Free Essay

Math

In: Business and Management

Submitted By bakebrate
Words 1751
Pages 8
Život I djelo

Rođen je 13. veljače 1805. godine u njemačkom gradu Durenu, koji je u to doba pripadao francuskom kraljevstvu. Obitelj je došla iz belgijskog grada Richeleta. To objašnjava porijeklo dijela njegovog imena koje dolazi od naziva “Le jeune de Richelet” (“Mladi iz Richeleta”). Osim imena Pierre I Gustave u povjesnim izvorima ponekad se navode I njegova njemačka imena Peter u Gustav. Njegov otaj bio je upravitelj pošte u Durenu.

Još prije nego što je kao dvanaestogodišnjak 1817. krenuo u gimnaziju u Bonn, pokazivao je veliku sklonost za matematiku I svoj džeparac trošio je na kupnju matematičkih knjiga. Nakon dvije godine gimnazije u Bonnu po želji roditelja prešao je u jezuitski koledž u Kolnu. Tu je imao sredu da ga poučava veliki fizičar Ohm. Sa 16 godina Dirichlet je završio školovanje I bio spreman za upis u sveučilište. Kako u to vrijeme njemačka sveučilišta nisu imala visoke standard, Dirichet se odlučio za studij u Parizu. Na put u Francusku sa sobom je ponio Gaussovo remek-djelo Disquisitiones arithmaticae, koje je uvijek bilo uz njega I koje je stalno proučavao. Slušao je predavanja na College de France I Faculte des Sciences. Tu su profesori bili mnogi vodedi francuski matematičari: Biot, Fourier, Francoeur, Hachette, Laplace, Lacroix,Legendre I Poisson. Dirichlet je mnogo profitirao iz kontakata s ovim velikanima. Od 1822. do 1827. Dirichlet je bio privatni učitelj u Parizu. Godine 1825. Dirichlet se odlučio vratiti u Njemačku I nastaviti raditi na nekom sveučilištu. U tome ga je ohrabrivao glasoviti prirodoslovac Alexander von Humboldt. No, nap utu povratka iskrsle sun eke proceduralne prepreke( za radje bila potrebna habilitacija, nije imao doktorat, nije znao latinski jezik). Sve je to ubrzano sređeno I Dirchlet se našao na Sveučilištu u Breslau. Od 1827. on poučava u Breslau u zvanju docenta. Međutim, nije bio zadovoljan. Pojavio se isti problem zbog kojeg je I išao u Francusku: niski standardi.

Godine 1829. uz von Humboldtovu pomod odlazi u Berlin. Poučava najprije kao docent, a od 1831. do 1855. profesor je Berlinskog sveučilišta. Odmah na početku ovog razdoblja oženio je Rebeccu Mendelssohn, jednu od dviju sestara velikog skladatelja. Kasnije, u jesen 1843., pratio je bolesnog prijatelja Jacobija na oporavak u Italiju. Vratio se u proljede 1845.godine 1855. u Gottingenu umro je Gauss I na njegovo mjesto došao je Dirichlet. To je bila kruna njegovog životnog puta. Odgovarao mu je mirniji život u Gottingenu. Sada je imao vise vremena za svoja istraživanja I neka naprednija istraživanja studenata. Ali ovakav novi život nede potrajati. U ljeto 1858., na jednoj konferenciji u Švicarskoj, pretrpio je srčani udar. U Gottingen se vrati s velikim teškodama. Umro je u Gottingenu 5. svibnja 1859. Godine.

Iz Diricheletovog matematičkog djela izdvojit demo najvažnije doprinose:

1.Dirichetova znanstvena aktivnost počela je još od boravka u Francuskoj. Njegov prvi rad odnosio se na glasoviti Veliki Fermatov teorem da jednadžba xn +yn=zn nema rješenja u skupu prirodnih brojeva niti za jedan prirodni broj n vedi od 2. Tvrdnju je dokazao samo za prvi od dvaju mogudih podslučajeva(jedan od brojeva x, y, z je paran, drugi djeljiv sa 5 I paran) I svoj rad poslao Pariškoj akademiji. Legendre, jedan od izvjestitelja, upotpunio je rad dokazom drugog podslučaja (jedan od brojeva x, y, z je paran I relativno prost s drugim koji je djeljiv s 5) I rad je objavljen u rujnu 1825.godine.

2. Dirichlet je prvi proveo strogu raspravu konvergencije Fourierovih redova u dvama svojim radovima iz 1829. I 1837. Predusdnu ulogu u toj raspravi igra Drichletov integral( )

(

) ( ( )

)

gdje n karakterizira odsječak Fourerova reda , ax je vrijednost argumenta za koju se ispituje konvergencija. 3. Dirichlet se smatra jednim od začetnika algebarske teorije brojeva, a kao početak uzima se njegova rasprava iz 1837. U njoj dokazuje teorem: Ako su prvi član i razlika aritmetičkog niza relativno prosti prirodni brojevi , onda taj niz sadrži beskonačno prostih brojeva. Tvrdnju je iskazao jos Legendre 1788. Godine. Dirichletov dokaz teorema vrlo je složen i zasniva se na Dirichletovim redovima. Danas se taj teorem naziva Dirichleov teorem. Nedugo nakon prve rasprave objavljuje drugu (1838.) i tredu (1839.) raspravu u kojima se uvode redovi oblika ∑ . Ti se redovi nazivaju Dirichleovi redovi . Redovi se primjenjuju u analitičkoj teoriji brojeva , posebno u raspodjeli prostih brojeva u aritmetičkim nizovima i drugim nizovima prirodnih brojeva . Dirichlet je obogatio teoriju I kapitalnim djelom Verlesugen uber Zahlnetheorie (Predavanje iz teorije brojeva) , koje je publicirano poslije njegove smrti 1863.

4. Dirichlet je 1837. Predložio modern definiciju funckije : Ako se varijabla y prema varijabli x odnosi tako da kad god se odredi numerička vrijednost za x postoji pravilo prema kojem je određena jedinstvena vrijednost od y, onda je y funckija od nezavisne varijable x.

5. Dirichleova funkcija. Dirichlet je našao primjer funkcije koja se ponaša toliko nepravilno da je nemogude nadi matematički izraz kojim bi se ona predočila . Ta funkcija nije neprekidna ni u jednoj tački. Evo njene definicije : Ako je x racionalan, neka je y=c , a ako je x iracionalan , neka je y d c.

6. Dirichleova zadada. Traži se funkcija f(x1,x2,…,xn) koja zadovoljava Laplaceovu jednačinu

Unutar nekog područja G i granični uvjet f(P)=g(P), gdje je P rubna tačka područja , a g zadana (obično neprekidna) funkcija na G.

Dirichleov princip

U rješavanju raznovrsnih problema , posebno pri dokazivanju postojanja objekata koji imaju neko određeno svojstvo , često je vrlo uspješna primjena jednog od najpoznatijih kombinatornih principa , koji je poznat pod raznim popularnim nazivima kako što su princip kutija , princip pretinaca , princip golubinjaka , problem zečeva i kaveza i dr. Dirichlet ga je prvi jasno formulirao i dao mu precizan matematički smisao. Zato se taj princip danas naziva Dirichleov princip . Dirichleov princip može se formulirati na različite načine . Navodimo najčešde formulacije različitih oblika Dirichleovog principa .

Slaba forma
Ako n+1 zečeva rasporedimo bilo kako u n kaveza , onda su u barem jednom kavezu smještena barem 2 zeca. Ako n+1 predmeta rasporedimo bilo kako u n praznih kutija(pretinaca), onda barem jedna kutija sadrži barem dva od tih predmeta. Ako konačan skup S sa n+1 elemenata razdijelimo u najviše n disjunktnih podskupova S1,S2,...,Sm,( m n ), onda postoji podskup Sk sa najmanje 2 elemnta. Za bilo koje preslikavanje f:A B konačnog skupa A sa n+1 elemenata u konačni skup B sa n elemenata postoje 2 elementa skupa A koji imaju istu sliku. Ovo su varijacije najjednostavnijeg oblika Dirichletovog principa . U njemu se govori o konačnim skupovima sa n+1 elemenata i postojanju 2 elementa s određenim svojstvom. Ovaj se oblik najčešde primjenjuje. Tvrdnja je jednostavna i očita, pa je dokaz gotovo nepotreban. Međutim, i sam dokaz je jednostavan: kad bi , na primjer , u svakom od n kaveza bio smješten najviše jedan zec, onda bi i zečeva bilo najviše n , a ima ih n+1. Tvrdnja pogotovo vrijedi ako je broj zečeva, predmeta, odnosno elemenata skupa vedi od n+1.

Primjer 1 .
Među 13 učenika uvijek postoji barem 2 učenika koja su rođena u istom mjesecu. Dokaz. Lako se uočava da treba povezati učenike i mjesece. To znači da su učenici-„zečevi“,a mjeseci-„kavezi“. Imamo 13 „zečeva“ i 12 „kaveza“. Izravna primjena Dirichleovog principa osigurava valjanost tvrdnje.

Općenitija forma
Ako nk+1 predmeta rasporedimo bilo kako u n kutija , onda barem jedna kutija sadrži k+1 predmeta . Tvrdnja pogotovo vrijedi ako je broj predmeta vedi od nk+1. Slično se iskazuju drugi oblici poopdenja Dirichleovog principa. Primjer 2. Date su tačke A, B, C, D, E i F od kojih nikoje tri ne leže na jednom pravcu. Te tačke određuju 15 dužina , neke od njih obojene su plavom , a neke crvenom bojom. Dokažimo da postoji barem jedan trokut s vrhovima u skupu {A,B,C,D,E,F} čije su sve stranice iste boje . Dokaz. Promatrajmo 5 dužina kojima je A krajnja tačka. Ovdje imamo 5“predmeta“(dužine sa zajedničkom krajnjom tačkom) i 2“kutije“(boje), Bududi da je 5 =2 2+1 , na temelju opdenitije forme Dirichleovog principa proizlazi da su barem 3 dužine iste boje. Njihovi drugi krajevi međusobno su spojeni dužinama koje su ili sve druge boje , pa je to traženi trokut, ili je barem jedna boja uočene trojke dužina , pa s dvjema od njih opet daje trokut iste boje .

Jaka forma
Ako m predmeta rasporedimo u n kutija , onda barem jedna kutija sadrži [ ]+1 predmeta.

Opća forma
Neka su n, p1,p2,....pn prirodni brojevi. Ako su p1,p2,....pn-n+1 predmeta rasporedimo u n kutija K1,K2,...,Kn, onda barem jedna kutija Ki sadrži barem pi predmeta.

Dirichleov princip primjenjuje se u mnogim područjima matematike. Navodimo samo najvažnija: kombinatorika , teorija brojeva , nizovi , geometrija. Sam Dirichlet primjenjivao ga je u teoriji brojeva. Često se ved iz formulacija zadatka može naslutiti da je nužna primjena Dirichleovog principa. Na to upuduju riječi kao što su „barem“, „najmanje“, „postoji“. Ta činjenica ne umanjuje užitak rješavanja takvog zadatka, ostaje još nekoliko zanimljivih koraka : rasčlanjivanje, otkrivanje „zečeva“ i „kaveza“, „predmeta“ i „kutija“, poopdavanje i dr. Ponekad i nije sve od početka vidljivo i jasno , evo nekoliko takvih zadataka : 1. Neka je N prirodan broj , Dato je N trojki cijelih brojeva r j,sj,tj, za 1 , takvih da je barem jedan od njih neparan. Pokažite da postoje cijeli brojevi a, b, c, takvi da je arj+bsj+ctj neparan broj za barem različitih indeksa j. Rješenje: Promatrajmo trojke (a,b,c), gdje su a,b,c brojevi jednaki 0 ili 1 , ali barem jedan on njih nije jednak nuli. Takvih trojki ima 7. Bududi da za svaki j nisu svi brojevi rj,sj,tj parni, lako se vidi da su tri od suma arj+bsj+ctj parne a četiri neparne. To znači da ima tačno 4N neparnih suma. Prema Dirichleovom principu postoji trojka (a,b,c) za koju je barem suma neparna.

2. U konveksnom mnogouglu s 1998 stranica dužine stranica su prirodni brojevi. Obim mnogougla je 1 997 000. Dokažite da barem dvije stranice tog mnogougla imaju jednake dužine.

Rješenje: Promatrani 1998-terougao sa stranicama različitih cjebrojnih dužina ima najmanji obim ako su mu dužine 1,2,3,...,1998. Taj je najmanji obim jednak : 1+2+3+...+1998=
( )

=1 997 001

Bududi da je obim promatranog mnogougla 1 997 000, dakle manji od najmanjeg mogudeg, prema Dirichleovom principu barem dvije stranice moraju imatu jednaku dužine. Dirichleov princip ima dva važna svojstva za nastavu matematike: jednostavnost i očitost. Zato je njegova primjena moguda vrlo rano. Nije rijedak slučaj da se na natjecanjima iz matematike učenika osnovnih škola pojavljuju zadaci u kojima je moguda primjena Dirichleovog principa.Takvi zadaci pogoduju razvijanju logičkog mišljenja učenika.

Similar Documents

Free Essay

Math

...and solve problems in everyday life”. In my everyday life I have to keep the balance in my check book, pay bills, take care of kids, run my house, cook, clean etc. With cooking I am using math, measuring how much food to make for four people (I still haven’t mastered that one). With bills I am using math, how much each company gets, to how much money I have to spare (which these days is not much). In my everyday life I do use some form of a math. It might not be how I was taught, but I have learned to adapt to my surroundings and do math how I know it be used, the basic ways, none of that fancy stuff. For my weakest ability I would say I fall into “Confidence with Mathematics”. Math has never been one of my favorite subjects to learn. It is like my brain knows I have to learn it, but it puts up a wall and doesn’t allow the information to stay in there. The handout “The Case for Quantitative Literacy” states I should be at ease with applying quantitative methods, and comfortable with quantitative ideas. To be honest this class scares the crap out of me, and I am worried I won’t do well in this class. The handout also says confidence is the opposite of “Math Anxiety”, well I can assure you I have plenty of anxiety right now with this class. I have never been a confident person with math, I guess I doubt my abilities, because once I get over my fears and anxiety I do fine. I just have to mentally get myself there and usually it’s towards the end of the class. There are......

Words: 418 - Pages: 2

Premium Essay

Math

...solutions. If you have a graphing calculator, this method is the quickest. If you don't have a calculator, it can be difficult to graph the equation. Completing the square: This is probably the most difficult method. I find it hardest to remember how to apply this method. Since the quadratic formula was derived from this method, I don't think there is a good reason to use completing the square when you have the formula Factoring: this is probably the easiest method for solving an equation with integer solutions. If you can see how to split up the original equation into its factor pair, this is the quickest and allows you to solve the problem in one step. Week 9 capstone part 1 Has the content in this course allowed you to think of math as a useful tool? If so, how? What concepts...

Words: 662 - Pages: 3

Premium Essay

Math

...This article is about the study of topics, such as quantity and structure. For other uses, see Mathematics (disambiguation). "Math" redirects here. For other uses, see Math (disambiguation). Euclid (holding calipers), Greek mathematician, 3rd century BC, as imagined by Raphael in this detail from The School of Athens.[1] Mathematics is the study of topics such as quantity (numbers),[2] structure,[3] space,[2] and change.[4][5][6] There is a range of views among mathematicians and philosophers as to the exact scope and definition of mathematics.[7][8] Mathematicians seek out patterns[9][10] and use them to formulate new conjectures. Mathematicians resolve the truth or falsity of conjectures by mathematical proof. When mathematical structures are good models of real phenomena, then mathematical reasoning can provide insight or predictions about nature. Through the use of abstraction and logic, mathematics developed from counting, calculation, measurement, and the systematic study of the shapes and motions of physical objects. Practical mathematics has been a human activity for as far back as written records exist. The research required to solve mathematical problems can take years or even centuries of sustained inquiry. Rigorous arguments first appeared in Greek mathematics, most notably in Euclid's Elements. Since the pioneering work of Giuseppe Peano (1858–1932), David Hilbert (1862–1943), and others on axiomatic systems in the late 19th century, it has become......

Words: 634 - Pages: 3

Free Essay

Math

...Sample Exam 2 - MATH 321 Problem 1. Change the order of integration and evaluate. (a) (b) 2 0 1 0 1 (x y/2 + y)2 dxdy. + y 3 x) dxdy. 1 0 0 x 0 y 1 (x2 y 1/2 Problem 2. (a) Sketch the region for the integral f (x, y, z) dzdydx. (b) Write the integral with the integration order dxdydz. THE FUNCTION f IS NOT GIVEN, SO THAT NO EVALUATION IS REQUIRED. Problem 3. Evaluate e−x −y dxdy, where B consists of points B (x, y) satisfying x2 + y 2 ≤ 1 and y ≤ 0. − Problem 4. (a) Compute the integral of f along the path → if c − f (x, y, z) = x + y + yz and →(t) = (sin t, cos t, t), 0 ≤ t ≤ 2π. c → − → − → − (b) Find the work done by the force F (x, y) = (x2 − y 2 ) i + 2xy j in moving a particle counterclockwise around the square with corners (0, 0), (a, 0), (a, a), (0, a), a > 0. Problem 5. (a) Compute the integral of z 2 over the surface of the unit sphere. → → − − → − → − − F · d S , where F (x, y, z) = (x, y, −y) and S is → (b) Calculate S the cylindrical surface defined by x2 + y 2 = 1, 0 ≤ z ≤ 1, with normal pointing out of the cylinder. → − Problem 6. Let S be an oriented surface and C a closed curve → − bounding S . Verify the equality → − → − → → − − ( × F ) · dS = F ·ds − → → − if F is a gradient field. S C 2 2 1...

Words: 254 - Pages: 2

Premium Essay

Math

...Diana Garza 1-16-12 Reflection The ideas Stein presents on problem saving and just math in general are that everyone has a different way of saving their own math problems. For explains when you’re doing a math problem you submit all kinds of different numbers into a data or formula till something works or maybe it’s impossible to come up with a solution. For math in general he talks about how math is so big and its due in large measure to the wide variety of situations how it can sit for a long time without being unexamined. Waiting for someone comes along to find a totally unexpected use for it. Just like has work he couldn’t figure it out and someone else found a use for it and now everyone uses it for their banking account. For myself this made me think about how math isn’t always going to have a solution. To any math problem I come across have to come with a clear mind and ready to understand it carefully. If I don’t understand or having hard time taking a small break will help a lot. The guidelines for problem solving will help me a lot to take it step by step instead of trying to do it all at once. Just like the introduction said the impossible takes forever. The things that surprised me are that I didn’t realize how much math can be used in music and how someone who was trying to find something else came to the discovery that he find toe. What may people were trying to find before...

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Math

...STAT2011 Statistical Models sydney.edu.au/science/maths/stat2011 Semester 1, 2014 Computer Exercise Weeks 1 Due by the end of your week 2 session Last compiled: March 11, 2014 Username: mac 1. Below appears the code to generate a single sample of size 4000 from the population {1, 2, 3, 4, 5, 6}. form it into a 1000-by-4 matrix and then find the minimum of each row: > rolls1 table(rolls1) rolls1 1 2 3 4 5 6 703 625 679 662 672 659 2. Next we form this 4000-long vector into a 1000-by-4 matrix: > four.rolls=matrix(rolls1,ncol=4,nrow=1000) 3. Next we find the minimum of each row: > min.roll=apply(four.rolls,1,min) 4. Finally we count how many times the minimum of the 4 rolls was a 1: > sum(min.roll==1) [1] 549 5. (a) First simulate 48,000 rolls: > rolls2=sample(x=c(1,2,3,4,5,6),size=48000,replace=TRUE) > table(rolls2) rolls2 1 2 3 4 5 6 8166 8027 8068 7868 7912 7959 (b) Next we form this into a 2-column matrix (thus with 24,000 rows): > two.rolls=matrix(rolls2,nrow=24000,ncol=2) (c) Here we compute the sum of each (2-roll) row: > sum.rolls=apply(two.rolls,1,sum) > table(sum.rolls) sum.rolls 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 742 1339 2006 2570 3409 4013 3423 2651 1913 1291 1 12 643 Note table() gives us the frequency table for the 24,000 row sums. (d) Next we form the vector of sums into a 24-row matrix (thus with 1,000 columns): > twodozen=matrix(sum.rolls,nrow=24,ncol=1000,byrow=TRUE) (e) To find the 1,000 column minima use > min.pair=apply(twodozen,2,min) (f) Finally compute......

Words: 597 - Pages: 3

Premium Essay

Math

...say whether I was able to learn how to be a better teacher and what the teacher did that I could possibly use in the future. While analyzing and going through the process of this assignment it is helping realize how to become a better teacher as well. I would also like to get more comfortable and experience on using this template of the paper. Memories Of A Teacher My teacher, Mr. G, used many different instructional techniques and approaches to his lessons. Mr. G had taught me math for three years in a row, so I think that I have a good grasp on his approaches to the lessons that he would teach. He would assign many homework assignments, as well as in-class assignments, which helped me and other students understand and get practice with the lesson that we were learning. I think that with math having a lot of homework is a good thing. In my mind, the only way to learn how to do math is plenty of practice. The more you practice, the easier it will be. Mr. G would also have the students do some math problems on the chalk board or smart board to show the class and go over the corrections with the whole class so that everyone would understand the problem. Playing “racing” games also helped and added fun to the class. With the “racing” games, the students would get into groups and have to take...

Words: 1027 - Pages: 5

Premium Essay

Math

...Jasmine Petersen Dr. Abdeljabbar MAT 1111 April 23, 2014 Algebra is one of the most important subjects someone can learn. It is a subject that transfers into daily life. A lot of people do not realize that they are using algebra. Algebra can be anything from calculating the amount of money you’ve spent on your grocery shopping, designing structural plans for a building, and keeping track of the calories you have in your diet. Our professor told us that in every subject, we use math. My major is chemistry and mathematics is used widely in chemistry as well as all other sciences. Mathematical calculations are absolutely necessary to explore important concepts in chemistry. You’ll need to convert things from one unit to another. For example, you need to convert 12 inches to feet. Also, we use simple arithmetic to balance equations. A lot of things I’ve had learned from this course and one of them was that we use Math for everyday life. I’ve also learned many ways how to solve equations such as linear, quadratic, exponential, and logarithmic equations. All the material that we did learn was all easy to learn and understand. I believe that the instructor did a good job explaining on how to solve problems. If my friend was asking me how to determine the differences between the equation of the ellipse and the equation of the hyperbola, I would first give he or she the definition of the two words ellipse and hyperbola. An ellipse is a set of all points in a plane such that the......

Words: 623 - Pages: 3

Free Essay

Math

...A | Course Title & Number | Calculus II: MTH104 | B | Pre/Co-requisite(s) | Pre-requisite: MTH103 (Calculus I) | C | Number of credits | 3 | D | Faculty Name | Dr. Ghada Alobaidi | E | Term/ Year | Fall 2014 | F | Sections | Course | Days | Time | Location | MTH104.02 MTH104.04MTH104.06 | UTR UTRMW | 9:00-9:50 10:00-10:50 8:00-9:15 | PHY 113NAB 007NAB010 | | | | | | G | Instructor Information | Instructor | Office | Telephone | Email | Ghada Alobaidi | NAB 249 | 06 515 2754 | galobaidi@aus.edu | Office Hours: UT: 11:00 – 12:30 , R: 11:00 – 12:00 or by appointment. | H | Course Description from Catalog | Covers techniques of integration, improper integrals, sequences, infinite series, power series, parameterized curves, polar coordinates, integration in polar coordinates and complex numbers. | I | Course Learning Outcomes | Upon completion of the course, students will be able to: * Read, analyze, and apply to problems, written material related to the study of calculus. * Use the appropriate technique(s) – including integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, etc. to integrate algebraic, logarithmic, exponential, trigonometric, and composite functions. * Evaluate improper integrals and test them for convergence. * Compute arc length and surface area of revolution of graphs and parametric curves. * Graph polar curves and find enclosed area and arc length. * Apply theorems about limits......

Words: 1366 - Pages: 6

Premium Essay

Math

...Math is used everyday – adding the cost of the groceries before checkout, totaling up the monthly bills, estimating the distance and time a car ride is to a place a person has not been. The problems worked this week have showed how math works in the real world. This paper will show how two math problems from chapter five real world applications numbers 35 and 37 worked out. Number 35 A person hired a firm to build a CB radio tower. The firm charges $100 for labor for the first 10 feet. After that, the cost of labor for each succeeding 10 feet is $25 more than the preceding 10 feet. That is, the nest 10 feet will cost $125; the next 10 feet will cost $150, etc. How much will it cost to build a 90-foot tower? Solving this problem involves the arithmetic sequence. The arithmetic sequence is a sequence of numbers in which each succeeding term differs from the preceding term by the same amount (Bluman, 2011). n = number of terms altogether n = 9 d = the common differences d = 25 ª1 = first term ª1 = 100 ªn = last term ª2 = ª9 The formula used to solve this problem came from the book page 222. ªn = ª1 + (n -1)d ª9 = 100 + (9-1)25 ª9 = 100 + (8)25 ...

Words: 540 - Pages: 3

Premium Essay

Math

...you come to geometry, your opinion may vary. This class introduces a lot of new topics, which can be challenging, and take lots of practice outside of school if you do not pay attention or do your math homework. I strongly advise you to do your math homework everyday, not for just a grade, but it also helps you when it comes time for quizzes and tests. She rarely checks homework, but when she does, she will not tell you. It is also a great review for tests and quizzes. Ms.Hull’s tests and quizzes are not the easiest things you will take. The quizzes take new concepts and apply to the quiz. Also, her tests are usually always hard. It is a good idea to practice new concepts and review old ones from previous units, so you can get a good grade on the tests. I also advise you to be organized throughout the year. Organization is the key to success especially in math class. Tool kits are an extremely helpful resource to use. There are going to be a lot of conjectures and theorems that will be new, and it would be hard to just memorize them. My overall geometry year was not exactly the way I hoped it would turn out. It was extremely had, and it moves at a very quick pace, so keeping up was hard for me personally. If I could have done something differently, it would have been practicing math more often. Each concept was hard, and I did not have anytime to review it, because I have a lot of honors classes which require a lot of work too. The key to being successful in this......

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

Math

...|7|SURVEY OF MATHEMATICS FALL 2015 | |8| | |8| | |8| | |8| | | |  | | |Instructor  | | |Gary F. Melendy | | | | | |Title  | | |Instructor ...

Words: 1789 - Pages: 8

Premium Essay

Math

...find the national average cost of food for an individual, as well as for a family of 4 for a given month. http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/usda_food_plans_cost_of_food/CostofFoodJan2012.pdf 5. Find a website for your local city government. http://www.usa.gov/Agencies/Local.shtml 6. Find the website for your favorite sports team (state what that team is as well by the link). http://blackhawks.nhl.com/ (Chicago Blackhawks) 7. Many of us do not realize how often we use math in our daily lives. Many of us believe that math is learned in classes, and often forgotten, as we do not practice it in the real world. Truth is, we actually use math every day, all of the time. Math is used everywhere, in each of our lives. Math does not always need to be thought of as rocket science. Math is such a large part of our lives, we do not even notice we are computing problems in our lives! For example, if one were interested in baking, one must understand that math is involved. One may ask, “How is math involved with cooking?” Fractions are needed to bake an item. A real world problem for baking could be as such: Heena is baking a cake that requires two and one-half cups of flour. Heena poured four and one-sixth cups of flour into a bowl. How much flour should Heena take out of the bowl? In this scenario of a real world problem, we have fractions, and subtraction of fractions, since Heena has added four and one-sixth cups of flour, rather than the needed...

Words: 665 - Pages: 3

Free Essay

Maths

...Cbse –Spot.blogspot.com CLASS- IX MATHEMATICS (SA – II) TIME – 3 HOURS MAX. MARKS – 90 General instructions:- * All question are compulsory. * The question paper consists of 34 questions divided into four sections A, B, C and D. Section – A comprises of 8 question of 1mark each. Section – B comprises of 6 questions of 2 marks each. Section – C comprises of 10 questions of 3 marks each and Section – D comprises of 10 questions of 4 marks each. * Question numbers 1 to 8 in Section – A are multiple choice questions where you are to select one correct option out of the given four. * There is no overall choice. However, internal choice has been provided in 1 question of two marks, 3 questions of three marks each and 2 questions of four marks each. You have to attempt only one lf the alternatives in all such questions. * Use of calculator is not permitted. * An additional 15 minutes time has been allotted to read this question paper only. SECTION – A 1. Any point on the line x + y = 0 is of form a. b. c. d. (,−) 2. The coefficient of y in the equation 3(2x – y) + x + 2y = 5 is b. 7 b. – 5 c. – 1 d. 1 3. If in a sphere, volume and surface area are numerically equal, then radius will be: c. 1 b. 3 c. 2 d. 4 4. The length of longest pole that can be put in a room of dimensions (10m x 10m x 5m) is d. 15m b. 16m c. 10m d. 12m 5. If in a......

Words: 725 - Pages: 3

Free Essay

Math

...Math was always the class that could never quite keep my attention in school. I was a daydreamer and a poor student and applying myself to it was pretty much out of the question. When I would pay some attention I would still forget the steps it had taken me to find the solution. So, when the next time came around I was lost. This probably came about because as a kid I wasn’t real fond of structure. I was more into abstract thought and didn’t think that life required much more than that at the time. I was not interested in things I had to write down and figure out step by step on a piece of paper. I figured I could be Tom Sawyer until about the age of seventy two. My thoughts didn’t need a rhyme or reason and didn’t need laws to keep them within any certain limits. The furthest I ever made it in school was Algebra II and I barely passed that. The reason wasn’t that I couldn’t understand math. It was more that I didn’t apply myself to the concepts of it, or the practice and study it took to get there. I was always more interested in other concepts. Concepts that were gathered by free thinkers, philosophers, idealists. Now I knew that a lot of those figures I read about tried their hand in the sciences, physics, and mathematics in their day, but I was more interested in their philosophical views on everyday life. It was not until I started reading on the subject of quantum physics and standard physics that I became interested in math. The fact that the laws of standard......

Words: 473 - Pages: 2