demands a much more structured, generic and appealing approach because it must communicate to a variety of people (Batemen & Snell, 2008). It is because of this vast increase in the sheer amount of people, that management has gone from a much more “do as I say or your fired” role and transitioned into a “this is the way we do it here at Burger King” kind of way. This generic and appealing yet simpler model of management consists of four basic key concepts. The four key concepts of management include leading, controlling, organizing and planning. I placed them in this particular order because I believe that what they have in common is their ability to be placed in that order. Once a person has shown their ability to lead effectively, it enables that manager to have control over the employee because the manager has shown through their leading that they are fully able to essentially “practice what they preach”. Once a manager has control he can then......

Words: 846 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...The Management Planning Process An effective management planning process includes evaluating long-term corporate objectives. Management planning is the process of accessing an organization’s goals and creating a realistic, detailed plan of action for meeting those goals. It is kind of like writing a business plan, a management plan takes into consideration short and long term corporate strategies. Some basic steps in the management planning process involves creating a road map that outlines each task the company must accomplish to meet its overall objectives. There are seven very important management planning process steps I am going to talk a little bit in depth about. The first step in the management planning process is establishing goals. In planning you have to identify specific company goals. The part of the planning process should include a detail overview of each goal, including the reason for its selection and the anticipated outcomes of goal related projects. Anywhere there are possible objectives should be described in quantitative or qualitative terms. For example, a goal is to raise profits by ten percent over a four month period. Establishing goals is a good way to help any organization see their hard pay off. The second step is to identify organizational resources that will be beneficial to them for help and advice. Each goal should have financial and human resources projection associated with its completion. For example, a management plan may identify how......

Words: 673 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Management by objective (MBO) Management by Objective is a tool that allows managers and employees to come together for the purpose of agreeing upon a set of objectives to achieve the company’s short, medium, or long term future (www.word.com/defination/mangement). The theory intrigued me because management by objective theories can help promote a great team. The overall well-being of the company works better with healthy communication between management and employee’s. I currently manage people clarifying their goals and stimulating theory can be a challenge. Management by objective is an essential part of the mangers daily activities. The Theory for management by objective is to improve planning, better understanding between management and employee, participation in the goal setting process, better informed employees, improved appraisal system and better organization of functional task grouping (Ford, McLaughlin, Nixdorf o 1980). The concept of job planning is a key theory of management by objective because it sets a range of performance systems to assist the employees to stay on track (www.1000ventures.com). When you plan you give your employees an expected result from beginning to end. Better understanding between you and your employees is important because if your employee does not understand what is needed from them they cannot possible meet the company’s needs. If the communication is unclear there is room for error Communication is an essential......

Words: 635 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...One of the first schools of management, the classical management theory, developed during the Industrial Revolution when new problems related to the factory system began to appear. Managers were unsure of how to train employees. A large amount of the non-English speaking immigrants or dealing with increased labor dissatisfaction caused managers to test solutions. According to Plunkett, Attner & Allen (2008) “The classical management focused on finding the “one best way” to perform and manage tasks” (p.38). This school of thought is made up of two branches: classical scientific and classical administrative. The scientific branch arose because of the need to increase efficiency and productivity. The emphasis was on trying to find the best way to get the most work done by examining how the work process was actually accomplished and by paying close attention to the skills of the workforce. The classical scientific school got its roots to several contributors, including Frederick Taylor, Henry Gantt, and Frank and Lillian Gilbreth. Whereas scientific management focused on the productivity of the certain individuals, the classical administrative approach emphasizes on the total organization. The emphasis is on the development of managerial principles rather than work methods. Contributors to this school of thought include: Henri Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett, and Chester I. Barnard. During World War II, mathematicians, physicists, and others joined together to......

Words: 744 - Pages: 3

Free Essay

Management

...2.4 The Environmental Management System (EMS) application in the related industries. How it can improve the environmental performance of business? Example. 2.4.1 THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS) Definition: the environmental management system (EMS) refer to one part of the comprehensive management system that relate to organizational structure, planning activities and documented manner, it includes planning, implementation, checking, management review and environmental policy. An environmental management system (EMS) 1. It is environmental performance improving tool. 2. It is effective way to manage organizational companies. 3. Manage organizations to solve environmental problems, like allocation of resources, assignment of responsibility and ongoing evaluation of practices, procedures and processes. 4. Manage the long-term or short-term environmental impact of products service and processes for organizations. 5. Continual improvement is emphasis. EMS Model Plan Act Do Check Step 1: plan (planning) Definition: planning is a way of establish objectives and processes requirement. In order to implement ISO 14001, the first step is suggestion, to help to classify all the current or future operation elements. It includes environmental aspects, compliance, objectives and targets, environmental management programs (EMP). Business firms should plan for environmental protection. They need to plan their current operation or even future operation.......

Words: 3017 - Pages: 13

Premium Essay

Management

...Management is universal in the modern industrial world. Every industrial organization requires the making of decisions, the coordinating of activities, the handling of people, and the evaluation of performance directed toward group objectives. In addition, our society simply could not exist as we know it today or improve its present status without a steady stream of managers to guide its organization. Peter Drucker makes this same point in stating that effective management is quickly becoming the main resource of developed counties and the most needed resource of developing ones (Certo, 1986). In short, management is very important to our world. Then, what is management? This essay will discuss this topic as following. It has to be recognized that the definitions of management are extremely broad. Harbison and Myers (1959) offered a concept for emphasizing a broader scope for the viewpoint of management. They observe management as an economic resource, a system of authority, and a class or elite from the view of the economist, a specialist in administration and organization, and sociologist respectively. Henri Fayol, “the father of modern management theory,” formulated fourteen principles of management. Hugo Munsterberg applied psychology to industry and management. Max Weber is known for his theory of bureaucracy. Vilfredo Pareto is considered “the father of the social systems approach.” Elton Mayo and F.J. Roethlisberger became famous through their studies of the impact...

Words: 296 - Pages: 2