Premium Essay

Nghia Dinh

In: Computers and Technology

Submitted By nghiadinh94
Words 602
Pages 3
ENGLISH 102: RESEARCH ASSIGNMENTS PROSPECTUS RESEARCH PORTFOLIO RESEARCH PAPERS 1-3 RESEARCH PAPER 4 PROSPECTUS In the Prospectus (500-750 words/MLA format), you will explain your research topic for the semester. I will read your prospectus and I might reject your topic, or parts of your topic. If I do, you’ll have to re-do the prospectus, or parts of your prospectus. Therefore, you should probably speak to me or email me about your topic before you write the prospectus. Title your Prospectus Like this: Examining the: _______ Subculture (fill in the blank with the subculture you plan to study) WHAT TO INCLUDE IN YOUR PROSPECTUS Introduction Describe why you chose this subculture and what about it interests you. Body Section One (this corresponds to Paper One) Explain how the subculture is viewed, and/or how it should be viewed. Body Section Two (this corresponds to Paper Two) Explain what or who signified a significant change within the subculture (this might include trends, discoveries, inventions, a certain person, or another subculture, etc.). Body Section Three (this corresponds to Paper Three) Explain an argument regarding a controversial issue within the subculture. Body Section Four (this corresponds to Paper Four) Explain why the larger culture should care about the subculture. Conclusion RESEARCH PORTFOLIO: 10 – 15+ SOURCES The purpose of keeping a research portfolio is to create an artifact record of all the research you’ll compile this semester in regards to your chosen subculture. Each time you complete one of the four major research papers, you will want to place all notes, outlines, photocopies of title page information from books, print outs of articles, newspapers, drafts, and any other research used to arrive at a final draft of a research paper into your research portfolio. The research portfolio will get bigger as the semester goes on. At the end...

Similar Documents

Free Essay

Icoterm

...Nhóm 4 Giảng viên: GS, TS. Võ Thanh Thu KHÁI QUÁT VỀ INCOTERMS 2010 KHÁI QUÁT VỀ INCOTERMS LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INCOTERMS LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INCOTERMS 7 7 9 11 14 13 13 11 1936 1953 1967 1980 1990 2000 2010 TIMELINE OF INCOTERMS’ HISTORY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INCOTERMS VAI TRÒ CỦA INCOTERMS 1 2 VAI TRÒ CỦA INCOTERMS 3 4 5 NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA INCOTERMS 2010 NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA INCOTERMS 2010 1 2 NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA INCOTERMS 2010 3 4 5 NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA INCOTERMS 2010 6 KẾT CẤU CỦA INCOTERMS 2010 NHÓM 1 Nhóm áp dụng cho mọi hình thức vận tải NHÓM 2 chỉ áp dụng cho phương tiện vận tải thuỷ (đường sông và đường biển) quốc tế và nội địa FREE ALONGSIDE SHIP FREE ON BOARD FAS 1 2 3 4 FOB COST & FREIGHT CFR CIF COST, INSURANCE & FREIGHT SO SÁNH INCOTERMS 2000 VÀ 2010 CÁC ĐIỀU KIỆN của Incoterms 2000 và 2010 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DEQ EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP DELIVERED AT TERMINAL DELIVERED AT PLACE DAF DES DDU DDP CÁC ĐIỀU KIỆN của Incoterms 2000 và 2010 INCOTERMS 2000 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DEQ INCOTERMS 2010 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP DAF DES DDU DDP ĐIỂM GIỐNG NHAU giữa INCOTERMS 2000 và 2010 ĐIỂM KHÁC NHAU giữa Incoterms 2000 và 2010 ĐIỂM KHÁC NHAU giữa Incoterms 2000 và 2010 (tt) NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý Khi sử dụng......

Words: 1038 - Pages: 5

Free Essay

Organization Culture

...Cũng giống như DISC, Văn hóa DN cũng có 4 loại, chia theo hướng nội – hướng ngoại, Cảm xúc và Lý trí: 1. Hướng nội & Cảm xúc là văn hóa C – Gia đình (tương tự nhóm S trong DISC) 2. Hướng nội và Lý trí là văn hóa H – Thứ bậc (tương tự nhóm C trong DISC) 3. Hướng ngoại và Lý trí là văn hóa M – Thị trường (tương tự nhóm D trong DISC) 4. Hướng ngoại và cảm xúc là văn hóa A – Sáng tạo (tương tự nhóm I trong DISC) Khi làm test xem VHDN hiện tại và VHDN mong muốn tại link đã dẫn, bạn sẽ có biểu đồ này: Nhưng cao hơn DISC, VHDN là tập hợp của các cá nhân => nhóm, thế nên nó được cấu thành bởi 6 yếu tố (bạn có thể tượng tượng như 6 lát cắt của một khoanh giò (cái này tớ nghĩ ra vì đang đói , chứ thầy thì thầy lấy ví dụ là cái bánh tét của miền nam ấy ), và mỗi khoanh ta chia ra làm 4 mảnh C-H-M-A: với tỷ lệ khác nhau – tức là không phải lúc nào các khoanh giò đó cũng chia đều như đi ăn cỗ đâu nhá) 1. Khoanh giò 1: Đặc tính nổi trội 1.1. Miếng giò thứ nhất: Đặc tính nổi trội của C – kiểu gia đình là: yêu thương, chia sẻ, thân thiện (đây là đặc tính mà NV nào cũng muốn DN có), tuy nhiên nhược điểm của nó là thiếu công bằng, không khách quan 1.2. Miếng giò thứ hai: Đặc tính nổi trội của H – kiểu thứ bậc là: Nguyên tắc, tôn ti, trật tự – kiểu này thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất, hay nhà binh. Nhược điểm của nó là thiếu sự thân thiện ^^ 1.3. Miếng giò thứ ba: Đặc tính nổi trội của M – kiểu thị trường là: Kết quả, chiến thắng, cạnh tranh – kiểu này thích hợp với các......

Words: 1020 - Pages: 5

Free Essay

Tadn

...ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DN I-LÝ THUYẾT 1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định và vốn cố định? Trình bày các cách phân loại tài sản cố định thông dụng ở nước ta hiện nay? Nêu ý nghĩa của cách phân loại trên?. 2. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định là gì ? Hãy phân biệt giữa hao mòn và khấu hao TSCĐ. Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình?. 3. Trình bày hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp)? 4. Trình bày hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh? 5. Hãy phân tích các chỉ tiêu doanh lợi tổng vốn và doanh lợi vốn chủ sở hữu theo phương pháp Dupont? Ý nghĩa của phương pháp này?. 6. Không tính toán, hãy cho biết giá trái phiếu thay đổi thế nào nếu lãi suất thị trường (tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư) (a) lớn hơn; (b) nhỏ hơn; (c) bằng với lãi suất danh nghĩa của trái phiếu? 7. Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường? 8. Trình bày tóm tắt các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án (Phương pháp phân tích độ nhạy, phân phối xác suất, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số phương sai)? Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư phải thiết lập danh mục đầu tư như thế nào? Phân biệt và cho ví dụ minh họa thế nào là rủi ro hệ thống và thế nào là rủi ro không hệ thống?. 9. Phân biệt và cho ví dụ......

Words: 544 - Pages: 3

Free Essay

Cac Loai Hinh

...trách nhiệm về các khoản nợ và các Một thành viên Công ty TNHH 1 thành viên là: - Công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ Công ty hợp danh là doanh nghiệp : - Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty (thành viên hợp danh), có thể có thành viên góp vốn. - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Chủ sở hữu duy nhất của DNTN là một cá nhân hoặc 1 đơn vị kinh doanh; chủ DNTN là đại diện theo pháp luật 1 nghĩa vụ tài sản nghiệp. khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. các nghĩa vụ của công ty; - Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. - Công ty...

Words: 1685 - Pages: 7

Free Essay

The End of the Party

...THU HOẠCH 1. Nguồn gốc của chiến tranh theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin : • Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội: - Các quan điểm trước Mác: Có nhiều nhà tư tưởng đã đề cập đến vấn đề này song nổi bật nhất là tư tưởng của C.Ph.Claudơvít (1780 - 1831), ông quan niệm chiến tranh là một hành vi bạo lực dùng để buộc đối phương phục tùng ý chí của mình. Chiến tranh là sự huy động sức mạnh không hạn độ, sức mạnh đến tột cùng của các bên tham chiến.Tuy nhiên, Claudơvít chỉ chỉ ra được đặc trưng của chiến tranh là sử dụng bạo lực mà chưa luận giải được bản chất của hành vi bạo lực ấy. - Quan điểm của chủ nghĩa Mác: Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội có tính lịch sử, đó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các giai cấp, nhà nước (hoặc liên minh giữa các nước) nhằm đạt được mục đích chính trị nhất định. - Như vậy theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, chiến tranh là kết quả của những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Nhưng nó không phải là mối quan hệ giữa người với người nói chung, mà nó là mối quan hệ giữa những tập đoàn người có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Nhưng khác với các hiện tượng chính trị - xã hội khác, chiến tranh được thể hiện dưới một hình thức đặc biệt, sử dụng một công cụ đặc biệt đó là bạo lực vũ trang. • Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh: – Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: sự xuất hiện và tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu......

Words: 1700 - Pages: 7

Free Essay

Case Brazil

...châu Âu liên quan đến Quy định số 1223/2002 của Hội đồng EC (“quy định số 1223/2002”), ngày 8 tháng 07 năm 2002, mô tả sản phẩm thịt gà rút xương cắt miếng đông lạnh theo nhóm sản phẩm kết hợp mã CN 0207.14.10. Theo Brazil, mô tả này có đưa muối – thành phần không có - vào sản phẩm, và trong lộ trình cắt giảm thuế của Cộng đồng Châu Âu theo GATT 1994, sản phẩm nhập khẩu này chịu mức thuế cao hơn mức thuế của sản phẩm thịt muối (mã CN 0210). - T THẤY KO ỔN !! − Các dữ kiện chính của vụ việc ? (Facts) − Vấn đề đặt ra cho cơ quan xét xử để giải quyết ? (Issues) − Cơ sở pháp lý để giải quyết ? (Law) − Kết luận của cơ quan giải quyết tranh chấp ? (Holdings) − Lập luận chính của cơ quan giải quyết tranh chấp để đưa đến kết luận ? (Reasoning ISSUES : - Brazil cho rằng hành động đó thể hiện sự đối xử thiếu thiện chí đối với thương mại của Brazil, không như lộ trình cắt giảm thuế của Cộng đồng Châu Âu, và vi phạm cam kết của Cộng đồng châu Âu theo các Điều II và XXVIII của GATT 1994. - Brazil khiếu nại rằng biện pháp này của Cộng đồng châu Âu làm tổn hại, theo định nghĩa của Điều XXIII:1, đến lợi nhuận Brazil có thể thu được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định của GATT 1994. - Trong vụ kiện, Thái Lan cho rằng các nhà xuất khẩu thịt gà của mình vào EC chịu mức đối xử ít thuận lợi hơn mức đối xử quy định tại Danh s ách các như ợng bộ của EC. Do đó, Thái Lan cho rằng EC vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều II, khoản 1, mục a) và b) của Hiệp định GATT. - Thái Lan cho......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Cisg 1980 Art. 61 & 62

...Một bên có thể ngừng việc thực hiện nghĩa vụ của mình nếu có dấu hiệu cho thấy rằng sau khi hợp đồng được ký kết, bên kia sẽ không thực hiện một phần chủ yếu những nghĩa vụ của họ bởi lẽ:   a. Một sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong khả năng thực hiện hay trong khi thực hiện hợp đồng.   b. Cung cách sử dụng của bên kia trong việc chuẩn bị thực hiện hay trong khi thực hiện hợp đồng.   2. Nếu người bán đã gửi hàng đi khi phát hiện những lý do nêu trong khoản trên, họ có thể ngăn cản không để hàng hóa được giao cho người mua ngay cả nếu người này giữ trong tay chứng từ cho phép họ nhận hàng. Mục này chỉ liên quan đến các quyền của người mua và người bán đối với hàng hóa.   3. Một bên nào ngừng việc thực hiện hợp đồng, không phụ thuộc vào việc đó xảy ra trước hay sau khi hàng gửi đi, thì phải gửi ngay một thông báo về việc đó cho bên kia và phải tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu bên kia cung cấp những bảo đảm đầy đủ cho việc thực hiện nghĩa vụ của họ.   Ðiều 72:   1.   Nếu trước ngày quy định cho việc thi hành hợp đồng, mà thấy hiển nhiên rằng một bên sẽ gây ra một vi phạm chủ yếu đến hợp đồng, bên kia có thể tuyên bố hợp đồng bị hủy.   2.   Nếu có đủ thời giờ, bên nào có ý định tuyên bố hợp đồng bị hủy thì phải gửi một thông báo hợp lý cho bên kia để cho phép họ cung cấp những bảo đảm đầy đủ rằng họ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.   3.   Các quy định của khoản trên không áp dụng nếu bên kia đã tuyên bố rằng họ sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình.   Ðiều......

Words: 781 - Pages: 4

Free Essay

Types of Business

...Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2. Công ty cổ phần (CP) 3. Công ty hợp danh (HD) 4. Doanh nghiệp tư nhân (TN) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bao gồm: (Chương III – Mục 1 – Điều 47) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 1) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này; c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53 và 54 của Luật này. 2) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. (Chương III – Mục 2 – Điều 73 ) Công ty TNHH 1 thành viên 1) Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2) Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Công ty cổ phần (chương V – Điều 110) 1) Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là......

Words: 671 - Pages: 3

Free Essay

Final

...Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc * * * Hà Nội, ngày tháng năm 2013 HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG Số: * Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006. * Căn cứ vào sự thoả thuận của hai bên. Hôm nay, tại nhà Bà Đinh Thị Mai Hương ở số 26 – 81/35, phố Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi gồm có: ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ (GỌI TẮT LÀ BÊN A): Người đại diện: Bà Đinh Thị Mai Hương Chức vụ: Chủ nhà Địa chỉ: Sô 26 – 81/35, phố Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0913.206.256 Số tài khoản: 98519619 Tại ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng ACB 30 – Liễu Giai. ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ (GỌI TẮT LÀ BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TUẤN MINH Người đại diện: Ông Hàn Ngọc Khánh Chức vụ: Phó Giám đốc Địa chỉ: Sô 762, phố Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: +844.3664.8986 Fax: +844.3664.5394 Mã số thuế: 0106080044 Số tài khoản: 700270406001599 Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn Công thương – chi nhánh Hoàn Kiếm. Hai bên thống nhất ký bản hợp đồng này với các điều khoản như sau: ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM THUÊ NHÀ VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG * Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ngoài của tầng 3 toà nhà số 26 khu Linh Lang, Cống Vị. * Diện tích thuê: toàn bộ 01 phòng ngoài của tầng 3 toà nhà. * Diện tích này đã bao gồm diện tích......

Words: 1313 - Pages: 6

Free Essay

Giao Dich Dam Bao

...CHÍNH PHỦ ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** | Số: 163/2006/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006  | NGHỊ ĐỊNH   SỐ 163/2006/NĐ-CP VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH : Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm. Điều 2. Áp dụng pháp luật Việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bên bảo đảm là bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp. 2. Bên nhận bảo đảm là bên có quyền trong quan hệ dân sự mà việc thực hiện quyền đó được bảo đảm bằng một hoặc nhiều giao dịch bảo đảm, bao gồm bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược, bên nhận bảo......

Words: 10573 - Pages: 43

Free Essay

Why Why Why

...EKSAMEN VIETNAMESISK NIVÅ III OPPGAVE 1 1) Dựa theo nội dung bài đọc, lòng tự trọng có định nghĩa là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của Con Người. Người có lòng tự trọng là người có đạo đức, có thiên lương, có tư tưởng nhân nghĩa, luôn tránh làm điều xấu, việc ác với đồng loại và môi trường thiên nhiên. Tự trọng là một đức tính tốt khi ta cố bảo vệ phẩm chất, tư cách và danh dự của mình để tránh bị kẻ khác khinh thường. Nói tóm lại, lòng tự trọng la điều rất tốt con người nên có để người ta kính trọng. 2) Theo bức tranh, người có lòng khiêm tốn có thể nảy sinh ra nhiều đức tính khác như tự trọng, chân thật, hợp tác, yêu thương v.v. Người có lòng khiêm tốn thường thường củng là rất chân thật và thực thà. Chân thật có nghĩa là mình sống khong có giả dối va nói láo. Sống ở trên đời này mình phải nên sống chân thật cho chính bản thân mình và cho mọi người chung quanh. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình không sống như vạy thì nhiều người không tin tưởng mình lúc mà mình cần thiết. 3) Nếu mà mình muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên phải biết tự tôn trọng mình và làm sao cho mình xứng đáng được tôn trọng. Mình củng phải có lòng tự trọng mới được người ta tôn trọng mình, vi vậy lòng tự trọng phải thể hiện ngay từ những lời nói và cách hành xử hằng ngày của mình. 4) Em thấy những thí dụ về lòng tự trọng được nêu lên trong bài đọc rất là hay và chính sắc. Ở trong bài đọc có để «Tự trọng là nền tảng của nhân cách, giúp con người luôn tuân theo lẽ...

Words: 1182 - Pages: 5

Free Essay

Duy Vat Bien Chung

...là sự liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên, gián tiếp. Ngược lại, phép biện chứng duy vật cho rằng, sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại tách rời và cô lập lẫn nhau, mà chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc và phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau. Ví dụ: tự nhiên theo nghĩa rộng, là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. Xã hội chỉ là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt, phụ thuộc vào các qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác còn phụ thuộc vào những qui luật xã hội, trong đó con người là chủ thể của lịch sử xã hội. Do đó, xã hội không thể là cái gì khác, mà chính là một bộ phận đặc thù, được tách ra hợp qui luật của tự nhiên, là hình thức tổ chức vật chất cao nhất của vật chất trong quá trình tiến hoá liên tục, lâu dài của tự nhiên. Tính chất của mối liên hệ: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú. Tính khách quan của mối liên hệ là mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, dù thể hiện dưới hình thức nào cũng cũng là sự qui định, tác động và chuyển hoá lẫn nhau của các sự vật, hiện tượng độc lập và không phụ thuộc vào ý thức con người; con người chỉ có thể nhận thức và vận dụng các mối liên hệ đó trong hoạt động thực tiễn xã hội. Ví dụ: con người không thể...

Words: 8067 - Pages: 33

Free Essay

Marketing Mix

...những khái niệm có nghĩa riêng biệt (quá trình thêm dần) và kết hợp chúng lại với nhau. Để minh họa, bạn phải kết hợp những hiểu biết về phanh, gia tốc, và khả năng tích trữ của 1 chiếc moto để hình thành một khái niệm bao quát hơn, bạn gọi đó là handling. Your knowledge of handling ngày càng cao hơn, đến 1 cấp khác cao hơn vì nó bao gồm these less abstract meanings. 1 ví dụ khác là các loại xe đạp khác khau: xe đua, xe leo núi, xe đi bình thường, xe đạp điện. mỗi loại có thể được tách rời ra với những loại hiểu biết khác nhau. Do đó, hiểu biết của 1 người về xe đạp, xe đạp leo núi và các loại xe đạp leo núi có thể hình thành cấu trúc tổ chức kiến thức về xe đạp ở các cấp độ khác nhau. Tất nhiên, NTD thay đổi nhiều trong cấu trúc kiến thức phức tapjveef xe đạp leo núi và nhiều thứ khác. Không 1 cấp độ hiểu biết nào có được đều có thể có nghĩa mục đích, event, hay hành vi. Mỗi cấp độ của ý nghĩa là hữa ích cho mục đích cố định, nhưng không phải tất cả các mục đích. Ý nghĩa ở mỗi cấp độ khác nhau liên quan với nhau ……………….. vì vậy, “responsiveness” cho 1 cái vợt tennis xếp vào những nguyên liệu của nó, …………… Chúng ta sử dụng khái niệm level of meaning xuyên suốt bài text để giúp chúng ta hiểu được những hiểu biết về sản phẩm của khách hàng. NTD có thể có những hiểu biết về sản phẩm qua bốn cấp độ: nhóm sảm phẩm, dạng sản phẩm, nhãn hiệu, mẫu/tính năng sản phẩm. Marketers rất hứng thú với hiểu biết của khách hàng về nhãn hiệu. Phần lớn các chiến lược marketing định hướng vào......

Words: 539 - Pages: 3

Free Essay

Gegege

...BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1119 /KBNN-HĐV Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2015 V/v đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 52/2015 | Kính gửi: | | | |- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội | | |- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam | Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 52/2015, theo các nội dung sau: 1. Trái phiếu được phát hành lần đầu 2. Mã trái phiếu: TD1520265 3. Khối lượng trái phiếu gọi thầu: 1.000.000.000.000 đồng 4. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm 5. Ngày tổ chức phát hành trái phiếu: 28/5/2015 6. Ngày phát hành trái phiếu: 31/5/2015 7. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 1/6/2015 8. Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 31/5/2020 9. Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. 10. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá 11. Trái......

Words: 794 - Pages: 4

Free Essay

Learn More

...cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản Việt Nam. + Ngày 27/10/1929, Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành lập một Đảng cộng sản ở Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản. + Ngi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam quyết định lấy ngày 3/2 dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng. + Thành lập hội nghị hợp nhất gồm: 1 đại biểu của Quốc tế cộng sản; 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng; 2 đại biểu An Nam cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc gồm năm điểm lớn, với nội dung: Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông Dương. Định tên đảng là Đản cộng sản Việt Nam Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của Đảng Định kế hoạch thực hiện thống nhật trong nước Cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 2 đại biểu chi bộ cộng sản trung quốc ở Đông Dương. + Ngày 24/2/1930, Theo yêu cầu của đông dương cộng sản liên đoàn, ban chấp hành trung ương lâm thời họp và ra nghị quyết chấp nhận đông dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản việt nam. Như vậy, đến ngày 24/2/1930, Đảng cộng sản việt nam đã hoan tất việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở việt nam. - Cương lĩnh chính trị đầu tiên của......

Words: 11033 - Pages: 45