Free Essay

No One

In: English and Literature

Submitted By bluelagoon
Words 6956
Pages 28
| |
|Konsepto ni Rizal ng "Tao" at ng "Lipunan" | |
|ni Ronda Chu Casaclang | |
| | |
| Ayon pag-aaral ni Cesar Majul, ang pangunahing pananaw ni Rizal sa "tao" ay bilang isang nilalang na moral at ang | |
|"lipunan" bilang sistema ng ugnayang moral. Ang teorya ni Rizal sa tao at lipunan ay may dalawang mithiin. Una, nais niyang | |
|ikintal at palaguin sa isipan ng kanyang mga kababayan ang pagkakaroon ng moral na dignidad. Pangalawa, ninais niyang mgahain | |
|ng apela sa Espanya upang bigyan ng pagkilala ang mga karapatan ng mga Pilipino. Kanyang pinanindigan na ang pag-unlad ng moral| |
|na dignidad ng mga Pilipino ay ang paangunahing sangkap sa pagtaguyod ng ilang pangunahing reporma at sa pagkilala ng kanilang | |
|karapatan, ito'y paawang hinihiling sa pamahalaan ng Espanya. Ang konsepto ni Rizal ng "tao" at "lipunan" ay ginagabayan ng | |
|tatlong pangkabuuang prinsipyo. Una, ang tao by nature ay nagtataglay ng natatanging intelektwal at moral na kakayahan. | |
|Ikalawa, ang mga kakayahang ito ay may natural na agos tungo sa pag-unlad, pag-unlad na sa pagkakahulugan ay kabuuang pag-unlad| |
|o perpeksyon ng intelektwal at moral na bahagi ng tao. Ikatlo, anumang pagsubok na pigilin ang kakayahan ng tao o ng natural na| |
|pag-unlad ay ikakasirang moral ng tao. Dito, naniniwala si Rizal na mayroong malalim na halaga ang tao na dapat pabayaang hindi| |
|mapagsamantalahan at hayaang umunlad. | |
| Ayon di kay Coates/Ocampo, kalapit na kalapit ng buhay pulitika ni Rizal si Gandhi sa paglalapat nito ng moralidad sa | |
|pulitika at sa malalim na pagkaunawa sa kapangyarihan. | |
| Ipinapakitang malaki ang bahagi ng moralidad ng tao at ng lipunan para kay Rizal sa pasusulong ng mga mithiin tungo sa | |
|kalayaan ng bansa. Ang pagsusulong ng "kasarinlan" ng bansa ay matatamo at mararamdaman lamang kung ang mga taong bumubuo ng | |
|lipunan at bansa ay may moral at mapapanatili ito. | |
| |
|SI RIZAL AT ANG PAMAHALAANG KASTILA |
| ni Walter dela Cruz |
| Ang bahaging ito ay tumatalakay sa mga saloobin ni Jose Rizal ukol sa paraan ng pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Inilimbag |
|ang artikulong pinamagatang “How the Philippines Is Governed� sa pahayagang La Solidaridadnoong ika-15 ng Disyembre 1890 at |
|naglalaman ng mga kasawian ng mga Pilipino sa kamay ng mga mapang-abusong dayuhan. |
| |
|Nag-umpisa si Rizal sa pagtalakay ng kondisyon ng Pilipinas sa panahon ng Kastila. Inihambing niya ang Pilipinas sa primitibong |
|panahon kung kalian sadyang mahina ang medisina. Sa tuwing magkakasakit ang mga tao noong sinaunang panahon, hindi nila ito |
|sinusubukang hanapan ng lunas sapagkat naniniwala sila na bahagi ito ng buhay ng tao. Ganoon din naman ang mga Pilipino noong |
|panahon ng Kastila, ang mga problema, kasawian at pang-aabuso ay mga “necessary evils� ng lipunan. |
| |
|I. Ang mga Aktor ng Lipunan at ang Pasahan ng Sisi |
| |
| Sinabi ni Rizal na ang lahat ay nagkakaisa sa ideyang hindi mainam ang kundisyon ng bansa, ngunit ang atribusyon sa mabagal o |
|kawalan ng pag-unlad ng Pilipinas ay nag-iiba depende sa mga taong tumitingin. Iba’t-iba ang inihahain na kuru-kuro ng mga aktor |
|sa lipunan na tila maaring tignan bilang pagpapasahan ng sisi sa kinahinatnan ng Inang Bayan. |
| |
|A. Ang mga Prayle |
| |
|Para sa mga prayle, ang sisi ay dapat ipukol sa mga Indio dahil sa kanilang katamaran. Kinondena naman ito ni Rizal sa pagsasabing |
|duwag at mapanlinlang ang mga prayle sa pagtatago sa likod ng mga paratang na ito. Hayagan ang pag-aakusa ng mga prayle sa |
|mga Indio upang makamit ang atensyon ng publiko at maitago ang sariling baho. |
| |
|Ayon pa sa kanila, ang mga liberal ay dapat ding sisihin sa mga kaguluhan sa lipunan dahil sa kanilang pagiging “ignorante�. Sa |
|kabilang dako, inaako nila ang kakarampot na kabutihan na naganap sa Pilipinas |
| |
|B. Ang mga Liberal |
| |
| Sa kabilang banda, nagakusa naman ng mga liberal sa Pilipinas na ang mga prayle ang maysala sa masalimuot na kalagayan ng |
|bansa. |
| |
| Ayon kay Rizal, ang pagtuturuan ay nagdulot ng pagkalimot ng mga liberal sa kanilang papel sa kaguluhan. Sinambit ni Rizal na |
|lubos ang pagpapagamit at pagpapadikta ng mga liberal sa mga pinuno ng simbahan sa takot na mawalan ng hanapbuhay. Tumutulong ang |
|mga liberal sa pagpapalakas ng kapangyarihan at impluwensya ng mga prayle sa pagpayag nila sa pagtapak at pagyurak sa kanilang mga |
|hangarin at ideya. Pinili ng mga liberal ang pang-sariling kapakanan kaysa pagpapasok ng mga makabagong ideya sa Pilipinas na |
|lubos sana ang maitutulong sa pag-unlad ng bansa. |
| |
|C. Ang mga Pilipino |
| |
| Sa kabuuan, iginagawad ng mga Pilipino sa mga prayle, liberal at sa iba pang nilalang na mahina ang loob sa pagtutulak ng |
|reporma at kakarampot ang pagmamahal sa bansa ang lahat ng sisi. |
| |
| Tulad ng mga liberal, nalimot din ng mga Pilipino ang responsibilidad nila sa mga nangyayari sa lipunan. Kinutya ni Rizal ang |
|mababaw na nasyonalismo ng mga Pilipino. Sinabi niya na matibay ang pundasyon at nagkakaisa ang mga damdamin sa loob ng pamilya at |
|tribo ngunit bihira ito sa pambansang lebel. Mababaw ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa mga taong nasa labas ng kanilang pamilya |
|at ganito mag-isip: “hayaan ang mga taong kumilos at magdesisyon para sa kanyang sarili; hindi ako tutulong sapagkat mayroon din |
|akong sariling problemang kinakaharap; panoorin na lamang natin siyang mag-saing at makikain na lamang tayo pag nainin na�. |
| |
|Ayon pa kay Rizal, hindi lubos na nauunawaan ng mga Pilipino na ang tagumpay ay bunga ng paghihirap at maraming sakripisyo. |
|Nananatiling nakakatunganga ang mga Pilipino sa paniniwalang wala silang magagawa. Kikilos lamang ang mga ito kung direkta nang |
|naapektuhan ang kanilang mga sarili o kasapi ng pamilya. |
| |
|D. Ang mga Dayuhan |
| |
| Inilagay ni Rizal ang mga Tsino sa unang hanay ng mga dayuhan na naninirahan sa Pilipinas. Ayon sa kanya, sila ang pinakamasaya|
|sa lahat sapagakat tinatawanan lamang niya ang kasawian ng Pilipinas at pinagsasamantalahan ang lahat para sa ikabubuti ng sarili. |
|Inihambing ni Rizal ang mga dayuhan sa mga balang na pumepeste sa mga taniman at walang pakialam kahit mapinsala ang ikinabubuhay ng|
|magsasaka. Dagdag pa niya, sa kasawiang-palad ay mayroon ding mga Pilipino at Kastila na tulad ng mga balang sa kanilang pag-iisip |
|at gawain. |
| |
|II. Ang Ministry of Overseas Colonies |
| |
| Ang Ministerio de Ultramar ang opisinang namamahala sa Pilipinas bilang kolonya ng Espanya. Sinuri ni Rizal ang tanggapang ito |
|bilang barbaro, mahina at mantsado ng kabuktutan. |
| |
| Ayon kay Rizal, isang napakalaking pagkakamali ang ibigay sa kamay ng mga walang karanasan ang kapalaran ng siyam na milyong |
|Pilipino. Aniya, libu-libong milya ang layo ng opisina sa Pilipinas at hindi man lamang alam ng mga tauhan dito ang kultura at |
|kalagayan o kahit ang lokasyon sa globo ng bansang kanilang hinahawakan. Itinuring ni Rizal ang mga tauhan na nagpapatakbo |
|sa tanggapan bilang mga bagito sa larangan ng pamumuno. Pakutya pa niyang dinagdag na mas mahusay pa nilang makokontrol ang buwan o|
|Saturn sapagkat kahit paano ay mas nakikita pa nila ito kumpara sa Pilipinas. |
| |
| Ang pinakamadalas na maluklok sa tanggapan ay yaong mga opisyal na mayroon nang nabuong paniniwala at desisyon ukol sa |
|kanyang plano sa Pilipinas. Sa kasawiang-palad nga lang ay ito ay ang desisyong walang gawin o baguhin habang nakaupo sa puwesto. |
|Marami kasi ang natatakot kumilos dulot ng kanilang kawalan ng kaalaman at tinanggap lamang ang puwesto upang hindi kutyaing |
|inosente o duwag. Bukod pa dito, naiilang silang maghain ng mga programang magdudulot ng pagbabago sa takot na mapagbalingan ng |
|sisi kung sakaling magkagulo sa Pilipinas. |
| |
| Inusal ni Rizal na hindi dapat sisihin ang mga ministro bagkus ang krimen ay dapat iparatang sa mga opisyal na naglagay sa |
|kanila sa puwesto. Ang pinakamagandang gawin ng mga ministro habang nakaupo ay manahimik na lamang at walang gawin upang hindi na |
|lalong mapasama ang Pilipinas. Mabuti din ito para sa mga ministro sapagkat mananatiling malinis ang kanilang mga konsyensya sa |
|panahong lisanin nila ang puwesto. |
| |
| Mayroon din namang mga bagitong ministro na nagtataglay ng konsensya at matinong pag-iisip at nagtatankang pag-aralan ang |
|sitwasyon sa Pilipinas. Ngunit, ang pag-aaral na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at ang milyung-milyong Pilipino ay |
|nagiging mga guinea pigs sa mga eksperimento ng ministro. Dagdag pa ni Rizal, walang ideya ang ministro sa mga epekto ng |
|kanyang adventureesm sa Pilipinas kung kaya’t hindi ito tiyak sa mga susunod na gagawin. |
| |
| Nagbigay-puri din si Rizal sa artikulong ito sa tatlong natatanging ministro na sa kabila ng kanilang kawalan ng karanasan ay |
|nagresolba ng ilang mga problema at intriga gamit ang kanilang matuwid na karakter. Nagbigay din ang mga ito ng panahon upang |
|malaman ang mga kasamaan sa Pilipinas at sinubukang supilin ang mga ito. Ang mga mararangal na taong tinutukoy ay sina Sagasta, |
|Becerra at Maura. |
| |
|III. Ang Kapitan Heneral ng Pilipinas |
| |
| Ang Kapitan heneral ang tumatayong viceroy ng hari ng Espanya sa Pilipnas. Bukod sa hari, siya ang natatanging Espanyol na |
|nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan at pinaka-kaunting responsibilidad sa lahat. Siya ay may kakayahang diktahan ang mga |
|buhay, pag-aari at maging dangal ng siyam na miilyong Pilipino. May abilidad din siyang makuha ang kahit anong naisin mapa-ginto man|
|ito o ibang luho ng buhay. |
| |
| Bilang pinakamataas na pinuno ng bansa, inaasahan na ang Kapitan Heneral ang pinakamahusay at pinakadakila sa lahat. Siya ay |
|maaring ituring na banal sapgkat inuuna niya ang kapakanan ng iba at kagustuhan ng Diyos bago ang sarili. Siya ay may lubos na |
|karanasan upang makapag-desisyon ng tuwid at matapat sa katarungan at kabutihan. Nunit sa kasawiang-palad, isa lamang itong ilusyon |
|o mala-anghel na awiting kahit kailan ay hindi naulingan ng mga Pilipino. |
| |
| Iginiit ni Rizal na ang tanging kwalipikasyon upang matanggap sa puwestong ito ay ang kaalamang pang-militar. Itinuring ni |
|Rizal ang Kapitan Heneral bilang masamang bunga ng bulok na sistemang Kastila. Tinignan din niya ang Kapitan Heneral sa ganitong |
|paraan: ang kanyang ulo ay nagpapalit tuwing ikatlong buwan at ang pag-iisip at pagdedesisyon ay wala sa kanyang sariling katawan. |
| |
| |
|DEPENSA NI RIZAL SA MGA PARATANG NG ESPANYA |
|ni Jacqueline Bueno |
|I. Ang Depensa Ni Rizal laban sa akusasyon ng Rebelyon |
| |
| Sinasabi ni Rizal sa kanyang sanaysay na wala siyang kinalaman ukol sa pinaplanong pag-aalsa. Minsan lamang sila nagkita|
|ni Pio Valenzuela at ito ay noong ika-1 o ika-2 ng Hulyo taong 1896. |
| |
| Una niyang nalaman ang tungkol sa pag-aalsa noong araw na iyon at pinagsabihan ni Rizal si Valenzuela na magpasensya na |
|lamang at isipin ang kapakanan ng bansa. Sinagot siya ni Valenzuela sa pagsasabi na ang dahilan ng pagbibigay ng impormasyon niya |
|kay Rizal ay upang makaiwas ito sa mga bintang na siya ang pasimuno ng rebelyong magaganap at inaalala lamang nila ang kanyang buhay|
|at kapakanan. Ipinagwalang-bahala ni Rizal ang babalang ito. Aniya, hindi dapat siya ang |
|alalahanin kundi ang bayan na maghihikahos sa isasagwang Rebolusyon. Matapos ang kanilang usapin, inulit ni Rizal ang paniniwalang |
|walang mabuting idudulot ang mga plano at sinang-ayunan naman ito ni Pio. Bukod pa dito, ipinahatid ni Pio ang hindi paggamit ng |
|pangalan ni Rizal bilang lider ng mga Rebelde. |
| |
| Pinagtanggol niRizal ang sarili laban sa mga akusasyon ng mga Espanyol na siya ang pinuno ng Rebelyon. Matapang niyang |
|inusal na paano siya magiging lider ng samahan kung saan kailan lamang niya nabatid ang pagkakaroon ng ganoong grupo. Bukod pa dito,|
|nang humingi ang mga ito ng payo mula sa kanya ay hindi naman ito sinunod. |
| |
| Sa salaysay, binabanggit ni Rizal na simula pa noong ika-1 ng Hulyo taong 1892 ay sinuko na niya ang Pulitika at |
|pinaratangan lamang siya upang mapabaril at mapatahimik. |
| |
| Nang naganap ang pag-aalsa ay lulan siya ng barkong Castilla at sa halip na magbigay suporta sa mga pangyayari ay |
|inialay pa niya ang sarili sa Kataas-Taasan upang mapigilan ang Rebelyon. Bagamat ito ay sa anyong liham lamang ay nasaksihan naman |
|ito ni Kolonel Santalo. |
| |
| Salungat si Rizal sa pag-aalsa dahil sa paniniwalang bibigyang kalayaan ng Espanya ang Pilipinas sa hinaharap at |
|kailangan lamang ng pasensya sa paghihintay. Sa kasalukuyan, ang kailangan lamang ay manatili ang mabuting relasyon sa pagitan ng |
|Espanya at Pilipinas upang maisulong ang kaunlaran. |
| |
| Sinabi din sa akda na hindi totoo na may naganap na tunggalian sa pagitan ng mga Rebolusyonaryo at Rizal. Walang liham o|
|anumang ebidensya ang magpapatunay ng ideyang ito at kung mayroon man ay tiyak na mapapasakamay ito sa mga Kastila sapagkat dadaan |
|ang sulat sa “Provincial Military Commander.� |
| |
|II. Ang Depensa Ni Rizal ukol sa Liga |
| |
| Inaamin ni Rizal na sinulat niya ang “by-laws� ng La Liga at mga layunin nito na magpapaunlad sa komersiyo, |
|industriya, sining, atbp. Parakay Rizal, kailangan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Kastila at Pilipino upang maisakatuparan ang mga|
|ito. Naniniwala siyang ang kalayaan ng Pilipinas ay ipagkakaloob ng Espanya sa tamang panahon kung kailan batid na nilang hamda ang|
|mga Pilipino para dito. |
| |
| Ang La Liga Filipina na pinamunuan ni Ginoong Ambrosio Salvador ay hindi nagtagal. Matapos ang unang pulong ay hindi na|
|muli ito nasundan at unti-unti na ito nagkawatak-watak. Ito ay sa kadahilanang ipinatapon na si Rizal ng pamahalaang Espanya sa |
|Dapitan. |
| |
| Inusal ni Rizal na wala na siyang kinalaman sa pagbubuhay muli ng La Liga matapos ang siyam na buwan. Ipinagtanggol ni |
|Rizal ang La Liga sa pagsasabing walang masamang hangarin ang organisasyon at ang tanging kagustuhan lamang nito ay ang magsulong ng|
|katarungan at pagkakapantay-pantay. Kinailangan panglumisan at gumawa ng sariling grupo ang pangkat ni Bonifacio na magtataguyod ng |
|radikal na pagbabago gamit ang rebolusyon. Ang Katipunan ang naging daan upang maisakatuparan ang mga layunin na hindi |
|napagtagumpayan ng Liga |
| |
|III. Ang Depensa Ni Rizal ukol sa Masonry |
| |
| Kinondena ni Rizal ang akusasyong siya ang nag-utos kay Pedro Serrano na magdala ng “Masonry� sa Pilipinas. Si |
|Serrano ang may higit na mataas na posisyon sa pagkamason na nasa tatlumpu’t tatlong antas na kumpara kay Rizal na nakaabot lamang|
|sa ika-3 lebel. |
| |
| Imposibleng mautusan ng isang nakabababang mason ang nakatataas na awtoridad. Dagdag pa dito, hindi maganda ang |
|paghihiwalay ni Serrano at Rizal sa Europa. |
| |
|IV. Ang Depensa Ni Rizal ukol sa Circulo Hispano-Filipino at La Solidaridad |
| |
| Ukol naman sa Circulo Hispano-Filipino, lubos ang kanyang pagtanggi sa pagiging pasimuno ng organisasyong ito. Matagal |
|na ang pagkilos ng asosasyon bago pa man siya nakarating sa Madrid. |
| |
| Kapareho din nito ang kanyang depensa ukol sa La Solidaridad. Ayon kay Rizal, ang grupong Propaganda ay inorganisa at |
|pinamunuan ni Marcelo H. Del Pilar. |
| |
|Tunggalian ni Rizal at del Pilar |
| |
| ni Irina Kristi Guillen |
| |
| Si Marcelo del Pilar ang kasalukuyang namamahala sa pahayagang La Solidaridad at siya rin ang opisyal na delegado ng Comite de |
|Propaganda sa Espanya nang bumalik si Jose Rizal sa Madrid. Si Jose Rizal ang isa sa mga nagpasimula ng Propaganda at gusto niyang |
|baguhin ang pag-uugali ng mga Pilipinong nasa Madrid. |
| Nakita ni Rizal na hindi nila natututukan ang kanilang pag-aaral o ang pangangampanya ng nasyonalismo at nauuubos ang kanilang |
|oras sa pambababae at pagsusugal. Habang siya'y nasa Madrid, gusto niyang matuto ang mga Pilipinong nandoon sa kanyang halimbawa. |
|Ngunit dahil siya'y nasa Madrid, nagkaroon ng argumento tungkol sa pagkapinuno. Dahil sa kagustuhang lumayo ni Rizal sa gulo, |
|pinigilan niya ang kanyang sarili na makialam sa pamumuno ni del Pilar. Tinigilan niya muna ang pagsusulat para sa La Solidaridad |
|upang hayaang mamuno ng malaya si del Pilar. |
| |
| Ngunit gusto ng samahan na magkaroon ng pagkakaisa sa mga kasapi dito kaya't nagkaroon ng halalan para sa |
|posisyong Responsable. Isa sa mga tungkulin ng Responsable ang pagbibigay-direksyon sa La Solidaridad upang magkaroon ng isang |
|pag-iisip ang Comite de Propaganda at ang La Solidaridad. Naglaban sina Rizal at del Pilar sa posisyon ng Responsable at dahil dito,|
|lumaki ang hidwaan nila del Pilar at Rizal dahil dito. Nahati ang samahan sa dalawang paksyon: ang mga Pilarista at ang mga |
|Rizalista. |
| |
| Si del Pilar at ang mga Pilarista ay naniniwala na makakabuti na sila'y mangampanya para sa Pilipinas sa labas ng bansa. Dito, |
|makakakuha sila ng tulong sa mga Kastilang naniniwala sa kanilang kampanya. Si Rizal naman at ang mga Rizalista ay naniniwala na |
|dapat nilang ipagpatuloy ang laban sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Magiging mas makabuluhan ang nasyonalismo kapag sa Pilipinas|
|ito isinagawa. Kapag pinakita nila na sila'y matapang at walang takot na lumaban sa pamumunong Kastila, magkakaroon ng lakas ng loob|
|ang mga Pilipino na lumaban at makibahagi sa kampanya laban sa mga Kastila. |
| |
| |
| Nanalo si Rizal sa halalan ng Responsable ngunit hindi niya tinanggap ang posisyon dahil ayaw niyang mamuno sa isang samahang |
|hiwa-hiwalay. Lumisan si Rizal sa Madrid at ipinagpatuloy ang laban sa Pilipinas. Ang posisyong Responsable ay napunta kay del Pilar|
|ngunit mabubuwag din ang samahang ito. |
| |
| |
| |
| Sa pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, siya, kasama ng ibang mga Pilipino, ay nagtatag ng panibagong samahan, ang La Liga Filipina. |
|Ang La Liga Filipina ang magpapatuloy ng laban sa pamahalaang Kastila. Naglalayon ang samahang ito na magkaroon ng pagsasama-sama ng|
|mga lalawigan sa Pilipinas upang maging isang buong bansa, ang proteksyon laban sa kasamaan at ang hindi pagbigay ng hustisya sa mga|
|Pilipino, ang pagsulong ng agrikultura, edukasyon at kalakalan, at ang pag-aaral at pagsasagawa ng mga reporma sa pamamalakad ng |
|pamahalaang Kastila. Naging mas matagumpay ang paraan ni Rizal dahil naimulat niya ang mga Pilipino na pwede silang lumaban sa mga |
|Kastila. Ang pagmumulat na ito ay ang nagbigay-buhay sa samahang Katipunan ni Andres Bonifacio. |
| |
| |
| |
| Sa pag-aaway na ito, makikita natin ang politikal na pag-iisip ni Rizal. Si Rizal ay isang pinuno na namumuno |
|sa kanyang halimbawa. Dahil sa alam niya na hindi pakikinggan ng Espanya ang hinaing ng mga Pilipino, inuwi na lang niya sa |
|Pilipinas ang laban at naging matagumpay siya dito. Kahit na alam niyang matagal pa bago maging malaya ang Pilipinas, itinuloy pa |
|rin niya ang laban para sa ating bayan. |
| |
| |
| |
| |
| |
|DALAWANG SANAYSAY NI RIZAL SA LA SOLIDARIDAD |
| ni Marilou Cosejo |
| |
| |
|Programang politikal ng La Solidaridad ang igiit ang (1) sekularisasyon ng mga parokya at pagpapatanggal sa mga prayle, (2) |
|pangangatawanan ng Pilipinas sa Cortes ng Espanya, (3) pakikilahok sa mga gawain ng pamahalaan, (4) pagkapantay-pantay sa harap ng |
|batas, (5) kalayaan sa pagtitipon, pamamahayag, pananalita, (6) malawakang kalayaang panlipunan at indibidwal, at (7) asimilasyon. |
| Sa layuning asimilasyon sa Espanya ay handang makipagtalo si Rizal, dahil ang kahit anong progresibong argumento sa |
|Espanya ay may silbi sa kanyang bansa. Ngunit sa loob-loob niya ay wala na siyang tiwala sa asimilasyon. |
| Ang mga layuning politikal ng La Solidaridad ay matuturing na talunan sa mga adhikaing ito. Ngunit makikita rin na |
|pinakapraktikal na landas iyong bukas agad sa mga Pilipino. At naniniwala si Rizal na ang landas na iyon ang dapat subuking |
|sulungin hanggang dulo. |
|I. The Philippines a Century Hence (Ang Pilipinas sa Loob ng Sandaang Taon) |
| Ang unang bahagi ng sanaysay na ito ay tungkol sa pagsulyap sa nakaraan ng Pilipinas. Dito, ipinakita ni Rizal ang mga|
|pagbabago na naidulot ng pagkasakop ng Pilipinas sa Espanya. Kung saan, ang dating pinuno sa Pilipinas ay napasailalim sa mga |
|dayuhan dahil na rin sa pag-asang pag-unlad mula sa mga mananakop. Unti-unting naisantabi at nalimutan ng mga Pilipino ang kanilang|
|mga katutubong tradisyon, mga awitin, tula at mga paniniwala nang sa gayon ay mayakap ang mga bago at dayuhang doktrina, na sa |
|totoo'y hindi naman nila naiintindihan. Ikinahiya at tinanggihan ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura. Hinangaan at pinuri ng|
|mga Pilipino ang anumang bagay na banyaga hanggang sa nagapi ng dayuhan ang kanilang puso at diwa. Lumipas ang mga taon, ang |
|relihiyon ay nagpakitang gilas din kung saan ginamit ang pagsamba sa Diyos upang akitin at sa huli'y pasunurin at mapasailalim ang |
|mga Pilipino sa kagustuhan ng mga dayuhan. Nang makuha ang loob ng mga Pilipino ay itinuring na parang hayop, inalisan ng kaisipan |
|at damdamin at ginawang mga alipin upang pagsilbihan ang mga dayuhan sa ikauunlad ng Espanya. Muling nabuhay ang natutulog na |
|damdamin ng mga Pilipino dahil sa mga pasakit at panghihiya na kanilang naranasan. May ilang damdaming nagising sa katotohanan sa |
|mga kahayupan at paniniil ng mga dayuhan dahil na rin sa patuloy na pag-alipusta at pagsasamantala na unti-unti ay gigising sa |
|lahat. |
| Sa bahaging ito makikita ang obserbasyon ni Rizal sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ipinakita niya ang naging |
|epekto nito sa mamamayan at sa mga pinunong Pilipino. Ipinakita ang hindi pantay na pagtrato sa mga Pilipino simula ng mamuno ang |
|mga Kastila. At umaasa si Rizal na magigising at mamumulat ang mga Pilipino sa katotohanan at kasamaan ng mga dayuhan. |
| Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa kabiguan ng mga kolonyal na patakaran ng Espanya sa pagpapaunlad sa |
|Pilipinas. Sinabi dito ang kalagayan ng Pilipinas sa tatlong-daang taon na nakalipas simula ng panahong iyon (1889). Para sa mga |
|nagnanais ng kalayaan ng kanyang bansa, ang bayan ay may tiyak na kalayaan noon. Para sa mga nakasaksi naman ng kaguluhan at di |
|pagkakaunawaan, nararapat lamang na tanggapin ng buong pagsang-ayon ang anumang magaganap sa hinaharap. Ayon sa mga liberal na |
|Kastila, ang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan (1889) ay katulad pa rin ng dati, walang pinagbago subalit para sa mga prayle ay |
|nagkaroon ng pag-unlad. Ang pamamahala ng mga kastila sa Pilipinas noong una ay hindi madali ngunit nagpatuloy pa rin sila upang |
|mapamahalaan ito. Mayroong pwersang-militar, mabagal na komunikasyon sa pagitan ng Mexico at Espanya at ang paglalakbay ay delikado|
|dahil ang dagat ay pinamumugaran ng mga pirata at mga kaaway ng Espanya. |
| Binanggit din na sa panahong 1889,ang sitwasyon ay mas maigi. Nagkaroon ng mas mainam na organisasyon sa pamunuang |
|sibil at military. Ang komunikasyon ay naging mas madali, mabilis at sigurado. Ang Espanya ay wala nang mga kaaway-panlabas. Ang |
|kanyang pagkasakop sa Pilipinas ay permanente na at humina ang kagustuhan ng mga Pilipino na magsarili. Sinabi ni Rizal na ang |
|Pilipinas ay nanatiling panatag sa simula ng dominasyong Kastila. Ang mga Pilipino at nagiging opisyal ng militar. Ang isang indio|
|ay maaaring maging encomendero at maging isang heneral ng isang hukbo. Wala pang masyadong nagaganap na paninirang-puri at |
|pang-iinsulto sa mga tao. Ang mga prayle at ang residencia ay napanatili ang katapatan ng mga Pilipino sa pamahalaang |
|Kastila. Umusbong din ang isang bagong paninindigan ng mga Pilipino sa pamunuan ng Kastila. Lahat ng mabubuting bagay ukol sa |
|pagpapaunlad ng bayan ay nawala. Ang pamahalaan ay napalitan ng pananakot, pagsasamantala at pang-aalipin. |
| Tulad ng unang bahagi, makikita pa rin sa ikalawang bahagi ang pagtingin at pagsusuri ni Rizal sa mga ginagawa ng mga |
|Kastila. Ipinaliwanag dito kung paano ang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas simula noong una hanggang sa kasalukuyang (1889) |
|panahon nito. Makikita dito ang kalagayan ng mga Pilipino. Masasabing tiningnan din ni Rizal ang magagandang ginawa ng mga Kastila|
|pati na rin ang kasamaan nito. |
| Ang ikatlong bahagi naman ay nagsasaad ng mga radikal at pulitikal na reporma kung mananatiling kolonya ng Espanya ang |
|Pilipinas. Magtatagumpay ang mga reporma sa Pilipinas, kung ang mga pagbabago ay magiging marahas at madugo kung ito ay magmumula |
|sa hanay ng mga karaniwang tao. Kailangang baguhin ang patakarang pulitikal ayon sa pangangailangan ng mga tao. Ang pagreporma ay |
|magiging mapayapa at mabunga kung ito ay manggagaling sa pagkilos ng mga nakatataas. Ang mga pangunahing reporma na kailangang |
|ipatupad ay ang pagkakaroon ng kalayaaan sa pamamahayag upang maipaalam sa pamahalaang Kastila at maging sa buong bansa kung ang mga|
|utos ay naipatutupad ng mga epktibo at mahusay, nakatutulong o hindi sa ikauunlad ng bayan. Kailangan ito ng bansa na ang |
|pamamahala ay nagmumula pa sa isang malayong lugar sapagkat ito ang magsisilbing mata, tenga at boses ng bayan. Ang mga hinaing ng |
|mga Pilipino ay bihirang makarating sa Espanya at kung maiparating man ay patago pa. Ang kalayaan sa pamamahayag ay maaaring maging|
|panganib sa gobyernong Kastila. Ang "freedom of the press" ay kailangan ng isang pamamahalang nagnanais na magandang reputasyon at |
|karangalan. Kailangan din na magkaroon ng mga Pilipinong kinatawan sa Cortes ng Espanya. Ngunit ito ay maaaring magbigay panganib |
|sa pamahalaang Kastila. Ang mga kinatawang Pilipino ay magiging mapaghimagsik sa Cortes. Maaaring maging "political trimmers" ang |
|mga representante ng bansa. Maaari rin namang maging kagalang-galang, mahalaga at tapat sa kanilang mga tungkulin ang mga |
|kinatawan. Ang mga Pilipinong kinatawan ay sinasabing may amoy "Igorot", kayumanggi ang kulay at pango ang ilong. Bilang ganti |
|naman sa pagkakaroon ng Pilipinas ng kinatawan sa Cortes, ang mga Pilipino ay mananatiling tapat sa gobyernong Espanyol. |
| Ang ilang pangunahing reporma na kailangan pang ipatupad ay ang katarungan ang pangunahing pangangailangan ng isang |
|sibilisado ng bayan. Kung ang mga Pilipino ay nagbabayad ng buwis, nararapat din naman silang bigyan ng karapatan. Ang mga |
|posisyon sa gobyerno ay kailangang punuan sa pamamagitan ng isang "competitive examination" at ang resulta ay nararapat na ihayag sa|
|publiko. Kailangan din ng reporma sa komersiyo, agrikultura, seguridad ng isang indibidwal at ng kanyang mga ari-arian, edukasyon at|
|iba pa. Ang Pilipinas ay mananatili sa Espanya kung ang pagpapatakbo dito ay matuwid at sibilisado subalit kung mananatiling walang|
|pagbabago ay hindi mapipigilan ang mga Pilipino sa pagtamo ng kanyang kasarinlan. |
| Tulad ng pangunahing layuning politikal ng La Solidaridad, ang bahaging ito ang nagpapakita iba't ibang pananaw ni Rizal|
|sa repormang radikal at politikal kung mananatiling kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Makikita ang pagiging repormista ni Rizal sa |
|bahaging ito ng sanaysay. Inihain niya ang iba't ibang pagbabago na nais ng mamamayang baguhin at iparating sa pamahalaan ng |
|Espanya. Nagbigay din siya ng mga kadahilanan kung bakit nais nilang magkaroon ng mga ganitong reporma sa Pilipinas. |
| At ang huling bahagi naman ng sanaysay ang nagpapakita ng mga prediksiyon at pananaw sa hinaharap. Sinasabi ang |
|pagkakaroon ng dominasyon ng isang bansa sa isa pang lahi ay hindi pangmatagalan. Ang isa ay maaaring pumayag at sumuko o maaari |
|rin naman bumagsak at magdusa. Isang halimbawa ay ang naganap sa Espanya kung saan ang mga mananakop ay napatalsik din sa huli |
|matapos ang madugo at paulit-ulit na labanan. Ayon sa siyensiya, ang pamamalagi ng isang panlabas na bagay sa isa pa ay maaaring |
|magbunga ng pagkatuto at pagkaunawa, magdulot ng pagkawasak ng isa o pagkakulong sa kapangyarihan ng isa. Gayundin naman ang |
|Pilipinas ay idedeklara ang kanyang sarili bilang isang malaya at nagsasariling bansa sa mga darating na araw kung patuloy na |
|aalipustahin at mamaltratuhin ang kanyang lahi. Kung ang edukasyon at kalayaan ay patuloy na ipagkakait ng Espanya sa Pilipinas, |
|hahanapin ng kanyang lahi ang mga paraan ng pagsasarili sa ibang bayan. Magkakaroon ng matinding banggaan at labanan sa pagitan ng |
|mga mananakop at mga Pilipino kung saan ito'y magdudulot ng matinding pinsala sa dalawa. Ang mga kahilingan ng Pilipino ay |
|nararapat lamang na ikonsidera ng Espanya kung ayaw niyang isubo sa panganib ang kanyang mga kayamanan maging ang kanyang hinaharap |
|sa Aprika at ang kalayaan sa Europa. Sa panahong nakamit na ng Pilipinas ang kanyang kalayaan isang panibagiong dayuhan ang |
|maaaring magpatuloy sa iniwan ng mga Espanyol. |
| Sinabi rin dito na may isang panibagong dayuhan at pamamahala ang magpapatuloy sa iniwan ng mga Espanyol. Ang Inglatera|
|ay may sapat nang kolonya sa Silangan at hindi nya isasakripisyo ang kanyang imperyo sa India para lamang makuha ang Pilipinas. Ang|
|Alemanya ay hindi isusubo sa panagnib na ikalat ang kanyang mga hukbo sapagkat kapag nagkaroon ng digmaan ay maaari pang maging |
|dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang Pransiya ay mas maganda ang hinaharap sa Tonking at Tsina. Ang Olandiya ay kontento na sa |
|Moluccas at Java at mas maigi ang kanyang hinaharap sa Sumatra. Ang Tsina ay magiging maswerte na kung mapapanatili niya ang |
|kanyang kalagayan. Ang Hapon ay nasa sitwasyong delikado sapagkat ang Rusya at Inglatera ay may nasa kanya at sapagkat mas maigi |
|pang ang Korea na lang pagtuunan niya ng pansin. Ang Amerika ay mayroong pagkabahala lalo na sa Pasipiko. |
| Sa huling bahagi, inilahad ni Rizal ang mga pananaw niya sa darating pang mga panahon. Ang ilan dito ay masasabing |
|nagkatotoo at natupad. Makikita ang mahusay na pag-analisa ni Rizal sa mga nangyayari sa bansa. Masasabi natin na sadyang |
|makabayan si Rizal. Hinahangad niya ang pagkakaroon ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng Pilipino sa mga Kastila. |
|II. The Indolence of the Filipinos (Ang Katamaran ng mga Pilipino) |
| Ang katamaran ay ang kauntian ng pag-ibig sa paggawa at kakulangan ng sipag ng isang tao. Inihalintulad ito ni Rizal sa isang |
|kanser. Tulad ng kanser, ang katamaran ay unti-unting kumakalat sa buong katawan. Ito ay unti-unting nakakaapekto sa lahat ng |
|parte o aspeto ng ating katauhan. Halos imposible nang magamot ng lubusan at pabalik-balik ito. |
| Dati naman ay hindi ganito katamad ang mga Pilipino. Bago dumating ang mga taga-Europa, mayroon ng pangangalakal na |
|masigla, kahit pati sa mga bansang kalapit ng Pilipinas. Ang mga mandirigma ng Luzon ay nakilahok sa labanan sa Sumatra. Ayon kay |
|Pigafette, noong sinaunang panahon, ang mga katutubo ay nagbubungkal pa ng sariling bukirin upang may ipang-kain. Gumagawa pa ng |
|maraming kasangkapang pandigma at pinag-aralan nila ang wikang Kastila. |
| Maraming mga bagay ang nagiging sanhi ng katamaran ng mga Pilipino. Una, Dahil sa natural na kapaligiran kung saan |
|mainit ang klima. Pangalawa, pangkaisipang kadahilanan. Kulang na pagbibigay-sigla sa paggawa. At ayon sa mga prayle, higit na |
|pinagpala ang mga mahihirap. Pangatlo, pangkabuhayang kapaligiran bunga ng digmaan, pag-aalsa at pagdarambong. Kung saan, |
|sapilitang pinapagsundalo ang mga Pilipino, naiiwang tiwangwang ang bukid at labis na nakalulunos ang bunga ng mga |
|pangyayari. Pang-apat, ang pamahalaan mismo. Kulang ang paglilingkod sa taong bayan. Tiwali ang mga Pilipino. Walang tulong na |
|ibinibigay sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Talamak ang tinatawag ng "padrino" sa paglakad ng papeles o mga pangangailangan. Kulang |
|ang pagbibigay-sigla sa gawaing manwal tula ng sapilitang paggawa, mataas na buwis, walang pangangalaga sa ari-arian, at katwiran at|
|intriga ng mga namumuno. Hindi rin isinasaayos ang pagpapabilis ng pamamaraan ng transportasyon. Panglima, ang kapaligirang |
|panlipunan. Ang mga Kastila ay maluho sa pamumuhay, maraming katulong ngunit mababa ang pasahod, mababang pagtingin sa manwal na |
|gawain at malahari ang pagkilos. Samantalang ang mga Plipino naman ay nalululong sa sugal, maraming pistahan at pag-aambag ng |
|malaki sa simbahan dahil sa maling paniniwala sa relihiyon at pagigng panatiko. Pang-anim, pang-edukasyong pangkapaligiran. Hindi |
|angkop sa pag-aaral ang kapaligiran. Nagkakaroon din ng hindi makataong pagtrato ng nagtuturo at karamihan sa mga paaralan ay nasa |
|kumbento. Ang mga prayle ay walang pagsasanay bilang guro lalo na ang mga nagtuturo. Sadyang nais ng mga prayleng maging mangmang |
|ang mga Pilipino. Kulang ang pagtuturo ng mga magulang sa mga anak. Pagsasaulo ng mga pinag-aralan. At ang pangpito, kamalayang |
|pambansa. Mababa ang moral ng taong-bayan. Mali ang pagpapahalaga. Kulang ng pagtangkilik sa sariling gawa. Kulang ng |
|katangiang-pamumuno sa takot sa mananakop. Walang pagkakaisa. At walang kamalayang pambansa. |
| Pinatunayan ni Rizal sa sanaysay na ito ang pagbibintang ng mga Kastila sa mga Pilipino sa pagiging tamad. Ipinakita ni|
|Rizal na ang mga Kastila ang sanhi ng ganoong kaasalan sapagkat higit pa silang tamad kaysa sa kanilang pinagbibintangan. Hindi |
|sapat na rason para sa katamaran ang pagbabago ng panahon o di kaya'y ang pagbago ng lugar na kinalakihan. Ang katamaran sa |
|Pilipinas ay isang katamarang pinasagwa, lalong lumala habang tumatagal ang panahon. Ang kasamaan ay wala sa pagkakaroon ng |
|katamaran ngunit sa walang-tigil na paghikayat ng ganitong ugali. Ang katamaran ay bunga, at hindi sahi, ng kasamaan. Habang tayo |
|ay nabubuhay, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa para sa pagbabago. Hindi dapat ibuntong lahat ng sisi sa mga Pilipino. Ito ang|
|nais na ipakita ni Rizal sa sanaysay na ito. |
| |
|EL FILIBUSTERISMO: BUTIL NG KAISIPAN ALAY SA LIPUNAN |
| ni Zaide Arzadon |
| |
| |
|"Walang mang-aalipin kung walang papaalipin" "Walang magbibigay, kung walang hihingi" "Walang kabuluhan ang buhay kung hindi ito |
|inuukol sa dakilang layunin". Ito ang mga mabibigat na salitang nakapaloob sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose P. Rizal. Kung |
|ang Noli Me Tangere ay nobelang naglalarawan sa buhay ng mga Pilipino at Kastila noong panahong kolonya pa tayo ng Espanya, ang El |
|Filibusterismo naman ang eksplorasyon ng rebolusyon bilang solusyon sa kanser sa Lipunan�ang pagmamalabis at |
|pang-aapi ng mga kastila sa mga Pilipino. Tinapos ni Rizal ang fili noong Hulyo 1891 sa Brussels, Belgium at unang nalimbag noong |
|Setyembre 1891 Ghent. |
| |
| |
|Ang pagkamatay ng tatlong paring sina Don Marciano Gomez (85 taong gulang), Don Jose Burgos (30 taong gulang), at Don Jacinto Zamora|
|(35 taong gulang) ang nagbigay inspirasyon kay Rizal sa pagsusulat ng fili. Kaya naman inihahandog niya ito sa kanila. |
| |
|Ang pangunahing tauhan ng fili ay si Simoun, isang mayamang alahero na nanggaling sa Cuba. Siya si Crisostomo Ibarra sa noli na |
|tinulungan nagpasimuno ng planong pag-aalsa sa Cavite laban sa pamahalaang Espanya. Sila kase ang kilalang nang-uusig sa ilang mga |
|patakaran sa simbahan. Sila ang tagapagtaguyod ng mg usaping patungkol sa hustisya at kalayaan ng mga Pilipino. Sila ang |
|tagapagtanggol din ng mga karapatan ng mga indio. Saksi sila sa mga pagmamalabis ng mga prayle. Isang araw, bigla nalang silang |
|pinadakip at dinala sa Bagumbayan. Doon, binatay sila noong Pebrero 28, 1872. Hindi man malinaw ang rason ng kanilang pagkamatay, |
|kinikilala parin ng mga Pilipino ang kanilang kadakilaan. Sila’y kinikilalang mga martyr-- mga martyr na namatay |
|dahil sa pagtatanggol ng mga naaping Pilipino, at ito ang adhikaing nais ipagpatuloy ni Rizal.ni Elias sa pagtakas sa mga sundalong |
|humahabol sa kanya, naghukay ng butas para doon itago ang kanyang kayamanan, at naglakbay sa Cuba kung saan siya’y |
|yumaman at nakipagkaibigan sa maraming Kastilang opisyal. Makalipas ang maraming taon, bumalik siya sa Pilipinas nang hindi nakilala|
|ng mga tao. Naging makapangyarihan siya dahil siya ang naging tagapagpayo ng gobernador-heneral. Sa panlabas, si Simoun ay kaibigan |
|ng mga Espanya. Pero sa totoo lang, siya ay may lihim na planong mag-alsa laban sa Espanya. Ang kanyang adhikain ay buklodin ang mga|
|Pilipino para magsagawa ng rebolusyon laban sa pamahalaang Espanya at iligtas si Maria Clara sa Sta. Clara convent. |
| |
|Ang nobela ay nagsimula sa setting sa loob ng bapor Tabo, dumadaan sa ilog Pasig, na naggaling sa Maynila papunta sa lawa ng Laguna.|
|Si Simoun, mayaman at misteryoso, ay kaibigang matalik ng gobernador heneral ng Espanya. Siya ay tinawag na “Brown |
|Cardinal� at “Black Eminence� dahil sa kanyang impluwensiya sa pamahalaan. Sa pamamagitan|
|ng kanyang impluwensiya sa gobyerno, kinumbisi niya ang corruption sa pamahalaan para mapabilis ang pagbaba ng moral ng bansa at |
|magbigay daan sa pag-aalsa ng mga Pilipino. Kinokontrata niyang magsmuggle ng mga armas ang isang tsinong negosyante, si Quiroga, na|
|gustong maging konsul ng Intsik sa Maynila. Ngunit ang layunin ni Simoun na pag-aalsa ay hindi natuloy dahil nabalitaan niyang |
|namatay si Maria Clara sa kumbento. Sa mga panahong nagluluksa siya, hindi niya muna inisip ang pag-atake sa kastila. Pagkatapos ng |
|kanyang paghihinagpis sa pagkamatay ni Maria Clara, muli niyang binuhay ang planong pag-aalsa sa gobyerno. Sa kasalan nina Paulita |
|Gomez at Juanito Pelaez, nagbigay siya ng kaaya-ayang lampara bilang regalo. Siya at si Basilio lamang ang nakakaalam na sasabog ang|
|lampara kapag bumaba na ang buga ng kanyang apoy dahil may nitroglycerine na nakatago sa kompartment nito. Gayunman, mamatay ang |
|lahat ng mga panauhin sa gabing iyon, kasali ang gobernador-heneral, mga prayle, at mga opisyal ng gobyerno. At kapag nangyari yun, |
|lulusob na ang mga tagapasunod o mga kasama ni Simoun sa mga gobyernong gusali sa Maynila. Habang sinisimulan ang pagdiriwang, si |
|Isagani, na ni-reject ni Paulita dahil sa kanyang mga kaisipang liberal, ay nakatayo sa labas ng bahay at malungkot na |
|pinagmamasadan ang kasiyahan sa loob. Nang nakita ni Basilio si Isagani, pinagsabihan niya itong umalis na dahil ang lampara ay |
|malapit nang sumabog. At nung nalaman naman ito ni Isagani, naisip niyang malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang mahal na si |
|Paulita. Nagmadali siyang pumasok sa bahay para iligtas si Paulita. Ninakaw niya ang lampara at itinapon niya sa ilog kung saan |
|sumabog. At dun natuklasan ang planong rebolusyonaryo. Ito ang kwento ng El Filibusterismo. |
| |
|Makikita dito na mahilig gumamit si Rizal ng simbolismo. At ang pinakaobyus sa lahat ay ang lampara. Kung ating sususriin, ang |
|lampara ay isang bagay na nagbigay liwanag para makita ng mga tao ang tamang daan. Gayundin sa kaso ni Rizal, ang kanyang mga |
|sulatin o akda ang nagsilbing lampara sa mga Pilipino, nagbibigay liwanag sa isip ng mga tao� at ang liwanag na ito|
|ay ang kamalayan. Iyon naman talaga ang gustong mangyari ni Rizal. Ang kamalayan kase ang magbibigay daan upang gawin ng mga |
|Pilipino kung ano ang nararapat at hindi na lamang mga sunud-sunuran. Ang mga impormasyong nakasaad sa mga sulatin niya ay parang sa|
|bibliya na magiging gabay ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi man ito direktang sinasabi kung ano ang dapat |
|gawin, ito nama’y nakakapagbigay resulta sa pagkakaroon ng damdaming makabayan. |
| |
|Sa katunayan, ang El Filibusterismo ang pinakagusto kong nabasa sa lahat na ginawa ni Rizal. Ang fili kase ay sadyang nakakaantig ng|
|puso at parang kaharap mo lang ang mga nag-uusap. Ang mga linyang ginamit ay may madamdaming impak sa mambabasa. Sadyang |
|mararamdaman mo ang hirap, ang galit at ang tuwa ng mga tauhan sa nobela. Kaya naman, mapapaisip ka tuloy kung ano ang mga susunod |
|na pangyayari, magkakaroon ka din ng mga opinyon na ‘sana’y mas maganda kung ganito o |
|ganyan’, at may mga pagkakataong din mag-eebalwasyon ka sa sarili mong buhay, “Sapat na ba ang |
|nagawa ko sa bayan ko?� o kaya nama’y mga komentong “Ang gago ko pala!�.|
|Ang galing ni Rizal. Naibabahagi niya ang kanyang mga ideyang pampulitika sa mga Pilipino sa pamamaraang nakakaaliw at papupulutan |
|ng aral. Isang bagay na gumigising sa mga batong isipan. Isang paghahatol sa damdaming makabayan. |
| |
|Si Rizal ay naging biktima na ng pang-aabuso ng mga Kastila sa bayan niya sa Calamba, Laguna nung siya ay bata pa lamang. Kaya hindi|
|maalis sa kanya ang mangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang bayan. Sa loob ng klase lagi siyang nakikipag-argumento sa mga |
|guro niya dahil sa hindi pagkakapantay-pantay na pagtrato sa mga estudyantng Pilipino at Kastila. Hindi niya inisip kahit |
|siya’y mapagalitan pa. Ang hangad lang niya ay iparating ang mga saloobin naman ng mga Pilipino sa harap ng walang |
|hustisyang sistema. |
| |
|Habang tumatanda si Rizal, nakita niya na mas lalong lumalala ang sakit ng lipunan. Dumadami ang namamatay na dulot ng pang-aapi at |
|kawalan ng hustisya, tumataas ang pressure ng mga nagtutunggali, walang pakialam, at ang pinakamasakit sa lahat, marami na ang |
|nagretrakng kanilang pananaw sa buhay�may mga Pilipinong naging dayuhan na sa sariling bayan, nakiisa sa layuning |
|pang-Espanyol at kinamumuhian ang kapwa Pilipino�gaya ng persona ni Doña Victorina sa fili. Unti-unti nang |
|nawawala ang tatak Pilipino. Sumasabay na sa hangin ang boses makabansa dahil puro tinig na lamang ng isang pagpuri sa Espanya ang |
|naririnig. Magiging sunod-sunuran nalang ba tayo habambuhay? |
| |
|Si Rizal ay isang relihiyosong tao, isang edukado at nadamitan nang husto ng maka-Diyos na pag-uugali at damdaming makabansa. Sa |
|kabila ng lahat, hindi lahat nang sinasabi ng mga prayle ay kanyang sinusunod at pinaniniwalaan. Hindi nakumbisi ng mga prayle si |
|Rizal na ang mga taong hindi Kristiyano ay maituturing na masasamang tao. Ito’y isang patunay na si Rizal ay may |
|malawak na kamalayan. E bakit sila? Mga abusado at makasarili. Si Padre Camorra nga gustong-gusto ang mga lugar na may maraming |
|babae para kaniya silang maamoy at mahawakan. Maging si Padre Damaso ng noli sinubukang I-abort ang sariling anak ngunit |
|siya’y nabigo (salamat naman!). Ganyan ba ang Kristiyanong dapat igalang, sundin, at katakutan? Nakakahiya. Sugo pa|
|man din sila ng Diyos kung tinuringan. |
| |
|Integral na bahagi ng buhay political ni Rizal ang kanyang mga sulatin. Isa siyang manunulat na nagpahayag sa pamamagitan ng mga |
|likhang sining ng katotohanan bilang isang anyo ng propaganda. |
|Marami pa rin marahil ang nagdadalawang-isip kung makatarungan nga ba ang paggawad kay Rizal ng titulong Pambansang Bayani. Ang |
|akdang ito ay isang patunay. Kung ayaw mang tanggapin ng lahat na siya ang ating Pambansang Bayani, sana’y maisip |
|nalang natin na siya ang susi, tagapagligtas, vehikulong nagdala sa atin sa kamalayang pambansa, isang bagay na nagbigay daan sa |
|ating kalayaan, sa ating Pagkapilipino. Hindi naman ito tungkol kay Rizal bilang bayani, kung hindi tungkol sa isang tao, isang |
|indibidwal, isang romantiko. Oo, sa dulo ng babasahin na ito ay napagtanto ko na ang depinisyon na nais ihayag ng akdang ito. Si |
|Rizal ay isang tunay na romantiko, sapagkat ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay ay ang lohikal na bunga lamang ng kanyang |
|taos, tunay, at masidhing pag-ibig. Pag-ibig na walang-alinlangan niyang inihayag sa mundo na walang takot kanino man. Ang nagtapos |
|sa kanyang buhay at nakaapekto ng malaki sa ating bayan ay dahil lamang sa isang simpleng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito sa kanyang |
|bansang mahal na Pilipinas. |

Similar Documents

Free Essay

Formula One

...StaInstructor’s Manual CASE TEACHING NOTES The Formula One constructors Mark Jenkins 1. Introduction This case enables students to explore sources of competitive advantage using the context of Formula One (F1) motorsport. The case highlights the ways in which three particular F1 teams created four situations of competitive dominance for a sustained period. It allows the students to consider individual teams and the generic issues needed to succeed in this specialised context. The case is organised into five parts. The first is a brief overview designed to give those unfamiliar with F1 some understanding of its history and structure. This is followed by four detailed descriptions of particular periods of dominance by an F1 team. The introduction to the case describes the overall nature of Formula One motorsport and its origins in Europe after World War II. It identifies some of the central aspects of being an F1 constructor, such as the need to generate sponsor revenues through increasingly sophisticated marketing strategies, and also the need to design, develop, manufacture and race open-wheel single-seat racecars. Note: the term ‘constructor’ differentiates F1 from other racing series in which race teams compete with bought-in racecars. F1 constructors are effectively in the business of designing and constructing prototypes – each car being unique to each constructor but within a set of pre-defined rules that cover weight, dimensions and other basic parameters.......

Words: 2514 - Pages: 11

Free Essay

Capital One

...Capital One is a diversified bank that offers a broad array of financial products and services to consumers, small businesses and commercial clients. A Fortune 500 company, Capital One has one of the most widely recognized brands in America. As oneRichard D. Fairbank is founder, Chairman and Chief Executive Officer of Capital One® Financial Corporation. Capital One, headquartered in McLean, Virginia, offers a broad spectrum of financial products and services to consumers, small businesses and commercial clients. Mr. Fairbank founded Capital One in 1988 based on his belief that the power of information, technology, testing and great people could be combined to bring highly customized financial products directly to consumers. Since then, Capital One has emerged as one of the America's largest consumer franchises with approximately 45 million customer accounts and one of the nation's most recognized brands. As one of the nation’s top 10 largest banks based on deposits, Capital One, N.A. and Chevy Chase Bank, F.S.B. have approximately 1,000 branch locations primarily in New York, New Jersey, Texas, Louisiana, Maryland, Virginia, and the District of Columbia. Question 1: Identify and describe the key environmental forces that have immediate strategic implications for Capital One. Capital One has become a strong leader in the financial world since its start as a public credit card company in 1994 through with strategic growth and diversification. I feel the key environmental......

Words: 1530 - Pages: 7

Free Essay

One Piece Flow

...Manufactura Esbelta Flujo Continuo “El producto fluye sin tener demoras por el diseño de las operaciones, registro de ordenes, y la producción sin rechazos, desperdicios, o la necesidad de sobre inventario” 1 Flujo Continuo  El concepto de Flujo continuo aumenta y estabiliza la tasa de flujo del producto   Reduce el Lead Time total Hace el ciclo de producción más predecible  La meta del LM es que los productos fluyan con la producción en una manera nivelada El flujo de una pieza es el ideal (perfección)  2 Flujo Continuo  Maximiza   Minimiza    Visibilidad y comunicación Simplicidad Flexibilidad Utilización del operador Seguridad Movimientos Manejo Esfuerzo     3 Flujo Continuo E D C La producción nos conduce de departamentos especializados…. A B …a la producción en celdas enfocadas al producto con flujo de una pieza 4 Flujo Continuo El layout típico de una planta-- ¡¡¡¡ es un verdadero espagueti !!!! Ensamble Componentes Piezas Proceso 5 Flujo Continuo  Localice el equipo en secuencia apropiada y reduzca al mínimo la separación de la máquina por producto de familia B Agrupar por la secuencia del proceso para el flujo de una pieza a la vez . C Diseñe un Flujo compartido entre los procesos/equipo.   A Agrupar 1AA B 2A 3A C Prueba 5B 4B En principio, evite poner operadores en un solo sub-ensamble o lineas de......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

One Child

...One child Policy China China is an authoritarian country in which capitalism is allowed to flourish however many rights that are considered basic in democracies are denied. With just over 1.3 billion China is the world's largest and most populous country. As the world's population is approximately 6.5 billion, China represents a full 20% of the world's population so one in every five people on the planet is a resident of China. With just over 1.3 billion people (1,313,973,713 as of mid-2006); China is the world's largest and most populous country. As the world's population is approximately 6.5 billion, China represents a full 20% of the world's population so one in every five people on the planet is a resident of China. The population density in China is 130 people per sq km. However, China’s Population wasn’t Always like this. After the proclamation of the People's Republic of China in 1949, China was ruled by the Eight Immortals, which included Mao Zedong. Mao Believed that of all things people was most precious. The Population growth caused Famine In that killed millions of people by 1962. The One Child law wasn’t implemented until Three years after Mao Death in 1979. In China the One child Policy restricts families to one child each. The government has officials and government positions specifically to keep this policy in effect. It was originally suppose to be temporary but it is still last 25 years later. Mao Zedong was a Chinese Marxist theorist, soldier, and......

Words: 727 - Pages: 3

Free Essay

One Man

...China is a land that contains an overpopulation crisis. With a current estimated 1.4billion people living in China, something needed to be done in order to lower the birth rates and control the fast growing population. The solution the Chinese government came up with was the one child policy. They set up a number penalties and benefits in order to encourage the Chinese people to cooperate with this policy.   The predicted outcome was to reduce the birth rates and reduce their population, which was ultimately affecting the Chinese economy. However, the one child policy created an unexpected crisis of its own, the creation of unequal demographics of gender and the start of a new cultural and economic trend. This paper is going to study the demographic changes between males and females as well as the cultural impact it has had in present day China due to the enactment of the one child policy in 1979. The reason to why China came into the population crisis was that people in China chose to have such large families because of the high mortality rates of their kids; they would not even live past the age of five. Families perceived that out of those ten kids only half of them would live, opted to have as many as they could to ensure that at least some of their kids would survive. As time passed people still held these beliefs, however medical innovations and better health care helped elongate the lives of those kids, consequently those families that decided to have many kids in......

Words: 349 - Pages: 2

Premium Essay

Formula One Motor Racing

...Formula One Motor Racing In 1997/1998 Formula One’s popularity was at an all time high and two years prior the Federation Internationale de l’Automobile (FIA) had granted Bernie Ecclestone F1’s commercial rights. Ecclestone had sought these rights in order to safeguard his own investments in the digital TV infrastructure technology that was being developed. He was so confident in the technology; he had invested over $100 million through family-owned companies towards R&D. Ecclestone believed that multichannel broadcasting with interactive technology would create a new revenue stream, improve F1’s global appeal, and support his planned initial public offering (IPO). Formula One’s IPO never took place. During this same time period the European Union began an antitrust investigation, claiming the FIA had exercised monopoly power by giving one company exclusive broadcasting rights. Considering so much of F1’s profits come from TV revenue, Ecclestone had to cancel the IPO due to the pending legal case and instead opted for a bond issuance that raised $1.4 billion for his family trust. Taking a company public through the IPO process or financing through a bond issuance, have many advantages and disadvantages for a business. IPO’s provide companies the opportunity to raise capital to grow the business by offering investors an ownership stake in the company without impacting its debt-to-equity ratio. The Juner case is a perfect example of a company decided to go......

Words: 933 - Pages: 4

Free Essay

Review of Anime One Piece

...When i first saw the cover of the anime one piece i thought to myself that well, the art isn't that fantastic and the storyline dosent seem all that interesting since i wasnt much into the pirate theme. The search for one piece, i thought it was going to be all indiana jones atmosphere. But when i actually read the manga boy i realized i was extremely wrong. Truth be told the first episode did not interest me much, what kept me going was this new concept of devil fruit power that i had not seen in any other anime, well ofcourse i wouldnt..that would be a copyright infringement i guess. Oh well moving on, i really fell in love with the main character Luffy. Now c'mon how can he be so funny and cool at the same time, yu cant help but love him. Slowly other crew members start joining and boy does the anime starts getting more interesting and interesting. All the crew members with their own history all having factors to be loved. I won't be spoiling the anime for you but trust me, the anime is extremely good. Being an avid anime fan i would really recommend it to everyone who likes a quality anime. And yes i still wait every week for the new chapter of the manga to be realeased plus i also watch the anime after reading the manga. The love i had for it still remains the same, actually my love has completely increased for it. Im gonna watch it to the end and i know this anime is never going to disappoint...

Words: 274 - Pages: 2

Free Essay

Week One Fin 402

...Team B Portfolio Mireya Gomez, Marina Kriofske, Raven Schatz FIN/402 September 7, 2015 Professor Richard Smith Procter & Gamble Procter & Gamble has been in business for 178 years. Dividends have consecutively increased in the past 59 years. The common stock five year average return for Procter & Gamble is 73.66. The average rate of return for the past five years is 4.17 percent. Procter & Gamble's industry is personal products. The company streamlined its businesses into five industry-based groups. The groups are global baby, feminine and family care; global beauty; global health; global grooming; and global fabric and home care. The five year average return in personal products is 12.86 percent (Procter & Gamble, 2015). Procter & Gamble is in the same industry as Scott's Liquid Gold Inc., Kimberly-Clark Corp and Unilever PLC. Scott's Liquid Gold Inc. five year rate of return is 44.15 percent. Kimberly-Clark Corp five year rate of return is 13.57 percent. Unilever PLC five year average rate of return is 11.04 percent (Morningstar, 2015). |Industry Name |5-Day |YTD |1-Month |3-Month |1-Year |3-Year |5-Year | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

Words: 1003 - Pages: 5

Free Essay

One Child Policy

...----------------------------------- Aug 31, 2005 One Child Policy in China ----------------------------------- Why Government Policy Causes Population Change in China Policy may Cause Population Change. China’s One Child Policy is a very controversial one. It involves only one child per married couple. This has led to high abortion figures (sometimes forced or selective), forced sterilisation and even infanticide. However China had no choice but to adopt such a harsh policy, China’s population in the 1970s was 900 million and rising. China didn’t have enough resources to support this growing population, and had strong regional variations. The government realised something had to change and in the early 1970s strongly driven family planning methods were adopted and in 1979 the one child policy was introduced. China is a huge country (9,600,000 squared kilometres) and has a large number of resources however there is an extreme imbalance between population size and resources available. 1,192 million people live in China that’s 21.4% of the world’s population. This is a lot of people to feed, clothe and house. The population has put a huge amount of tension on the countries limited resources. 25% of China’s land is infertile or desert so no crops can be grown on this land and not many will want to live on it because they wouldn’t be able to support themselves due to the poor soils. China can be split down the middle from the north east to the south,......

Words: 670 - Pages: 3

Free Essay

One Child Policy

...One Child Policy: The Gender Epidemic During the 1970’s under Mao Tse-tung’s ruling, China’s population was increasing toward one billion people. When he was the ruler, Mao allowed the people to have as much babies as they wanted because to him, “of all the things in the world, people are the most precious.”(Ho) Soon, the population kept rising and the government came to a conclusion that popution control is nesscesary because they fear that there won’t be enough food or resources to support the people. After Mao passed away the next leader, Deng Xioping established the One Child Policy in 1980 to limit the population growth in China. The policy strictly allow couples in China to have only one child with a few exceptions in some areas. If couples disobey the law and have a second child, they would have to pay heavy fines. They can also lose their jobs and create a bad name for their family. In the government’s view when the policy was being introduced, fewer births ment fewer mouths to feed which ment that there is a better chance at prosperity for the people. (Evans 102) According to Paul Wiseman from USA Today, the goal of the policy was to keep the Chinese population below 1.2 billion people through 2000. As it turned out, the policy has failed because the population today is 1.3 billion. It did however lower birthrates due to birth control, abortions, and early deaths of infants. Throughout the years, China began to have an imbalanced gender ratio. There is a......

Words: 2846 - Pages: 12

Premium Essay

One Child Policy

...One Child Policy: Right or Wrong The world today consists of almost 6.9 billion people. China itself, serves host to more than 1.2 billion people. This astronomical figure is more than 17% of the enite word population. For centuries China has stood as a leading civilization, outpacing the rest of the world in the arts and sciences. On the other hand, over the last decade, it has also plummeted economically. A big factor for this massive downfall is its overpopulation within the country. Due to this exponential increase in population, the Chinese government has installed a “one-child policy”. The one-child policy solved the overpopulation issue in China, but it also introduced a variety of other problems to the country. In the early 1900's, China's population was about 420 million. In the past century years, it had grown to 1.2 billion, an increase of almost 800 million people in a 100 years. (Hays) Having this many people in one area means that there is a lot of people to feed, clothe, and house. The population has put a large amount of tension on its limited resources. A quarter of China’s land is either desert, or infertile land, therefore no crops can be grown on the land. Also, it means that people won't want to live on it because they wouldn’t be able to support themselves due to the poor soil. This issue leads to tremendous amounts of population density in the cities. The Chinese government realized that something had to be put in place, otherwise they would......

Words: 1667 - Pages: 7

Premium Essay

One Child Policy

...The one-child policy is the one-child limitation in the population control policy of the People's Republic of China. The Chinese government refers to it under the official translation of family planning policy. It officially restricts married, urban couples to having only one child, while allowing exemptions for several cases, including rural couples, ethnic minorities, and parents without any siblings themselves. A spokesperson of the Committee on the One-Child Policy has said that approximately 35.9% of China's population is currently subject to the one-child restriction. The Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau are completely exempt from the policy. Also exempt from this law are foreigners living in China. This policy was introduced in 1978 and initially applied to first-born children in the year of 1979. It was created by the Chinese government to alleviate social, economic, and environmental problems in China, and authorities claim that the policy has prevented between 250 and 300 million births from its implementation until 2000, The policy is controversial both within and outside China because of the manner in which the policy has been implemented, and because of concerns about negative social consequences. The policy has been implicated in an increase in forced abortions, of female births, and has been suggested as a possible cause behind China's gender imbalance. Nonetheless, a 2008 survey undertaken by the Pew Research Center reported that 76% of......

Words: 3941 - Pages: 16

Premium Essay

One Way Traffic

...University of Phoenix Material Traffic Modeling Figure 1 shows the intersections of five one-way streets and the number of cars that enter each intersection from both directions. For example, I1 shows that 400 cars per hour enter from the top and that 450 cars per hour enter from the left. See the Applications section in Section 6.2 of College Algebra as a reference. For this assignment, use Figure 1 to answer the questions following the figure and to prepare a Microsoft® PowerPoint® presentation. [pic] Figure 1. The intersections of five one-way streets The letters a, b, c, d, e, f, and g represent the number of cars moving between the intersections. To keep the traffic moving smoothly, the number of cars entering the intersection per hour must equal the number of cars leaving per hour. 1. Describe the situation. • In this traffic model the pictures illustrates that as cars go out in one direction there is a number of cars coming that are equivalent to the total number of cars going out. The traffic flows through B, C and d will remain a constant, and traffic that flows through the other intersection will change. 2. Create a system of linear equations using a, b, c, d, e, f, and g that models continually flowing traffic. 3. Solve the system of equations. Variables f and g should turn out to be independent. 4. Answer the following questions: a. List acceptable traffic flows for two different values of the......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

One Child Policy

...1. What is the ‘One-Child Policy’? China’s Demographic Transition Model China’s Demographic Transition Model The Chinese ‘One-Child Policy’ was introduced in 1978 by Chinese leader Deng Xiaoping. His aim was to limit communist China's population growth by limiting couples t6o only one child. Although designated a "temporary measure," it still continues to be in use a 25 years after it was established. In this time the rule has been estimated to have reduced population growth in the country of over 1.3 billion by as much as 300 million people in the first twenty years. During Mao Zedong’s leadership of China infant mortality declined from 227 births in 1949 to 53 in 1981 per 1000 live births, and life expectancy dramatically increased from around 35 in 1949 to 66 years in 1976. The policy was introduced because up until the 1960s, the government encouraged families to have as many children as possible this is due to president Mao Zedong’s belief that population growth empowered the country. He prevented the rise of family planning programs thus increasing birth rates. The population grew from around 540 million in 1949 to 940 million in 1976. Several years later Song Jian, one of china’s top officials read the books ‘The Limits of Growth’ and ‘A Blue Print For Survival’, he then went onto calculate the correct population for China to be 700 million, 240million less than the population at the time. The One-Child policy was introduced to reduce China’s population......

Words: 998 - Pages: 4

Premium Essay

One Child Policy

...One Child Policy The One Child Policy has been a law in China since 1979. Deng Xiaoping established it because the Chinese population had tripled since 1900. The Chinese government felt that this policy would improve social, economic, and environmental issues. The One Child Policy restricts the number of children urban married couples can have to one and the exceptions to the policy are rural couples and ethnic minorities. Rural area couples are an exception to the policy if the first born is a girl or has a physical disability, mental illness, or mental retardation. The institution of the one child policy has drastically influenced china on a political, social, and economic level. The Chinese government estimated that it has three to four hundred million less people because of the policy and that it has prevented overpopulation, epidemics, slums, and strain on the ecosystem, but there are still controversial issues involving the one child policy. Kidnapping, female infanticide, sex selective abortion, and unequal boy girl ratio are all results of the one child policy. In order for the one child policy to continue these controversial issues need to be resolved or else it could have a negative impact on the population. These issues are results of a Chinese tradition that in order for the family name to carry on you need a son and boys are just considered to be better then girls especially in rural areas because boys can do better farm work. This tradition is not a......

Words: 1160 - Pages: 5