Free Essay

Merrion Ltd

In: Business and Management

Submitted By masami
Words 1684
Pages 7
1. Inleiding

1.1 Achtergrond en opdracht

Merrion Products Ltd is een gezond en groeiend familiebedrijf dat unieke producten van hoge kwaliteit vervaardigt alsmede grondstoffen importeert.

Door politieke instabiliteit in het land van hun vaste leverancier is voor een onbepaalde periode schaarste aan grondstoffen ontstaan. Deze grondstoffen zijn op korte termijn ook niet leverbaar via andere landen.

Het komend kwartaal wordt een minimumproductie ingesteld om de producten op de markt te houden en om de vraag van de grote clientèle te kunnen voldoen. De opdracht is om de resterende grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken.

1.2 Doelstelling rapport

De doelstelling van dit rapport is om te onderzoeken wat de beste manier is om de productiefaciliteiten binnen Merrion Products Ltd te benutten in deze omstandigheden.

1.3 Hoofdvraag en deelvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe kan Merrion Products Ltd in deze situatie haar continuïteit waarborgen voor het komend kwartaal?

De hoofdvraag wordt verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
Welke productie lijn is meest winstgevend voor het komend kwartaal?
Wat is het break-evenpoint voor het komend kwartaal?
Wat is de “opportunity cost”?
Wat is de invloed van een verhoging van de verkoopprijs op de analyse?

1.4 Leeswijzer

In dit eerste hoofdstuk, de inleiding, worden de opdracht en de doelstelling van het rapport geformuleerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksresultaten. Ten slotte wordt in hoofdstuk 3 de conclusie beschreven.

2 Onderzoeksresultaten 2.1 Meest winstgevende productielijn

Merrion Products Ltd. heeft besloten de verkoop alsmede de productie en de nettowinst over het eerste kwartaal van het jaar 20x7 in hun begroting op te nemen. Dit besluit wordt als basis genomen om de begroting te herzien. De door de raad van leden in de vergadering benoemde criteria worden ook toegepast. Deze criteria betreffen de grondstoffen die beschikbaar zijn tot €72.000 per kwartaal, een duidelijke limiet voor de verkoop en een minimumproductie van 1000 eenheden voor elk product.
Alvorens een nieuw productieplan op te stellen, beginnen we met het identificeren van de meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. alsmede de prioriteit van de productielijnen.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 4 5 6 5
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,300 0,375 0,167 0,050
Winst per euro over de materialen 0,857 0,938 0,385 0,100
Prioriteit 2 1 3 4

Er wordt duidelijk aangegeven dat de productiekosten van Merrion Products Ltd. zowel constante als variabele kosten omvatten. De constante productiekosten worden geschat op €20.000 en worden evenredig over de producten verdeeld op basis van de totaal voorziene verkoopopbrengst per product.

Hieruit kunnen we concluderen dat het bedrijf “Absorption Costing” heeft gebruikt terwijl zij de constante productiekosten in elk product hebben opgenomen. Deze constante productiekosten kunnen niet evenredig over de producten worden verdeeld omdat er nog niet besloten is hoeveel eenheden per product er zullen worden geproduceerd.

‘Absorption costing’ is ideaal voor seizoensgebonden producten en de producten van Merrion Products zijn dat niet. Er wordt duidelijk aangegeven dat aan het eind van het jaar de vraag de productiecapaciteit overtrof. Dit is op alle producten van toepassing daar zij allen succesvolle producten zijn.

Daarom wordt het gebruik van absorption costing niet gunstig bevonden maar juist misleidend beschouwd en maakt dit het opstellen van een nieuw productieplan ingewikkelder. In plaats daarvan zal er overgegaan worden op marginale kostprijsberekening. Hieronder worden de evenredig verdeelde constante productiekosten teruggedraaid en opnieuw berekend.

Product A B C D
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Productiekosten (absorption) 4 5 6 5
Totale productiekosten 6000 10000 12000 7500
Constante productiekosten 3000 8000 6000 3000
Productiekosten (marginaal) 2 1 3 3

De tabel met de meest winstgevende productielijn kan opnieuw ingevuld worden met de nieuwe productiekosten. Dit zal de winst per euro zowel over de verkoop als over de materialen doen stijgen, maar de prioriteit blijft het zelfde.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,400 0,475 0,267 0,150
Winst per euro over de materialen 1,143 1,188 0,615 0,300
Prioriteit 2 1 3 4

Nu kan een nieuw productieplan opgesteld worden. We beginnen met het toepassen van de voorwaarde die door de raad van leden wordt genoemd, een minimum productie van 1000 eenheden voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1000 1000 1000 1000 4000
Verkoopopbrengst 20000 40000 30000 20000 110000
Verbruikte grondstof 7000 16000 13000 10000 46000
De verkoop van product B wordt herzien tot de maximum verkoopwaarde omdat dit het meest winstgevend product is. (88.000/40=2200 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1000 2200 1000 1000 5200
Verkoopopbrengst 20000 88000 30000 20000 158000
Verbruikte grondstof 7000 35200 13000 10000 65200
De verkoop van product A wordt herzien tot de maximum beschikbare materialen omdat dit het tweede meest winstgevend product is. ((72.000-65200)/7=971 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997

We kunnen opmaken dat in dit kwartaal, met de koop en gebruik tot €72.000 grondstoffen, Merrion Products Ltd. 6171 eenheden kan verkopen en €177.420 opbrengst kunnen halen.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopkosten 23652 46200 22000 17000 108852
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Winst en Verlies rekening
Verkoop 177.420
Verkoopkosten 108.852
Brutomarge 68.568
Constante productiekosten 20.000- 48.568
Administratiekosten 19.900
Distributiekosten 5.700
Verkoop commissie 17.742
Financiële kosten 800 44.142-
Netto winst 4.426

2.3 Break-evenpoint

Merrion Products Ltd. heeft verschillende productlijnen. Alvorens een break-evenpoint te berekenen, dienen een aantal aannames te worden gemaakt:
1. De prijs van elk product is constant.
2. De kosten zijn lineair. Wanneer de productie stijgt, zouden de kosten naar verhouding moeten stijgen.
3. De verkoop prijs mix blijft constant en een gemiddelde gebruik aan contributie.
4. De 10% van de verkoopopbrengst is vaste commissie en daarom kan er verondersteld worden dat deze 10% de variabele kosten zijn. Dit resulteert in een toename van 10% aan variabele kosten voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Kosten van verkoop 12 21 22 17 72
Contributie 8 19 8 3 38
Contributie (na commissie) 6 15 5 1 27
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verkoopopbrengst in percentage 22,22% 49,60% 16,91% 11.27% 100%

Constante kosten = kosten – commissie + constante productiekosten = 44.142-17.742+20.000 = €46.400

Break-evenpoint in verkoopopbrengst = constante kosten / (verkoop eenheden / verkoopprijs) = 46400 / (27/110) = €189.037

Break-evenpoint in verkoop eenheden = constante kosten / verkoop (eenheden) = 46400 / 27 = 1719 eenheden

2.4 Opportunity Cost

Er is een reële kans op een besluit voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn.

Indien het minimum van 1000 eenheden per productlijn wordt geproduceerd:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Indien er geen beperking is voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 3000 2200 1215 0 6415
Verbruikte grondstof 21000 35200 15795 0 71995
Verkoopopbrengst 60000 88000 36450 0 184450

Opportunity cost = verkoop zonder minimum 1000 – verkoop met minimum 1000 = 184.450 – 177.420 = €7.030

Merrion Products Ltd onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn. Dit is hun opportunity cost.
2.5 Invloed van prijs

Wanneer de prijs per product met €7 stijgt, zal dit de analyse beïnvloeden. De reden is, het opgestelde productieplan is gebaseerd op de meest winstgevende productielijn met product B als eerst, gevolgd door product A, C en D. Het meest winstgevend product verwijst naar producten die de bedrijven meer winst laten verdienen door de contributie per Euro over de verkoop te optimaliseren en de ingevoerde grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken wat in dit geval beperkt is. Wanneer de prijs wordt herzien, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Product A B C D
Verkoopprijs 27 47 37 27
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Totaal variabele kosten 12 21 22 17
Contributie 15 26 15 10
Bijdrage per euro over de verkoop 0,556 0,553 0,405 0,370
Winst per euro over de materialen 2,143 1,625 1,154 1,000
Prioriteit 1 2 3 4
3. Conclusie

De meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. is product B, gevolgd door product A, C en D.

Het break-evenpoint in verkoopopbrengst is €189.037 en het break-evenpoint in verkoop eenheden is 1719 eenheden

Merrion Products Ltd. onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn.

Wanneer de prijs wordt herzien met een stijging van €7, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Similar Documents

Free Essay

Mg Rover Case

...MG Rover case PART A: 4. SET OUT THE MAIN STAKEHOLDERS IN THE MG ROVER BUSINESS AT THE TIME OF ITS COLLAPSE. HOW WOULD YOU DETERMINE THE RELATIVE IMPORTANCE OF THEIR STAKE? During the troubled times at MG Rover business, the main stakeholders were:  BMW  The UK Government  Shanghai Automotive Industrial Corporation (SAIC)  Employees of MG Rover, both workers as well as employees part of the supply chain.  Phoenix Four and,  Nanjing Automobiles. The importance of each of the stakeholders can only be a matter of one’s opinion. The Chartered Quality Institute (CQI) says that the meaning of Stakeholders normally varies and is extremely contextual in nature. (CQI, n.d.). However, CQI (n.d) adds that in business parlay, the term ‘Stakeholder’ can be equated with any third party who has an ‘interest’ in the end result. (CQI, n.d.). The six main stakeholders at MG Rover are listed above, who had a direct interest in the economic outcomes at the business. Perhaps the most important stakeholder was the several employees at MG Rover. The corporate battles and Government interventions first provided them hope of continued employment and stability, then, squashed these very hopes. The employees did not have a direct role in the fortunes of the company. They were not the people implementing the strategies at MG Rover. However, their stake in the company was beyond any comparison. Their livelihood, future and needs for basic requirements fluctuated with the fortunes of the company...

Words: 4014 - Pages: 17

Free Essay

Ubuntu, Humanity to Others

...I decided to write my project on Ubuntu, which is a distro of Linux. Ubuntu |oǒ'boǒntoō|: Ubuntu is an ancient African word meaning 'humanity to others'. It also means 'I am what I am because of who we all are'. The Ubuntu operating system brings the spirit of Ubuntu to the world of computers. (The Ubuntu Story) I chose Ubuntu because I have used it since 2009 and have loved it ever since then. I will be discussing the current distro which is 14.04, the next one will be 15.04 but 14.04 is the current stable version of Ubuntu or also often referred to as LTS or Long Term Support. The history of Ubuntu is quite short or at least 2004 kind of short. Mark Shuttleworth, from South Africa, started a company called Canonical which was created alongside Ubuntu. The purpose was to help it reach a wider market. They help governments and businesses the world over with migrations, management, and support for their Ubuntu deployments. They would work together with their partners, to ensure that Ubuntu runs reliably on every platform from the pc and the smartphone to the server and, crucially, the cloud. (Canonical) Ubuntu is part of a type of software referred to as open source, a development model promotes a universal access via a free license to a product's design or blueprint, and universal redistribution of that design or blueprint, including subsequent improvements to it by anyone. (Open source) The vision of Ubuntu is part social and part economic: free software, available to......

Words: 733 - Pages: 3

Free Essay

Strategic Management

...JESSLYNE (090503322) STRATEGIC MANAGEMENT ASSIGNMENT NOKIA CASE STUDY JESSLYNE (090503322) STRATEGIC MANAGEMENT ASSIGNMENT NOKIA CASE STUDY SUMMARY Nokia, once a world leader in wireless telecommunications, has lost nearly 39% of its market share to its competitors and in some instances to no name companies. In 80s and 90s Nokia expanded through the acquisition of many other companies with various technologies. Due to this rapid expansion, Nokia lost focus of its ingenuity in wireless communications. However Nokia reorganized by selling most of its businesses which were not performing well and directed its focus once again to its wireless technologies. Acquisition of Sega in 2003 and then merger with Siemens AB in 2006 put Nokia once again in a place where it could compete its rivals. RIM’s blackberry and Apple’s iPhone are the major rivals and have a large market share from business users and consumers. * According to Nokia’s business strategy; the winning strategy is based upon the following factors. Best mobile devices regardless the price and geographical location * Provide extensive internet solutions on mobile devices * Enter into the markets by providing business mobility solutions to the corporate users Analysis: I believe that Nokia’s strategy is a winning strategy for the following reasons: * Business solutions: Innovative Business mobility solutions will attract the corporate users, since Nokia devices are based upon a very......

Words: 408 - Pages: 2

Premium Essay

Managing Change

...QUESTION 1: Write a brief account of how different elements of the temporal and PEST environments interact to influence the situation described in the case. Change in organizations is a form of strategy in the business environment. In a global business environment today, the change in the organization is very important for businesses, as it will determine the competitiveness of the business with other competitors. To survive and develop a long way in the market, organizations need to have a change in their business environment in the best way. Conversely, the enterprises will face to losing business capabilities and their foothold in the market and it can be cause leading to bankruptcy. Nokia Corporation's case is a typical example. In this case, Nokia is facing to big challenges from their new competitors in the markets as well as in technology advance and the changing in their customers’ habits. Because of those changing, the Nokia Corporation is losing their foothold in the mobile market in the world as well as in home country (Finland). Moreover, there are still many factors that affect this group, not only internal elements but also external elements. Those factors required the organization changes. To aware more, we will base on the PEST environments, this tool is used to evaluate the environments value, it relies on Political, social, economic, technology environment. To understand how they influence to the Nokia Corporation, in this essay we will do an analysis on......

Words: 1598 - Pages: 7

Free Essay

Segmentation

...EN Case No IV/JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(a) INAPPLICABILITY Date: 22/12/1998 Also available in the CELEX database Document No 398J012 Office for Official Publications of the European Communities L-2985 Luxembourg COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 22.12.1998 In the published version of this decision, some information has been omitted pursuant to Article 17(2) of Council Regulation (EEC) No 4064/89 concerning non-disclosure of business secrets and other confidential information. The omissions are shown thus [… ]. Where possible the information omitted has been replaced by ranges of figures or a general description. PUBLIC VERSION MERGER PROCEDURE ARTICLE 6(1)(a) PROCEDURE To the notifying parties Dear Sirs, Subject: Case No IV/JV.12 – ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA (SYMBIAN II) Notification of 20 November 1998 pursuant to Article 4 of Council Regulation No. 4064/89 1. On 20 November 1998, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EEC) No 4064/89 [ OJ L 395, 30.12.1989 p. 1; corrigendum OJ L 257 of 21.9.1990, p. 13; as last amended by Regulation (EC) No 1310/97, OJ L 180, 9. 7. 1997, p. 1, corrigendum in OJ L 40, 13.2.1998, p. 17 .] by which Motorola, Inc. (“Motorola”) would acquire joint control in Symbian Limited (“Symbian”). As a result of the......

Words: 1666 - Pages: 7

Free Essay

Beximco

...Introduction: BEXIMCO Group is the largest private sector industrial conglomerate in Bangladesh engaged in diverse business areas. BEXIMCO comprises of five publicly listed companies and sixteen private companies. The Group turnover in 2008 was BDT 18.5 billion. BEXIMCO employs 35,000 people and has 230,000 shareholders. BEXIMCO’s shares constitute 4.84% of the market capitalization of DSE. History of BEXIMCO: Since independence Bangladesh has come a long way, and the Beximco Group of Companies is honored to have had a role in the development of its parent nation. The Group has worked with a simple philosophy; identify an important need and then do everything possible to successfully satiate that need, in a manner which best facilitates the well being of the nation. As a result Beximco has focused on those industries which give Bangladesh a competitive advantage in the global market place in many cases creating the industries for the first time in the region. Throughout its four and a half decade journey the Group has been one of the leading innovators in the country. Presently Beximco Group comprises twenty one companies of which five are listed with the Dhaka Stock Exchange employing over 35,000 personnel and is the largest private sector industrial conglomerate in the nation. . In the course of its growth, it has created industrial and management capabilities that will serve the country for generations to come. It was the first local conglomerate to embrace an......

Words: 4671 - Pages: 19

Free Essay

Assignment

...COMPANY PROFILE Of Beximco Group Introduction: BEXIMCO Group is the largest private sector industrial conglomerate in Bangladesh engaged in diverse business areas. BEXIMCO comprises of five publicly listed companies and sixteen private companies. The Group turnover in 2008 was BDT 18.5 billion. BEXIMCO employs 35,000 people and has 230,000 shareholders. BEXIMCOs shares constitute 4.84% of the market capitalization of DSE History of BEXIMCO: Since independence Bangladesh has come a long way, and the Beximco Group of Companies is honored to have had a role in the development of its parent nation. The Group has worked with a simple philosophy; identify an important need and then do everything possible to successfully satiate that need, in a manner which best facilitates the well being of the nation. As a result Beximco has focused on those industries which give Bangladesh a competitive advantage in the global market place in many cases creating the industries for the first time in the region. Throughout its four and a half decade journey the Group has been one of the leading innovators in the country. Presently Beximco Group comprises twenty one companies of which five are listed with the Dhaka Stock Exchange employing over 35,000 personnel and is the largest private sector industrial conglomerate in the nation. . In the course of its growth, it has created industrial and management capabilities that will......

Words: 2430 - Pages: 10

Premium Essay

Hunter Boot Ltd. Case Study Report

...Hunter Boot Ltd. Case Study Report INDEX 1 Introduction 3 1.1 History of Hunter Boot Ltd. 3 1.2 Hunter Boot Ltd. today 4 2 Comparative and competitive advantage 4 2.1 Comparative advantage 4 2.2 Competitive advantage 5 2.3 Hunter Boot Ltd. and competitive advantage 5 3. Market screening 6 3.1 Asian market 7 3.2 Screening criteria for Hunter Boot Ltd.’s selection of new markets in Asia 7 4. Market Entry Mode 7 4.1 Hunter Boot Ltd. and entry mode 8 5. The 4 P’s of Marketing 9 5.1 Hunter Boot Ltd.’s two most important P’s 10 5.1.1 Product 10 5.1.2 Pricing strategy to differentiate Hunter products 11 6. Conclusion 11 References 12 1 Introduction This paper looks into different aspects of Hunter Boot Ltd. and its possible expansion to the Asian market. The paper’s content is based on a case study prepared for a Webinar April 12th 2013. The report goes through Hunter Boot Ltd.’s history, theories of comparative and competitive advantages, market screening criteria, Asian market, entry modes and how Hunter Boot Ltd. could apply these theories in order to enter Asian market. Lastly, the report is finished with a short summary of the subject. In recent years, an increasing number of key industries such as automobile and motorcycle production, agricultural equipment, aerospace, military hardware, telecommunication, electronics and luxury consumer goods have become global in scope. Firms in these industries originate,...

Words: 3058 - Pages: 13

Premium Essay

Tyco's Management Planning Mgt.230

...Tyco's Management Planning Melissa Dinges MGT/230 December 01, 2014 Steven Friloux Tyco's Management Planning Tyco International Ltd. is a company that has two major business sections security systems and fire protection and it is located in Switzerland, but has its operational headquarters in Princeton, New Jersey. Tyco International Ltd. was founded in 1962 and became incorporated in 1962. (Wikipedia, the free encyclopedia, 2014) It has been around for quite a few years and seen the ups and downs of business and has learned from it and bounced back. A major thing that the company has learned is that it has to have a management plan to stay in business and to be successful. This plan has to also encompass the company’s mission statement and ethics. Tyco’s mission statement is “We will increase the value of our company and our global portfolio of diversified brands by exceeding customers' expectations and achieving market leadership and operating excellence in every segment of our company.” (AllFinancialMatters.com, 2005) Management Planning Planning is looking ahead and calculating the future course. It is a preparatory step that determines what the company wants to attain, and also incorporating the company’s goals in the plan. Tyco has a few different goals depending on what factors you are discussing. In the planning process there are three goals that factor into management planning. The governance goal deals with practices and policies. It states that...

Words: 1477 - Pages: 6

Premium Essay

Strategic Management

...1. Historical background Beximco Pharmaceuticals Limited (BPL) is a part of Beximco Group, the largest private sector industrial conglomerate in Bangladesh. BPL develops, manufactures and markets both finished dosage form branded generic pharmaceutical products and active pharmaceutical ingredients (APIs), with products including solid dose forms, Metered Dose Inhalers, Nasal Sprays, Large Volume Intravenous Fluids, Suppositories, and Creams/Ointments. BPL produces and markets 'branded generics' for most diseases ranging from AIDS to cancer, from infection to asthma, from hypertension to diabetes, for both national and international markets. The company also manufactures active pharmaceutical ingredients and intravenous fluids and contract manufacture for major international brands of leading multinational companies. BPL utilizes state of the art manufacturing facilities. BPL also has outstanding reverse engineering capabilities. Incorporated in 1976, BPL started off as a distributor of pharmaceutical products. It imported products from global MNCs such as Bayer AG of Germany and Upjohn Inc. of USA and sold them in the local market. It eventually graduated to a manufacturer and distributor of these products in local market under licensing agreements. During the early 80s, BPL launched its own products in the local market. Beximco started its exports operation in the early 90s with APIs. Today BPL is one of the largest exporters of medicines from Bangladesh. BPL employs......

Words: 1988 - Pages: 8

Free Essay

Jimmy Choo

...about the shoe designer. For the company bearing his name, see Jimmy Choo Ltd. This is a Chinese name; the family name is Choo (周). Jimmy Choo | Born | Penang, Malaysia | Occupation | Shoe designer | Dato' Jimmy Choo, OBE, born Choo Yeang Keat, (Chinese: 周仰杰)[1] is a Malaysian fashion designer based in London, United Kingdom. He is best known for founding Jimmy Choo Ltd that became known for its handmade women's shoes. Choo was born in Penang, Malaysia, into a family of shoemakers, who are of Chinese Hakka[2] descent. His family name is Chow but was misspelled on his birth certificate as Choo. He made his first shoe when he was 11 years old. He is perhaps the most notable of students of Cordwainers Technical College in Hackney, England, from which he graduated in 1983. (The college is now part of the London College of Fashion.) Choo has divulged that he worked part time at restaurants and as a cleaner at a shoe factory to help fund his college education. Jimmy Choo's beginnings can be traced back to his workshop in Hackney, North London, which he opened in 1986 by renting an old hospital building. His craftsmanship and designs were soon noticed and he came to the verge of international notability when his creations were featured in a record eight pages in a 1988 issue of Vogue. Patronage from Diana, Princess of Wales, from 1990 further boosted his image. In 1996, he co-founded Jimmy Choo Ltd with British Vogue magazine accessories editor Tamara Mellon. In April......

Words: 3977 - Pages: 16

Premium Essay

Beximco

...Sajjadur Rahman An extreme liquidity crisis has brought Beximco Ltd, the largest company of Beximco Group, on the verge of collapse. So says Salman F Rahman, vice chairman of the group, in a letter to the central bank governor early this month. “Beximco Ltd is facing an extreme liquidity crisis and is on the verge of closing down,” Salman said in the letter. He blamed the situation on two factors -- politically motivated credit restrictions on the group between 2001 and 2008 and repayment of Tk 800 crore in bank loans in the last three years. The group is beset by huge loans worth Tk 5,245 crore to seven banks and requires urgent restructure of its debt to survive, the letter said. Beximco Ltd owes Tk 4,315 crore to four state-owned banks -- Sonali, Janata, Agrani and Rupali -- and the rest Tk 930 crore to three private banks -- AB, Exim and National. The group also came up with a restructuring plan of all its debt. It wants to reschedule the loans up to 2026 with a moratorium period for 2.5 years. The group wants to pay only 10 percent interest against these loans, much lower than the market rates of 13-14 percent. Beximco Ltd (Bangladesh Export Import Company Limited) operates in multiple industrial areas, including textiles, real estate, hospitality, marine food, commodities trading, ICT, ceramics and aviation. The company's largest division is Beximco Textiles, which was amalgamated with Beximco Ltd in 2011. The company's paid-up capital is Tk 601 crore and the......

Words: 669 - Pages: 3

Free Essay

Ma Huateng

...Ma Huateng is the founderand CEO of Tencent Holdings, one of the most important telecommunications companies in China(Petruso,2006).In 2007 Time magazine called him one of the world's most influential people(Alon& Zhang, 2013). In 2013, he was the fourth richest person in China, and 223rd richest person in the world with a net worth of US$ 6.8 billion(Forbes,2013).The most famous product of Tencent, QQ, is an instantchatting software, whose number of user is more than 700 million and is still growing rapidly(Alon& Zhang, 2013). After graduated from Shenzhen University, Ma was employed by ShenzhenRunxun Communications Co., Ltd. as a software engineer(Petruso, 2006). There his job gave him an awareness of the possibility of practical software’s research and development.He and four friends founded Tencent in 1998(Petruso, 2006). They felt sodifficult at the beginning as they lacked experienced employees and financial health(Petruso, 2006). What’s more, the free download of QQ attracted many young users, which created problems for them because Tencent could not afford the servers or server space(Petruso, 2006). Ma tried to sell QQ or invited more investors but he failed(Petruso, 2006). Fortunately, before it was too late, American venture capitalists invested 2 million American dollars to keep Tencentafloat(Petruso, 2006). In my opinion, Ma is so successful not only because the reputation or awards he achieved but also his characteristics.First, He is so courageous.......

Words: 526 - Pages: 3

Premium Essay

Management Practics

...was listed with Dhaka Stock Exchange in 1985 and with Chittagong Stock Exchange on its debut in 1995. Beximco Pharmaceutical Ltd is the manufacturer and marketer of pharmaceutical product under chemical divisions of Beximco Group. Beximco Pharmaceuticals is one of the leading pharmaceutical companies in Bangladesh. It also is one of the biggest suppliers of pharmaceutical product of any Bangladeshi based company. BPL is the first Bangladeshi company to supply pharmaceutical product to Riffles Hospital the most prestigious hospital of Singapore In 2005, BPL took over Beximco Infusions Ltd., a listed company of the Beximco Group engaged in manufacturing and marketing of intravenous fluids and got enlisted with the Alternative Investment Market (AIM) of the London Stock Exchange through issuance of Global Depository Receipts (GDRs). Shares of the Company are traded in Dhaka and Chittagong Stock Exchanges of Bangladesh and its GDRs in AIM of the London Stock Exchange. The paper seeks information on the planning and organizing system that used at BPL. Different methods have been employed to analyze the data both from primary and secondary sources. It gives an idea of how information on purchases and sales, both local and foreign are integrated into the data system for evaluation and reporting purposes. Objectives * Introduce Beximco Pharmaceuticals Ltd and its planning and organizing system. * Provide a comprehensive idea on its organizational design in play in different......

Words: 3604 - Pages: 15

Premium Essay

A Report on Working Capital Management

...Educarnival PediaAssignment, Internship Report, Term Paper • Home • Popular Post • Rules and Regulations • Educarnival Home Top of Form [pic][pic] Bottom of Form INVENTORY MANAGEMENT OF BEXIMCO PHARMACEUTICALS LIMITED August 14, 2012 | Author: shuktara | Posted in Technology and Operations Management • 0.00 / 5 5 • 1 / 5 • 2 / 5 • 3 / 5 • 4 / 5 • 5 / 5 0 votes, 0.00 avg. rating (0% score) |Table of Contents | |1 Chapter 1 | |1.1 Origin of the Report | |1.2 Background of the Report | |1.3 Scope of the Study | |1.4 Objectives of the Study | |1.5 Methodology of the Study ......

Words: 10543 - Pages: 43