Free Essay

Merrion Ltd

In: Business and Management

Submitted By masami
Words 1684
Pages 7
1. Inleiding

1.1 Achtergrond en opdracht

Merrion Products Ltd is een gezond en groeiend familiebedrijf dat unieke producten van hoge kwaliteit vervaardigt alsmede grondstoffen importeert.

Door politieke instabiliteit in het land van hun vaste leverancier is voor een onbepaalde periode schaarste aan grondstoffen ontstaan. Deze grondstoffen zijn op korte termijn ook niet leverbaar via andere landen.

Het komend kwartaal wordt een minimumproductie ingesteld om de producten op de markt te houden en om de vraag van de grote clientèle te kunnen voldoen. De opdracht is om de resterende grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken.

1.2 Doelstelling rapport

De doelstelling van dit rapport is om te onderzoeken wat de beste manier is om de productiefaciliteiten binnen Merrion Products Ltd te benutten in deze omstandigheden.

1.3 Hoofdvraag en deelvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe kan Merrion Products Ltd in deze situatie haar continuïteit waarborgen voor het komend kwartaal?

De hoofdvraag wordt verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
Welke productie lijn is meest winstgevend voor het komend kwartaal?
Wat is het break-evenpoint voor het komend kwartaal?
Wat is de “opportunity cost”?
Wat is de invloed van een verhoging van de verkoopprijs op de analyse?

1.4 Leeswijzer

In dit eerste hoofdstuk, de inleiding, worden de opdracht en de doelstelling van het rapport geformuleerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksresultaten. Ten slotte wordt in hoofdstuk 3 de conclusie beschreven.

2 Onderzoeksresultaten 2.1 Meest winstgevende productielijn

Merrion Products Ltd. heeft besloten de verkoop alsmede de productie en de nettowinst over het eerste kwartaal van het jaar 20x7 in hun begroting op te nemen. Dit besluit wordt als basis genomen om de begroting te herzien. De door de raad van leden in de vergadering benoemde criteria worden ook toegepast. Deze criteria betreffen de grondstoffen die beschikbaar zijn tot €72.000 per kwartaal, een duidelijke limiet voor de verkoop en een minimumproductie van 1000 eenheden voor elk product.
Alvorens een nieuw productieplan op te stellen, beginnen we met het identificeren van de meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. alsmede de prioriteit van de productielijnen.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 4 5 6 5
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,300 0,375 0,167 0,050
Winst per euro over de materialen 0,857 0,938 0,385 0,100
Prioriteit 2 1 3 4

Er wordt duidelijk aangegeven dat de productiekosten van Merrion Products Ltd. zowel constante als variabele kosten omvatten. De constante productiekosten worden geschat op €20.000 en worden evenredig over de producten verdeeld op basis van de totaal voorziene verkoopopbrengst per product.

Hieruit kunnen we concluderen dat het bedrijf “Absorption Costing” heeft gebruikt terwijl zij de constante productiekosten in elk product hebben opgenomen. Deze constante productiekosten kunnen niet evenredig over de producten worden verdeeld omdat er nog niet besloten is hoeveel eenheden per product er zullen worden geproduceerd.

‘Absorption costing’ is ideaal voor seizoensgebonden producten en de producten van Merrion Products zijn dat niet. Er wordt duidelijk aangegeven dat aan het eind van het jaar de vraag de productiecapaciteit overtrof. Dit is op alle producten van toepassing daar zij allen succesvolle producten zijn.

Daarom wordt het gebruik van absorption costing niet gunstig bevonden maar juist misleidend beschouwd en maakt dit het opstellen van een nieuw productieplan ingewikkelder. In plaats daarvan zal er overgegaan worden op marginale kostprijsberekening. Hieronder worden de evenredig verdeelde constante productiekosten teruggedraaid en opnieuw berekend.

Product A B C D
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Productiekosten (absorption) 4 5 6 5
Totale productiekosten 6000 10000 12000 7500
Constante productiekosten 3000 8000 6000 3000
Productiekosten (marginaal) 2 1 3 3

De tabel met de meest winstgevende productielijn kan opnieuw ingevuld worden met de nieuwe productiekosten. Dit zal de winst per euro zowel over de verkoop als over de materialen doen stijgen, maar de prioriteit blijft het zelfde.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,400 0,475 0,267 0,150
Winst per euro over de materialen 1,143 1,188 0,615 0,300
Prioriteit 2 1 3 4

Nu kan een nieuw productieplan opgesteld worden. We beginnen met het toepassen van de voorwaarde die door de raad van leden wordt genoemd, een minimum productie van 1000 eenheden voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1000 1000 1000 1000 4000
Verkoopopbrengst 20000 40000 30000 20000 110000
Verbruikte grondstof 7000 16000 13000 10000 46000
De verkoop van product B wordt herzien tot de maximum verkoopwaarde omdat dit het meest winstgevend product is. (88.000/40=2200 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1000 2200 1000 1000 5200
Verkoopopbrengst 20000 88000 30000 20000 158000
Verbruikte grondstof 7000 35200 13000 10000 65200
De verkoop van product A wordt herzien tot de maximum beschikbare materialen omdat dit het tweede meest winstgevend product is. ((72.000-65200)/7=971 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997

We kunnen opmaken dat in dit kwartaal, met de koop en gebruik tot €72.000 grondstoffen, Merrion Products Ltd. 6171 eenheden kan verkopen en €177.420 opbrengst kunnen halen.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopkosten 23652 46200 22000 17000 108852
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Winst en Verlies rekening
Verkoop 177.420
Verkoopkosten 108.852
Brutomarge 68.568
Constante productiekosten 20.000- 48.568
Administratiekosten 19.900
Distributiekosten 5.700
Verkoop commissie 17.742
Financiële kosten 800 44.142-
Netto winst 4.426

2.3 Break-evenpoint

Merrion Products Ltd. heeft verschillende productlijnen. Alvorens een break-evenpoint te berekenen, dienen een aantal aannames te worden gemaakt:
1. De prijs van elk product is constant.
2. De kosten zijn lineair. Wanneer de productie stijgt, zouden de kosten naar verhouding moeten stijgen.
3. De verkoop prijs mix blijft constant en een gemiddelde gebruik aan contributie.
4. De 10% van de verkoopopbrengst is vaste commissie en daarom kan er verondersteld worden dat deze 10% de variabele kosten zijn. Dit resulteert in een toename van 10% aan variabele kosten voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Kosten van verkoop 12 21 22 17 72
Contributie 8 19 8 3 38
Contributie (na commissie) 6 15 5 1 27
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verkoopopbrengst in percentage 22,22% 49,60% 16,91% 11.27% 100%

Constante kosten = kosten – commissie + constante productiekosten = 44.142-17.742+20.000 = €46.400

Break-evenpoint in verkoopopbrengst = constante kosten / (verkoop eenheden / verkoopprijs) = 46400 / (27/110) = €189.037

Break-evenpoint in verkoop eenheden = constante kosten / verkoop (eenheden) = 46400 / 27 = 1719 eenheden

2.4 Opportunity Cost

Er is een reële kans op een besluit voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn.

Indien het minimum van 1000 eenheden per productlijn wordt geproduceerd:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Indien er geen beperking is voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 3000 2200 1215 0 6415
Verbruikte grondstof 21000 35200 15795 0 71995
Verkoopopbrengst 60000 88000 36450 0 184450

Opportunity cost = verkoop zonder minimum 1000 – verkoop met minimum 1000 = 184.450 – 177.420 = €7.030

Merrion Products Ltd onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn. Dit is hun opportunity cost.
2.5 Invloed van prijs

Wanneer de prijs per product met €7 stijgt, zal dit de analyse beïnvloeden. De reden is, het opgestelde productieplan is gebaseerd op de meest winstgevende productielijn met product B als eerst, gevolgd door product A, C en D. Het meest winstgevend product verwijst naar producten die de bedrijven meer winst laten verdienen door de contributie per Euro over de verkoop te optimaliseren en de ingevoerde grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken wat in dit geval beperkt is. Wanneer de prijs wordt herzien, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Product A B C D
Verkoopprijs 27 47 37 27
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Totaal variabele kosten 12 21 22 17
Contributie 15 26 15 10
Bijdrage per euro over de verkoop 0,556 0,553 0,405 0,370
Winst per euro over de materialen 2,143 1,625 1,154 1,000
Prioriteit 1 2 3 4
3. Conclusie

De meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. is product B, gevolgd door product A, C en D.

Het break-evenpoint in verkoopopbrengst is €189.037 en het break-evenpoint in verkoop eenheden is 1719 eenheden

Merrion Products Ltd. onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn.

Wanneer de prijs wordt herzien met een stijging van €7, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Similar Documents

Free Essay

Consumer Perceptions

...consolidation by the finance houses. In 2009, 709 applications were processed, a decline of 27% on the previous year. 1 PUBLIC REGISTERS The Agency maintains a public register of all those who are authorised to operate as credit intermediaries. The register is accessed by the financial institutions and may be inspected by members of the public on our corporate website (www.nca.ie). Consumers are advised to deal only with authorised credit intermediaries and are encouraged, prior to organising credit, to consult the public register to ensure that the intermediary they are dealing with is authorised. 2 PROSECUTION The Agency secured a conviction in the Dublin District Court on 23 November against South Dublin Motors Ltd, Rathfarnham, Dublin 14 for two offences under the Consumer Credit Act, 1995. The company was fined €3,000 for an unauthorised alteration to a credit intermediary authorisation and € 3,000 for the non-display of the authorisation. 3 PAWNBROKERS The Agency is also responsible for issuing pawnbroker licences. Three licences were issued to pawnbrokers in 2009. Queries were received from a number of parties potentially interested in setting up as pawnbrokers but no new applications were received by year-end. 6 PRODUCT SAFETY All products placed on the EU market must be safe. A safe product is defined as a product, (including free giveaways and products supplied as part of a service), which under normal or reasonably......

Words: 18594 - Pages: 75

Premium Essay

Hollow Avowals

...does not guarantee that your home cannot be compulsorily acquired. It only prevents 56 As McHugh notes, Australia has also failed to comply with Article 2 of the ICCPR which requires that individuals must have access to ‘effective and enforceable remedies’ if their rights are violated: above n 2. See also E Evatt, ‘Bill of Rights and International Standards’ (Paper presented at the Bill of Rights Conference, Sydney, 21 June 2002) 2. 57 Note that the requirement that the compulsory acquisition relate to a matter ‘in respect of which the Parliament has power to make laws’ requires that a law passed under s 51(xxxi) must also be supported by another legislative head of power: PJ Magennis Pty Ltd v The Commonwealth (1949) 80 CLR 382, 402-3 (Latham CJ). 58 See Dixon J in Grace Bros Pty Ltd v The Commonwealth (1946) 72 CLR 269, 290-1. 59 Bank of New South Wales v Commonwealth (1948) 76 CLR 1, 349-50. 60 Johnson Fear & Kingham v Commonwealth (1943) 67 CLR 314, 318; Bank of New South Wales v Commonwealth (1948) 76 CLR 1, 349-50. 61 Quick and Garran, The Annotated Constitution of the Australian Commonwealth (1901), 641. 144 D EAKIN LAW REVIEW VOLUME 13 NO 2 the power being exercised arbitrarily.62 It merely provides that the compulsory acquisition must be on just terms; it must be fair,63 balancing the community’s interests against the interests of the person whose property is to be taken.64 There are a number of flaws in section 51(xxxi) as a source of constitutional......

Words: 21777 - Pages: 88

Free Essay

Adfafrare

...Interreg Y Y Y N Y Y Y N Screens 2 6 3 12 3 5 3 3 1.3.3 Cinemas visited in Wales Cinema name Operator Aberystwyth Arts Centre University of Wales - Aberystwyth Commodore Cinema Michael Davies Partnership Plaza Apollo Cinema Apollo Cinemas Theatr Gwynedd Theatr Gwynedd Ltd Neuadd Ogwen Independent Blaenafon Workmens Hall South Wales Cinemas Odeon Cinema Odeon Cinemas Chapter Arts Centre Chapter (Cardiff) Ltd Ster Century Cinemas Ster Century Cinemas Theatr Mwldan Theatre Mwldan Public Hall Cross Hands Public Hall Management Committee Cross Hands Theatr Gwaun Pembrokeshire County Council Canolfan Ucheldre Centre Ucheldre Centre Friends Association Empire Cinema South Wales Cinemas Llanelli Entertainment Centre Carmarthenshire County Council Maesteg Town Hall Maesteg Town Hall Ltd Torch Theatre Torch Theatre Theatr Clwyd Flintshire County Council Showcase Cinemas National Amusements UK City Cinema South Wales Cinemas Muni Arts Centre Muni Arts centre Apollo Cinemas Apollo Cinemas Coliseum Cinema Coliseum Cinema Neuadd Dwyfor Gwynedd County Council St Donats Arts Centre St Donats Arts Centre Taliesin Arts Centre University of Wales - Swansea UCI 10 UCI Cinemas Phoenix Cinema Rhondda Community Business Ltd Tywyn Cinema Independent Pola Cinema Independent Table 1.3 Town Aberystwyth Aberystwyth Bangor Bangor Bethesda Blaenafon Bridgend Cardiff Cardiff Cardigan Interreg Screens Y 1 Y 1 Y 2 Y P/t 1 Y P/t 1 N P/t 1 N 9 N 2 N 14 Y 1 Y Y Y Y Y N Y N N N N N Y Y N N N N Y N 1......

Words: 51855 - Pages: 208

Free Essay

E-Commerce

...that we may become less attractive as a destination for these businesses if Irish law does not follow suit. The Defamation Bill 2006 should have provided an opportunity to consider this issue - but that Bill would not have changed the law in this area had it been enacted. A Google spokesman would not comment on the specifics of the case. "The company would reiterate that is has no connection or ability to direct or influence the content of web pages which may be shown as links within any given set of search results." With Google linking to 11.5 billion web pages, potential financial damages in an Irish court could be staggering. Source: TJ McIntyre – Barrister, Lecturer in the School of Law, University College Dublin, Consultant with Merrion Legal Solicitors, “Defamation, search engines and the E-Commerce Directive”, Monday, July 02, 2007 22 Study on The Economic Impact of the Electronic Commerce Directive 2.2. E-CONTRACTS Article 9.1 in the Directive states that Member States shall assure that contracts concluded by electronic means carry the same weight as ‘paper’ contracts. Prior to transposition of the Directive, 12 out of 18 Member States’ legislation in this area was unclear, cf. Table 2.2. Table 2.2: Legal situation for e-contracts prior to the Directive Prior to transposition of the Directive, did a contract concluded by electronic means have equivalent legal status as a ‘paper’ contract? Yes, the electronic contract had the same legal status as an......

Words: 25986 - Pages: 104