Free Essay

Methods of Amortization Counting

In: Business and Management

Submitted By cocamiu
Words 3036
Pages 13
Контрольна робота з предмету:
«Бухгалтерський облік»

Методи нарахування амортизації необоротних активів. Облік зносу необоротних активів
У процесі виробництва як і основні засоби, так і не матеріальні активи втрачають свою вартість і у вигляді амортизаційних відрахувань переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також окремою статтею входять до складу адміністративних та інших витрат.
Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних фондів і нематеріальних активів визначено як податковим законодавством, так і П(С)БО №7 «Основні засоби» та «П(С)БО №8 «Нематеріальні активи».
Амортизація основних фондів та інших необоротних активів нараховується з застосуванням наступних методів: * прямолінійного (прямолінійного списання); * зменшення залишкової вартості; * прискореного зменшення залишкової вартості; * кумулятивного (суми чисел років); * виробничого (метод суми одиниць продукції).
Також підприємства за своїм розсудом можуть застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. Основні фонди підлягають розподілу за такими групами: група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування, вартість капітального поліпшення землі); група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них; група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4; група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів). Згідно податкового обліку, що регулюється законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал): група 1-2 відсотки; група 2-10 відсотків; група 3-6 відсотків; група 4-15 відсотків.
Що стосується методів нарахування амортизації, запропонованих у П(С)БО 7, то їх можна умовно розбити на два види:
- методи амортизації, що базуються на часі використання основних засобів. До них відносяться прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод;
- метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від використання об'єктів основних засобів, а саме виробничий метод нарахування амортизації.
Розглянемо особливості застосування кожного з цих методів.
При використанні прямолінійного методу вартість об'єкта основних засобів списують однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації.
Річна сума амортизації визначається розподілом амортизованої вартості на очікуваний термін використання об'єкта основних засобів:
А = С / Т, де А — сума амортизаційних відрахувань, грн.;
С — амортизована вартість об'єкта, грн.;
Т — очікуваний термін використання об'єкта.
Метод прямолінійного списання, як правило, використовується у відношенні об'єктів основних засобів, стан яких залежить винятково від терміну корисного використання і не піддано впливу інших факторів. До таких основних засобів, зокрема, відносяться будинки, спорудження, меблі і т.д.
Метод зменшення залишкової вартості. Суть даного методу полягає у визначенні річної суми амортизації об'єкта основних засобів виходячи з залишкової вартості такого об'єкта на початок звітного року. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення залишкової вартості об'єкта основних засобів на норму річної амортизації:
А = З * Н де А — сума амортизаційних відрахувань, грн.;
Сд — залишкова вартість об'єкта основних засобів, грн.;
Н — річна норма амортизації (у частках).
Використання методу зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації припускає наявність ліквідаційної вартості амортизованого об'єкта основних засобів. У противному випадку об'єкт основних засобів буде цілком амортизовано протягом одного року. Це випливає з формули розрахунку норми амортизації.
Відповідно до П(С)БО 7 базою для нарахування амортизації при використанні даного методу є залишкова вартість на початок звітного чи року первісна вартість на дату початку нарахування амортизації. З цього випливає, що, починаючи з дати введення в експлуатацію об'єкта основних засобів до кінця звітного року, у якому був уведений такий об'єкт, базою для нарахування амортизації буде його первісна вартість. Іншими словами, якщо об'єкт основних засобів був введений в експлуатацію в липні, то починаючи із серпня по грудень (включно) сума амортизаційних відрахувань буде визначатися шляхом множення первісної вартості об'єкта на норму амортизації. Починаючи із січня наступного звітного року, сума амортизації об'єкта основних засобів буде визначатися шляхом множення залишкової вартості такого об'єкта на норму амортизації.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості. При такому методі річна сума амортизації визначається виходячи з залишкової вартості об'єкта на початок звітного чи року первісної вартості на дату початку нарахування амортизації по введеним протягом року об'єктам і подвоєній річній нормі амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта.
Норма амортизації в даному випадку розраховується аналогічно нормі амортизації при застосуванні прямолінійного методу нарахування амортизації, тобто використовується подвоєна ставка амортизаційних відрахувань, розрахована методом прямолінійного списання.
Кумулятивний метод. Річна сума амортизації по цьому методі визначається як добуток амортизованої вартості і кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом числа років, що залишаються до кінця очікуваного терміну служби об'єкта основних засобів, на суму чисел років його корисного використання.
Сума чисел років — це результат підсумовування порядкових номерів того років, протягом яких функціонує об'єкт.
Річна норма амортизації визначається як співвідношення терміну служби, що залишився, (на початок звітного року) і суми чисел років.
Слід зазначити, що застосування методу зменшення залишкової вартості, а також кумулятивного методу визначення сум амортизації є найбільш прогресивним з погляду методології бухгалтерського обліку.
Виробничий метод. Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації здійснюється на підставі сумарного вироблення об'єкту за весь період його експлуатації у відповідних одиницях вимірювання (одиницях виробленої продукції, відпрацьованому годиннику, кілометрах пробігу і ін.).
Місячна сума амортизації визначається виходячи з фактичного місячного об'єму продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється співвідношенням вартості об'єкту основних засобів і передбачуваного об'єму продукції (робіт, послуг), що амортизується, за весь термін корисного використання такого об'єкту основних засобів. Як вже наголошувалося, що амортизується вартістю об'єкту основних засобів є первинна вартість, зменшена на його ліквідаційну вартість.
При використанні виробничого методу сума амортизації, яка визнається витратами звітного періоду, і балансова вартість об'єкту при використанні даного методу змінюються порівняно з попереднім періодом прямо пропорційно об'єму проведеної продукції (робіт, послуг).
Метод нарахування зносу пропорційно випуску продукції теж дуже простій, раціональний і систематичний. Його краще всього використовувати у тому випадку, коли відносно активу, на який нараховується знос, можна визначити фактичний об'єм проведеної продукції. Його застосування також доцільне, коли економічна вигода того або іншого необоротного активу зменшується у зв'язку з експлуатацією його у виробництві, а не у зв'язку з впливом на нього часу. Цей метод забезпечує також відповідність суми амортизації, яка визнається витратами поточного періоду, одержаним доходам, у випадку якщо використання відповідного необоротного активу в різні періоди неоднакове. Проте, не дивлячись на всі плюси, цей метод в зарубіжній практиці не знайшов широкого застосування, оскільки дуже складно визначити фактичний об'єм продукції, проведеної з використанням того або іншого необоротного активу.
Крім розглянутих методів нарахування амортизації, підприємство має право застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством, а саме статтею 8 Закону про податок на прибуток. При цьому слід мати на увазі, що, на відміну від податкового принципу нарахування амортизації, в бухгалтерському обліку нарахування амортизації здійснюється не в цілому по групі об'єктів основних засобів, а окремо по кожному об'єкту.
Підприємство в залежності від спеціалізації та особливостей виробництва має право самостійно обирати метод нарахування амортизації. Він затверджується Наказом про облікову політику, який складається на кожному підприємстві щороку.

Бухгалтерський облік зносу необоротних активів ведеться на пасивному рахунку № 13 "Знос необоротних активів", на якому відкрито субрахунки:
№ 131 "Знос основних засобів"
№ 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
№ 133 "Знос нематеріальних активів".
Нарахування зносу здійснюється за рахунок витрат виробництва (витрат обігу у торгівлі). Документами, що підтверджують право на списування нарахованого зносу на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
Нематеріальний актив списується з балансу у разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством у подальшому економічних вигод від його використання.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю.
Амортизація нематеріальних активів нараховується протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати визнання (прийняття на баланс).
При визначенні підприємством терміну корисного використання нематеріального активу слід враховувати:
- очікуваний термін використання цього активу підприємством;
- науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються за допомогою цього активу;
- юридичні чи інші обмеження на його використання.
Методи нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отримання очікуваних економічних вигод.
Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

29. Облік розрахунків за податками та платежами.
Порядок оподаткування прибутку регламентовано Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством. За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:
641 "Розрахунки за податками"
642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
643 "Податкові зобов'язання"
644 "Податковий кредит"
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість,акцизний збір,податок на землю, мито,податок з доходів фізичних осіб,податок с власника авто,місцеві податки).
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування". На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Кореспонденція рахунка 64 Розрахунки за податками й платежами.

Таблиця 1. Рахунок 64 Розрахунки за податками й платежами кореспондує: | за дебетом з кредитом рахунків: | | за кредитом з дебетом рахунків: | 15 | "Капітальні інвестиції" | 15 | "Капітальні інвестиції" | 17 | "Відстрочені податкові активи" | 17 | "Відстрочені податкові активи" | 31 | "Рахунки в банках" | 20 | "Виробничі запаси" | 34 | "Короткострокові векселі одержані" | 21 | "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" | 36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 22 | "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" | 23 | "Виробництво" | 48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" | 28 | "Товари" | 50 | "Довгострокові позики" | 31 | "Рахунки в банках" | 51 | "Довгострокові векселі видані" | 35 | "Поточні фінансові інвестиції" | 54 | "Відстрочені податкові зобов'язання" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" | 55 | "Інші довгострокові зобов'язання" | 39 | "Витрати майбутніх періодів" | 60 | "Короткострокові позики" | 48 | "Цільове фінансування і цільовінадходження" | 62 | "Короткострокові векселі видані" | 54 | "Відстрочені податкові зобов'язання" | 63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 62 | "Короткострокові векселі видані" | 64 | "Розрахунки за податками й платежами" | 63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" | 64 | Розрахунки за податками й платежами" | 68 | "Розрахунки за іншими операціями" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" | 74 | "Інші доходи | 66 | "Розрахунки з оплати праці" | 98 | "Податки на прибуток" | 67 | "Розрахунки з учасниками" | 99 | "Надзвичайні витрати" | 68 | "Розрахунки за іншими операціями" | | | 70 | "Доходи від реалізації" | | | 71 | "Інший операційний дохід" | | | 74 | "Інші доходи" | | | 84 | "Інші операційні витрати" | | | 85 | "Інші затрати" | | | 91 | "Загальновиробничі витрати" | | | 92 | "Адміністративні витрати | | | 93 | "Витрати на збут" | | | 94 | "Інші витрати операційної діяльності" | | | 98 | "Податки на прибуток" |

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами. Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо. Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за податками" треба відкрити такі аналітичні рахунки:
641/1 "Розрахунки з податку на додану вартість";
641/2 "Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого сільськогосподарського податку)";
641/3 "Розрахунки з акцизного збору");
641/4 "Розрахунки з прибуткового податку";
641/5 "Розрахунки з комунального податку";
641/6 "Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмелярства";
641/7 "Розрахунки з інших податків".
Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою відображають нарахування податків, зборів і платежів, залежить від того, за рахунок якого джерела покривають нараховані суми, та від методики обліку витрат виробництва.

Типові операції за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" Зміст господарської операції | Дебет | Кредит | Передача капітальних вкладень у рахунок погашення заборгованості за податками | 64 | 15 | Списання відстрочених податкових активів при реструктуризації податкової заборгованості | 64 | 17 | Оплата податків через банк | 64 | 31 | Передача отриманого короткострокового векселя на суму погашення податкової заборгованості | 64 | 34 | Зараховано дебіторську заборгованість покупців у погашення податкової заборгованості | 64 | 36 | Зараховано борг інших дебіторів у погашення податкової заборгованості | 64 | 37 | Відображено заборгованість за допомогою та пільгами ліквідаторам аварій тощо | 64 | 48 | Оплачено податки за рахунок довгострокових позик | 64 | 50 | Видано довгостроковий вексель на суму податкової заборгованості | 64 | 51 | Відстрочення податкової заборгованості перед бюджетом | 64 | 54 | Переоформлено податкову заборгованість на інші довгострокові зобов'язання | 64 | 55 | Оплачено податки за рахунок короткострокових позик | 64 | 60 | Видано вексель на суму податку на додану вартість | 64 | 62 | Зараховано у погашення податкової заборгованості переплату постачальникам чи підрядникам | 64 | 63 | Реструктуризовано заборгованість за податками, відображення податкових зобов'язань при попередній оплаті покупців | 64 | 64 | Зараховано у погашення податкової заборгованості переплату за страхуванням | 64 | 65 | Зараховано у погашення податкової заборгованості борги за іншими операціями | 64 | 68 | Списання неправильно нарахованих податків (ПДВ, акцизного збору) | 64 | 74 | Списання неправильно нарахованого податку на прибуток | 64 | 98 | Віднесення за рахунок податкової заборгованості надзвичайних втрат | 64 | 99 | Повернення капітальних вкладень, які були передані для погашення податкової заборгованості | 15 | 64 | Відображення різниці податкових зобов'язань із податку на прибуток у тому звітному періоді, коли за даними податкового обліку він більший від суми, обчисленої за даними бухгалтерського обліку | 17 | 64 | Повернення виробничих запасів, які перебували у податковій заставі | 20 | 64 | Те ж щодо молодняку тварин | 21 | 64 | Те ж щодо МШП | 22 | 64 | Нарахування податків і зборів, які включають у витрати виробництва | 23 | 64 | Повернення товарів, які перебували у податковій заставі | 28 | 64 | Повернення переплати за податками на рахунок у банку | 31 | 64 | Зараховано як поточні фінансові інвестиції переплату за податками і платежами | 35 | 64 | Пред'явлено претензію з приводу неправильного нарахування податків і платежів | 37 | 64 | Відображення податків і платежів, пов'язаних з витратами майбутніх періодів | 39 | 64 | Анулювання бюджетного фінансування | 48 | 64 | Зарахування відстрочених податкових зобов'язань до поточної податкової заборгованості | 54 | 64 | Повернення переплати за податками шляхом погашення |виданого підприємством короткострокового векселя | 62 | 64 | Переоформлено заборгованість постачальникам на заборгованість перед бюджетом на основі акта взаємозвірки розрахунків | 63 | 64 | Зараховано переплату за податками у погашення заборгованості за страхуванням | 65 | 64 | Утримано із зарплати прибутковий податок з громадян | 66 | 64 | Нараховано податок з доходу (дивідендів) | 67 | 64 | Зараховано до бюджету кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності | 68 | 64 | Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг | 70 | 64 | Нараховано ПДВ з доходу від реалізації інших оборотних активів | 71 | 64 | Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації майнових комплексів, необоротних активів | 74 | 64 | 1 | 2 | 3 | Нараховано фінансові санкції на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 | 84 | 64 | Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 | 85 | 64 | Нараховано податки і збори, які включають до загальновиробничих витрат | 91 | 64 | Те ж щодо загальногосподарських витрат | 92 | 64 | Теж щодо витрат на збут | 93 | 64 | Нараховано фінансові санкції на підприємствах, які використовують рахунки класу 9 | 94 | 64 | Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які використовують рахунки класу 9 | 98 | 64 |
Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою відображають нарахування податків, зборів і платежів, залежить від того, за рахунок якого джерела покривають нараховані суми, та від методики обліку витрат виробництва.
Кореспонденція рахунків з обліку податків, зборів і платежів Зміст господарської операції | Дебет | Кредит | Нараховано: | | | - податок на прибуток підприємств | 98 | 641 | - податок на додану вартість | 70 | 641 | - акцизний збір з вітчизняних товарів | | | - акцизний збір з імпортних товарів | | | - збір на розвиток виноградарства і хмелярства | | | - збір у Пенсійний фонд при продажі ювелірних, тютюнових виробів | | | - податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 84921 | 64184 | - податок з реклами | | | - комунальний податок | | | - податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | | | - державне мито | | | - плата за використання лісових ресурсів | 84 921 | 642 84 | - плата за спеціальне користування водними ресурсами | | | - плата за користування надрами | | | - збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету | | | - плата за землю | | | - збір за право використання місцевої символіки | | | - збір за право проведення кіно- і телезйомок | | | - збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей | | | - фіксований сільськогосподарський податок | 84,98 921 | 641 84 | - податок на доходи фізичних осіб (оплата праці) | 66 | 641 | - податок на дивіденди | 67 | 641 | - збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від фонду оплати праці | 84 23,91, 92 | 651 84 | - збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття від фонду оплати праці | 84 23,91, 92 | 653 84 | - збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з доходів фізичних осіб | 66 | 651 | - збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття з доходів фізичних осіб | 66 | 653 | - збір у Пенсійний фонд при купівлі легкового автомобіля | 10 | 651 | - збір у Пенсійний фонд при імпорті тютюнових виробів | 28 | 651 | - збір у Пенсійний фонд при купівлі іноземної валюти | 84 92 | 651 84 | - санкції податкової інспекції | 84 94 | 641 84 | Списано у кінці місяця витрати за податками, зборами і платежами, які віднесені до адміністративних витрат та за податком на прибуток | 791 | 92, 94, 98 |

Список використаної літератури 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Нематеріальні активи" 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С. К. – 2002. – 784 с. 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с. 5. Базась М.Ф., Базась Е.Ф., Матюха М.М. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. – К., 2006, 182 с. 6. Сопко В., Гуцайлюк З., Ширба М., Бенько М. Бухгалтерський облік. – Тернопіль: Астон. – 2005. – 496 с.

Similar Documents

Free Essay

Finite Mathematics

...Schneider, and Siegel, M.J., Prentice Hall, ISBN 9780321645098 (with solutions manual), or ISBN 978-0321744586 (without solutions manual) Course Prerequisites: MTH 2002 College Algebra 2 Course Description This course offers students an opportunity to develop skills in linear mathematics and probability. Topics include matrices, inverses, input-output analysis, linear programming, sets, counting, probability, and the mathematics of finance. Applications will be developed in business, economics, and the sciences. Course Outcomes Students will have the opportunity to 1. Develop competency in solving systems of equations using matrices 2. Understand how to set up and solve linear programming problems 3. Develop competency in using counting techniques, including the inclusion-exclusion principle, Venn Diagrams, and the Multiplication Principle 4. Differentiate between and to use Permutations and Combinations in counting 5. Become competent in calculating probabilities using various methods 6. Recognize and apply Markov Processes 7. Learn how to set up and solve Interest, Annuities, and Amortization problems Course Methodology Each week, you will be expected to: 1. Review the week's learning objectives 2. Complete all assigned readings 3. Complete all lecture materials for the week 4. Participate in the class discussion 5. Complete and submit all assignments and tests by the due dates Weekly objectives, readings, lectures, discussion board questions will be posted at......

Words: 1196 - Pages: 5

Premium Essay

You Are an Entrepreneur

...Assignment 1: You Are an Entrepreneur! ENTERPRENEUR Introduction My family and I own a small family owned community business called Snacks, Snacks, and More Snacks! We provide freshly prepared mini sandwiches, mini quiche and an assortment of baked goods. Snacks are replenished throughout the day to ensure food is fresh and hot, based upon the customer’s availability. We strive for perfection and are committed to provide a clean and safe work environment for the employees. We pride ourselves in stimulating the economy by expanding our workforce to include hiring a diverse group of people. We are committed to generate profitable growth for both the company and employees. Mission Our Mission is to provide a variety of snacks at an affordable price so that customers can purchase more in smaller quantities. Our mission allows our company to create a solid customer base that will gain their loyalty to our business as we grow out our business in family based communities. Values Our main priority is to satisfy our customers with quality services and products, to maintain a constant customer base. We will cater to our customers in a professional manner by offering quality, competitively priced merchandise delivered with courtesy and professionalism. Chart of Accounts CHART OF ACCOUNTS | Balance Sheet Accounts |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ASSETS |   | LIABILITIES |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | CASH |   | 2000 |   | PAYABLES | 1010...

Words: 2115 - Pages: 9

Premium Essay

Consolidations – Subsequent to the Date of Acquisition

...of procedures than a pooling of interests because of allocations and amortization. C. A worksheet and consolidation entries continue to provide structure for the rendering of a single set of financial statements for the combined entity. D. When a time factor is included in the consolidation process, additional complications are encountered. 1. The parent must select and apply an accounting method to cover the relationship between the two companies. The investment balance recorded by the parent varies over time as a result of the method chosen, as does the income consequently recognized. 2. The parent’s investment balance is eliminated on the worksheet so that the subsidiary’s actual assets and liabilities can be consolidated. 3. Additionally, the income figure accrued by the parent is excluded each period so that the subsidiary’s revenues and expenses can be included can be included when creating an income statement for the combined entity. II. Investment Accounting by the Acquiring Company A. Consolidation of a subsidiary becomes necessary for external reporting whenever control exists; but, for internal record-keeping, the parent has a choice of three alternatives for monitoring the activities of its subsidiaries: 1. the cost method, 2. the...

Words: 4065 - Pages: 17

Premium Essay

Advanced Accounting

...Chapter 1 the equity method of accounting for investments Answers to Questions 1. The equity method should be applied if the ability to exercise significant influence over the operating and financial policies of the investee has been achieved by the investor. However, if actual control has been established, consolidating the financial information of the two companies will normally be the appropriate method for reporting the investment. 2. According to Paragraph 17 of APB Opinion 18, "Ability to exercise that influence may be indicated in several ways, such as representation on the board of directors, participation in policy-making processes, material intercompany transactions, interchange of managerial personnel, or technological dependency. Another important consideration is the extent of ownership by an investor in relation to the extent of ownership of other shareholdings." The most objective of the criteria established by the Board is that holding (either directly or indirectly) 20 percent or more of the outstanding voting stock is presumed to constitute the ability to hold significant influence over the decision-making process of the investee. 3. The equity method is appropriate when an investor has the ability to exercise significant influence over the operating and financing decisions of an investee. Because dividends represent financing decisions, the investor may have the ability to influence the timing of the dividend. If dividends were recorded as......

Words: 8152 - Pages: 33

Premium Essay

Acc541 Week 1

...that you were questioning my request for more information on the following topics: adjusting lower cost of market inventory on valuation, the capitalizing interest on building construction, the recording of gains or losses on asset disposal, and the adjusting goodwill for impairment. By referencing the accounting principles and practices, I hope that you and your company will have better insight of my analysis of this project. In regards to adjusting lower cost or market inventory on valuation, Accounting Research Bulletin No. 43 outlines it meaning. Depending on the quality and framework of the inventory, the rule of cost or market, whichever is lower, can be applied either directly to each item or to the total of the inventory. The method chosen should be the one that most clearly reflects periodic income (ARB No. 43, 1953). Inventory valuation has a direct effect on the final results of income. The smallest adjustment to inventory will cause the same amount of change in your reported income. Because I make every effort to present financial data objectively, I prefer not to overstate your assets and income. Concerning your inventory, it needs to be determined if there is a sure timeframe as to when and if the inventory will be sold. Due to this uncertainty, the inventory should be evaluated at lower of cost or market. What this means is that if your inventory is represented on the accounting records at greater than its market value, a write-down from the recorded......

Words: 1552 - Pages: 7

Premium Essay

Fsa Assignment 1

...|Multiple Choice Answer Sheet | | | |Name | | |Marks | |Student No. | | |Multiple | | | | | |Choice | | |Subject |Financial Management | |Essay | | | | | |Questions | | |Tutor |K F Chan | | | | | |Assignment 1 DUE DATE: 11 March 2013 (Monday) | |Total : | | Instructions : |Please fill in the circle completely. |e.g. right - ( |wrong - |( ( ( | | ...

Words: 3714 - Pages: 15

Premium Essay

Mission Statement

...COINSTAR INC (CSTR) 10-K Annual report pursuant to section 13 and 15(d) Filed on 02/09/2012 Filed Period 12/31/2011 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D. C. 20549 FORM 10-K x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended: December 31, 2011 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 000-22555 COINSTAR, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 1800 114 Avenue SE, Bellevue, Washington (Address of principal executive offices) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) th 94-3156448 (I.R.S. Employer Identification No.) 98004 (Zip Code) Registrant's telephone number, including area code: 425-943-8000 Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Common Stock, $0.001 par value Name of each exchange on which registered: The NASDAQ Stock Market LLC Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act: None Indicate by check mark if the Registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes x No ¨ Indicate by check mark if the Registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act.: Yes ¨ No x Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the......

Words: 56352 - Pages: 226

Premium Essay

Case Study on Mini Hydro Power Plant & a Tea Factory

...AccountingExplained * Financial Accounting * Managerial Accounting * Miscellaneous ------------------------------------------------- Top of Form Bottom of Form Home >Managerial Accounting >Capital Budgeting > Payback Period | | | Payback Period Payback period is the time in which the initial cash outflow of an investment is expected to be recovered from the cash inflows generated by the investment. It is one of the simplest investment appraisal techniques. Formula The formula to calculate payback period of a project depends on whether the cash flow per period from the project is even or uneven. In case they are even, the formula to calculate payback period is: Payback Period = | Initial Investment | | Cash Inflow per Period | When cash inflows are uneven, we need to calculate the cumulative net cash flow for each period and then use the following formula for payback period: Payback Period = A + | B | | C | In the above formula, A is the last period with a negative cumulative cash flow; B is the absolute value of cumulative cash flow at the end of the period A; C is the total cash flow during the period after A Both of the above situations are applied in the following examples. Decision Rule Accept the project only if its payback period is LESS than the target payback period. Examples Example 1: Even Cash Flows Company C is planning to undertake a project requiring initial investment of $105 million. The project is......

Words: 2091 - Pages: 9

Premium Essay

Client Understanding Paper

...Client Understanding Paper Judy Blackman ACC/541 August 1, 2011 Kenneth Quirk client understanding 1 I want to thank you for the opportunity to work with you and your organization on this important project. As I was analyzing the papers provided, I realized that additional information was needed. It was brought to my attention that you are unclear about why the additional information was requested on the adjusting lower cost of market inventory on valuation, the capitalizing interest on building construction, the recording of gains or losses on asset disposal, and the adjusting goodwill for impairment. The adjusting lower cost of market inventory on valuation is specified in Accounting Research Bulletin No. 43 (ARB No. 43). Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 34 is the statement, which deals with capitalization of interest as part of the cost of the asset. SFAS No. 144 addresses the reporting and accounting for the impairment of the disposal of long-lived assets (Federal Accounting Standards Advisory Board, n.d.). New rules for the accounting for goodwill has been addressed in SFAS No. 142. I will be explaining each of these items in full detail. I will include the accounting principles and practices in hopes of improving your organization's practices and knowledge from this analysis. Adjusting lower cost of market inventory on valuation The lower-of-cost or market (LCM) is defined by “a basis whereby inventory is stated at the......

Words: 1554 - Pages: 7

Premium Essay

Intermediate Accounting Reviewer

...BA 114.2 FIRST MODULE – 1ST EXAM (23-01-2011) INVESTMENT PROPERTY PAS 40 >property(land or building or part of a building or both) held by an owner or by the lessee under a finance lease to earn rentals (1) or for capital appreciation (2) or both(3) * equipment or movable property can’t qualify as investment property >generates cash flows that are largely independent of the other assets of the entity *Finance lease> transfers substantially all the risks and rewards incident to ownership * lease transfers ownership of asset to lessee by the end of lease term * lessee has option to purchase asset at price lower than FV at date option is exercisable, at the inception of lease, it is reasonably certain option will be exercised * lease term is for the major part of the economic life of asset * at lease inception, PV of minimum lease payments amounts to at least substantially all of the FV of leased asset * lease assets are of specialized nature Investment property is not held for: (a) use in the production/supply of goods/services or for administrative purposes (b) sale in the ordinary course of business OWNER-OCCUPIED PROPERTY > property held by an owner or by the lessee under a finance lease for use in the production/supply of goods/services or for administrative purposes >Fixed asset or Property, Plant & Equipment >generates cash flows that are attributable not merely to the property but also to other assets used in the......

Words: 4552 - Pages: 19

Premium Essay

Acct101

...CHAPTER 9 Production Cycle LEARNING OBJECTIVES | | | | | |Review |Exercises, Problems, and | | |Checkpoints |Simulations | | | | | |1. Describe the production cycle, including typical source |1, 2, 3, 4, 5 |41 | |documents and controls. | | | | | | | |2. Give examples of tests of controls for auditing the controls |6, 7, 8, 9 |42, 43 | |over conversion of materials and labor in a production process. | | | | | | | |3. Identify and describe considerations involved in the observation|10, 11, 12, 13,......

Words: 7259 - Pages: 30

Premium Essay

Finance

...Positions Roaster Depreciation Measurement Issues Player Compensation Stadium Expense 1. Owners’ Accounting The accounting follows the industry standard of accounting principles within the baseball field in essence the owners get to write off the declining market value of the player contracts as a loss while also counting the annual salaries paid the players as an expense. The financial statement account for bonuses, deferred compensation, and non-roster guaranteed contract expenses even though some of the expenses are not paid immediately .Money is being listed when it is actually not paid out. Two of the shareholders are the owners that own the corporation that is used for the games. It is not stated whether the amount paid is fair market value or not. 2. Players’ Accounting This was deleted from the proposed player’s income statements. Per the players this only occurs when a team has been sold and in this case team was bought in 2003 and this should not continue to be factored in since the team is already 3years old. Also the players have highlighted that the skill of a player actually increases the in roaster value with gained experience Players added amortization bonus to reflect varied contract because there is no guarantee that the players will indeed complete their contract. Further players only receive 80% of their salaries so this was adjusted to accurately reflect what was paid out. Players accounting states and seeks to bring to light that the two......

Words: 1732 - Pages: 7

Premium Essay

Intermediate Accounting Ii

...SCHAUM’S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF INTERMEDIATE ACCOUNTING II Second Edition BARUCH ENGLARD, M.S., M.B.A., CPA Associate Professor of Accounting The College of Staten Island The City University of New York SCHAUM’S OUTLINE SERIES New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto Copyright © 2007, 1992 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Manufactured in the United States of America. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 0-07-151048-6 The material in this eBook also appears in the print version of this title: 0-07-146974-5. All trademarks are trademarks of their respective owners. Rather than put a trademark symbol after every occurrence of a trademarked name, we use names in an editorial fashion only, and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. Where such designations appear in this book, they have been printed with initial caps. McGraw-Hill eBooks are available at special quantity discounts to use as premiums and sales promotions, or for use in corporate training programs. For more information, please contact George Hoare, Special Sales, at george_hoare@mcgraw-hill.com or (212) 904-4069. TERMS......

Words: 107484 - Pages: 430

Premium Essay

Harvard

...ATTACHMENT E THE FASB’S CONCEPTUAL FRAMEWORK: RELEVANCE AND RELIABILITY Financial Accounting Standards Advisory Council September 2004 INTRODUCTION At the March and June 2004 FASAC meetings, FASAC members discussed aspects of the Board’s conceptual framework, including the need to update, refine, and complete it, and issues relating to the liabilities definition. At today’s meeting, FASAC members will consider other issues relating to the conceptual framework, specifically issues related to the qualitative characteristics of relevance and reliability. Some FASAC members and other FASB constituents have questioned certain of the trade-offs between relevance and reliability that the Board has made in setting accounting standards. Specifically, they have questioned the appropriateness of the trade-offs that the Board has made in requiring financial statement measures that reflect fair values rather than historical costs. Their underlying presumption seems to be that historical costs, while perhaps not as relevant as fair values, are clearly more reliable. In those instances, they assert that the trade-off between relevance and reliability should favor historical costs rather than fair values. Some who question the Board’s trade-offs seemingly believe that reliability should be the dominant characteristic of financial statement measures. Others appear to interpret reliability as having a meaning that differs in at least certain respects from how that term is defined in the......

Words: 3417 - Pages: 14

Premium Essay

Chapter 15 Investments

...and balance sheet disclosures. Long-Term Investments. (Easy) Securities available for sale. Purchase and adjusting entries. Available-for-Sale Securities. (Easy) Journal entries. Compute unrealized increase/decrease balance. Available-for-Sale Securities. (Easy) Journal entries. Balance sheet disclosure. Held-to-Maturity Bond Investment. (Easy) Premium, straight-line amortization, journal entries. Error in recording interest at acquisition. Held-to-Maturity Bond Investment. (Easy) Discount, semiannual interest receipts, straight-line and effective interest methods of amortization, journal entries. Held-to-Maturity Bond Investment. (Moderate) Discount, semiannual interest receipts, sale at gain. Effective interest method. Journal entries. Bond Investment. (Moderate) Discount, semiannual interest receipts, amortization schedule using effective interest method, journal entries. Bond Investment. (Moderate) Premium, semiannual interest receipts, amortization schedule using effective interest method, journal entries. Bond Investment. (Moderate) Premium, semiannual interest receipts, sale at loss. Effective interest method. Journal entries. Transfer Between Categories. (Easy) Reclassification from "held-to-maturity" to "available-for-sale securities." Journal entries for interest and reclassification. E15-7 10-20 E15-8 10-20 E15-9 10-20 E15-10 10-20 E15-11 E15-12 15-20 10-15 15-1 Number E15-13 E15-14 E15-15 E15-16 E15-17 E15-18 E15-19......

Words: 17388 - Pages: 70