Free Essay

Marketing Strategy Amata

In: Business and Management

Submitted By dangdinhthang
Words 25192
Pages 101
Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA........4 I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA...............................................................................................................................4 I.1.1. Thông tin cơ bản:....................................................................................................4 I.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:........................................................................5 ̉ ́ I.2. SƯ MỆNH, VIỄN CANH .............................................................................................6 I.2.1. Sứ mệnh: ................................................................................................................6 I.2.2. Viễn cảnh: ..............................................................................................................6 ̉ ̀ ́ I.3 . SƠ ĐÔ TÔ CHƯC CÔNG TY: ...................................................................................7 ..................................................................................................................................7 .........................................................................................................................................7 I.5. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦ A CÔNG TY:........................................................9 I.5.1 Tầm nhìn dài hạn của chiến lược:............................................................................9 Mở rộng ngành nghề kinh doanh, hướng tới một sự phát triển bền vững..................10 ́ I.6. NHẬN DIÊN CAC CHIẾN LƯỢC: ...........................................................................12 ̣ I.6.1. Chiế n lươ ̣c cấ p tâ ̣p đoàn toàn cầ u: chiế n lươ ̣c xuyên quố c gia.............................12 I.6.2. Chiến lược đa dạng hóa liên quan:.......................................................................13 I.6.3. Chiến lược hội nhập dọc: (thuận chiều và ngược chiều)......................................16 I.7 CHIẾN LƯỢC MARKETING:...................................................................................17 Giá trị cốt lõi:.................................................................................................................18 ̀ N II. GIƠI HỮ U QUAN.................................................................................................18 ́ PHÂ ́ ̀ II.1 PHÂN TÍCH KHACH HANG...................................................................................18 II.1.1 Nhận diện khách hàng của Amata........................................................................18 II.1.2. Yêu cầu của khách hàng khi đầu tư vào một khu công nghiệp...........................19 II.1.2.1 Yêu cầu của khách hàng tổ chức của công ty................................................19 II.1.2.2. Yêu cầu của khách hàng cá nhân của công ty . (Amata đem đế n cho …)....20 II.1.2.3.Giá trị mang đến cho khách hàng..................................................................21 II.1.2.4. Truyền thông giá trị cho khách hàng:..........................................................25 II.2 PHÂN TÍCH NHÂN VIÊN:........................................................................................28 II.2.1 Nhân viên của Amata là ai?..................................................................................28 II.2.2. Giá trị mà nhân viên mong muốn nhận được từ công ty.....................................29 II.2.3. Giá trị mà Amata mang lại cho nhân viên của mình...........................................29 Văn hóa “đa ̣i gia đình” tại Amata..............................................................................29 Sự tôn trọng và công băng trong tổ chức là giá tri ̣mà nhân viên nhâ ̣n đươ ̣c:............30 II.2.4. Giá trị trọn đời cho nhân viên..............................................................................30 Nhóm 03 Page 1

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------II.2.5. Phát triển cá nhân hướng gắn với sự phát triển bền vững của tổ chức................31 II.2.6. Truyền thông giá trị của công ty đến nhân viên:.................................................32 Truyền thông về sự tôn trọng, công bằng và cam kết................................................32 Truyền thông giá trị về sự trọn đời cho nhân viên.....................................................34 ̉ II.3. PHÂN TÍCH CÔ ĐÔNG:..........................................................................................35 II.3.1. Nhận diện cổ đông của tập đoàn Amata:.............................................................35 II.3.2. Mong muốn của các cổ đông:..............................................................................37 Amata mô ̣t gia đình lớn nơi kinh doanh tố t cho các nhà đầ u tư:................................37 II.3.3. Amata và quá trinh cung cấ p giá trị cho cổ đông:...............................................38 ̀ Sự minh bạch và công bằng đố i với mỗi cổ đông:.....................................................39 Giá trị lâu dài và sự phát triển bền vững mà Amata ta ̣o ra:........................................41 II.3.4. Truyền thông giá trị cho cổ đông:........................................................................43 ̀ II.4. PHÂN TÍCH CỘNG ĐÔNG:....................................................................................43 II.4.1. Các bộ phận của cộng đồng Amata.....................................................................43 II.4.1.1. Chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường..............................................44 Giá trị mà chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường mong muốn:...................44 II.4.1.2. Cộng đồng dân cư:........................................................................................44 II.4.2. Giá trị mà Amata mang đến cho cộng đồng:.......................................................45 Số lươ ̣ng thuế đóng góp vào GDP Thái Lan khá cao:................................................45 Bảo vệ môi trường: ....................................................................................................45 Quỹ từ thiện Amata (Amata Foundation): .................................................................46 Cung cấ p giá tri ̣trên phương diê ̣n sáng ta ̣o đố i với ngành bấ t đô ̣ng sản công nghiê ̣p. ....................................................................................................................................47 II.4.3. Truyền thông giá trị của công ty đến với cộng đồng:..........................................47 Amata với cộng đồng:................................................................................................48 ̉ ̀ TAI LIỆU THAM KHAO:.....................................................................................48 -The end -...............................................................................................................48

Nhóm 03

Page 2

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời mở đầu Kinh doanh bấ t động sản công nghiê ̣p là linh vực kinh doanh của các công ty ̃ tập đoàn lớn các tổ chức chính phủ. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp hóa như hiện nay, các tiêu chí thu hút sự đầ u tư công nghiê ̣p hiê ̣n nay đã có sự thay đổ i không chỉ chú trọng vào các giá tri ̣ mang lại cho sự phát triể n các ngành công nghiệp mà yêu cầ u một sự phát triể n có kiể m soát chặt chẽ và vững bề n. Nhận thấ y được sự thay đổ i đó một số tập đoàn công nghiê ̣p đã đi ̣nh hình cho sự phát triể n của mình dựa trên các giá tri ̣ cố t lõi hướng đế n con người hướng đế n sự phát triể n bề n vững tập đoàn Amata Corporation PCL là một tập đoàn tiên phong trong viê ̣c theo đuổ i chiế n lược kinh doanh với tầ m nhìn kinh doanh mới lạ, biến các khu công nghiệp thành những “thành phố hoàn hảo”, hướng đế n một thế giới tố t đe ̣p hơn.

Nhóm 03

Page 3

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA.

Mu ̣c tiêu phầ n này nhằ m giải quyế t các vấ n đề sau: ½ Cung cấ p thông tin cơ bản về tâ ̣p đoàn ½ Sứ mênh, viễn cảnh ½ Sơ đồ tổ chức ½ Thông tin tài chinh ́ ½ Chiế n lươ ̣c kinh doanh ½ Chiế n lươ ̣c marketing ½ Giá tri ̣cố t lõi

I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA. I.1.1. Thông tin cơ bản: y Tên công ty: Tập đoàn bất động sản công nghiệp AMATA.(Amata Corporation

PCL) y Trụ sở giao dịch: 2126 Kromadit Building, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang 10320 Bangkok y Phone: (02) 792 0000, (038) 213 007 y Fax : (02) 318-1096, (038) 213-700 y Website: www.amata.com y Email : viboon@amata.com y Niêm yế t trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan vào năm 1997. y Chủ tịch tập đoàn: Mr. Vikrom Kromadit y Giám đố c điề u hành: Mr. Viboon Kromadit y Hoạt động kinh doanh: • Cho thuê bấ t đô ̣ng sản và đô ̣ng sản • Tham gia vận động đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở qui họach đã được duyệt.

Nhóm 03

Page 4

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Triển khai xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; cung cấp đầy đủ tiện nghi, tiện ích công cộng cho khách hàng là các nhà đầu tư thuê đất và triển khai dự án trong KCN. • Kinh doanh dịch vụ kho bãi phục vụ trong khu công nghiệp, vận chuyển hàng hóa. y Khách hàng: Chủ yế u là các công ty Nhâ ̣t Bản, My, Singapo và Đài Loan: ̃ Sumitomo Rubber, Yokohama Tire Manufacturing, Canadoil, Triumph Motorcycles, BMW, Daikin, Sony Mobile, Pepsi-Cola, Bridgestone, Toyota, Colgate Palmolive, Kao, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Elevator, Hino Motors… I.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:• • • •

Năm 1976: Vikrom Kromadit tố t nghiê ̣p đa ̣i ho ̣c Đài Bắc (ĐH quố c gia Đài Loan). Khởi nghiê ̣p kinh doanh bằ ng công ty xuấ t nhâ ̣p khẩ u với các mă ̣t hàng như bô ̣t sắ n, thủ công mỹ nghê ̣, cá ngừ xuấ t khẩ u… Năm 1988: ông Vikrom Kromadit thành lập là Công ty Khu Công nghiệp Bang Pakong (Bang Pakong Industrial Park) với các cổ đông chính Vikrom (60%), Thiếu tướng Chavalit, Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan... với vốn điều lệ là 25 triệu bath (1 baht bằ ng khoảng 530 VND). Với diện tích ban đầ u 300 rai (1 ha = 6 rai). Cũng trong năm này Vikrom đã quyết định thành lập Công ty Công nghiệp Bang Pakong 2 với số vốn điều lệ là 120 triệu bath trong đó 45% là cổ phần dành cho các cổ đông mới gồm các ông Banyong Lumsum, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, ông Sagawa, Công ty Itochu và một số nhà đầu tư của các gia đình Sri Fuong Fung, Panicheva, Sophonpanich. Giờ đây nó đươ ̣c đổ i tên là Amata Nakorn với diê ̣n tich là 18,873 rai (tương ́ đương hecta 3,020). Và có 454 doanh nghiê ̣p đang hoa ̣t đô ̣ng trong đó. Năm 1989: Năm 1989 cái tên Amata đươ ̣c đă ̣t cho công ty của ông. Tên gọi “Amata” (xuất xứ từ tiếng Bali và tiếng Phạn, có nghĩa là “bất diệt”, “vĩnh cửu”) có ý nghĩa rất hay, mang truyền thống của Thái Lan, lại dễ đọc, dễ nhớ, dễ viết bằng tiếng Thái cũng như tiếng Anh vì chỉ có 3 âm tiết. Người Nhật nghe tên gọi này thì liên tưởng đến tiếng Nhật, còn người trong khu vực (chịu ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ) nghe tên gọi này thì hiểu ngay ý nghĩa của nó là “sự bất diệt”, “vĩnh cửu” hay “trường tồn”, còn người Phương Tây thì đọc tên này rất dễ dàng, chính xác, không gây nhầm. Năm 1994: thành lập Công ty TNHH Amata Việt Nam tại khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Năm 1995: thành lâ ̣p Amata City Amata City Co., Ltd Năm 2002: thành lập Amata Dung Quất tại khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Năm 2007: thành lâ ̣p Amata Hồ ng Kông (Amata Hong Kong Limited)
Page 5

Nhóm 03

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Từ Năm 2007 đế n nay: o Thành lâ ̣p Amata Power 2 và 3

o Phát triể n thành phố công nghiê ̣p Amata Biên Hòa Đồ ng Nai o Xin phép phát triể n khu công nghiê ̣p ta ̣i Lào và Myanma o Phát triể n thành phố công nghiê ̣p xây dưng các khu vui ̣ chơi, sân gôn, nhà hàng, bê ̣nh viê ̣n trường ho ̣c, công viên giải trí… (Amata Transport 30 Co., Ltd. Amata Petroleum Co., Ltd. Amata City Plaza…)

̉ ́ I.2. SƯ MỆNH, VIỄN CANH I.2.1. Sứ mệnh: Cung cấp giá trị tới khách hàng bằng việc tạo ra những vùng quy hoạch công nghiệp phát triể n tiên tiế n (state-of-the-art), ta ̣o những công việc và ta ̣o nên bước đô ̣t phá vào trong những thành phố với những công tác dịch vu ̣ và những phương tiện đầy đủ trong cu ̣m công nghiê ̣p. I.2.2. Viễn cảnh: Thành phố hoàn hảo: quy hoạch những vùng công nghiệp trở thành những cộng đồng. Tầ m nhìn của Amata đế n tương lai không phải chỉ là việc xây dựng nhiều chỗ hơn cho các nhà máy. Mà chúng tôi có kế hoạch cho những vùng quy hoạch công nghiệp của Amata se ̃ trở nên đầy đủ và trở thành cộng đồng cân bằng, ở đây doanh nghiệp, con người và thiên nhiên, mọi thứ thịnh vượng cùng nhau. Chúng tôi gọi khái niệm này " Thành phố hoàn hảo " là một sự “đông cứng” của những mục đích và những lý tưởng mà đang hướng chúng ta về phía tố t nhấ t hơn trở thành hiê ̣n thực. Mu ̣c đich đầ u tiên ́ là cho công nghiệp, ở đây có những dịch vụ lớn và đầ y đủ phương tiện hiê ̣n đa ̣i trên thế giới. Và cho những người làm việc trong những thành phố này, nó có những quán ăn, cửa hàng, các điễm giải trí, nhà cửa và trường học…

Nhóm 03

Page 6

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

̉ ̀ ́ I.3 . SƠ ĐÔ TÔ CHƯC CÔNG TY:

Hô ̣i đồ ng quản tri ̣ Tổng thư ký công ty

UB trả công & bổ nhiê ̣m

Ban quản tri ̣

Uỷ ban kiểm toán

TGD điề u hành

Kiểm toán nội bộ

Văn phòng Thư ký

GD tác nghiệp

Giám đốc tài vụ

Giám đố c kinh doanh

GD quan hê ̣ cổ đông

Marketing&bán hàng

Kế toán & Tài chính

Phát triể n công nghiê ̣p và kinh doanh Phát triể n thương ma ̣i và kinh doanh Phát triể n giáo du ̣c và kinh doanh Hỗ trợ Doanh nghiệp Sự Phát triển

Ban đầ u tư

PR

Đất & Những vấn đề chinh quyề n ́ Kỹ thuật

Hợp pháp

Tài nguyên Con người & vấ n đề khác IT (công nghê ̣ và thông tin)

Nhóm 03

Page 7

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

́ ́ I.4. TOM TĂT TÌ NH HINH TÀ I CHÍ NH CỦ A CÔNG TY: 2010 2009 2008 2007 Lợi nhuận và tổn thất (triệu ba ̣t) 2,230.14 4,061.31 4,398.63 2006

Những tổng thu nhập Thu nhập từ những hàng bán Những lãi gộp Lợi nhuận thuần Tổng tài sản Tổng nợ phải trả Tổng số cổ đông, vốn chủ sở hữu Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (ba ̣t) Trả cổ tức (triệu ba ̣t) Lợi nhuận thuần biên (%) Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) Lợi nhuận
Nhóm 03

3,692.60

3,421.90

3552.52

2035.10

3858.78

4314.67

3345.81

1732.48 957.4

822.30 372.31

2,101.93 1192.30

2138.01 1027.23

1802.41 780.87

Bảng cân đối kế toán (triệu ba ̣t) 14049.20 13412.23 12359.39 9754.83 7154.42 6894.78 7180.61 6231.62 6774.60 5584.79 4893.86 4860.97

9230.52 4923.64 4306.88

0.90 266.73

Mỗi cổ phần phổ thông (ba ̣t) 0.35 1.12 106.69 586.85

0.96 426.80

0.73 633.20

25.93 17.29

Tỷ lệ tài chính quan trọng (%) 16.69 29.36 8.58 27.53

23.35 26.59

22.82 24.14

10.55

4.25

16.39

16.85

15.38
Page 8

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

trên tổng tài sản (%) Nợ để tỷ lệ vốn chủ sở hữu (thời gian)

1.16

1.30

1.39

1.15

1.32

́ I.5. CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦ A CÔNG TY: I.5.1 Tầm nhìn dài hạn của chiến lược: Kinh doanh bất động sản công nghiệp vẫn là động lực phát triển của công ty Phát triể n quỹ đấ t, duy trì hoạt động ổ n đi ̣nh và ưu tiên phát triể n di ̣ch vụ trong những năm tới. Hiê ̣n nay quỹ đấ t của Amata đủ cho ho ̣ kinh doanh trong vòng 7 đế n 10 năm nữa và ho ̣ đang tich cư ̣c tim kiế m các thi ̣ trường mới. Amata dành khoảng 30% quỹ ́ ̀ đấ t phát triễn công tác dich vu ̣ trong tấ t ̣ cả các khu công nghiê ̣p của mình Viê ̣t Nam là mô ̣t mu ̣c tiêu của sư ̣ phát triể n của nó. Tâ ̣p đoàn sẽ chuyển hướng trọng tâm phát triển khu công nghiệp sang Viê ̣t Nam do triển vọng đầu tư ở nước ngoài tại Thái Lan ngày càng u ám. Chiế n lươ ̣c của Viboon Kromadit cho biết sẽ phát triển dự án ta ̣i Viê ̣t Nam theo mô hình của Thái Lan với ba loại hình kinh doanh: đất công nghiệp cho thuê, nhà máy cho thuê và các cơ sở phụ trợ. “Amata sẽ phát triển các loại hình nhà máy cho thuê thay vì chỉ cho thuê đất công nghiệp” Tiề n thân là mô ̣t tâ ̣p đoàn phát triể n công nghiê ̣p cho thuê đấ t và phát triể n dich vu ̣, khu công nghiê ̣p đầ u tiên ở Viê ̣t Nam đươ ̣c hoa ̣t đô ̣ng năm 1994 (Công ̣ ty TNHH Amata Viê ̣t Nam) ban đầ u khu công nghiê ̣p này có 700ha. Hiê ̣n nay Amata phát triể n mở rô ̣ng ta ̣i đây bằ ng cách đầ u tư xây dưng các nhà máy hoàn ̣ chỉnh cho các đố i tác thuê bởi Amata có các lơ ̣i thế về kinh nghiê ̣m và công nghê ̣ phát triể n công nghiê ̣p tiên tiế n vì thế hiê ̣u quả xây dư ̣ng cũng như vâ ̣n hành các công nghê ̣ cao hơn thỏa man tố t hơn các yêu cầ u khách hàng. Amata có các công ̃ ty chuyên cung cấ p các dich vu ̣ phát triể n công nghiê ̣p đô ̣i ngũ chuyên gia tư vấ n ̣ và quy mô công nghiê ̣p khá lớn, là điề u kiê ̣n khá tố t cho viê ̣c quản lý hoa ̣t đô ̣ng các nhà máy từ đó nhà đầ u tư có thể tin tưởng và tham gia đầ u tư mô ̣t cách dễ dàng hơn. Do xu hướng đầ u tư công nghiê ̣p trên thế giới đang quan tâm rấ t nhiề u đế n các nước đang phát triể n trên thế giới và tinh hinh chinh tri ̣bấ t ổ n ở Thái Lan ̀ ̀ ́
Nhóm 03 Page 9

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

trong những năm vừa qua cô ̣ng thêm đó là thông tin thủ đô Bangkok sẽ ngâ ̣p chim trong nước sau khoảng 20 năm nữa do biế n đổ i khí hâ ̣u khiế n cho làn sóng ̀ đầ u tư vào Thái Lan chững la ̣i và đang giảm nhanh. Tâ ̣p đoàn đã có chiế n lươ ̣c tâ ̣p trung phát triể n ở các nước khác trong đó Viê ̣t Nam là điạ điể m đươ ̣c ưu tiên phát triể n ma ̣nh. Hiện khu công nghiệp Amata Biên Hòa vẫn còn 200ha trống trong tổng số 700ha. Trong đó tập đoàn mở rộng thêm 20ha để xây dựng các khu nhà ở và khu kinh doanh thương mại. Công ty chứng khoán Thái Lan Kim Eng Securities dự báo Amata có thể mở rộng diện tích tại Việt Nam thêm 1.500ha trong thời gian tới. Cụ thể đầu năm 2011 Chính phủ Việt Nam đã thông qua đề nghị của Amata mua thêm 240ha ở Đồng Nai gần thành phố Biên Hòa, và hiện Amata đang chờ tín hiệu chấp thuận của chính quyền tỉnh Đồng Nai, việc hãng Intel xây dựng thêm một nhà máy mới sản xuất chip điện tử ở Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước quan trọng cho Việt Nam thiết lập một ngành công nghiệp điện tử bậc cao, dẫn đến việc thu hút thêm các nguồn đầu tư. Trước tình hình đó ban giám đốc Amata tại Việt Nam đang "xem xét khả năng xây dựng một khu công nghiệp dành riêng cho công nghệ cao." Nhằm lợi dụng làn sóng đầu tư quốc tế lớn này. Amata tiếp tục đầu tư lớn tại Đồng Nai và dự án Amata Express City sẽ được Tập đoàn Amata quyết tâm thực hiện. Amata Express City là dự án quan trọng, chính vì thế, chính quyề n tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn Amata sẽ cùng bàn bạc để thống nhất phương án tốt nhất. Mở rộng ngành nghề kinh doanh, hướng tới một sự phát triển bền vững y Với viê ̣c thành lâ ̣p thêm các công ty: Amata Transport 30 Co., Ltd. Amata

Petroleum Co., Ltd. Amata City Plaza cô ̣ng với các công ty đã có, Amata đang từng bước hoàn thành mu ̣c tiêu phát triễn của minh trong tương lai gầ n. ̀ y Khu liên hơ ̣p Thương mại: Siêu thị, shopping, Nhà hàng Rạp chiêú phim và Nhà hát. y Khu liên hơ ̣p kinh doanh: Phố Tài chính, Trung tâm triển lãm, Văn phòng cho thuê y Xây dưng nhà ở, biê ̣t thự, công viên, sân gôn… trong Amata Nakorn và ̣

Thành phố Amata

y Khu vực hâ ̣u cầ n cho công nghiệp Amata: Phần cứng, Phần mềm công tác dịch vụ… y Thành phố Giáo dục: Trường học Nghề nghiệp, Trường đại học, trung tâm huấn luyện sức khỏe, sự An toàn, ICT…

Nhóm 03

Page 10

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

² Tấ t cả phu ̣c vu ̣ cho mu ̣c đich hoàn thiê ̣n “Thành phố hoàn hảo” nơi có những ́ công viên khoa học, khu công nghệ cao, khu thương mại, sân vận động, khu giải trí, thảm thực vật, khu công nghiệp và khu dân cư, với tốc độ tăng trưởng mỗi năm khoảng 100 nhà máy. Ông Vikrom nhìn chiến lược phát triển kinh doanh của Amata là theo hướng tương lai lâu dài, chứ không dừng lại ở kết quả hiện tại. “Where people can both earn a living and live well” Tôi luôn tự hỏi trong tương lai Amata sẽ phải lớn mạnh đến mức nào mới có thể coi là vững bền, và thực sự là trường tồn như tên gọi “Amata”. Mặc dù tính đến đầu năm 2009, các Khu Công nghiệp Amata tại Thái Lan và Việt Nam đã thu hút hơn 800 nhà máy. Ngoài ra, diện tích đất chưa triển khai tại Thái Lan là 1.600 ha, và tại Việt Nam cũng gầ n 1.500 ha (gồ m Amata Biên Hòa và Amata Dung Quấ t), đồng thời giá cổ phiếu Amata trên thị trường chứng khoán cũng cao hơn giá cổ phiếu của các công ty phát triển khu công nghiệp khác. “Nếu nhìn qua số liệu đó thì có thể cho rằng tương lai của Amata như vậy là tốt, là vững mạnh rồi”. Nhờ đó, các khu công nghiệp của Amata có cơ hội tạo ra tổng giá trị sản phẩm từ các nhà máy của các nhà đầu cả trong và ngoài nước đạt khoảng 1.000 tỷ bạt, chiếm 10% GDP Thái Lan như mục tiêu đã đề ra ban đầ u. Không những thế, Amata còn tạo ra khoảng 300.000 việc làm trong các khu công nghiệp ho ̣, không kể hàng trăm ngàn người khác sống ngoài hàng rào khu công nghiệp có công ăn việc làm nhờ các công việc gián tiếp như vận chuyển, đóng gói, xây dựng các dịch vụ ăn uống, lưu trú…nhằm dẫn dắt Amata hướng đến tương lai, trước hết là làm cho các khu công nghiệp Amata tại Thái Lan, là Amata Nakorn và Amata City, tăng lên tổng diện tích khoảng 6.400 ha. Nếu cộng cả dự án sẽ mở rộng tại Việt Nam, khoảng 1.600 ha nữa, tổng diện tích đất của Amata sẽ gần 100 km2. Và để thực hiện được dự kiến của mình biến các khu công nghiệp thành các thành phố hoàn hảo. Mục tiêu và sứ mệnh của công ty cũng hướng đến việc có thể xây dựng khu công nghiệp thành những nơi mà con người có thể sinh sống. Chính vì vậy chiến lược kinh doanh của Amata phải phù hợp với mục tiêu phát triển trong tương lai của công ty

Nhóm 03

Page 11

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

́ ́ I.6. NHẬN DIỆN CAC CHIÊN LƯỢC:

I.6.1. Chiế n lược cấ p tập đoàn toàn cầ u: chiế n lược xuyên quố c gia. Căn cứ vào sứ mê ̣nh tầ m nhin chiế n lươ ̣c mà Ngay từ khi mới thành lâ ̣p ̀ ViKromadit đã đinh hướng cho công ty thì viêc hướng ra thi trường thế giới đẩ y ̣ ̣ ̣ ma ̣nh phát triể n các khu công nghiê ̣p của minh ra các nước trên thế giới. Là chiế n ̀ luo ̣c cơ bản mà Amata đang thư ̣c hiê ̣n. Có rấ t nhiề u lý do cho sư ̣ phát triể n chiế n lươ ̣c này: • Xu hướng tấ t yế u khi nề n công nghiê ̣p trong nước lớn ma ̣nh và bao hòa khiế n ̃ cho công viê ̣c kinh doanh không còn hiê ̣u quả cao. • Trong tinh hinh kinh tế hiê ̣n nay viêc ca ̣nh tranh phát triể n ma ̣nh mẽ trên khắ p ̣ ̀ ̀ thế giới trong đó có Thái Lan. Nề n công nghiê ̣p của Thaidlan khá phát triể n hiê ̣n nay có đang có rấ t nhiề u công ty tham gia phát triể n các khu công nghiê ̣p bên ca ̣nh đó công nghiê ̣p là ngành mũi nho ̣n mỗi nề n kinh tế do đó chính phủ mỗi quố c gia đề u muố n kiể m soát các hoa ̣t đô ̣ng công nghiê ̣p đang diễn ra. • Thời gian gầ n đây tinh hinh chinh tri kinh tế của Thái Lan khá bấ t ổ n, ba ̣o ̣ ̀ ̀ ́ loa ̣n, khủng hoảng chính tri,̣ khủng hoảng kinh tế … khiế n cho xu hướng đầ u tư vào Thái Lan đang chững la ̣i công thêm sư ̣ biế n đổ i khí hâ ̣u các chuyên gia trên thế giới dự đoán 20 năm nữa Thủ Đô Bangkok của Thái Lan sẽ bi nhấ n chim và hiê ̣n ta ̣i Thái ̣ ̀ Lan không còn đủ thời gian để di chuyể n thủ đô nữa. • Xu hướng đầ u tư trên thế giới thay đổ i hướng vào các nước đang phát triể n với các điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i về cả tự nhiên lẫn xã hô ̣i đang rấ t thu hút sự chú ý của các “ông trùm” công nghiê ̣p trên thế giới. Hiê ̣n nay các công ty con của Amata có mă ̣t trên các khu vực trên thế giới và đang đẩ y ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh ở đó: Hiê ̣n ta ̣i Amata có 15 công ty con tru ̣ sỡ chính đă ̣t ta ̣i Bangkok – Thái Lan bên ca ̣nh đó công ty con và chi nhánh của nó có mă ̣t ở các nước khác như Trung Quố c, Viê ̣t Nam… • Amata Hongkong, Ltd, tru ̣ sỡ chính ta ̣i Hồ ng Kông (Trung Quố c) đây là công ty cổ phầ n me ̣ chuyên thu hút vố n đầ u tư cho sư ̣ phát triể n các khu công nghiê ̣p của tâ ̣p đoàn Amata chiế m giữ 100% cổ phầ n của Amata Hongkong, Ltd. • Amata Viê ̣t Nam hay còn có tên go ̣i khác là công ty TNHH Amata Viê ̣t Nam. Đây là công ty con trư ̣c thuô ̣c sư ̣ điề u hành của tâ ̣p đoàn điề u hành tấ t cả các dự án ở Viê ̣t Nam trong đó có hai khu công nghiê ̣p là Amata Biên Hòa – Đồ ng Nai và Amata Dung Quấ t – Quảng Ngai. Đây là hai khu công nghiê ̣p đươ ̣c ưu tiên phát triể n trong ̃ thời gian tới và nó nằ m trong chiế n lươ ̣c phát triể n thành tâ ̣p đoàn xuyên quố c gia lớn ma ̣nh. Tuy còn gă ̣p nhiề u khó khăn ở Viê ̣t Nam bởi vì đây là khu vực khá hấ p dẫn cho viê ̣c đầ u tư la ̣i có chế đô ̣ chính tri ổ n đinh là điể m đế n rấ t nhiề u nhà đầ u tư muố n ̣ ̣ phát triể n công nghiê ̣p, bên ca ̣nh đó nề n công nghiê ̣p sở ta ̣i của Viê ̣t Nam đang đươ ̣c đầ u tư khá ma ̣nh và đang trên đà phát triể n cô ̣ng với sự bảo hô ̣ của chinh phủ và ́ chinh quyề n điạ phương khiế n cho tiế n đô ̣ phát triể n ở khu vực này còn châ ̣m nhưng ́
Nhóm 03 Page 12 • •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

quyế t tâm phát triể n ma ̣nh khu công nghiê ̣p ở đây là mu ̣c tiêu mà tâ ̣p đoàn theo đuổ i từ trước đế n nay và nó đã từng bước đa ̣t đươ ̣c sư ̣ thành công nhấ t đinh. Hiê ̣n ta ̣i quy ̣ mô phát triể n ở Viê ̣t Nam đã đươ ̣c phát triể n và mở rô ̣ng rấ t nhiề u. Với diê ̣n tich đấ t ́ có đươ ̣c ở đây Amata đang quyế t tâm xây dư ̣ng thành công mô hình “thành phố hoàn hảo” Amata Express City Viê ̣t Nam, bên ca ̣nh đó dự án khu công nghiê ̣p công nghê ̣ cao đang chờ cấ p phép xây dựng thể hiê ̣n sự phát triể n thành tâ ̣p đoàn xuyên quố c gia lớn ma ̣nh. • Hiê ̣n nay Amata đang tiế n hành khảo sát điạ chấ t và cấ p phép xây dư ̣ng các khu công nghiê ̣p ở Trung Quố c, Lào và Myanma. Đây là những khu vực mà tâ ̣p đoàn đã đầ u tư nghiên cứu khảo sát điạ chấ t tiế n hành xây dựng mố i với chính phủ và chính quyề n điạ phương cho tiế n trình phát triể n các khu công nghiê ̣p. I.6.2. Chiến lược đa dạng hóa liên quan: Là chiến lược mà công ty tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các lĩnh vực có liên quan hoặc không liên quan đến ngành nghề mà mình đang kinh doanh. Có 2 hình thức đa dạng hóa là đa dạng hóa liên quan và đa dạng hóa không liên quan. Đa dạng hóa liên quan là việc đa dạng hóa vào hoạt động kinh doanh mới mà có liên quan với hoạt động hay các hoạt động kinh doanh hiện tại, bằng sự tương đồng một hay nhiều bộ phận trong chuỗi giá trị của mỗi hoạt động. Việc đa dạng hóa liên quan thường được tiến hành dựa trên sự tương đồng về chế tạo, marketing hay công nghệ, việc đa dạng hóa liên quan sẽ giúp công ty tăng lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực của mình. Đa dạng hóa không liên quan là viêc công ty mở rộng kinh doanh vào một ngành kinh doanh mới, không liên quan tới ngành kinh doanh hiện tại của công ty, thông thường các công ty thường tiến hành đa dạng hóa không liên quan khi công ty muốn mở rộng kinh doanh đa ngành, đa nghề nhằm giảm bớt rủi ro trong kinh doanh. • Tập đoàn Amata với ngành nghề kinh doanh đầu tiên đó là cung cấ p các bấ t đô ̣ng sản, phát triể n ha ̣ tầ ng và xây dựng nhà máy để cho thuê thì đến nay tập đoàn Amata đã có 15 công ty con thành viên kinh doanh các ngành nghề liên quan đến việc kinh doanh xây dựng các khu công nghiệp của tập đoàn. Với mục tiêu cung cấp một khu công nghiệp mà tại đó con người có thể kiếm sống và có cuộc sống tốt, Amata đã tiến đa dạng hóa nhiều mặt của tập đoàn, thành lập các nhà máy cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, công ty cũng chuyên cung cấp nước và xử lý nước thải từ các nhà máy, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, bên cạnh đó là hệ thống bệnh viện chăm sóc sức khỏe, các cửa hàng, trung tâm thương mại…. đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sống của con người. Tập đoàn Amata đang tiến hành đa dạng hóa theo hướng tăng cường cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng thay vì phát triển theo hướng ban đầu đó là tiến hành bá n đấ t, xây dựng các nhà máy và cho thuê. Tập đoàn Amata với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu của các nhà đầu tư (khách hàng) trong giai đoạn trước Amata mở rộng kinh doanh bằng việc phát
Nhóm 03 Page 13 • •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

triển các công ty phụ trợ nhằm hỗ trợ tối đa nguồn lực cho các nhà đầu tư, khi các nhà đầu tư đem dự án tới cho các nhà hoạch định sự phát triển khu dây công nghiệp Amata đội ngủ chuyên gia của Amata sẽ thẩm định dự án tiến hành cấp đất và lên kết hoạch xây dựng một cách nhanh chóng các nhà xưởng, đường sá, cầu cống, xây dựng đường ống cấp nước, đường dẫn điện… tóm lại việc phát triển công ty theo hướng “đa dạng hóa liên quan”:

² Minh chứng cho chiế n lươ ̣c đó Amata đã có những hành đô ̣ng chiế n lươ ̣c nhằ m phát triể n tầ m nhin và sứ mê ̣nh của minh. Cu ̣ thể : Amata Joint Stock Company ̀ ̀ đươ ̣c thành lập năm 1994 với mục đich là quy hoạch sự phát triển công nghiệp, tiếp ́ đó 1995 Amata Power .Ltd ra đời phục vụ việc sản xuấ t điê ̣n và hơi nước rồi Amata City Co., Ltd. Phát triển vùng quy hoạch công nghiệp thành các “ Thành phố hoàn hảo” “nơi cung cấp cho con người hai thứ một sự sống và một cuộc sống tốt”, Amata Water Co., Ltd: được thành lập năm 1999 sản xuất và bán nước cho hoa ̣t đô ̣ng công nghiê ̣p. Amata Natural Gas Distribution Co., Ltd là công ty chuyên sản xuất và phân phối khí đốt cho các khu công nghiê ̣p. Amata Facility Services Co., Ltd là trung tâm dịch vụ của Amata. Đặc biệt Amata Hong Kong Limited thành lập năm 2007 với mục đích là công ty cổ phần mẹ huy động vốn cho các dự án các công ty con và các dự án trong khu công nghiệp, thu hút đầ u tư trên thế giới vào cu ̣m công nghiê ̣p…. Hiện nay chiến lược của Amata hướng tới phát triễn tất cả các khu công nghiệp họ có trên thế giới theo mô hình như đã phát triễn ở Thái Lan. Không chỉ chú trọng vào lợi nhuâ ̣n trong quá trinh kinh doanh của minh ̀ ̀ Amata còn định hướng lợi ích của công ty mang lại cho xã hội cho môi trường và đặc biệt cho những người lao động các nguồn nhân lực chủ chốt của mỗi khu công nghiệp. Khi mới thành lập công ty vikrom kromadit đã mang trong mình ước mơ phát triễn tập đoàn công nghiệp hùng mạnh bền vững với giá trị cốt lõi là lợi ích mang lại cho xã hội nói chung và ngành công nghiệp nói riêng và yếu tố then chốt chính là con
Nhóm 03 Page 14 •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

người, chính vì thế viễn cảnh về một thành phố công nghiệp (“ Thành phố hoàn hảo”) được định hình phát triển ngay từ khi các khu công nghiệp hình thành và nó là khuôn khổ chung cho sự phát triễn của bất kỳ dự án đầu tư công nghiệp nào của Amata. “ Chúng tôi nhận thức sự quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và tác động môi trường bởi vậy chúng tôi sử dụng chính sách mà nhắm vào việc tạo ra những không gian xanh để giữ gìn sự cân bằng tự nhiên tới cộng đồng cho đến bây giờ chính sách đó đã được chứng nhận bởi hê ̣ thố ng tiêu chuẩn ISO 14001”. Việc phát triễn đa dạng những ngành nghề không liên quan như mở các trường học, bệnh viện, xây dựng các công viên cây xanh, xây dựng các tòa nhà cao ốc phục vụ cho các dịch vụ văn phòng, các căn hộ cao cấp, shopping, các tuyến xe buýt đưa đón công nhân… tất thể đều thể hiện tham vọng của tập đoàn muốn trở nên hùng mạnh phát triễn đi đôi với sự bền vững.

Công ty TNHH Phát triển Amata (Amata Development Co., Ltd) hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh: bán và ký kế t hợp đồng của 198 căn hộ ở Amata Nakorn. Công ty TNHH Dịch vụ Amata Mansion (Amata Mansion Service Co., Ltd.) Là đơn vị hoa ̣t đô ̣ng Vận hành “Ngôi nhà lớn” Amata, cung cấ p căn hộ và những công tác dịch vụ ở Amata Nakorn. Công ty TNHH thành phố Amata (Amata City Co., Ltd.) đảm nhận công tác phát triển vùng quy hoạch công nghiệp, ở Việt Nam thì Công ty Cổ phần Amata (Việt Nam) chịu trách nhiệm cho sự phát triển vùng quy hoạch công nghiệp đó. Công ty TNHH Cơ sở Dịch vụ Amata (Amata Facility Services Co., Ltd) được thành lập và hoạt động từ năm 2002 đây là trung tâm đầu mối cung cấp và kiễm soát toàn bộ công tác dịch vụ của Amata ngoài ra Amata còn có Công ty TNHH Bệnh viện Vibharam (Vibharam Hospital Co., Ltd) chuyên cung cấp các dịch vụ y tế các trường học ngôn ngữ Satit Kaset multilingual school, Suankularb School.

Nhóm 03

Page 15

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

² Với việc tiến hành đa dạng hóa trong lĩnh vực kinh doanh của mình Amata đang thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trên thế giới vào các khu công nghiệp của mình. Các khách hàng chủ yếu của Amata chủ yếu là các công ty Nhật, Mỹ Singapho Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc … viê ̣c đáp ứng đươ ̣c yêu cầ u của khách hàng Nhâ ̣t Bản và số lươ ̣ng khách hàng Nhâ ̣t Bản trong các khu công nghiê ̣p của Amata đã khẳ ng là thương hiê ̣u riêng giành cho Amata. I.6.3. Chiến lược hội nhập dọc: (thuận chiều và ngược chiều) Chiến lược hội nhập ngược chiều nghĩa là công ty đang sản xuất các đầu vào cho chính mình (Hội nhập về phía sau, hay ngược chiều) hoặc phát tán các đầu ra của chính mình (hội nhập về trước hay xuôi chiều). Theo cách này, hội nhập dọc chính là cách mà các công ty chọn để cạnh tranh trong các giai đoạn của chuỗi từ nguyên vật liệu đến khách hàng. • Tập đoàn Amata cũng đang tiến hành hội nhập ngược chiều về phía các nhà cung cấp của mình, bằng việc thực hiện việc thực hiện việc cung cấp một phần các công cụ phục vụ cho việc xây dựng nhà máy cho thuê: Amata Summit Ready Built Co., Ltd thành lập năm 2004 chuyên xây dựng những nhà máy cho hợp đồng đầ u tư. VIA Logistics Co., Ltd là đơn vị chuyên về vận tải và kho bãi chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển và sự lưu kho cho các khách hàng. Đó là quá trinh thâm nhập vào việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của các khu ̀ công nghiệp, công ty cũng tiến hành sản xuất để đáp ứng việc xây dựng các khu công
Nhóm 03 Page 16 •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nghiệp của mình. Việc hội nhập dọc sẽ giúp công ty giảm thiểu rủi ro trong việc kinh doanh và mở rô ̣ng hoa ̣t đô ̣ng của công ty. I.7 CHIẾN LƯỢC MARKETING:
• Chiế n lươ ̣c marketing của Amata là marketing tâ ̣p trung là sử dụng các

biện pháp, chính sách marketing cho một số thị trường được chọn lựa, nỗ lực tập trung mọi ảnh hưởng marketing trên một phân đoạn thị trường duy nhất đặc biệt là ̉ khâu chăm sóc khách hàng nước ngoài. Ơ Amata đoa ̣n thi trường khách hàng Nhâ ̣t ̣ đươ ̣c đă ̣c biê ̣t chú ý và đầ u tư quan tâm bởi nhiề u lý do như đã nói ở phầ n trên. Phương châm làm marketing của Amata chủ yế u tâ ̣p trung vào xây dựng mố i quan hê ̣ bề n chă ̣t với khách hàng biế n ho ̣ thành đố i tác làm ăn chú tro ̣ng xây dư ̣ng và phát triể n mối quan hệ người bán - người mua được phát triển thành đối tác chiến lược. điề u này thể hiê ̣n ở số lươ ̣ng công ty Nhâ ̣t làm ăn trong các khu công nghiê ̣p của Amata luôn chiế m tỷ lê ̣ lớn (1/3) cũng qua các công ty này thì các công ty Nhâ ̣t khác cũng xem Amata là điể m đế n lý tưởng cho chinh minh. Khách hàng Nhâ ̣t làm ăn dựa ́ ̀ trên chữ “TÍN” và ho ̣ luôn tim hiể u, cho ̣n lựa các đố i tác dựa trên tim hiể u kỹ các vấ n ̀ ̀ đề của công ty, danh tiế ng của công ty đó qua các công ty Nhâ ̣t khác vì thế Amata thành công trong viê ̣c xây dưng các mố i quan hê ̣ làm ăn với đố i tác Nhâ ̣t và ho ̣ là ̣ khách hàng trung thành với Amata ngay từ khi khu công nghiê ̣p đầ u tiên đươ ̣c thành lâ ̣p đế n bây giờ và trong tương lai. Chính giá tri mà Amata mang la ̣i cho các giới hữu ̣ quan của mình khiế n cho Amata có đươ ̣c vi thế đó. “Chim không có cánh không thể ̣ bay cao, người không có bạn không thể tiến xa. Tôi luôn coi trọng xây dựng mối quan hệ rộng với mọi người.” (Vkromadit) Quan điể m đó đươ ̣c chinh tổ ng giám đố c sáng lâ ̣p ra tâ ̣p đoàn đó duy ́ trì mô ̣t cách rấ t nghiêm chinh đó chinh là nét khác biê ̣t của Amata so với các đố i thủ. ̉ ́ Khách hàng chủ yế u của Amata chủ yế u là các tổ chức và nhu cầu sản phẩm hay dịch vụ của họ là để làm đầu vào cho các hoạt động và quá trình sản xuất, nên đây chi ́nh là marketing kỹ nghệ. Thương hiê ̣u của Amata thể hiê ̣n không chỉ ở những giá tri mà ̣ Amata mang la ̣i cho khách hàng của minh mà còn chinh ở mức giá thành khách hàng ̀ ́ phải chi trả để có đươ ̣c mố i quan hê ̣ làm ăn với Amata . Hê ̣ thố ng đồ ng bô ̣ cơ sỡ vâ ̣t chấ t, dich vu ̣ phát triể n và môi trường làm viê ̣c lý tưởng là các giá tri mà khó có đố i ̣ ̣ thủ ca ̣nh tranh nào có thể xây dựng đươ ̣c giá cao cũng là mô ̣t yế u tố khẳ ng đinh chấ t ̣ lươ ̣ng. nhưng khi đế n với Amata thì khách hàng luôn yên tâm bởi giá thành luôn đi đôi với chấ t lươ ̣ng và hiê ̣u quả của nó.


Nhóm 03

Page 17

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giá trị cốt lõi: Đối với khách hàng của công ty được xác định để cung cấp sự hài lòng tối đa và sự tự tin cho các giới hữu quan ảnh hưởng đế n hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh đảm bảo rằng ho ̣ nhận được những gì tốt nhất từ công ty.hướng đế n con người Amata muố n cung cấp cho người mỗi người lao động không chỉ có một sự sống mà còn một cuộc sống tốt với đầy đủ tiện nghi hiện đại có trên thế giới. Ho ̣ không chỉ có vai trò là các công nhân, nhân viên làm thuê cho các ông chủ mà ở Amata ho ̣ là thành viên của mô ̣t cô ̣ng đồ ng người. Cô ̣ng đồ ng Amata đó chính là giá trị cốt lõi mà Amata cung cấp cho khách hàng. ́ PHẦN II. GIƠI HỮ U QUAN
Mu ̣c tiêu của phầ n này nhằ m xác đinh những vấ n đề sau: ̣ ½ Ho ̣ là ai? ½ Ho ̣ mong muố n điề u gi? ̀ ½ Cách ta ̣o ra nó như thế nào và mang la ̣i cho ho ̣ là gì ? ½ Cách truyề n thông và phân phố i giá tri ̣đó cho ho ̣ ? ½ Các cam kế t, tuyên bố của công ty đố i với các giới hữu quan ?

́ II.1 PHÂN TÍ CH KHACH HÀ NG II.1.1 Nhận diện khách hàng của Amata • Công việc kinh doanh của Amata hiện nay chia làm 2 mảng chính là cung cấp đất công nghiệp cho các nhà đầu tư và mảng kinh doanh dịch vụ trong các khu công nghiệp cũng như là hệ thống khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp hướng vào khách hàng cá nhân là chính. Tuy nhiên hiện tại công việc kinh doanh chính của công ty vẫn là hướng đến đối tượng khách hàng tổ chức là chính Bảng mô tả khách hàng tổ chức của công ty theo quốc gia và theo ngành nghề chính Mô tả Amata Nakorn, Amata city, Thái Amata Biên Hòa, Thái Lan Lan Việt Nam Năm thành lập 1989 1995 1994 Tổng diện tích 15,500 (rai) 8,456(rai) 700 ha Số nhà máy hiện 514 136 90 nay Trong đó: % Nhật Bản 60.44 30.84 42 % Mỹ/ Canada 3.12 6.54 8 % Châu Âu 6.89 9.35 % Đài Loan 3.56 4.67 16 % Thái Lan 17.33 21.49 3 % Châu Á khác 6 9.35 11
Nhóm 03 Page 18

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các ngành nghề kinh doanh % Phụ tùng ô tô % Điện tử và các sản phẩm liên quan % Hóa chất & các ngành liên quan % Thép, kim loại, nhựa % Hàng tiêu dùng, y tế Các thông tin khác Dân số Đăng ký vốn / triệu Baht Đất đai, Xây dựng, thiết bị tổng tài sản

32.89 14 9.56 26.44 10.22

24.30 14.95 4.67 29.91 19.63

17% 7% 27% 6% 5%

120,500 84,107 386,002

22,000 31,348 45,038

22,192

US$ 1,160

Qua bảng số liệu ta có thể thấy được số lượng các công ty Nhật Bản và các quốc gia ở Châu Âu và Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp của Amata chiếm một tỷ lệ lớn, với khu công nghiệp Amata ở Nakorn thì chiếm hơn 70%, các khu công nghiệp còn lại chiếm tỉ lệ khá cao, tại khu công nghiệp Amata tại Biên Hòa, Đồng Nai thì số lượng các công ty Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiêp Amata chiếm 1/3 số lượng các công ty Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiêp tại Đồng Nai. Đây là một điểm rất đáng chú ý vì các doanh nghiệp của Nhật Bản và Châu Âu có yêu cầu về cơ sở hạ tầng và các công trình phụ trợ xung quanh các khu công nghiệp là khá cao. Khách hàng cá nhân của Amata Đây là những khách hàng mục tiêu trong tương lai của Amata nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Khách hàng cá nhân chủ yếu vẫn là lượng công nhân, nhân viên lao động trong các khu công nghiệp của Amata với một con số khá lớn là 300.000 người, đây là một chiến lược đáp ứng có tính hiệu quả bởi lẽ các nhân viên, công nhân trong các khu công nghiệp có nhu cầu khá lớn về chỗ ở, các dịch vụ cá nhân như chăm sóc sức khỏe, giáo dục cũng rất lớn. II.1.2. Yêu cầu của khách hàng khi đầu tư vào một khu công nghiệp II.1.2.1 Yêu cầu của khách hàng tổ chức của công ty • Khả năng sinh lợi của khu công nghiệp
Nhóm 03 Page 19

²

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục đích của một doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư là thu được lợi nhuận , chính vì vậy khi lựa chọn một địa điểm để đầu tư thì các doanh nghiệp tính đến đầu tiên đó chính là khả năng sinh lợi khi đầu tư vào khu công nghiệp ấy thay vì các khu công nghiệp khác. Các khu công nghiệp được đánh giá về các khoản chi phí khi đầu tư vào khu công nghiệp ấy ví dụ như chi phí thuê mặt bằng đầu tư, chi phí về nước, điện, chi phí vận chuyển, gần các khu vực có nguyên vật liệu hay gần các thị trường chính của công ty hay không…, tất cả các chi phí đều sẽ được thống kê đầy đủ trước khi doanh nghiệp đầu tư. • Cơ sở hạ tầng: Hệ thống cơ sở hạ tầng chính là đặc điểm thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, hệ thống điện, đường, các nhà máy, hệ thống nhà kho, hệ thống thông tin liên lạc, …. Bên cạnh đó hiện nay với yêu cầu bảo vệ môi trường thì hệ thống xử lý nước thải cũng như hệ thống xử lý rác thải công nghiệp cũng chiếm một vị trí đáng kể trong quyết định đầu tư vào một xây dựng nhà máy tại các khu công nghiệp • Các công trình phụ trợ: Bên cạnh các công trình thuộc cơ sở hạ tầng chính của một khu công nghiệp thì các công trình phụ trợ cũng là một điều không thể thiếu, các khu đô thị vệ tinh xung quanh các khu công nghiệp, hệ thống các khu chung cư, các khu vui chơi, giải trí, các khu thương mại tổng hợp cũng là một yêu cầu không thể thiếu đối vơi một khu công nghiệp hiện nay. II.1.2.2. Yêu cầu của khách hàng cá nhân của công ty . (Amata đem đế n cho …)
• Như đã phân tích ở trên thì hầu hết khách hàng cá nhân của tâ ̣p đoàn

chủ yếu là làm việc tại các khu công nghiệp của Amata, chính vì vậy công ty rất chú trọng vào các yêu cầu của các nhóm khách hàng này. ² Đây chinh là điễm sáng ta ̣o mà Amata dàng cho các khách hàng ́ của mình. Khi mô ̣t khách hàng đầ u tư vào khu công nghiê ̣p thì ho ̣ thường chú tâm vào các điề u kiê ̣n như điề u kiê ̣n tự nhiên các chính sách hỗ trơ ̣ đầ u tư, ưu tiên ….như ở Amata thì có sự khác biê ̣t đó cũng chinh là nét khác biê ̣t của Amata chinh là hướng ́ ́ giá tri và ta ̣o ra giá tri cho người lao đô ̣ng, đây là ưu thế ca ̣nh tranh của Amata hiê ̣n ̣ ̣ nay. • Giá cả: bộ phận khách hàng mà Amata hướng giá tri đến đó chính là công ̣ nhân lao động, do vậy giá cả là một phần ảnh hưởng lớn bởi vì lương của công nhân khó có thể chấp nhận mức giá quá cao cho, họ chỉ cầ n đươ ̣c đáp ứng về chỗ ở và nơi sinh hoạt cá nhân mức giá hợp lý. Chính vì thế hàng loa ̣t tiê ̣n ích công cô ̣ng đươ ̣c Amata đầ u tư xây dư ̣ng phu ̣c vu ̣ miễn phí cho số lươ ̣ng lao đô ̣ng trong các khu công nghiê ̣p, xe buýt đưa đón, công viên vui chơi giải tri… bên ca ̣nh đó các dich vu ̣ công ̣ ́ cô ̣ng với mức giá hơ ̣p lý dành cho công nhân như: siêu thi , cửa hàng, bê ̣nh viê ̣n, ̣ trường ho ̣c, chung cư… tấ t cả đươ ̣c phát triể n dựa trên nguồ n vố n đầ u tư của Amata và cam kế t của cá tổ chức khi đầ u tư vào đây. • Sự đồ ng bộ trong sự cung cấ p tấ t cả các dich vụ cung cấ p không thiế u ̣ bấ t cư dich vụ phương tiê ̣n nào! ́ ̣
Nhóm 03 Page 20

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong các khu công nghiê ̣p của Amata người ta thường thấ y hiê ̣n diê ̣n tấ t cả các dich vu ̣ cho mô ̣t cuô ̣c số ng an toàn thinh vươ ̣ng. Khi bước chân vào đây ta không ̣ ̣ có cái cảm giác của mô ̣t khi công nghiê ̣p mà là mô ̣t thành phố công nghiê ̣p không chỉ với quy mô và sự hiê ̣n đa ̣i mà môi truòng số ng rấ t đảm bảo an toàn. Đi từ các dich vu ̣ cơ bản như ăn uố ng, vui chơi, nghi ̃ dưỡng, an ninh an toàn, ̣ đế n các nhu cầ u cao của cuô ̣c số ng hiê ̣n đa ̣i như các trò giải trí đắ t tiề n đánh gôn, chơi tennit… các biê ̣t thự lô ̣ng lẫy, môi trường ho ̣c tâ ̣p nghiên cứu dành cho sinh viên ho ̣c sinh…tấ t cả đề u đươ ̣c đầ u tư xây dư ̣ng nhằ m hiê ̣n thực “thà nh phố hoàn hảo” • Chất lượng dịch vụ cung cấp: Chất lượng dịch vụ đươ ̣c đảm bảo bởi uy tin công ty. Mố i quan tâm hàng đầ u của tâ ̣p ́ đoàn chính là đời số ng sinh hoa ̣t của người lao đô ̣ng mà thể hiê ̣n ở chất lượng dịch vụ của các khu nhà cho thuê của công nhân, hay chất lượng dịch vụ tại khu thương mại tổng hợp hay chất lượng của đội ngũ nhân viên bảo vê ̣ an ninh… II.1.2.3.Giá trị mang đến cho khách hàng • Nơi đầu tư lý tưởng cho mọi nhà đầu tư Các khu công nghiệp của Amata luôn hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng của mình, từ lựa chọn vị trí khu công nghiệp đến xây dựng cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp đều đồng bộ với nhau. Một khu công nghiệp lý tưởng phải là một khu công nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về vị trí của khu công nghiệp, về cơ sở hạ tầng, hệ thống các khu xử lý nước thải, hệ thống các dịch vụ hỗ trợ cho việc sản xuất và kinh doanh của các nhà đầu tư. Amata hiểu đước điều đó chính vì vậy các khu công nghiệp của Amata đều được tính toán và lựa chọn rất kỹ về vị trí khu công nghiệp cũng như đáp ứng đồng bộ về cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp. • Vị trí của khu công nghiệp Vị trí đặt các khu công nghiệp của Amata thường là có vị trí chiến lược nhất định, gần các thành phố lớn, bên cạnh đó là các hệ thống đường giao thông chính của cả nước, nơi có các cảng biển cũng như là sân bay quốc tế, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư vào khu công nghiệp của Amata. y Khu công nghiệp Amata Nakorn: Khu công nghiệp Amata Nakorn (trước đây được gọi là Bang Pakong 2), công ty nằm cách Bangkok chỉ 57 km (35 dặm) và ở giữa đường cao tốc Tăng Bangna-Trad và đường cao tốc Bangkok – Chonburi. Các nhà máy đầu tư vào đây có thể được hưởng lợi từ vị trí ở trung tâm của khu vực công nghiệp vùng ven biển Đông và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của nó. Khoảng cách: Bangkok 57 Km Bangkok Int. Sân bay: 85 Km Bangkok mới Int. Sân bay 42 km Laem Chabang sâu cảng biển 46 Km
Nhóm 03 Page 21

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

y Khu công nghiệp Amata City: Khu công nghiệp Amata City nằm trên Quốc lộ số 331 tại tỉnh Rayong, tại trung tâm của vùng ven biển phía Đông của Thái Lan. Khu công nghiệp nằm gần cảng biển sâu và tất cả các cơ sở hạ tầng lớn của khu vực. Các nhà đầu tư tại Amata City sẽ được tự động cấp ưu đãi về thuế và các ưu đãi tối đa được cung cấp bởi Hội đồng quản trị đầu tư cho khu 3. Khoảng cách: Bangkok 114Km Sân bay Bangkok Int. Sân bay 142Km Sân bay Bangkok mới Int. sân bay 99km Cảng biển Laem Chabang Cảng 27km y Khu công nghiệp Amata Biên Hòa , Đồng Nai: Khu công nghiệp Amata Biên Hòa là khu công nghiệp thứ ba của Amata, và là khu công nghiệp đầu tiên ở nước ngoài của doanh nghiệp này. Các nhà đầu tư tại khu công nghiệp này sẽ hưởng lợi từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam và các chính sách ưu đãi về thuế. Vị trí : khoảng cách theo đường bô ̣ từ KCN Amata đế n các thành phố lớn, nhà ga, bế n cảng và sân bay quố c tế như sau: Cách trung tâm TP.HCM 32 Km Cách ga Sài Gòn 32 Km. Cách cảng Đồ ng Nai 4 Km, Tân Cảng 26 Km, Cảng Sài Gòn 32 Km, Cảng Phú Mỹ 40 Km. Cách Sân bay Quố c tế Tân Sơn Nhấ t 32 Km.


Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp của Amata:

Amata luôn chú trọng đến chất lượng các khu công nghiệp của mình, với tiêu chí chất lượng là trên hết, đảm bảo các doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp của Amata có thể thuận lợi nhất để phát triển bền vững. Mục tiêu của Amata là phát triển thành một tập đoàn công chúng, một tập đoàn thu hút chủ yếu nguồn vốn đầu tư tư các doanh nghiệp nước ngoài, đây là một vấn đề quan trọng bởi chất lượng cơ sở hạn tầng chính là giá trị mà các doanh nghiệp nước ngoài hướng đến khi đầu tư vào một khu công nghiệp. Các khu công nghiệp của Amata đều được đồng bộ với nhau trong một tổng thể theo tiêu chuẩn ISO 14001 do tổ chức TUV Rheinland, đây là tổ chức đánh giá tiêu chuẩn chất lượng các công trình tại các khu công nghiệp. y Hệ thống đường giao thông nội bộ: đường bê tông cốt thép gia cường có thể chịu trọng tải cho các xe có trọng tải lớn lưu thông trên đường với mật độ cao, và vỉa hè dành cho người đi bộ. y Hệ thống cấp thoát nước: Cấp nước: đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (hiện tại khoảng 4.000 m3/ngày). y Thông tin liên lạc: thuận tiện trong và ngoài nước.

Nhóm 03

Page 22

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với động sản công nghiệp Amata Nakorn. Có 2 hệ thống xử lý nước thải, công suất của hai nhà máy xử lý nước thải là 16.000 m3/ngày và 8.000 m3/ngày. Thành phố Amata có 2 của Nhà máy xử lý nước với công suất 12.000 m3/ngày và 10.500 m3/ngày. y Amata đã tìm cách cung cấp dự phòng tiện ích cho khách hàng của chúng tôi để giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn tiện ích đến hoạt động sản xuất của họ” công ty đã thành lập Công ty TNHH Điện Amata (Amata Power ) hiện đang sở hữu và điều hành hai nhà máy điện ở Thái Lan: Amata B. Grimm Power 1 Limited và Amata B. Grimm Power 2. Mỗi nhà máy điện cung cấp 90 MW điện cho Cơ quan Tổng cục Điện lực Thái Lan (EGAT) thuộc chương trình sản xuất nhỏ (SPP), trong khi công suất còn lại được cung cấp cho hơn 120 khách hàng công nghiệp trong các động sản công nghiệp Amata Nakorn. Công ty TNHH Điện Amata cũng có một nhà máy điện tại Việt Nam, điện Amata (Biên Hòa) Limited nắm giữ quyền là nhà cung cấp điện duy nhất trong thành phố Khu công nghiệp Amata Biên Hòa. Tính đến tháng 9 năm 2008, công suất phát điện tổng Amata Power Limited là 350 MW. Ngoài ra năm 2010 Amata cũng được chấp thuận 3 giấy phép mới của SPP để phát triển 3 dự án mới, sẽ bao gồm hai nhà máy điện 170 MW và một nhà máy điện 110 MW. “Đó là ý định của chúng tôi liên tục đầu tư mở rộng và tăng cường năng lực của mình để hỗ trợ sự phát triển của bất động sản công nghiệp Amata của tổng công ty và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng hiện tại và tương lai.” Sơ đồ các nhà máy điện của AMATA:

Amata Water, một chi nhánh công ty Amata, có nguồn cung cấp nhiều nước để đảm bảo cung cấp không bị ảnh hưởng bởi hạn hán như một trong những vùng ven biển Đông của Thái Lan vào năm 2005. Amata Water tiếp tục phát triển tài nguyên nước để trở thành tự cung tự cấp và bảo vệ chống lại bất kỳ tình trạng thiếu nước. Công ty cũng đang phát triển một
Nhóm 03 Page 23

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dự án tái chế nước tái chế nước thải công nghiệp với các công nghệ tiên tiến trên thế giới như (SBR; bùn hoạt tính) để tái sử dụng như là nước công nghiệp. Để tiếp tục đảm bảo một nguồn cung cấp nước cho công nghiệp, công ty ký kết một số thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp nước được thiết lập để hết hạn vào năm 2022-2026 kéo dài14-18 năm. AMATA WATER có đội ngủ nhân viên để giám sát chất lượng của các nhà khai thác nguồn nước và nước thải công nghiệp. Phòng thí nghiệm hoạt động được đăng ký với Cục công trình công nghiệp đo lường các tiêu chuẩn của nước thải từ các nhà điều hành. Nước thải sẽ được xử lý nước thải hệ thống , nước thải được xử lý được sữ dụng trở thành các nguồn cung cấp nước công cộng, mà không gây tác động môi trường. Tuy nhiên, AMATA WATER, cũng có các phương án cách khác nhau được sử dụng để bảo tồn nguồn tài nguyên nước. • Hệ thống dịch vụ trong các khu công nghiệp của Amata Mô tả Amata Nakorn, Amata thành phố, Thái Lan Thái Lan Cơ sở Dịch vụ Được cung cấp bởi Dịch vụ Cơ sở Amata, một công ty con của Tổng công ty Amata PCL. "Bình an của tâm: 24 giờ Call Center; an, làm vườn, làm sạch, dịch vụ Janitorial, Pest Control, Bộ sưu tập rác, Sản phẩm vệ sinh, bảo trì. Dịch Vụ Y Tế Amata y tế Trung Amata Medica tâm trợ giúp y tế phòng khám, 24 24 giờ với đứng giờ bác sĩ, dịch vụ xe cứu thương An toàn và an ninh Nhân viên an ninh phục vụ 24h mỗi ngày Đòn cảnh sát ngay trong KCN Vòi nước chữa cháy tại mỗi 250 mét Đào tạo nhân viên chữa cháy


Amata Biên Hòa, Việt Nam

Nhân viên an ninh phục vụ 24h hằng ngày Vòi nước chữa cháy tại mỗi 250 mét

Cuộc sống tốt trong các khu công nghiệp:

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp là một lĩnh vực kinh doanh khó có thể tạo ra một sự khác biệt, nhưng Amata đã biến điều đó thành một lợi thế cho mình, một thành phố hoàn hảo, với những điều kiện sống tốt nhất ngay trong các khu công nghiệp chính là sự khác biệt mà Amata tạo ra. Hướng đến một giá trị bền vững hơn cho các khu công nghiệp của mình cũng như cho tất cả các giới hữu quan của Amata. Mà khách hàng chính là trọng tâm chủ yếu. Một thành phố trong các khu
Nhóm 03 Page 24

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

công nghiệp không chỉ đáp ứng về việc có thể sinh sống của con người mà còn phải đáp ứng một cuộc sống tốt lành về môi trường của nó, bởi lẽ một vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất đó chính là môi trường sống của họ. Chính vì vậy hệ thống xử lý môi trường phải tốt, bên cạnh đó hệ thông cây xanh… phải tương ứng với một thành phố trong khu công nghiệp. Cơ sở hạ tầng của một thành phố hoàn hảo Dự án thành phố hoàn hảo chính là mục tiêu hướng đến của Amata trong tương lai, trong các khu công nghiệp, các thành phố hoàn hảo này tất cả mọi người đều có thể sống và làm việc cùng nhau. Hệ thống nhà ở giá rẻ cho công nhân tại các khu công nghiệp: dự án xây dựng các khu nhà giá rẻ cho công nhân tại các khu công nghiệp của Amata đã được thực hiện tại khu công nghiệp của Amata tại Thái Lan. Tại khu công nghiệp Amata Biên Hòa thì dự án xây dựng khu nhà giá rẻ cho công nhân cũng đang được xúc tiến tiến hành, đây là bước đầu tiên trong việc xây dựng một thành phố hoàn hảo trong tương lai Hệ thống trung tâm thương mại tổng hợp: hệ thống trung tâm thương mại tổng hợp bao gồm một hệ thống các cửa hàng mua sắm theo phong cách Thái Lan, bên cạnh đó là hệ thống khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, nơi nghỉ dưỡng dành cho nhân viên trong khu công nghiệp, hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên trong các khu công nghiệp, hệ thống giáo dục với các trường học theo tiêu chuẩn quốc tế, nơi đào tạo, giáo dục cho con em công nhân viên trong khu công nghiệp cũng như là đào tạo nhân viên cho các khu công nghiệp. Hệ thống xử lý chất thải hiện đại, tách biệt với khu công nghiệp, hệ thống cây xanh với một đội ngũ công nhân chăm sóc cây xanh đảm bảo màu xanh bền vững cho các khu dân cư trong các thành phố hoàn hảo

II.1.2.4. Truyền thông giá trị cho khách hàng:
Nhóm 03 Page 25

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Truyền thông các giá trị về một nơi đầu tư lý tưởng: Chất lượng công trình của một khu công nghiêp thể hiện ở cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp đó, nó nằm ở vị trí chiến lược của khu công nghiệp, nó có thể được các nhà đầu tư nhận ra khi quyết định chọn một khu công nghiệp để đầu tư, chính vì vậy việc truyền thông và phân phối giá trị đến với khách hàng tổ chức này là rất cần thiết. Ngay trong tuyên bố của chủ tịch tập đoàn “Chúng tôi không chọn vị trí có giá đất rẻ nhưng nhắm vào vị trí là trung tâm các tiện ích về giao thông thuận lợi, nguồn cấp điện nước dồi dào ổn định, dễ dàng xử lý rác thải nước thải, nơi tập trung nhiều lao động có tay nghề” trong tuyên bố này đã thể hiện được giá trị mà các khu công nghiệp của Amata mang lại cho khách hàng của mình. Trong tuyên bố này các khu công nghiệp của Amata có thể có giá cả cao, nhưng đây là những khu công nghiệp mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng của mình, những khu công nghiệp có khả năng sinh lợi cao nhất cho các nhà đầu tư. Amata luôn hướng đến việc thỏa mãn giá trị cao nhất cho khách hàng của mình. Chủ tịch của tập đoàn Amata Vikrom Kromadit không chỉ là một nhà kinh doanh tài ba mà còn thể hiện là một nhà quan hệ công chúng tuyệt vời, ông luôn có mặt trong các cuộc họp trên báo chí, ngoài ra ông còn tham gia nhiề u hoa ̣t đô ̣ng vàonhư dẫn chương trinh “tầ m nhin CEO” trên kênh truyề n hinh Thái Lan, nói về ̀ ̀ ̀ cách làm giàutrên kênh truyền thanh, phát hành nhiề u sách da ̣y làm giàu trong đó có tác phẩ m nỗi tiế ng “ tay không gây dưng cơ đồ ” đươ ̣c ba ̣n đo ̣c Viê ̣t Nam rấ t mế m ̣ mô ̣, chương trinh “Người đương thời” kênh truyề n hinh VTV1 đài truyề n hinh Viê ̣t ̀ ̀ ̀ Nam đã mời ông làm khách mời cho cuô ̣c gă ̣p mă ̣t những doanh nhân nỗi tiế ng. Ngoài viê ̣c xây dư ̣ng hình ảnh cá nhân viê ̣c xây dư ̣ng các mố i qua hê ̣ cũng đươ ̣c toàn thể nhân viên cũng như ban giám đố c tâ ̣p đoàn rấ t chú tro ̣ng. Ngày nay không ai biế t đế n Amata mà không biế t đế n Vikrom Kromadit và ngươ ̣c la ̣i viê ̣c gây dư ̣ng danh tiế ng bản thân cũng ta ̣o ra sư ̣ thuâ ̣n lơ ̣i trong làm ăn với các mối quan hệ của mình, Vikrom Kromadit còn được sự tín nhiệm của các giới lãnh đạo tại Thái Lan, mà đặc biệt là nguyên thủ tướng Anand Panyarachun, và Đại tướng Bunrit Tantranont, cựu Phó Tư lệnh Quân đội Thái lan, từng làm Phó Tham tán Quân sự Thái Lan tại Washington, Hoa Kỳ, và Cục trưởng Cục Quản lý Khu công nghiệp Thái Lan. Đây chính là tựa đề quan trọng nhất cho việc Amata phát triển danh tiế ng của Amata như ngày hôm nay. Quan hệ công chúng luôn chiếm một phần quan trọng trong vấn đề truyền thông của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư của Amata là kinh doanh bất động sản công nghiệp, chính vì vậy mà mà vấn đề quan hệ công chúng càng trở nên quan trọng để có thể hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là giới công quyền tại quốc gia đó. Thông qua các giới công quyền thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Đi đôi việc tự quảng bá hình ảnh của mình trong khách hàng cũng đươ ̣c tâ ̣p đoàn khá chú tro ̣ng tuy nhiên Amata không bỏ tiề n ra để tự đánh bóng tên tuổ i của mình cũng như ban giám đố c hay mô ̣t ai mà danh tiế ng đó phải đươ ̣c khách hàng tự tim thấ y khi đă ̣t mố i quan hê ̣ làm ăn với Amata. ̀ • Amata còn có tờ báo riêng của minh đó là ̀ “The Amata Times” chuyên cung cấ p thông tin về bấ t
Nhóm 03 Page 26

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

đô ̣ng sản công nghiê ̣p hàng đầ u Thái Lan. Cung cấ p thông tin ra công chúng tấ t cả cá thông tin hoa ̣t đô ̣ng của tâ ̣p đoàn có tính chấ t đa ̣i chúng là tài liê ̣u cung cấ p thông tin cho những ai quan tâm đế n Amata cũng như các giới hữu quan có ảnh hưởng đế n hoa ̣t đô ̣ng của Amata. Trên tờ “The Amata Times” cung cấ p thông tin về đời số ng của công nhân viên làm viê ̣c trong Amata và tình hình phát triể n của Amata những hoa ̣t đô ̣ng đã và đang diễn ra trong khu công nghiê ̣p cho khách hàng có cái nhìn tổ ng quan hơn cũng là phương tiê ̣n giới thiê ̣u hinh ảnh của công ty đế n với cô ̣ng đồ ng công chúng mu ̣c ̀ tiêu


Thỏa mãn nhu cầu khách hàng vượt trên mong đợi:

Đánh giá về viê ̣c thỏa man nhu cầ u của khách hàng có thể nhâ ̣n xét về ở ̃ Amata có sự thỏa mãn khách hàng vươ ̣t xa sư ̣ mong đơ ̣i của ho ̣ xây dựng hinh ảnh ̀ của sư ̣ hài lòng của khách hàng mà tâ ̣p đoàn ta ̣o dựng đươ ̣c, tạo niềm tin cho các khách hàng tiế p theo của công ty. “khi khu công nghiệp đầu tiên ra đời còn gă ̣p rấ t nhiề u khó khăn vốn điều lệ ban đầu chỉ là 25 triệu bạt Amata đã phải đầu tư 20 triệu bạt xây dựng đường ống dẫn nước và thêm 20 triệu bạt cho việc xây dựng đường dây dẫn điện khi khách hàng là công ty Bridgestone, nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới cảu Đức có ý muố n đầ u tư ở Amata nhung yêu cầ u của ho ̣ là phải có lô đất dài 1 km và rộng 600 mét mà không có đường hay công trình công cộng cắt ngang qua, Trên thực tế, không một khu công nghiệp hay khu đất nào tại địa điểm đó có miếng đất đáp ứng yêu cầu của Bridgestone cả và Amata đã quyết định sẽ mở rộng diện tích để phục vụ dự án trên Amata đã phải đầu tư di dời đường ống dẫn khí của Cục Dầu khí Thái Lan nằm phía dưới khu đất dự án này phải thực hiện duy nhất trong 1 ngày và tốn hết 40 triệu bạt, bên cạnh đó Amata còn đầu tư 50 triệu bạt để xây dựng cầu vượt đường cao tốc để lấy đất phục vụ dự án đó. Ngay sau dự án này tiếng tăm của Amata vang dội và hàng loạt công ty Nhật, Mỹ Châu Âu đổ xô vào các khu công nghiệp của Amata...”, Amata đã chứng minh cho khách hàng của mình thấy rằng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng là đinh hướng đươ ̣c công ty coi tro ̣ng xây ̣ dựng ngay từ khi mới thành lâ ̣p, và yêu cầu của khách hàng là mệnh lệnh đối với công ty. Giá tri thỏa man khách hàng đươ ̣c Amata xây dư ̣ng dựa trên uy tín làm ăn ̣ ̃ của chinh minh. Khách hàng của Amata luôn coi tro ̣ng chữ tin trong viê ̣c làm ăn ho ̣ ́ ̀ ́ quan tâm đế n những lời nói và hành đô ̣ng của công ty. Ho ̣ tim hiể u công ty thông qua ̀ lich sữ kinh doanh, đố i tác làm ăn của công ty để có đươ ̣c cái nhìn khách quan và sâu ̣ sắ c hơn về Amata. Đó cũng chính là cách mà Amata truyề n thông giá tri của mình ̣ đế n với khách hàng của minh. Xây dưng mố i quan hê ̣ thân thiế t biế n mỗi khách hàng ̣ ̀ thành mô ̣t đố i tác chiế n lươ ̣c truyề n thông giá tri của minh cho đố i tác là cách mà ̣ ̀ Amata ta ̣o lâ ̣p giá tri khác biê ̣t của mình so với đố i thủ. Phương thức này chứng minh ̣ đươ ̣c sư ̣ hiê ̣u quả khá cao trong linh vực mà công ty hoa ̣t đô ̣ng. ̃
Nhóm 03 Page 27

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Giá trị bền vững đế n khách hàng:

Trong tầm nhìn của Amata đã nêu lên “Tầ m nhìn của Amata đế n tương lai không phải chỉ là việc xây dựng nhiều chỗ hơn cho các nhà máy. Mà chúng tôi có kế hoạch cho những vùng quy hoạch công nghiệp của Amata se ̃ trở nên đầy đủ và trở thành cộng đồng cân bằng, ở đây doanh nghiệp, con người và thiên nhiên, mọi thứ thịnh vượng cùng nhau. Chúng tôi gọi khái niệm này "Thành phố hoàn hảo ", một sự đông cứng của những mục đích và những lý tưởng mà đang hướng chúng ta về phía tố t nhấ t hơn trở thành hiê ̣n thực. Mu ̣c đich đầ u tiên là cho công nghiệp, ở đây có ́ những dịch vụ lớn và đầ y đủ phương tiện trên thế giới. Và cho những người mà làm việc trong những thành phố này , nó có những quán ăn, cửa hàng, các điểm giải trí, nhà cửa và những trường học” Đây là tầ m nhìn chiế n lươ ̣c đinh hướng vào giá tri và ̣ ̣ mu ̣c tiêu của nó không còn là bán đươ ̣c sản phẩ m hay thỏa man khách hàng nữa mà ̃ là hướng đế n mô ̣t thế giới tố t đe ̣p hơn hướng vào con người và giá tri tinh thầ n mà ̣ công ty cung cấ p cho ho ̣. Với sứ mê ̣nh cung cấp giá trị tới khách hàng bằng việc tạo ra những vùng quy hoạch công nghiệp phát triể n tiên tiế n, ta ̣o nên bước đô ̣t phá và những công việc, vào trong những thành phố với những công tác dịch vu ̣ và những phương tiện đầy đủ. ² việc mang lại giá trị cho khách hàng, giá trị ở đây là giá trị của một sự bền vững cho khách hàng của mình, tại các khu công nghiêp, những thành phố hoàn hảo, nơi đây cung cấp tất cả các dịch vụ mà các thành phần trong khu công nghiệp cần cho cuộc sống của mình, một thành phố thu nhỏ trong khu công nghiệp, con người làm việc và sinh sống như một công dân của thành phố, mỗi buổi sáng họ cùng nhau đi làm, và khi chiều buông xuống thì họ lại cùng nhau vui chơi, giải trí sau một ngày lao động mệt mỏi. Đây chính là giá trị mà các công ty hiện nay đang hướng đến. II.2 PHÂN TÍ CH NHÂN VIÊN: II.2.1 Nhân viên của Amata là ai? • Tập đoàn kinh doanh bất động sản Amata với ngành nghề kinh doanh chủ yếu của mình đó là thi công các khu công nghiệp. tiến hành xây dựng nhà xưởng cho thuê, chính vì vậy nhân viên của nó bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau. Nhưng chủ yếu trong số đó là công nhân thi công công trình, bên cạnh đó là một bộ phận lớn công nhân làm việc trong các khu vực dịch vụ của công ty. Bộ phận còn lại là bộ phận nhân viên tri thức tham gia vào việc thiết kế , đảm trách nhiệm vụ quản lý trong công ty. Với số lượng công nhân thường xuyên làm việc công ty luôn nằm ở mức trên 10000 người, cùng với đó là một số lượng lớn nhân viên làm việc với thời gian không cố định, chủ yếu là công nhân thi công công trình. Có thể chia nhân viên của Amata thành 2 nhóm chính đó là bộ phận tham gia quản lý của Amata và nhân viên làm thuê, vì đây là 2 bộ phận chính trong công ty, giữa 2 bộ phận này luôn có những mong muốn khác nhau
Nhóm 03 Page 28

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2.2. Giá trị mà nhân viên mong muốn nhận được từ công ty • Điều đầu tiên mà một nhân viên khi đi làm thuê cho một tổ chức đó chính là thù lao, mức thù lao phải phù hợp với sức lao động họ bỏ ra, tính chất công việc của họ, bên cạnh đó việc trả thù lao đúng hạn cũng là một vấn đề quan trọng. Một bộ phận không thể thiếu trong thù lao đó chính là thưởng, đây chính là động lực khiến nhân viên gia tăng năng suất lao động và nhân viên của Amata cũng không phải là ngoại lệ. • Bất kỳ nhân viên nào cũng mong muốn có một công việc ổn định để có thể cống hiến khả năng của mình cho công ty, ngoại trừ một số công việc có khả năng thay thế cao. • Tại Amata cũng như bất kỳ công ty nào khác thì nhân viên đều mong muốn mình có thể thăng tiến lên các chức vụ cao hơn trong công ty, đây là một nhu cầu tự nhiên của con người. Công ty hiể u rõ điề u đó vì thế trong môi trường hoa ̣t đô ̣ng của mình Amata luôn ta ̣o điề u kiê ̣n cho nhân viên của mình ho ̣c tâ ̣p, rèn luyê ̣n phát triể n bản thân để “ứng cử” vào vi trí cao hơn. ̣ • Đươ ̣c làm viê ̣c trong môi trường đảm bảo an toàn, đươ ̣c công ty quan tâm đế n các chế đô ̣ an toàn lao đô ̣ng, bảo hiể m, trơ ̣ cấ p, nhà ở, sinh hoa ̣t hàng ngày là điề u mà ho ̣ mong muố n và Amata cũng rấ t chú tro ̣ng phát triể n dựa trên sư ̣ quan tâm đế n đời số ng của người lao đô ̣ng ho ̣ cầ n gi? Ho ̣ muố n gì để có cuô ̣c số ng tố t không ̀ phải lo nghi ̃ ? khi đó tấ t yế u hiê ̣u quả lao đô ̣ng cao hơn rấ t nhiề u ho ̣ sẽ cố ng hiế n hế t sức lao đô ̣ng niề m đam mê cho công viê ̣c. Phương pháp này đã áp du ̣ng rấ t thành công ở Nhâ ̣t Bản và đó là mu ̣c tiêu mà hầ u hế t các công ty hiê ̣n nay muố n hướng đế n nó nhằ m đảm bảo mu ̣c đich phát triể n bề n vững. ́ • Môi trường làm việc có văn hóa thân thiện cũng chính là một lý do có thể nếu kéo nhân viên ở lại với công ty của bạn, môi trường làm việc ở đây có nghĩa là nhân viên có thể làm việc hòa đồng với các đồng nghiệp, với mọi người trong công ty. • Không chỉ là các mong muốn về vật chất, nhân viên còn mong muốn có thể đóng góp vào các hoạt động của công ty, tham gia vào các cuộc thi, các phong trào mà công ty tổ chức. II.2.3. Giá trị mà Amata mang lại cho nhân viên của mình • Văn hóa “đai gia đình” tại Amata ̣ Văn hóa gia đình chính là một phần trong văn hóa của Amata, tại Amata tất cả cá nhân viên đều thuộc một gia đình chung, họ sống và làm việc cùng nhau tại khu công nghiệp, trong những khu nhà do chính họ xây dựng nên. Họ có thể giúp đỡ nhau cùng làm việc, sống cùng nhau cho đến lúc về già cùng nhau, gắn kết với nhau như anh em trong cùng một gia đình lớn, đến khi mất đi họ vẫn có thể ở bên cạnh nhau tại
Nhóm 03 Page 29

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

khu nghĩa trang dành cho các nhân viên của Amata. Đây chính là gia đình mà Amata tạo nên, một gia đình đậm nét phương Đông, một gia đình chứa đựng tất cả các giá trị đích thực của một gia đình.
Sự tôn trọng và công băng trong tổ chức là giá trị mà nhân viên nhân ̣ được:

Ngay khi vào làm việc với Amata thì nhân viên sẽ được tiếp xúc với các giá trị của mình. Đầu tiên đó chính là mức thù lao, Amata luôn chú trọng trả lương cho nhân viên đúng hạn, cho dù công ty gặp khó khăn như thế nào, cho dù không thể trả nợ vay ngân hàng, cho dù công ty không thể thanh toán tiền với các nhà thầu đúng hạn, nhân viên của Amata luôn nhận được thù lao đúng hạn, đó chính là cam kết không thể bền vững hơn nữa của công ty với nhân viên của mình. • “Coi trọng việc tuyển chọn nhân sự vì họ là những “cổ đông góp vốn bằng sức lực”, họ quan trọng chẳng kém các “cổ đông góp vốn bằng tiền” về mọi phương diện. Vì vậy, hiện nay mọi vị trí trong công ty đều được bộ phận nhân sự chuyển cho tôi để phỏng vấn lần cuối…” viêc xem nhân viên như là mô ̣t cổ đông của ̣ công ty là để chứng minh cho sư ̣ quan tro ̣ng của nhân viên đóng góp cho sư ̣ thành công của công ty. • Với nhứng chính sách khuyế n khich phát triể n như chinh sách trẻ hóa ́ ́ đội ngũ lao động của mình Amata luôn biết cách động viên nhân viên của mình làm việc, hằng năm 5% số nhân viên làm việc không tốt, không chịu hoàn thiện bản thân sẽ bị sa thải, những người trẻ tuổi có khả năng, có trách nhiệm tốt sẽ được khuyến khích lên làm các vị trí cao hơn trong công ty. Linh hoa ̣t trong viê ̣c thăng tiế n của nhân viên nhưng vẫn đảm bảo có sự minh ba ̣ch và công khai không kim ham và coi ̃ ̀ tro ̣ng và phát huy khả năng của nhân viên. Từ viê ̣c bổ nhiê ̣m các chức vu ̣ từ cao đế n thấ p và ngay cả ban giám đố c các nhân viên nế u cảm thấ y có khả năng lanh đa ̣o có ̃ thể ứng cử vào vi trí và đươ ̣c sư ̣ xét duyê ̣t của toàn đa ̣i hô ̣i cổ đông. Công ty cũng có ̣ chinh sách cho cán bô ̣ có năng lư ̣c đươ ̣c đi ho ̣c thêm kiế n thức để đảm nhiê ̣m chức ́ vu ̣ cao hơn trong tổ chức. Môi trường linh hoa ̣t luôn rô ̣ng mở cho những tài năng thâ ̣t sự đươ ̣c phát huy là điề u kiê ̣n cho mỗi nhân viên có gắ ng phấ n đấ u lao đô ̣ng cố ng hiế n cho tổ chức và đươ ̣c tro ̣ng du ̣ng. • Amata hiểu rằng yếu tố con người chính là nhân tố quan trọng nhất mang đến thành công cho công ty đến thời điểm này. Nhân viên chính là người mang giá trị của công ty đến với khách hàng của nó. Chính vì vậy Amata luôn mang đến cho nhân viên của mình một giá trị tốt nhất. Cũng như tuyên bố về giá tri mang đế n ̣ cho khách hàng, công ty cũng có tuyên bố về giá tri cho nhân viên của minh. ̣ ̀ II.2.4. Giá trị trọn đời cho nhân viên • Một nhân viên khi làm việc tại Amata luôn hướng đến một giá trị đó chính là giá trị trọn đời mà ho ̣ có thể đươ ̣c đảm bảo, đây là giá trị không chỉ đảm bảo cho nhân viên có thể sống tốt khi làm việc tại Amata mà là còn có thể sống tốt khi
Nhóm 03 Page 30

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nhân viên đã về hưu, thậm chí cho đến lúc nhân viên mất đi thì giá trị của nhân viên tại Amata sẽ không bị lãng quên. • Không chỉ quan tâm đế n mă ̣t vâ ̣t chấ t công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng vui chơi cho nhân viên của minh, tinh thầ n là yế u tố làm giảm áp ̀ lực lao đô ̣ng nâng cao khả năng sáng ta ̣o, thúc đẩ y hoa ̣t đô ̣ng làm viê ̣c, tinh thầ n có tố t thì khi làm viê ̣c mới hiê ̣u quả chinh vì thế hoa ̣t đô ̣ng vui chơi giao lưu của nhân ́ viên luôn đươ ̣c công ty khuyế n khich và ta ̣o điề u kiê ̣n, trong công ty luôn có các câu ́ la ̣c bô ̣ cầ u mây, bóng đá để nhân viên có thể vui chơi, giao lưu với nhau sau những giờ lao đô ̣ng mê ̣t mỏi. Các hoa ̣t đô ̣ng thể thao đươ ̣c tổ chức thường xuyên nhằ m tăng cường sức khỏe cho nhân viên, công ty còn đầ u tư hẳ n mô ̣t sân gold ngay trong khu công nghiê ̣p để phu ̣c vu ̣ nhân viên của minh. ̀ • Ngoài việc đáp ứng các giá trị cho nhaanvieen của mình khi họ còn làm việc tại Amata, công ty còn mong muốn hướng đến một giá trị bền vững hơn cho nhân viên của mình, một tương lai bền vững hơn ngay cá khi họ không còn làm việc trong công ty “Ngoài việc cùng nhau làm việc để phát triển công ty trong quá khứ cũng như hiện tại, tôi còn cho xây dựng khu nhà ở riêng với giá ưu đãi của Amata, bên cạnh sân gôn Spring, trên diện tích gần 3 ha để mọi người có thể đi bộ từ nơi ở đến nơi làm việc thuận tiện, tiết kiệm được chi phí ăn ở, đi lại và giúp nhau trong các khâu làm vệ sinh công cộng, trông nom nhà cửa khi người khác đi vắng. Mọi người cùng sống và làm việc bên cạnh nhau cho đến lúc già và có người cùng chia sẻ lúc xế chiều.” Đó chính là phát biể u của chủ tich hô ̣i đồ ng quản tri ̣ ̣ • Và khi nhân viên của Amata mất đi họ có thể lựa chọn giữa việc an táng ở quê cùng gia đình hay có thể an táng ngay chính tại khu nghĩa trang dành cho chính họ tại “ Gia đình Amata” tại đây họ có thể được ở bên cạnh những người bạn, những người đã cùng làm việc, cùng sinh sống, như trong một gia đình, anh em của nhau. Đây là điều mà công ty tạo ra sự khác biệt cho nhân viên mà bất cứ công ty nào trên thế giới cũng khó có thể bắt chước được. Nó vừa mang đậm giá trị văn hóa phương Đông lại có thể thể hiện được giá trị trong văn hóa của công ty. II.2.5. Phát triển cá nhân hướng gắn với sự phát triển bền vững c ủa tổ chức. • Với mu ̣c tiêu là gia tăng chấ t lươ ̣ng nguồ n nhân lực cho công ty, Amata luôn chú tro ̣ng tới vấ n đề đào ta ̣o cho công nhân viên của minh, bên ca ̣nh đó công ty ̀ còn chú tro ̣ng phát triể n nguồ n nhân lực trẻ để có thể đáp ứng nhu cầ u trong tương lai của công ty, với mu ̣c tiêu là có thể đào ta ̣o ra mô ̣t lớp nhân viên kế câ ̣n cho công ty để có thể tiế p nố i truyề n thố ng của công ty và viê ̣c thành lâ ̣p đa ̣i ho ̣c

Nhóm 03

Page 31

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giảng viên và sinh viên đa ̣i ho ̣c Amata Nakorn Bên ca ̣nh viê ̣c đảm bảo cuô ̣c số ng cho nhân viên trong khi nhân viên còn làm viêc la ̣i công ty, Amata còn chú tro ̣ng đế n viê ̣c đào ta ̣o cho con em của nhân ̣ viên làm viê ̣c ta ̣i công ty của minh để đảm bảo rằ ng sau khi nhân viên của minh về ̀ ̀ hưu thì ho ̣ cũng có thể an tâm cho con cái của ho ̣ cũng như là có thể ta ̣o mô ̣t sự tiế p nố i bề n vững cho công ty, ta ̣o ra sơ ̣i dây ràng buô ̣c giữa nhân viên và công ty cho dù nhân viên không còn làm viê ̣c trong công ty nữa.


Nói tóm la ̣i Amata luôn muố n mang đế n nhiề u nhấ t giá tri cho ̣ nhân viên của mình, với Amata tâ ̣p thể nhân viên là mô ̣t gia đình rô ̣ng lớn, trong đó mo ̣i người số ng và làm viê ̣c tro ̣n đời bên nhau, cái cách mà Amata mang đế n giá tri ̣ cho nhân viên của minh chinh là điề u khác biê ̣t lớn nhấ t của nó với các công ty khác. ̀ ́
²

II.2.6. Truyền thông giá trị của công ty đến nhân viên: • Truyền thông về sự tôn trọng, công bằng và cam kết • Việc tạo ra giá trị cho nhân viên là một vấn đề, vấn đề còn lại là làm thế nào cho nhân viên có thể hiểu được giá trị của công ty mang lại cho nhân viên của mình. Và việc truyền thông giá trị mang lại cho nhân viên là một vấn đề quan trọng. Tại Amata vẫn còn lưu giữ một câu chuyện về việc thực hiện cam kết với nhân viên, về một sự tôn trọng của các nhà quản lý đối với nhân viên của mình. Cơn bão tài chính “Tom Yam Kung” xảy ra vào năm 1997, chỉ sau một năm Amata đã mắc nợ hơn 4 tỷ bạt, nợ ngoại tệ 20 triệu USD, nhà máy điện Amata Power nợ 150 triệu
Nhóm 03 Page 32

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

USD và hơn 2 tỷ bạt, nợ của cá nhân tôi 500 triệu bạt, trong khi đó đất khu công nghiệp không ai mua, tình cảnh thật khốn đốn. Tôi đã kiểm soát chặt chẽ mọi chi tiêu và đình chỉ mọi hạng mục công trình xây dựng trong khu công nghiệp, chỉ làm những cái thật cần thiết để duy trì hoạt động, như duy tu bảo dưỡng. Hàng tháng công ty chỉ chi ra mà không có thu vào, giống như máu chảy mà không cầm được. Khi đó các ngân hàng đều lâm vào cảnh khốn khó, họ gọi điện thúc giục chúng tôi thanh toán tiền cho họ. Lúc đó tôi đành phải tạm đình chỉ thanh toán tiền nợ các nhà thầu xây dựng, chỉ có lương nhân viên là vẫn bảo đảm trả đều hàng tháng.Tiếp theo, chúng tôi phải hạ mức lương, bắt đầu mức cao nhất là tôi 30%, rồi giảm dần xuống mức thấp nhất là 5%, trừ những nhân viên có mức lương dưới 10.000 bạt không bị hạ lương. Ông Chavalit(một cổ đông lớn của công ty) phải ký cả séc cá nhân rút tiền trả tiền lương cho nhân viên. Hai chúng tôi không nhận lương suốt 6 tháng. Bên cạnh đó chúng tôi còn phải đi vay nóng với lãi suất 20% để có tiền chỉ để thanh toán cho nhân viên của mình. • Đây là một câu chuyện của giám đốc điều hành Vikrom Kromadit của Amata kể về cuộc khủng hoảng của công ty vào những năm 1997, qua câu chuyện này có thể cho thấy nhân viên của công ty quan trọng với Amata như thế nào, công ty sẵn sàng có thể chấp nhận nợ nhiều hơn, các nhà lãnh đạo có thể chấp nhận không nhận lương, chấp nhận trừ lương, chấp nhận giảm uy tín đối với các đối tác, các nhà đầu tư chỉ để trả lương đầy đủ cho nhân viên của mình, và trong giai đoạn khó khăn đó công ty cũng đã không cho nhân viên mình nghỉ việc để có thể giảm chi phí. Đây là thông điệp rõ ràng nhất mà Amata muốn nhân viên mình có thể hiểu được rằng với Amata nhân viên chính là tài sản quý giá nhất của công ty Về vấn đề trao quyền cho nhân viên cũng như là tạo quyền bình đẳng, tôn trọng mọi nhân viên của mình Vikrom Kromadit đã nói “Để có “nền móng” vững chắc cho sự trường tồn, tôi rất coi trọng vấn đề nhân lực của công ty. Cần phải làm cho họ có cuộc sống ổn định, an khang thịnh vượng. Tôi xem hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của tôi. Trong công việc, phải biết người biết ta chứ không chỉ biết có lợi cho riêng mình. Đó là nền tảng của sự phát triển bền vững. Hãy nhìn vào sự tồn tại và phát triển trong tự nhiên, chẳng hạn như rừng tự nhiên, ở đó có thực vật, có động vật lớn, nhỏ khác nhau nhưng cùng chung sống trong một môi trường cân bằng sinh thái, mỗi cá thể đều có nhiệm vụ chức năng riêng, có thế mạnh riêng để tồn tại và phát triển. Tôi nghĩ rằng, công ty của tôi muốn tồn tại và phát triển bền vững cũng phải có sự “cân bằng sinh thái” như trong thiên nhiên vậy.” Tại Amata thì mọi nhân viên được đối xử bình đẳng như nhau về mọi vấn đề, tất cả các nhân viên đều có những giá trị riêng của mình và công ty tôn trọng sự đóng góp ấy. Amata luôn có bí quyết để có thể thu hút những nhân viên tốt nhất “Bí quyết để có nhiều nhân viên tốt nằm ngay ở chính bản thân chúng ta, trong những kỳ vọng ngắn hạn và dài hạn, trong cách bạn tuân theo các nguyên tắc và quy định đúng đắn, thể hiện sự công bằng của tổ chức. Bạn phải luôn luôn nêu gương cho mọi người trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh” Việc truyền thông giá trị của Amata chủ yếu là các cấp lãnh đạo của họ, theo chủ tịch tập đoàn thì mỗi nhà quản lý phải thực sự là một tấm gương để các nhân viên theo đó
Nhóm 03 Page 33

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mà làm, mà sống, đó chính là nét văn hóa khác biệt của phương Đông khác biệt với vă hóa quản lý của phương Tây mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Có nhiều người tự đặt câu hỏi với củ tịch tập đoàn rằng tại sao một nhà kinh doanh bất động sản công nghiệp như ông lại không có một mảnh đất cho riêng bản thân mình, chỉ với vẻn vẹn một khu đất để xây một ngôi nhà, một tòa lâu đài để phục vụ cho mục đích công thôi. Câu trả lời đó chính là một sự tách biệt của quyền lợi cá nhân và quyền lợi tổ chức, trong một tổ chức thì cách thức truyền thông tốt nhất đó chính là từ người lãnh đạo của công tu, những tuyên bố chỉ có thể được thực hiện tốt khi mà người lãnh đạo thực hiện được tuyên bố đó. Truyền thông về sự phát triển nhân viên Tôi muốn Amata trở thành một tổ chức chuẩn mực với những bàn tay chuyên nghiệp đích thực cùng nhau quản lý công ty về lâu dài. Tôi muốn có nhiều hạt giống tốt tham gia công ty, cùng nhau làm cho Amata không ngừng lớn mạnh, vươn lên tầm cỡ thế giới để không phải hổ thẹn với thiên hạ. Đó là phát biểu của chủ tịch tập đoàn trước giảng viên và sinh viên tại trường ĐH Amata Nakorn, đây chính là lời tuyên bố các bạn trẻ có tài, hãy Amata luôn chào đón các bạn. Để có thể phát triển bền vững thì công ty luôn cần phải có được một thế hệ trẻ tài năng, nhiệt huyết với công ty. Bên cạnh đó các nhân viên bên trong luôn được động viên để có thể phát triển mình trong một buổi gặp với nhân viên của mình chủ tịch tập đoàn đã có nói “. Việc nhân viên chờ lệnh của ông chủ mới làm việc càng làm cho ông chủ nghĩ rằng mình là người giỏi hơn tất cả, giống như người ta bị chính cái bóng của mình đánh lừa. Những suy nghĩ thiển cận đó, may ra chỉ áp dụng cho các cửa hàng bán hủ tiếu mì, nơi người ta nghĩ rằng chủ hiệu luôn là người nấu ngon hơn người giúp việc. Nhưng đối với các tổ chức nói chung thì những người thuộc thế hệ sau luôn có năng lực cao hơn thế hệ trước, nếu chúng ta biết truyền lại cho họ cách tư duy và những kinh nghiệm cần thiết, đồng thời xác lập rõ các mục tiêu, chính sách rồi giữ vai trò cố vấn và theo dõi giúp đỡ họ khi cần thiết… Làm được như vậy, công việc sẽ có sự kết hợp đồng thời của hai thế hệ, người trẻ thì trực tiếp làm việc, người già thì đóng vai chiếc ống nhòm để nhìn xa, đứng sau chỉ đường. Nhờ đó mà Amata tiến bộ không ngừng và vững chắc.” Truyền thông giá trị về sự trọn đời cho nhân viên Với Amata một nhân viên không chỉ tồn tại khi họ còn sống, mà ngay cả lúc họ mất đi, công ty vẫn luôn khắc tên họ để các thế hệ đi sau có thể nhìn vào đó mà có thể phấn đấu một dự án cụ thể mà Amata triển khai đó là những khu nhà với giá ưu đãi cho nhân viên “Ngoài việc cùng nhau làm việc để phát triển công ty trong quá khứ cũng như hiện tại, tôi còn cho xây dựng khu nhà ở riêng với giá ưu đãi của Amata, bên cạnh sân gôn Spring, trên diện tích gần 3 ha để mọi người có thể đi bộ từ nơi ở đến nơi làm việc thuận tiện, tiết kiệm được chi phí ăn ở, đi lại và giúp nhau trong các khâu làm vệ sinh công cộng, trông nom nhà cửa khi người khác đi vắng.
Nhóm 03 Page 34 •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người cùng sống và làm việc bên cạnh nhau cho đến lúc già và có người cùng chia sẻ lúc xế chiều. Ngoài ra, Amata còn có khu nghĩa địa trên một hòn đảo bao quanh bởi hồ nước rộng gần 70 ha, là nơi an nghỉ cuối cùng dành cho các “công dân Amata”. Như vậy, dù trăm năm hay ngàn năm trôi qua, họ vẫn cứ sống cùng nhau, hàng năm vào ngày Thanh Minh, công ty sẽ tổ chức “cúng buffet” cho tất cả những nhân viên Amata đã qua đời.” • Một đặc điểm khác biệt của Amata với các công ty khác, chính những giá trị này mà Amata luôn được đánh giá cao trong việc thực hiện giá trị với nhân viên của mình, và Amata ngày càng phát triển, đi qua mọi khó khăn với 2 cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 và 2008 Tóm lại: Thông điệp về giá trị cho nhân viên phải được thực hiện, phải thông qua những hành động cụ thể để cho nhân viên thấy được rằng công ty luôn mong muốn những điều tốt nhất cho nhân viên của mình, phải thể hiện sự công bằng, sự tôn trọng lẫn nhau và đó chính là cách thức truyền thông các thông điệp hiệu quả nhất mà Amata đã thực hiện. ̉ II.3. PHÂN TÍ CH CÔ ĐÔNG: II.3.1. Nhận diện cổ đông của tập đoàn Amata: • Tập đoàn Amata ngày nay, với hơn 100 cổ đông và hơn 4.000 nhà đầu tư khác mua cổ phiếu qua thị trường chứng khoán. Vì thế, số người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Amata ngày càng lớn, giúp cho công việc kinh doanh của Amata ngày càng lớn mạnh.

Nhóm 03

Page 35

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: phần trăm trên thể hiện sự nắm giữ cổ phần của Amata đối với 15 công ty con của nó, Tâ ̣p đoàn Amata Corporation PCL. Đươ ̣c chia làm 4 nhóm doanh nghiê ̣p chinh: Nhóm vùng quy hoạch công nghiệp, Nhóm dịch vụ, Nhóm những tiện ích và ́ nhóm các linh vực khác. ̃ (nguồn báo cáo tài chính năm 2010) Hiện tại Amata có rất nhiều cổ đông ở hầu hết các nước trên thế giới.

Nhóm 03

Page 36

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cổ đông lớn của Amata gồm có:

Nguồn: Báo cáo tài chính • Amata là một tập đoàn lớn tại Thái Lan, ngoài những cổ đông đóng cũ góp vốn khi công ty thành lập cũng như là trong quá trình phát triển của công ty. Bên cạnh đó chính là các cổ đông mới, đây chính là số cổ đông đóng góp vào công việc làm ăn của công ty, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp của Amata, đa phần các cổ đông này là các cổ đông nước ngoài có nhiều tiềm năng về tài chính cũng như là quyền lực chính trị. II.3.2. Mong muốn của các cổ đông: • Amata môt gia đình lớ n nơi kinh doanh tốt cho các nhà đầu t ư: ̣ • Amata là một tập đoàn lớn, làm ăn có uy tín hiê ̣u quả, luôn hướng đế n giá tri bề n vững trong sư ̣ phát triể n mô ̣t hê ̣ thố ng giá tri văn hóa mang đâ ̣m chấ t ̣ ̣ phương Đông nhưng không kém phầ n năng đô ̣ng hiê ̣u quả của văn hóa phương Tây, chính vì vậy có nhiều nhà đầu tư luôn muốn trở thành cổ đông của công ty. Viêc tim ̣ ̀ các cổ đông thích hợp để lập công ty cũng giống như tìm một người bạn đời thích hợp để kết hôn, cả hai việc đều đòi hỏi phải có thời gian và sự thận trọng để hiểu rõ bản chất, tính nết của nhau đến mức có sự tin tưởng rằng đây đúng là người mà mình có thể chung sống. Thử nhìn vào các công ty lớn tầm cỡ thế giới, bạn sẽ thấy trong thành phần tổ chức của những công ty này đều có sự tham gia của nhiều cổ đông có
Nhóm 03 Page 37

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

chất lượng, đó là nguyên nhân quan trọng làm cho họ thành công. Tất nhiên các cổ đông đó phải được lựa chọn kỹ càng, là cá nhân hoặc tổ chức đáng tin cậy. ở Amata không có kiể u tổ chức công ty theo kiểu cổ điển, chỉ kéo những người quen thân, hoặc bạn nhậu, không có tiềm lực, năng lực và trình độ tham gia công ty chắc chắn sẽ không có lợi về lâu dài và chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Đối với những người đó, bạn chỉ nên giữ mức quan hệ cá nhân, vui chơi bù khú mà thôi. Còn khi nói đến hợp tác kinh doanh thì việc lựa chọn đối tác phải dựa trên cơ sở lý trí, yêu cầu và đòi hỏi của công việc, tính công bằng, sự tin cậy và sự có đi có lại, giống như khi lựa chọn người bạn đời của bạn vậy. • Với các cổ đông cũ của công ty thì họ hiểu giá trị của công ty, chính vì vậy các cổ đông cũ của công ty dễ dàng chấp nhận sự thay đổi cũng như là các chiến lược của công ty. Tuy nhiên các cổ đông cũ của công ty cũng yêu cầu một sự minh bạch trong kinh doanh dựa trên nguồn vốn góp của mình, đây là yêu cầu cơ bản của các nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty, lợi nhuận từ nguồn vốn của họ đầu tư, họ cũng có yêu cầu trong kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, khi công ty hoạt động có lợi nhuận thì giá trị của cổ phần của họ trong công ty sẽ gia tăng. • Với các cổ đông mới của công ty thì yêu cầu đầu tiên của họ cũng chính là lợi nhuận của công ty, đây chính là khoản lợi tức mà nguồn vốn của họ đầu tư tạo ra. Các cổ đông mới của công ty hầu hết là các cổ đông nước ngoài, chính vì vậy họ yêu cầu tính minh bạch rất chặt chẽ, chính xác cao đây là cách nắ m bắ t các hoa ̣t đô ̣ng công ty của ho ̣. Amata đáp ứng hơn cả mong đơ ̣i của các cổ đông, Tâ ̣p đoàn có văn phòng và nhân viên kiể m toán riêng hoa ̣t đô ̣ng đô ̣c lâ ̣p với các bô ̣ phâ ̣n, công ty con các cổ đông mới là các cổ đông nước ngoài, có khả năng tài chính cao, yêu cầ u của ho ̣ rấ t khắ t khe nhưng khi đế n với Amata ho ̣ luôn cảm thấ y an tâm về cách quản lý kinh doanh hiê ̣u quả của công ty vì thế họ luôn mong muốn gia tăng số cổ phần mình nắm giữ trong công ty tâ ̣p đoàn Amata luôn là một công ty làm ăn có hiệu quả và ổn định nhất của Thái Lan, thực tế đó đã được kiểm chứng qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 bắt đầu ngay chính tại Thái Lan cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 bắt đầu tại Mỹ. tâ ̣p đoàn luôn đa ̣t đươ ̣c sư ̣ tăng trưởng bề n bỉ qua các cuô ̣c khủng hoảng của nề n kinh tế Thái Lan và nề n kinh tế thế giới. II.3.3. Amata và quá trinh cung cấ p giá trị cho cổ đông: ̀ Những quyền lợi của những cổ đông bao gồm quyền lợi cơ bản của cả những nhà đầu tư thị trường chứng khoán lẫn những chủ nhân công ty, như quyền lợi để mua, bán, và chuyển đổ i tất cả, quyền lợi trong những cuộc gặp, quyền lợi có những thông tin nhanh chóng chính xác cho ho ̣ để ho ̣ có thể thấ y đươ ̣c hoa ̣t đô ̣ng và để làm căn cứ những quyết định đầ u tư, các quyết định quan trọng của công ty như một cuộc bầu cử ban quan giám đốc, những quyết định mà đặt phương hướng của công ty, và

Nhóm 03

Page 38

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

sự kiểm tra sư ̣ thực hiê ̣n những bản ghi nhớ của công ty và những sự điều chỉnh cho phù hơ ̣p.

• Sự minh bạch và công bằng đố i với mỗi cổ đông:
Lương bổ ng của các vi giám đố c của công ty luôn đươ ̣c quyế t đinh bởi ̣ ̣ đa ̣i hô ̣i cổ đông tránh sự chi tiêu qua mức dành cho ban giám đố c và ban giám đố c hoa ̣t đô ̣ng luôn trong sư ̣ kiể m soát chi tiêu nghiêm ngă ̣t của đa ̣i đa số cổ đông. Viêc ̣ lương thưởng của nhân viên cũng đươ ̣c đa ̣i hô ̣i cổ đông xem xét quyế t đinh nhằ m ̣ đảm bảo tính minh ba ̣ch và phát huy hiê ̣u quả tố t nhấ t trong viê ̣c trả công và khen thưởng nhân viên. • Chi tiêu cho tấ t cả hoa ̣t đô ̣ng của ban giám đố c đươ ̣c minh ba ̣ch đánh giá bằ ng báo cáo thường niên của phòng kế toán có sự kiể m toán của ủy ban kiể m toán đô ̣c lâ ̣p đảm bảo chính sách minh ba ̣ch và công bằ ng. • Tấ t cả các vấ n đề quan tro ̣ng của công ty trước khi quyế t đinh phải ̣ đươ ̣c các cổ đông chính của công ty tham khảo và quyế t đinh. Bên ca ̣nh đó tâ ̣p đoàn ̣ có chinh sách phân quyề n quyề n lực không để tâ ̣p trung quyề n lực vào mô ̣t ai hoă ̣c ́ dòng ho ̣, gia đinh nào cả ta ̣o sự an tâm cho cổ đông khi đầ u tư. ̀ • Quyề n của các cổ đông đươ ̣c công ty đã xác định qua quyề n lơ ̣i chính của ho ̣ trong đa ̣i hô ̣i cổ đông. Trong cuô ̣c ho ̣p mă ̣t này vai trò của mỗi cá nhân luôn đươ ̣c thể hiê ̣n và đố i xử bằ ng mô ̣t “chế đô ̣” minh ba ̣ch công bằ ng. Nếu có một sự kiện ảnh hưởng đến những sự quan tâm của những cổ đông hay một sự thay đổi trong những điều kiện hay luật gắn liền với doanh nghiệp của công ty mà yêu cầu một sự đồng ý của những cổ đông, công ty có thể triệu tập một cuộc họp cổ đông bất thường để có thể thông báo cho các cổ đông. Tấ t cả các vấ n đề cố t yế u luôn đươ ̣c đem ra thảo luâ ̣n và quyế t đinh ̣ trong đa ̣i hô ̣ cổ đông vì vâ ̣y đa ̣i hô ̣i thường niên của cổ đông tâ ̣p đoàn đươ ̣c quan tâm rấ t kỹ lưỡng từ khâu chuẩ n bi nô ̣i dung, lich trình diễn ra đa ̣i hô ̣i, các vấ n đề thảo ̣ ̣ luâ ̣n, các chinh sách quyế t đinh, sư ̣ tham gia của ban giám đố c,… đươ ̣c chuẩ n bi rấ t ̣ ̣ ́ chi tiế t để đa ̣i hô ̣i có thể hoàn thành đươ ̣c các yêu cầ u cầ n giải quyế t. Trong đó khâu chuẩ n bi đa ̣i hô ̣i thường đươ ̣c rấ t đươ ̣c chú tro ̣ng. ̣ • Giá tri mà Amata ta ̣o du ̣ng cho mỗi cổ đông thể hiê ̣n khá rõ trong ̣ quyề n của mỗi cổ đông trong cuô ̣c ho ̣p đa ̣i hô ̣i cổ đông. Những cổ đông có quyền đối với lá phiếu của mình theo đặc quyền số lượng những cổ phiếu được sở hữu bởi mỗi cổ đông, bằng cách là một cổ phiếu cho một lá phiếu và không có cổ phiếu đặc biệt cho phép ho ̣ để giới hạn quyền lợi của những cổ đông khác. - Đa ̣i hô ̣i cổ đông thường niên tổ chức vào tháng tư tại đó những cổ đông có khả năng để xem xét và bỏ phiếu những hoạt động được yêu cầu bởi luật pháp và các chính sách điề u lê ̣ của công. Công ty Thái Lan Securities Depository Co.,Ltd đươ ̣c ủy nhiê ̣m đưa ra một mẫu quảng cáo của cuộc gặp và tất cả các tài liệu liên quan tới những cổ đông it nhấ t ́
Nhóm 03 Page 39 • • •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

phải hơn bảy ngày trước cuộc gặp sao cho những cổ đông có thời gian đủ để xem xét kỹ thông tin liên quan đến cuộc gặp. - Tấ t cả những những cổ đông nhận được những tài liệu của cuô ̣c gă ̣p mà bao gồm một nhật trình của cuộc gặp, báo cáo hàng năm của công ty, báo cáo tài chính của công ty và một thư ủy nhiệm để hành động theo sự đại diện của họ nếu họ không thể tham dự cuộc gặp. - Những tài liệu này đủ để cho phép những cổ đông quyết định về những vấ n đề thỏa luâ ̣n và các quyế t đinh trong cuộc gặp. Ngoài ra thư mời ̣ tham dự cuô ̣c ho ̣p và những tài liệu liên quan se ̃ đươ ̣c công ty gửi đế n các cổ đông đồ ng thời công ty se ̃ đăng một thông cáo về cuộc gặp tới một tờ báo ngôn ngữ - Thái Lan và một tờ báo ngôn ngữ - Anh ba ngày liên tiếp và ít nhất ba ngày trước khi cuô ̣c gă ̣p mă ̣t diễn ra. - Công ty được truyền bá thông tin liên quan đến nhật trình của cổ đông đang gặp trên website của công ty Một tháng trước cuộc gặp cổ đông. Thông tin trên website cũng làm rõ quyền lợi của những cổ đông trong cuộc gặp và quyền đầu phiếu cho mỗi cổ đông tham dự. - Trong trường hợp một cổ đông không thể tham dự cuộc gặp, công ty được cho phép một người như vậy để chỉ định một người đại diện để tham dự cuộc gặp và hành động theo sự đại diện của ho ̣. - Những giám đốc, quản lý và kiểm toán viên bên ngoài được động viên tham dự cuô ̣c gặp của những cổ đông và những câu hỏi của những cổ đông sẽ có câu trả lời ngay. Chín trong số mười giám đốc, kể cả chủ tịch tham dự cuộc gặp se ̃ có đế n 90% là thành viên ban quản tri.̣ - Đại hội cổ đông được thu xếp bảo đảm tất cả cái đó những cổ đông được đối đãi công bằ ng. Mỗi cổ đông có một cơ hội ngang nhau để biểu thị nguyê ̣n vo ̣ng hay sự nhìn nhâ ̣n của ho ̣, những ý kiế n và những câu hỏi về các vấ n đề luôn đươ ̣c đưa ra thảo luâ ̣n bàn ba ̣c, lấ y ý kiế n trước khi thi hành. Ngoài ra trong cuộc gặp này công ty cũng cung cấp những chuyên gia trong mỗi lĩnh vực dưới trách nhiệm của ban giám đốc để trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ những cổ đông. • Đươ ̣c quyề n cung cấ p các thông tin tài chính và các thông tin khác chinh xác, đầy đủ và đúng lúc. Để có các quyế t đinh đầ u tư hơ ̣p lý, các báo cáo tài ̣ ́ chinh đươ ̣c sư ̣ chuẩ n bi của ban giám đố c tài chính có nhiê ̣m vu ̣ giải trinh trước đa ̣i ̣ ́ ̀ hô ̣i cung cấ p thông tin chính xác cho mỗi thành viên tham dư ̣ đa ̣i hô ̣i có sựu kiể m chứng của uỷ ban kiểm toán. - Yêu cầ u thành viên ban giám đố c và những người thực hiện và những người của họ liên quan để minh ba ̣ch trách nhiê ̣m của họ liên quan đến các vấ n đề của Amata. - Cung cấ p ra bên ngoài thông tin chi tiết trên thao tác và cấu trúc đầu tư trong những bô ̣ phâ ̣n và công ty con…

Nhóm 03

Page 40

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sự trả lương cho các giám đốc mà phải có sự phê chuẩn từ một cuộc

gặp của những cổ đông. Chi tiết của trả công được cung cấ p ra trong mu ̣c trả công của những giám đốc trong mỗi báo cáo gửi đế n cổ đông. • Báo cáo từ uỷ ban kiểm toán. Uỷ ban kiểm toán thì chiụ trách nhiệm về một sự đánh giá của báo cáo tài chính và gợi ý một báo cáo tài chính như vậy tới ban giám đốc. Ban giám đốc phải chiụ trách nhiệm về báo cáo tài chính của bản thân công ty, và của những bảng quyết toán tổng hợp của công ty và những bô ̣ phâ ̣n của nó. • Những báo cáo tài chính này đã được chuẩn bị theo chuẩ n mực kế toán được công nhận và chứng nhận bởi Ông. Narong Puntawong, một kế toán viên chính thức của Ernst & Young Office Limited. Tất cả thông tin, tài chính và không tài chính, được cung cấ p ra trên cơ sở của tổng số và sự chính xác chắc chắn. • Sự minh ba ̣ch các chính sách trên những trách nhiệm môi trường và xã giao, bao gồm sự vận dụng kết quả. • Chinh sách minh ba ̣ch của nhằ m công ty luôn chấ p nhận bất kỳ sự điều ́ tra nào từ quần chúng thông qua Văn phòng Quan hệ Đầu tư của nó.Vào 2008, Công ty tham gia vào những hội nghị được tổ chức bởi vài cơ quan. Ngoài ra, những người phân tích, những nhà đầu tư, những người giữ tiền đặt cọc… có thể yêu cầ u, được cung cấ p thông tin về sau trên thao tác và hoa ̣t đô ̣ng của công ty trong tấ t cả những dự án. Thông tin cung cấ p ra tới quần chúng đảm bảo sự an toàn và dựa trên sư ̣ ủy nhiệm trao đổi hay qua Sở giao dịch chứng khoán củaThái Lan, hoă ̣c website 4 ngôn ngữ của công ty.

• Giá trị lâu dài và sự phát triển bền vững mà Amata ta ̣o ra:
Với Amata thì việc phát triển giá trị cho các cổ đông phải là giá trị lâu dài, và bền vững, vì Amata là một công ty kinh doanh bất động sản công nghiệp nhưng không chỉ chú tro ̣ng đầ u tư công nghiê ̣p mà cái Amata ta ̣o ra là mô ̣t cu ̣m công nghiê ̣p hiê ̣n đa ̣i mà con người là tâm điể m của sư ̣ phát triể n và đầ u tư, một “thành phố hoàn hảo”ở đó không phải con người lao động làm cho nề n công nghiê ̣p phát triể n mà ở đó nề n công nghiê ̣p đem lại cuộc số ng tố t hơn cho con người. đó là giá tri bề n vững trường tồ n mà công ty muốn hướng đến. ̣ “Thành phố hoàn hảo” trong tương lai, bao gồm cả công viên khoa học, khu công nghệ cao, khu thương mại, sân vận động, khu giải trí, thảm thực vật, khu công nghiệp và khu dân cư với tốc độ tăng trưởng mỗi năm khoảng 100 nhà máy.” Như ông Vikrom Kromadit đã nói rằng “Kế hoạch mở rộng khu công nghiệp Amata có khu đất dự trữ đủ lớn để kinh doanh trong vòng hơn10 năm tới. Không dừng la ̣i ở đó viê ̣c nghiên cứu phát triể n tim ra các khu vực có tiề m năng ̀ công nghiê ̣p luôn đươ ̣c chú tro ̣ng Vikrom Kromadit đã nói “Tôi nhìn chiến lược phát triển kinh doanh của Amata là theo hướng tương lai lâu dài, chứ không dừng lại ở
Nhóm 03 Page 41 • • •

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

kết quả hiện tại. Tôi luôn tự hỏi trong tương lai Amata sẽ phải lớn mạnh đến mức nào mới có thể coi là vững bền, và thực sự là trường tồn như tên gọi “Amata”. Mặc dù tính đến đầu năm 2009, các Khu Công nghiệp Amata tại Thái Lan và Việt Nam đã thu hút hơn 800 nhà máy. Ngoài ra, diện tích đất chưa triển khai tại Thái Lan là 1.600 ha, và tại Việt Nam cũng trên 1.600 ha, đồng thời giá cổ phiếu Amata trên thị trường chứng khoán cũng cao hơn giá cổ phiếu của các công ty phát triển khu công nghiệp khác. Nếu nhìn qua số liệu đó thì có thể cho rằng tương lai của Amata như vậy là tốt, là vững mạnh rồi. Nhưng tôi không nghĩ vậy, vì đối với tôi “ngày mai phải tốt hơn hôm nay”, có như thế mới có thể bảo đảm cho Amata luôn bền vững trước những biến động của kinh tế thế giới và trong nước”đã minh chứng cho hiê ̣u quả kinh doanh của Amata. • Dẫn chứng cho quyết định của mình ông nói thêm “Nhờ đó, các khu công nghiệp của chúng tôi có cơ hội tạo ra tổng giá trị sản phẩm từ các nhà máy của các nhà đầu cả trong và ngoài nước đạt khoảng 1.000 tỷ bạt, chiếm gầ n 10% GDP của cả nước như mục tiêu đã đề ra. Không những thế, chúng tôi còn tạo ra khoảng 300.000 việc làm trong các khu công nghiệp Amata, không kể hàng trăm ngàn người khác sống ngoài hàng rào khu công nghiệp có công ăn việc làm nhờ các công việc gián tiếp như vận chuyển, đóng gói, xây dựng các dịch vụ ăn uống, lưu trú…” đây là mục tiêu cuối cùng của Amata, hướng đến một giá trị bền vững trong tương lai cho tất cả các giới hữu quan, không chỉ riêng với cổ đông của công ty mà còn là với tất cả lao động tại các khu công nghiệp của Amata cũng như là với cộng đồng dân cư sinh sống gần các khu công nghiệp đó. “Chính điểm này làm tôi phải suy nghĩ, vì tôi không muốn doanh nghiệp của mình cũng giống như các công ty bất động sản xây dựng các khu căn hộ, sau khi bán xong các căn hộ là kết thúc dự án không có nguồn thu nhập tiếp tục, còn dự án “Amata” xây dựng nên những “thành phố hoàn hảo” mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn thế. Mô hình quản lý các thành phố khu công nghiệp này về cơ bản cũng giống như mô hình quản lý các thành phố lớn, nghĩa là chúng tự phát triển mà không hoàn toàn phụ thuộc vào “nhà quản lý”, nhưng chúng phải gắn liền với “hệ thống” đã có. Nếu muốn “Amata” phát triển bền vững, tôi cần có chiến lược và kế hoạch phát triển như một hệ thống, tất cả mọi cái đều liên quan đến nhau, tất cả hệ thống này sẽ thống nhất cùng nhau để tạo nên một “thành phố hoàn hảo” bên trong các khu công nghiệp. ² Đố i đãi với các cổ đông như thành viên thân thuộc trong đa ̣i gia đinh lớn ̀ cùng nhau phát triển. Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, một cổ đông sáng lập ra Amata. Tôi(Vikrom Kromadit )đã hứa danh dự với ông Narong Srisaan, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan rằng trong vòng 10 năm đầu sẽ không có ngân hàng nào khác đặt chi nhánh trong Khu Công nghiệp Amata Nakorn, và tôi đã thực hiện đúng lời hứa mặc dù sau đó Ngân hàng Bangkok, một đối tác lớn và rất quan trọng của Amata sau này cũng yêu cầu mở chi nhánh trong Khu Công nghiệp Amata Nakorn nhưng tôi nhấ t quyế t từ chố i và chỉ tạo mố i quan hê ̣ làm ăn sau khi đã thực hiê ̣n xong lời hứa của mình” mă ̣c dù chỉ là mô ̣t lời hứa và viê ̣c từ chố i các đố i tác khác có thể gây thiê ̣t ha ̣i lớn cho tâ ̣p đoàn nhưng đố i với Vikrom Kromadit viêc xây ̣

Nhóm 03

Page 42

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dựng chữ tín trong làm ăn là điề u tố i quan tro ̣ng. Giờ đây khi nhắ c đế n uy tín làm ăn của Vikrom Kromadit thì ho ̣ xem đó như là uy tin của Amata. ́ II.3.4. Truyền thông giá trị cho cổ đông: Quá trinh truyề n thông là quá trinh mà giá tri của công ty đươ ̣c truyề n ̣ ̀ ̀ đa ̣t đế n với các giới hữu quan. Cách làm marketing của Amata dành cho cổ đông cũng rấ t khác biê ̣t, giá tri của Amata đươ ̣c truyề n đa ̣t đế n các cổ đông không bằ ng ̣ những mẫu quảng cáo hay những bài viế t có chủ ý mu ̣c đích. Mà các cổ đông của tâ ̣p đoàn luôn xem xét các thông tin hiê ̣n hữu trên báo cáo tài chinh, kế t quả kinh doanh ́ hoă ̣c thông qua các mố i quan hê ̣ khác mà danh tiế ng công ty đế n đươ ̣c với đa ̣i đa số cổ đông của công ty. Các cổ đông nước ngoài khi đầ u tư vào Amata thì không xem tro ̣ng những thông tin bên ngoài mà cái ho ̣ muố n là công ty đang làm cái gi? Hiê ̣u ̀ quả ra sao? Ho ̣ tim kiế m các thông tin thông qua các đố i tác, các cổ đông khác và ̀ thực tế để có cái nhin chinh xác cho các quyế t đinh đầ u tư của minh. Sự công bằng ̣ ̀ ́ ̀ và minh bạch là điều mà các cổ đông mong muốn, chính vì vậy Amata luôn muốn hướng đến và để có thể làm cho các cổ đông hiểu được rằng công ty đã minh bạch như thế nào. Vikrom Kromadit là người sáng lập ra Amata nhưng ông không nắm giữ mọi quyền lực trong công ty, ông cũng không muố n công sức cả mô ̣t đời của ông chỉ để cho dòng ho ̣ nhà Kromadit ông luôn hướng đến một Amata đa quyền, trong đó quyền lực không tập trung vào bất cứ ai để tạo lòng tin cho các cổ đông của mình mà chứng minh rõ ràng nhất đó chính là việc ông không các thành viên trong gia đình của ông không tham gia vào trong công việc của công ty, trừ người em trai của ông theo ông từ khi ông thành lập công ty, ông đã từng nói khi mới thành lâ ̣p khu công nghiê ̣p đầ u tiên có người hỏi tại sao người của gia đình Kromadit phải là “hai người” mà không phải 3, 4 hay 5 người? Câu trả lời là công ty Amata hiện chỉ có hơn 80 nhân viên, chia làm hai mảng chính là xây dựng khu công nghiệp và phát triển dự án mới, do đó Kromadit có hai người là đủ. Theo tỷ lệ cổ phần, gia đình Kromadit hiện nắm giữ 30%, là cổ đông lớn nhất nên có trách nhiệm lớn đối với tương lai phát triển của công ty.” ² Đây là thông điệp rõ ràng nhất, là cách thể hiện rõ ràng nhất rằng tất cả các cổ đông trong công ty đều có quyền hành như nhau đối với sứ mệnh xây dựng và phát triển công ty, chứ đây không phải nhiệm vụ của riêng ai, và không ai có quyền thâu tóm quyền hành trong công ty. Tấ t cả cùng vì mô ̣t mu ̣c đich chung là su ̣ phát triể n thinh vươ ̣ng của Amata. ̣ ̀ II.4. PHÂN TÍ CH CỘNG ĐÔNG: II.4.1. Các bộ phận của cộng đồng Amata


Nhóm 03

Page 43

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.4.1.1. Chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường Bất kỳ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng đều phải chịu sự tác động của hệ thống pháp luật, pháp lý ràng buộc của một quốc gia cụ thể hay là của khu vực cũng như các tổ chức bảo vệ môi trường trên thế giới. Hệ thống pháp luật của một quốc gia đó chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ của công ty với các cộng đồng cũng như với chính phủ, đó là các khoản thuế phải nộp, các quy định về luật kinh doanh, luật lao động, luật bảo vệ môi trường…. Bên cạnh đó chính là quy định, sức ép của các tổ chức bảo vệ môi trường, đây là các tổ chức được thành lập với mục đích ràng buộc các doanh nghiệp phải tham gia bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình, với Amata thì việc bảo vệ môi trường là một vấn đề bắt buộc vì Amata là đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của các khu công nghiệp chính mình. Giá trị mà chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường mong muốn: • Công nghiê ̣p là ngành “đầ u tàu” trong mỗi nề n kinh tế . Sự ưu tiên phát triể n công nghiê ̣p luôn là đinh hướng phát triể n của các quố c gia trên thế giới đă ̣c ̣ biê ̣t là các nước kém phát triể n nhưng có nhiề u điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i để phát triể n công nghiê ̣p sự đầ u tư nước từ nước ngoài mang la ̣i cho nước sở ta ̣i nhiề u lời ich về nguồ n ́ vố n, công nghê ̣, viê ̣c làm, “diu dắ t” nề n kinh tế cho quố c gia sỡ ta ̣i. Đó là những giá ̀ tri mà các quố c gia này cầ n để phát triể n nề n công nghiê ̣p của mình. Và nó nằ m trong ̣ đinh hướng phát triể n của ho ̣. ̣ • Giá trị mà các chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường mong muốn nhận được từ doanh nghiệp đó chính là việc doanh nghiệp có thể thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như là các ràng buộc của các tổ chức. • Bên cạnh đó chính phủ cũng mong muốn công ty có thể đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước bằng cách thu hút thêm các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp của mình, từ đó phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội như công ăn việc làm cho nhân dân lao động tại khu vực, cũng như phát triển các chương trình phát triển xã hội. II.4.1.2. Cộng đồng dân cư: • Cộng đồng dân cư chính là bộ phận quan trọng tại các khu công nghiệp của Amata, việc phát triển các khu công nghiệp của Amata ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng dân cư tại các khu vực này, và trách nhiệm của Amata đó chính là việc có thể giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực này, cung cấ p dich vu ̣ cho cô ̣ng ̣ đồ ng, phát triể n vì lơ ̣i ích chung của cả cô ̣ng đồ ng không vì mu ̣c tiêu lơ ̣i nhuâ ̣n mà bấ t chấ p tấ t cả đóng góp vào việc phát triển bền vững quê hương của họ. • Giá trị mà cộng đồng dân cư mong muốn đó chính là Amata có thể góp phần thu hút các nhà đầ u tư đầu tư vào khu công nghiệp để có thể phát triển quê hương của họ. Bên cạnh đó họ cũng hi vọng công ty có thể góp phần giải quyết công ăn việc làm cho họ tại khu công nghiệp, bởi vì phần lớn họ là nông dân, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc và đất nông nghiệp chính vì thế khi bị mất đất thì họ sẽ chẳng biết làm gì, và họ hi vọng công ty có thể góp phần đào tạo nguồn nhân lực, giúp họ có
Nhóm 03 Page 44

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

việc làm trong khu công nghiệp trên quê hương của họ. Một giá trị khác mà họ mong muốn đó chính là công ty phải đảm bảo môi trường, trước thực trạng các khu công nghiệp đang gây ra một sự ô nhiễm nặng nề cho các cộng đồng dân cư xung quanh nó thì đây là một yêu cầu chính đáng. Việc xử lý các chất thải rắn, lỏng khí trước khi thải ra môi trường là nhiệm vụ hàng đầu của chủ công nghiệp, điều này quyết định sự phát triển bền vững hay không của doanh nghiệp trong tương lai. II.4.2. Giá trị mà Amata mang đến cho cộng đồng:

• Số lượng thuế đóng góp vào GDP Thái Lan khá cao:
Amata là một công ty có mức đóng thuế hiệu quả nhất trong các doanh nghiệp tại Thái Lan “Nếu so sánh với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả Thái Lan năm 2007 là 8.200 tỷ bạt thì Amata với dân số chỉ bằng 0,3% dân số cả nước đã tạo ra 7% GDP. (Đây là con số nói lên tính hiệu quả rất cao của Amata. 5 năm nữa, nếu mỗi năm có thêm ít nhất 100 nhà máy được thành lập tại Amata) như năm 2008, chúng tôi sẽ có tổng cộng 1.000 nhà máy, đến lúc đó dân số của Amata sẽ là 300.000 người và tôi ước mơ khi đó tổng GDP của Amata sẽ là 1.000 tỷ bạt, chiếm 10% GDP của cả Thái Lan”, ² Giá tri mà Amata cung cấ p cho cô ̣ng đồ ng chinh là việc xây dựng các ̣ ́ khu công nghiệp với chấ t lươ ̣ng và quy mô tốt để có thể thu hút nhà đầu tư đến với khu công nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2009, tại các khu công nghiệp Amata, đã có những con người thuộc 30 quốc tịch khác nhau trên thế giới đến đây để cùng nhau sinh sống và làm việc trong gần 700 nhà máy trên tổng diện tích gần 5.000 ha. Họ cùng nhau sản xuất ra hầu hết các sản phẩm, trang thiết bị, hàng tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày với giá trị gần 700 tỷ bạt/ năm. Hiện nay, tại Amata hàng ngày có gần 200.000 người đến làm việc, cả toàn thời gian và bán thời gian.

• Bảo vệ môi trường:
Luôn là nhiệm vụ, với Amata thì việc bảo vệ môi trường là một vấn đề bắt buộc vì Amata là đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của các khu công nghiệp chính mình. Với mục tiêu đầu tiên là chú trọng đến vấn đề phát triể n bề n vững môi trường luôn là nhân tố đươ ̣c Amata quan tâm đầ u tư. Hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhấ t với các công nghê ̣ xử lý nước thải hiê ̣n đa ̣i nhấ t hiê ̣n nay (SBR; bùn hoạt tính) đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp cũng như là tiêu chuẩn của các tổ chức bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường luôn là thông điệp rộng rãi trong công ty. • Mỗi năm, một chính sách môi trường được giao cho tất cả các nhân viên, nhà cung cấp và nhà thầu. Nó làm rõ trọng tâm của công ty liên quan đến thực hành môi trường tốt tại các điểm sau đây: • Thực hiện nghiêm ngặt của pháp luật và quy định môi trường • Nhấn mạnh về phòng, chống của vấn đề hơn là giải quyết vấn đề • Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên
Nhóm 03 Page 45

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Bảo trì nhà máy xử lý chất thải và các hệ thống để đạt được hiệu quả tối

đa. "Xanh và sạch" luôn là mục tiêu trong tâm và thái độ giữa các thành viên đội ngũ nhân viên. • "Con đường hiệu quả hơn-Tìm kiếm" cho giao thông để đảm bảo an toàn hơn ² Không những tiến hành truyền thông thông điệp bảo vệ môi trường trong công ty, Amata cũng thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường cộng đồng, tiến hành làm sạch môi trường sống tại các khu vực ô nhiễm, tham gia các khóa huấn luyện cho người dân về việc tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt. Ngày nay việc bảo vệ môi trường càng trở nên hết sức cấp bách. Với tinh thần đó Amata càng chú trọng phát triển các đô thị công nghiệp hoàn hảo trở thành những “cộng đồng thông minh”, bằng cách thu hút các ngành công nghiệp sạch và công nghệ cao, đồng thời chú trọng tối đa đến các phương thức tiết kiệm tài nguyên (điện, nước, nhiên liệu, năng lượng…). Tóm lại, nhiệm vụ cao cả của Amata là luôn cân bằng việc phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.


Quỹ từ thiện Amata (Amata Foundation): Đây là quỹ từ thiện do chủ tịch của tập đoàn ông Vikrom Kromadit thành lập, đây là quỹ từ thiện trợ giúp cho người nghèo tại các tỉnh nghèo nhất của Thái Lan, quỹ được điều hành bằng nguồn quỹ của Vikrom Kromadit và sự đóng góp của các nhân viên trong Amata. Vikrom Kromadit đã đóng góp 50 triê ̣u USD tiề n cá nhân để gây dựng quỹ từ thiê ̣n, ông luôn chú tro ̣ng đế n giáo du ̣c bởi vì theo ông nế u con người có kiế n thức ho ̣ sẽ làm đươ ̣c tấ t cả mo ̣i thứ vì thế đầ u tư cho giáo du ̣c sẽ mang la ̣i nhiề u lơ ̣i ich nhấ t cho xã hô ̣i. ́ • Đồng thời, Amata có kế hoạch biến lâu đài Amata thành một nhà hát cho các nghệ sĩ của tất cả các loại hình nghệ thuật trong nước đến biểu diễn, thi thố tài năng. Cũng có thể xem đây là một viện bảo tàng nghệ thuật, một nhà hát với các nghệ sĩ xuất sắc nhất Thái Lan. • Amata muốn tặng đất nước Thái Lan một nơi dành để tiếp nhận, khuyến khích, hỗ trợ tài năng của tất cả các ngành nghệ thuật và các nghệ sĩ có thể tập hợp tại đây để lao động nghệ thuật mà họ không phải bỏ tiền ra đầu tư. Những ai quan tâm đến văn hóa nghệ thuật đều có thể đến đây gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các nghệ sĩ mà họ yêu thích. “Tôi mong có một ngày nào đó, khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan không phải là nhằm đến Pattaya hay Patpong (khu nghỉ mát tỉnh Chonburi và khu hộp đêm tại Bangkok, hai trung tâm ăn chơi trác táng nổi tiếng của Thái Lan - ND), thay vào đó, họ quan tâm tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật Thái Lan nhiều hơn.” Đó là mong muốn của Vikrom Kromadit khi thực hiện kế hoạch này.Nhóm 03

Page 46

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Cung cấp giá trị trên phương diên sáng tao đối vớ i ngành bất đông san ̣ ̣ ̣ ̉ công nghiêp. ̣ • Thành phố hoàn hảo: những vùng quy hoạch công nghiệp trở thành những cộng đồng công nghiệp hiện đại. Chú trọng đến việc xây dựng các khu công nghiệp thành những cộng đồng dân cư, trong đó không chỉ tâ ̣p trung phát triể n công nghiê ̣p mà còn đinh hướng xây dựng cuô ̣c số ng cho những người lao đô ̣ng, đảm bảo ̣ ̉ cho ho ̣ có cuô ̣c số ng tố t. Ơ đây đảm bảo cho người lao đô ̣ng từ nhu cầ u tố i thiể u của viê ̣c ăn ở, sinh hoa ̣t đế n các nhu cầ u cao cấ p như shopping nhà hàng… tấ t cả đề u đươ ̣c đầ u tư phát triể n với mu ̣c tiêu tấ t cả các công cu ̣ hiê ̣n đa ̣i trên thế giới đề u có mă ̣t ở đây. Hình thành cô ̣ng đồ ng những điề u kiê ̣n sinh hoa ̣t tố t nơi con người giao lưu, sinh sống làm viê ̣c cùng nhau. • Việc xây dựng một cộng đồng ngay trong khu công nghiệp là một vấn đề khó khăn, nơi đây không chỉ là nơi mà con người có thể sinh sống mà là nơi con người có thể tạo ra một nên một nền văn hóa chung, một nền văn hóa công nghiệp văn minh, hiện đại, nhưng lại thể hiện tính đa dạng trong văn hóa truyền thống, văn hóa vùng miền. Đây chính là mục tiêu mà Amata muốn hướng đến cho cộng đồng lao động trong khu công nghiệp cũng như là cộng đồng dân cư xung quanh khu công nghiệp. • “Chúng tôi có kế hoạch cho những vùng quy hoạch công nghiệp của Amata sẽ trở nên đầy đủ và trở thành cộng đồng cân bằng, ở đây doanh nghiệp, con người và thiên nhiên, mọi thứ thịnh vượng cùng nhau”. Đây là một phần trong sứ mệnh của của Amata, thịnh vượng ở đây có thể hiểu đó chính là việc đáp ứng cả được nhu cầu hạnh phúc của con người, có thể thỏa mãn nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần của con người. II.4.3. Truyền thông giá trị của công ty đến với cộng đồng: “Tôi cần có nhiều tiền hơn nữa để giúp đỡ những người xứng đáng được xã hội quan tâm, chăm sóc về giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và bảo vệ môi trường. Ngày 26 tháng 12 năm 2008, tại Khu công nghiệp Amata Nakorn, tôi đã tuyên bố trước toàn thể các nhà quản lý Tập đoàn Amata và những người thân trong gia đình Kromadit rằng, toàn bộ tài sản mà tôi có sẽ được hiến tặng cho Quỹ Từ thiện Amata khi tôi về già, không còn sức để làm việc nữa, để Quỹ có điều kiện tiếp”, suốt một đời làm kinh doanh, trở thành một ông chủ từ số tiền 25 xu ban đầu, và cuối cùng lại dành hoàn toàn kết quả lao động của mình cho hoạt động từ thiện của công ty, hướng đến cộng động, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. • Trên tờ Amata time luôn cung cấ p thông tin cho cô ̣ng đồ ng dân cư về các hoa ̣t đô ̣ng của các khu công nghiê ̣p những ảnh hưởng của nó đế n cô ̣ng đồ ng điạ phương và các giấ y phép các quyế t đinh đươ ̣c công bố rô ̣ng rai cho những người ̣ ̃ quan tâm và dân cư xung quanh.


Nhóm 03

Page 47

Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Amata vớ i cộng đồng:


Yếu tố đem lại thành công chính là nền tảng của công ty gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ngay từ buổi sơ khai, khu công nghiệp Amata đã được quy hoạch dựa trên chiến lược phát triển bền vững theo nền tảng trách nhiệm xã hội và đã phát triển theo đúng định hướng “thành phố hoàn hảo”, nghĩa là một đô thị lấy nhân là khu công nghiệp được bao quanh bởi khu phố gồm tất cả các tiện ích cần thiết không chỉ riêng cho cộng đồng sinh sống và làm việc tại đó mà còn cho dân bản địa. • Trải qua nhiều năm phát triển và hoạt động, luôn gắn với nền tảng trách nhiệm xã hội, Amata luôn sát sao việc bảo vệ môi trường. Đó chính là lý do Amata luôn được các cơ quan chính quyền địa phương cũng như các nhà đầu tư hết sức tin tưởng. “Tất cả những gì chúng tôi làm là tạo ra nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc”

TÀI LIÊU THAM KHAO: ̣ ̉ ½ Giáo trinh quản tri chiế n lươ ̣c TS. Lê Thế Giới ̣ ̀ ½ Marketing 3.0: PhilipKotler ½ Website: Amata.com ½ Thu hút FDI từ SME vào khu công nghiệp Bài học thành công ở Châu Á: Nguyễn Thị Xuân Thúy, nghiên cứu viên Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) ½ Giáo trình Marketing kỹ nghệ - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

-The end -

Nhóm 03

Page 48

Similar Documents

Premium Essay

Marketing

...Objectives * Integrate marketing strategies and channels – web, mobile, email, Facebook, POS system – for multiple promotions throughout the year * Utilize existing media to drive traffic to Facebook Fanpage and increase Fanbase through 5 “fan-gated” contests * Capture Fan profile data and build database of e-newsletter and mobile subscribers * Maintain “top of mind” with customers through monthly e-newsletter * Drive traffic to Mavi stores with SMS promo code and track redemption rates About Mavi Jeans™ philosophy is to build a brand around perfect fitting jeans that convey a Mediterranean feeling in terms of fashion and detail. Maviterranean is sexy, intimate, inspirational and breezy. Mavi, which means blue in Turkish, is known for high quality, great fitting and fashion-forward denim.  Mavi's Jeans development from a jeans brand to an international clothing brand has been achieved through a successful marketing strategy that evolved around the "Perfect Fit". The Perfect Fit is not just about fitting the body. It is also about fitting the culture. The connection of Mavi to its customer is more than just lifestyle. It is being a part of their life and the consumers being part of Mavi clothing.  Founded in Istanbul in 1991, Mavi Jeans designs a full collection of jeanswear for young women and men. Mavi sells 7,000,000 pairs of jeans a year and is now sold at over 4600 specialty stores, better department stores and specialty chains stores in 50......

Words: 288 - Pages: 2

Premium Essay

Hunter Business Group

...The Wharton School University of Pennsylvania Marketing 777 MARKETING STRATEGY Professor: George S. Day, Suite 700 JMHH, Telephone: 215 898 8245 Email: dayg@wharton.upenn.edu Administrative Mary Donegan Assistant: Suite 700 JMHH Telephone: 215 898 2104 Email: mdonegan@wharton.upenn.edu Office Hours: By appointment Web Café Address: http://webcafe.wharton.upenn.edu/eRoom/mktg/777c Class Schedule: Monday and Wednesday 9:00am – 10:20am 10:30am – 12:00 noon Introduction This course views marketing as both a general management responsibility and an orientation of an organization. Relatively less attention will be given to the specific activities of the marketing department, sales group, or advertising function in implementing strategic decisions. We will take the viewpoint of the general manager and the senior marketing executive to address the issues of: ➢ Formulating segmentation and focus strategies ➢ Understanding, attracting and keeping valuable customers ➢ Positioning the business to achieve an advantage over competitors ➢ Identifying and exploiting growth opportunities ➢ Allocating resources across businesses and segments ➢ Managing the channels for gaining access to the served markets, and ➢ Aligning the organization to changing market requirements. The course will use a mix of cases, lecture/discussion, outside speakers, and......

Words: 3247 - Pages: 13

Premium Essay

Marketing

...MARKETING STRAGETIES: Successfully marketing an apartment complex requires you to find people who are seeking housing and place your advertisements in front of them at the right time and place. As you consider marketing strategies, list the places your target renters or buyers are likely to go when searching for properties. Be sure that your marketing materials are present in each place. Banners: One of the most effective ways to market an apartment complex is by hanging a simple banner off of the building facing the street; this is particularly useful if your complex is near a major highway. If you are located away from main streets, consider putting up a sign that says "Apartments for Rent" with an arrow indicating the direction. Many people search for apartments by driving around neighborhoods that they like, and a banner or a sign is an easy-to-see advertisement that does not require a large investment. Before using signs, check your area's regulations on their use to avoid incurring fines or other penalties. Craigslist: When searching for a place to live, many people head directly to the Craigslist postings for their city. To post your apartments, simply visit the Craigslist page for your area and click on the "post to classifieds" button. When advertising on the site, avoid placing logos and generic floor plans; often, readers will skip directly over these. Instead, write a basic listing for each available unit and include details about utilities. To increase...

Words: 1759 - Pages: 8

Premium Essay

Business

...1.1 Product 2 1.1.2 Price 3 1.1.3 Promotion 3 1.1.4 Place 3 1.2 Purpose of the report 4 1.3 Brief information of product 4 2. Application of 4P’s of Marketing and iPhone 5 5 2.1 Product 5 2.1.1 Design 5 2.1.2 Features 6 2.1.3 Brand Image 7 2.2 Price 7 2.3 Promotion 9 2.4 Place 12 3. Conclusion 13 References 14 Figure 1 10 Figure 2 11 1. INTRODUCTION Marketing is defined by Dr Philip Kotler as “The science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires.” (Goldblatt 2012, p 238) Therefore, marketing is the process that enlightens the potential customers about how a product or service is capable of delivering the value. This paper aims to analyze the 4P’s of marketing and how they are helpful in devising an effective marketing strategy capable of depicting the significance of the product in the customers’ life. For this purpose, iPhone 5 has been selected as the product for analysis. 1.1 Background of 4P’s principal 4P’s stands for four basic elements involved in the marketing of a commodity. These elements include Product, Price, Promotion and Place. This classification was first proposed by E. Jerome McCarthy in 1960s and ever since it has become an important part of the marketing strategies of organizations around the world (Middleton 2012). The four P’s represent four controllable factors which can be manipulated by the management of a......

Words: 332 - Pages: 2

Premium Essay

Flower Production

...PROFITABILITY OF FLOWER PRODUCTION AND MARKETING This study examines the production and profitability of some selected flowers in comparison with their competing crops. Identified some problems of flower marketing which are, * Unavailability of sufficient flowers according to demand at right time * Lack of adequate and suitable transportation system. Measures to overcome these problems, * Establishment of mode storage facilities, * Improvement of cultivation practices of flower for the whole year * Arrangement of contract marketing. The flower traders face various problems: * Institutional credit should be made available to the intermediaries on easyterms and at a lower rate of interest. * Marketing loss should be reduced by improving storage, handling andprocessing facilities. Government should arrange training for flowers traderson post harvesting handling and storage of flowers on scientific basis. * Market facilities, such as tin shed, drainage, etc. should beimproved Based on the findings of the study, some recommendations for facilitating flower production and developing an improved marketing system in Bangladesh may be feasible if government and non- government agencies should take a concentrated effort - * to enhance flower production by train-up the flower-farmers, * to provide appropriate production assistance and storage facility, * to provide support farmers in marketing of the produced flowers, *......

Words: 874 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...ASSIGNMENT QUESTION Marketing Plan: Your company has just developed a new sports drink that is in a container which will keep it cool for up to 6 hours.  Write a 3 page paper discussing how you would market the product.  Running Head: COOL CONTAINERS MARKETING PLAN 1 Cool-Containers Marketing Plan COOL-CONTAINERS MARKETING PLAN 2 Abstract Cool-Containers, a successful company has recently developed a new and improved sports drink. This sports drink comes in a newly designed container that keeps it cold for a maximum of 6 hours. As a way to introduce the product into the market, the company chose the flavor strawberry for this drink and the product name, “Strawberry Sports Juice Drink”. This flavor was picked because of a previous research study that was conducted on flavors most in demand by consumers. The creation of our new design for a container was due to the outcome of a research study in marketing that significantly showed the actual need to keep drinks cool. To keep the position of the drinks we sell and continue to be proactive to how our competitors react, the company will seek to apply a marketing strategy plan that is based on innovation, target audience, differentiation, strategic partnerships, outsourcing, advertising and pricing. This marketing strategy will......

Words: 1564 - Pages: 7

Premium Essay

Business Summary

...[pic] I. Table of Contents I. Table of Contents……………………………………………………....02 II. Executive Summary…………………………………………………....03 III. Management Resume...........……………………………………….05 IV. Company Fact Sheet………………………………………………......06 V. Smack Energy Bar Ingredient list.............………………........07 VI. Smack Energy Bar Nutrition information...........................08 VII. Marketing Plan.......................…………………………….………..09 VIII. Retail Outlet Commitments………………………….............…….12 IX. Promissory Note ………………………………………………….……...14 Executive summary 3WAY Enterprises is a marketing and branding firm registered in the state of Maryland with operations in the state of Virginia and Washington DC. 3WAY Enterprises was founded by three friends who saw a window of opportunity, in bringing together two All-American phenomena: sports figures and energy bars. 3WAY Enterprises will produce, market, and distribute uniquely- branded products in partnership with sports and entertainment personalities. Each of our well-known partners will work with 3WAY Enterprises to develop a product that complements the personality’s style and appeals to their audience and fan base. Tailored originally as a performance food used in conjunction with athletic activity, the energy bar market has grown from its meek market entrance as an energy......

Words: 2998 - Pages: 12

Premium Essay

Consulting

...and Client Communication Strategies MGT/527 In today’s turbulent and uncertain economy, the functioning area of business that many clients will be looking at is marketing strategy. This function is most effective when you combine marketing strategy with a successful marketing campaign. A successful plan will allow the business to reach the maximum amount of consumers, which if done correctly will increase the customer base dramatically. Marketing strategies for developing an effective client and consultant relationship The most effective marketing plan will combine product strategy, price marketing strategy and communication marketing together. If executed efficiently, it will result in a customer base that will accommodate many levels of income and various economic situations all of which will find something pleasing about the same products. As a marketing consultant for say a restaurant I would present the client with a detailed strategy in preparation for establishing an effective client, consultant relationship. The presentation would begin with a production strategy which will enunciate the soundness of the business’s products, with emphasis on any specialty the restaurant has to offer. This strategy will illustrate how to get the restaurant in the minds of the consumer, which in turn will generate loyal customers who will keep returning again and again. Next I would present a price marketing strategy. This strategy is useful in keeping your...

Words: 628 - Pages: 3

Premium Essay

Pop Culture

...“Pop” Culture “If there are 12 million people with our stuff, let’s have them be 12 million 18 year olds.” Says Dave Burwick vice president of marketing for Pepsi-Cola(Hey Kids Buy This pg. 98), and why not, child spending has risen from $122 billion to $172 billion in the past 5 years(familyed.org). In a time when advertising agencies are trying to get the most for their buck, and who isn’t, the smartest thing to do is target the ever growing population of children. In today’s society children’s average weekly allowance is just $5(Children and Money pg. 1), amounting over $260 a year, if you multiply this number by the number of children in the US today, it is outrageous, close to $5 billion. Seeing as children only save about half a billion dollars a year(Children and Money pg. 1), that’s a lot of money being spent on clothes, video games, toys, soda and candy. The funny thing is, marketers that had long ignored children, now systematically pursue them. Today, as well as clothing and toys, it’s also computers, airlines, hotels and banks(Hey Kids Buy This pg. 97). Pepsi, being one of the major soft drink companies in the United States today, has the right idea. By using a different pop icon, such as Brittany Spears, Christina Agulara Johansson 2 and Beyonce Knowles in each new advertisement, they are guaranteed to have the attention of the......

Words: 739 - Pages: 3

Premium Essay

Service Encounter

...5. My Service Encounter Essay Reflections Through the course of my service encounter essay, I feel that I have learnt many new things about services marketing and have improved a variety of my personal skills as well as developing many new skills. This essay has really made me more aware of the amount of interactions that I have with services on a daily basis and the role that they play within my life. Also, the fact that services, on their own, account for more than 70% of our nations GDP really outlines the importance that there is on developing effective marketing strategies. 5.1 One of the most important factors that I can take from this essay is the importance of building relationships between the customer and the firm through marking techniques. One of the main reasons for failure within services firms is the fact that they concentrate far too much on initially attracting customers and not enough emphasis on customer retention. When I enter the business world I will ensure that I pay huge attention toward building relationships with my customers and this will enable me to sustain constant growth of sales through an extensive customer base. I have also been able to understand the importance of the service environment toward the perceptions of the customers. I think that in the future I will pay much more attention to the environment that I am being given a service within and the effect that various emotional cues and aspects have on me as a customer so that I can......

Words: 877 - Pages: 4

Premium Essay

Global Ethical Position of Bp

...(BP, 2010). Their ‘beyond petroleum’ tagline featured BP as a company that was concerned with the environment and its corporate social responsibility (CSR). BP’s Director of Business ethics outlined their commitment to ‘being ethical’, which included respect for human rights, avoiding harm to people and the environment , avoiding conflicts of loyalty and interest. (Broome 2003). However, as a result of the oil spill in the Gulf of Mexico in 2010, BP’s ethics policy have been placed under extreme scrutiny, exposing them as a company whose marketing strategies is misaligned to their actions. This article looks at BP’s global ethical position with regards to their exploration in the gulf oilfields. It takes a further look at the implication that it caused to their branding and marketing strategies and suggests what marketing strategies they should adopt in order to move forward and regain sustainable competitive advantage. One of BP’s strategies is to create value for shareholders by producing energy in a way that is affordable and doesn’t damage the environment. (BP, 1999-2010). This was evidenced in their acquisition and investing in Solarex (after merging with Amoco) in 1999 which made them the largest producer of solar panels then (BP 1999). This positioned BP as being a global leader who was really concerned about renewable energy and cleaner petroleum. From all...

Words: 2377 - Pages: 10

Premium Essay

Marketing

...Marketing Research Paper Kudler Fine Foods is an upscale fine food establishment on June 18 1998 and is based out of the San Diego area. Kudler has 3 establishments in Southern California that specialize in domestic and foreign foods. Each location has it is own bakery and pastry products, fresh produce, fresh meat and seafood, condiments and packaged foods, and cheeses. Kudler specializes in plenty of foreign foods and wines which makes marketing research vital to the growth and expansion of the organization. After reviewing the website I believe it is very important for Kudler to do research on its customer base. The bakery in Kudler has a European style, over 350 fresh fruits from around the world, Asian specialty produce department, herbs and spice from all over the world, 250 varieties of cheeses from 21 countries and a large collection of domestic and imported wines and spirits. With such a large variety of products from around the world it is going to attract a lot of different customers from around California as well as the world. Kudler’s market strategy should concentrate on all of the different ethnic groups it is going to be catering too. The website is only published in English which may turn customers away who only speak and understand another language. If the marketing team at Kudler took the time to conduct a survey and try and find out how many different ethnic groups shop at their establishment they may be able to reach out to these customers......

Words: 644 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing

...2/28/2011 Creating a  Marketing  Marketing Plan Basic Layout Executive Summary External Analysis Internal Analysis l l SWOT Objectives Marketing Strategy Marketing Strategy Marketing Plan (4P’s) Budget & Controls 1 2/28/2011 Executive Summary Brief summary of the main conclusions, objectives, strategy, l i bj ti t t implementation and required budget. Executive Summary External Analysis Internal Analysis l l SWOT Intended for management to find The plan’s major points quickly. Objectives Marketing Strategy Marketing Strategy Followed by a table of contents Marketing Plan (4P’s) Budget & Controls External Analysis • Customer Analysis – (Major) segments – Customer needs – b h i behaviour Executive Summary External Analysis Internal Analysis l l SWOT Objectives Marketing Strategy Marketing Strategy Marketing Plan (4P’s) Budget & Controls • Competitor Analysis – Strategy – Market position – 4 P’s • Market Analysis – Define market – Size growth trends Size, growth, trends • Macro environment – Demographic, technological, economic, cultural, legal Opportunities & Threats 2 2/28/2011 Internal Analysis Current situation in Company X Executive Summary External Analysis Internal Analysis l l SWOT Objectives Marketing Strategy Marketing Strategy Marketing Plan (4P’s) Budget & Controls Past & current strategies • Past & current strategies • Four P’s – – – – Current products Prices Advertising/promotions......

Words: 593 - Pages: 3

Premium Essay

Plannn

...Join now! Login Support Term Papers and Free Essays Browse Essays Business / Bmw Marketing Strategy Bmw Marketing Strategy This essay Bmw Marketing Strategy is available for you on Essays24.com! Search Term Papers, College Essay Examples and Free Essays on Essays24.com - full papers database. Autor: anton 06 January 2011 Tags: Marketing, Strategy Words: 867 | Pages: 4 Views: 1057 Printable Version Essay: Bmw Marketing Strategy Read Full Essay Join Now! For the purpose of this assignment, I will choose BMW, the luxury automobile maker that has established a mark for itself in the luxury car segment with its high performance cars. BMW is a powerful brand that is truly experienced by car lovers all over the world as a symbol of performance, power and luxury, all combined into its power packed machines that are treat to watch, drive and possess. That's why, it is truly known as the "Ultimate driving Machine". BMW has been able to live on to its brand's promise due to three major factors: consistency, patience and a simple, upbeat message. It has been beating the drum for the last many years that BMW offers customers the ultimate driving machine. BMW is very, very consistent in providing the product line that echoes what the brand is all about. It's high quality and products with superior engineering quality and performance has overshadowed other manufacturers in its category. BMW has never compromised on its product quality and engineering......

Words: 1052 - Pages: 5

Premium Essay

Telecomm Products Marketing Plan

...Mission Our mission is to be the provider of high value, high quality, convergent OSS solutions to telecom operators worldwide. These scalable solutions will have unparalleled support to ensure flexibility and to meet and exceed customer expectations. Target Markets OSS Telecom Technology has projected two primary products in its forecast: 1. Post-paid CCB systems The total available market for CCB systems worldwide is projected to be $6.9 billion per year in 2004. The measurement of total available market is the compilation of the number of telecom operators that will replace their billing system and the number of new billing systems coming online each year. Fifty percent of all billing systems are replaced on average every four years. With over 3,500 Tier 2 and Tier 3 telephone operators currently in operation, and a projected 1,500 new Tier 2 and Tier 3 operators coming online over five years, this means that over 4,300 billing systems will be needed in the next five years. The post-paid CCB systems will be sold to the number of Tier 2 and Tier 3 operators listed above, specifically, new operators and those that are choosing to replace their current system. Prepaid IN systems have a much broader market opportunity given the small penetration of Prepaid IN in Tier 2 and 3 providers. Operators in developing countries project that over 50% of all calls will eventually be prepaid, while developed countries may reach 35%. This growth, coupled with the fact Prepaid IN is......

Words: 2628 - Pages: 11