Free Essay

Multilateral Work

In: Other Topics

Submitted By mortenbeekay
Words 1972
Pages 8
FN - som aktør eller forum?
I en global verden hvor problemer som finanskriser og global opvarmning truer, er det nødvendigt at blive enige på et globalt plan, før man tager afgørende beslutninger omkring tilgangen til disse problemer. Inden man når til den fase, hvor selve beslutningen skal tages, er det dog nødvendigt at overveje hvordan selve enighedsprocessen skal forløbe. Er det nødvendigt at have alle lande i verden med, når beslutninger skal træffes, eller kan nogle lande tale på vegne af andre?
1. Internationalt samarbejde
Det kommer i interviewet med Carsten Staur (CS) til udtryk, at han har et idealistisk syn på internationalt samarbejde. CS gør opmærksom på, at der, sideløbende med FN, har været en ændring i G-grupperne, nemlig fra G7 i 1976 til G20 i 1999 (hvor G20 blev en realitet, men dog først afløste G8 i 2008). CS påpeger det positive i, at den økonomiske forskel i verden generelt er blevet mindre, og at man nu kan nyde godt at have de store udviklingslande (herunder BRIKS-landene og 15 andre) med ved bordet, når der skal snakkes økonomi. Herved undgår man at staterne opererer som eneaktører, men derimod finder sammen i organisationer som netop G20 og FN, for at skabe fælles fremskridt, hvilket stemmer overens med det idealistiske syn på internationalt samarbejde. Herved opløses altså den klassiske magtstruktur med enten uni- eller bipolaritet, idet man i f.eks. FN tager beslutninger efter reglen om konsensus (med forbehold for landene med veto-ret). Modsvaret hertil er realismen, hvor opfattelsen er, at der er internationalt anarki, og at nationerne derfor opdeles efter fysisk styrke (supermagter, stormagter og småstater). Varig fred er, som resultat af de enkelte nationers interesser, uopnåelig, men dog vil det gennem hegemoni være muligt at opnå midlertidig fred.
En mere negativ holdning til FN bringer Søren Pind (SP) til bordet. Selvom SP har et idealistisk synspunkt i forhold til det internationale samarbejde, mener han, at FN slet ikke fungerer som international organisation. FN er, ifølge SP, blevet en snakkeklub, hvor reglen om konsensus hæmmer aktiviteten og produktiviteten, og derved lammer FN som international organisation og aktør. Derudover mener SP, at diktaturstaterne i FN er i et overtal, der hæmmer beslutninger vedrørende demokratiske tiltag, som altså generelt hæmmer FN som international organisation.
Som alternativ til FN mener SP, at man bør etablere et forum, hvor det er muligt for demokratierne og diktaturerne rundt omkring at komme til orde. Et forum, hvor alt det sukkersøde skubbes til side, og man som nation kan få lov til at tale lige ud af posen. SP påpeger, at FN er et ineffektivt organ i forhold til katastrofehjælp, og mener, at en anden organisation bør tage sig af dette (SP undlader dog at foreslå et alternativ). Tankerne hos SP er mange, og foruden et globalt forum behøver verden også en international organisation, der repræsenterer (typisk vestlige) værdier som frihed, fred og demokrati. Som konkret eksempel bruger SP NATO, og for at gøre en organisation som denne mere global, påpeger SP det interessante ved at indlemme lande som New Zealand og Australien (og eventuelt flere). Her vil det multilaterale samarbejde blomstre, og man vil få skabt en global organisation, der, pga. dens legitimitet og globale repræsentativitet, i udbredt grad vil kunne praktisere blød magt frem for at være tvunget til at tage hård magt i brug, som resultat af manglende legitimitet. Organisationen vil have en stor diversitet, og netop dette gør praktiseringen af blød magt mulig, eftersom mange forskellige kulturer vil virke tiltalende på de forskellige kulturnationer rundt omkring i verden.
Afslutningsvis kommer Mogens Lykketoft (ML), der også har et idealistisk standpunkt, til orde. Ifølge ML har verden brug for en stærk, bred international organisation, der kan på legitim vis kan varetage globale interesser. Netop manglende legitimitet er, ifølge ML, et essentielt problem i forhold til internationale aktører (herunder G20). ML er af den holdning, at FN ikke lever op til dette, og mener derfor at FN bør ændres som organisation. I modsætning til SP's holdning om et globalt forum, mener ML, at det er positivt at man har en gruppe som G20, hvor antallet af medlemmer er begrænset. ML påpeger nemlig, at et højt antal medlemslande hæmmer muligheden for at tage beslutninger. Problemet med G20 er, ifølge ML, at gruppen mangler legitimitet. Dette skyldes, at G20 er en gruppe og ikke en organisation. Konsekvenserne herved er, at de beslutninger, der tages i G20, også skal vedtages i internationale organisationer for at blive universelt bindene. ML er af den holdning, at G20 er en rigtig god idé, men at den har brug for at blive fusioneret med f.eks. FN's sikkerhedsråd og derved skabe den G20-gruppe, som verden i ML's øjne har brug for. Dog mener ML ikke, at de nuværende medlemslande er nok til at kunne lade en fusion af FN's sikkerhedsråd og G20 varetage alle de globale beslutninger, og derfor foreslår ML, at indlemme Japan, Brasilien, Tyskland, Indien og et afrikansk land som permanente medlemmer i FN's sikkerhedsråd, for netop at sikre global legitimitet. Til trods for holdningen om, at flere lande i en organisation hæmmer beslutningsprocesserne, er ML åben overfor en eventuel G25-gruppe efter fusionen, eftersom et øget antal af permanente lande i FN's sikkerhedsråd også giver plads til nye midlertidige lande.
En signifikant fordel ved at lade FN's sikkerhedsråd fusionere med G20 er, ifølge ML, at de rammer og de tidligere samarbejdserfaringer man i FN har opbygget, kan tages videre med over i G20, hvilket vil give G20-gruppen et fundament at arbejde videre på.
ML er altså tilhænger af en stærk, legitim, bred international organisation, og mener i den grad, at legitimitet er en mangelvare i det internationale samfund. ML ser store muligheder i at fusionere FN's sikkerhedsråd med G20-gruppen, for derigennem at skabe en organisation der, med en lille udvidelse (indlemmelse Japan, Brasilien, Tyskland, Indien og et afrikansk land som permanente medlemmer i FN's sikkerhedsråd) på legitim vis kan håndtere og løse globale problemer, med de globale interesser i god behold.
CS mener, at man, i forhold til en institution som FN, bør have tålmodighed og respektere, at det tager lang tid at blive enige i et forum, hvor man har reglen om konsensus. CS påpeger ydermere, at FN de sidste 20 år har opnået en del resultater, men at folk tit ender med at glemme disse, når snakken falder på de problemer, hvor beslutningsprocessen er noget mere kompliceret.
Dog mener SP, at FN er tabt og har udspillet sin rolle som international aktør. Beslutningerne, der bliver taget er for få, og dette gør FN ineffektiv som organisation. Dog ser SP muligheder i at skabe et mere globalt forum, hvor det bliver muligt for alle de respektive lande at komme til orde på godt og ondt. Herudover leger SP med tanken om en eventuel udvidelse af NATO, således at man har en stærk international organisation, der repræsenterer væsentlige værdier.
2. FN's rolle som international aktør - succes eller fiasko?
Martin Krasnik (MK) påpeger i uddraget fra Weekendavisen, at grunden til, at FN er blevet opfattet som et ufungerende organ, er, at folk har haft den forkerte opfattelse af, hvad målet med FN er. Ønsker man FN som en international organisation, der løser alle verdens konflikter og problemer, eller skal FN fortsat fungere som det gør nu, som et forum hvori man søger at finde frem til løsninger, som andre kan eksekvere?
Netop dette er noget, man bør gøre op med sig selv, før man kan afgøre, om FN er en succes eller en fiasko. For hvis man som ML ønsker en stærk, legitim international organisation, der løser alle konflikter og problemer, er det klart for enhver, at det nuværende FN er en fiasko i forhold til udfyldelsen af denne rolle. Grunden er simpel: Når man står med en organisation, der beskrives ganske fint med Esther Feins ord: "Hvis FN var et land, ville dets største eksportvare være ord", er det tydeligt, at man ikke får løst alle konflikter. Som Esther Feins citat på fornem vis udtrykker, er det nemlig ikke FN's nuværende rolle at være konfliktløser; dette er op til enten den enkelte stat eller andre internationale organisationer. FN's nuværende rolle består i at være et forum, hvor lande mødes for at diskutere de forskellige problemstillinger, verden er stillet overfor. Herudfra kan man tale sig frem til eventuelle løsninger, opstille forskellige retningslinjer osv., men i sidste ende er det ikke FN, der går ind og sørger for at tingene sker. Selve eksekveringen af resultatet af møderne i FN må foretages af andre institutioner, selvom ML gerne ser, at en fusion af FN's sikkerhedsråd og G20 bliver i stand til både at finde frem til eventuelle løsninger og derefter eksekvere dem.
Forventer man derimod, at FN fungerer som et medie for mellemnational politik og er et forum, hvor relevante problemstillinger diskuteres og får opmærksomhed, kan man med god samvittighed sige, at FN er en succes. CS kommer med en lidt besynderlig pointe, eftersom han mener, at man bør give FN som international organisation tid til at bevise sit værd. Dette forekommer jf. ovenstående meningsløst, for opfattelsen af FN som succes eller fiasko afhænger klart og tydeligt af, hvad man forventer af FN.
I et fremtidigt perspektiv står FN dog lige meget hvad overfor kæmpemæssige problemer, og det virker uundgåeligt med en gennemgående reform af især FN's sikkerhedsråd. ML påpeger, at det ville være en fordel for legitimiteten hvis man indlemmede Japan, Indien, Brasilien og Tyskland som permanente medlemmer i FN's sikkerhedsråd, og er bakket op af Eske Vinther-Jensen (EVJ). EVJ skriver i sit debatindlæg "FN har spillet fallit" at problemet med FN's sikkerhedsråd er, at de lande, der sidder inde med vetoretten ikke længere svarer til den nuværende magtbalance. For at forstå dette, må man kigge tilbage på oprettelsen af FN, hvor det virkede logisk at de 5 lande, der dengang var de 5 største politiske aktører, havde vetoret. Dog ændrer tiderne sig, og problemet nu er, at magtbalancen ikke længere er den samme. Man kan f.eks. stille spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen, at Frankrig og Storbritannien har vetoret, når lande som Tyskland, Indien og Brasilien ikke har. Grundlæggende bør man begynde at acceptere, at det ikke kun er Vesten, der har økonomisk og politisk kapital, men at eksempelvis BRIKS-landene også begynder at røre på sig. For at FN kan overleve som reel international aktør i fremtiden, er det vigtigt, at organisationen derfor også afspejler andre interesser end de vestlige.
Hvis man ikke formår at reformere FN som organisation, vil fremtiden se meget anderledes ud. Dette bygger på, at FN simpelthen ikke kommer til at kunne varetage globale interesser, så længe det primært er de vestlige værdier, der er vægtet. Derudover vil manglen på reformering af FN føre til opløsningen af FN, og konflikter verden over (bl.a. i Afrika) har vist, at den verden vi lever i, ikke er klar til at blive overladt til sig selv.
Afsluttende kan man sige, at den enkeltes forventninger til FN er altafgørende for, om FN ses som en succes eller en fiasko. Dog er det i et fremtidigt perspektiv nødvendigt at ændre nogle strukturmæssige ting i FN-organet, og får man det ikke gjort, kan konsekvenserne være store. Personligt mener jeg, at FN er en delvis succes. Det er sundt for det globale samfund, at man har et forum, hvor lande kan mødes og diskutere internationale problemer. Grunden til, at FN i mine øjne "kun" er en delvis succes, er at reglen om konsensus hæmmer muligheden for at træffe beslutninger for meget. Jeg kan imidlertid godt forstå, at det er nødvendigt at landene er enige om, hvad der skal ske, men hvis det altid er den samme nation, der siger nej tak, er det skadeligt for det globale samfund, at et evt. løsningsgenerende organ på den måde bliver sat ud af spil.

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.information.dk/156543

Similar Documents

Free Essay

International Financial Institutions

...INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS • 1 Types o 1.1 Multilateral development bank o 1.2 Bretton Woods institutions o 1.3 Regional development banks o 1.4 Bilateral development banks and agencies o 1.5 Other regional financial institutions International financial institutions (IFIs) are financial institutions that have been established (or chartered) by more than one country, and hence are subjects ofinternational law. Their owners or shareholders are generally national governments, although other international institutions and other organizations occasionally figure as shareholders. The most prominent IFIs are creations of multiple nations, although some bilateral financial institutions (created by two countries) exist and are technically IFIs. Many of these are multilateral development banks (MDB). TYPES Multilateral development bank A multilateral development bank (MDB) is an institution, created by a group of countries, that provides financing and professional advising for the purpose of development. MDBs have large memberships including both developed donor countries and developing borrower countries. MDBs finance projects in the form of long-term loans at market rates, very-long-term loans (also known as credits) below market rates, and through grants. The following are usually classified as the main MDBs: • World Bank • European Investment Bank(EIB) • Asian Development Bank (ADB) • European Bank for Reconstruction and Development......

Words: 1317 - Pages: 6

Free Essay

Aiib

...Chinese President Xi Jinping and Premier Li Keqiang announced the AIIB initiative during their respective visits to Southeast Asian countries in October 2013. The Bank was envisaged to promote interconnectivity and economic integration in the region and cooperate with existing multilateral development banks. October, 2014, 22 Asian countries signed a Memorandum of Understanding (MOU) to establish the AIIB and Beijing was selected to host Bank headquarters. Mr. Jin Liqun was appointed as the Secretary General of the Multilateral Interim Secretariat. The AIIB didn’t attract much attention initially. For a period of time, the U.S. appeared to have put pressure on its allies not to join the bank, although President Obama went to great lengths to dismiss this notion in a joint press conference with Prime Minister Abe of Japan last month. Instead, President Obama stressed the U.S. concerns on the transparency in terms of how this multilateral lending institution is going to operate. Two months ago, heated discussions began when Britain, traditionally the closest ally of the United States, made the decision to join the AIIB. Three European nations–Italy, France and Germany–then followed in Britain’s steps, saying that they would join too. Status. Discussions among Prospective Founding Members (PFM) on the establishment of AIIB commenced in Kunming, China (27-28 November 2014), with a second meeting in Mumbai, India (15-16 January 2015) that launched discussions of the proposed...

Words: 1894 - Pages: 8

Premium Essay

Global Business Startegies

...Global Business Strategies Week 4 Discussion Questions MGT/448 May 02, 2013 Global Business Strategies Week 4 Discussion Questions What are the elements of capital budgeting? How do you determine these elements in the Global business arena? Provide examples of how you would use capital budgeting analysis to determine the desirability of global projects. There are three different types of capital budgeting processes: centralized, decentralized and integrated. In centralized capital budgeting, top management make all important strategic capital budgeting decisions. Operating managers bid on implementing projects selected by top management. In decentralized capital budgeting operating managers identify and initiate projects that are approved by top management based upon projected financial performance. Integrated capital budgeting has elements of both decentralized and centralized capital budgeting. Capital budgeting process defines the set and size of a firm’s real assets, which in turn generate the cash flows that ultimately determine its profitability, value, and viability. In principle, a firm’s decision to invest in a new project should be made according to whether the project increases the wealth of the firm’s shareholders. The two things to consider when you would use capital budgeting in global projects are the following; What will the Project Cost? This is the first and most basic question a company must answer before pursuing a project. Identifying the......

Words: 993 - Pages: 4

Premium Essay

Analytical Essay

...office on a Sunday. (page 16) This passiveness that Bartleby imposes on the employer is nothing hes ever seen before and he can’t wrap his head round it. However unlike the other employees of this man he cana always rely on Bartleby. This I where problems arise, his work staff is so quirky it’s as if he revels in the fact that he can tell the stories of these great man and that more important to an industrious work force is the fact that he can re tell the stories of these men. This man has a great deal of pity for the workers he employs and seems to supercede himself towards them. If I were in the shoes of this man I would call upon my staff and tell them that their quirks were being documented and would write a memoir in which all of their quirks would be spoken of. Once under this scrutiny my workers would naturally fix their strange behavior as they have to be remembered in the shiny hue turkey possess’ in the morning. The employer seems to relish in the fact that his workers have created nicknames for one another and that these men are far more memorable than his practice. He rather enjoys the fact that Bartleby is constantly in opposition to him as he had never before encountered such a thing since the work he asks is not that demanding. This constant battle he is...

Words: 493 - Pages: 2

Free Essay

In Nebraska

...thinking in the middle of June 2012. This is about me willingly sacrificing my summer to go work in a small town in Nebraska that has a population of about 2,500 and is at least two hours from the nearest Wal-Mart. To add on I’m also accustomed to life in a city where there’s actually traffic, and used to the noises of emergency vehicles’ sirens going off at about 2 a.m. Both my dad and my uncle go almost yearly to a small town in Nebraska to work for a man named William V. Stroup, who owns a maintenance company that my dad and my uncle work in. My dad had gotten news that the bus that was bringing my uncle to Nebraska was hit in an accident and would not make it on time, or not all. At the time that this happened, it was about the middle of May and my dad had already left because Bill and my uncle would meet in Omaha, Nebraska and from there go to Valentine, where Bill Stroup lived and based his company. The work that the company does is mostly painting things in factories, farmhouses and large farm silos, and putting up signs for the companies they would work for. The work would be done mostly by my uncle and my dad, and Bill would work on getting the work, contracts from bigger companies, but would rarely work with my dad and uncle, but what they just found out was that my uncle would not be coming to work because of surgeries that would have to be done soon, because of the bus accident. The work would soon become overwhelming for my dad and Bill, who were ages forty-two......

Words: 1006 - Pages: 5

Premium Essay

Memorandum for New Manager

...background in several accounting specialties, and recently has earned her Certified public Accountant (CPA) certificate. The following information and our firm’s continued support will help guide Monica in the right direction in managing our vast accounting department. Five Stages of Group Development: As new employees are on-boarded, it is important understand the psychology of group formation. The development of groups will typically follow a five stage process. The five stages are: forming, storming, norming, performing, and adjourning. Communication is essential throughout the group forming, as it will help the group move onto the next stage. The first stage, forming, is the initial orientation of a team. The members will work to grow to know each other as well as the mission and goals of the team. It is important to communicate to the team their roles and responsibilities to reduce potential conflict. Conflict is the basis of the next stage, the storming stage. The conflict arises as the members of the group assert their positioning within the group. Group leaders will emerge and their compatibility with the others in the team is vital to their continued formation. As the leader takes control of the group, the group enters the third stage of norming. In this stage, the group resolves the...

Words: 1090 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study

...he should take as their new supervisor, he reviewed the history of the surveying group with others in the company (see Figure 1) and then talked with each group member individually to arrive at the following picture of the situation. Figure 1 Howard Lineberry, Lead Surveyor After receiving his surveyor's certificate from the local civil technologies college. Howard Lineberry had gone to work for the State Highway Department as a chainman. The job hadn't paid very well, and he always felt that the lead surveyor didn't like him and often had him doing work that was better suited for a rodman, a position of lower status than chainman on a survey crew. So, when a job for a lead surveyor had opened up at Agrigreen eighteen years ago, Lineberry had been glad to get it. He told Pierson how excited he had been to be hired into the newly created position. Previously, survey work at Agrigreen had been handled on a part-time basis by drafting personnel or project engineers, mainly Frank Silverton (see Figure 2). Because of significant growth during the preceding three years, survey work had begun to eat up nearly all of Silverton's working hours. As a project engineer, his salary was too high to justify using him for survey activities, so management had decided to...

Words: 2948 - Pages: 12

Free Essay

Work Ethic

...Q1: The attitudes that Sheehy reports appear to be in work environments I have experienced According to Strang (2002) America’s economic future faces the newest yet the most dangerous challenge of new generation of employees. This fact is further supported by the Sheehy’s report that is an accurate description of the new generation of employees. Employees in the current world do not regard hard work as a means to an end. This new generation of employees wants the easy way out or a short cut to wealth creation. To them, wealth can be acquired without sweat or hard work and they have many examples of people who have acquired vast amounts of wealth without pain. Unfortunately, these people that they look up to have acquired their wealth illegally without any convictions. Young employees do not care whether the business grows or not, to them they are working just for the convenience before they move on to well paying jobs. In the work environments that I have experienced, the Sheehy report gives an accurate picture of what is on the ground. Young employees consider themselves as the bosses to the customer. They believe that the customers depend on their services instead of the opposite. Most of my former colleagues believed that the companies we worked at depended on us entirely, and that our absence would lead to the collapse of the company. The management was viewed as a burden, and the people who had occupied those positions, got there due to family connections,......

Words: 261 - Pages: 2

Premium Essay

Internship-Report

...assessment of your Expression of Interest and result in it being resubmitted to the pool or even declined. 1. Current Residential Address Under Question A14 please enter the address that you are currently living at. This is important as it will determine which branch your EOI is sent to if it is selected. You must update your EOI if there are any changes to your address, contact details or other details. You can do this online. If you have submitted a manual EOI form please -mail the EOI team (see address above). 2. Skilled Employment Question E2 is only relevant if you have an offer of skilled employment or current skilled employment in New Zealand. Please do not list your current employer in your home country in this section. 3. Work Experience Please remember that if you are Invited To Apply for New Zealand residence you will need...

Words: 921 - Pages: 4

Premium Essay

Ethical Dilemma

...In the vast world of business there is a constant and inevitable struggle to achieve a more powerful position or leadership role. Power is the shear essence of most corporate endeavors and the need for more power drives most individuals to excel at their current positions, so they may catapult to the next level. The ability to obtain a powerful position solidifies the feeling of having control over the future of your career and well being. Power is a multifaceted resource that most individuals crave, and would go to any lengths to obtain. Although it is important to solidify your future, you must also remain ethically and morally sound while doing so. Having read a scenario from a case study that proposed an ethical dilemma, I found that the rise for power and political gain in the workplace can test both an individual’s ethical judgment and strength. The issue here is that Michael is faced with an ethical dilemma regarding whether or not to participate in politics in order to capture a higher position within another sector of his organization. He is aware that his opponent Danielle has entered workplace politics at full speed, and is using every opportunity to gain leverage against Michael. The executive that will choose the best person for the position is Pierre, who is fair and diligent when choosing the appropriate candidate for the job. Michael however, has a real problem with trying to strategically place himself at the center of Pierre’s attention for the U.S. job....

Words: 1648 - Pages: 7

Premium Essay

Nordstorm Case

...|Grade |Relevance | | |76-85% |The work examined is outstanding and demonstrates comprehensive knowledge, understanding and skills appropriate to the Level of the qualification. There is also excellent evidence showing that all the | | | |learning outcomes and responsibilities appropriate to that level are fully satisfied. At this level it is expected that the work will be outstanding in the majority of the categories cited above or by | | | |demonstrating particularly compelling evaluation and elegance of argument, interpretation or discourse. | | | |The work examined is excellent and is evidence of comprehensive knowledge, understanding and skills appropriate to the Level of the qualification. There is also excellent evidence showing that all the | | |70 – 75% |learning outcomes and responsibilities appropriate to that level are satisfied At this level it is expected that the work will be excellent in the majority of...

Words: 1070 - Pages: 5

Free Essay

Cra Case Study

...Assignment 1: Consensual Relationship Agreements Case Study Due Week 3 and worth 100 points Read the Consensual Relationship Agreements case study located in Chapter 2. In Questions 1 and 2, focus on non-ethical ramifications (save any discussion of ethics for Question 3). Write a six to eight (6-8) page paper in which you: • Be typed, double spaced, using Times New Roman font (size 12), with one-inch margins on all sides; citations and references must follow APA or school-specific format. Check with your professor for any additional instructions. • Include a cover page containing the title of the assignment, the student’s name, the professor’s name, the course title, and the date. The cover page and the reference page are not included in the required assignment page length. On the Written Assignment, "Consensual Relationship Agreements"; it's due this week Sunday, October 28th, by 11:59PM. Remember also to be sure to proofread your paper thoroughly because for each typographical mistake, incomplete sentence, or non-response to the assignment questions, points will be deducted. In addition, APA formatting has to be used which certainly includes in-text citations and a Reference page; check the Resource Center for an example of APA guidelines. Finally, once the paper is submitted, that will represent the final grade for the assignment; there are no-resubmissions allowed. Organizational Behavior Perceptions & Attributes by Tara Duggan, Demand......

Words: 665 - Pages: 3

Free Essay

Responsibility and Determination

...Personal Responsibility and Determination Even though life gets in the way, personal responsibility is the way that I can take charge of my life. As an individual I am accountable for everything that I do because I am the only person that can determine how successful I will be in college and the workplace. Only through my determination and hard work can I steer toward accomplishing my goals that I have set for myself. It is important to keep my expectations realistic and achievable while setting the bar high enough to keep life interesting. My personal responsibility and accountability can be controlled and maintained by good time management and organization. I can manage my time by dividing up my days to work on my days to fit in time for God, my family, work and my education. By setting a specific time that I am going to work on my studies, I should be able to concentrate on the work without too much stress and neglecting my duties as a mother. Simply having the tools for school available when I need them will help me keep me on track with my education and all that it entails. Organization is already a huge part of my life because when I am organized with my time, job, and home, I find it much easier to relax. Prioritizing everyday activities at home such as laundry, working in the yard, and general household duties help me allocate my time to the things that are most important. So often, life presents us with things that “need” to be done but we always......

Words: 1095 - Pages: 5

Premium Essay

Clashing Titans

...Individual Assignment: Issue Analysis Resources: Issue Analysis located in Week Four on the student Web site and the Taking Sides: Clashing Views in Lifespan Development text Read Issue 17: Are Professional Women Opting Out of Work by Choice? located in the Taking Sides text. Include at least three references. Format according to APA standards. 1.You may complete this assignment by answering each question as a worksheet. Each answer may have between 250 to 300 words; this is an estimate. I don't count words when I grade papers; I look for content. 2.Every answer must contain in text citations and there must be a reference list. 3.The text needs to be relatively free of mechanical errors. 4.Each part of the question needs to be clearly answered. You should be able to locate the worksheet in the course materials. Here is the worksheet, pasted onto this message: University of Phoenix Material Issue Analysis After reading the selected critical issue, use the following questions to analyze the issue. The work count for individual questions may vary but your responses should total 1,200- to 1,400-words for the entire worksheet. 1. What are some of the strengths associated with the Pro side of the issue? What are some of the weaknesses? 2. What are some of the strengths associated with the Con side of the issue? What are some of the weaknesses? 3. Based on the statements presented in this critical issue, which author do you agree with? Provide supporting evidence. 4. Explore two......

Words: 310 - Pages: 2

Free Essay

Daniel

...Faith pg 183). The boys request as intended to allow them to participate in their schooling without compromising their beliefs. And in the end they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food.( Courageous Faith pg 184).They stood up for what they were taught and believe in. I am a Seventh- day Adventist, which mean I observe the Sabbath. In year 2000 I was unemployed, and I had applied many places. I received a call from a restaurant and the manager offered me a job , he went on tell me all the benefits that came with the job but I had to work Saturdays . I told him that everything sounded good and even though I needed that job, I couldn’t take it because I observe the Sabbath and that couldn’t be negotiated. An hour passed when I received a call from his asst manager stating that he wanted to offer me the job and that his boss was aware that I wouldn’t work Saturdays. I was hired and I never worked a Sabbath , though they continue to ask me I never did. Daniel strength and obedience to God’s word gave me courage to stand up for what I believe that God has called me to do. Daniel life continue to strengthen me because he always did what he knew God wanted him to. As I read about his faith , it encourage me to do better by putting God first and not compromising my...

Words: 349 - Pages: 2