Free Essay

Merrion Ltd

In: Business and Management

Submitted By masami
Words 1684
Pages 7
1. Inleiding

1.1 Achtergrond en opdracht

Merrion Products Ltd is een gezond en groeiend familiebedrijf dat unieke producten van hoge kwaliteit vervaardigt alsmede grondstoffen importeert.

Door politieke instabiliteit in het land van hun vaste leverancier is voor een onbepaalde periode schaarste aan grondstoffen ontstaan. Deze grondstoffen zijn op korte termijn ook niet leverbaar via andere landen.

Het komend kwartaal wordt een minimumproductie ingesteld om de producten op de markt te houden en om de vraag van de grote clientèle te kunnen voldoen. De opdracht is om de resterende grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken.

1.2 Doelstelling rapport

De doelstelling van dit rapport is om te onderzoeken wat de beste manier is om de productiefaciliteiten binnen Merrion Products Ltd te benutten in deze omstandigheden.

1.3 Hoofdvraag en deelvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe kan Merrion Products Ltd in deze situatie haar continuïteit waarborgen voor het komend kwartaal?

De hoofdvraag wordt verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
Welke productie lijn is meest winstgevend voor het komend kwartaal?
Wat is het break-evenpoint voor het komend kwartaal?
Wat is de “opportunity cost”?
Wat is de invloed van een verhoging van de verkoopprijs op de analyse?

1.4 Leeswijzer

In dit eerste hoofdstuk, de inleiding, worden de opdracht en de doelstelling van het rapport geformuleerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksresultaten. Ten slotte wordt in hoofdstuk 3 de conclusie beschreven.

2 Onderzoeksresultaten 2.1 Meest winstgevende productielijn

Merrion Products Ltd. heeft besloten de verkoop alsmede de productie en de nettowinst over het eerste kwartaal van het jaar 20x7 in hun begroting op te nemen. Dit besluit wordt als basis genomen om de begroting te herzien. De door de raad van leden in de vergadering benoemde criteria worden ook toegepast. Deze criteria betreffen de grondstoffen die beschikbaar zijn tot €72.000 per kwartaal, een duidelijke limiet voor de verkoop en een minimumproductie van 1000 eenheden voor elk product.
Alvorens een nieuw productieplan op te stellen, beginnen we met het identificeren van de meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. alsmede de prioriteit van de productielijnen.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 4 5 6 5
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,300 0,375 0,167 0,050
Winst per euro over de materialen 0,857 0,938 0,385 0,100
Prioriteit 2 1 3 4

Er wordt duidelijk aangegeven dat de productiekosten van Merrion Products Ltd. zowel constante als variabele kosten omvatten. De constante productiekosten worden geschat op €20.000 en worden evenredig over de producten verdeeld op basis van de totaal voorziene verkoopopbrengst per product.

Hieruit kunnen we concluderen dat het bedrijf “Absorption Costing” heeft gebruikt terwijl zij de constante productiekosten in elk product hebben opgenomen. Deze constante productiekosten kunnen niet evenredig over de producten worden verdeeld omdat er nog niet besloten is hoeveel eenheden per product er zullen worden geproduceerd.

‘Absorption costing’ is ideaal voor seizoensgebonden producten en de producten van Merrion Products zijn dat niet. Er wordt duidelijk aangegeven dat aan het eind van het jaar de vraag de productiecapaciteit overtrof. Dit is op alle producten van toepassing daar zij allen succesvolle producten zijn.

Daarom wordt het gebruik van absorption costing niet gunstig bevonden maar juist misleidend beschouwd en maakt dit het opstellen van een nieuw productieplan ingewikkelder. In plaats daarvan zal er overgegaan worden op marginale kostprijsberekening. Hieronder worden de evenredig verdeelde constante productiekosten teruggedraaid en opnieuw berekend.

Product A B C D
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Productiekosten (absorption) 4 5 6 5
Totale productiekosten 6000 10000 12000 7500
Constante productiekosten 3000 8000 6000 3000
Productiekosten (marginaal) 2 1 3 3

De tabel met de meest winstgevende productielijn kan opnieuw ingevuld worden met de nieuwe productiekosten. Dit zal de winst per euro zowel over de verkoop als over de materialen doen stijgen, maar de prioriteit blijft het zelfde.

Product A B C D
Verkoopprijs 20 40 30 20
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Gebudgetteerde verkoop (eenheden) 1500 2000 2000 1500
Gebudgetteerde verkoopopbrengst 30000 80000 60000 30000
Contributie per euro over de verkoop 0,400 0,475 0,267 0,150
Winst per euro over de materialen 1,143 1,188 0,615 0,300
Prioriteit 2 1 3 4

Nu kan een nieuw productieplan opgesteld worden. We beginnen met het toepassen van de voorwaarde die door de raad van leden wordt genoemd, een minimum productie van 1000 eenheden voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1000 1000 1000 1000 4000
Verkoopopbrengst 20000 40000 30000 20000 110000
Verbruikte grondstof 7000 16000 13000 10000 46000
De verkoop van product B wordt herzien tot de maximum verkoopwaarde omdat dit het meest winstgevend product is. (88.000/40=2200 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1000 2200 1000 1000 5200
Verkoopopbrengst 20000 88000 30000 20000 158000
Verbruikte grondstof 7000 35200 13000 10000 65200
De verkoop van product A wordt herzien tot de maximum beschikbare materialen omdat dit het tweede meest winstgevend product is. ((72.000-65200)/7=971 eenheden maximum verkoop)
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997

We kunnen opmaken dat in dit kwartaal, met de koop en gebruik tot €72.000 grondstoffen, Merrion Products Ltd. 6171 eenheden kan verkopen en €177.420 opbrengst kunnen halen.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4 17
Productiekosten 2 1 3 3 9
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopkosten 23652 46200 22000 17000 108852
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Winst en Verlies rekening
Verkoop 177.420
Verkoopkosten 108.852
Brutomarge 68.568
Constante productiekosten 20.000- 48.568
Administratiekosten 19.900
Distributiekosten 5.700
Verkoop commissie 17.742
Financiële kosten 800 44.142-
Netto winst 4.426

2.3 Break-evenpoint

Merrion Products Ltd. heeft verschillende productlijnen. Alvorens een break-evenpoint te berekenen, dienen een aantal aannames te worden gemaakt:
1. De prijs van elk product is constant.
2. De kosten zijn lineair. Wanneer de productie stijgt, zouden de kosten naar verhouding moeten stijgen.
3. De verkoop prijs mix blijft constant en een gemiddelde gebruik aan contributie.
4. De 10% van de verkoopopbrengst is vaste commissie en daarom kan er verondersteld worden dat deze 10% de variabele kosten zijn. Dit resulteert in een toename van 10% aan variabele kosten voor elk product.

Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Kosten van verkoop 12 21 22 17 72
Contributie 8 19 8 3 38
Contributie (na commissie) 6 15 5 1 27
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420
Verkoopopbrengst in percentage 22,22% 49,60% 16,91% 11.27% 100%

Constante kosten = kosten – commissie + constante productiekosten = 44.142-17.742+20.000 = €46.400

Break-evenpoint in verkoopopbrengst = constante kosten / (verkoop eenheden / verkoopprijs) = 46400 / (27/110) = €189.037

Break-evenpoint in verkoop eenheden = constante kosten / verkoop (eenheden) = 46400 / 27 = 1719 eenheden

2.4 Opportunity Cost

Er is een reële kans op een besluit voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn.

Indien het minimum van 1000 eenheden per productlijn wordt geproduceerd:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 1971 2200 1000 1000 6171
Verbruikte grondstof 13797 35200 13000 10000 71997
Verkoopopbrengst 39420 88000 30000 20000 177420

Indien er geen beperking is voor het produceren van 1000 eenheden per productlijn:
Product A B C D Totaal
Verkoopprijs 20 40 30 20 110
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10 46
Verkoop (eenheden) 3000 2200 1215 0 6415
Verbruikte grondstof 21000 35200 15795 0 71995
Verkoopopbrengst 60000 88000 36450 0 184450

Opportunity cost = verkoop zonder minimum 1000 – verkoop met minimum 1000 = 184.450 – 177.420 = €7.030

Merrion Products Ltd onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn. Dit is hun opportunity cost.
2.5 Invloed van prijs

Wanneer de prijs per product met €7 stijgt, zal dit de analyse beïnvloeden. De reden is, het opgestelde productieplan is gebaseerd op de meest winstgevende productielijn met product B als eerst, gevolgd door product A, C en D. Het meest winstgevend product verwijst naar producten die de bedrijven meer winst laten verdienen door de contributie per Euro over de verkoop te optimaliseren en de ingevoerde grondstoffen op de meest winstgevende manier te gebruiken wat in dit geval beperkt is. Wanneer de prijs wordt herzien, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Product A B C D
Verkoopprijs 27 47 37 27
Directe materialen (geïmporteerd) 7 16 13 10
Directe arbeid en verpakking 3 4 6 4
Productiekosten 2 1 3 3
Totaal variabele kosten 12 21 22 17
Contributie 15 26 15 10
Bijdrage per euro over de verkoop 0,556 0,553 0,405 0,370
Winst per euro over de materialen 2,143 1,625 1,154 1,000
Prioriteit 1 2 3 4
3. Conclusie

De meest winstgevende productielijn van Merrion Products Ltd. is product B, gevolgd door product A, C en D.

Het break-evenpoint in verkoopopbrengst is €189.037 en het break-evenpoint in verkoop eenheden is 1719 eenheden

Merrion Products Ltd. onthoudt zich van €7.030 extra opbrengst door het besluit van het produceren van een minimum van 1000 eenheden per productlijn.

Wanneer de prijs wordt herzien met een stijging van €7, verandert de meest winstgevende productlijn respectievelijk naar product A, gevolgd door product B, C en D.

Similar Documents

Premium Essay

Nove Ltd

...  NOVE LTD 1.Explain why Nove Ltd can or cannot standardize its advertising in countries A, B, and C. All international marketers which do business in foreign countries face an issue in standardization of advertising. There are different methods on the standardization versus adaptation issue. These range from a belief that basic human needs, wants, and expectations cross geographical, national and cultural borders. Standardized advertising program could be utilized where people would not be satisfied with the same advertising appeals and approaches. Overall, it looks like it would be possible to have individual market adaptation within the context of pattern standardization.   2. If advertising can be standardized, what would the advertising program be? At this point, management should investigate consumer. They need to find out about reasons, benefits, ways of buying and loyalty of customers in countries A, B and C. They must also consider difference in media preference, as well. There should be decision process between consumer and buyer based on major differences in shaving habits. Also, this would suggest that the role to be played by advertising in the overall marketing mix would vary and that some adaptation would be necessary. Any advertising program must incorporate each difference. The Nove brand is not the best brand in all three countries. Brand loyalty for Otex is greater than it is for Nover. This means that advertising objectives should vary by......

Words: 355 - Pages: 2

Premium Essay

Retil Ltd

...Retil Ltd. Retil Ltd. is considering purchasing a machine for $350,000. Retil Ltd. estimates it can save $58,000 per year for the next seven years due to increased efficiency resulting from using this machine. In addition, the machine is capable of producing a new product. Retil Ltd. estimates the operating income from this new product will be $11,000 per year for the next seven years. At the end of seven years, Retil Ltd. estimates the machine can be sold for $50,000. However, the machine will require major maintenance at the end of four years, which is estimated to cost $12,600. The machine has a useful life of 12 years and Retil Ltd. intends on depreciating the machine using the straight-line method. The machine is eligible for a CCA tax deduction at 30%. Retil Ltd.’s minimum desired after tax rate of return is 14%. Since Retil Ltd. is not a CCPC, Retil Ltd. is subject to a 40% tax rate. Required: 1. Should Retil Ltd. purchase the machine? Present value of cash flows A B A x B Description Year Pre-tax Amount Post-Tax Amount Pos- Tax Discount Rate Present Value Factor Present Value Outflow or Inflow [pic] Non-recurring Cash Flows: Tax Shield: Cdt x (1 + 0.5k) - Sn x dt d + k (1 + k) (1 + k)n d + k = ......

Words: 389 - Pages: 2

Free Essay

Stratasys, Ltd.

...services; 3. Direct sales of systems to end-users without the involvement of any intermediaries, for which all aspects of their sales and follow-up services are handled exclusively by the company.  Geographical structure of sales organization The sales organization for Stratasys’ 3D printers and production systems and consumables is divided into groups based on the following geographical regions: North America; Europe and Middle East; Asia Pacific and Latin America. This structure allows them to align their sales and marketing resources with their diverse customer base. Their sales organization in each region provides sales support to the network of independent reseller and sales agent locations throughout the particular region. Stratasys Ltd also operate sales and service centers in various locations throughout North America and internationally, including in Shanghai, China; Frankfurt, Germany; Genoa, Italy; Bangalore, India; Tokyo, Japan; and Hong Kong. Competition Their principal competitors of Stratasys consist of other developers of additive manufacturing systems as well as other companies that use FDM and inkjet based technologies to compete in the AM market. A variety of technologies compete with their proprietary technologies, including: stereo lithography; selective Laser Sintering; power Binding; and digital Light Projection. These technologies possess various competitive advantages and disadvantages relative to one another within the key categories upon......

Words: 790 - Pages: 4

Premium Essay

Abc Ltd

...Executive summary This report identifies and analyses the management challenges outlined in the case study of Service Adhesives Ltd. The research draws attention to how Service Adhesives traditional corporate structure, outdated strategies and failure to implement qualitative initiatives leant to their reclining competitive advantage in their industry and the slowdown of their profit margins. The report finds that Service Adhesives prospects in their current operations are limited but with their renewed commitment to effect radical improvements to their organisation then operational excellence is attainable. It is recommended that Service Adhesives revisits the qualitative initiative of total quality management (TQM) as this method encompasses everyone and every function of the organisation. It uses holistic approach to long term success that views continuous improvement as a process and aims to transform the organisation through progressive changes Table of Contents 1. Introduction......................................................................................................................3 1.1 Background of Service Adhesives..........................................................................3 1.2 Background of operations management..................................................................3 2. Orientation.......................................................................................................................4 2.1 Literature......

Words: 2668 - Pages: 11

Premium Essay

Mcgregor's Ltd.

...| McGregor’s Ltd. | Memo To: | James McGregor | From: | Allen Lee | cc: | | Date: | October 29, 2014 | Re: | Employee Discount | | | Mr. McGregor, I would like to talk with you regarding the pending change to our employee discount system. I agree with you that changes need to be made within the company, to save money and create revenue, but I don’t think taking discounts away from some of our long time employees is the best way to obtain those goals. I have set forth a plan that will insure more equality of discounts, including some employees that currently receive no discount at all, and in the long run, we will still save money without damaging the morale of our workforce. In my plan, we would adopt an employee discount based on the three-tier system you proposed. A 10%, 15% and 20% based on the each goods profit margin. The only difference is if the new plan isn’t beneficial to an employee, they would be grandfathered in and keep their current plan. All employees will be eligible to receive the discounts. This includes the cleaning staff who currently receives no discount. This new discount will also serve to attract a younger group of employees as you have stressed, as well as increase morale amongst our current employees. New employees will receive the revised employee discount. As employees leave the company, discounts grandfathered in, will become obsolete, thus saving us money in the long run. This will also prevent any adverse......

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Lessee Ltd

...Lessee Ltd • Lease payment at the end of the year • The lease contains no purchase or renewal options • Other expenses are also to be paid by Lessee $2000 • The fair value of the equipment at lease inception is $265,000. • salvage value of the equipment is expected to be $2,000 • Lessee Inc. has guaranteed $20,000 as the residual value at the end of the lease term. Capital Lease The lease is a capital lease because the useful life of the • Lease Classification Criteria 840-10-25-1 Lease term. The lease term is equal to 75 percent or more of the estimated economic life of the leased property. However, if the beginning of the lease term falls within the last 25 percent of the total estimated economic life of the leased property, including earlier years of use, this criterion shall not be used for purposes of classifying the lease. Use the 10% incremental borrowing rate • 840-10-25-31 A lessee shall compute the present value of the minimum lease payments using the lessee's incremental borrowing rate unless both of the following conditions are met, in which circumstance the lessee shall use the implicit rate: a. It is practicable for the lessee to learn the implicit rate computed by the lessor. b. The implicit rate computed by the lessor is less than the lessee's incremental borrowing rate. Interest Amortization • Amortization: 840-30-35-6 During the lease term, each minimum lease payment shall be allocated by the lessee between a reduction of the......

Words: 326 - Pages: 2

Premium Essay

Baska Ltd

...Mini case #1 – Baska Ltd. Baska Ltd. Produces a lens used for webcams. Summary data from its year 2013 income statement are as follows: Revenues | $8,000,000 | Variable costs | 4,320,000 | Fixed costs | 3,900,000 | Operating Income | $(220,000) | The president of Baska, Rob Keen, is very concerned about the company’s operations. He has discussed the situation with Operations Manager, Don Bell, and controller, Clair Watson. After two weeks, Don returns with a proposal. After researching various component parts, he advises that he can reduce variable costs to 48% of revenues by changing both the direct materials and the production process. The downside of this proposal is that the new direct material (although cheaper) results in more waste and is more toxic to the environment. Currently, waste produced in the production process does not require any special treatment and is disposed of normally. Don points out that there are no current specific laws governing the disposal of this waste created by the use of the new material, and therefore production costs can be cut by using this material. Clair is concerned that this would expose the company to potential environmental liabilities. She believes that these potential future costs need to be estimated and included in the analysis. Don disagrees and reiterates that there are no laws being violated and replies, “There is some possibility that we may have to incur costs in the future, but if we bring it up now, this proposal......

Words: 354 - Pages: 2

Free Essay

Traditions Ltd

...MS GESTION 2015/2016​ Solvay Brussels School Comptabilité de Gestion Traditions LTD : Analyse de cas Axel BOHETS Vladimir CID BOURIE Stéphane DAWIR Aimé VAN PUYENBROECK Question 1 : On the assumption that the costs for this trading period will not change significantly from those of the previous period, prepare marginal costing statements to show contributions for each department and contribution and profit for the Store overall on the basis of : - All departments remaining in operation: Marginal costing statement / department £000 Store marginal costing statement £000 Furnishing £000 Kitchenware £000 Restaurant £000 Menswear £000 Toys £000 Purchases for resale 400 680 325 229 560 Opening stock 255 63 25,5 27 197 Departemental expenses 21 10 16,5 5 20 Sales promotion costs 14 2 0 1 20 (-) Closing stock 263 53 25 25,5 229,5 TOTAL 427 702 342 236,5 567,5 TOTAL STORE 2275 Contribution/department £000 Store contribution £000 Sales £000 560 980 410 430 680 Total Sales 3060 Marginal costing £000 427 702 342 236,5 567,5 Total Store 2275 TOTAL 133 278 68 193,5 112,5 TOTAL STORE 785 Profit/department £000 Sales 560 980 410 430 680 Marginal costing 427 702 342 236,5 567,5 Non mgt......

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

Windcather Ltd

...Case Study: WINDCATCHER LTD John Jeffries recently left the army after more than 20 years in the service. He had decided that at 45 years of age it was time to start a second career. Throughout most of his life John had a passion for sailing and had competed successfully in many offshore yacht races. He felt that because of his expertise and interest in sailing and the fact that over the years he had cultivated many friends and contacts in the sailing world, he would be wise to invest his money and energies in this area of business. After many months of searching for a suitable business, last October John and his wife agreed to purchase all of the shares of Windcatcher Ltd for £500,000 at the 31 December. The business was involved in the manufacture of sails on an individual ‘made to measure’ basis for boats ranging in size from one-man dinghies to ocean-going yachts. Most of the customers were private individuals, though about 10% of orders each year were placed by small boat-builders. Windcatcher also undertook some repair work to damaged sails. The business was established in 1970 by Arthur Davies and was managed by him until his sudden death in August. Over that period he had shown a strong interest in the technical side of the business and Windcatcher enjoyed a good reputation for the quality of the products. However, he had had little interest in financial matters and maintained only rudimentary management accounting records. Demand for Windcatcher’s......

Words: 1109 - Pages: 5

Free Essay

Abc Ltd.

...Further if any clarification & information is needed, please feel free to communicate with us, or visit the event website: www. asiapharma.org We are eagerly looking forward to seeing you at the Asia Pharma Expo 2011. Thanking you Yours sincerely Managing Director Incepta Pharmaceuticals Ltd. JOINT CONVER Dr. Momenul Haq Managing Director General Pharmaceuticals Ltd. MEMBERS Mr. Kh. Tarique-ul-lslam Managing Director Medimet Pharmaceuticals Ltd. Managing Director Globe Pharmaceuticals Ltd. Managing Director Renata Ltd. Mr. Md. Harunur Rashid Mr. Syed S Kaiser Kabir Mr. Iftekharul Islam Managing Director Sanofi-Aventis Bangladesh Ltd. Mr. A M Faruque Managing Director Eskayef Bangladesh Ltd. Dr. Mostafizur Rahman Managing Director Popular Pharmaceuticals Ltd. Mr. M Mosaddek Hossain Managing Director UniMed & UniHealth Manufacturers Ltd. Mr. Mohammad Yusuf Managing Director Drug International Ltd. Mr. M M Rahman Khan Dr. Md. Zakir Hossain Managing Director Peoples Pharma Ltd. Managing Director Delta Pharma Ltd. Mr. Feroz Uddin Khan Managing Director Edruc Ltd. Mr. Md. Halimuzzaman Salman F Rahman Executive Director Healthcare Pharmaceuticals Ltd. SOUTH ASIA ONE OF THE RAPIDLY GROWING PHARMA REGION § § § § § ADVISOR Mr. Nazmul Hassan, MP One of the fastest growing pharma economy of the world The rapid growth rate to meet the Demand & Supply statistics of India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Bhutan, Myanmar,......

Words: 3538 - Pages: 15

Free Essay

Lessee Ltd.

...Background Lessee Ltd., a British company operating under IFRS, leased equipment from Lessor Inc. for a period of three years. Lease payments of $100,000 are paid annually by Lessee Ltd., as well as $2,000 of other expenses including insurance, taxes and maintenance. The lessee’s incremental borrowing rate is listed at 11%, and the lessor’s implicit rate is calculated at 10%. The equipment reverts back to the lessor at the termination of the lease. The equipment has a 4-year useful life and a fair value of $265,000. Additionally, the guaranteed residual value of the equipment is $20,000 and the expected salvage value is $2,000. Issue #1: How should Lessee Ltd.’s Lease Be Classified? International Accounting Standard 17.10 states five examples of situations that “individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease.” Two of the statements are relevant in classifying the lease as a finance lease. IAS 17.10.c says that the lease term must be for the “major part of the economic life of the asset.” Since the lease term is three years and the useful life of the equipment is four years, the lease term is 75% of the useful life of the asset which would constitute as a “major part” of the economic life of the equipment. Additionally, per IAS 17.10.d “at the inception of the lease the present value of the minimum lease payments [should] amount to at least substantially all of the fair value of the leased asset.” The present value of...

Words: 1331 - Pages: 6

Premium Essay

Beximco Ltd

...methods. Moreover, because of this analysis the finding of the report is made. Limitation of the study In the full course for report writing, the researchers have gone through several limitations. They are: * We got the information after a little bit late than we expected. * The insufficiency of information is main constraint of the study. * The study limits only on the available published data and certain degree of availability in internet. * In many cases, up to date information was not published. * Availability of the reference book is another limitation. INTRODUCTION Of BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD. BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD. (At a Glance) Key Company Information Name: | BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD | Year of Establishment : | 1976 | Country of Incorporation : | Bangladesh. | Commercial Production : | 1980 | Status | Listed Public Limited Company. | Business Lines | Manufacturing and marketing of pharmaceutical Finished | Main Country of operation | Bangladesh | Slogan of the company | “We Are Building A Healthier Tomorrow” | Overseas Offices & Associates : | Australia, Bhutan, Cambodia,......

Words: 10833 - Pages: 44

Premium Essay

Lessee Ltd.

...Facts Lessee Ltd, a British company has leased equipment from Lessor Ltd, as of January 1, 2007 for three years. On expiration the equipment reverts to Lessor Ltd. Annual expenses include a lease payment of $100,000 and other expenses of $2,000 with no expenses incurred by Lessor Ltd. The remaining useful life of the equipment is 4 years. At the time, the equipment had a Fair Market Value (FMV) of $265,000. Lessee Ltd guaranteed a residual value of $20,000 by the end of the lease term. The salvage value of the equipment was estimated as $2000 at the end of the economic life. The lessor’s implicit rate was calculated at 10% with the Present Value (PV) of the residual at $15,026 and lease payments at $248,690. The lessee’s incremental borrowing rate is 11% with the PV of the residual at $14,624 and lease payments at $244,370. Issue Is the lease an operating lease as analyzed and interpreted by the junior accountant or is it a finance lease along with other calculations as determined by the senior accountant? Would the answer differ if Lessee Ltd were to adapt U.S GAAP accounting policies as opposed to IFRS? Rule The IFRS standards are known by the name International Accounting Standards (IAS). The IAS 17 helps distinguishes between lease transactions. It states, “A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the...

Words: 1137 - Pages: 5

Premium Essay

Lessee Ltd

...Group 4 Case 11-6 Lessee Ltd. Lessee Ltd. (a British company that applies IFRSs) and Lessor Inc. had a lease agreement starting on January 1, 2007 which Lessee Ltd. rents equipment from Lessor Inc. for three years. The remaining useful life of the equipment is four years. The fair value of the equipment is $265,000. At the end of the lease term, Lessee Ltd. has guaranteed $20,000 as the residual value. The agreement contains no purchase or renewal options, which means at the end of the lease term, Lessee Ltd. needs to return this equipment to Lessor Inc. in original condition. According to the agreement, Lessee Ltd. needs to make lease payments of $100,000 to Lessor Inc. each year. Also, Lessee Ltd. is responsible for other expenses like insurance, tax and maintenance that cost $2,000 per year. The lessee’s incremental borrowing rate is 11% and Lessor’s implicit rate is 10%. Two accountants of Lessee Ltd. analyzed the assets of the lease. For the present value of lease obligation, if using the implicit rate in the lease (10%), the residual value would be $15,026 and the present value of annual payment would be $248,690. If using the incremental borrowing rate (11%), the residual value would be $14,624 and present value of annual payment would be $244,370. But on the computations of lease payments, the junior and senior accountant used two different ways. The junior accountant defined it is an operating lease and simply added lease expense and insurance expense......

Words: 1236 - Pages: 5

Free Essay

Hiclass Ltd

...HiClass Furniture LTD i) Calculate using the ABC technique and prepare a revised profit statement for each of the three departments justifying your choice of cost driver. Design staff salaries £99,000 Sale Staff salaries £259,200 Warehouse Staff wages £120,960 Administration Staff wages £122,946 General Overheads £700,000 £1302,496 Activity | Cost Driver | Design Staff salaries | No. of Consultations with design staff | Sale Staff salaries | No. of items sold | Warehouse Staff wages | No. of items sold | Administration Staff salaries | Purchase orders | General Overheads | Floor area | Design staff salaries = £99,000 = 62.4 1,600 Sale Staff salaries = £259,200 = 47.13 5,500 Warehouse Staff wages = £120,960 = 22 5,500 Administration Staff wages = £122,946 = 14.24 8,600 General Overheads = £700,000 = 14 ...

Words: 440 - Pages: 2