Free Essay

Montesquieu

In: Social Issues

Submitted By deanedward
Words 947
Pages 4
Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, baron de La Bréde et de Montesquieu var en fransk filosof och författare under upplysningstiden. Han föddes 1698 i Chateau La Brede nära Bordeaux och dog år 1755 i Paris. Montesquieu ärvde ställningen som president vid Bordeauxparlamentet år 1716, men avsade sig år 1726 för att fokusera på studier och författarskap. Redan år 1721 skrev han satiren Persiska brev, vilket gav Montesquieu berömmelse. “Om lagarnas anda” skrev Montesquieu år 1748 och anses vara hans kändaste verk. Verket innehåller teorin om tredelning av statsmakten vilket har haft stort inflytande på dagens konstitutioner. Montesquieu var influerad av John Locke, liberalismens far, som var filosofen bakom tanken att styre borde ske genom lagar och att staten borde ha begränsad makt. I “Om lagarnas anda” skriver Montesquieu om hur lagarna bör vara, normativt, men har också ett relativistiskt tänkande inom lagstiftningen. Ett exempel på detta tänkande är hans betoning på naturgivna villkor, till exempel att klimatet måste iaktas, men också religion, ekonomi, samt seder och bruk. Enligt Montesquieu finns det fyra naturlagar. Dessa är “freden, skaffa sig föda, ömsesidigt närmande och att leva i samhällen”. Efter att ha förklarat naturlagarna går han vidare till att allmänt förklara om vilka styrelseformer som är möjliga. Montesquieu skiljer mellan tre styrelseformer. De första är den republikanska, det andra är den monarkistiska och det tredje är den despotiska styrelseformen. Enligt Montesquieu kännetecknar princip var och en av de tre statsmakterna. Den republikanska styrelseformen har två former: demokrati och aristokrati. I en republik besitter folket den högsta makten, eller åtminstone en del av den. Montesquieu framhävar i ett senare skede att direkt demokrati är opraktiskt i små riken och ogenomförbar i stora. Enligt Montesquieu gör sig befolkningen aktiverad genom politiska dygden i from av “kärlek till fosterlandet och jämlikhet”. Politiska dygden som princip är uppmuntran i den republikanska styrelseformen. Den monarkiska styrelseformen baserar sig på att en enda styr, i överensstämmelse med fastställda lagar, medan i den despotiska styrelseformen styr en enda utan regler och lagar. Monarki systemet baserar sig på företrädesrätter och utmärkelser, där var och en får arbeta för det allmänna bästa. Äran är principen bakom monarki, till skillnad från despoti där fruktan är principen. I despoti finns ingen ära, människorna reduceras till slavar. Montesquieu förklarar sedan varför dessa regimer faller omkull. Enligt Montesquieu går demokratier mista i fall folket tar ifrån senatens, ämbetsmännens och domarnas makt, vilket leder till tvångsvälde. Monarkier förfaller när man fråntar korporationernas eller städernas privilegium. I så fall förvandlas styrelsen till en ensam persons despoti. Despoti i sig själv faller till sin natur, enligt Montesquieu. Efter diskussionen om regimtyperna går Montesquieu in på vilka lagar som de olika formerna av styre kräver. Filosofen tar upp lagar som konstruerar trygghet mot godtyckligt maktbruk genom att skapa lagar som utvecklar och reglerar statsorganen och andra lagar som skyddar medborgare. Med den engelska författningen som förebild har Montesquieu utformat sin argument om den konstitutionella maktfördelningen. Villkor för politisk frihet är en tredelning av statsmakten i en lagstiftande-, verkställande- och dömande myndighet. Det bör existera politisk självständighet mellan dessa. “Styrelsen måste vara sådan att ingen medborgare kan frukta en annan medborgare”, skriver Montesquieu. Han påpekar att varje statsorgan kommer att försöka missbruka sin ställning, därför är det viktigt att auktoritet möter auktoritet. T.ex. måste den verkställande myndigheten kunna godkänna eller icke-godkänna beslut gjorda av den lagstiftande makten. Detta privilegium gör att den verkställande instansen inte behöver konstant delta i lagstiftande debatter och förhindrar att staten blir despotisk. Lagstiftande myndigheten skall givetvis ha rätt att inspektera verkställandet av beslutade lagar. Detta har inspirerat moderna termen “checks and balances”. I och med tredelningen av makten är det svårt att säga vem som har den absoluta högsta makten. Montesquieu nämner att folket bör ha den lagstiftande makten, men att de inte var “lämpad för den verkställande posten”. Montesquieu poängterade också att detta var en brist i antikens demokratier. Folket kan dock inte besluta om lagar hur de vill, eftersom den verkställande makten har vetorätt. Den verkställande makten bör , menar Montesquieu, tillhöra en monark, eftersom omedelbart handlande och beslutstagande görs mest effektivt av en individ. Montesquieu anser att en vetorätt måste tillfalla monarken så att han kan förhindra en möjlig ambition om sammankoppling av verkställande och lagstiftande myndighet från det lagstiftande lägret, och i detta led, folket. Montesquieu påpekar att monarken måste vara okränkbar, vilket gör att fursten inte kan åtalas. Däremot skall furstens konsulenter kunna dömas. Denna princip ligger bakom dagens ministeransvarighet Av enskilda människor är det klart att monarken har mest makt, men på grund av tredelningen av makten förekommer ej despoti. Om lagstiftande och verkställande makten är enad hos en myndighet kan man misstänka att samma furste eller avdelning stiftar hänsyslösa lagar utan tanke till folkets bästa. Den dömande makten skall omfatta av personer som hämtas från folket och en dom skall vara grundad i lag. Ifall lagstiftande makten var kedjad till dömande myndigheten skulle invånarnas frihet vara godtycklig, då domaren kunde tolkas som lagstiftare. “Domarna bör vara åtalades likar”, skriver Montesquieu. Om den dömande makten var sammanknytad med den verkställande makten kunde domaren få en tyrannisk makt. Montesquieu lade alltså stor vikt vid politisk frihet för dessa statliga myndigheter som bålverk mot despoti, där alla är slavar. Med John Locke som inspiration tyckte Montesquieu att varje person skall bestämma om sig själv och därför bör folket bestämma om lagarna som görs. Detta skall ske genom provinsiellt valda ombudsmän, då direkt demokrati inte är möjligt i praktiken. Han lade vikt på att folket skall “utforma lagar” och “kontrollera att de följs”. Av dagens författningar var den Förenta Staternas konsititution år 1787 först att tillämpa Montesquieus ideologier. Strax efter följde Frankrike år 1791 och Norge år 1814.

Similar Documents

Free Essay

Montesquieu

...Montesquieu: Political Philosopher and His Views and Thoughts Montesquieu: Political Philosopher and His Views and Thoughts MONTESQUIEU Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, was born on January 19th, 1689 at La Brède, near Bordeaux, to a noble and prosperous family. He was educated at the Oratorian Collège de Juilly, received a law degree from the University of Bordeaux in 1708, and went to Paris to continue his legal studies. On the death of his father in 1713 he returned to La Brède to manage the estates he inherited, and in 1715 he married Jeanne de Lartigue, a practicing Protestant, with whom he had a son and two daughters. In 1716 he inherited from his uncle the title Baron de La Brède et de Montesquieu and the office of Président à Mortier in the Parlement of Bordeaux. For the next eleven years he presided over the Tournelle, the Parlement's criminal division, in which capacity he heard legal proceedings, supervised prisons, and administered various punishments including torture. (Shklar, 1987) In 1721 Montesquieu published the Persian Letters, which was highly successful and made Montesquieu known by literary scholars. During this period he wrote several minor works: Dialogue de Sylla et d'Eucrate (1724), Réflexions sur la Monarchie Universelle (1724), and Le Temple de Gnide (1725). After visiting Italy, Germany, Austria, and other countries, he went to England, where he lived for two years. He was greatly impressed with the English......

Words: 3854 - Pages: 16

Free Essay

Montesquieu

...Baron de Montesquieu Baron de Montesquieu was born Charles Louis de secondat at La Brède, near Bordeaux, France on January 19, 1689 to a wealthy family. His father was a soldier and his mother died when he was seven years old. At the age of eleven he was sent to Oratorian Collège de Juilly, at Meaux. In 1716 he inherited from his uncle the title Baron de La Brède et de Montesquieu and the office of President à Mortier in the Parliament of Bordeaux, which was at the time chiefly a judicial and administrative body. In his five years in Paris he developed an intense dislike for the style of life in the capital (rich and/ or of the church), later expressed in his Persian Letters, which brought him approval of the public and displeasure of the governor. . In 1725 he sold his life interest in his office and resigned from the Parliament. In 1728 he was elected to the Académie Française, despite some religious opposition, and shortly thereafter left France to travel abroad. After visiting Italy, Germany, Austria, and other countries, he went to England, where he lived for two years. He was greatly impressed with the English political system, and drew on his observations of it in his later work. He died in Paris in 1755 of a fever. Types of government He believed that there were three types of government: the republican, which can take a democratic or aristocratic form; the monarchical; and despotic government. In a democratic government the people are the sovereign, and may govern...

Words: 1315 - Pages: 6

Free Essay

Montesquieu and Rousseau Enlightenment Impact

...Montesquieu and Rousseau Enlightenment Impact During the 18th century The Enlightenment, also known as the Age of Reason where there were numerous amounts of European philosophers who contributed to the Enlightenment period. The Enlightenment period was considered a movement which advocated rationality as a means to establish an authoritative system of ethics, aesthetics, and knowledge. Though having different backgrounds, one a nobleman, the other a commoner, both Baron de Montesquieu and Jean-Jacques Rousseau were two of the philosophers during the Enlightenment period. Even though having different backgrounds, they shared the urge to apply science to social reform. With treating the government conditionally, it was criterion to decide the type of government that should be established. Born in Bordeaux, France, Charles-Louis de Secondat, a nobleman, a judge in the French Court and one of the most influential thinkers came from a very wealthy family. Soon after going to college, studying science and history and eventually becoming a lawyer, his father and uncle died so Montesquieu inherited the family fortune. After writing Persian Letters in 1721, by criticizing liberty and lifestyle of wealthy French, and even included the church, he also Howard 2 wrote, On the Spirit of Laws. This was published in 1748, which was his famous work. Earning the nickname, “Father of Modern Anthropology”, Montesquieu was the first of the enlightenment philosophers to prescribe both......

Words: 1067 - Pages: 5

Free Essay

The Enlightment of America

...rejected traditional social and religious ideas and emphasized on man’s ability to reason. Also, various philosophers of that time period contributed to forming the foundation of the American Revolution. Influenced by the philosophical ideas of Montesquieu (1689-1755), the American Revolution came into fruition and became not only a war of freedom from British rule but also a war that capitalized on political theories such as liberty and equality. In liberty, Montesquieu introduces his concept of individual rights. Lastly, in equality, Montesquieu introduces his idea of separation of powers in government. Before one can comprehend the theories of Montesquieu, one must first understand the philosopher Montesquieu. Montesquieu, a French philosopher, highly believed in a liberal government and had a high interest in law. Born from an aristocratic family, Montesquieu attended the University of Bordeaux and obtained a law degree. After his uncle’s death, Montesquieu became the Président à Mortier in the Parliament of Bordeaux. The position mainly dealt with judicial and administrative matters. Because this was a high administrative position, Montesquieu was more involved with the schematics of government. This is perhaps where Montesquieu drawn one of his major political theories: equality. The quote “constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it ...” (Munro 48) depicts Montesquieu’s belief of equality in government. In other words, he......

Words: 698 - Pages: 3

Premium Essay

Montesquieu's Holly Trinity

...citizen of the United States when it is referred to Freedom, and Justice. Ironically when people refer to this and therefore the whole constitution they are directly referring to one of the greatest minds in history: Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu. He is not only one of the real founders of the American Constitution, but he is the start on revolutionary ideas in means on anthropology, politics and economical revolutions; he is the founder of society comfort, he is the inspiration for the French Revolution with his ideas of Justice, Freedom and Equality. Still his name has almost disappeared in the modern world. Charles Louis de Secondat was born on January 18, 1689, at the castle of La Brède near Bordeaux in France. His father Jacques de Secondat was a soldier with a long noble ancestry, and his mother, Marie Françoise de Pesnel, was an heiress who eventually brought the barony of La Brède to the Secondat family, unfortunately she died when Charles was still a kid. In 1705 he returned to Bordeaux to study laws, and in 1708 he moved to Paris where he developed a real disgust to the city. In 1715 he married Jeanne de Lartigue, a Protestant, who brought him a large dowry. In 1716 he inherited his Uncle Baron de Montesquieu office of Président à Mortier in the Parlement of Bordeaux, fortune and title. he sold his office as president of the Bordeaux Parlement in 1721 at the same time he published his book “Persian Letters” a criticism to the European criticism and......

Words: 1779 - Pages: 8

Free Essay

Title

...of the moral choice. It emerges, rather, from the recognition faithful do not differ from those of the faithless in their brutalities, and that a line. To put had triumphed before he had ever written Machiavelli long To is to be at odds with both religion and politics. My cruelty first, therefore, Catholic friend perhaps thought all this through carefully, but I suspect that he sensed it, for I think few people have really considered most of the merely one might well investigate the implications of putting cruelty first. That iswhy 17 18 matter more JUDITH N. SHKLAR and one way of illuminating it is to examine the most closely, of those moralists who hated cruelty most of all, specifically distinguished and his disciple Montesquieu. Montaigne should one hate cruelty with the utmost intensity? Montaigne Why thought an it looked first of all into himself and question. He entirely psychological found that the sight of cruelty It was a instantly filled him with revulsion. wholly negative reaction, for as he put it, "the horror of cruelty impels me more to clemency than any model of clemency could draw me on."1 There was or humane here, no particular nothing positive approval of charity feeling. soft men: they tended to be unstable and easily became Indeed, he distrusted like lying, repels instantly, because it is "ugly." It is a vice that cruel. Cruelty, word human character. We need not doubt Montaigne's that he disfigures hated cruelty, and as he put it, "What......

Words: 6554 - Pages: 27

Free Essay

Inspirations of the Founding Fathers

...with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”, while our Constitution encourages a “separation of powers” that keeps the governing bodies from assuming total control over the governed. Some of these ideas are also highlighted in Thomas Paine’s Common Sense, which was written as a means to convince the citizens of the colonies to secede from the oppressive Great Britain. While we take great pride in the fact that the likes of Thomas Jefferson, James Madison, and George Mason employed these ideas in the forging of the United States, these ideas were not their own. In fact, they were utilized by men that existed long before the founding fathers were born. Men like John Locke, Charles de Montesquieu, and Jean-Jacques Rousseau held these beliefs and articulated them in many of their works, which the founders would use centuries later as references in the drafting of our founding documents. So, it’s only fair that we take an in-depth look at how these three men influenced the founders of our great country. When John Locke wrote the Second Treatise of Civil Government, a movement called the Exclusion Crisis introduced the Exclusion Bill, a document that aimed to prevent James II of England from ascending to the throne through hereditary means. It is believed that Locke wrote his treatise to support the bill, so it can be said that Locke’s belief in leaders “by the consent and appointment of the people”, or else “the people are......

Words: 1352 - Pages: 6

Free Essay

Rousseau

...people, even in this state of nature, were born with certain inalienable rights such as life, liberty, and property. Montesquieu believed that in the state of nature people were so fearful of one another that they avoided fighting. Only by needing food do they come into contact with one another and create a society. When they come together they loose their sense of equality and war breaks out. Rousseau’s idea of a state of nature was drastically different than those above because he believed that a state of nature was peaceful. People were not afraid or fighting but instead they lived peacefully side by side. Only when people began to claim property rights did wars come into existence. Rousseau also diverges from Hobbes,Locke, and Montesquieu on a crucial point, saying that people emerged from the state of nature not under and agreed social contract, accepting a ruler unanimously, but instead they came under a ruler because they were tricked but the wealthy. How does Rousseau's view of equality compare...? Hobbes thought that the people were born equal but that their equality was still lesser than that of the king who they gave all their rights to once they agreed to the social contract. Locke thought that people were born equal just like Hobbes but said that they lost this equality once they joined society and started facing social stratification. Montesquieu thought that we were all equal in society and only when we come together in order to get food and sustenance......

Words: 562 - Pages: 3

Premium Essay

Essay

...philosophy: Reason, Nature, Happiness, Progress, and Liberty One of the most brilliant and influential of the philosophes was Voltaire. He published more than 70 books on politics, essays, philosophy, history, fiction, and drama. Voltaire never stopped fighting for tolerance, reason, freedom of religious belief, and freedom of speech. Many of his beliefs were adopted into the Declaration of Independence and Bill of Rights. Another influential philosophe was the Baron de Montesquieu. He devoted himself to the study of political liberty. Montesquieu studied the history of ancient Rome, and concluded that Rome’s collapse was directly related to its loss of political liberties. Because of its balance of power between three groups of officials, he believed Britain was the best-governed country of his day. The British king and his ministers held executive power, they carried out the laws of the state. The members of Parliament held legislative, or law making power. The Judges of each applied to a specific case. Montesquieu called this the separation of powers. Even though he oversimplified how exactly it all worked, his book, On the Spirit of Laws, greatly influenced how America’s government would work. So much so that checks and balances became the basis for the United States Constitution. A third philosophe that was a huge influence is Jean Jacques Rousseau. He was very passionately committed to individual freedom. He worked as an engraver, music teacher, tutor, and......

Words: 537 - Pages: 3

Premium Essay

Separation of Power

...separation of powers” as usually understood is derived from Montesquieu whose elaboration of it was based on a study of Locke’s writings and an imperfect understanding of the eighteen century English constitution. Montesquieu, a research scholar, conceived the principle of separation of power. He found that concentration of power in one person or group of persons resulted in tyranny. He therefore, felt that the governmental power should be vested in three organs, the legislature, the executive and the judiciary. The principle can be stated as follows: (1) Each organ should be independent of the other; (2) no one organ should perform functions that belong to the other. Lock and Montesquieu derived the contents of this doctrine from the developments in the British constitutional history of the early 18th century. In England after a long war between parliament and the King, they saw the triumph of Parliament in 1688 which gave Parliament legislative supremacy culminating in the passage of the Bill of Rights. This led ultimately to recognition by the King of legislative and tax powers of Parliament and the judicial powers of the courts. At that time, the King exercised executive powers, Parliament exercised legislative powers and the courts exercised judicial powers, though later on England did not stick to this structural classification of functions and changed to the parliamentary form of government. Montesquieu was concerned with the preservation of political liberty.......

Words: 3396 - Pages: 14

Free Essay

Les Lumieres

...accepté et ne peut se livrer de ses actes. B- L'homme est libre et n'a pas de règles C- L’homme est accepté pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il devrait être. (CORRECTA) D- Tout autorité ne peut être que surnaturelle, qui amené un monde à la superstition 5. La suivant phrase veut exprimer : « Tous les hommes naissent libre et égaux » A- tous les hommes devraient avoir l'égalité des chances B- tous les hommes proviennent de la même source C- les hommes sont à l'image et à la ressemblance de Dieu D- tous les hommes sont égaux en droits et devoirs ( CORRECTA) 6. qui sont les personnages plus représentatifs de l'époque des Lumières ? A- Montesquieu, Jaques Rousseau et Voltaire (CORRECTA) B- Kant, Montesquieu et Jaques Rousseau C- Montesquieu, Jacques Rousseau et John Locke D- John Locke, Kant et Montesquieu Candide, chapitre XIX (19), passage du « nègre de Surinam », 1759, Voltaire. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais- tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ?– J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. – Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? – Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement......

Words: 826 - Pages: 4

Premium Essay

Philosophy and Science

...today. European masterminds, for example, John Locke, Baron de Montesquieu, and Jean-Jacques Rousseau are a portion of the European political scholars who have changed the course of history. John Locke was a 1600s English scholar that delivered thoughts which turned into the way to the Enlightenment. He trusted that individuals have a characteristic right to life, freedom, and property. These rights had a place with all people from the season of birth. Locke contended that rulers have an obligation to ensure its subjects, yet in the event that the administration comes up short in doing as such the general population have the privilege to topple the decision party. The United States Declaration of Independence and the French progressives were both affected by Locke's thoughts. His musings have been stretched out to incorporate fairness for ladies and minorities. Locke's perspectives on mankind is the thing that made room for other Enlightenment scholars to take after. Montesquieu concentrated on the administrations of Europe, China, and Native America. He felt that the HUM1000 forces of government ought to be isolated into official, authoritative, and legal branches. He got to be mindful of this structure from the British, who at the time had a restricted government. By confining the powers the probability of one social occasion getting an unreasonable measure of power is abstained from. Montesquieu mentioned that "with a specific end goal to have......

Words: 1330 - Pages: 6

Free Essay

Conscious Capitalism

... PHILOSOPHY,SOCIOLOGY;PSYCHOLOGY AND BUSINESS CONSCIOUS CAPITALISM: Lecture: Josè Alarcòn EXECUTIVE SUMMARY: Conscious Capitalism: A more complex form of Capitalism that hold within itself the possibility to enhancing corporate performance while contributing to advance billion peoples’ quality of life...or...just good business. When approaching to this “new” horizon we have to know that is not new...capitalism doesn’t involve avidity and disrespect, it just has been corrupted. When Kant and Montesquieu were talking about the reducing of conflict through commerce, they were talking about just good business. This is a really important thing that has to enlighten everyone while approaching to capitalism in general and, obviously, to Conscious Capitalism. This philosophical and economical theory has to be understood in all its details because it seems there are no trap this time, we have eroded our world till today but maybe tomorrow we can began to “reconstruct” it. In fact, now, we can see our reality and our future “on the shoulder of the giants” (passage from Bernard de Chartres) and of the other tall men that have kept thinking about what the giants saw and sad. We need a “new” focus, we need a wider one, a multiple stakeholder...

Words: 2474 - Pages: 10

Free Essay

Sépration Des Pouvoirs

...prohibition du mandat impératif (que la plupart des constitutions interdisent). Pourquoi interdire le mandat impératif ? L'interdire permet de donner une certaine liberté aux représentants qui pourront (peut être) conserver un libre arbitre. Mais le danger c'est que l'élu devient irresponsable car il n'a pas de compte à rendre. 2) Gouvernement représentatif et démocratie Le système de représentants faits que quelques uns ont la décision politique entre les mains (oligarchies). Cela amène plusieurs problèmes : d'abord celui du suffrage, qui peut s'exprimer dans la démocratie ? Le système de représentant est bien une démocratie à partir du moment où il est associé au suffrage universel. On retrouve l'opposition entre Montesquieu et Rousseau. Pour Montesquieu le peuple n'est pas propre à gérer les affaires du pays et favorise le système des représentants. Rousseau, plus radicales, pensent que toutes lois que le peuple en personne n'a pas ratifié est nul, ce n'est pas une loi. Le système représentatif a favorisé l'émergence des partis, mais on peut s'interroger sur leur nécessité, les électeurs ne choisissent ils pas d'abord un candidat avant un parti ? Cela amène d'autres débats comme quelle est la place des sondages d'opinions dans le débat politique. Dans un système représentatif le mode de scrutin a son importance; la discipline de l'électeur varie selon le type et le sujet du scrutin (proportionnel, présidentielle, élection de liste ou......

Words: 1781 - Pages: 8

Free Essay

Intro to Politics and Law

...essay * When one paraphrases the work of another without acknowledging it. For example if the textbook says: “The attempt to distinguish between the various organs of government and their functions goes back as far as Aristotle, but the modern division of governmental function into the legislature, executive and judiciary, goes back to the writings of Locke and Montesquieu.” And you then write: The breakdown of governmental function – into the legislature, executive and judiciary – has its origins in the work of Aristotle, although it has, more recently, been defined by Locke and Montesquieu. This is plagiarism. Since these ideas are not your own you must reference the source. The following is acceptable: According to Hotop (1984: 99) the breakdown of government function into the legislature, executive and judiciary has its origins in the work of Aristotle although Locke and Montesquieu have more recently, defined it. Why? * You’ve acknowledged the source of the paraphrased idea. You’re not attempting to pass it off as your own. * Better still – read Aristotle, Locke and Montesquieu to see if Hotop is correct. Penalty for plagiarising * The essay will be returned unmarked and will have to be re-submitted. Marking Key Use the marking key (see over) to assess the merits of your own work. Rough Drafts Students have the opportunity to get feedback on rough drafts before the essay is due. Format * 1.5 or 2......

Words: 1690 - Pages: 7