Free Essay

Marketing Online

In: Business and Management

Submitted By mun0311
Words 3690
Pages 15
Tôi hiểu rồi - I see. 我明白了。(Wǒ míngbáile.)
2. Tôi không làm nữa - I quit! 我不干了! (Wǒ bù gān le!)
3. Buông tay (đi đi) - Let go! 放手! (Fàngshǒu!)
4. Tôi cũng thế - Me too. 我也是。(Wǒ yěshì.)
5. Chúa ơi - My god! 天哪! (Tiān nǎ!)
6. Không được - No way! 不行! (Bùxíng!)
7. Đến đây - Come on. 来吧(赶快) (Lái ba )
8. Chờ tý - Hold on.- 等一等。(Děng yī děng.)
9. Tôi đồng ý - I agree。 - 我同意。(Wǒ tóngyì.)
10. Không tồi - Not bad - 还不错。(Hái bùcuò.)
11. Vẫn chưa - Not yet. - 还没。(Hái méi.)
12. Hẹn gặp lại - See you - 再见。(Zàijiàn.)
13. Câm mồm - Shut up! - 闭嘴! (Bì zuǐ!)
14. Đã lâu rồi - So long.- 好久。( Hǎojiǔ.)
15. Tại sao không? - Why not? - 好呀! (为什么不呢?) ((Wèishéme bù ne?))
16. Cho phép tôi - Allow me.让我来。(Ràng wǒ lái.)
17. Im lặng - Be quiet! -安静点! (Ānjìng diǎn!)
18. Vui lên nào - Cheer up! - 振作起来! (Zhènzuò qǐlái!)
19. Làm tốt lắm - Good job! - 做得好! (Zuò dé hǎo!)
20. Chơi vui nhé - Have fun! 玩得开心! (Wán dé kāixīn!)
21. Bao nhiêu tiền - How much? 多少钱? (Duōshǎo qián?)
22. Ăn no rồi - I’m full. 我饱了。(Wǒ bǎole.)
23. Tôi về nhà rồi - I’m home. 我回来了。(Wǒ huíláile.)
24. Tôi bị lạc đường - I’m lost. 我迷路了。(Wǒ mílùle.)
25. Tôi mời - My treat. 我请客。(Wǒ qǐngkè.)
26. Tôi cũng thế - So do I. 我也一样。(Wǒ yě yīyàng.)
27. Bên này - This way。 这边请。(Zhè biān qǐng.)
28. Mời ngài đi trước - After you. 您先。(Nín xiān.)
29. Chúc phúc bạn - Bless you! 祝福你! (Zhùfú nǐ!)
30. Đi theo tôi - Follow me. 跟我来。(Gēn wǒ lái.)
31. Thôi quên đi - Forget it! 休想! (算了!) (Suànle!)
32. Chúc may mắn - Good luck! 祝好运! (Zuò dé hǎo!)
33. Tôi từ chối - I decline! 我拒绝! (Wǒ jùjué!)
34. Tôi cam đoan - I promise. 我保证。(Wǒ bǎozhèng.)
35. Chắc chắn rồi - Of course! 当然了! (Dāngránle!)
36. Chậm thôi - Slow down! 慢点! (Màn diǎn!)
37. Bảo trọng - Take care! 保重! (Bǎozhòng!)
38. Đau quá - They hurt. (伤口)疼。((Shāngkǒu) téng.)
39. Thử lại lần nữa - Try again. 再试试。(Zài shì shì.)
40. Coi chừng - Watch out! 当心。(Dāngxīn.)
41. Có việc gì thế - What’s up? 有什么事吗? (Yǒu shé me shì ma?)
42. Cẩn thận - Be careful! 注意! (Zhùyì!)
43. Cạn ly - Bottoms up! 干杯(见底)! (Gānbēi (jiàn dǐ)!)
44. Đừng cử động - Don’t move! 不许动! (Bùxǔ dòng!)
45. Đoán xem sao - Guess what? 猜猜看? (Cāi cāi kàn?)
46. Tôi hoài nghi - I doubt it 我怀疑。(wǒ huáiyí.)
47. Tôi cũng nghĩ thế - I think so. 我也这么想。(Wǒ yě zhème xiǎng.)
48. Tôi độc thân - I’m single. 我是单身贵族。(Wǒ shì dānshēn guìzú.)
49. Kiên trì cố gắng lên - Keep it up! 坚持下去! (Jiānchí xiàqù!)
50. Để tôi xem - Let me see.让我想想。(Ràng wǒ xiǎng xiǎng.)
我别无选择。(wŏ bié wú xuăn zé) - Tôi không có lựa chọn - I have no choice.
2. 我喜欢吃冰淇淋。(wŏ xĭhuān chī bīng qí lín.) - Tôi thích ăn kem - I like ice-cream.
3. 我爱这项运动。(wŏ ài zhè xiàng yùn dòng.) - Tôi thích trò chơi này - I love this game.
4. 我尽力而为。(wŏ jìn lì ér wéi.) - Tôi sẽ cố gắng hết sức - I'll try my best.
5. 我全力支持你。(wŏ quán lì zhī chí nĭ.) - Anh sẽ ở bên em - I'm On your side.
6. 好久不见! (hăo jiŭ bú jiàn!) - Lâu rồi không gặp - Long time no see!
7. 不劳无获。(bù láo wú huò.) - Không bỏ sức không có gặt hái - No pain, no gain.
8. 噢,这得看情况。(ō,zhè dĕi kàn qíng kuàng.) - À, việc đó còn tuỳ - Well,it depends
9. 我们全都同意。(wŏmen quán dōu tóng yì.) - Chúng tôi đồng thuận hết - We're all for it.
10. 真便宜! (zhēn pián yi!) - Đúng là ý hay - What a good deal!
11. 我该怎么办?(wŏ gāi zĕnme bàn?) - Bây giờ làm thế nào đây? - What should I do?
12. 你自讨苦吃! (nĭ zì táo kŭ chī!) - Bạn tự hỏi đi - You asked for it!
13. 我保证。(wŏ băo zhèng.) - Tôi đảm bảo - You have my word.
14. 信不信由你! (xìn bú xìn yóu nĭ!) - Tin hay không tuỳ bạn - Believe it or not!
15. 别指望我。(bié zhĭ wàng wŏ.) - Đừng trông chờ tôi - Don't count on me.
16. 别上当! (bié shàng dàng!) - Đừng để bị lừa - Don't fall for it!
17. 别让我失望。(bié ràng wŏ shī wàng.) - Đừng để tôi thất vọng - Don't let me down.
18. 来得容易,去得快。(lái de róngyì, qù de kuài.) - Dễ đến dễ đi - Easy come easy go.
19. 请你訽谅。(qĭng nĭ gòu liáng.) - Bạn có thể nhắc lại không? - I beg your pardon.
20. 请您再说一遍。(qĭng nĭ zài shuō yí biàn.) - Bạn có thể nhắc lại được không? - Can you repeat that, please?
21. 我马上回来。(wŏ mă shàng huí lái.) - Tôi sẽ quay lại ngay - I'll be back soon.
22. 我去查查看。(wŏ qù chá chá kàn.) - Tôi sẽ đi kiểm tra - I'll check it out.
23. 说来话长。(shuō lái huà cháng.) - Đó là một câu chuyện dài - It's a long story.
24. 今天是星期天。(jīntiān shì xīng qī tiān.) - Hôm nay là chủ nhật - It's Sunday today.
25. 等着瞧! (dĕng zhe qiáo.) - Hãy đợi đấy - Just wait and see!
26. 做个决定吧。(zuò gè juédìng ba.) - Quyết định đi - Make up your mind.
27. 我就要这些。(wŏ jiù yào zhèxiē.) - Đó là những gì tôi mong muốn - That's all I need.
28. 景色多么漂亮! (jĭng sè duōme piào liàng!) - Cảnh quan đẹp thật - The view is great.
29. 隔墙有耳。(gé qiáng yŏu ĕr.) - Tai vách mạch rừng - The wall has ears.
30. 汽车来了。(qìchē lái le.) - Xe đến rồi - There comes a bus.
31. 今天星期几? (jīntiān xīngqī jĭ?) - Hôm nay là thứ mấy - What day is today?
32. 你怎么认为?(nĭ zĕnme rèn wéi?) - Bạn nghĩ thế nào? - What do you think?
33. 谁告诉你的? (shuí gàosù nĭ de?) - Ai nói với bạn vậy? - Who told you that?
34. 现在是谁在开球? (xiànzài shì shuí zài kāi qiú?) - Ai là người bắt đầu? - Who's kicking off?
35. 是的,我也这么认为。(shì de, wŏ yĕ zhème rèn wéi.) - Đúng rồi, tôi cũng cho rằng thế - Yes,I suppose So.
36. 你一定能找到的。(nĭ yídìng néng zhăo dào de.) - Bạn nhất định phải đạt được - You can miss it.
37. 有我的留言吗? (yŏu wŏ de liú yán ma?) - Có tin nhắn nào gửi cho tôi không? - Any messages for me?
38. 别谦虚了。(bié qiān xū le.) - Đừng khiêm tốn - Don't be so modest.
39. 少来这套! (shăo lái zhè tào!) - Đừng đẩy cho tôi - Don't give me that!
40. 他是个小机灵鬼。(tā shì gè xiăo jī líng guĭ.) - Nó là một đứa bé thông minh - He is a smart boy.
41. 他只是个孩子。(tā zhĭ shì gè hái zi.) - Nó chỉ là 1 đứa trẻ - He is just a child.
42. 我不懂你说的。(wŏ bù dŏng nĭ shuō de.) - Tôi không hiểu bạn nói gì - I can't follow you.
43. 我感觉有点不适。(wŏ găn jué yŏu diăn bú shì.) - Tôi nghĩ có gì đó không phải - I felt sort of ill.
44. 我有一个好主意。(wŏ yŏu yí gè hăo zhŭ yì.) - Tôi có 1 ý này rất hay - I have a good idea!
45. 天气渐渐凉爽起来。(tiān qì jiān jiān liáng shuăng qĭlái) - Trời bắt đầu trở lạnh - It is growing cool.
46. 看来这没问题 - (kàn lái zhè méi wèn tí) - Nó có vẻ ổn - It seems all right.
47. 太离谱了。(tài lí pŭ le.) - Quá khập khiễng - Too odd.
48. 我可以用你的笔吗? (wŏ kĕyĭ yòng nĭ de bĭ ma?) - Tôi có thể sử dụng bút của bạn được không? May I use your pen?
49. 她患了重感冒。(tā huàn le zhòng găn mào.) - Anh ta bị ốm - She had a bad cold.
50. 这个主意真不错。(Zhè gè zhŭ yì zhēn bú cuò.) - Đúng là một ý hay - That's a good idea.
51. 白忙了。(bái máng le.) - Lãng phí thời gian - Wasted time.
52. 她喜欢什么? (tā xĭ huān shénme?) - Anh ta thích gì? - What does she like?
53. 越快越好! (yuè kuài yuè hăo!) - Càng nhanh càng tốt - As soon as possible!
54. 他几乎说不出话来。(tā jīhū shuō bù chū huà lái.) - Anh ta khó nói thành lời - He can hardly speak.
55. 他总是吹牛。(tā zŏng shì chuī niú) - Nó toàn chém gió - He always talks big.
56. 他在选举中获胜。(tā zài xuăn jŭ zhōng huò shèng.) - Anh ta mới trúng cử - He won an election.
57. 我是个足球迷。(wŏ shì gè zú qiú mí.) - Tôi là một fan bóng đá - I am a football fan.
58. 要是我能飞就好了。(yào shì wŏ néng fēi jiù hăo le.) - Ước gì tôi có thể bay - If only I could fly.
59. 我马上就到。(wŏ măshàng jiù dào.) - Tôi sẽ đến ngay - I'll be right there.
60. 我六点钟见你。(wŏ liù diăn zhōng jiàn nĭ.) - Tôi 6h sẽ gặp bạn - I'll see you at six.
51. Không có gì – Never mind.不要紧。(Bùyàojǐn.)
52. Không vấn đề gì – No problem! 没问题! (Méi wèntí!)
53. Thế đó – That’s all! 就这样! (Jiù zhèyàng!)
54. Hết giờ – Time is up. 时间快到了。(Shíjiān kuài dàole.)
55. Có tin tức gì mới không – What’s new? 有什么新鲜事吗? (Yǒu shé me xīnxiān shì ma?)
56. Tin tôi đi – Count me on 算上我。(suàn shàng wǒ.)
57. Đừng lo lắng – Don’t worry. 别担心。(Bié dānxīn.)
58. Thấy đỡ hơn chưa? – Feel better? 好点了吗? (Hǎo diǎnle ma?)
59. Anh yêu em – I love you! 我爱你! (Wǒ ài nǐ!)
60. Tôi là fan hâm mộ của anh ý – I’m his fan。 我是他的影迷。(Wǒ shì tā de yǐngmí.)
61. Nó là của bạn à? – Is it yours? 这是你的吗? (Zhè shì nǐ de ma?)
62. Rất tốt – That’s neat. 这很好。(Zhè hěn hǎo.)
63. Bạn có chắc không? – Are you sure? 你肯定吗? (Nǐ kěndìng ma?)
64. Tôi có phải không? Do l have to 非做不可吗? (fēi zuò bùkě ma?)
65. Anh ấy cùng tuổi với tôi – He is my age. 他和我同岁。(Tā hé wǒ tóng suì.)
66. Của bạn đây – Here you are. 给你。(Gěi nǐ.)
67. Không ai biết – No one knows . 没有人知道。(Méiyǒu rén zhīdào.)
68. Đừng vội vàng (căng thẳng) – Take it easy. 别紧张。(Bié jǐnzhāng.)
69. Tiếc quá – What a pity! 太遗憾了! (Tài yíhànle!)
70. Còn gì nữa không? – Any thing else? 还要别的吗? (Hái yào bié de ma?)
71. Cẩn thận – To be careful! 一定要小心! (Yīdìng yào xiǎoxīn!)
72. Giúp tôi một việc – Do me a favor? 帮个忙,好吗? (Bāng gè máng, hǎo ma?)
73. Đừng khách sáo – Help yourself. 别客气。(Bié kèqì.)
74. Tôi đang ăn kiêng – I’m on a diet. 我在节食。(Wǒ zài jiéshí.)
75. Giữ liên hệ nhé – Keep in Touch. 保持联络。(Bǎochí liánluò.)
76. Thời gian là vàng bạc – Time is money. 时间就是金钱。(Shíjiān jiùshì jīnqián.)
77. Ai gọi đó – Who’s calling? 是哪一位? (Shì nǎ yī wèi?)
78. Bạn đã làm đúng – You did right. 你做得对。(Nǐ zuò dé duì.)
79. Bạn đã bán đứng tôi – You set me up! 你出卖我! (Nǐ chūmài wǒ!)
80. Tôi có thể giúp gì bạn? – Can I help you? 我能帮你吗? (Wǒ néng bāng nǐ ma?)
81. Thưởng thức nhé – Enjoy yourself! 祝你玩得开心! (Zhù nǐ wán dé kāixīn!)
82. Xin lỗi, không có gì – Excuse me,Sir. 先生,对不起。(Xiānshēng, duìbùqǐ.)
83. Giúp tôi một tay – Give me a hand! 帮帮我! (Bāng bāng wǒ!)
84. Mọi việc thế nào? – How’s it going? 怎么样? (Zěnme yàng?)
85. Tôi không biết – I have no idea. 我没有头绪。(Wǒ méiyǒu tóuxù.)
86. Tôi đã làm được rồi – I just made it! 我做到了! (Wǒ zuò dàole!)
87. Tôi sẽ để ý – I’ll see to it 我会留意的。(wǒ huì liúyì de.)
88. Tôi rất đói – I’m in a hurry! 我在赶时间! (Wǒ zài gǎn shíjiān!)
89. Đó là chuyên môn của cô ấy – It’s her field. 这是她的本行。(Zhè shì tā de běn háng.)
90. Nó phụ thuộc vào bạn – It’s up to you. 由你决定。(Yóu nǐ juédìng.)
91. Thật tuyệt vời – Just wonderful! 简直太棒了! (Jiǎnzhí tài bàngle!)
92. Bạn thì sao? – What about you? 你呢? (Nǐ ne?)
93. Bạn nợ tôi đó – You owe me one.你欠我一个人情。(Nǐ qiàn wǒ yīgè rénqíng.)
94. Không có gì – You’re welcome. 不客气。(Bù kèqì.)
95. Ngày nào đó sẽ làm – Any day will do. 哪一天都行夕 (Nǎ yītiān dou xíng xī)
96. Bạn đùa à? – Are you kidding? 你在开玩笑吧! (Nǐ zài kāiwánxiào ba!)
97. Chúc mừng bạn – Congratulations! 祝贺你! (Zhùhè nǐ!)
98. Tôi không chịu nổi – I can’t help it. 我情不自禁。(Wǒ qíngbùzìjīn.)
99. Tôi không có ý đó – I don’t mean it. 我不是故意的。(Wǒ bùshì gùyì de.)
100. Tôi sẽ giúp bạn – I’ll fix you Up. 我会帮你打点的。(Wǒ huì bāng nǐ dǎdiǎn de)
101. Nghe hay đấy !- It sounds great! 听起来很不错。(Tīng qǐlái hěn bùcuò.)
102. Hôm nay là ngày đẹp trời- It’s a fine day.今天是个好天。(Jīntiān shìgè hǎo tiān.)
103. Càng xa càng tốt- So far, so good.目前还不错。(Mùqián hái bùcuò.)
104. Mấy giờ rồi? – What time is it?几点了?(Jǐ diǎnle?)
105. Bạn có thể làm được -You can make it. 你能做到!(Nǐ néng zuò dào!)
106. Bình tĩnh 1 chút - Control yourself克制一下!( Kèzhì yì xià!)
107. Anh ấy đi tàu hỏa đến - He came by train. 他乘火车来。(Tā chéng huǒchē lái.)
108. Anh ý ốm liệt giường - He is ill in bed. 他卧病在床。(Tā wòbìng zài chuáng.)
109. Anh ấy thiếu lòng dung cảm. He lacks courage.他缺乏勇敢。(Tā quēfá yǒnggǎn.)
110. Mọi việc vẫn ổn chứ ? - How’s everything?一切还好吗?( Yīqiè hái hǎo ma?)
111. Tôi ko có sự lựa chọn nào khác- I have no choice.我别无选择。(Wǒ bié wú xuǎnzé.)
201.Thu nhập của anh ấy rất cao. - He has a high income - 他有很高的收入。(Tā yǒu hěn gāo de shōurù.)`
202. Anh ấy trông có vẻ rất khỏe mạnh - He looks very healthy. - 他看来很健康。(Tā kàn lái hěn jiànkāng.)
203.Anh ấy dừng lại để trả lời. - He paused for a reply. - 他停下来等着回答。(Tā tíng xiàlái děngzhe huídá.)
204.Anh ấy sửa lại nhà của mình. - He repaired his house. - 他修理了他的房子。(Tā xiūlǐ le tā de fángzi.)
205.Anh ấy đề nghị tổ chức 1 bữa ăn dã ngoại. - He suggested a picnic. - 他建议搞一次野餐。(Tā jiànyì gǎo yí cì yěcān.)
206. Có món quà muốn tặng cậu. - Here's a gift for you. - 这里有个礼物送给你。(Zhè li yǒu ge lǐwù sòng gěi nǐ.)
207.Bao nhiêu tiền? - How much does it cost? - 多少钱?(Duōshǎo qián?)
208.Tôi bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. - I caught the last bus. - 我赶上了最后一班车。(Wǒ gǎn shàng le zuìhòu yī bānchē.)
209. Tôi gần như không thể nói gì. - I could hardly speak. - 我简直说不出话来。(Wǒ jiǎnzhí shuō bù chū huà lái.)
210. Tôi phải thử làm vậy. - I'll have to try that. - 我得试试这么做。(Wǒ děi shìshi zhè me zuò.)
211. Tôi rất tự hào về bạn. - I am very proud of you. - 我为你感到非常骄傲。(Wǒ wèi nǐ gǎndào fēicháng jiāo'ào.)
212.Chẳng có nghĩa lý gì cả. - It doesn’t make sense - 这没有意义 (不合常理)。Zhè méi yǒu yìyì (bùhé chánglǐ).
213. Không cần khách khí nhé. - Make yourself at home. - 请不要拘礼。(Qǐng bú yào jūlǐ.)
214. Xe của tôi cần được rửa lại. - My car needs washing. - 我的车需要洗一洗。(Wǒ de chē xūyào xǐ yī xǐ.)
215. Không liên quan đến bạn. - None of your business. - 与你无关!(Yǔ nǐ wúguān!)
216. 1 chút âm thanh cũng không có. - Not a sound was heard. - 一点声音也没有。(Yīdiǎn shēngyīn yě méi yǒu.)
Phạm Dương Châu- tiengtrung.vn
217. Thành thói quen rồi. - That’s always the case. - 习以为常了。(Xíyǐwéicháng le.)
218. Đường này đến đây thì chia nhánh. - The road divides here. - 这条路在这里分岔。(Zhè tiáo lù zài zhè lǐ fēnchà.)
219. Đó là dưa hấu. - Those are watermelons. - 那些是西瓜。(Nà xiē shì xīguā.)
220. Thời tiết hôm nay thật đẹp. - What a nice day it is! - 今天天气真好!(Jīntiān tiānqì zhēn hǎo!)
221. Cậu thấy không thoải mái chỗ nào? - What’s wrong with you? - 你哪里不对劲?(Nǐ nǎlǐ bùduìjìn?)
222. Cậu là đồ nhát gan. - You are a chicken. - 你是个胆小鬼。(Nǐ shìgè dǎnxiǎoguǐ.)
223. Thời tiết đẹp, đúng không? - A lovely day, isn’t it? - 好天气,是吗?(Hǎo tiānqì, shì ma?)
224. Anh ấy đang sưu tầm tiền. - He is collecting money. - 他在筹集资金。(Tā zài chóují zījīn.)
225. Anh ấy sinh ra ở New York. - He was born in New York. - 他出生在纽约。(Tā chūshēng zài niǔyuē.)
226. Anh ấy không mệt chút nào. - He was not a bit tired. - 他一点也不累。(Tā yīdiǎn yě bù lèi.)
227. Tôi sẽ cẩn thận 1 chút. - I will be more careful.- 我会小心一些的。(Wǒ huì xiǎoxīn yīxiē de.)
228. Tôi sẽ nhớ điều đó. - I will never forget it. - 我会记着的。(Wǒ huì jìzhe de.)
229. Đó chính là những gì tôi muốn. - It is just what I need. - 这正是我所需要的。(Zhè zhèng shì wǒ suǒ xūyào de.)
230. Việc đó đã làm tôi sợ hãi. - It rather surprised me. - 那事使我颇感惊讶。(Nà shì shǐ wǒ pō gǎn jīngyà.)
Phạm Dương Châu- tiengtrung.vn
231. Ngay gần đây thôi. - Just around the comer. - 就在附近。(Jiù zài fùjìn.)
232. Chỉ là để tiêu khiển 1 chút thôi. - Just for entertainment. - 只是为了消遣一下。(Zhǐshì wèile xiāoqiǎn yīxià.)
233. Chuyện đã qua thì hãy cứ để nó qua đi. - Let bygones be bygones. - 过去的,就让它过去吧。(Guòqù de, jiù ràng tā guòqù ba.)
234. Mẹ không trang điểm. - Mother doesn’t make up. - 妈妈不化妆。(Māmā bù huàzhuāng.)
235. Này, đừng lấy tôi ra làm trò cười. - Oh, you are kidding me. - 哦,你别拿我开玩笑了。(Ó, nǐ bié ná wǒ kāiwánxiàole.)
236. Cô ấy đi học rồi. - She has been to school. - 她上学去了。(Tā shàngxué qùle.)
237. Trượt băng thật thú vị. - Skating is interesting. - 滑冰很有趣。(Huábīng hěn yǒuqù.)
238. Bữa tối 6h là sẽ có. - Supper is ready at six. - 晚餐六点钟就好了。(Wǎncān liù diǎn zhōng jiù hǎole.)
239. Thật là 1 ý kiến hay! - That’s a terrific idea! - 真是好主意!(Zhēnshi hǎo zhǔyì!)
240. Thời tiết thật tệ. - What horrible weather! - 这鬼天气!(Zhè guǐ tiānqì!)
241. Bạn muốn chọn cái nào? - Which would you prefer? - 你要选哪个?(Nǐ yào xuǎn nǎge?)
242. Cô ấy có thích ăn kem không? - Does she like ice-cream? - 她喜欢吃冰淇淋吗?(Tā xǐhuān chī bīngqílín ma?)
243. Đến trước được trước. - First come first served. - 先到先得。(Xiān dào xiān dé.)
244. Cách nghĩ của người tài giỏi luôn khác. - Great minds think alike. - 英雄所见略同。(Yīngxióng suǒ jiàn lüè tóng.)
245. Anh ấy có khiếu hài hước. - He has a sense of humor. - 他有幽默感。(Tā yǒu yōumò gǎn.)
246. Anh ấy He is acting an old man. - 他正扮演一个老人。(Tā zhèng bànyǎn yīgè lǎorén.)
247. Anh ấy đang tìm việc. - He is looking for a job. - 他正在找工作。(Tā zhèngzài zhǎo gōngzuò.)
248. Anh ấy không hề quan tâm đến tôi. - He doesn’t care about me. - 他并不在乎我。(Tā bìng bùzàihū wǒ.)
249. Tôi tự rửa ảnh. - I develop films myself. - 我自己冲洗照片。(Wǒ zìjǐ chōngxǐ zhàopiàn.)
250. Đối với việc này tôi không thấy hối hận. - I felt no regret for it. -对这件1. Bạn nên dùng tiếng phổ thông để nói chuyện ngoại trừ những trường hợp đặc biệt
2. Xưng hô thể hiện sự tôn trọng
Khi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với người kia bạn nên sử dụng những cách xưng hô sau đây:
a.称行政职务 (Chēng xíngzhèng zhíwù):với cách xưng hô này bạn sẽ thể hiện sự tôn trọng coi trọng đối với nghề nghiệp,địa vị của người kia.
b.称技术职称 (Chēng jìshù zhíchēng): Với cách xưng hô này bạn đã nói lên khẳng định của mình về tài năng cũng như trình độ của người kia.Nếu trong trường hợp bạn chưa biết rõ về trình độ của người ấy thì xưng hô 1 cách chung chung(không đề cao hoặc hạ thấp quá).
c.泛尊称 như 先生、小姐、夫人、女士 (Fàn zūnchēng như xiānshēng, xiǎojiě, fūrén, nǚshì)
3.Các từ thể hiện sự lịch sự phổ biến hay dùng:
Khi gặp mặt ta dùng “您好”. (Nín hǎo)
Khi hỏi họ (họ trong họ và tên) ta dùng “贵姓”. (Guìxìng)
Khi hỏi địa chỉ cư trú ta dùng “府上”. (Fǔ shàng)
Khi đã ngưỡng mộ từ lâu ta dùng “久仰”. (Jiǔyǎng)
Khi không gặp 1 thời gian dài ta dùng “久违”. (Jiǔwéi)
Khi nhờ người khác giúp đỡ ta dùng “劳驾”. (Láojià)
Khi hỏi ta dùng “请问”. (Qǐngwèn)
Khi nhờ người khác giúp sức ta dùng “协助”. (Xiézhù)
Khi nhờ người khác giải đáp ta dùng “请教”. (Qǐngjiào)
Khi nhờ người khác làm việc gì ta dùng “拜托”. (Bàituō)
Khi làm phiền người khác ta dùng “打扰”. (Dǎrǎo)
Khi sẵn tiện nhờ người khác ta dùng “借光”. (Jièguāng)
Khi nhờ sửa bài viết ta dùng “斧正”. (Fǔzhèng)
Khi nhận được ý tốt của người khác ta dùng “领情”. (Lǐngqíng)
Khi nhờ người khác chỉ dẫn ta dùng “赐教”. (Cìjiào)
Khi được người khác giúp ta dùng “谢谢”. (Xièxiè)
Chúc người khác khỏe mạnh ta dùng “保重”. (Bǎozhòng)
Chúc tụng người khác ta dùng “恭喜”. (Gōngxǐ)
Khi nói về tuổi tác của người già ta dùng “高寿”. (Gāoshòu)
Khi người cảm thấy khó chịu ta dùng “欠安”. (Qiàn'ān)
Khi thăm hỏi người khác ta dùng “拜访”. (Bàifǎng)
Khi muốn người khác nhận ta dùng “笑纳”. (Xiàonà)
Khi tặng ảnh cho người khác ta dùng “惠存”. (Huì cún)
Khi mời mua hàng ta dùng “惠顾”. (Huìgù)
Khi muốn được chiếu cố,lưu ý đến ta dùng “关照”. (Guānzhào)
Khi muốn tán dương ý kiến của người khác ta dùng “高见”. (Gāojiàn)
Khi trả lại đồ ta dùng “奉还”. (Fènghuán)
Khi mời,hẹn người khác ta dùng “赏光”. (Shǎngguāng)
Khi nhận được thư của người khác ta dùng “惠书”. (Huì shū)
Nhà của mình thì nói “寒舍”. (Hánshè)
Khi cần suy nghĩ thêm ta dùng “斟酌”. (Zhēnzhuó)
Khi không đáp ứng được yêu cầu ta dùng “抱歉”. (Bàoqiàn)
Khi muốn người khác lượng thứ ta dùng “包涵”. (Bāohan)
Khi có hành vi ,lời nói không ổn ta dùng “对不起”. (Duìbùqǐ)
Khi thăm hỏi động viên ta dùng “辛苦”. (Xīnkǔ)
Khi đón khách ta dùng “欢迎”. (Huānyíng)
Khi mời ngồi ta dùng “请坐”. (Qǐng zuò)
Khi đi cùng bạn bè ta dùng “奉陪”. (Fèngpéi)
Khi tạm biệt ta dùng “再见”. (Zàijiàn)
Khi muốn về trước ta dùng “失陪”. (Shīpéi)
Khi tiễn khách ta dùng “留步”. (Liúbù)
Khi tiễn người khác đi xa ta dùng “平安”. (Píng'ān)
Trên thực tế chúng ta chỉ sử dụng 1 số từ thông dụng như “您好、再见,谢谢、对不起” (Nín hǎo, zàijiàn, xièxiè, duìbùqǐ),hoặc đặt từ “请” (Qǐng) lên đầu câu.
事我不觉得后悔。(Duì zhè jiàn shì wǒ bù juédé hòuhuǐ.)

Similar Documents

Premium Essay

Online Marketing

...Online Marketing http://www.dealix.com/pdf/businesscaseforinternetsalesleads.pdf Internet Today, the Internet is the first place consumers go to when shopping for new vehicles. Online marketing will continue to gain popularity as a device for consumers to educate themselves about new cars and trucks. The most successful dealerships have demonstrated that Internet leads have enabled them to continue growing and gaining market share, even in challenging economic times. More and more buyers are resorting to online marketing when they want to purchase vehicles and the volume of Internet sales is continuing to increase, especially the younger generation. Thus, the Internet serves as a fundamental channel in doing business because it provides access to consumers with the knowledge and information when interested in purchasing a product. Ultimately, Dodge Dart should utilize the Internet as an effective marketing tool since it provides precise information for their consumers and preferences. When consumers engage in external search of information, it is essential to provide them with extensive attributes and benefits of the product to keep them captivated. The use of media search is continuously expanding due to the convenience and accessibility for consumers; therefore, it is essential to increase consumers’ involvement and motivation toward Dodge Dart through various Internet sources. In order to better engage customers and give them a more interactive experience, we can......

Words: 357 - Pages: 2

Premium Essay

Online Marketing

...Online Marketing Project 40059928 Content 1. Introduction.....................................................................................................2 2. Online Communication Tools........................................................................2 2.1. Destination Web Site.................................................................................2 2.2. Online Advertising.....................................................................................3 2.3. Social Media Marketing.............................................................................3 3. Online Marketing Research...........................................................................4 3.1. Quantitative Research...............................................................................4 3.2. Qualitative Research..................................................................................4 4. Consumer Search Behaviour in Online Shopping Environments..............5 4.1. Modes of Web Search Behaviour..............................................................5 4.2. Research Model.........................................................................................6 5. Conclusion and Recommendations..............................................................7 Appendices......................................................................................................8 Appendix 1...............................................

Words: 2413 - Pages: 10

Premium Essay

Online Marketing

...Online Marketing – GoPro Introduction GoPro makes the world’s most versatile cameras, they have a range of high definition personal cameras. They are most commonly used to produce extreme sports and action videos. They are well known due to their light weight, ruggedness and the fact that they can be worn nearly anywhere on the body. They can easily be mounted in unusual places such as the outside of any planes, cars, boats, surf boards etc. The company was started in 2002 by Nick Woodman following a surfing trip in Australia. He described being inspired to start the company while he was surfing and wanted to capture high quality action photos and videos of himself. His desire to capture angles and shots that looked professional inspired the name ‘GoPro.’ The aim of this report is to better understand the online marketing strategy used by GoPro and will look more into detail at; the online products and brands; the social media marketing and the website design. Online Products and Brands ‘A product is anything that has the capacity to satisfy customer needs’ (Jobber 2003). There are three categories of online products, these are; physical/tangible, intangible/Services and digitised products. The Gopro is a physical, tangible product and meets the customers’ needs to film professional looking video at an affordable price. The GoPro has several different versions and can be customised with extra mounts and accessories. Placing a product online can have both positive...

Words: 1678 - Pages: 7

Premium Essay

Online Marketing

...Take-off of online marketing: casting the next generation strategies Amalesh Sharma Amalesh Sharma is a Teaching Associate based at the Indian School of Business, Hyderabad, India. Introduction The purpose of the old module of marketing was to dictate a message to the mass market. With changes in time, requirements, technology and expectations of the customers, the field of marketing itself has experienced significant changes. It is noteworthy to mention that marketing dynamics shifted from ‘‘farm centric’’ to ‘‘consumer centric’’ perspectives. With evolution in the market dynamics, it is becoming a difficult issue to choose the correct channel to reach the consumer within a specific target group. The ‘‘dotcom era’’ in the history of marketing will probably be remembered exclusively for its contribution towards innovation based marketing. The development of internet technology has impacted us by changing our behavior, decision making process, relation with one another and the way of doing business. The internet has decreased the distance between places, crossing geographical borders and allowing us to build and bring all the necessary things we require, and discarding all the old communication techniques. Highly intense information based market is forcing marketers to look at the world with new perspectives at the new opportunities. Diverse culture, social restrictions are no longer able to hinder the information flow. At this transitional phase as the world is moving......

Words: 3695 - Pages: 15

Premium Essay

Online Marketing Opportunities

...to successfully launch an online marketing campaign and establish a successful product presence on the World Wide Web. By focusing on company strengths, customers, and values, the firm will increase sales within three months, while this business plan will lead to improved sales, profitability and national production recognition. With minimal outlay the new online sales division will be able to provide unique, innovative, and upscale shopping for our customers without limiting their selection pending the size of the local retail store. Moreover, with the popularity and exponential growth rate of the internet the firm will provide an easy, affordable conduit to our customer base that will allow 24/7 customer access to our product line and effective marketing through search engine optimization. By adopting this business model, E-commerce will drive profits while selling goods directly to the consumer. Inexpensive and effective in reaching the targeted audience, the advantages, impact, and convenience of online marketing will appeal to consumers, product sales, the firm’s advertising budget, and ultimately the bottom line. Introduction The supposition of online marketing to reach a national consumer audience is no longer a choice, it’s a necessity if a firm is to compete and profitably grow. The exponential growth of the World Wide Web is an affordable, direct marketing vehicle to promote the firms products while efficiently marketing to a national audience. ......

Words: 2315 - Pages: 10

Premium Essay

Integrated Online Marketing

...com/1363-254X.htm Integrated online marketing communication: implementation and management ˘ ˘ Calin Gurau GSCM-Montpellier Business School, Montpellier, France Abstract Purpose – The purpose of this paper is to investigate the particularities of integrated marketing communication (IMC) in the online environment. Design/methodology/approach – Both secondary and primary data (face-to-face interviews with 29 marketing or communication managers of UK online consumer retail firms) are analysed in order to identify the various meanings of the integrated online marketing communication, the opportunities and challenges raised by online communication, and the structure of an efficient integrated online marketing communication system. Findings – The transparency, interactivity and memory of the internet force the organisation to adopt a proactive-reactive attitude in online communication, and to combine consistency and continuity with flexibility and customisation. Research limitations/implications – The number of interviews used to collect primary data is relatively small; the use of the information collected is general and unstructured; and the findings are applicable only to online customer product retailers. Practical implications – The messages sent by the company to its online audiences have to be transformed/adapted in a three-stage process. Originality/value – The paper identifies the specific opportunities and challenges raised by the internet for integrated marketing......

Words: 7145 - Pages: 29

Premium Essay

Impact of Online Marketing

...Impact of Online Marketing [Name of Author] [Institutional Affiliation] Table of Contents Executive Summary 3 Introduction 4 Research Findings 4 Finding Number 1 4 Finding Number 2 5 Finding Number 3 5 Recommendations 5 Conclusion 6 References 7 Impact of Online Marketing Executive Summary The internet refers to information technology that exponentially diffuses among businesses over the world. The central focus of this exploration reflects on the effects of internet based marketing on sales volume, organization management and resource allocation. Over the last decade, the internet has interrupted most retailers in terms of organization management, sales volume and the allocation of resources. The introduction of innovative technological changes such as cloud computing and web 2.0 continue to emerge at a dizzying pace, with each appears to be giving promises on the elimination, improve or transform the traditional marketing procedures. The report falls into five sections: introduction, research findings, analysis, recommendation and conclusion. The purpose of the paper is to highlight the benefits that accrue with online marketing so as to advice the organization on its importance. Furthermore, the paper intends to seek to offer advice to the management over the potential elements to put into consideration when implementing expansion project of internet marketing. The findings provide insight on the benefits of online marketing, what......

Words: 2024 - Pages: 9

Premium Essay

Internet and Online Marketing

...Internet and online marketing It is a known fact that with the change in times, from the elite and pica typewriters, the rotary telephones, pagers and floor model Curtis Mathis Televisions; we have graduated to a world of electronics for everything. Including how to market businesses. Internet marketing is the most effective way to enhance and grow a company. There are three effective steps to the process of successful marketing: 1. Communication: First class customer service to include customer interaction. Always make yourself available for questions and answers. 2. Organization: It is important that the process the exemplary. The tools used should set you apart from others. 3. Accountability: Making sure that all programs and deliverables are absolutely clear, updated and refined for customer satisfaction. Online marketing success includes having good standing relationships. It’s about having consummate respect, always, for your audience and your market (Copyblogger, 2006-13). There are three pillar responses for online marketing that keep company’s abreast with the latest social media: Direct response copywriting Content marketing Consumer Movement Consumer protection is another word for consumer movement. There are those that would like to protect the consumers, from prices to quantity and quality. The protection is strongly given when large corporations or even the government is involved. As green claims have increased in number and scope, concern...

Words: 652 - Pages: 3

Premium Essay

Integrated Online Marketing Communications

...Purpose – The purpose of this paper is to investigate the particularities of integrated marketing communication (IMC) in the online environment. Design/methodology/approach – Both secondary and primary data (face-to-face interviews with 29 marketing or communication managers of UK online consumer retail firms) are analysed in order to identify the various meanings of the integrated online marketing communication, the opportunities and challenges raised by online communication, and the structure of an efficient integrated online marketing communication system. Findings – The transparency, interactivity and memory of the internet force the organisation to adopt a proactive-reactive attitude in online communication, and to combine consistency and continuity with flexibility and customisation. Research limitations/implications – The number of interviews used to collect primary data is relatively small; the use of the information collected is general and unstructured; and the findings are applicable only to online customer product retailers. Practical implications – The messages sent by the company to its online audiences have to be transformed/adapted in a three-stage process. Originality/value – The paper identifies the specific opportunities and challenges raised by the internet for integrated marketing communication, and proposes an original model for the adaptation of online messages to core corporate values, communication strategy and tactics, and targeted......

Words: 7038 - Pages: 29

Premium Essay

Impact Of Online Marketing In Bangladesh

...presentation of Online Marketing Trends of Bangladesh as a part of the BBA program for the Department of Business Administration, University of Liberal Arts Bangladesh. As the classroom discussion alone cannot make students to know about the real life circumstances, therefore it is an opening for the students to know about the practical environment of the real business world through this program. A student requires carrying out an extensive analysis of real world business problem and thereby preparing a report on the solution to the problem. In relation to that I chose the report on “Online Marketing Trends in Bangladesh”. 1.2 Problem Statement Internet marketing, or online marketing,...

Words: 1004 - Pages: 5

Premium Essay

Term Paper on Online Marketing

... Digital Marketing Plan for Shumi’s Hot Cake Term Paper On “Digital Marketing Plan on Shumi’s Hot Cake” COURSE:Marketing on the Internet [MSC 446] Section: 001 SUBMITTED TO: Syed Mahmudur Rahman (SMR) BRAC BUSINESS SCHOOL BRAC UNIVERSITY Prepared By: GROUP 6 Sl No ID Name Email ID muhib.khan92@gmail.com sana_fa28@yahoo.com mohdomarfaruk007@gmail.com 1 2 3 11104027 10204045 12104195 Muhib Khan Syeda Sarah Hussaini Md Omar Faruk Date of Submission: 6th April, 2015 1 April 06, 2015 Course Instructor Syed Mahmudur Rahman BRAC Business School BRAC University Subject: Letter of Transmittal Dear Sir, With great pleasure we submit our project that you have assigned to us as an important requirement of MSC-446 course. We have found the study to be quite interesting, beneficial & insightful. We have tried our level best to prepare an effective & creditable report. We honestly hope that our analysis will help to give idea of Shumis Hot Cake’s current position and condition on the market and about the future for their Internet marketing. We hope you will find this report worth all the labor we have put in it. We welcome your entire query & take pride to answer them. Yours sincerely, _______________________ MD. Omar Faruk_12104195 _______________________ Muhib Khan_11104027 _______________________ Syeda Sarah Hussaini_10204045 2 Executive Summary In this report our main task is to find out marketing process on...

Words: 5335 - Pages: 22

Premium Essay

Online Marketing at Big Skinny

...good market. Till now Big Skinny is selling wallets through trade fares and other physical outlets but Kiril, the CEO of Big Skinny, is contemplating the online medium to capture further market. Wallets: Wallets are generally preferred with lightweight and that can easily carry stuff like credit cards, cash and receipts along with other stuff. Thin wallets are considered better because it will always keep you safe from back pain and sciatica. Wallets are often in need of replacement and people buy them as impulse purchase or as gifts since it is not a costly item and also does not require much information processing. Big Skinny has just launched world’s thinnest wallet and got good response from the market during various trade fairs it participate in. The challenge is how to use online medium to build further sales and formulate an strategy for online retail and marketing. The key features of this wallet are:- 1. Size - Reduce Wallet size by 50 to 75% 2. Weight - Will weigh under an ounce. 3. Card Pocket size - Will feature extra wide pocket 4. Slipperiness of the interior - they are lined with rubber coating which Keep gravity. 5. Lack of versatility - They are water resistant and tough enough even for machine wash. What issues to be addressed by Big Skinny for online retail and marketing strategy? Wallet is not a kind of product that people have in mind while they go for shopping. It is impulse purchase. People see the product in physical...

Words: 297 - Pages: 2

Premium Essay

Google Online Marketing Challenge

...Welcome to the Google Online Marketing Challenge The Google Online Marketing Challenge is an exciting opportunity for students to experience and create online marketing campaigns using Google AdWords and Google+. Over 50,000 students and professors from almost 100 countries have participated in the past 5 years. With a $250 budget provided by Google, students develop and run an online advertising campaign for a business or non-profit organization over a three week period. The teams that develop and communicate the most successful campaigns win awesome prizes, including a trip to Google for the students and their professor. Students also have the opportunity to participate in the optional Google+ Social Media Marketing Award by maintaining a Google+ Page for their clients over a six week period. The Challenge is open to student teams of three to six members, regardless of their majors. All students must register under a verified professor/instructor at a higher education institution. Visit Discover GOMC to learn more about the Challenge and how to participate. Be sure to follow us on our Google+ page for the latest updates and announcements throughout the year Competition Process For more details on each of the steps, please refer to the sections on the left side of this page. Step 1: Register for the Challenge. Professors register for the Challenge and are verified by Google. Students form teams of 3-6 members and appoint a team campaign. The team captain then......

Words: 2500 - Pages: 10

Premium Essay

Yd Online on-Line Marketing

...Company Report Hobin Song(2009120026) Korea University bin653@naver.com Company Introduction – YD online History established as ‘㈜트라이글로우픽쳐스’ in 1999  developed game ‘프리스톤테일’ in 2001  IPO on the KOSDAQ in 2002  Changed corporate name to ‘㈜프리스톤’ in 2003  Serviced publishing game ‘오디션’ in 2005  Merged with ‘㈜이모션’ in 2005  Changed corporate name to ‘㈜예당온라인’ in 2006  Changed corporate name to ‘㈜와이디온라인’ in 2009  developed and serviced game ‘갓 오브 하이스쿨’ in 2015.05  Serviced publishing game ‘이카루스, 미르의전설2&3’ in 2015.06  Terminated publishing game ‘오디션’ in 2015.10 (‘Audition’ occupies about half of its sales)  © 2015, Internet Marketing, Professor Janghyuk Lee 2 Company Introduction – YD online Main business units  Online(PC based) game ICARUS -  2014.04 launched Contracted with ‘wemade corporation’ to publish game in domestic market Supplement of loss on existing Audition revenue Mobile game GOD OF HIGHSCHOOL - 2015.05.21 launched Main source of income(estimated daily revenue 100 million won) First mega-hit mobile game in company history Based on Naver Webtoon IP © 2015, Internet Marketing, Professor Janghyuk Lee 3 Company Introduction – YD online Sales/Profit (recent 3 years) (unit: million won) 35,000 2012 30,000 25,000 2013 2014 2015......

Words: 1123 - Pages: 5

Premium Essay

Online Marketing Kmart Analysis

...Online Marketing Marketing businesses, products and services has become much more complex with the introduction of the internet. In this paper I will attempt to describe the effect of e-business on marketing strategies today, as well as describe the e-business marketing strategies utilized by Kmart, Inc. The internet is an enormous environment that is advancing and developing at a very erratic pace, and only companies able to adapt will survive. The World Wide Web provides a medium that breaks through geographical boundaries, allows the customer much more control, and has no time restrictions as it is always “open”. According to an article by Dr. Ralph F. Wilson, Niche Marketing on the Web, there are three important steps to marketing on the internet; (1) profile your customers, (2) decide where they congregate, and (3) communicate the message where they congregate in a net-acceptable manner (Wilson, 1996). Bluelight.com, Kmart’s e-commerce site launched in 1999, is a shining example of this philosophy, having accumulated over 3.5 million customers in less than one year. Although Kmart had an obvious advantage with a n existing strong customer base, these shoppers were not internet customers. In an effort to establish a web based customer segment, they targeted these existing customers by placing Bluelight.com CD ROM’s which provided information, special offers, and Blue Light specials on-line, throughout all of their stores. According to Mark Goldstein, CEO of......

Words: 618 - Pages: 3