Free Essay

No Title

In: Business and Management

Submitted By dungcold
Words 4450
Pages 18
|Bài Thi |
|Question |Answer |Must |
|1 Phát biểu nào sau đây đối với gói java.awt là đúng? |Gói java.awt chứa các lớp hình thành |Sai |
| |cơ sở cho việc thiết kế các chương | |
| |trình | |
| |Lớp java.awt chứa tất cả các lớp được |Sai |
| |sử dụng cho các hoạt động vào và ra | |
| |Lớp java.awt gồm các lớp được sử dụng |Đúng |
| |để tạo ra các ứng dụng giao diện đồ | |
| |họa (GUI) | |
| |Lớp java.awt chứa các lớp hình thành |Sai |
| |cơ sở cho việc phân tích các chương | |
| |trình | |
|2 Một biến được khai báo với bổ từ default có thể được truy xuất bởi _____. (Chọn tất cả các|Các gói khác và các lớp khác |Sai |
|phương án đúng) | | |
| |Các lớp khác nhau trong cùng một gói |Đúng |
| |Các gói con trong cùng một gói |Đúng |
| |Các gói khác và các lớp con |Sai |
| |Tất cả các lớp |Sai |
| |Chỉ các lớp chứa biến đó |Sai |
|3 Phát biểu nào sau đây đối với bổ từ ‘final’ là đúng? (Chọn tất cả các phương án đúng) |Một biến được khai báo với 'final' là |Đúng |
| |một hằng số | |
| |Môt lớp đang được khai báo là 'final' |Sai |
| |có thể tạo các lớp con | |
| |Một phương thức được khai báo là |Đúng |
| |'final' không thể bị ghi đè | |
| |(overridden) trong các lớp con | |
| |Một lớp đang được khai báo là 'final' |Đúng |
| |có thể tạo được lớp con | |
| |Một phương thức được khai báo là |Sai |
| |'final' có thể bị ghi đè (overridden) | |
| |trong lớp con | |
|Gói _____ cung cấp khả năng liên kết với các máy tính ở xa |java.util |Sai |
| |java.io |Sai |
| |java.net |Đúng |
| |java.awt |Sai |
| |java.remote |Sai |
| |Phụ thuộc vào việc thi hành cụ thể của|Sai |
| |máy Java ảo (Java Virtual Machine) | |
|Bạn đang viết một đoạn mã cho 1 lớp, lớp đó sẽ trong default package và sẽ sử dụng các thành|Đoạn mã A |Đúng |
|phần đồ họa trong gói AWT. Lựa chọn đoạn mã để khởi đầu cho file dữ liệu nguồn.Đoạn mã A | | |
|import java.awt.* ;Đoạn mã B package default ; import java.awt.* ;Đoạn mã C import | | |
|java.awt.* ; package default ; | | |
| |Đoạn mã B |Sai |
| |Đoạn mã C |Sai |
|Cho một phần của đoạn mã trong lớp Widget:1. class Widget extends Thingee{2. static private |Vì widgetCount là private, nên chỉ |Đúng |
|int widgetCount = 0 ;3. static synchronized int addWidget(){ widgetCount++ ;4. return |những phương thức trong lớp Widget mới| |
|widgetCount ;5. }6. String wName ;7. public Widget( int mx, String T ){8. wName = "I am |có thể truy xuất nó. | |
|Widget #" + addWidget() ;9. }10. // more methods followÝ nghĩa của từ private trong dòng 2 | | |
|là gì? | | |
| |Vì widgetCount là private, nên chỉ |Sai |
| |phương thức addWidget mới có thể truy | |
| |xuất nó | |
| |Nếu một lớp khác cố gắng truy xuất |Sai |
| |biến widgetCount, một lỗi sẽ xảy ra. | |
| |Vì widgetCount là private, nên chỉ |Sai |
| |những phương thức trong lớp Widget và | |
| |các lớp phát sinh (derived classes) | |
| |mới có thể truy xuất nó. | |
|Phát biểu nào sau đây liên quan đến bổ từ 'final' là đúng? |Một biến được khai báo là ‘final’ là |Đúng |
| |một hằng số | |
| |Một lớp được khai báo là ‘final’ có |Sai |
| |thể tạo các lớp con | |
| |Một phương thức được khai báo là |Đúng |
| |‘final’ không thể bị ghi đè | |
| |(overridden) trong lớp con. | |
| |Một lớp đang được khai báo là ‘final’ |Đúng |
| |không thể tạo lớp con. | |
| |Một phương thức được khai báo là |Sai |
| |‘final’ có thể bị ghi đè (overriden) | |
| |trong các lớp con. | |
|Một phương thức có chỉ định truy xuất (access specification) là _____ có thể được sử dụng |private |Sai |
|tại bất kỳ lớp hay gói nào. | | |
| |protected |Sai |
| |public |Đúng |
| |default |Sai |
| |package |Sai |
|Từ khóa _____ cho phép phương thức main() được gọi mà không cần tạo thể hiện (instance) của |public |Sai |
|lớp. | | |
| |static |Đúng |
| |void |Sai |
| |final |Sai |
| |throws |Sai |
|Từ khóa _____ thông báo với trình biên dịch rằng phương thức không trả về bất cứ giá trị nào|public |Sai |
|khi được thực thi. | | |
| |void |Đúng |
| |static |Sai |
| |break |Sai |
| |continue |Sai |
|Phát biểu nào sau đây là đúng đối với gói? |Trong Java, một gói là một sự kết hợp |Đúng |
| |của các lớp, giao diện và các gói con.| |
| |Các lớp trong một gói phải không được |Sai |
| |lưu trong cùng một thư mục cùng tên | |
| |với gói. | |
| |Một gói trong Java có thể được tạo |Đúng |
| |bằng cách bao hàm (include) một lệnh | |
| |package như là lệnh đầu tiên tong một | |
| |chương trình Java. | |
|Mặc định, gói java.lang được nhập vào (import) trong mọi chương trình Java. |FALSE |Sai |
| |TRUE |Đúng |
|Statement 1: Một thành viên protected của 1 lớp có thể được truy xuất từ bất kỳ lớp nào |Statement 1 là FALSE, Statement 2 là |Sai |
|trong cùng một gói và từ một lớp con nằm bên ngoài gói.Statement 2: Một thành viên của một |TRUE | |
|lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn | | |
|không nơi nào ngoài lớp.Chọn câu trả lời đúng? | | |
| |Statement 1 là TRUE, Statement 2 là |Đúng |
| |FALSE | |
| |Cả Statement 1 và Statement 2 là TRUE |Sai |
| |Cả Statement 1 và Statement 2 là FALSE|Sai |
|Một thành viên của 1 lớp được khai báo là public có thể được truy xuất từ bất kỳ đâu, bên |TRUE |Đúng |
|trong một gói, ngoài gói, trong một lớp con cũng như trong một lớp không phải là lớp con. | | |
| |FALSE |Sai |
|Các lớp muốn được sử dụng bên ngoài gói trong các chương trình khác phải được khai báo là |private |Sai |
|___________. | | |
| |public |Đúng |
| |static |Sai |
| |default |Sai |
|Các giao diện không thể mở rông (extend) từ _______, nhưng chúng có thể mở rộng từ ________.|classes, interfaces |Đúng |
| |interfaces, classes |Sai |
| |classes, objects |Sai |
|Trong khi tạo một gói, mã nguồn phải được đặt trong cùng một thư mục với tên của gói. |TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|Một __________ là một danh sách các thư mục hỗ trợ việc tìm kiếm file class tương ứng. |PACKAGE |Sai |
| |LIB |Sai |
| |CLASSPATH |Đúng |
| |PATH |Sai |
|Một gói cung cấp vài lớp Java hữu ích cần trong tất cả các kiểu ứng dụng. |java.lang |Sai |
| |java.util |Đúng |
| |java.io |Sai |
| |java.awt |Sai |
|Lớp ________ cung cấp phương tiện như các luồng vào ra và lỗi (error) chuẩn. |Runtime |Sai |
| |Class |Sai |
| |System |Đúng |
| |Object |Sai |
|Các từ khóa nào sau đây có thể áp dụng cho các biến hoặc các phương thức của một giao diện? |static |Đúng |
|(Chọn tất cả các câu trả lời đúng) | | |
| |private |Sai |
| |synchronized |Sai |
| |protected |Sai |
| |public |Đúng |
| |Từ khóa nào còn phụ thuộc vào sự thi |Sai |
| |hành cụ thể của máy ảo Java (Java | |
| |Virtual Machine) | |
|_____ cho phép một hoạt động có những cách cư xử (behaviour) khác nhau trên các đối tượng |Tính đa hình (Polymorphism) |Đúng |
|khác nhau. | | |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
| |Tính bền vững (Persistence) |Sai |
| |Tính phá hủy (Destruction) |Sai |
| |Tính xây dựng (Construction) |Sai |
|Trong kế thừa _____ một lớp con kế thừa 2 hoặc nhiều lớp. |Đơn (Single) |Sai |
| |Gấp đôi (Double) |Sai |
| |Đa (Multiple) |Đúng |
| |Chia sẻ (Share) |Sai |
| |Phân tán (Distributed) |Sai |
|Trong Java, những lớp nào sau đây thực thi giao diện LayoutManager interface? (Chọn tất cả |RowLayout |Sai |
|các câu trả lời đúng) | | |
| |ColumnLayout |Sai |
| |GridBagLayout |Đúng |
| |FlowLayout |Đúng |
| |BorderLayout |Đúng |
|Khi không sự thi hành (implementation) để kế thừa nào, một giao diện được sử dụng thay cho |FALSE |Sai |
|một lớp trừu tượng (abstract method). | | |
| |TRUE |Đúng |
|Một tập hợp các phương thức mà không thi hành (implementation) được gọi là một giao diện. |TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|Giao diện sao có đúng không?public interface TestInterface { void aMethod(int aValue) { |TRUE |Sai |
|System.out.println("Hi Mom"); }} | | |
| |FALSE |Đúng |
|Giao diện sau có đúng không?public interface NewInterface {} |NO |Sai |
| |YES |Đúng |
|Lớp _________ ở đỉnh của sơ đồ phân cấp các lớp. |Component |Sai |
| |Class |Sai |
| |Object |Đúng |
| |System |Sai |
|Bạn có thể ngăn chặn một lớp có thể tạo lớp con bằng cách sử dụng từ khóa _________ trong |static |Sai |
|khai báo của lớp | | |
| |final |Đúng |
| |private |Sai |
| |protected |Sai |
|Một khai báo ____________ chứa các ký hiệu, nhưng không có sự thực thi (implementation), đối|class |Sai |
|với một tập các phương thức, và có thể cũng chứa các định nghĩa hằng. | | |
| |object |Sai |
| |data type |Sai |
| |abstract class |Sai |
| |interface |Đúng |
|Sự khác biệt giữa lớp abstract và giao diện là lớp abstract có thể có các phương thức |trừu tượng (abstract) |Sai |
|________ . | | |
| |cụ thể (concrete) |Đúng |
| |thực thi (implementing) |Sai |
| |xác định (specific) |Sai |
|_____ cho phép bạn tổ chức các lớp của bạn thành các đơn vị nhỏ hơn và làm cho dễ dàng định |Classpath |Sai |
|vị và sử dụng các file class thích hợp. | | |
| |Package |Đúng |
| |Directory |Sai |
| |Folder |Sai |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|_____ là các phương thức trong cùng 1 lớp và có cùng một tên nhưng khác nhau về danh sách |Các phương thức bị nạp chồng |Đúng |
|đối số. |(Overloaded methods) | |
| |Các phương thức bị ghi đè (Overridden |Sai |
| |methods) | |
| |Các phương thức có thể ghi đè |Sai |
| |(Overridable methods) | |
| |Các phương thức có thể nạp chồng |Sai |
| |(Overloadable methods) | |
| |Các phương thức chung (Shared methods)|Sai |
| |Các phương thức bóng (Shadowing |Sai |
| |methods) | |
|Bạn có thể khai báo các phương thức native như là Abstract. |TRUE |Sai |
| |FALSE |Đúng |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Một phương thức được gọi là Constructor được sử dụng để hủy một đối tượng. |TRUE |Sai |
| |FALSE |Đúng |
| |Không có phương thức được gọi là |Sai |
| |Constructor | |
|Khả năng của một đối tượng để lưu trữ dữ liệu vượt quá thời gian sống (lifetime) của đối |TRUE |Sai |
|tượng được gọi là đóng gói (encapsulation). | | |
| |FALSE |Đúng |
|Quá trình làm một đối tượng thực sự tồn tại được gọi là xây dựng (construction) |TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|Một lớp kế thừa từ một lớp khác được gọi là superclass |TRUE |Sai |
| |FALSE |Đúng |
|Một lớp con là một lớp mà từ đó một lớp khác kế thừa cách cư xử (behaviour) của nó. |TRUE |Sai |
| |FALSE |Đúng |
|Một đối tượng là một thể hiện của 1 lớp |TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|Một lớp định nghĩa 1 thực thể, trong khi một đối tượng định nghĩa một thực thể thực sự. |TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|Tất cả các đối tượng thuộc vào cùng một lớp có cùng các đặc tính và các hành động có thể có.|TRUE |Đúng |
| |FALSE |Sai |
|_____ là khả năng của một đối tượng để lưu trữ dữ liệu vượt quá thời gian sống của đối |Tính bền vững (Persistence) |Đúng |
|tượng. | | |
| |Tính phá hủy (Destruction) |Sai |
| |Tính xây dựng (Construction) |Sai |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính đa hình (Polymorphism) |Sai |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
|Một đối tượng là |các lớp được tạo thể hiện từ đó |Sai |
| |Một thể hiện của lớp |Đúng |
| |một tham chiếu đến một thuộc tính |Sai |
| |Một biến |Sai |
| |Một khái niệm của Ngôn ngữ lập trình |Sai |
| |hướng đối tượng. | |
|Một phương thức bị ghi đè (overridden method) có thể nằm trong cùng một lớp |TRUE |Sai |
| |FALSE |Đúng |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Khi nhiều phương thức tồn tại trong cùng một lớp với các ký hiệu phương thức (method |Phương thức nạp chồng (Method |Đúng |
|signatures) khác nhau, thì được gọi là? |overloading) | |
| |Phương thức ghi đè (Overriding |Sai |
| |methods) | |
| |Chuyền thông báo (Message passing) |Sai |
| |A headache |Sai |
| |Không có tên gọi |Sai |
|Lớp java.util.Vector cung cấp phương tiện lưu trữ cho các đối tượng tham chiếu theo thứ tự |java.util.ArrayList |Đúng |
|tăng (order of addition) và tự độ mở rộng khi cần. Các lớp nào sau đây là giống nhất về chức| | |
|năng với lớp Vector? | | |
| |java.util.Hashtable |Sai |
| |java.util.LinkedList |Sai |
| |java.util.List |Sai |
|Cho đoạn mã định nghĩa một phương thức đã biên dịch đúng sau:1. public boolean |Một lỗi khi chạy (runtime) sẽ xảy ra |Sai |
|testAns(String ans,int n){2. boolean rslt ;3. if( ans.equalsIgnoreCase("YES") && n > 5 ) |trong phương thức testAns. | |
|rslt = true ;4. return rslt ;5. }Điều gì sẽ xảy ra khi thử biên dịch lớp và thực thi phương | | |
|thức testAns với các đầu vào "no" và 5? | | |
| |Kết quả là false sẽ trả về. |Sai |
| |Một lỗi trình biên dịch sẽ ngăn chặn |Đúng |
| |việc biên dịch. | |
| |Trả về kết quả là true. |Sai |
|Khả năng một ngôn ngữ lập trình có thể xử lý các đối tượng một cách khác nhau tùy thuộc vào |Tính đa hình (Polymorphism) |Đúng |
|kiểu của chúng được gọi là | | |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính trừu tượng (Abstraction) |Sai |
| |Tính nạp chồng (Overloading) |Sai |
| |Tính ghi đè (Overriding) |Sai |
|Có một lớp con đưa ra yêu cầu chuyên biệt hóa phương thức của lớp cha được gọi là |Tính đa hình (Polymorphism) |Sai |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính trừu tượng (Abstraction) |Sai |
| |Tính nạp chồng (Overloading) |Sai |
| |Tính ghi đè (Overriding) |Đúng |
|Quá trình xác định các đặc tính chung của các đối tượng và các phương thức là |Tính đa hình (Polymorphism) |Sai |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính trừu tượng (Abstraction) |Đúng |
| |Tính nạp chồng (Overloading) |Sai |
| |Tính ghi đè (Overriding) |Sai |
|Khả năng hỗ trợ nhiều phương thức có cùng một tên trong cùng một lớp được gọi là |Tính đa hình (Polymorphism) |Sai |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Sai |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính trừu tượng (Abstraction) |Sai |
| |Tính nạp chồng (Overloading) |Đúng |
| |Tính ghi đè (Overriding) |Sai |
|Khả năng định nghĩa một lớp hoặc một đối tượng như là sự mở rộng của một lớp hay một đối |Tính đa hình (Polymorphism) |Sai |
|tượng khác được gọi là | | |
| |Tính kế thừa (Inheritance) |Đúng |
| |Tính đóng gói (Encapsulation) |Sai |
| |Tính trừu tượng (Abstraction) |Sai |
| |Tính nạp chồng (Overloading) |Sai |
| |Tính ghi đè (Overriding) |Sai |
|Các khai báo lớp nào sau đây không đúng trong Java? |public synchronized class FastClass |Đúng |
| |extends Thread | |
| |private protected class FastClass |Đúng |
| |public abstract class FastClass |Sai |
| |class FastClass extends Thread |Sai |
|Phần sau liệt kê nội dung đầy đủ của file có tên là Derived.java: |Hai file class, Base.class và |Sai |
|1. public class Base extends Object { 2. String objType ; 3. public Base(){objType = "I am a|Derived.class, sẽ được tạo | |
|Base type" ; 4. } 5. } 6. 7. public class Derived extends Base { 8. public Derived() { | | |
|objType = "I am a Derived type" ; 9. } | | |
|10. public static void main(String args[]){11. Derived D = new Derived() ;12. }13. }Điều gì | | |
|sẽ xảy ra khi file này được biên dịch? | | |
| |Trình biên dịch sẽ cảnh báo (object |Đúng |
| |to) dòng 1. | |
| |Trình biên dịch sẽ cảnh báo (object |Sai |
| |to) dòng 7. | |
|Đối tượng trong thế giới thực chứa _________ và __________ |status, action |Sai |
| |attribute, action |Sai |
| |status, method |Sai |
| |state, behavior |Đúng |
|Một thiết kế cho một đối tượng phần mềm được gọi là ___________ |object |Sai |
| |class |Đúng |
| |entity |Sai |
| |interface |Sai |
|Nếu phương thức của bạn ghi đè một trong số các phương thức của lớp cha, bạn có thể gọi |TRUE |Sai |
|phương thức bị ghi đè thông qua việc sử dụng từ khóa parent. | | |
| |FALSE |Đúng |
|Bạn có đoạn mã sau:String s;s = ”Hello”;t = ” “ + “my” + " ";s.append(t);s.toLowerCase();s |Biên dịch lỗi |Đúng |
|+= ”friend”;System.out.println(s);Kết quả sẽ là? | | |
| |Hello my friend |Sai |
| |hello my Friend |Sai |
| |hello my friend |Sai |
| |Lỗi khi chạy |Sai |
|Đoạn mã sau tạo ra kết quả?1. public class integerequals 2. {3. public static void main |Trình biên dịch sẽ hiển thị lỗi ở dòng|Sai |
|(String args[])4. {5. Integer a= new Integer(0);6. Integer b= new Integer(0);7. |7 | |
|System.out.println(a==b);8. }9. } | | |
| |Chương trình biên dịch và in ra giá |Sai |
| |trị true | |
| |Chương trình biên dịch và in ra giá |Đúng |
| |trị false | |
| |Chương trình biên dịch nhưng tạo ra |Sai |
| |lỗi khi chạy ở dòng 7 | |
|Kết quả đầu ra của đoạn mã sau là gì?1: String str = "Welcome";2: str.concat(" to Java!");3:|Lỗi biên dịch ở dòng 2. |Sai |
|System.out.println(str); | | |
| |Lỗi chạy ở dòng 2. |Sai |
| |In ra "Welcome". |Đúng |
| |In ra "Welcome to Java!". |Sai |
|Bạn đang viết một tập các lớp liên quan đến cooking và vừa tạo ra phân cấp exception riêng |public void eatMe( Ingredient[] list )|Đúng |
|xuất phát từ java.lang.Exception như sau: |throws BadTasteException | |
|Exception | | |
|+-- BadTasteException +-- BitterException +-- SourExceptionBadTasteException được định nghĩa| | |
|như một lớp ảo.Bạn có một phương thức eatMe, phương thức này có thể tạo ra một | | |
|BitterException hoặc 1 SourException. Các khai báo phương thức nào sau đây sẽ được chấp nhận| | |
|đối với trình biên dịch? | | |
| |public void eatMe( Ingredient[] list )|Sai |
| |throws BitterException, SourException | |
| |public void eatMe( Ingredient[] list )|Sai |
| |may throw BadTasteException | |
| |public void eatMe( Ingredient[] list )|Sai |
|Cho đoạn mã sau:switch( x ) { case 100 : System.out.println("One hundred");break ; case 200 |byte x = 100 ; |Sai |
|: System.out.println("Two hundred");break ; case 300 : System.out.println( "Three hundred") | | |
|; break ;}Chọn tất cả tất cả các khai báo của x sao cho không xảy ra lỗi biên dịch. | | |
| |short x = 200 ; |Đúng |
| |int x = 300 ; |Đúng |
| |long x = 400 ; |Sai |
|Cho một cây phân cấp đối tượng và đoạn mã của phương thức upgrade: |Trình biên dịch sẽ cảnh báo (object |Sai |
| |to) ở dòng 2. | |
|java.lang.Object | | |
|| | | |
|+---- mypkg.BaseWidget | | |
|| | | |
|+---- TypeAWidget | | |
| | | |
|// Đoạn mã sau là một phương thức trong BaseWidget | | |
|1. public TypeAWidget upgrade( ){ | | |
|2. TypeAWidget A = (TypeAWidget) this ; | | |
|3. return A ; | | |
|4. } | | |
| | | |
|Điều gì sẽ xảy ra khi biên dịch và chạy 1 chương trình chứa các dòng lệnh sau? | | |
| | | |
|5. BaseWidget B = new BaseWidget() ; | | |
|6. TypeAWidget A = B.upgrade() ; | | |
|‘ |Một ClassCastException lúc chạy sẽ tạo|Đúng |
| |ra ở dòng 2. | |
| |Sau khi dòng 6 thực thi, đối tượng |Sai |
| |được tham chiếu là A thực sự là một | |
| |TypeAWidget. | |
|Cho đoạn mã sau, điều gì sẽ xảy ra khi bạn thử biên dịch và chạy phương thức showSmall? |Đoạn mã sẽ được biên dịch và JVM sẽ tự|Sai |
| |động thăng cấp mảng int thành mảng | |
|1. public void printArray( long[] x ){ |long. | |
|2. for(int i = 0 ; i < x.length ; i++ ){ | | |
|3. System.out.println("# " + i + " = " | | |
|+ x[i] ) ; | | |
|4. } | | |
|5. } | | |
|6. int[] small = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 } ; | | |
|7. public void showSmall() { | | |
|8. printArray( small ) ; | | |
|9. } | | |
| |Trình biên dịch sẽ cảnh báo rằng không|Đúng |
| |có phương phức phù hợp được sử dụng | |
| |trong dòng 8. | |
|Cho đoạn mã sau, điều gì sẽ xảy ra khi bạn thử biên dịch và chạy phương thức showSmall? |Đoạn mã sẽ biên dịch nhưng một |Sai |
| |ClassCastException lúc chạy sẽ được | |
|1. public void printArray( long[] x ){ |tạo ra trong dòng 8. | |
|2. for(int i = 0 ; i < x.length ; i++ ){ | | |
|3. System.out.println("# " + i + " = " | | |
|+ x[i] ) ; | | |
|4. } | | |
|5. } | | |
|6. int[] small = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 } ; | | |
|7. public void showSmall() { | | |
|8. printArray( small ) ; | | |
|9. } | | |
| |Đoạn mã sẽ làm việc nếu bạn chèn thêm |Sai |
| |một phép ép kiểu (cast) trong dòng 8 | |
| |như sau: | |
| |8. printArray( (long[]) small ) ; | |
|Cho định nghĩa lớp Demo và lớp DerivedDemo:1. public class Demo extends Object {2. String |Thông báo "Title is null" sẽ được ghi |Sai |
|Title ;3. public Demo( String t ){4. Title = t ;5. }6. public void showTitle() {7. |ra bộ xuất chuẩn. | |
|System.out.println("Title is " + Title) ;8. }9. }10. class DerivedDemo extends Demo {11. | | |
|public void setTitle( String tt ) { Title = tt ; 12. }Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thử biên | | |
|dịch đoạn mã này, tạo một đối tượng DerivedDemo, ngay sau đó gọi phương thức showTitle của | | |
|đối tượng đó? | | |
| |Trình biên dịch sẽ cảnh báo về lớp |Đúng |
| |DerivedDemo. | |
| |Một NullPointerException được tạo ra |Sai |
| |trong dòng 7. | |
|Đầu ra của chương trình này là gì?class test{ public void main(String[] args) { int i; do { |0 |Sai |
|i++; }while(i> 1 = 8 |Đúng |
| |j >> 1 = 8 | |
|1: int i = 16; | | |
|2: int j = 17; | | |
|3: | | |
|4: System.out.println("i >> 1 = " + (i >> 1)); | | |
|5: System.out.println("j >> 1 = " + (j >> 1)); | | |
| |In ra i >> 1 = 7 |Sai |
| |j >> 1 = 7 | |
| |In ra i >> 1 = 8 |Sai |
| |j >> 1 = 9 | |
| |In ra i >> 1 = 7 |Sai |
| |j >> 1 = 8 | |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Đoạn mã sau sẽ tạo ra |Lỗi biên dịch, toString() is not |Sai |
| |avialable for Byte. | |
|1: Byte b1 = new Byte("127"); | | |
|2: | | |
|3: if(b1.toString() == b1.toString()) | | |
|4: System.out.println("True"); | | |
|5: else | | |
|6: System.out.println("False"); | | |
| |In ra "True" |Sai |
| |In ra "False". |Đúng |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
| |Lỗi lúc chạy |Sai |
|Đoạn mã sau sẽ in ra |Lỗi biên dịch. |Sai |
| | | |
|1: if( new Boolean("true") == new Boolean("true")) | | |
|2: System.out.println("True"); | | |
|3: else | | |
|4: System.out.println("False"); | | |
| |Không có lỗi biên dịch, nhưng xảy ra |Sai |
| |ngoại lệ (exception) lúc chạy. | |
| |In ra "True". |Sai |
| |In ra "False". |Đúng |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Đoạn mã sau sẽ in ra |i = 1 j = 1 |Sai |
| | | |
|1: int i = 1; | | |
|2: i = 31; | | |
|4: i >>= 1; | | |
|5: | | |
|6: int j = 1; | | |
|7: j >>= 31; | | |
|8: j >>= 31; | | |
|9: | | |
|10: System.out.print("i = " +i ); | | |
|11: System.out.println("\tj = " +j); | | |
| |i = 1 j = -1 |Sai |
| |i = -1 j = 0 |Đúng |
| |Lỗi biên dịch (compiler error) |Sai |
| |Lỗi lúc chạy (runtime error) |Sai |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Điều gì sẽ xảy ra khi đoạn mã sau được biên dịch và được thực thi? |Chương trình biên dịch và in ra 0 khi |Sai |
| |được thực thi. | |
|public class Compare { | | |
|public static void main(String args[]) { | | |
|int x = 10, y; | | |
|if(x < 10) | | |
|y = 1; | | |
|if(x>= 10) y = 2; | | |
|System.out.println("y is " + y); | | |
|} | | |
|} | | |
| |Chương trình biên dịch và in ra y là 1|Sai |
| |khi được thực thi. | |
| |Chương trình biên dịch và in ra y là 2|Sai |
| |khi được thực thi | |
| |Chương trình không biên dịch và cảnh |Đúng |
| |báo về y chưa được khởi tạo. | |
| |Chương trình tạo ra một ngoại lệ lúc |Sai |
| |chạy. | |
| |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
|Chiều dài tính theo số bít của kiểu dữ liệu cơ bản double trong Java là |Phụ thuộc vào sự thi hành cụ thể của |Sai |
| |máy ảo Java (Java Virtual Machine) | |
| |16 |Sai |
| |32 |Sai |
| |64 |Đúng |
| |128 |Sai |
|Cho đoạn mã sau với lệnh continue đến một lệnh được gán nhãn, đoán xem đầu ra sẽ là: |Đầu ra sẽ là 3 4 5. |Đúng |
| | | |
|1. int i, j; | | |
|2. lab: for( i = 0; i < 6; i++ ){ | | |
|3. for( j = 5; j > 2; j-- ){ | | |
|4. if( i == j ) { | | |
|5. System.out.print(" " + j ) ; | | |
|6. continue lab ; | | |
|7. } | | |
|8. } | | |
|9. } | | |
| |Đầu ra sẽ là 3 4. |Sai |
| |Đầu ra sẽ là 3. |Sai |
| |Lệnh trên dòng 5 không bao giờ chạy, |Sai |
| |vì vậy không có đầu ra | |
|Đâu là phát biểu về giá trị xuất hiện trong lệnh switch là đúng? |Giá trị có thể là kiểu char. |Đúng |
| |Giá trị có thể là kiểu byte. |Đúng |
| |Giá trị có thể là kiểu long |Sai |
| |Giá trị có thể là kiểu boolean. |Sai |
|Các biểu thức lặp nào sau đây sẽ không biên dịch (giả thiết không có khai báo biến nào khác |int t = 10 ; |Đúng |
|bên trong phương thức chứa biểu thức)? |while( t ){ | |
| |System.out.print(" - " + t-- ) ; | |
| |} | |
| |while( x > 0 ){ |Đúng |
| |int x = 1 ; x-- ; | |
| |} | |
| |int i = 0 ; |Sai |
| |do { System.out.print(" - " + i++ ) ; | |
| |} while( i < 10 ) ; | |
| |while( Boolean.TRUE && x > 0 ){ |Đúng |
| |int x = 1 ; x-- ; | |
| |} | |
|Cho đoạn mã sau từ một khai báo lớp, phát biểu nào sau đây là đúng? (Chọn tất cả các câu trả|Biến Aval vừa được khởi tạo với một |Đúng |
|lời đúng) |hằng số dạng thập lục phân, và Bval | |
| |được khởi tạo với một hằng số dạng bát| |
|1. int Aval = 0x65 ; |phân. | |
|2. byte Bval = 065 ; | | |
| |Cả 2 Aval và Bval chứa 65. |Sai |
| |Biểu thức logic Aval > Bval sẽ trả về |Đúng |
| |giá trị true. | |
| |Trình biên dịch sẽ thông báo một |Sai |
| |NumberFormatException ở dòng 1. | |
|Chương trình sau được biên dịch và chạy với dòng lệnh này: |"The word is alpha" được ghi ra thiết |Sai |
| |bị xuất chuẩn. | |
|>java Demo alpha beta gamma | | |
| | | |
|public class Demo { | | |
|public static void main(String args[] ){ | | |
|int n = 1 ; | | |
|System.out.println( "The word is " + | | |
|args[ n ] ) ; | | |
|} | | |
|} | | |
| | | |
|Điều gì xảy ra? | | |
| |"The word is beta" được ghi ra thiết |Đúng |
| |bị xuất chuẩn | |
| |"The word is gamma" được ghi ra thiết |Sai |
| |bị xuất chuẩn. | |
| |Hệ thống khi chạy thông báo một lỗi |Sai |
| |trong phương thức main. | |
|Điều gì xảy ra khi bạn thử biên dịch và chạy đoạn mã sau? |Trình biên dịch sẽ cảnh báo đến dòng |Sai |
| |4, dòng này kết hợp cả 1 số kiểu long | |
|1. public class Logic { |và 1 số kiểu int. | |
|2. static long sixteen = 0x0010 ; | | |
|3. static public void main(String args[]){ | | |
|4. long N = sixteen >> 4 ; | | |
|5. System.out.println( "N = " + N ) ; | | |
|6. } | | |
|7. } | | |
| |Chương trình sẽ biên dịch và chạy, tạo|Sai |
| |ra ở đầu ra là "N = 0". | |
| |Chương trình sẽ biên dịch và chạy, tạo|Đúng |
| |ra ở đầu ra là "N = 1". | |
| |Một ngoại lệ khi chạy sẽ được tạo ra. |Sai |
| |Trình biên dịch sẽ biên dịch và in ra |Sai |
| |"Equal". | |
| |Chương trình biên dịch và in ra "Not |Đúng |
| |Equal". | |
| |Trình biên dịch cảnh báo ở dòng 5. |Sai |
| |Một lỗi ép kiểu (cast) xảy ra ở dòng |Sai |
| |5. | |

Similar Documents

Premium Essay

Title Ix

...------------------------------------------------- Subject: Self-Audit of Title IX in Athletic Program Broadwater Academy PURPOSE AND AUTHORITY The Headmaster and Board of Directors want to be proactive, they would like the athletic department to conduct a Title IX audit. This audit is to ensure the Broadwater Academy is in compliance with all Title IX criteria for athletics. SCOPE AND METHODOLGY To help understand why this audit is being conducted, it is necessary to have some history: “The original legislation, Title IX of the Educational Amendments of 1972, 20 U.S.C 1681 et seq., is a Federal statute that was signed into law by President Richard Nixon on June 23, 1972.” (NIAAA, 2011) “Title IX regulations provide that: No person shall on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, be treated differently from another person, or otherwise be discriminated against in any interscholastic, intercollegiate, club or intramural athletics offered by a recipient, and no recipient shall provide such athletics separately on such basis.” (Justice) Justice, T. U. (n.d.). http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/ixlegal.php. Retrieved from Title IX Legal manual: http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/ixlegal.php NIAAA. (2011). Leadership Training LTC 506 Legal Issues II; Title IX and sexual Harassment . NIAAA. This process will begin with the development of a committee to evaluate, manage, and supervise the compliance of Title IX......

Words: 2151 - Pages: 9

Free Essay

Title Ix

...The Title IX Education Amendments of 1972 (Title IX for short) broadly prohibit discrimination on the basis of sex in any education program or activity receiving federal financial assistance. Most of the time, people speak about Title IX when referring to gender equality in college sports, but it actually covers a wider range of sexual discrimination. In the NCAA, the Office of Civil Rights (OCR) would analyze a university’s decision to eliminate one of their team sports. They would determine if that school was compliant with Title IX. Some schools cite financial reasons for taking sports out, but that alone is not enough for the OCR. “Title IX requires that the percentage of male/female student-athletes should closely represent the student body population at the university and that the proportion of student aid should closely resemble the participating male/female ratio” (Cranney, 2013). Therefore, the athletic department’s male to female ratio has to be similar to the student body’s ratio as well. One of the reasons that Temple University took away seven of their sports was to balance their athletic department’s male/female ratio, and it would also save the school between $3 to $3.5 million yearly (Cranney, 2013). If the ratio at the athletic department of a school is acceptable, they would have to really show that keeping up certain sports is hurting the school significantly. For the OCR, they will find every reason for a school not to drop any of their sports,...

Words: 296 - Pages: 2

Free Essay

Title Ix Paper

...As Title IX approaches its 40th anniversary, its policies and impacts on both men’s and women’s sports is still greatly debated and argued. While it is proven fact that it was tremendously successful at providing women far greater opportunities both in sports and outside of sports, the topic of how it is negatively affecting men’s sport is often debated. The five articles that I gathered advocate for Title IX. They express its positive impacts through narrative accounts and personal experiences of well-known female athletes who prospered due to Title IX not just in sports, but in their educational and professional careers. They also disprove the myths commonly associated with Title IX that lack evidence about how it is responsible for negatively affecting men’s sport opportunities and potentially ruining the programs currently in existence. Title IX is generally associated with women’s opportunity in sports to the point where its other positive implications tend to be forgotten. Title IX isn’t just about providing an opportunity for women to participate in sports in high school and at the college level, it is about providing young women the skills needed to achieve greater successes later on in life. Pugmire’s (2013) article quotes Women’s basketball legend Anne Meyers Drysdale saying the following: “According to the Women's Sports Foundation, 80% of women in Fortune 500 companies played sports. It teaches you so much -- confidence, failure, success, courage, how to get......

Words: 1851 - Pages: 8

Free Essay

Title Ix and Women’s Role in Sports

...the women’s movement was the enactment of Title IX of the Education Amendments of 1972. Title IX of the Educational Amendments of 1972 is the landmark legislation that bans sex discrimination in schools, whether it is in academics or athletics. It states: "No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any educational program or activity receiving federal financial assistance" (Storm 320). Before Title IX, few opportunities existed for female athletes. The National Collegiate Athletic Association (NCAA), which was created in 1906 to format and enforce rules in men’s football but had become the ruling body of college athletics, offered no athletic scholarships for women and held no championships for women’s teams. Furthermore, facilities, supplies and funding were lacking. As a result, in 1972 there were just 30,000 women participating in NCAA sports, as opposed to 170,000 men (Simon 92). Title IX applies to educational institutions that receive any federal funds and prohibits discrimination in all educational programs and activities. Athletic programs are considered educational programs and activities. Title IX gives women athletes the right to equal opportunity in sports in educational institutions that receive federal funds, from elementary schools to colleges and universities (Poertner 92). There are three parts to Title IX as it applies to athletics......

Words: 1703 - Pages: 7

Premium Essay

Wojo

...COM 101 Essay 2 – Are We Desensitized? LENGTH: 2 -3 Pages (aim for the very bottom of the 2nd page at least) DUE DATE: Rough Draft: Thursday, 10/1 on BB Final Draft: Tuesday, 10/13 on BB ASSIGNMENT: With our current section of articles, we’ve been discussing the concept of whether or not the younger generation (a.k.a. you guys) has been desensitized to things going on in the world. We’ve talked about this potential problem through a few different perspectives. We examined the argument about whether or not we’re desensitized to violence or death due to violent media, like video games. Then, we discussed whether or not we’re desensitized to suffering due to a feeling of helplessness, such as the belief that we can’t change things like economics or the government. Finally, we talked about technology and whether or not it has, in a sense, desensitized us to one another in the way that we interact thanks to new technologies like social media and cell phones. So, for your second essay, you’re going to answer the question of whether or not you believe the current generation is desensitized. However, in order to keep the paper focused and short (since it’s only 2-3 pages), choose just one of the perspectives to argue with or against. The perspective you choose will also determine which articles you use in your essay (you must use AT LEAST ONE). It breaks down much like this: Violence/Death – Narvaez, Jones, Eler Helplessness/Ineffectiveness – Leonhardt,......

Words: 441 - Pages: 2

Free Essay

Sales of Mitsubishi

...Appendix ‘A’ FINANCIAL PLANNING 1. Library: 1. Books: |S.No. |Type |New Titles Required |Volume of New Titles |Cost per Unit |Total Costs |Remarks | | | | |Required | | | | |1 |Paper Back |1200 |1200 | Rs.1500/-Aprox cost | 18 Lacs | Common to ASAP | | | | | | | |& ASD | |2 |Electronic |  |  |  |  |  | 2. Journals: |S.No. |Type |New Titles Required |Volume of New Titles |Cost per Unit |Total Costs |Remarks | | | | |Required | | | | |1 |Paper Back | 4 | 4 | Rs.250/- | Rs.4000/- | Common to ASAP | | | | | ...

Words: 313 - Pages: 2

Free Essay

Research Paper Format Ieee

...into it. A. Page Layout Your paper must use a page size corresponding to A4 which is 210mm (8.27") wide and 297mm (11.69") long. The margins must be set as follows: • Top = 19mm (0.75") • Bottom = 43mm (1.69") • Left = Right = 14.32mm (0.56") Your paper must be in two column format with a space of 4.22mm (0.17") between columns. III. Page Style All paragraphs must be indented. All paragraphs must be justified, i.e. both left-justified and right-justified. A. Text Font of Entire Document The entire document should be in Times New Roman or Times font. Type 3 fonts must not be used. Other font types may be used if needed for special purposes. Recommended font sizes are shown in Table 1. B. Title and Author Details Title must be in 24 pt Regular font. Author name must be in 11 pt Regular font. Author...

Words: 1776 - Pages: 8

Free Essay

Business Culture in Swiss

...Business hierarchy in Switzerland The Swiss appreciate sobriety, thrift, tolerance, punctuality and a sense of responsibility. This is reflected in the way they do business. The business climate is very formal and conservative and companies are structured in the traditional vertical manner.  The culture of companies can vary somewhat, depending on whether they are in the German, French or Italian areas of Switzerland. Overall, one can say that decisions are taken at the top of the organisation. In most organisations employees have little responsibility, although this differs from one company to another.  The many international companies in Geneva have a more American management culture, they are less hierarchic and employees hold more responsibility. Strategy Generally, the management of an organisation is at large responsible for the planning. Most companies use detailed planning with a tight schedule, although organisations in the French and Italian areas may have a more laid-back approach to strategy. Most of the planning is long term. Swiss business meetings Meetings are generally impersonal, brisk, orderly, planned and task-oriented. It is important to prepare yourself in advance of a business meeting.  The Swiss tend to get right down to business after a few minutes of general discussion. Be aware of the fact that non-verbal communication, such as body language, is very important and varies from region to region in Switzerland. Note that organisation,...

Words: 822 - Pages: 4

Free Essay

Japanese Falling Asleep on Meetings

...Why Do Japanese Fall Asleep In Meetings? Santiago Puente Gallegos Intercultural Management 2341 March 9, 2016 Bill Louden Why Do Japanese Fall Asleep In Meetings? According to Rochelle Koop the reason why Japanese fall asleep in meetings is because “Japanese believe that by closing their eyes, they can hear more effectively, because they are screening out the visual stimulus and focusing only on the sound” (Koop, 2011, p.109). After I was reading this case study, and I wondered what would be my reaction if people stayed silent after I spoke? A lot of things came through my mind. For example, as a Hispanic I would think that Japanese falling asleep during my speech is rude and disrespectful. Probably, I would walk away and leave the office. But I have to consider that not all cultures and customs are the same as ours. On the other hand, I would put my mind working and begin thinking that Japanese are probably evaluating my speech, are visualizing my ideas, or that like the author states, “I’m so boring that this key person is sleeping” ( Koop, 2011, p.109). I have to think that in the business world, I......

Words: 759 - Pages: 4

Free Essay

Dunno

...Start Your Cover Letter With a Bang © Written By Jimmy Sweeney President of CareerJimmy and Author of the new, Amazing Cover Letter Creator If you're still reading, then I've caught your attention with the title. You can do the same with your job-search cover letters. Whether you call it a title or a headline, this little 'weapon' will hit the mark, pulling your reader right through your written communication from the first word to the last. Here's how to strike gold each time. Open your cover letter with a 'big bang'––a powerful headline––and yours may be the only one that makes it past the 'scan and trash' syndrome. Hiring managers are inundated with cover letters each day. If you want yours to stand out, grab their attention from the start. Sizzling titles are like a magnet––attracting the reader to the point where he cannot get away from it. He wants to read on because the headline is so compelling. A clever title that 'jumps' off the page scores every time! Titles and headlines do the hard work for you. Imagine the fabulous results YOU could enjoy if your cover letter opens with an exciting, can't-put-it-down headline that is so irresistible and unique, the hiring manager is actually eager to keep reading? The big bang headline is your passport to more quality job interviews in a hurry. You may be thinking it's difficult or that you're not clever enough to come up with a great headline. Not true. It's actually quite simple. I've provided some great examples to......

Words: 484 - Pages: 2

Premium Essay

A. Soriano and Smc Corp

...1. Name of the Company: SMC and A.Soriano Corporation 2. Timeframe: 1980’s 3. Point of View: Mr. Andres Soriano Jr., CEO 4. Summary * The two Companies, SMC and ANSCOR Group of Companies addressed a long felt need for an effective formal planning system. * The companies had developed their budgeting and long-range planning system. * They were not satisfied with their ability to respond to the rapid changes in the environment despite the advantages they gain from their budgeting and long-range planning system. * They sought the professional advice from a team of experts on strategic planning headed by Dr. Peter Lorange. 5. Statement of the Problem: What will be the best strategy that SMC and ANSCOR Group of Companies will take for them to be able to adapt to the rapid change in the environment? 6. TOWS Analysis THREATS | OPPORTUNITIES | WEAKNESSES | STRENGTHS | Rapid change in consumers preference | With the help of R&D, the company can improve their products | Poor strategic planning | Established its name in the industry | Highly competitive market | Exploring new markets for them to be the first in that market | Decentralization of the organization | They have hired qualified and experienced people | 7. ACA (Alternative Course of Action) a. The company need to give more attention in R&D for product improvement b. Centralization of organization for proper management c. Using machines instead...

Words: 621 - Pages: 3

Premium Essay

Hrm 598 Week 3 Case Study Job Evaluation at Whole Foods

...completed a job analysis and written job descriptions for Jobs A thorough Job I. Respond to the following: • Evaluation of Jobs and Job structure Evaluate the jobs listed in the case study and prepare a job structure based upon its evaluation. Assign titles to jobs, and show your structure by title and job letter. • Process, Techniques, and Factors Describe the process you went through to arrive at that job structure. The job evaluation techniques and compensable factors used should be described, and the reasons for selecting them should be stated. • Evaluation of Job Descriptions Evaluate the job descriptions. What parts of them were most useful? How could they be improved? You will need to follow APA style and format and have a title page, brief introduction and conclusion, centered headings for major parts, page numbering and page headers, and a reference page. The case study should be approximately 4–6 pages in length. The assignment will be reviewed using the following criteria: Written Case Study: Prepare a Job Structure rubric. Written Case Study: Prepare a Job Structure Rubric Possible Points Earned Points Comments • Evaluation of Jobs and Job structure • Assigned titles to jobs • Showed structure by title and job letter 30 • Process, Techniques, and Factors • Described the process went through to arrive at that job structure • Described the job evaluation techniques and compensable factors used • Stated reasons for selecting them 27 • Evaluation......

Words: 2173 - Pages: 9

Free Essay

Randdd Zysd

...Blogging Directions * Go to www.atkinsow8asdfasnmafdfarketingassociation.com/wp-admin and login with your user name and password. * Click on posts and add new. * Enter title and write your post in the space below the title * Be sure to run spell check!!! * Chose a category or categories - On the right side column - that match with what you wrote about. If there is no category that fits, you must login as an admin and add the category. * On each and every post you want on the homepage, you MUST chose the “All Article” category along with your category choice. * Fill out the Headspace box with the title and short description of the article. * Add tags: Click the “Yahoo Suggest” button and chose the tags that make sense for your post. * Save your post, but don’t post it yet! * Custom Fields: This makes it so an image rotates through on the home page. * First, find an image that you like to go with your post, but preferably something at least 586 by 261 in size so that it fits snuggly on the homepage. * Save your image to your desktop. * Click on the “Media” tab on the left column and click “add new”. * Select the file (wherever you saved it). * Change the file title name and click “edit image”. * Then click the “scale” button. * Change the width to 586 or height to 261 depending on the image so that at least one dimension fills up the rotating image and save the image. *......

Words: 360 - Pages: 2

Premium Essay

Ieee Project

...format Sample IEEE Paper for A4 Page Size First Author#1, Second Author*2, Third Author#3 #First-Third Department, First-Third University Address Including Country Name 1first.author@first-third.edu 3third.author@first-third.edu *Second Company Address Including Country Name 2second.author@second.com Abstract— This document gives formatting instructions for authors preparing papers for publication in the Proceedings of an IEEE conference. The authors must follow the instructions given in the document for the papers to be published. You can use this document as both an instruction set and as a template into which you can type your own text. Keywords— Include at least 5 keywords or phrases I. Introduction This document is a template. An electronic copy can be downloaded from the conference website. For questions on paper guidelines, please contact the conference publications committee as indicated on the conference website. Information about final paper submission is available from the conference website. II. Page Layout An easy way to comply with the conference paper formatting requirements is to use this document as a template and simply type your text into it. A. Page Layout Your paper must use a page size corresponding to A4 which is 210mm (8.27") wide and 297mm (11.69") long. The margins must be set as follows: • Top = 19mm (0.75") • Bottom = 43mm (1.69") • Left = Right = 14.32mm (0.56") Your paper must be in two column......

Words: 1801 - Pages: 8

Free Essay

Stuff

...easily identify the beginning and end of a section. b. White space- The white space between chunks is good. Some pages have too much white space that can be use for additional information. Information, warnings, or a tip is information that could be added in the extra white space. The white space allows the reader to know where a chunk of information ends and the next one begins. c. Sections- the sections in this user manual are good. The sections are separated by topic titles. Each section has sub sections under the section. The sections and sub-sections are well organized. When reader is looking for a specific info, the topic titles, sections, and sub-sections allow the reader to find the information without any difficulty. Similar sections are well distributed under same category topic titles. d. Headers/talking headings- In this user manual there are no headers or talking headers. This user manual has footers. The footers provide the topic title and page numbers. The topic title on...

Words: 304 - Pages: 2