Мультикультуралізм

In: Other Topics

Submitted By yulia1993
Words 3654
Pages 15
Мульткультуралізм, здобутки і проблеми
Мультикультуралізм є надзвичайно обговорювана тема у різних колах, від найбільш елітарно-політичних, до пересічних на рівні широкого кола громадськості і студентства. Специфіка мультикультуралізму, як державної політики, полягає у співіснуванні багатьох культур в межах однієї держави. Доктор філософських наук, професор Миронов В.В. вважає що мультикультуралізм – є третім альтернативним шляхом для безконфліктного співіснування суспільства, адже перші два: інтеграція та асиміляція вичерпали себе. Сьогодні вважається що мультикультуралізм є ідейне крило лібералізму, і спирається на ідею загальних прав людини, свободи совісті, релігії, життєвої позиції індивіда. Варто зазначити, що завдяки цій течії, поняття культура дещо змінилось, сьогодні під словом культура вже не розуміють певний музей знань, традиції, поглядів, культура виступає як динамічне річище, що постійно розвивається. Саме завдяки такому підходу до культури можна зрозуміти політику мультикультуралізму на практиці. Власне ця течія не мала під собою якихось теоретичних напрацювань, до свого практичного вияву.
Точкою відліку політики мультикультуралізму можна відраховувати з 1950 року, коли Індія в своїй конституції намагалась врахувати потреби і вимоги свого культурно-різноманітного населення. Було прийняті ключові рішення, англійська й хінді стали державними мовами, в той же час, в кожному штаті місцева мова визнавалась на державному рівні, а в школах навчання велось трьома мовами. По суті це перший практичний вияв політики багато культурності. Якщо не зважати на декларації СРСР.
Р. де Кодіак вважає доречним виділяти три «ідентифікаційні хвилі». Він вважає, що після Другої світової війни були три періоди, коли різні групи вимагали визнання їх культурних особливостей. Перший період («етнічне відродження») тривав з кінця 1950-х років до кінця 1970-х і осмислювався в…...

Similar Documents