Free Essay

Master

In: Business and Management

Submitted By TDILLING
Words 4025
Pages 17
Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

HA 1. år
1 døgns case i Managerial Economics Individuel hjemmeopgave 9. – 10. januar 2012

© Opgaven er udarbejdet af Eric Bentzen, Mikkel Godt Gregersen og Kjeld Tyllesen, 2012. Opgaven er copyright beskyttet og må ikke kopieres eller anvendes, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse.

Side 1 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

1. Generelle informationer
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Udlevering af opgaven og aflevering Identifikation, omfang og afleveringsformater Opgaveservice En individuel prøve IT værktøjer og supplerende oplysninger til opgaveløsningen Opgavebesvarelsen Karaktergivning og vægtning 3 3 4 4 4 5 5

2. Individuel hjemmeopgave, Opgave 1 – 5

6

Side 2 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

1. Generelle informationer
1.1 Udlevering af opgaven og aflevering Opgaven stilles mandag den 9. januar 2012 kl. 12:00. På det tidspunkt vil opgaven blive lagt på Learn under ”Managerial Economics (S) > 3 Eksamen > 1 døgns case”: Opgavebesvarelsen skal afleveres tirsdag d. 10. januar 2012 senest kl. 12:00: Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, 4. Sal Blok B, Receptionen, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg C. Besvarelsen inkl. bilag afleveres i 2 eksemplar. Intet materiale må afleveres på diskette, e mail eller sendes på telefax. Der må altså alene afleveres på papir. 1.2 Identifikation, omfang og afleveringsformater Nedenstående ”Identifikationsskema” skal placeres udfyldt på forsiden af besvarelsen. Besvarelsen afleveres hæftet i øverste venstre hjørne og må ikke indsættes i plastikomslag, indbindes med ryg e. lign. Den må ikke afleveres i kuvert. Identifikationsskema (indsættes på forsiden af besvarelsen) HA. 1 år, Managerial Economics, 1 døgns individuel hjemmeopgave, januar 2012 Navn: CPR nr. (alle 10 Holdnummer: cifre): Navn på holdlærer: Besvarelsen skal indeholde det nødvendige og tilstrækkelige for en besvarelse. Dette er maksimalt 12 sider ”netto”, dvs. eksklusiv forside og eksklusiv eventuelle bilag. Casebesvarelsen inklusiv forside og inklusiv bilag må ikke overstige 16 sider. Der skal anvendes 2,5 cm. marginer (top, bund, højre og venstre), skriftstørrelse 12, enkelt linieafstand. Figurer, grafer, tabeller o. lign. tæller med i opgørelse af sideantallet, idet en figur, graf, tabel o. lign. dog aldrig tæller mere end 1/3 side. Bilag i form af beregnings ark o. lign. må maksimalt udgøre 5 sider. Besvarelsen kan afleveres på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Det er tilladt at aflevere håndskrevet materiale, både helt eller delvist. Begrænsningen i antal sider, jf. ovenfor, gælder imidlertid stadig.
Side 3 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

1.3 Opgaveservice Hjemmeopgaven er tilstræbt selvforklarende. Skulle du efter en meget velovervejet vurdering mene, at der kan være tale om indlysende fejl eller uklarheder i tekst og/eller spørgsmål, som en fornuftig eller relevant forudsætning ikke kan afbøde, kan der i sådanne nødstilfælde mailes til vores ”Opgaveservice” med tydelig angivelse af afsender (den studerendes fornavn, efternavn og holdnummer). Mail uden disse oplysninger besvares ikke. Oversigten viser, i hvilket tidsrum der kan forventes svar. Påregn en svartid på indtil 1 time. Såfremt der sendes en mail, benyt da overskriften: ”ME Hjemmeopgave 2011 2012”. Dag: Mandag d. 9. januar 2012 Tidspunkt: 1600 – 2100 E mail adresse: mecase@cbs.dk

Såfremt vi vurderer, at der er tale om en afgørende uklarhed eller fejl i opgaven, vil vi lægge en besked på CBSLearn på samme sted, som hjemmeopgaven er placeret. Du bedes derfor løbende se på CBSLearn. Almindelig opgavehjælp, spørgsmål vedrørende erhvervsøkonomisk teori o. lign. er ikke en option i denne ”Opgaveservice”, der alene har som formål at være en ”opgavesikkerhedsline”. ”Opgaveservice” er kun til spørgsmål om eventuelle uklarheder, og den skal alene benyttes, efter den studerende har gjort sig grundige overvejelser og ikke mener, at en forudsætning kan løse dette. 1.4 En individuel prøve 1 døgns casen er en individuel prøve. De studerende må ikke på nogen måde samarbejde om besvarelsen. Enslydende, delvist enslydende eller bare punktvis ens opgaver kan afvises ved begrundet antagelse om samarbejde. 1.5 IT værktøjer og supplerende oplysninger til opgaveløsningen Det forventes, at IT redskaber anvendes i det nødvendige og tilstrækkelige omfang. De nødvendige oplysninger for opgavens løsning er med i selve opgaven, og der er således ikke krav eller forventninger om, at de studerende søger yderligere supplerende materiale til besvarelse af opgaven.
Side 4 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

1.6 Opgavebesvarelsen De studerende må se sig selv som konsulenter. Det indebærer, at I på basis af fagets økonomiske teori må forholde jer systematisk og konkret til opgavens problemer og spørgsmål. Opgavens spørgsmål skal besvares med udgangspunkt i pensum fra faget ME og med en klar angivelse af løsningsmetoder. Spørgsmålene betragtes ikke som fyldestgørende besvaret, såfremt blot resultaterne angives. Relevante forudsætninger, antagelser, argumenter, redegørelse for metode, beregninger, tolkning af resultater m.v. skal indgå i opgavebesvarelsen. De enkelte spørgsmål kan ud over beregningerne ledsages af en grafisk fremstilling af problemstillingen, såfremt dette er muligt og falder naturligt. Det anbefales, at I benytter den erhvervsøkonomiske metode som skabelon for, hvordan opgavebesvarelsen indholdsmæssigt bygges op.

1.7 Karaktergivning og vægtning Ved bedømmelse og karaktergivning vægtes de 5 opgaver forskelligt. Vægtningen er nedenfor anført i umiddelbar tilknytning til opgavens nummer. Indenfor hver opgave vægtes de enkelte spørgsmål ens. God fornøjelse og held og lykke. Kjeld Tyllesen PEØ

Side 5 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Individuel hjemmeopgave – 1 døgns case – Managerial Economics Januar 2012

Opgave 1 (vægt 15%).
En virksomhed producerer 3 forskellige legetøjsmodeller, Standard, Fancy og Luksus. Virksomheden har to hovedafdelinger med tre underafdelinger, én for hver legetøjsmodel. Den ene hovedafdeling producerer elektronikken til legetøjsmodellerne, og den anden hovedafdeling står for design og udformning af legetøjsmodellerne. Nedenstående tabel 1 angiver tekniske oplysninger opgjort i timer pr. arbejdsuge. Som det eksempelvis kan ses, er kapaciteten i hovedafdelingen, der producerer elektronik, på 120 timer pr. uge. Tilsvarende er kapaciteten til Fancy færdigmontering på 105 timer pr. uge. Tabel 1. Tekniske oplysninger opgjort i timer pr. arbejdsuge. Produktionstid i timer pr. stk. legetøj Afdeling Kapacitet i timer pr. Standard Fancy Luksus uge Elektronik 120 2 3 1 Design og udformning 90 2 1 3 Standard færdigmontering 96 2 Fancy færdigmontering 105 3 Luksus færdigmontering 50 2 Salgspris i kr. pr. stk. legetøj 1.200 ? 1.800 Variabel omkostning kr. pr. stk. legetøj 360 480 600 For produktet Fancy oplyses det, at funktionen, der udtrykker den ugentlige efterspørgsel, Q, som funktion af prisen, P, er lineær og kan udtrykkes ved Q = 0,05P + 140. Virksomheden har desuden ugentlige faste omkostninger på 25.000 kr. De variable omkostninger er opgjort til løbende indkøbspriser. Arbejdstimerne leveres af fastansatte funktionærer.
Side 6 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Virksomheden ønsker at maksimere det ugentlige dækningsbidrag, og man ønsker at benytte lineær programmering til at finde frem til en optimal produktionsplan. Der produceres ikke til lager. For nemheds skyld kan der i besvarelsen af de følgende spørgsmål ses bort fra den normale antagelse om ”ikke delelighed” af resultatet. Spørgsmål 1.1. Hvor mange stk. skal der produceres og sælges hver uge af hver af de 3 typer legetøj, og hvad vil det totale dækningsbidrag være for hvert produkt?

Timesatsen for overarbejde er 200 kr., og man kan maksimalt ”producere” 80 timers overarbejde pr. arbejdsuge? Alle timer skal lægges i den samme afdeling. Spørgsmål 1.2. Kan det betale sig at arbejde over i 80 timer?

Spørgsmål 1.3. Hvordan vil man forklare betydningen af den ”marginale profit” for Standard produktet i den udskrift, der fremkommer, når man anvender det LP modelværktøj, som ligger på Learn?

Det er meget godt med de påtænkte ændringer i Spm. 1.2 ovenfor, men realiseringen heraf bliver udsat. Nu ændrer afsætningsforholdene for Fancy sig, så produktet fremover kan sælges til en fast salgspris pr. stk. på kr. 1.600 uanset mængde. Spørgsmål 1.4. Hvis man af markedsføringsmæssige årsager ønsker at producere min. 10 stk./uge af hvert produkt, hvilken betydning får det så for det optimale dækningsbidrag?

Man fastholder beslutningen fra Spm. 1.4, og nu foreslår en ingeniør i virksomheden, at for en årlig omkostning på kr. 30.000 kan man ved at benytte et nyt værktøj ændre fremstillingsprocessen. Med den foreslåede ændring vil produktionstiden for 1 stk. legetøj i færdigmonteringen for Fancy udgaven ændres fra 3 timer til 2,6 timer.

Side 7 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Spørgsmål 1.5. Skal virksomheden iværksætte denne ændring af fremstillingsprocessen med det nye værktøj som foreslået af ingeniøren – og hvorfor?

Uanset dit svar på Spm. 1.5 ovenfor bliver det nye værktøj ikke taget i brug. Spørgsmål 1.6. Hvordan vil du forklare de anførte værdier for ”Grænser for koefficienter i kriteriefunktionen” ” og ”Grænser for højresiderne” i den udskrift, der fremkommer, når man anvender det LP modelværktøj, som ligger på Learn?

Pga. omkostningsstigninger forøges de variable omkostninger for både Standard og Luksus produktet nu med 100 kr./stk. Spørgsmål 1.7. Hvad bliver den nye optimale løsning, og hvor meget kan de variable omkostninger for disse 2 produkter i givet fald stige, før de optimale løsningsværdier for Q værdierne af hvert af de 3 produkter ændrer sig?

Spørgsmål 1.8. Diskuter og vurdér de forudsætninger, som en LP model bygger på. Dette skal ske i tydelig relation til opgaveteksten og så vidt muligt også til den virkelige verden.

Opgave 2 (vægt 25%).
I virksomhedens produktionsafdeling har man fundet frem til, at indenfor det relevante interval af Q kan de enkelte isokvanter matematisk beskrives således: Q=a*K*b*L hvor Q = producerede antal enheder pr. uge, K = enheder af kapitaludstyr, som anvendes i produktionen, og L = antal leverede arbejdstimer pr. uge. 1 enhed af K koster 1.000 kr./periode og 1 enhed af L koster 200 kr./periode.

Side 8 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Udvalgte værdier for Q, a og b er vist i nedenstående tabel 2:

Q a b

50 5 0,6

100 3 1,3

Tabel 2. 200 300 2,25 2,5 2 2

400 2 2,6

450 500 1,5 1,333333 3,5 3,5

Som eksempel på anvendelsen af Tabel 2 kan nævnes, at isokvanten for Q = 50 enheder matematisk kan beskrives således: 50 = 5 * K * 0,6 * L. Lige nu benytter man et omfang af kapitaludstyr, der svarer til K = 15.

Spørgsmål 2.1. Find det matematiske udtryk for den ugentlige produktionsfunktion ved det gældende niveau for kapitaludstyr og illustrér denne funktion grafisk, hvor du selv fastlægger betegnelserne på akserne og disses inddelinger.

Spørgsmål 2.2. Find ud fra svaret på Spørgsmål 2.1. de matematiske udtryk for Marginal Product (MP) og Average Product (AP), og illustrér disse funktioner grafisk, hvor du selv fastlægger betegnelserne på akserne og disses inddelinger. Fortolk og forklar de fundne resultater i en erhvervsøkonomisk og så vidt muligt også i en praktisk sammenhæng med referencer og relation til den virkelige verden omkring os.

Spørgsmål 2.3. Find på basis af resultaterne fra ovenstående spørgsmål de matematiske udtryk for TC, MC og AVC. Illustrér resultaterne grafisk, hvor du selv fastlægger akser og disses inddelinger. Fortolk og forklar de fundne resultater i en erhvervsøkonomisk og så vidt muligt også i en praktisk sammenhæng med referencer og relation til den virkelige verden omkring os.

Spørgsmål 2.4. Se de grafiske illustrationer fra Spørgsmålene 2.1, 2.2 og 2.3 i sammenhæng og forklar de erhvervsøkonomiske sammenhænge her imellem.
Side 9 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Det fremstillede produkt har en funktion for den ugentlige efterspørgsel, Q, der kan angives som Q = 66 P + 1.000, hvor P angiver prisen. Spørgsmål 2.5. Find det optimale ugentlige dækningsbidrag.

På grund af uoverensstemmelser på arbejdspladsen begynder medarbejderne nu en ”arbejd efter reglerne” aktion, der nedsætter produktiviteten, mens det står på. Spørgsmål 2.6. Ud fra de fundne resultater ovenfor bedes du forklare og grafisk vise, hvorfor og hvordan uoverensstemmelsen vil påvirke optimalprisen for produktet, idet det forudsættes, at der er tale om et produkt, hvor de optimale værdier af Q og P fastsættes på ugentlig basis ud fra de konkrete forhold.

Spørgsmål 2.7. Find og afbild ekspansionsvejen for 50 < Q < 500. stk.

Opgave 3 (vægt 20%).
Virksomhed A har konstateret, at ved den nuværende efterspørgsel pr. år på 4.000 stk. er priselasticiteten Ep = 1,5, og man har også den opfattelse, at ved en salgspris på 18 kr./stk. vil efterspørgslen være 0 stk. For dette produkt vil Indkomstelasticiteten (I) for tiden antage en værdi på EI = +2 uanset prisniveau. MC for produktet udgør konstant 3 kr./stk. Spørgsmål 3.1. Find det matematiske og grafiske udtryk for den inverse efterspørgselsfunktion P = aQ + b ved den gældende værdi af indkomstelasticiteten, EI. Diskuter med udgangspunkt i den virkelige verden forudsætningen om en konstant værdi af EI.

Side 10 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Pga. den fremadskridende ”finanskrise” reduceres den relevante købergruppes indkomst med 5 %. Spørgsmål 3.2. Find det matematiske og grafiske udtryk for den nye den inverse efterspørgselsfunktion P = aQ + b ved den gældende værdi af indkomstelasticiteten, EI. Find også de optimale værdier for salgspris, solgt mængde samt dækningsbidrag.

Men det kan også være, at ud fra det nuværende optimalpunkt er den afsatte mængde ikke særlig følsom overfor mindre prisændringer, men når det først går op for forbrugerne, at prisen er steget eller faldet betydeligt, vil denne træghed blive overvundet, og forbrugerne vil svare igen med væsentlige ændringer i den efterspurgte og dermed afsatte mængde. Dette er søgt gengivet i nedenstående tabel 3 for antagelser for sammenhørende værdier af (Q, P): Tabel 3. Q P (stk./periode) (kr./stk.) 2.500 12,55 2.750 12,45 3.000 12,30 3.250 12,10 3.500 11,60 3.750 10,50 4.000 9,00 4.250 8,50 4.500 8,30 Spørgsmål 3.3. Find det matematiske(polynomiske) og grafiske udtryk for den nye inverse efterspørgselsfunktion ved den gældende værdi af indkomstelasticiteten, EI = + 2. Find også de nye optimale værdier for salgspris, solgt mængde samt dækningsbidrag.

Hvis man nu med hensyn til P og I igen tager udgangspunkt i de optimale resultater fra Spm. 3.1, så kan det jo også være, at den værdi af Ep, som gælder der, i stedet er konstant indenfor et afgrænset interval, 2.500 < Q < 4.500. Man regner heller ikke med, at Indkomstelasticiteten ændrer sig indenfor dette interval.

Side 11 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Spørgsmål 3.4. Find det matematiske udtryk for efterspørgselsfunktionen Q, som funktion af P og I, når indkomstniveauet d.d. sættes til kr. 100.000 og 2.500 < Q < 4.500. Udtrykket forventes at være multiplikativt og eksponentielt i sin udtryksform (som en Cobb Douglas funktion). Find også de nye optimale værdier for salgspris, solgt mængde samt dækningsbidrag.

Men det kan jo også i stedet være, at priselasticiteten i det ovenfor anførte interval er konstant lig med Ep= 1. Indkomstelasticiteten forventes også her at antage værdien EI= +2 i det angivne interval. Spørgsmål 3.5. Find det matematiske udtryk for efterspørgselsfunktionen Q, som funktion af P og I, når indkomstniveauet d.d. sættes til kr. 100.000 og 2.500 < Q < 4.500. Find også de nye optimale værdier for salgspris, solgt mængde samt dækningsbidrag.

Vi vender nu tilbage til opfattelsen af efterspørgselsfunktionen, således som den er anført i Spm. 3.1 og tager udgangspunkt her. Nu ændres indkomstelasticiteten ”over night” til en værdi på EI= + 3. Spørgsmål 3.6. Find det matematiske udtryk for efterspørgselsfunktionen, når indkomstniveauet d.d. sættes til kr. 100.000 og 2.500 < Q < 4.500. Find også de optimale værdier for salgspris, solgt mængde samt dækningsbidrag.

Opgave 4 (vægt 25%).
Fashion4U (F4U) er et lille veletableret familieejet dansk tøjfirma, som sælger deres tøj igennem mere end 100 butikker spredt over hele Danmark og omsætter nu for omkring 35 millioner kr. Virksomheden blev stiftet i 1976 af den nuværende ejer, Jørgens, far, og er vokset kontrolleret lige siden. I 2008 overtog Birte og Jørgen den fulde ledelse og har siden målrettet kollektionen og skabt væsentlig højere omsætning. Målretningen og den øgede omsætning er primært skabt igennem ”point of purchase” materiale og lokale kampagner.

Side 12 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

F4U får deres tøj produceret i Østen, men har egen designafdeling, centralt lager samt stab af sælgere der konstant forsøger at komme ind i nye butikker samt vedligeholder eksisterende relationer. F4U sælger flere forskellige tøjdele så som jeans, nederdele, bluser, skjorter mv., men for at gøre det lidt lettere antager vi i resten af denne opgave, at en beklædningsdel er det samme, uanset om det er jeans eller skjorte eller andet. Dette kan vi gøre, idet både variable omkostninger, engrospris samt detailpris er nogenlunde det samme uanset type. F4U henvender sig benhårdt og målrettet til de 21 25 årige. Selvfølgelig er der yngre og ældre, der også køber, men lige omkring deres målgruppe er F4U super dygtige til at ramme plet. Dette skyldes nok, at ejerne Birte og Jørgen mødte hinanden som sælgere af CULT SHAKER, mens de begge studerede markedsføring. Til trods for øget salg er bundlinjen ikke fulgt med – tværtimod. Siden Birte og Jørgen overtog ledelsen, er omsætningen vokset omtrent 30%, mens bundlinjen er begyndt at bløde. Regnskabet for 2011 ser således ud, jf. tabel 4: Tabel 4. (i kr.) Omsætning Variable omkostninger = Dækningsbidrag Markedsføring = Markedsføringsbidrag Faste omkostninger = Resultat (profit) 32,817,920 18,557,850 14,260,070 8,461,603 5,798,467 8,318,538 2,520,071

Allerede før året var omme, stod det selvfølgelig klart, at 2011 ville blive et katastrofalt år, og faktisk blev julen 2011 mere eller mindre spoleret af, at Jørgen og hans far kom op at skændes om grunden til de dårlige tal. Jørgens far – som nok må siges at være af den gamle skole – argumenterede for, at alt den reklame bare er spild og hele grunden til underskuddet. Jørgen mente derimod, at salget var lavt, og at dette skulle øges gennem mere markedsføring og lavere priser. Birte, som nok var af samme opfattelse som Jørgen, havde dog snusfornuft nok til at gennemskue, at der skulle mere end blot gode argumenter til i denne sag. Hun overbeviste derfor de to om, at der skulle professionel hjælp til – hvilket er grunden til, at du er blevet kaldt ind som ekspert i efterspørgselsforhold i tøjbranchen. Det er din opgave at hjælpe Birte og Jørgen med at bringe F4U på ret køl igen, før de må dreje nøglen om. Du har som udgangspunkt frie hænder til at justere på de parametre, som du finder formålstjenesteligt, så længe der kan findes begrundelse for dette i tallene. Så alle anbefalinger skal altså bakkes op af data. Kreative ideer accepteres ikke af Birte og Jørgen – dem har de masser af selv.
Side 13 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Gennem dit kendskab til tøjbranchen ved du, at der er særlige parametre, som især påvirker efterspørgslen efter tøj. Disse parametre er: A) Individuelle parametre: Prisen på varen Markedsføring Indkomst B) Markedsparametre: Størrelsen af målgruppen Typen af målgruppen De individuelle parametre skal forstås sådan, at dette er parametre, der påvirker den enkelte (gennemsnitlige) forbrugers efterspørgsel efter varen. Den enkelte forbrugers efterspørgsel er altså en funktion af prisen, som han/hun skal betale, den markedsføringsindsats, som forbrugeren oplever og endelig den disponible indkomst. Ud fra grundige empiriske studier er du kommet frem til, at den gennemsnitlige individuelle forbrugers efterspørgsel i målgruppen kan beskrives ved regressionsligningen:

qi

f P, I , R

i1

i2

P

i3

I

i4

R 0,5

q er altså den gennemsnitlige efterspørgsel pr. person i målgruppen, P er prisen, I er indkomsten og R er reklameindsatsen. Fodtegn ”i” betyder bare, at dette er den individuelle efterspørgsel. Det lidt særlige ved denne funktion er, at reklameindsatsen påvirker med den anden rod på den enkelte forbruger. Reklameindsatsen måles som den samlede reklameindsats i den kommune, som den pågældende forbruger bor i. Markedsparametrene er de parametre, der aggregerer den enkeltes efterspørgsel op til markedsefterspørgsel på kommune niveau. Markedsefterspørgselen kan groft antages at være summen af alle de individuelle forbrugere, korrigeret for købsadfærd. Grunden til, at der skal korrigeres for købsadfærden er, at forbrugere i hovedstaden, i store byer og så i provinskommuner viser sig at have vidt forskellig adfærd. Faktisk er købstilbøjeligheden dobbelt så høj i hovedstaden som i provinsen, mens den er halvanden gange højere i de store byer i forhold til provinsen. Den samlede efterspørgsel i en by kan altså estimeres som:
N

Q i 1

qi

Nqi ,

Side 14 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

hvor N er størrelsen af målgruppen, korrigeret for hovedstad, by og provins. N skal således i hovedstaden være dobbelt så stor som den pågældende målgruppe, i storbyerne skal den være halvanden gange så stor, og den skal ikke korrigeres i provinsen. I det vedlagte regneark (se Excel filen ”HA_Almen Hjemmeopgave_Spm 4 Data”) har den flinke bogholder fra F4U trukket forskellige tal fra bogføringssystemet, som hun mener måske kan være nyttige. Tallene er trukket på kommune niveau. Desuden har hun også på kommune niveau trukket nogle tal fra Danmarks Statistik (dst.dk), som hun mener måske også kan være til hjælp. Da hun overbringer dig tallene, siger hun, at det nok lige skal nævnes, at minimumssalget per år er 20 stk. tøj, hvorfor det ikke er til at sige, hvad den faktiske efterspørgsel er i de byer, hvor salget netop er 20 stk. I alle andre byer er salget udtryk for faktisk salg. Spørgsmål 4.1. Kommenter på den individuelle efterspørgselsfunktion. Hvilke fortegn forventer du på de tre parametre? Hvordan skal det forstås og forklares, at den marginale effekt af øget reklame er en aftagende funktion? Spørgsmål 4.2. Hvordan skal vi kunne lave en regression på prisen, når vi ikke kender den pris, som forbrugeren betaler, men kun den pris som butikkerne betaler os? Hvad må vi antage om sammenhængen mellem forbrugsprisen (detailprisen) og engros prisen, for at kunne benytte sidstnævnte i regressionen? Spørgsmål 4.3. Kommenter på den aggregerede efterspørgselsfunktion på kommune niveau. Hvad må vi antage omkring netværkseffekter, når vi tillader os at lægge forbrugerne sammen uden videre? I forhold til vores standard efterspørgselsfunktion Q = f(Px,Py,I,T,N,…), hvordan kan vi så forstå den forskellige købsadfærd imellem hovedstad, storby og provins (hvilken parameter er det)? Spørgsmål 4.4. Opstil en multipel regression, der finder sammenhængen mellem efterspørgslen i den enkelte by, prisen, indkomsten, reklamen og den korrigerede størrelse af målgruppen. Overvej i den sammenhæng grundigt nedenstående 5 punkter og kommenter på hvert af disse punkter: 1. Hvad målgruppen er, og hvordan den findes (N). 2. Hvordan der korrigeres for købsadfærden i målgruppen. 3. Hvordan vi skal håndtere byer uden salg. 4. Hvordan vi skal håndtere byer med minimumssalg (20 stk.) 5. Om der skal laves en regression på aggregeret niveau eller om det individuelle forbrug pr. gennemsnitsperson bør findes først (hint hint), og derefter aggregeres op?
Side 15 af 16

Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst]

MEG Group

Spørgsmål 4.5. Gennemfør den multiple regressionsanalyse og kommenter på resultatet. Er det som forventet?

Opgave 5 (vægt 15%)
Emnet herfor er Salvatore, 7. udgave, afsnit 8.8, s. 339 – 346. Spørgsmål 5.1. Diskuter og redegør for de im og eksplicitte forudsætninger og antagelser, som ligger til grund for denne model.

Spørgsmål 5.2. Diskuter realismen i de punkter, som du har nævnt ovenfor, når du sammenholder dine ”forudsætninger og antagelser” med den omkringliggende virkelige verden.

Spørgsmål 5.3. Fremsæt teoretisk baserede og så vidt muligt praktisk mulige forslag til, hvordan modellens praktiske fleksibilitet og anvendelighed kan forbedres.

Side 16 af 16

Similar Documents

Premium Essay

Master

...attacked and conquered Kalinga (present day Orissa). Although he had conquered many other places, this violent war was the last war he ever fought and a turning point of his career. He was disgusted by the extreme deaths of numerous civilians, especially the Brahmans. All these misfortunes brought Ashoka to turn into a religious ruler compared to a military ruler. As he turned to Buddhism, he emphasized dharma (law of piety) and ahimsa (nonviolence). He realized he could not spread Buddhism all by himself and therefore appointed officers to help promote the teachings. These officers were called Dhamma Mahamattas or "Officers of Righteousness"" They were in charge of providing welfare and happiness among the servants and masters. Preventing wrongful doings and ensuring special consideration was also their duty. Emphasizing his role as king, he paid close attention to welfare, the building of roads and rest houses, planting medicinal trees, and setting up healing centers. In order to pursue ahimsa, Ashoka gave up his favorite hobby of hunting and forbade the killing of animals, spreading vegetarianism throughout India....

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Masters

...Marketing Management (AMN442) Assignment Introduction Masters Home Improvement is the trading name of an Australian Home Improvement chain, operated by a joint venture between Australian Retailer Woolworths Limited and Mooresville, North Carolina (United States) based hardware chain, Lowe's.[2] Masters was created as a way for Woolworths Limited to crack into the hardware retail space, which has been historically dominated by Bunnings Warehouse, which is owned by arch rival Wesfarmers. The two companies already compete with each other with groceries and general merchandise. The brand name was announced on 2 May 2011,[3] coinciding with the launch of a website at masters.com.au.[4] Hans Hulsbosch, who has designed brand identities for Woolworths & Qantas designed the Masters brand and logo.[5] The first outlet, located in Braybrook, Victoria, opened to tradesmen on 31 August 2011, and the general public on 1 September 2011.[6] In the Sydney Morning Herald, CEO Don Stallings is attributed as saying that staff will be trained for at least 100 hours, and the stores will offer over 35,000 products.[7] Ways in which Masters will differentiate from its competitors include stores which are more brightly lit, more colourful with polished concrete, large colour signage and store displays, it aims to place more emphases on attracting female shoppers, buzzers scattered around the store which when pressed, will send a nearby staff member to that location to help out a customer,...

Words: 2133 - Pages: 9

Premium Essay

Master

...Zagazig, Egypt Department : Mechanical Engineering. Major : Industrial Engineering and Production. Graduation Project : Testing of the behavior of bolted joints in composite materials. General grade : Good (69.13%) Project grade : Excellent. Spring 1996 : Secondary School, El-Matareya School in Cairo, Egypt. Working Experience: 1- September 2004: Applied for Master Steel Company as Production Engineer in steel structures and iron work. 2- September 2005: Applied for Samkreet Egypt Company as Executive Engineer in construction and air Conditioning network 3- January 2006: Applied for Schweppes (Sounat) as Maintenance Engineer in carbonated water machines maintenance. 4- September 2006: Applied for Fiber Glass Engineering Company as Production Engineer in manufacture and assembly fiberglass yachting and bathtubs. 5- January 2008: Applied for United Advertising Company as AutoCAD Designer and production engineer. 6- January 2009 till present (Current......

Words: 566 - Pages: 3

Premium Essay

Master

...in the second name) Meaning: vidiādhar (Hindi "possessed of learning," (p. 921) from vidyā (Sanskrit "knowledge, learning," p. 921) + dhar (Sanskrit "holding, supporting," p. 524)); sūrajprasād (from sūraj (Hindi "sun," p. 1036) + prasād (Sanskrit "gift, boon, blessing," p. 666)) from McGregor, R. S. (1993), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford University Press. Jump up ^ According to Naipaul's authorized biographer Patrick French, Wilson was "a retired professor ... who was renowned for being taciturn and socially awkward." and that Naipaul blamed Wilson for failing him—in Naipaul's words—"deliberately and out of racial feeling."[34] However, according to Wilson's ODNB biographers, Wilson retired later, in 1957, and was, "a master of social graces and a witty conversationalist."[35] Citations Jump up ^ "The Nobel Prize in Literature 2001". Nobelprize.org. Jump up ^ Naipaul 1987, p. 352. Jump up ^ French 2008, pp. 1–14. Jump up ^ Hayward 2002, p. 8. ^ Jump up to: a b French 2008, p. 12. Jump up ^ Visaria & Visaria 1983, p. 515,a: Quote: "A majority of the emigrants were from rural areas and from 'overcrowded agricultural districts' where 'crop failure could plunge sections of the village community into near-starvation'. In fact, there was a strong correlation between emigration and harvest conditions. Acute scarcity during 1873–5 in Bihar, Oudh and the North West Provinces provoked large-scale emigration through the port of......

Words: 9479 - Pages: 38

Premium Essay

Master

...Projects. AMERICAN SCHOOL COUNSELOR ASSOCIATION • SCHOOL COUNSELOR RESOURCE SERIES • WWW.SCHOOLCOUNSELOR.ORG Overhead 4 Sample School Learning Climate Checklist LOW 1 2 3 HIGH 4 5 School administrators and staff work together in the decision making process. School administrators and staff hold high expectations for student behavior; students are aware of these standards and know they will be held accountable. School administrators and staff hold high expectations for student achievement; students are aware of and understand these expectations. School personnel, students and community members take pride in their school and its appearance. Teachers and students show respect for each other and enthusiasm for learning. Students are expected to master their subject matter. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s There is opportunity to learn and academic engaged time. s s s s s The school/district has a written policy and procedure relating to pupil attendance, truancy and tardiness that is uniformly administered. Efforts are always sought to increase available time for instruction through more efficient time scheduling. s s s s s s s s s s Southeastern Regional Vision of Education (SERVE, 1992). AMERICAN SCHOOL COUNSELOR ASSOCIATION • SCHOOL COUNSELOR RESOURCE SERIES • WWW.SCHOOLCOUNSELOR.ORG Overhead 5 A Positive School Climate Requires: 1. Strong and supportive leadership 2. Effective school community communication 3. Openness to change 4.......

Words: 7062 - Pages: 29

Free Essay

Master

...contact a relevant assessing authority directly to obtain a skills assessment. The assessing authority will provide all necessary applications forms and associated information relating to the assessment. There will be a charge by the assessing authorities for the assessment. See: http://www.immi.gov.au/skilled/_pdf/assessing-authorities.pdf (134KB PDF file) OCCUPATION Construction Project Manager Project Builder Engineering Manager Production Manager (Mining) Child Care Centre Manager Medical Administrator Nursing Clinical Director Primary Health Organisation Manager Welfare Centre Manager Accountant (General) Management Accountant Taxation Accountant External Auditor Internal Auditor Actuary Land Economist Valuer Ship's Engineer Ship's Master Ship's Officer Architect Landscape Architect Cartographer Other Spatial Scientist ANZSCO CODE 133111 133112 133211 133513 134111 134211 134212 134213 134214 221111 221112 221113 221213 221214 224111 224511 224512 231212 231213 231214 232111 232112 232213 232214 ASSESSING AUTHORITY VETASSESS VETASSESS Engineers Australia/AIM VETASSESS TRA VETASSESS ANMAC ANMAC VETASSESS CPA/ICAA/IPA CPA/ICAA/IPA CPA/ICAA/IPA CPA/ICAA/IPA VETASSESS VETASSESS VETASSESS VETASSESS AMSA AMSA AMSA AACA VETASSESS VETASSESS VETASSESS July 2012 SOL 2012– Schedule 1 Australian Government Department of Immigration and Citizenship OCCUPATION Surveyor Urban and Regional Planner Chemical Engineer Materials Engineer Civil Engineer Geotechnical......

Words: 1276 - Pages: 6

Premium Essay

Master

...FACULTY OF COMMERCE DEPARTMENT OF BUSINESS MANAGEMENT MASTERS IN STRATEGIC MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE Name : BRIGHTON CHIROODZA Module : Advanced Strategic Management (MBM 702) Year : 2016 Lecturer : DR S NHUTA Assignment Question In organizations that lack strategic direction there is a tendency to look inwards in time of stress, management to cut costs and shade unprofitable divisions. This means that focus is on efficiency (relationship between inputs and output in short time horizon) rather than effectiveness (attainment of desired competitive position). Efficiency is introspective whereas effectiveness highlights the link between the organization and the environment. Discuss the above statements while giving specific examples in the Zimbabwean context. Introduction An organization that lacks strategic direction is like radar less boat. Failure to have a clear business strategic direction defeats the whole essence of engaging in that line of business, hence the need for organizations to charter their clear courses of action that help achieve the primary business objective of profitability and maximizing shareholders wealth by drawing much attention to the vision and mission of the organisation. The vision and the mission statement will enshrine the basic philosophy of the business by entailing an organization’s purpose of existence. It is the environment which we are operating on which helps make certain decisions in our......

Words: 1549 - Pages: 7

Premium Essay

Master

...training includes RFID training and business case process training. RFID Training was provided by an RFID tag, hardware, software overview, and case studies, which including RFID technology for the core and extended project team members. All members have to understand the RFID technology, performance and features, so as to make better use of resources. While business case process training aims to educate team members know about business case process and in-depth study of the business process concepts, issues/risk measurement, and best-practice project management. So while in the course of business if you encounter unexpected events, you can effectively deal with. 2 Participants and roles In this process, you first need a person who well masters computer database system operations. The use of RFID technology will be able to effectively handle the management of goods. It is necessary for this person to monitor the changes in the quantity of goods all the time. At the same time, labelling each item with RFID tag is also an important part. Stickers must ensure that all the proper labelling of goods. Because everything is monitored by computer, if the labelling error, unnecessary troubles will arise in the system management of goods. 3 Process and framework for an ROI model The process of Officeworks should become clearer by using RFID technology. The real-time data and predictive data analysis will impact decision- making. So keeping abreast of the changes in inventory of goods......

Words: 5982 - Pages: 24

Premium Essay

Master

...for CPAs under Interpretation 102-4. More will be said about whistleblowing in Chapter 3. Notice that the process is clearly defined and requires bringing any concerns to higherups in the organization, including the audit committee, and preparing an informative memorandum that would summarize the various positions, including that of members of top management. The memo should help provide a defense of due care and compliance with ethical standards in case it becomes a regulatory or legal matter. While attending a Josephson Institute of Ethics training program for educators, one of the authors of this book heard Michael Josephson make an analogy about loyal behavior that sticks with him to this day. Josephson said: “Dogs are loyal to their master, while cats are loyal to the house.” How true it is that dogs see their ultimate allegiance to their owner while cats get attached to the place they call home—their own personal space. Now, in a business context, this means that a manager should try to encourage “cat” behavior in the organization (sorry, dog lovers). In that way, if a cover-up of a financial wrongdoing exists, the “cat loyalty” mentality incorporated into the business environment dictates that the information be disclosed because it is not in the best interests of the organization to hide or ignore it. If we act with “dog loyalty,” we will cover up for our supervisor, who has a say about what happens to us in the organization. Recall our discussion of......

Words: 31231 - Pages: 125

Premium Essay

Master

...WOMEN UNIVERSITY IN AFRICA FACULTY OF SOCIAL SCIENCES NAMES : Nyaradzo Mudzana Edgar Muzulu W150766 Fiso Ncube Cherubin Mahova PROGRAMME : Master of Science in Development Studies - INTAKE 10 : Weekend COURSE : Disaster and Livelihoods Management LECTURER : Dr S.Mombeshora QUESTION Discuss the application of the Sustainable application of the Livelihood Approach to disaster management in drought prone areas of one African country DUE DATE : 10 October 2015 Introduction There are several approaches to disaster risk reduction. These include the Sustainable Livelihoods Approach, the Ecosystem Approach, the Community Participation Approach and the Integrated Approach.This essay seeks to discuss the relevance of the application of the Sustainable Livelihood Approach to disaster management in drought prone areas of Zimbabwe as a strategy of improving communities’ resilience to drought. In doing so, the essay will also seek to analyse if there are no inherent weaknesses that may call for improvements in policy processes and governance structures. Definition of Terms Disaster: This is a severe alteration in the normal functioning of a community or a society due to hazardous physical events......

Words: 3941 - Pages: 16

Premium Essay

Master

...that is phenomenons as part of an endless stream of repetition, make up a gender identity, and further that there is no original or absolute female or male identity behind these acts: no “first voice” of ultimate authority. The idea of performativity can also bee seen in relation to the postmodern society and a globalised world where the subject has become an increasingly fluid concept. This connection is explored by Richard Schechner who writes: One of the decisive qualities of postmodernism is the application of the ‘performance principle’ to all aspects of social and artistic life. Performance is no longer confined to the stage, to the arts, and to ritual (114). Schechner argues that postmodernism is characterized by an attack on the master narratives of modernism: “the nation-state, natural law, rational logic, patriarchal authority, mandatory coherence, and beginning-middle-and-end stories,” (116) which indicates a strong opposition to absolute truths, regulating institutions, and restrictions of the individual. Indeed, Schechner links the postmodern with the theory of deconstruction and the ideas of post-structuralism, seeing them as the academic responses to a postmodern world. As explored above, Butler has been influenced by post-structuralism, especially Derrida’s theory of deconstruction, feminist criticism, and also by thinking and existing in a postmodern environment. What is important to note in relation to performativity in particular is how the ideas explored......

Words: 37487 - Pages: 150

Premium Essay

Masters and Johnson

...aspects of the human sexual response cycle of Masters and Johnson: Correcting errors and suggesting modifications Masters and Johnson’s book Human Sexual Response brought a face and a name to a topic that, for their time, was not talked about around town, in the barber shops and diners. Certainly not a conversation to be spoken of in public. And if it was being discussed in the “unmentionable” public, it was obviously being told all wrong! I understand and even appreciate their fascination with such topics. At least someone was trying to get it right! Method Participants The reviewed article, written by Roy Jerome Levin of the Porterbrook Clinic, in Sheffield, United Kingdom, explained his belief that the book Masters and Johnson wrote in 1966, Human Sexual Response was outdated and left incorrect or unexplained aspects of their reports on specific mechanisms involved in the sexual arousal process. His research examined eight facts from Masters and Johnsons book and offered modifications and/ or corrections as support for his findings. Procedure The article reviewed looks critically at eight physiological aspects of the sexual arousal process described in the original report that with the increased laboratory studies available now have been shown to need correction or modification or additional explanation. The format used for discussion of the eight aspects is, first, to give the direct quote from the 1966 first edition of Masters and Johnson in book with page......

Words: 569 - Pages: 3

Free Essay

Master Schedule

...THE MASTER SCHEDULE Any plan to schedule time and activities must have at its center a MASTER SCHEDULE, that is, a schedule of activities that is fixed. A master schedule needs to be drawn up only once a semester: unless, of course, changes occur in the basic program. First, fill in all the required activities, such as classes, drills, and laboratory periods. Second , add other regular activities, such as part-time jobs, commuting time, sports, and regular meetings. Third, include sleeping and eating. With the fixed activities accounted for, the remaining blank spaces on the uncluttered chart are free for use on a weekly or day-by-day basis. Such a schedule, on a 5x8 card, scotch-taped over your desk, or carried in your notebook, unclutters your mind, and more important, enables you to visualize the blank boxes as actual blocks of time into which you may fit necessary activities (see example below). With the MASTER SCHEDULE as your source, you may concoct any type of schedule that fits the uniqueness of your courses, your part-time or full-time job, or your personality. What matters most is that the schedule works for you. MON TUE WED THU FRI SAT SUN | | | | | | | | | |7-8 ......

Words: 806 - Pages: 4

Free Essay

Masters Uniten

...in (398494-K) ENTRY REQUIREMENTS HOW TO APPLY A UNIVERSITY AHEAD OF THE REST Masters Programme To be eligible to apply for a Master’s degree programme at Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), an applicant should already possess a good Bachelor’s degree with honours from UNITEN or from other recognised institutions of higher learning or equivalent qualifications in a related field accepted by the university’s graduate admission committee. Those with second class upper or with CGPA of 2.75 or better will be given preference. Step 1 Application forms can be downloaded from www.uniten.edu.my/postgraduate Kindly contact us at 603-89212020 ext: 3124/3019/3016 to have the registration forms sent to you. P O S T G R A D U A T E P R O G R A M M E S ENGINEERING AND INDUSTRIAL SCIENCE [PhD & Masters] Step 2 Send the completed application form together with all necessary documents together with the non-refundable application fee to: College of Graduate Studies Universiti Tenaga Nasional KM7 Jalan Kajang- Puchong 43009 Kajang Selangor Malaysia Doctoral Programme To be eligible to apply for a doctoral programme at UNITEN, an applicant should already possess a Master’s degree from UNITEN or from other recognised institutions of higher learning in a related field accepted by the university’s graduate admission committee. Those who possess degrees with research background will be given preference. A UNIVERSITY AHEAD OF THE REST (398494-K) Further......

Words: 968 - Pages: 4

Free Essay

Master Budget

...plan of the resources needed to carry out tasks and meet financial goals. A master budget is part of an overall organization plan for the next year, made up of three components: (1) organizational goals, (2) the strategic long-range profit plan, and (3) the master budget (tactical short-range profit plan). Long-range plans are achieved in year-by-year steps. The guidance is more specific for the coming year than it is for more distant years. The plan for the coming year is called the master budget. The master budget is also known as the static budget, the budget plan, or the planning budget. The income statement portion of the master budget is often called the profit plan. The master budget indicates the sales levels, production and cost levels, income, and cash flows anticipated for the coming year. In addition, these budget data are used to construct a budgeted statement of financial position (balance sheet). Budgeting is a dynamic process that ties together goals, plans, decision making, and employee performance evaluation. The master budget and its relationship to other plans, accounting reports, and management decision-making processes are diagrammed in this diagram: Although each organization is unique in the way it puts together its budget, all budgeting processes share some common elements. After organizational goals, strategies, and long-range plans have been developed, work begins on the master budge, a detailed budget for the coming fiscal year with some......

Words: 334 - Pages: 2