Free Essay

Mao Föreläsningsanteckningar

In: Business and Management

Submitted By 91julnil
Words 1109
Pages 5
2014-11-04
Marknadsföring & Organisation II
F1 Konsumentperspektiv på marknadsföringsämnet

Del 1: Konsumentens beteende Introduktion till konsumentbeteende

Den klassiska teorin * Tanken om kundens beslutsfattande och emotion (känsla) som modell för konsumentbeteende

Kundens köpbeteende * Vad påverkar kundens köpbeteende? * Hur tänker och agerar kunden? * Vad blir resultatet? * Varför är det överhuvudtaget viktigt att få vetskap?

CB Forskningsområdet! * Consumer Behavior: Ett relativt nytt forskningsområde med start under mitten/slutet av 1960-talet * Marknadsföringsteoretikerna har lånat sina idéer från olika håll!
”Borrowed heavily from concepts developed in other scientific disciplines” * Många tidiga teorier om konsumentbeteende var baserade på ekonomisk teori * Senare forskning har tagit fasta på teori från sociologi, psykologi och antropologi; t.ex. kopplat till Shiffman, Kanuk and Hansen modell samt text i kapitel 4 & 6.

Repetition
Varför är det överhuvudtaget viktigt att få vetskap? * Marknadsföring – Alla gapöverbryggande aktiviteter mellan säljare och köpare * ”Alla former av affärsaktiviteter vilka syftar till att överbrygga gapet mellan producent och konsument”

Arbetssätt vid marknadsföring (till och med 1960-talet) var ett produktionsorienterat företag * Produktionsorienterat synsätt * Produktorienterat synsätt * Säljinriktat synsätt

Ett kundorienterat företag * Levitts artikel ”Marketing Myopia” från 1960-talet blir startpunkten för att börja definiera sig som ett kundorienterat företag. * Ett kundorienterat företag använder sig av det kundinriktade synsättet – Marketing concept * ”The marketing concept is based on the premise that a marketer should make what it can sell, instead of trying to sel what it has made.” * Det säljinriktade synsättet fokuserade på behovet hos säljaren. The Marketing Concept fokuserar på kundens behov och efterfrågan.

The Marketing Concept * Identifiera och lokalisera behov och efterfrågan * Konsumentens behov och önskemål – needs and wants – är företagets primära fokus * Grundläggande antaganden:
”To be succesful, a company must determine the needs and wants of specific target markets ande deliver the desired satisfactions better than the competition” * Att… * Identifiera och lokalisera behov och efterfrågan * Uttrycka dessa behov i form av konkreta produkter och tjänster * Utföra aktiviteter som leder till att dessa produkter och tjänster görs tillgängliga för kunderna

* ”Focus is consumer needs – at the same time a high degree of diversity among the consumers” * Konsumentforskarna försöker finna de likheter eller konstanter vilka existerar konsumenter emellan * Processen att dela upp marknaden i undergrupper av konsumenter med likheter (t.ex. liknande behov eller karaktäristiska) * Segmentering av marknaden – Marketing segmentation * Segmenteringsbaser – Common needs or characteristics , 9 st i boken * Tre olika grundläggande variabler med många undergrupper; Strukturella, Beteendemässiga samt Livsstils-/psykografiska variabler * I Kotler beskrivs hur segmenteringen kan göras utifrån fyra grundläggande baser * Geografisk, demografisk, psykografiska karaktäristiska eller baserad på konsumentens beteenden

* Poängen är att man fokuserar på antingen… I. Konsumentkaraktäristiska – Consumer characteristics II. Konsumentens beteenden – Consumer behaviors

Vad innebär segmentering baserad på… I. Konsumentens karaktäristika a. Geografisk segmentering, t.ex. klimat och religion b. Demografisk, t.ex. kön, yrke och inkomst c. Psykografisk, t.ex. livsstil och personlighet d. Sociokulturell, t.ex. religion och subkultur II. Konsumentens beteende/agerande e. Omfattning, attityd mot produkten, nivå i köpprocessen f. Tillfälle g. Användarstatus

Hybridsegmentering – Multiple segmentation bases * Demografisk psykografiska profiler * Geodemografiska faktorer * Värderingar och livsstils-profiler

Konsumentens beteenden * Mer än vad konsumenten köper… * Varför? * När? * Var? * Hur?

Hudvårdsserie L300
Märket L300 skulle lansera en herrserie med bl.a. raklotion, aftershave etc. Efter lanserandet sålde produkterna dåligt. Vad hade man gjort för fel? Väldigt mycket skönhetsprodukter för män köps som presenter eller av frun i huset. Man riktade sig således mot fel målgrupp. Beslutsfattaren var kvinnan och t.ex. doften på produkterna tilltalade användaren av produkten men ej beslutfattaren.

Hur fungerar konsumenten? * Föreläsning från er A-kurs; Vikten av att försöka förstå konsumenten * Köparens svarta låda * Olika inköpsroller * S-O-R-modellen

CBs traditionella/klassiska inriktningar * Teoretiska perspektiv på köp av varor kan t.ex. ha en stark anknytning till… * Själva köpet av varan * Försöka förklara variationer i handlingar, t.ex. attitydteori. I teorier om konsumenters köpbeteende är attitydbegreppet centralt. Attitydteori: Den dominerande synen inom denna forskningsinriktning kommer från kognitiv psykologi. * Indelas i tre traditionella inriktningar: * Kognitiv köpteori * Kontextens inverkan, d.v.s. den fysiska miljöns situationer och den sociala omgivningens betydelse. Teorier om olika typer av miljöfaktorers påverkan av konsumenters beteende. * Kategoriseringsteori

CB traditionell I. Kognitiv köpteori * Konsumentbeteendeforskningen dominerades tidigt av teorier om konsumenters förmåga att lösa problem (fatta beslut) och bearbeta information – d.v.s. kognitiv köpteori. Jämför med S-O-R-modellen inom psykologin. * Stora omfattande processmodeller * De mest inflytelserika teorierna har varit ”The Consumer Decision Model” (Howard, 1989), EKB-modellen (Engel, Blackwell m.fl., 1990) samt Bettmans ”An information Processing Theory of Consumer Choice” (Bettman, 1979).

2014-11-10
Marknadsföring & Organisation II
F2 Motivation

Organisationsnivå: * Produktivitet * Frånvaro * Personalomsättning * Avvikande beteende * Informellt ansvarstagande * Arbetstillfredsställelse

Individnivå: * Karaktärsdrag * Personlighet * Värderingar * Attityd * Förmåga * Perception * Motivation * Lärande

Fyra centrala diskussionsområden: * Innehållsbaserade motivationsteorier (behov) versus Processbaserade motivationsteorier * De psykologiska behoven * Medfödda och inlärda behov * Inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivatorers konsekvenser

En definition * ”The process that account for an individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining goal… Specifically an organization’s goal.” * Ju mer ansträngning, målinriktning och uthållighet, desto högre motivation. Men hur skapar man motiverande processer?

Varför studera motivation? * Företag erbjuder lönearbete och människor vill ha betalt för arbetet, är inte det motiverande nog? F. W. Taylors utgångspunkt. * Om inte lönearbetet är motiverande nog, vilka konsekvenser uppstår om man inte tar hänsyn till vad som motiverar människor i organisationer?

Kan chefer motivera sina medarbetare?

Ledningsåtgärder: * Organisationsstruktur * Belöningssystem * Gruppstruktur * Ledarstil * Uppgiftsstruktur

Dagens agenda I. Presentation av fyra innehållsbaserade motivationsteorier (Content theories) II. Presentation av fyra kognitivt orienterade motivationsteorier (Process theories) III. Presentation av Self Determination Theory (SDT), en integration av innehåll och process IV. Vad kan man göra i praktiken med motivationsteorierna?

Tidigare behovsbaserade (drive/need) motivationsteorier * Maslows Behovshierarki * Alderfers ERG (Existence, Relatedness, Growth) * McClellands Teori om inlärda behov * Herzbergs Tvåfaktorteori * McGregors Teori X och Tepori Y

Henry Murray * Murray menar att vi har 27 psykologiska inlärda behov * Alla har dessa behov men av olika grad * Ambitionsbehov, t.ex. framgång * Materiella behov, att skaffa och behålla saker * Maktbehov, t.ex. autonomi * Känslobehov, få hjälp och kunna hjälpa andra * Informationsbehov, t.ex. söka kunskap

Maslows Behovshierarki * En hierarki av fem behov. När ett behov i huvudsak är tillfredsställt blir nästa behov aktuellt.

Högre nivå av interna psykologiska I. Självförverkligande II. Självkänsla III. Sociala
Lägre nivå av externa fysiologiska IV. Trygghet V. Fysiska

* Individer kan inte flytta till nästa högre nivå förrän behov på den lägre nivån är tillfredsställda.

Problem med Maslows Behovshierarki * Högre behov uppstår även om lägre behov inte är tillfredsställda * Lägre behov motiverar även om de är tillfredsställda * Hur länge är behov tillfredsställda? * Hur många behov finns det? Makt och aggressionsbehov? * Behov kan uppstå parallellt * ”The only thing worse than not getting what you want is getting what you want”

Poängen med Maslows Behovshierarki * UTVECKLINGSBEHOV – Ej spänningsreducerande * BRISTBEHOV – Spänningsreducerande

Aldefer’s ERG Theory * En omarbetning av Msslows behovshierarki *

Similar Documents

Premium Essay

Globalization

...the country almost defaulted on loans (Balakrishnan, n.d.). Before globalization India purposely isolated itself from world markets and was in a state of economic stagnation (Nayar, 2007). This stagnation left the country in profound poverty with no industrial growth. The people of India faced other challenges as well such as illiteracy, government corruption, and malnutrition (Wikipedia, 2013). In the years since globalization industrial growth has occurred at a rate of about 6.5 percent that has thwarted any reoccurrence of economic decline and a poverty rate at 26 percent that had previously been 55 percent (Nayar, 2007). China too, has benefited from globalization. In 1978, Deng Xiaoping established leadership of China. Unlike Mao Zedong, Xiaoping embraced globalization and demanded economic change that he believed would ensure the safety of communist rule (Yahuda, 2003). Like India, the people of China lived in poverty before globalization occurred. In the 20 years since that time China has experienced a growth rate of over 9 percent and has become the 5th largest trading nation and has the 6th largest economy with millions of people no longer living in poverty (Piexin, 2003). The globalization of China was brought about after the end of the Cultural Revolution...

Words: 805 - Pages: 4

Free Essay

Growing China: Will China Share Superpower Status with United States?

...Growing China: Will China Share Superpower Status with United States? After the fall of the Soviet Union in 1991, United States has remained her superpower status and has established her hegemony all around the world. In the 21st century, everybody waits for a country to fill the gap that was left by the Soviet Union to compete with the United States. Now, China is the most potential country that can be a superpower competing with US. China has developed herself since she became a communist state, especially, it is the past 20 years that China has improved from a state once isolated form rest of the world, into a regional superpower as potentially a state having the capacity to change the future direction of world events. By 2020, China hopes to compete with United States, however, that is not so easy for US to share her superpower status with China and US does not want to engage in another Cold War. First of all, what is a superpower? We need to define superpower to understand that China will possess the status of what and whether she benefits from it. During the second half of the twentieth century the concept of superpower status has been unique and without precedent. This is due to the fact that in this period, a superpower by definition possesses nuclear capabilities. While the UK, a superpower in the nineteenth century, now possesses nuclear capabilities, it is lacking in other attributes. Today’s superpower possesses four attributes, which confer upon it this......

Words: 1625 - Pages: 7

Free Essay

Shift of Economic Power from West to East

...Earlier • The West dominated from the 1500s till the late 1970s; big story of almost 500years. • In 1978, the average american almost 20 times as rich as an avg Chinese. • 4/5ths of the worlds GDP was controlled by western empires. • In 1913, a year before the outbreak of World War I, Europe was slightly more populated than China. With hindsight, change in Asian fortune can be traced to 1976, the year of America’s bicentennial and the death of Mao Zedong. By then income per person in China had shrunk to just 5% of that in America, in part because of Mao’s extreme industrial and social policies. Both China and India had turned inwards, their economies were largely closed. Huge swathes of industry were protected from foreign competition by high import tariffs, leaving them moribund. Both countries had cut themselves off from the flow of good ideas and goods that had made Asia`s other economies (like Japan) richer. China was first to open its economy to foreign trade, technology and investment with reforms in 1978. India followed course in 1991 Asia`s industrial revolution has changed the picture. The GDP of China and India is many times bigger now than it was in the mid-1970s. In both economies annual growth of 8% or more is considered normal. China has increased its economy by a factor of 10 in 26 years; Britain by factor of 4.4 in 40 years. Economic catch up is accelerating. According to the latest IMF official forecasts, China’s economy will......

Words: 380 - Pages: 2

Free Essay

Glass

...4700 ft high Glass Sky Walk in Tianmen Mountain in Zhangjiajie Hunan, China 中國湖南省 張家界天門山玻璃棧道 China’s newest tourist spot is a glass-bottomed walkway around the cliff face of the Tianmen Mountain, 7 ft above sea level, at Zhangjiajie, Hunan Province (自動翻頁) 張家界天門山國家森林公園新建的玻璃棧道正式對遊客 開放。玻璃棧道于天門山頂西線,長60米,最高處海 拔1430米。所有上橋的遊客均被要求穿上鞋套,以保 持玻璃橋面潔凈。玻璃棧道是張家界天門山景區繼懸于 峭壁之上的鬼谷棧道、憑空伸出的玻璃眺望臺、橫跨峽 谷的木質吊橋後打造的又一試膽新景點。 China's newest tourist attraction ... a glass-bottomed walkway around a cliff face. Brave tourists looking to test their nerves have flocked to China to walk across this dazzling glass bridge suspended from a cliff face. The oriental Sky Walk is situated 4,700ft above sea level on the side of the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, China. In order to keep the glass path clean, tourists are asked to put on shoe covers before walking. 玻璃棧道已於2011年10月1日起正式對遊客開放 (Opened to Public since October 1, 2011) Dazzling: A glass path suspended on a cliff face has been built on the side of the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, Hunan, China (天門山玻璃棧道建在山 頂西線雲夢仙頂至倚虹 關之間)所有上橋的遊客 均被要求穿上鞋套,以 保持玻璃橋面潔凈。 玻璃棧道是張家界天門山景區繼懸于峭壁之上的鬼谷棧道、 The 200ft long bridge joins the west cliff at the Yunmeng Fairy Summit, the summit of Tianmen Mountain and Zhangjiajie. The pathway, built earlier in the summer echoes the glass-bottomed walkway at the Grand Canyon in the U.S. The 70ft bridge is 4,000ft above the natural wonder and allows tourists to look through 2.5in of crystalclear glass to the Canyon floor......

Words: 667 - Pages: 3

Free Essay

To What Extent Was Chinese Involvement in the Korean War Merely an Instrument of Stalin’s Foreign Policy Rather Than as a Force for Spreading Communist Revolution?

...Chinese involvement in the Korean War was merely an instrument of Stalin’s foreign policy rather than as a force for spreading communist revolution. How far do you accept this interpretation? Chinese involvement in the Korean War was largely due to Stalin’s use of manipulation and encouragement towards Mao, convincing him to join the war. To a large extent, Stalin’s motivation behind encouraging Mao to join the war could be due to the possibility of increasing communist influence in Asia. China is a large and, in comparison to other Asian countries, powerful place. With their help, North Korea’s chances of winning the war and therefore increasing communism in Asia was much more likely. The other possibility is that Stalin encouraged China’s involvement due to his foreign policy which meant that communist countries such as China and the USSR should help other communist countries (i.e. North Korea) in disputes whereby Nationalists and Communists are fighting. The idea of Chinese involvement in the war seems possible, to a small extent, to be due to Stalin’s policy when we look at his involvement in the decision. The military campaign against South Korea was agreed between Stalin and Kim Il-Sung, showing Stalin’s genuine interest in helping North Korea in the dispute. Stalin’s enthusiasm in Chinese involvement also suggests that he was motivated by his foreign policy and helping a fellow communist state as he was aware of China’s power in Asia. He knew that China were much......

Words: 1049 - Pages: 5

Premium Essay

To What Extend Is the Western View of Mao and the Communist Party Truthful?

...To What Extend are the Chinese Views of Mao truthful? In China, Mao is more than a role model. Mao was often compared to the first Emperor of China who had united the 7 warring kingdoms in troubled times. Because of this, for the Chinese people, Mao symbolizes power, culture and unity. Contrary to this, Western Society believes that Mao was a dictator who was responsible for the death of 49-78,000,000 people during Mao’s reign: 38,000,000 from famine in the Great Leap Forward, 28,000,000 in the LaoGai Camps and 3,000,000 counterrevolutionaries’ participants. [1] Since there is such a difference in the opinions, it makes you wonder is there truth in the contradicting views of Mao. In China Mao was often seen as a militaristic leader who united China using clever strategic plans, whilst under times of turmoil. It is hard to argue against as I believe that it is almost true. Under Mao, there was the success of the Long March, triumphing in the Second Sino-Japanese war, Sino-Indian War and lastly the victory over the Nationalist Party. It makes me think: is it really possible for one man to do all that? For example on The Long March It was said that it was Mao’s Idea; Mao led the way, Mao who encouraged the marchers and so on. On the contrary, it was said he stayed way behind the front lines when there was fighting. Plus, it was Otto Braun (a Russian agent)’s idea to do a full scale retreat to Yan’an where the Chinese Communist’s Part Second Army was to be based....

Words: 1847 - Pages: 8

Free Essay

Mao Zedong

...Question: What Was the Cultural Revolution? Answer: Between 1966 and 1976, the young people of China rose up in an effort to purge the nation of the "Four Olds": old customs, old culture, old habits and old ideas. In August, 1966, Mao Zedong called for the start of a Cultural Revolution at the Plenum of the Communist Central Committee. He urged the creation of corps of "Red Guards" to punish party officials and any other persons who showed bourgeois tendencies. Mao likely was motivated to call for the so-called Great Proletarian Cultural Revolution in order to rid the Chinese Communist Party of his opponents after the tragic failure of his Great Leap Forward policies. Mao knew that other party leaders were planning to marginalize him, so he appealed directly to his supporters among the people to join him in a Cultural Revolution. He also believed that communist revolution had to be a continuous process, in order to stave off capitalist-roader ideas. Mao's call was answered by the students, some as young as elementary school, who organized themselves into the first groups of Red Guards. They were joined later by workers and soldiers. The first targets of the Red Guards included Buddhist temples, churches and mosques, which were razed to the ground or converted to other uses. Sacred texts, as well as Confucian writings, were burned, along with religious statues and other artwork. Any object associated with China's pre-revolutionary past was liable to be destroyed. In......

Words: 996 - Pages: 4

Free Essay

Chiang Kai Shek

...Chiang Kai-Shek lost control of China to the Chinese Communist Party (CCP) in 1949 following two and a half decades of mistakes and fundamental errors in ruling the struggling and fractured republic. Under his leadership, corruption was allowed to flourish in the nationalist party, failed military campaigns were commonplace, national unity was never created, and the obsession with personal wealth and gain was the rule among large numbers of the higher ranking members of the nationalist party, all of which lead to a complete breakdown of support for the nationalist party from the Chinese people. Chiang never had a “relationship with the common people.”1 From the time he came to power in 1925, he appeared never to understand his people. His obsession with purging the Kuomintang (KMT) of all Communists, his push for a New Life Movement2, making the claim, “first internal pacification, then external resistance”*3, and his use of foreign relationships and criminal organizations to gain superiority and exterminate the communists each played a role in confirming Chiang’s failure. In the fight against the Japanese in World War II, Chiang’s single-minded focus on the Chinese Communists allowed Japan to gain a strong grip in China and occupy parts of the country. It eventually required the help of the United States to defeat and oust the Japanese. Chiang’s repeated military failures against the Japanese caused him to lose support within his own elite KMT group. In an effort to......

Words: 2899 - Pages: 12

Free Essay

"The Long March Was a Retreat That Changed the Destiny of China" to What Extent Do You Agree with This Statement?

...with this statement? The Long March was an epic journey across China conducted by the Red army in 1934. After the breakdown of the first United Front, Chiang Kai Shek launched an offensive which forced a retreat from Mao and the Red army. This retreat is believed to have lasted for over a year and covered 6000 miles. By the end of the march, of the 80000 marchers who embarked on the journey, only 6000 made it to Yenan. It was a march rich with heroism and hardship. However to call the Long March a retreat that changed the destiny of china is controversial. The term 'destiny' can be interpreted in two different ways. It can be the outcome of the Long March influencing the civil war by 1949 or the world's perspective of China. According to many historians, such as Richard Cavendish, the Long March was a victorious march for Mao and the CCP. It made the survival of the imperiled CCP possible, gave Mao a secure grasp on its leadership and ultimately led to the creation of the People's Republic of China. “As a bulwark of Chinese pride and patriotism, skillfully exploited as such by Mao and his circle”. It is also sometimes believed that the Long March was a seeding machine, one that spread the Marxist ideology and manipulated the opinions of China and Mao across the globe. Before the epic journey began, the CCP was in a quagmire and the Nationalists seemed on the point of establishing an unshakeable control over China. The communists appeared to be a broken force. At......

Words: 1146 - Pages: 5

Premium Essay

China

...China (traditional Chinese: 中國; simplified Chinese: 中国) is a cultural region, an ancient civilization, and a nation in East Asia. The last Chinese Civil War has resulted in two nations: The People's Republic of China (PRC), commonly known as China, has control over mainland China and the largely self-governing territories of Hong Kong (since 1997) and Macau (since 1999). The Republic of China (ROC), commonly known as Taiwan, has control over the islands of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu. China has one of the world's oldest civilizations and has the oldest continuous civilization.[1] It has archaeological evidence over 5,000 years old. It also has one of the world's oldest writing systems, and is viewed as the source of many major inventions. The first recorded use of the word "China" is dated 1555.[nb 1][3] It is derived from Cin, a Persian name for China popularized in Europe by Marco Polo. History of China Ancient China was one of the first civilizations. Chinese civilization was also one of the few to invent writing,[2] the others being Mesopotamia, the Indus Valley civilization, the Maya civilization, the Minoan civilization of ancient Greece, and Ancient Egypt.[5] It reached its golden age during the Tang Dynasty (about A.D. 10th century). China is home to some of the oldest artwork in the world. Statues and pottery, as well as decorations made of jade, are some classic examples. China's economy and military weakened during the Qing Dynasty (around the......

Words: 1102 - Pages: 5

Free Essay

Huangtudi

...Does the film Huang tudi (Yellow Earth) offer a critique of the Communist revolution? If so where and how? Chen Kaige and Zhang Yimou’s Yellow Earth is a meaningful and controversial film that highlights the young and old, realist and idealist, as well as the ideal utopia and bounded bureaucracies – touching on the notion of fate. Set in early 1939 in China, Yellow Earth follows the story of Gu Qing, a Chinese Communist Party (CCP) soldier sent out among the peasants in Northern Shaanxi to collect folksongs, to which the Communists intend to rewrite new lyrics to help inspire soldiers and peasant followers to fight the Japanese invasion and work towards the revolution. Gu Qing comes across a village holding a wedding procession and is invited to join the feast. He stays at a peasant’s home, and meets a father with a daughter (Cuiqiao) and a son (Hanhan). There are several significant scenes in the film that suggests the filmmaker’s potential critique of the Communist revolution (CR). The film begins with a magnificent panning view of the vast and mountainous landscape. As with many nationalistic films, landscape plays a very important role, as it indirectly depicts the village peasants as slaves to the land, and a sense of hopelessness that comes with working the land. The several slow scenes focused on the horizon and landscape also represent the notion of an ‘unchanging China’, and it’s backwardness with it’s social and political margins. The film has many scenes......

Words: 2445 - Pages: 10

Free Essay

Biggest Takeover in Film Industry Ever

...The American theatre chain gets a much needed infusion of cash, while the Chinese conglomerate gets experience in film distribution and chain management. Dalian Wanda Group’s agreement to purchase AMC Entertainment for $2.6 billion creates the largest theater chain in the world and marks China’s biggest acquisition of a U.S. company, therefore it has some industry watchers wondering what the ramifications might be for the movie exhibition industry. One high-ranking executive said his initial reaction to the May 21 announcement was 100 percent positive, given that AMC’s private-equity owners – Bain Capital, Apollo Global Management, the Carlyle Group and others – had allowed the theater chain to fall into disrepair compared with its competitors. “Even the bulbs weren’t changed, so films looked dim,” he said. Indeed, Wanda president and chairman Wang Jianlin announced his intentions to invest $500 million in AMC. Observers see installation of bars and restaurants at some locations, as well as upgrades to screens and sound systems, and the improvements could be noticeable enough to encourage disenchanted moviegoers to the give theaters another try. “It’s been a long time since AMC was run by someone with deep pockets and a timeframe longer than the next quarter,” said the insider, who noted that Regal Entertainment Group, Cinemark Holdings and Carmike Cinemas would be inclined to match AMC’s upgrades. Wanda, a private company with real estate, department stores and......

Words: 1740 - Pages: 7

Free Essay

Why Nations Fail

...rate. It does not seem likely that it will change anytime soon either. Economists’ have been plotting trying to figure out if China’s economy will decline at all for a couple of years now. If they switch to an inclusive economy, it will most likely die off. By having an extractive economy, it will eventually slow down and level out. For example, most of Western Europe, the United States, Canada, Australia, and parts of Asia have all had a fast growing economy, but all ended up leveling off. Rapid growth can also mean rapid crash, just like what happened to the Soviet Union. In the beginning, China’s economy seemed to start out how the Soviet Union did, but now follows in the footsteps of the successful Western Europe and the United States. Mao Zedong started the communist party in China. He used the same concept of the Soviet Union on China. He set extractive policies to help China grow. Industries were growing, but other sectors paid for it to help the overall economy....

Words: 2650 - Pages: 11

Premium Essay

1978 Third Plenum Effects

...Third Plenum 1978 * The first time china had ever embraced to idea of foreign investment – SEZ (special economic zones) * ‘Fall of the bamboo curtain’ 1978 * Deng fought off Hua Guofeng – a ‘whateverist’ - to reach party leadership * China has prioritised modernisation since the third plenum * Hua wanted to initiate his own ten year plan – but once Deng gained power he realised that china didn’t have the recourses to fund the ten year plan, so he initiated his own scaled down 5 year plan * To fully initiate Deng’s plans he had to first over come poverty/famine – so normal people could spend their money on consumer goods, instead of food. * When people started to gain more purchasing power, the central planners were unable to cope, and were forced to diversify the grain production – main product of consumption * The changes brought about a 50% rise is procurement prices * The money that was gained from this increase in funds, was handed to the local governments, and was re-invested in to agriculture * The rapid growth in local agriculture, was so effective and widespread – it lifted 67% of all peasants out off abject poverty * Rural enterprises grew at a 20-33% increase per annum – this sector grew far more rapidly than any other economic sector in china * Deng’s fiscal changes gave local businesses tremendous stimulus * Due to Deng’s opening off competition of state enterprises labour became......

Words: 904 - Pages: 4

Free Essay

A Men and Andijksd

...A Gentler China: A special report; 4 Years after Tiananmen, The Hard Line Is Cracking By : Khadija Mukhtar Published: June 3, 1994 BEIJING, May 29— nearly four years have passed since the Communist hard-liners sent tanks to Tiananmen Square, filling the morgues with the broken bodies of young fighters for democracy and casting a repressive nightfall across the country. Now a dawn of sorts has gradually broken across China. While thousands of "counterrevolutionaries" remain behind bars, often subject to beatings and humiliation, on the whole the repression seems to be easing. China is in some respects putting the hard-line era behind it and returning to the way it was before the Tiananmen crackdown. In Hiding for Years One young scholar wanted by the police for his role in the democracy movement spent several years in hiding, trying desperately to flee the country. Last year he decided that escape was impossible, so he returned to Beijing and sorrowfully turned himself in to the police. "Frankly," a police official told him dismissively, before sending him home again, "we don't want you anymore." Fear has diminished, though certainly not vanished. Cultural restrictions have relaxed, allowing newspapers and magazines to write about issues like pollution and homosexuality. Thousands of political prisoners arrested after Tiananmen have been released, and most are allowed to leave China. Political study classes are out, and talk radio is in. One human face of these......

Words: 762 - Pages: 4