Free Essay

Marketing

In: Business and Management

Submitted By MatJulia
Words 1626
Pages 7
Les 1: Wat is strategisch mangement?

Wat is strategie?
Het begrip strategie wordt vaak in veel verschillende betekenissen gebruikt.
Over het algemeen wordt strategie geassocieerd met de manier waarop geprobeerd wordt om een doel te bereiken.

Kijk naar de context waarin het woord ‘strategisch’ vaak gebruikt wordt :
-Spelen: schaken, kaarten, poker, monopoly...
-Sporten : voetbal (welke speler zet je in?), tennis, wielrennen...
-Militair : wat was de strategie van Napoleon, Hitler of de geallieerden? Een manier om hun doel trachten te bereiken, nl. de overwinning
--> deze voorbeelden verwijzen alle naar het realiseren van doelen

Definitie
”Het bepalen van de doelen van een onderneming en het geheel van samenhangende keuzen met betrekking tot de inzet van middelen en deelactiviteiten om die doelen te realiseren.”
Hoe je een doel kan bereiken… in functie van beperkte middelen. * Strategie gaat dus over “wat” en “hoe”. * Wat willen we bereiken? * Hoe zullen we dit bereiken?
-Financiële doelstellingen zijn zeer belangrijk
-winst en/of groei
-groei: als het markt het toelaat
-Ondernemingstrategie houdt meer in dan enkel marketingstrategie het is breder
Onderscheid met tactiek en techniek
Het Amerikaanse leger onderscheidt naast strategie, ook tactiek en techniek.
Tactieken en operationele technieken zijn een onderdeel van de (algemene) strategie.
Het strategisch plan: bepaalt hoe het ondernemingsdoel op lange termijn kan bereikt worden (3 tot 5 jaar)
Het tactisch plan: is op korte termijn gericht (1j) en vertelt hoe divisies bepaalde deelobjectieven kunnen bereiken.
Het operationeel plan:
Bevat concrete aanduidingen van taken en technieken met het oog op een zo groot mogelijke efficiëntie.

Tracht zelf de strategie van een organisatie die je kent, in enkele zinnen te beschrijven. Welke tactieken en technieken gebruiken ze?
Tracht een zo eenvoudig mogelijk voorbeeld te vinden.
Bijvoorbeeld : onze voetbalploeg wilt eerste van onze divisie worden om zo te mogen overgaan naar 2e klasse.
De meest tactische zet was de overname van een zeer getalenteerde jonge speler.
Op het veld wordt de 1-2 techniek systematisch ingezet
Onderscheid met managementtools
Je mag strategie ook niet verwarren met managementtools ter verbetering van de operationele effectiviteit.
Michael Porter benadrukt dat strategie niet verward moet worden met operationele effectiviteit.
Er zijn verschillende managementtools die de operationele effectiviteit kunnen verbeteren; dit zijn op zichzelfstaande technieken en veranderingen zoals benchmarking, zero based budgetting, outsourcing, total quality management enz.
De managementfocus op één van deze technieken plaatsen, kan een strategische beslissing zijn, maar de uitwerking ervan hoort eerder thuis bij de implementatie (uitvoering) van de strategie.)
Door je te beperken tot één managementtechniek, zelfs al is dit het laatste nieuwe inzicht van een bekende managementgoeroe, bega je de ‘pars pro toto’-fout: je neemt een deel voor het geheel.
Strategie houdt zich bezig met de onderneming als geheel, als systeem van waardecreatie.
Uit welke bouwtenen bestaat een strategisch ondernemingsplan?
In begin moet weten hoe je het gaat meten.
Schematisch wordt een strategisch plan als volgt uitgewerkt.
Je werkt in vier fases, of aan vier bouwstenen :
1. OMGEVINGSANALYSE :
-environmental scanning’ of omgevingsscan genoemd,
Bedoelt men hier dat je eerst in de externe omgeving onderzoekt wat het succes (of het falen) van je organisatie beïnvloedt.
-Hoe komt het dat een markt groeit of krimpt?
-Wat motiveert klanten om voor een bepaalde product- marktcombinatie te kiezen?
-Welke economische, politieke of technologische factoren spelen een rol?
-Met welke concurrenten moet ik rekening houden?

Je voert dan een interne analyse van je bedrijf: wat zijn onze sterkten en zwakten?
Hoe zit onze organisatiestructuur in mekaar, over welke bedrijfsmiddelen of competenties beschikken we?
2. STRATEGIE ONTWIKKELING (FORMULERING) :>
-Scholes (Exploring Strategy, 2011) spreekt van ‘strategic choices’ nl. hoe kom je tot een keuze ivm waar je de volgende jaren naartoe moet?
Je hebt de analyse achter de rug, nu moet je de lange- termijn ‘wat en hoe’ keuze maken.
Verschillende modellen kunnen je daarbij helpen of tenminste tot inspiratie dienen, zoals de ‘generic strategies’ van Porter,
-het BCG-model,
-de GE McKinsey matrix,
-het positioneringsmodel, en andere.
3. STRATEGISCHE PLANNING (IMPLEMENTATIE) :
Dit noemt Scholes ‘strategy in action’ met de nadruk op de plannen en processen die de strategische keuzes tot uitvoering moeten brengen.
-Hoe ga je je organiseren om ‘er’ te geraken?
Een volledige cursus ‘management en organisatie’ is hier op zijn plaats.
-Maar ook het marketingplan (de marketing-mix), de financiële planning, het ‘enterprise resource plan’,
-het HR-plan, kortom alle ‘plannen’ van het management om de strategie uit te voeren.
De managementtechnieken ter verbetering van de operationele effectiviteit, zoals hierboven geciteerd, uiteraard ook.
4. EVALUATIE en CONTROLE van de strategie :
In feite is dit geen aparte fase. Het gaat om het continu meten en monitoren of je op de juiste weg bent.
Om een goede analyse uit tevoeren (fase 1) , om de strategie te formuleren (fase 2), of om uitvoerbare plannen te maken (fase 3) moet je weten hoe je de realisatie ervan zal meten
Deze meting zal aanleiding geven tot het constant bijsturen van de strategie en de strategische plannen.
Dit thema verdient extra aandacht, maar mag niet uitgesteld worden tot het einde van de strategische oefening.
ONTHOU DEZE FASEN ALS EEN REISPLANNING
Deze fasen kan je makkelijkst onthouden door ze te vergelijken met de planning en uitvoering van een vakantiereis. Welke vragen stel je je daarbij?
Bekijk hier een aantal vragen, plaats ze in de juiste volgorde en vergelijk ze met de fasen van een strategische ‘trip’. Wat willen we eigenlijk?
Waar staan we ? nu? Bv financiën
Waar zouden we heen moeten ? beperkingen
Waar kunnen we heen? Keuze maken
Waar gaan we heen?
Hoe gaan we er geraken ? Met…
Zijn we op de goede weg? Evaluatie & controle -bijsturen
De vraag naar het doel van de organisatie staat centraal.
In dat verband heeft Elyjahu M. Goldratt er terecht op gewezen dat wanneer de focus niet meer op het einddoel gericht is, maar op ‘lokale optima’ (lees: operationele efficiëntie), de onderneming als geheel er niet altijd beter van wordt. (Lees ‘Het Doel’, E.M. Goldratt, 2004). Wat is nu het doel van een onderneming? Stel jezelf deze vraag. Denk aan een bepaalde onderneming. Wat is haar doel?
Basisdoel? Blijven bestaan!
En dan nogmaals: wat is het eind-doel?
Je zal uiteindelijk komen tot een financieel begrip als ‘winst’ of ‘groei’, van de omzet, of beter, van het eigen vermogen.
Dat is alleszins het standpunt van de aandeelhouders.
Vanuit het oogpunt van de onderneming zelf zou je dit begrip nog verder kunnen uitdiepen door je af te vragen: waarvoor dient deze winst, of de groei?
Er zijn nl. meer mensen die belang hebben bij groei of winst dan alleen de aandeelhouders.
Ook de werknemers hebben er belang bij dat de onderneming welvarend is, al was het maar omwille van haar continuïteit, die jobs garandeert.
En de leveranciers hebben er belang bij dat het hun klanten goed gaat.
En de overheid? Die kan meer belastingen innen van een succesvol bedrijf, en heeft met minder werkloosheid te kampen.
Uiteindelijk kiezen we voor het begrip waarde als einddoel van elke onderneming.
Waardecreatie voor alle stakeholders: wat betekent dit?
Waardecreatie moet een invulling krijgen vanuit drie verschillende standpunten, of voor drie doelgroepen:
1. Superieure waardecreatie voor afnemers (*); 2. De waarde van continuïteit (en ontwikkeling) voor werknemers en overheid;
3. Financiële waarde voor aandeelhouders.
(*) ‘superieur’ betekent hier : beter dan het aanbod van concurrenten. 'Afnemers’ zijn niet alleen klanten, maar ook potentiële klanten (prospecten) of klanten van de concurrenten.
Dit brengt ons tot de volgende einddefinitie van organisatiestrategie:
De strategie van een organisatie beschrijft waar zij voor staat en hoe zij van plan is waarde te creëren voor haar aandeelhouders, klanten, medewerkers en de maatschappij.
De continuïteitskring als model voor strategisch management

1) Waardecreatie:
1. Voor de klant: wensen van de klanten
2. Voor alle stakeholders 2) Waarde toe-eigening:
In de onderneming zelf 3) Waardedistributie:
Stakeholders
4) Competentie opbouw( interne ontwikkeling)
Moeten wij investeren in opleiding? Moeten wij extra krachten aantrekken? 5) Competentiebenutting
Producten of diensten
*Klantwaarde moet in evenwicht zijn met waardedistributie.
*Beste producten en diensten zul je waarde creëren.
*Waarde toe-eigening heel belangrijk
De strategische driehoek

Klantwaardecreatie als kerndoelstelling van een strategie kan uitgedrukt worden als customer lifetime value (klantlevenswaarde)
-Klanttevredenheid leidt tot een hogere klantretentie. De impact hiervan op de klantwinst op lange termijn, kan je meten a.h.v. het begrip customer lifetime value (CLV)
CVO- Zuid
Groepsstrategie:
onderneming die verschillende bezigheden heeft.
Bv. Unilever/ Holding/Honda: motoren, grasmachines
Corporate strategy= ondernemingsstrategie -Uitbouw en groei van de onderneming.
- Zal beslissen zullen wij in dit of dat investeren.

PMC: Een product- marktcombinatie (product markt combinatie, productmarkt- combinatie of ook wel afgekort tot PMC)
Gaat ervan uit dat er voor één product meerdere markten (afzetgebieden of doelgroepen) bestaan.
Heb je ook nog meerdere producten of diensten, dan leidt dat tot een flinke lijst product- marktcombinaties.
SBU: Om strategische planning gestalte te geven, wordt er in het bedrijfsleven gewerkt met Strategic Business Units (SBU’s).
Zij worden opgezet als een gedecentraliseerd profit center of een onafhankelijk bedrijf binnen een grote organisatie. Gedurende een wel bepaalde periode wordt een groep van medewerkers vanuit verschillende afdelingen bijeen gebracht.
De SBU heeft een eigen missie en richt zich op de product/markt- omgeving in plaats van op de interne werking.
De SBU richt zich tot een duidelijk omschreven doelgroep. Aan het hoofd van een SBU staat best een ervaren, marketing- gerichte manager.
Het spreekt voor zich dat de SBU over eigen middelen beschikt om het strategisch plan uit te werken.

Verschil corporate strategy – competitive strategy

Performantie indicatoren 1) Strategie = hoe een doel bereiken ifv beperkte middelen. 2) Steeds spanning tussen willen, moeten en kunnen 3) Welk doel wil een bedrijf bereiken?
Aandeelhouderswaarde/ ondernemingswaarde 4) Hoe ga je dit meten? beurskoers, EV, winst, groei= financiele maatstaven
-komen altijd te laat!

Superieure afnemerswaarde (klantwaarde)
- klantwaarde meten= voorspellende kracht
- kracht tussen klanttevredenheid en winst
- klantretentie en customer liftime value

Strategisch probleem? Te weinig winst, te kleine marktaandeel.

Similar Documents

Premium Essay

Marketing

...focus inward on the organization’s needs instead of outward (the customer’s needs). • Product is aimed at everyone. • Firms want to profit through maximizing sales volume. • Promotion to achieve goals. 2. Describe some of the characteristics of a firm that would follow a marketing orientation. Marketing orientation is “a philosophy that assumes that a sale does not depend on an aggressive sales force but rather than on a customer’s decision to purchase a product; it is synonymous with the marketing concept.” • Unlike sales orientation, a firm would focus outward on the customers wants and needs. • The goal of a firm is to satisfy customers wants and needs and delivering superior value. • The target is specific groups of people. • Where sales orientation profits by sales volume, marketing orientation firms profit with good feedback from customers or customer satisfaction. • It’s more about marketing and less about selling (less persuasion). • Firms identify what customers want and have businesses give them what they want efficiently. 3. In what ways does McDonald's embody both a marketing and a societal marketing orientation? Do some internet research if necessary. McDonald’s embodies a marketing orientation by targeting specific groups like children, back in the 80s it was senior citizens, and in the 90s, it was “young urban professionals”. McDonald’s change as the market change. Back then, it started with catering to “quality, service, and cleanliness” (QSC)......

Words: 1110 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...oriented philosophy is so important. The phrase market-oriented is used in marketing conversations as an adjective describing a company with a marketing orientation. Market orientation more describes the company's approach to doing business. Market-oriented defines the company itself. If a company is market-oriented, its board and executive leadership believe that the best way to succeed is to prioritize the marketplace above products. This usually goes over well with customers, but the company also must have adequate research and development to provide what the market wants. Hence, a market-oriented organization is one whose actions are consistent with the marketing concept. Difference Between Marketing Orientation & Market Oriented by Neil Kokemuller, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/difference-between-marketing-orientation-market-oriented-14387.html Marketing is a management process and management support for marketing concept is very important element in success. If a company wants to be successful then it is market oriented. Marketing involves identifying the customer requirements and estimate the customer requirements in future. It requires planning which is very important process of marketing. To satisfy the needs the business should provide benefits – offering right marketing at right time at right place. Generally market based companies adopt strategic level marketing that defines the mission and long term objectives of the......

Words: 716 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing

... Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers. Marketing might sometimes be interpreted as the art of selling products, but selling is only a small fraction of marketing. As the term "Marketing" may replace "Advertising" it is the overall strategy and function of promoting a product or service to the customer. From a societal point of view, marketing is the link between a society’s material requirements and its economic patterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long term relationships. The process of communicating the value of a product or service through positioning to customers. Marketing can be looked at as an organizational function and a set of processes for creating, delivering and communicating value to customers, and managing customer relationships in ways that benefit the organization and its shareholders. Marketing is the science of choosing target markets through market analysis and market segmentation, as well as understanding consumer buying behavior and providing superior customer value. There are five competing concepts under which organizations can choose to operate their business; the production concept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept. The four components of holistic marketing are relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, and socially responsive marketing.......

Words: 1759 - Pages: 8

Premium Essay

Marketing

...Assessment: MKC1 Market Environmental Variables Reading: Contemporary Marketing: Chapter 3 Questions: 1. How would you categorize Generation X using the five segments of the marketing environment? A: Competitive Environment B: Political-legal environment C: Economic environment D: Technological environment E: Social-cultural environment 2. Joe and Ryan both have storefronts in the local mall. Joe sells candies and Ryan sells pretzels. Are Joe and Ryan in direct competition with each other? A: Yes B: No Consumer Behavior and Marketing Reading: Contemporary Marketing: Chapter 5 Questions: 1. Rachel and Sarah’s parents always purchased groceries from the local Aldi marketplace. What is this type of behavior an example of? A: Cultural influences B: Social Influences C: Personal factors 2. Maryanne purchases Maxwell House coffee every two weeks from the grocery. What is this type of behavior an example of? A: Routinized Problem Solving B: Limited problem solving C: Extended problem solving 3. Aaron does research on several local colleges before applying to his first three choices. This is an example of: A: High – involvement purchase decision B: Low – involvement purchase decision Marketing Plans Reading: Contemporary Marketing: Chapter 2 + Ch. 2 Appendix Web sites: http://www.jpec.org/handouts/jpec33.pdf http://www.netmba.com/marketing/process/ Questions: 1. Strategies are designed to meet......

Words: 8933 - Pages: 36

Premium Essay

Marketing

...Defining Marketing Paper ShuMikki Stinson MKT/351 Thomas Collins August 26, 2013 Marketing is a tool that can help business owners to prosper with their product. Marketing can be defined as an instrument that is helpful to individuals to promote their goods in their unique way that other people items would not be an eye-catcher. It is vital to know that the key thing for every marketing tool that the individual uses will be used for the proper reasons. By the individual using marketing tools in the proper way, the individual will reach their marketing level in which they wish to be at. There are side effects when it comes to the marketing tools and the techniques which they do not work properly as it was intended too. There are numerous of definitions that relate to the marketing field. According to William D. Perreault, the author of Basic Marketing, the best definition of marketing is the performance of activities that seek to accomplish an organization’s objectives by anticipating customer or client needs and directing a flow of need satisfying goods and services from producer to customer or client. (William D. Perreault, 2011). Marketing is important because it can be a benefit for a business or a hardship. Respectable marketing methods can make a transformation between a concrete upsurges in sales to an impasse circumstances on a quality merchandise. Marketing can be as simple as having a general conversation, which is usually the case in the long run. Marketing......

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...*/introduction Critically evaluates the marketing planning process Discusses impediments to effective implementation of marketing plan Introduction The leading exponents of the marketing planning have been warned of the communications factors, operational, cultural and managerial in which frequently impede the effective implementation of the marketing planning programmers in the past two decades. (Cravens, 1998; Doyle, 1998; Greenley, 1982; Leeflang and de Mortanges, 1996; McDonald, 1992a, b; 1995; Piercy and Morgan, 1994; Jain, 1993; Simkin, 1996a, b; Verhage and Waarts, 1988). There have some specific guidance are offered in the recent years to assist marketing managers overcoming those internal organisational and in pre-empting forces (cf. Cravens, 1998; Dibb et al., 1996; Lings, 1999; Piercy, 1997; 1998; Simkin, 2000). Yet, the recent research has shows barriers to the implementation of programmes and marketing strategies. (Dibb and Simkin, 2001; Simkin, 2000). Another key barrier is indicating impeding the deployment of effective marketing practices used to be the lack in most marketing function or either in organisations. (cf. McDonald, 1992a, b; Piercy and Morgan, 1994). The research are shows this is a no longer to the case with the bulkiness businesses professing to have a marketing department undertaking not only promotion and customer research,but are relate to the Kotleresque textbook approach to marketing management (Dibb and Simkin, 1997;......

Words: 1580 - Pages: 7

Premium Essay

Marketing

...Marketing MKT 421 Marketing According to “American Marketing Association” (2013), “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customer, clients, partners, and society at large.” The American Marketing Society has grown to be the largest marketing associations in the world. The members work, teach, and study in the field of marketing across the globe. Another definition of marketing is according to “About.com Investors” (2013), “Marketing is an activity. Marketing activities and strategies result in making products available that satisfy customers while making profits for the companies that offer those products.” Organizations success lies in marketing and it is the heart of the success. The marketing introduces a product or service to potential customers. An organization can offer the best service or product in the industry but the potential customers would not know about it without marketing. Sales could crash and organizations may close without marketing. For a business to succeed the product or service that is provided needs to be known to the potential buyers. Getting the word out is important part of marketing in any organizational success. Product or service awareness is created by marketing strategies. If marketing is not used the potential customers will never be aware of the organizational offerings and the organization will not have the opportunity to......

Words: 776 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...MARKETING PLAN RESEARCH DEFINITION: A marketing plan is a business document written for the purpose of describing the current market position of a business and its marketing strategy for the period covered by the marketing plan. Marketing plans usually have a life of from one to five years. PURPOSE: The purpose of creating a marketing plan is to clearly show what steps will be undertaken to achieve the business' marketing objectives. CONTENT OF MARKETING: A marketing plan for a small business typically includes Small Business Administration Description of competitors, including the level of demand for the product or service and the strengths and weaknesses of competitors. 1. Description of the product or service, including special features 2. Marketing budget, including the advertising and promotional plan 3. Description of the business location, including advantages and disadvantages for marketing 4. Pricing strategy 5. Market Segmentation The main contents in marketing plan are: * Executive Summary Brief statement of goals and recommendations based on hard data. * Environmental Analysis Presents data on the market, product, competition, distribution, macro-environment. (Product fact book) S.P.I.N.S. Situation “Where am I”, Problem identification/Implications “What is happening”, Needs Assessment “Why is it happening”, Solutions “What can I do about it” Market Situation: Data on target market, size and growth for past......

Words: 579 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing

...ASB-1104 Introduction to Marketing Assignment 1 In view of the dynamic nature of the marketing environment, to what extent do you consider consumers to be, in practice, central to marketing activities? Name: ZHUOMING AN Student No: 500356688 Tutor: David James Introduction What is marketing? The answer is not changeless. There are some different definitions about marketing. The Chartered Institute of Marketing define that "Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying consumers' requirements profitably." (CIM). Taking a concern into this definition, it indicates that marketing begins before a product or service is developed. In additional, it also explain that marketing involves identifying an unsatisfied consumer need or want and determining if a profitable opportunity exists. Another definition is that “A social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others." (Kotler et al., 2005). The basic idea of this definition is that core to all marketing activities is customer satisfaction, which means marketing is an ongoing process as consumer demands and the environment is constantly changing. Products need to adapt as demands change. At the same time, marketing does not involve misleading, tricking or manipulation the customer. The Jobber also define the marketing is "The achievement of corporate goals through......

Words: 1933 - Pages: 8

Premium Essay

Marketing

...Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers, for the purpose of selling that product or service. Marketing can be looked at as an organizational function and a set of processes for creating, delivering and communicating value to customers, and customer relationship management that also benefits the organization. Marketing is the science of choosing target markets through market analysis and market segmentation, as well as understanding consumer behavior and providing superior customer value. From a societal point of view, marketing is the link between a society’s material requirements and its economic patterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long term relationships. Organizations may choose to operate a business under five competing concepts: the production concept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept.[1] The four components of holistic marketing are relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, and socially responsive marketing. The set of engagements necessary for successful marketing management includes capturing marketing insights, connecting with customers, building strong brands, shaping the market offerings, delivering and communicating value, creating long-term growth, and developing marketing strategies and plans.[2] Marketing may be defined in several ways, depending......

Words: 270 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing

...Omar Rochell Marketing MKT/421 April 7, 2011 Nikki Jackson Introduction Marketing is exposed to someone every day, even when they do not seem realize it. Driving down the roads you see billboards everywhere and that is part of marketing. Logos people were on their shirts and signs in the middle or on the sign of football fields are all part of marketing. Even when a child is marketing themselves to their parents to borrow the car or go to a party they are marketing themselves to their parents in exchange for the car or the party. A set of activities that will benefit both parties’ objectives is my own personal definition of marketing. This paper will be defining marketing in different perspectives. Discussing the importance of marketing in a organizational success will also be discussed with examples included from different organizations. As an organization it is important to know what marketing is and how to establish success. What is Marketing “Marketing is defined as the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that will have value for customers, clients, partners, and society at large.”(American Marketing Association, 2011) Marketing is a process that helps links the consumer, customer, and public to information that will help identify and market opportunities. Marketing research will generate, and evaluate different types of market actions, monitor marketing performance, and help......

Words: 1088 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...How does Marketing affect the Global Economy Introduction: Nowadays, the development of global economy is closely related to the Marketing which involves some professional behaviour to sell or promote the goods. There are no possibilities to push the economic growth without the strategies of the Marketing, on the other hand, the Marketing cannot be separated from the global economy. During the financial crisis, the amounts of global transaction declined keeping company with the economic recession. In this case, it illustrates directly the interaction between the Marketing and the global economy. Not only does the Marketing play a fundamental role in the development of the micro companies’ economy, it is also irreplaceable for the progress of the society and the prosperity of the macro economy. However, it is hard to maintain the favourable condition between the Marketing and the global economy always. This essay is intended to explain what Marketing is and the affection to the global economy. Main body: Part 1: The conception and the meaning of the Marketing and the global economy A: The Marketing Philip Kotler once elaborated that Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with other (1991). However, it is difficult to get an accurate principle of Marketing because of various interpretations from different researchers. To give some examples, referring......

Words: 1069 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing

...Marketing is an expansive area of expertise that encompasses many different areas, skills and job descriptions. According to Merriam-Webster, broken down to its basic form, marketing is defined as: “The activities involved in making people aware of a company’s products and making sure that the products are available to be bought.” Working in a marketing position involves showcasing a company in a positive light, showing why customers should purchase products and drawing in a targeted audience to consider goods and services. But what does a marketer do? Unfortunately there isn’t one set job description for everyone in this position. But we connected with marketing pros to give you a sneak peek at three common types of marketing. Taking a closer look at these options will help you determine if this field is right for you. 1. Digital marketing Digital marketing is just what it sounds like: marketing that’s gone digital! This type of marketing utilizes the internet and all things technology to get the word out about products, services or companies. Digital marketing has a slew of benefits, according to Don Crow, CEO of Verge Pipe Media. He says two of the most obvious advantages are scale and cost. “Considering 70 percent of all phones today are smartphones, it's increasingly important that brands and organizations think about how to connect with consumers on this increasingly important digital device,” Crow explains. There are many jobs that fall under the......

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing

...BTEC LEVEL 3 BUSINESS P1-Describe how marketing techniques are used to market products in two organizations Introduction In this task (P1) I will describe and explain how different marketing techniques are used to market products in two different organizations. The first one being Cotswold wildlife park and the second organization being Tesco. Using these two organizations I will describe the marketing techniques that they used to market products. Marketing 1) Marketing is the action, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and the society at large. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 2) Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and values with others. http://www.marketingteacher.com/what-is-marketing/ 3) Marketing is traditionally the means by which an organization communicates to, connects with, and engages its target audience to convey the value of and ultimately sell its products and services. http://heidicohen.com/marketing-definition/ From the first definition of marketing, what I understand is that marketing is a process or activity that takes place by interacting directly to the customer or client. It is doing actions that will benefit the customer as well as the......

Words: 2001 - Pages: 9

Premium Essay

Marketing

...chapter 1 Marketing’s Role in the Global Economy When You Finish This Chapter, You Should 1. Know what marketing is and why you should learn about it. 2. Understand the difference between micro-marketing and macro-marketing. 3. Know why and how macromarketing systems develop. 4. Understand why marketing is crucial to economic development and our global economy. 5. Know why marketing special— ists—including middlemen and — facilitators—develop. 6. Know the marketing functions and who performs them. 7. Understand the important new terms (shown in red). www.mhhe. When it’s time to roll out of bed in the morning, does your General Electric alarm wake you with a buzzer—or by playing your favorite radio station? Is the station playing rock, classical, or country music—or perhaps a Red Cross ad asking you to contribute blood? Will you slip into your Levi’s jeans, your shirt from L. L. Bean, and your Reeboks, or does the day call for your Brooks Brothers interviewing suit? Will breakfast be Lender’s Bagels with cream cheese or Kellogg’s Frosted Flakes—made with grain from America’s heartland—or some extra large eggs and Oscar Mayer bacon cooked in a Panasonic microwave oven imported from Japan? Will you drink decaffeinated Maxwell House coffee—grown in Colombia—or some Tang instant juice? Will you eat at home or is this a day to meet a friend at the Marriott-run cafeteria—where you’ll pay someone else to serve your breakfast? After breakfast, will you head off to......

Words: 14069 - Pages: 57