Free Essay

Motivation

In: Business and Management

Submitted By thangkilan11
Words 1005
Pages 5
Những người khác đã đặc trưng Millennials như teamoriented, hợp tác xã, và hiểu biết công nghệ cá nhân những người muốn có một công việc với lợi ích tốt, một mức lương cạnh tranh, hướng rõ ràng, cơ hội để phát triển, và sự đa dạng trong giao dự án (Feiertag & Berge, 2008; Gordon, 2010;
McCafferty, 2003).
Những đặc điểm này trái ngược với những mô tả
Gen X và Baby Boomers. Baby Boomers được mô tả là người nghiện công việc lý tưởng và tự hấp thu những người bảo thủ khi nói đến công nghệ, cạnh tranh, và cảnh giác với chính quyền (Gibson, Greenwood, và Murphy, 2009). Thành viên của thế hệ này có cũng đã được mô tả như là có một mong muốn làm việc hiệu quả và tin vào giải quyết vấn đề có sự tham gia
(Alexander, 2005; Gambone, 2005). Thế hệ X,
Ngược lại, đã được mô tả như những cá nhân am hiểu máy tính, thường từ ly dị gia đình, những người tự lực cánh sinh, sáng tạo, và độc lập (Gibson, Greenwood, và
Murphy, 2009). Thay vì là người nghiện công việc, GX mong muốn một sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hoài nghi, thiếu trung thành với người sử dụng lao động, tôn trọng mong muốn từ người giám sát, và giá trị tinh thần đồng đội và sự tham gia
Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức quản lý hiệu quả của họ dân số đa dạng lực lượng lao động sẽ được hưởng một lợi thế cạnh tranh. Các tổ chức đã đưa ra một nghiên cứu rằng các thế hệ có thể làm việc chung với nhau bằng cách tư vấn ngược cái được định nghĩa rằng thế hệ trẻ sẽ trở thành cố vấn và thế hệ bommers sẽ trở thành người bảo trợ. Hơn nữa,việc đảo ngược tư vấn sẽ tạo ra sự sức hút và tính linh hoạt trong công viêc, và đó cũng là cách tốt nhất để tạo ra công việc đến tất cả nhân viên nhằm năng cao chất lượng lao động. Bên cạnh đó, chương trình tư vấn sẽ được cảm nhận một đảo ngược chính thức như là một hình thức hỗ trợ tổ chức của cả hai Boomers và Millennial chỉ nếu cả hai thế hệ tin rằng tổ chức phát triển năng lực duy và chuyên môn của họ, và sự tham gia của họ trong chương trình sẽ cho phép họ tiếp tục phát triển và nâng cấp những năng lực đó. Tóm lại, các nghiên cứu được cung cấp trong bài viết này về kết quả công việc của nhiều thế hệ lực lượng lao động sẽ dẫn đến đồng dư và phối hợp tốt hơn giữa chúng.

đặc biệt tham gia của các Boomers tổ chức cam kết của các Millennial. Chúng tôi đang tập trung vào sự tham gia của
Boomers và cam kết của Millennial vì thế hệ khác nhau đặt ra khác nhau loại của những thách thức cho các chuyên gia phát triển nguồn nhân lực. Như Millennials thích nhiều phong trào công việc trong suốt sự nghiệp của họ, họ không bị ràng buộc để cầm cố lòng trung thành của họ để bất kỳ tổ chức nào trừ khi các chuyên gia phát triển nguồn nhân lực là chủ động hướng tới việc giữ lại chúng chương trình tư vấn sẽ được cảm nhận một đảo ngược chính thức như là một hình thức hỗ trợ tổ chức của cả hai Boomers và Millennial chỉ nếu cả hai thế hệ tin rằng tổ chức của họ giá trị năng lực duy nhất của họ và chuyên môn và sự tham gia của họ trong chương trình sẽ cho phép họ tiếp tục phát triển và nâng cấp những năng lực đó
Theo dòng suy nghĩ này, tham gia chương trình tư vấn ngược lại là người bảo trợ có thể làm tăng sự tham gia của Boomers 'nếu họ cảm nhận nó như là một tổ chức tùy ý đầu tư (tức là, POS) trong phát triển nghề nghiệp của họ hỗ trợ họ để tìm hiểu các chủ đề tiến bộ vật chất, phát triển nhạy cảm với các vấn đề đa dạng nơi làm việc, và có được mới nhất của kỹ năng kỹ thuật. Đặc biệt, như các vấn đề của sự lỗi thời kỹ năng có liên quan do người lao động lớn tuổi để đào tạo nhiều và cơ hội phát triển, cơ hội được học tập mới là nhân vật thân tín trong tư vấn ngược lại sẽ làm tăng tham gia Boomers tại nơi làm việc
Trong những trường hợp như vậy, các tổ chức có thể sẵn sàng đầu tư ngược lại cố vấn trong so với đào tạo thực hành này có thể lợi cho cả hai lớn tuổi (người bảo trợ) và nhân viên trẻ hơn (cố vấn) và có cơ hội để tham gia vào một đảo ngược cố vấn chương trình có thể trình bày một thời gian nghỉ ngơi cho các Boomers thấy rằng tổ chức của họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào phát triển các kỹ năng của họ
Với những khác biệt này, các Millennial có thể gặp khó khăn trong xã hội hóa thành một tổ chức nơi Boomers đã chủ yếu là chiếm vị trí quyền lực và kết quả phát triển một nền văn hóa tổ chức phản ánh giá trị mâu thuẫn với của Millennials
Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức quản lý hiệu quả của họ dân số đa dạng lực lượng lao động sẽ được hưởng một lợi thế cạnh tranh. mệnh đề được cung cấp trong bài viết này về kết quả công việc của nhiều thế hệ lực lượng lao động sẽ dẫn đến đồng dư và phối hợp tốt hơn giữa chúng.

Similar Documents

Premium Essay

Motivation And Motivation

...Explore the importance of motivation and intelligence to an individual’s success in life. Motivation comes from within each individual. Everyone wants to be successful but to achieve success you must have self–determination and self - motivation. (Don L, 2016). Achieving success can be difficult for people who are not motivation. Even motivated people will find success hard to reach as success can often take time. Therefore, obstacles and problems can come in the way of achieving specific goals and ultimately success. Motivation is needed throughout the journey to success in an individual’s life, from getting started to keeping motivated thoughout. Continued motivation leads to success in all aspects of an individual’s life, whether it is academic,...

Words: 1370 - Pages: 6

Premium Essay

Motivation

...Sources of Motivation This document will provide a brief description of what motivation is; it will identify at least two sources of motivation, explain the relationship between motivation and behavior, and will examine how behavior exhibits motivation. How is motivation defined? Motivation is defined as an internal process that makes an individual move toward a goal, and it is what causes an individual to act the way he or she does to accomplish that goal. However, motivation can only be limited by an individual’s behavior (Deckers, 2010). The sources of motivation are able to originate from internal sources that are described as biological and psychological variables, and from external sources, such as incentives and goals (Deckers, 2010). The most important sources of motivation are biological, psychological, emotional, environmental, and evolutionary. Biological and psychological have an immense influence on motivation as well as and these two sources are considered internal variables while environmental is considered an external variable. Biological is emotions or feelings such as appetite and hormones that work in the individual body. Psychological can be described as the “need to feel right” that can motivate the individual to act together with others. Environmental is described as the positive incentives or goals that create a center of attention on an individual whereas the negative consequences are a drive back to the individual. Emotional can be......

Words: 916 - Pages: 4

Premium Essay

Motivation

...Motivation is defined as the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. The term motivation is derived from the Latin word movere, meaning "to move." Motivation is what causes us to act. Motivation can also be the reason for an individual's action or that which gives purpose and direction to behavior. Motivation is any Internal and external process that stimulate desire and energy in people to be continually interested and committed to a job, role or subject, or to make an effort to attain a goal. Motivation plays an important role in a business environment, as employee motivation is believed to improved work performance. Motivation results from the interaction of both conscious and unconscious factors such as the following three aspects (1) intensity of desire or need, (2) incentive or reward value of the goal, and (3) expectations of the individual and of his or her peers. These factors are the reasons one has for behaving a certain way. An example is a student that spends extra time studying for a test because he or she wants a better grade in the class. Another example is we work because we don’t have money. Motives are expressions of a person's need and hence they are personal and internal as well. Motivation is something's that motivates a person into action and continues him/her in the course of action. It is complex of forces inspiring a person to work intensifying his willingness to use his/her ability to......

Words: 1425 - Pages: 6

Premium Essay

Motivation

...Motivation is a theoretical construct, used to explain behavior. It is the scientific word used to represent the reasons for our actions, our desires, our needs, etc. Motives are hypothetical constructs, used to explain why people do what they do. A motive is what prompts a person to act in a certain way or at least develop an inclination for specific behavior.[1] For example, when someone eats food to satisfy the need of hunger, or when a student does his/her work in school because they want a good grade. Both show a similar connection between what we do and why we do it. According to Maehr and Meyer, "Motivation is a word that is part of the popular culture as few other psychological concepts are".[2] Wikipedia readers will have a motive (or motives) for reading an article, even if such motives are complex and difficult to pinpoint. At the other end of the range of complexity, hunger is frequently the motive for seeking out and consuming food.Types of theories and models[edit] Motivation theories can be classified on a number of basis. Natural vs. Rational based on whether the underlying theory of human Cognition is based on natural forces (drives, needs, desires) or some kind of rationality (instrumentality, meaningfulness, self-identity). Content vs. Process based on whether the focus is on the content ("what") motivates vs process ("how") motivation takes place. Monist and pluralistic motivational theories[edit] A class of theories about why people do things seeks...

Words: 8883 - Pages: 36

Premium Essay

Motivation

...OF CONTENTS 1. Introduction 2. Types of motivation 3. Major theories of motivation 4. Importance of motivation 5. Benefits and effects of motivation 6. Conclusion 7. References 1. INTRODUCTION Competition between organizations is becoming more and more fierce. It requires organizations to operate efficiently while innovates effectively for the future. ‘Managers and leaders within those organizations cannot only be focused on the market success and profitability of each project, but they also need to motivate their employees in order to be profitable and successful.’[1] ‘Motivation is one of the most critical drivers in personal and business success. Without motivation, nothing gets done.’[2] ‘Motivation plays crucial role in achieving goals and business targets and is equally as important for companies that work in team-based environment and in a workplace comprised of people who work independently. It is very important to make sure that each employee's goals and values are aligned with the organization's mission and vision. That is major issue for creating and maintaining a high level of motivation, which often leads to higher productivity, improved quality of work and financial gain.’[3] ‘Motivation is the creation of stimuli, incentives, and working environments which enable people to perform to the best of their ability in pursuit of organizational success. Motivation is commonly viewed as the magic driver that enables......

Words: 4132 - Pages: 17

Premium Essay

Motivation

...Motivation Introduction This essay is about defining Motivation and how it affects employees. Also an explanation of the main the types are to be given. A research on popular Theorist was done to support the definition and types. The researcher recognized what impact motivation has on the workplace and seek to discuss the importance. Theory Motivation is a psychological feature that arouses an individual to act towards a desired goal and elicits controls and sustains certain goal directed behaviors. It can be considered a driving force, a psychological one that compels or reinforces an action towards a desired goal. In other words, a person may have certain needs or wants, and this causes them to do certain things (behavior), which satisfy those needs (satisfaction). Motivation theories can be classified broadly into two different perspectives: Content and Process theories. Content Theories deal with “what” motivates people and it is concerned with individual needs and goals. Process Theories deal with the “process” of motivation and is concerned with “how” motivation occurs.(Ozgurzan, 2013). For this paper the researcher would focus Content Theories. Developing out from the Cognitive Evaluation Theory (CET- Deci 1975) it was stated motivation can be divided into two types: extrinsic (external) motivation and intrinsic (internal) motivation . Extrinsic and intrinsic motivations are two opposing ways to motivate people. Extrinsic motivation deals with......

Words: 1276 - Pages: 6

Premium Essay

Motivation

...Motivation Motivation is defined as the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. Motivation is what causes us to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. It involves the biological, emotional, social and cognitive forces that activate behavior. In everyday usage, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. Psychologists have proposed a number of different theories of motivation, including drive theory, instinct theory and humanistic theory. There are three major components to motivation: activation, persistence and intensity. Activation involves the decision to initiate a behavior, such as enrolling in a psychology class. Persistence is the continued effort toward a goal even though obstacles may exist, such as taking more psychology courses in order to earn a degree although it requires a significant investment of time, energy and resources. Finally, intensity can be seen in the concentration and vigor that goes into pursuing a goal. Different types of motivation are frequently described as being either extrinsic or intrinsic. Extrinsic motivations are those that arise from outside of the individual and often involve rewards such as trophies, money, social recognition or praise. Intrinsic motivations are those that arise from within the individual, such as doing a complicated cross-word puzzle purely for the personal gratification of solving a......

Words: 518 - Pages: 3

Premium Essay

Motivation

...EMPLOYEE MOTIVATION ON ORGANISATION PERFORMANCE (A CASE STUDY OF CASE STUDY OF COCACOLA KWANZA COMPANY DAR ES SALAAM TANZANIA) BY OMARI RAHA SHEDRACK A Research Proposal Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Bachelor of Human resources Management of Tumaini University Makumira-Dar es salaam College. 2015 IMPACT ASSESSMENT OF EMPLOYEE MOTIVATION ON ORGANISATION PERFORMANCE: (A CASE STUDY OF CASE STUDY OF COCACOLA KWANZA COMPANY DAR ES SALAAM TANZANIA) BY OMARI RAHA SHEDRACK Supervisor: Dr. J. Mwita A Research Proposal Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Bachelor of Human resources Management of Tumaini University Makumira-Dar es salaam College. 2015 ABSTRACT The study aims at assessing the impact of employee motivation on organization performance so as to help the organization know the contribution of motivation to them. This study will be carried out at Coca-Cola Kwanza Company limited at Dar es Salaam Tanzania. The study have the objectives of assessing various motivational packages for the staff of Coca cola Company Limited, to determine which of these motivational packages influence staff performance at Coca Cola Kwanza Company Limited, to assess the effect of motivational packages on corporate performance at Coca Cola kwanza Company limited, and to examine the motivation strategies of motivating employees The study is expected to help employers to determine whether......

Words: 4742 - Pages: 19

Premium Essay

Motivation

...Siew Table of Contents: 1.0 Introduction ………………………………………………………………….……… 3 2.0 Definition …………………………………………………………………….……... 4 3.1 Types of Motivation …………………………………………………………. 4 3.2 Maslow’s Need Hierarchy Theory …………………………………………... 5 3.3 Herzberg’s Motivational Theory …………………………………………….. 7 3.4 McClelland’s Need Theory ………………………………………………….. 8 3.0 Conclusion ………………………………………………………………………….. 9 4.0 References …………………………………………………………………………. 10 1.0 Introduction In the past decades, there has been a very high growth of employment in every sector and industry. Employees, workers and staff usually carry out their specified task on regular basis to meet certain goals and targets the company is aiming at. They are known to be an essential part of the organization as they play a key role in determining the organization objectives. As the employees play an important part in the company, the employers, supervisors and administrators must ensure that the employees are productive and efficient when it comes to fulfilling their duties. The question that arises from this topic is how to make these employees productive and effective towards carrying out their daily tasks and why is it that important? The answer is Motivation and this will be the topic of this assignment. 2.0 Definition Motivation is the state of willingness which mainly acts as a driving force for an individual to put better and exert higher effort levels towards a specific......

Words: 1873 - Pages: 8

Premium Essay

Motivation

...Motivation Plan LDR 531 Nelson Garcia Soto December 23, 2013 Denna Atkinson “Motivation is the processes that account for an individual’s intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal” (Robbins and Judge, 2013, p 202). An effective leader motivates his or her followers or subordinates to perform. Leaders encourage other to be moved by something. The degree of motivation and the type of motivation are both important. The degree of motivation is how much is someone motivated and the type of motivation concerns with what brings that motivation. Both extrinsic and intrinsic motivation are mentioned as catalysts of the explained behavior. Several theories of motivation try to explain the concept and its origins. The purpose of this paper is to explain key ideas of some of the theories as they relate to a team of six members and a mentor who is in a leadership position. The DISC assessment tool will be used to compare and contrast the individuals of the team based on their personalities. Both extrinsic and intrinsic motivators exist. Extrinsic motivation means doing something that leads to a separable outcome and intrinsic motivation means doing something because it is inherently interesting or enjoyable (Ryan and Deci, 2000). In consequence, the behaviors portrayed are different. Intrinsic motivation comes natural and is even associated with behaviors since one is a child....

Words: 1520 - Pages: 7

Premium Essay

Motivation

...Motivation is the result of the interaction of the individual and situation. Motivation is” the processes that account for an individual’s intensity, direction and persistence of effort towards attaining a goal” (Robbins 2003) Intensity is concerned with how hard a person tries. This is the element most of us focus on when we talk about motivation. Direction is the orientation that benefits the organization and persistence is a measure of how long a person can maintain his/her effort. Motivation individuals stay with a task long enough to achieve their goal. Motivation means to move. It includes three common characteristics: It concerned with what activates human behavior, It involves what directs this behavior towards a particular goals, and Motivation concerned how this behavior is sustained. The motivation factors are; Job security, Sympathetic help with personal problems, Personal loyalty to employees, Interesting work, Good working conditions, Tactful discipline, Good wages, Promotions and growth in the organization, Feeling of being in on things, and Full appreciation of work done. Process of motivations are; Needs (desire or wants), Drives, Goal, and Relief/ Incentives. JOB SATISFACTION. It is defined as an individual’s general attitudes toward his/her job. A high level of job satisfaction equals positives attitudes towards the job and vice-a-versa. Job satisfaction is the sense of fulfillment and pride felt by people who enjoy their work and do it well.......

Words: 790 - Pages: 4

Premium Essay

Motivation

...Motivation is the process that accounts for an individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. External factors that stimulate desire an energy in people to be continually interested and committed to a job that is getting people to do things by rewarding them. Example of motivation is if teachers inform the class that whoever out of the students get the highest mark she would reward them with a toy or something that interest the students, which the students would be happy to receive that would motivate them to do their work. There are a number of different views as to what motivates workers. Fredrick Taylor put forward the idea that are motivated mainly by pay. His theory of Scientific Management argued that workers naturally do not enjoy work and close supervision is necessary. Taking this theory into consideration, managers should train workers and provide appropriate tools to get a general idea of the interest of each worker to give item or set a particular task that they would be qualified or interested in doing, which would help with producing of products to increase profits. Workers are then paid according to the number of items they produce, as a result workers will be encouraged to work hard and maximize their productivity. Taylor’s theory also makes you consider the self-determination theory, then is where people prefer to feel they have control over their actions, so anything that makes a previously enjoyed task......

Words: 641 - Pages: 3

Premium Essay

Motivation

...Motivation: The Forgotten Tool Motivation: The Forgotten Tool By Consuelo Moran EDCI 6304 Learning & Cognition (Fall 2007) School of Education University of Texas at Brownsville and Texas Southmost College Literature Review Motivation. The importance of motivation is widely known, however, the high drop-out rates in our school and low test scores at our schools suggest that maybe we have all forgotten just how important motivation is. “High motivation and engagement in learning have consistently been linked to reduced dropout rates and increased levels of student success” (Halwah, 2006, p.1). Literature has shown that “student's motivation for learning is generally regarded as one of the most critical determinants, if not the premier determinant, of the success and quality of any learning outcome” (Halwah, 2006, p.3). Therefore, motivation as well as the relationship between motivation and academic achievement need to be studied as well. This study will discuss motivation in details through my personal experience with motivation and the significance it plays in learning. This research offers an insight to the age-old question of how we should get our school children to learn and keep them from dropping out of school. Many children, especially adolescence, often believe that they know everything and they have no need to learn something new. Lack or motivation is derived from this exact sentiment which impedes the learning process. “If there really is no need to acquire......

Words: 3199 - Pages: 13

Premium Essay

Motivation

...Education Charles Kurose September 2013 MOTIVATION, BEHAVIOR, AND PERFORMANCE IN THE WORKPLACE I. INTRODUCTION Motivation is a subject that has long interested researchers and practitioners seeking to understand human behavior and performance. Over the course of the 20th century and into the new millennium, scholars have developed sweeping theories and have amassed large bodies of applied research investigating motivation across a variety of settings. Motivation has been studied in schools, the workplace, government, and athletic competitions, to name but a few contexts. It has been studied at the level of the individual, the group, and the organization. Some motivation researchers have employed cognitive models, which emphasize the role of thought processes in determining motivation and behavior, while other researchers have adopted non-cognitive paradigms, which focus on factors such as personality traits, affective states, and environmental determinants. This paper focuses specifically on research about motivation and behavior in the workplace. It discusses motivation theory, which has broad applicability across contexts, as well as the empirical research conducted in workplace contexts. In reviewing this literature, particular emphasis is placed on research about motivation and behavior as they relate to individual performance. A central aim of motivation research is to explicate the complex relationships that exist among motivation, behavior, and performance—such......

Words: 12762 - Pages: 52

Premium Essay

Motivation

...Abstract Motivation has long been one of management’s most difficult and important duties. Success in this subject is becoming more challenging in organizational trends because business environment changes quickly and becomes more competitive. Researches on employee motivation especially highlight two types of factors: intrinsic and extrinsic. The purpose of this study it is to find out the effectiveness of intrinsic and extrinsic factors on employee motivation, which one is more effective and compare them according to demographic characteristics of employees. Using descriptive survey design, the sample of the study was 41 employees of an electricity delivery company located in the province of Ağrı, Eastern Anatolia, Turkey. As a result of the study it is found out that both intrinsic and extrinsic factors affect employees while they achieve their tasks. Another result is that intrinsic factors are more motivating than extrinsic factors. Introduction In order to be successful or even more successful, today’s both private and public work organizations need to maximize the use of their employees’ skills. Human resource is the most critical resource for any organization in today’s highly competitive business environment. The primary task of any manager is to have an organization that functions effectively. To do so, subordinates must work efficiently and produce results that are beneficial to the organization. It is obvious that motivation is one of the main factors that...

Words: 2183 - Pages: 9