Free Essay

Managment Control Systems

In: Business and Management

Submitted By Jahapp
Words 747
Pages 3
lvoOpponering

Sammanfattning Bra överblick av vad arbetet kommer att handla om och hur ni ska genomföra det. 1. Inledning & bakgrund Trevlig inledning som gör en intresserad att fortsätta läsa. 2. Strategisk analys Första textavsnittet som beskriver tillvägagångssättet och tar upp de grundläggande faktorerna i en strategisk analys vilket det ska. Bra att ni exemplifierar för ökad förståelse. Branschanalysen Bra att ni tar upp teorin först för att sedan analysera Volvo utifrån detta. Gör att man får en inblick i vad det är för att sedan kunna koppla det. Volvo: Bra inblick vilka områden som är viktiga för Volvo och vilka produkter som är deras viktigaste. Ni nämner i teorin förhandlingsstyrka vilket inte återkopplas i Volvo-delen. Möjligtvis beskriva vad finance och business support är? Ni skriver i teorin att man bör beskriva varje företag och sen göra en helhetsbedömning utifrån detta, vilket inte återspeglas i branschanalysen för Volvo. Kanske inte ska nämna att man bör göra detta. 2.2.2 Prissättning Volvo: Rubriken känns missvisande då prissättning inte diskuteras. Differentiering mer relevant? Konkurrensanalys Denna analys är bra och tar upp de kritiska momenten som Volvo står inför när man tävlar om marknadsandelar. Volvo: Ett konkret exempel få vad för differentiering som gjorts. Det ni beskriver är relativt ytligt och något alla företag inom denna bransch är tvungna att ta hänsyn till. Vilket kundsegment är det man söker efter? Väljer man i och med detta bort vissa marknader på grund av sämre betalningsförmåga?

Step-Analys Intressant att ni beskriver hur olika miljöer och länder behandlas och hur man bör anpassa sig innan man äntrar en ny marknad. Volvo: Ni nämner i teorin om hur man ska anpassa sig för att nå ut på nya marknader. Detta skulle möjligtvis exemplifieras i detta avsnitt. Step-analysen kanske inte borde vara så omfattande i teoridelen om ni senare känner att tiden inte finns för att göra detta på ett bra sätt och dess relevans är bristande för värderingen.

Opponering
Swot-Analys Volvo: En utav Volvos största svagheter är konjunkturskänslighet. Något ni kanske borde berört. Överlag en bra SWOT som behandlar de delar ni tidigare diskuterat. 3. Redovisningsanalys Är redovisningen väldigt flexibel? Ni har i tidigare stycke haft en klar uppdelning medans ni här skrivit allt i ett stycke. Skulle kanske underlätta om ni delade upp det i rubriker. Volvo: Ni nämner att man haft en ganska konstant hög FoU, i jämförelse med vad? Bra beskrivning av redovisningsanalysen, men återkopplas inte så bra när ni analyserar Volvo. 4. Finansiell analys Intressant att ni tar upp metoder för värdering av nyckeltal, bra. Återigen kan rubriker göra sig bra så att man lätt kan orientera sig er analys av Volvo. Annars är teoridelen bra beskriven och gör det lätt att förstå vad ni tar upp. Volvo: Bra att ni i inledningen motiverar hur ni behandlar q3-rapporten och prognostiseringen för q4. Nyckeltal för lönsamhet: En numrerad bilaga för att lättare hitta. En mindre förklaring av nyckeltalet? Är Volvos siffror bra/dåliga? Nyckeltal för tillväxt Bra skrivet och motiverat till varför ni kommer fram till de siffror ni gör. Dock undrar vi hur Volvos uthålliga vinsttillväxt på 9,45 % fastställdes. Nyckeltal för effektivitet Är dessa tal bra för ett företag i denna bransch? Annars får man en bra uppfattning om hur omsättningshastigheten sjunker och stiger i olika tider. Nyckeltal för finansiell balans Bra redogjort. Inga anmärkningar.

5. Diskonteringsräntan Bra beskrivet genom hela texten. Möjligtvis att man skulle ha en formel för WACC inlagd i sista stycket som skulle kunna underlätta och ge en mer övergripande bild. Volvo: 5.2 Bra genomgång av detta avsnitt där ni på ett bra sätt motiverar hur ni kommit fram till de olika siffrorna. Mycket bra del! 5.3

Opponering
Ni har använt den ej uppdaterade tabellen för riskpremie av företagsobligationer, ska vara 2,5% i den uppdaterade. Lätt anmärkning på källhänvisningen till von Kochs föreläsning. Ha med vilken föreläsning detta står i. 6. Proformamodell Utförlig beskrivning som ni redogör bra för, lagom lång. Möjligtvis ha resultatet för vad ni kommit fram till i texten med en kort presentation. 7. Kassaflödesvärdering Bra överlag! Lite lång redogörelse för de olika modellerna, men intressant vilka skillnaderna är. Volvo: Bra motivering kring varför ni kan använda er utav de olika procentsatserna. Dock hade det varit intressant att ha lite tabeller och formler ni använt er av tillsammans med en bättre förklaring hur ni räknat. (som det efterfrågas i arbetsinstruktionerna)

8. Slutsats - är företaget under- eller övervärderat idag? Bra redogörelse till er värdering utav företaget. Ett bra skrivet arbete!

Similar Documents

Premium Essay

Managment Control System

...National Bank of Ethiopia MODERNIZATION OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM IN ETHIOPIA Part 3 Vision and Strategic Framework May 2009 Jan Woltjer Consultant on payments and securities settlement Leila Elmasry and Vladislav Babin (IT-consultants) Version 6 05-25-09 i CONTENTS 1 Introduction 1 2 Mission Statement and Vision 3 3 Guiding Principles 5 4 Main Strategies 9 4.1 Risk reduction 9 4.2 Enlargement of access to banking and payment services 14 4.3 Enlargement of electronic networks of individual banks and interoperability 17 5 Business Process Modeling and Architecture of the New NPS 19 5.1 The central role of electronic data exchange in the new NPS 19 5.2 Centralized clearing of large value payments 21 5.3 Centralized versus decentralized clearing of retail payment instruments other than cheques 22 5.4 Centralized versus decentralized clearing of cheques 24 5.5 Overall architecture of the NPS 25 5.6 The NPS communication network 31 6 Outline of the Strategic Plan 38 6.1 Core elements of the strategic plan 38 6.2 Systems and facilities to be acquired 39 6.3 Efficient use of modern technology to reduce investment costs and to avoid possible underutilization of the systems 39 7 Working out of the Core Elements 43 7.1 Development of a legal framework and physical infrastructure that will Support the new NPS 43 7.2 The communication network 46 7.3 The infrastructure for large value and time critical payments 48 7.4 Payment......

Words: 27170 - Pages: 109

Premium Essay

Comm 314 Notes

...have to be quantified and do not have to be financial - Strategies define how organizations should use their resources to meet these objectives – a well-conceived strategy guides employees in successfully pursuing their organizations’ objectives; it conveys to employees what they are supposed to be doing - Strategic control involves managers addressing the question: Is our strategy valid/is our strategy still valid, and if not, how should it be changed? - Management control focuses on execution and it involves addressing the general question: Are our employees likely to behave appropriately? Do our Employees understand what we expect of them? Will they work consistently hard and try to do what is expected of them (will they pursue the organization’s objectives in line with the strategy)? Are they capable of doing a good job? - Managers addressing strategic control issues have a focus primarily external to the organization; they examine the industry and their organization’s place in it - Managers addressing management control issues have a primarily internal focus; they reflect how they can influence employees’ behaviors in desired ways Causes of Management Control Problems 1. Lack of Direction – some employees perform inadequately simply because they do not know what the organization wants from them; therefore, one function involves informing employees as to how they can direct their contributions to the fulfillment of organizational objectives 2. Motivational......

Words: 4728 - Pages: 19

Premium Essay

Buisness

...T.E. /129 /S- 2013 UNIVERSITY OF PUNE Phone : 020-25601218 Fax : 020-25601206 Email : coe@unipune.ac.in Web : http://www.unipune.ac.in EXAMINATION SECTION Ganeshkhind, Pune - 411 007 (Maharashtra) INDIA T.E. (All Branches) November, 2013. Examination Circular No.129 of 2013 Programme of T. E. [ All Branches ( Semester I & II ) 2003 and 2008 Course] Examinations, November, 2013 INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES 1. Candidates are required to be present at the Respective College of the examination, fifteen minutes before the time of the first paper and ten minutes before the time of each subsequent paper.(As Per Circular No. 128/2013 Dated: 10.10.2013) Candidates are forbidden from taking any material into the examination hall that can be used for malpractice at the time of examination. No request for any special concession such as a change in time or any day fixed for the University Examination on religious or any other ground shall be granted. Candidates are requested to see the Notice -Board at their place of examination regularly for changes if any, that may be notified later in the programme. Candidates are requested to note the Day, Date and Time of every paper on every day. Candidates are permitted to use stencils at the time of examination. Candidates appearing for the examinations are expected to provide themselves with side - rules. The exchange or loan of side-rules, drawing instruments of other materials used in the examination hall is Not Permitted while the......

Words: 2390 - Pages: 10

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...Letter of Transmittal Sep. 1, 08 Ms. ............... Lecturer Department of BBA Stamford University Bangladesh Madam, We are very glad to inform you that we are going to submit the study report titled "Management Practices in Business Organizations" based on the management practices in Taj King Industries (Pvt.) Ltd a reputed melamine wares manufacturer & exporter In this study report, we have tried to include all the factors we thought essential for previously mentioned title. We have analyzed the factors based on managerial theories & managerial key functions with the proposed options & the events though few things might be omitted due to our limited knowledge & access of information. We are always prepared to provide any kind of information or documents to you on your demand. We will be very grateful if our limited effort is able to draw your kind attention. We expect that you will be kind enough to help us by detecting faults containing in this study report. Your valuable advice will encourage us further. Thanking you Arifur Rahman Md. Al-Amin Tamal Rahan Turzo Rizwana Chowdhury Md. Saidul Mursalin Saber-Al-Mamun Prelude: The name of Taj is entwined with the glory of-the Taj's product. A man gifted with an inherent entrepreneurial sense, Mr. Ataur Rahman started a trading house in 1973, which continued to expand in scope and nature as time went along. In 2000, Taj went into production of melamine-ware. The success was immediate as......

Words: 6275 - Pages: 26

Premium Essay

Controlling

...Topic 4.Controlling Topic 1: What is Control and Why Engage in It? Introduction Many people think of the word “control” in the context of manipulating someone or something. They think of control as getting someone to do something that WE want them to do, and it follows that they may NOT want to do it! In management, control has a different meaning. It is simply an information system that provides valuable feedback. In your textbook, control is defined as “the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and correcting any significant deviations” (Robbins et al., page 308). In other words, you measure the results you are getting and compare this with your objectives and then make any necessary adjustments. Managers who control the finances of an organization are often referred to as “controllers.” These managers use financial control measures on a daily basis. Project managers also use control mechanisms to monitor their projects. Control measures are determined at the beginning of a project and used throughout the life of a project to monitor time, budget, and project scope. The control measures give the project team valuable feedback on how they are doing. Just as feedback is a critical component in good communication, feedback is also a key factor in developing management controls. Measurement controls can be set up in virtually any area of an organization. One area that most people have experience with is the annual......

Words: 2323 - Pages: 10

Free Essay

Adaptive Traffic Control System

...Adaptive Traffic Control System Performance measure against which our proposed policy to be tested is green time utilization. This performance measure is estimated by measuring the green time during which vehicles are served for an instance of a given phase and then dividing by the total length of the green time instance (i.e. minimum and maximum green time) The supporting data for green time utilization are as follows: * Allocated minimum and maximum green time * vehicle departure times * Saturation headway These data can be retrieved from the Signal control data and stop line detector. Our objective is to maintain ideal state as long as possible if control system deviates from this ideal state to (over-utilization) or (under-utilization) then by using adaptive control strategy system will take actions by changing existing policy. Objective: max.8≤Ugfk<1 Subject to constraints: g minfk≤gfk≤g maxfk (1) f=AFgfk≤C (2) Here, Ugf= Average time taken by vehiclesAvailable time Ugf=number of departures in phase f× hsat{gmin, gmax} Ugminf= number of departures in phase f× hsat{gmin}, Ugmaxf= number of departures in phase f× hsat{gmax} So, theoretically the green time utilization should follow following condition to be remain in......

Words: 1648 - Pages: 7

Free Essay

Internal Control

...President of any new internal control requirements if the company decides to go public. (7 points) Instituting a system of internal checks and balances would be foremost in my recommendations to the company president since most internal control systems provide for independent internal verification; this principle involves the review of data prepared by employees. To obtain maximum benefit from independent internal verification: * Companies should verify records periodically or on a surprise basis. * An employee who is independent of the personnel responsible for the information should make the verification. The company should also look at incorporating a Voucher Control System. Most medium and large companies use vouchers as part of their internal control over cash disbursements. A voucher system is a network of approvals by authorized individuals, acting independently, to ensure that all disbursements by check are proper. When looking to hire new employees, it is vital that the company utilize the extensive resources on the web in providing for complete background investigations. A lot of wasted time and energy could be recouped using effective human resource controls. Effective web access controls could likewise prevent embarrassing behavior and lost company time on the part of current employees (i.e. downloading porn, idle surfing/shopping, etc.). More oversight of the petty cash fund would also certainly be in order. “Internal control over a petty......

Words: 901 - Pages: 4

Premium Essay

Romeo Engine Plant

...K – green Sreenivas – Blue Sajith – orange Biju – consolidate A-1) Romeo Quality Process (RQP) has the objective of ensuring customer expectations are met by understanding their product preference and deploying it in the manufacturing process. RQP is a disciplined approach to total process design and planning to achieve minimum in-process variation and deliver to the customers zero defect engines. Continuous production and quality process improvement:- Flexible work assignment and commitment to production Waste and scarp elimination Cost reduction activities Increased thru put by removing bottleneck A-2) Forming teams responsible for manufacturing, engineering, Quality Control, Production systems and supplier relationships. Laid down target levels for product and process characteristics adapting a Zero defects philosophy. Defective engines during the manufacturing process were scrapped adapting a no rework approach. Engine Exchange Program ; In case of engines which are already delivered to the customer or are already fitted into cars, where there are problems which cannot be solved by minor repair, engines are exchanged with new ones and the complaint ones are brought to the factory for evaluation. Complaint form and Action plan; Quality problem are logged in to a complaint form and action plan were prepared. Action plans has to be prepared within 24 hours and shall specify the defect, the solution and......

Words: 1860 - Pages: 8

Premium Essay

Homework Airtex

...KTH Homework assignment ME2028 Behavioral Management Control Andreas Torbiörnsson 09 How could each of the control problems at Leo´s Four-Plex Theater be solved with the use of Cultural control? Cultural control is a type of control that encourages mutual monitoring1 and it builds a lot upon group pressure. The main idea of cultural control is to get the employees to watch over each other and to create a culture that has certain things that you specifically do or don’t do. It aims to set up shared beliefs and norms in that company, rules of behaving that everyone abides by. The case of Leo’s Four-Plex Theater has a number of control problems that I can identify. They are as follows:   Discrepancies in the cash counts of the ticket booths. Most likely caused by a lack of motivation that leads to employee theft and neglecting of duties. The employees working in the refreshment stand sometimes do not collect cash from customers or doesn’t register the sale on the cash register. This is also most likely caused by a lack of motivation, it can’t be lack of direction since they know what they should do and neither could it be a personal limitation since they know how to operate the machine and how to collect payment. The problem seems to be that they don’t know why they should collect the cash. Test counts reveal that the number of tickets sold or put into the stub box isn’t equal to the amount of customers entering and leaving the theater. This seemed to be caused by......

Words: 8201 - Pages: 33

Premium Essay

Inter-Firm Coordination as an Information Problem.

...ABSTRACT The extant literature on inter-organizational control distinguishes the main control problems as coordination problems and appropriation concerns. The present study focuses on coordination problems and is intended to understand the process leading to the hybrid nature of inter-firm coordination modes and the role of information in this process. In a theoretical part, after discussing the main critical assumptions underlying coordination studies, an integrative framework is proposed to conceptualize the coordination process and describe the role of information in this process. In Particular, the framework assumes inter-firm settings as a-centered and a-static, whence the relevance of an interpretive approach where coordination is viewed as a process characterized by dialectic interactions between coordinating actors. The empirical part of the study is aimed at verifying the explanatory power of the framework studying a case of outsourcing relations in a divisionalized company operating in the semi-conductor industry. The case provided useful data giving new insights that enrich the framework. Keywords: coordination; information; system;: process; inter-organizational relations. Revised version July, 5 2011 1. Introduction Inter-organizational relations have become a widespread and problematic phenomenon which, from the management control perspective, has required the design and implementation of control systems at a distance (Mouritsen et al, 2001).......

Words: 20581 - Pages: 83

Premium Essay

Delima

...RECOMMENDATION There are many problems in this Delima Enterprise Sdn. Bhd. case. The first problem is the documents were not properly pre-numbered, recorder and documented. Sales invoices were manually produced and not pre-numbered. Besides that, monthly statement of account was not periodically prepared but only set up and send to customer when payment had been long outstanding. The recommendations to this problems is the documents such as invoices, purchase order, delivery order and many more should be properly pre-numbered so that it is easy to trace if there were missing documents. Then, Delima Enterprise should invest in more integrated accounting software such as UBS. They also should prepared the monthly statement periodically and update the control accounts. The second problem is there is no segregation of duties in the company. En. Zayed does not exercise his duties properly as to segregate management duties equally among the employees of the company that he may thinks fit to...

Words: 756 - Pages: 4

Free Essay

Yay Yay Onami Pokuh

...maintained several linux computers dedicated to the project. Interpreted code was originally designed for modeling how nuclides migrated through soils at Yucca Mountain. Had regular performance reviews with my professor. | Starbucks Coffee Company East Greenwich, RI Shift Supervisor February 2006-July 2007 | Manage a team to ensure rapid customer turnaround. Training new employees per company guidelines. Trained cash controller. Promote long-term goal of customer’s loyalty and satisfaction. | The Chocolate Delicacy, LLC East Greenwich, RI Technology Manager February 1994-Current | Ensure stability and function of process control equipment, network. Build multiple site to site virtual private networks. Design of “Chocolate Temper Testers,” a process quality control device to find chocolate crystallinity. | Education | University of Rhode Island Chemical Engineering, biological track. (120 credits) GPA: 3.66 (GPA...

Words: 362 - Pages: 2

Premium Essay

Research

...Introduction Here is a project using the printer port of a PC, for control application using software and some interface hardware. The interface circuit along with the given software can be used with the printer port of any PC for controlling up to eight equipments. The interface circuit is drawn for only two device, being controlled by D0 and D1 bit at pin 2 and pin 3 of the 25-pin parallel port. Identical circuits for the remaining data bits D2 through D7 (available at pins 4 through 9) have to be similarly wired. The use of opto-coupler ensures complete isolation of the PC from the relay driver circuitry. Lots of ways to control the hardware can be implemented using software. In C/C++ one can use the out port b (portno, value) function where portno is the parallel port address (usually 378hexfor LPT1) and 'value' is the data that is to be sent to the port. For a value=0 all the outputs (D0-D7) are off. For value=1 D0 is ON, value=2 D1 is ON, value=4, D2 is ON and so on. e.g. If  value=29(decimal) = 00011101(binary) ->D0, D2, D3, D4 are ON and the rest are OFF. II. Background of the Study In the fast growing world today, it is necessary to control the home from remote locations. Every home is different, and just like you have to instruct your maid in the operation of your home, you have to instruct your PC in your personal preferences. A home automation system is a means that allow users to control electric appliances of varying kind. Home automation is also......

Words: 960 - Pages: 4

Free Essay

Control Systems

...Contol Systems/Robotics Research Paper Home Heating System March 10, 2014 I. Introduction In our present world, the advancement of technologies is rapid. Technologies today are so important that it is now part of humanity. It is the desire of man to be more efficient that made technologies bloom as it is now. Many applications of technologies became wider as people grow much more intellectual by countless experimentation throughout the history of humanity. One of the said applications of technology can be seen in our very home, especially in controlling the temperature inside. This application can be seen in homes where temperatures can drop below 16 degrees Celsius. Homes that are located in tropical regions mostly do not have this application because temperatures are 16 degrees Celsius higher. Homes today are more sophisticated, with its advanced technology systems like security, automation, etc. that were not being integrated in homes for the past years. We may see that in the distant past, things like cooking, cleaning and etc. will all be done by technology and with little intervention by humans. A heating system is a system where the temperature inside our homes are being monitored and controlled based on the desired temperature given by a person. The system consists of a controller that allows a person to control and maintain temperature inside the house. The system also has an actuator which consists of servo motors for mechanical operations of the......

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Crowpoint Cabinetry Case Report

...SN 31159 221 SXY Management Control Prof. Chan Case 12-2. Crow Point Cabinetry 1. What is the strategy of Crow Point Cabinetry? Crow Point Cabinetry first strategy is that it got rid of the management layers in the production department and formed a team-based management system to empower employees. Then it implemented a gainsharing incentive system to its employees to reduce labor costs and increase earnings of employees. To prevent “backorders” from customers, a penalty/reward system was used and it worked bring in more satisfied customers. And lastly, communication among employees, between the employees and the management team and between the shareholders were kept open because of the team-based structure implemented. 2. What is responsible for the company’s turnaround? Mr. Brian Stowell’s move to lay out the company vision and goals for the employees started the company’s turnaround and improve the performance of the company. But it still took painstaking effort to change the existing systems and improve processes. Eventually, the employees responded by being productive and “return the favor” to the company 3. Is the Crown Point experience transferable to other business settings? Yes it is transferrable, especially to growing companies that need management control systems as they grow. It is important that the company will set its vision and goals like what Mr. Stowell did and pursue changes to realize these vision.......

Words: 261 - Pages: 2